Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURS JUDETEAN

PRIMAVERII"

".BUCURIA

EDITIA A I _ A. 7 MARTIE 2019

Avizat ISJ OLT,

Kffie),

""m:w

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE:

* Acest proiect se adreseazd elevilor indrumali de cadre didactice din invdlSmdntul gimnazial qi liceal, profesori de limba qi literatura rom6n5, limba englezd" qi francez[, urmdnd ca jurizarea sd se

realizeze pe categorii de v6rst6.

* SECTIUNILE CONCURSULUI:

* Crea{ii literare, eseuri, prozd, gi poezie despre anotimpul primdvara gi tradi}iile specifice acestui

anotimp; Prezentare de filmulete qi ppt-uri cu tema ,,Bucuria primdverii".

*

iD Criteriile de evaluare se stabilesc pentru fiecare sectiune in parte a concursului. Ele vizeazd:

respectarea tematicii, munca elevului oglinditd in lucrdri, originalitatea, creativitatea, modul in care stdpdneqte Sifiilizeazd tehnicile de comunicare, artistico-plastice qi informationale invdtate.
*

Juizarea se va face de cdtre specialiqti ai institutiilor partenere. Se vor acorda premii gi menliuni

pentru fiecare categorie de vdrstl qi diplome de participare tuturor participan[ilor. Pe diplome se va preciza gi numele cadrului didactic indrumdtor.

ii inscrierea participanlilor se va face prin compl etarcafiqei de inscriere (Anexa 1) pe adresa de e-

mail : petrisorralucagabriela@yahoo.com.

Creafiile literare vor fi expediate in format electronic. Lucr6rile vor fi redactate in format

44, in Times New Roman, cu diacritice, caracter 12,Ia l.5,iar titlul lucrdrii cu Times New Roman,

font 14 bold. La un r6nd de titlu se va scrie numele qi prenumele elevului, clasa, numele

coordonatorului qi institutia de invdldmdnt, fond 12 bold.

Fiecare cadru didactic indrum6tor poate participa cu maxim 3 lucrlri ale elevilor. Nu se

admit contestatii.

Data limitd de trimitere a materialelor in format electronic este I martie 2019, pe baza fiqei

de inscriere.

Nu se pecepe taxi de participare.

* Vd rugdm s[ men{ionati adresa exactd la care dorili expedierea diplomelor. Q Concursul va avea loc in data de 7 martie 2017.

A PERSOANE DE CONTACT

iD Profesor Petriqor Raluca Gabriela - 0751247929; Profesor Marcu Daniela - 0740253208.

.

SEC}IUNEA:

PRENUMELE

NUMELE

$I

ELEVULUI

NUMETE PI PRENUMELE PROFESORULUI

$coALA

TITULUL LUCR4ruI

ADRESA DE EXPEDIERE A DIPLOMELOR

LOCALITATEA

TELEFON

E-MAIL.

CLASA

1 Anexa I

\ ''\---_

-_\