Sunteți pe pagina 1din 45

Nr. 3472 din 12.10.

2018
Discutat şi avizat în Consiliul Profesoral din data 11.10.2018
Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 12.10.2018

AVIZAT

Director,

Prof. Oana Ilarie

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
PLAN MANAGERIAL ANUAL 2018-2019

1. ARGUMENT

Conceperea Planului managerial pentru anul şcolar 2018-2019 are la bază Analiza SWOT a procesului de învăţământ de la
Liceul Tehnologic „GH. RUSET ROZNOVANU” axat pe premisa conform căreia învăţământul are un rol fundamental în dezvoltarea
personalităţii elevului, răspunzând următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a crea, învaţă pentru a (te) promova,
învaţă pentru a te integra în comunitate.

Misiunea noastră este orientată spre asigurarea unui învăţământ de calitate, la standarde europene care să răspundă nevoilor de
dezvoltare a societăţii româneşti şi care are la bază următoarele principii:
 principiul priorităţii educaţiei;
 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
 principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale locale;
 principiul transparenţei actului decizional;
 principiul cooperării (cooperarea interinstituţională la nivel local, regional, naţional, internaţional);
 principiul educaţiei centrate pe valori;
 principiul interculturalităţii;
 principiul abordării etice a serviciului educaţional.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
În viziunea noastră şcoala asigură:
 accesul egal la educaţie a tuturor copiilor indiferent de categoriile sociale de provenienţă;
 educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi;
 resursele materiale, financiare şi umane care să răspundă nevoilor de dezvoltare a personalităţii elevului;
 parteneri educaţionali care să se implice în dezvoltarea comunităţii şcolare;

şi promovează următoarele valori:


 colaborare – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi
activitatea;
 deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în folosul beneficiarilor
noştri: elevi, părinţi, agenţi economici;
 inovaţie – ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine;
 implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie;
 excelenţă – suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă;
 responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea învăţământului, urmărind continuu interesul
beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim.

Direcţii de acţiune:
 asigurarea calităţii în educaţie;
 descentralizarea învăţământului preuniversitar;
 asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie;
 asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;
 derularea unor parteneriate comunitare şi internaţionale conform standardelor europene.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
1.1. BAZA CONCEPTUALĂ

Planul managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr.1/2011);


 OMENCȘ nr. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
 Codul muncii;
 Legea 35/2.03.2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 Legea 319/14.07.2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006;
 Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii în educaţie;
 Ordinul 400/2015 (respectiv OMFP 946/2005 republicat) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice
 OMECT nr. 4889/8.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională la
nivelul reţelei înv. profesional şi tehnic;
 OMEN nr.3597/18.06.2014 privind Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar și a
Anexei 1 – Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar.
 OMECTS nr. 5248/ 31.08.2011 privind aplicarea Programului ,,A doua şansă’’;
 OMECTS nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 Notificarea MECTS cu nr. 28 463/3.03.2010 privind prevenirea și eliminarea segregării preșcolarilor și elevilor romi în sistemul
școlar;
 H.G. nr.1555/09.12.2009, OMEN nr.3548/15.04.2013, Anexa 1 , H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în
urma certificării, la absolvirea învățământului profesional cu durata de 2 ani;
 H.G. nr.1555/09.12.2009, OMEN nr.3731/26.06.2014, Anexa 3 , H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în
urma certificării, la absolvirea învățământului profesional cu durata de 3 ani;
 H.G. nr.1555/09.12.2009, H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în urma certificării, la finalizarea stagiilor
de pregătire practică după absolvirea ciclului inferior al liceului tehnologic;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
 H.G. nr.866/13.08.2008, H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în urma certificării, la absolvirea ciclului
superior al liceului tehnologic;
 OMECS nr.5058/27.08.2015 privind aprobarea programelor școlare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică
și stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a și a XI-a, învățământ profesional cu durata de 3
ani;
 OMECS nr.5238/16.09.2015 privind modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată
prin OMEN nr.4959/2013;
 Ordinele, notele, notificările, precizările, Metodologiile şi Regulamentele privind descentralizarea financiară şi administrativă,
privind formarea continuă a personalului didactic din înv. preuniversitar, privind mişcarea cadrelor didactice, privind
descentralizarea financiară şi administrativă publicate în Monitorul Oficial;
 Planuri cadru pentru toate nivelele de învăţmânt;
 Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale precum şi alte ministere;
 Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei Naționale;
 HG nr. 9/2015 pentru modificarea H.G. nr.72/2013 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate
din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.
 HG nr. 1613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic
calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice.
 OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.
 OUG nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare.
 Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 Legea nr. 63/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
1.2. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Liceul Tehnologic „GH. RUSET ROZNOVANU” scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari Puncte slabe


 Profilul claselor în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii;
 Realizarea planului de şcolarizare;
 Profesori bine pregătiţi;
 Număr mare de titulari;
 Existenţa laboratoarelor de informatică şi a unei baze didactice
 Implementarea de proiecte;
moderne (table interactive, laboratoare de fizică, biologie, chimie,
 Slabă comunicare cu părinţii elevilor din clasele
cabinet fonic, cabinete de specialitate: construcţii, mecanic,
de liceu;
prelucrarea lemnului);
 Receptivitate şi transparenţa managerilor, management echilibrat;
 Comunicare şi deschidere pentru elevi;

Oportunităţi Ameninţări
 Cadru natural, cultural, social şi economic propice;  Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline;
 Relaţii de parteneriat cu agenţii economici (convenţii de practică);  Plecarea absolvenţilor clasei aVIII-a la licee din Piatra
 Poziţia geografică a oraşului. Neamţ
 Dotarea la nivelul catedrelor şi laboratoarelor propice pentru activităţi  Scăderea demografică a populaţiei;
extracuriculare şi extraşcolare;  Plecarea unui număr destul de mare de elevi,
 Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă; împreună cu familiile in ţări din Uniunea Europeană;
 Pregătire AEL;  Creşterea abandonului şcolar datorită situaţiei sociale
 Descentralizarea învăţământului; şi economice.
 Aplicarea legii privind asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar;
 Bune relaţii de colaborare cu partenerii educaţionali.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
PRIORITĂŢI STRATEGICE stabilite urmare a diagnozei activităţii pentru anul şcolar trecut a condus la identificarea priorităţilor
strategice pentru anul şcolar în curs, priorităţi ce se regăsesc şi în „Proiectul de Dezvoltare Instituţionalăˮ pentru următorii ani:
1. Aplicarea unui management inovator;
2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea performanţei şcolare;
3. Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală;
4. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi de autonomie instituţională.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
I. Domeniul funcţional – CURRICULUM ŞI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII

OBIECTIVE:
1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii şcolare, la nivelul fiecărei catedre, la nivelul fiecărui cadru didactic
şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local;
2. Optimizarea activităţilor educative, extraşcolare şi a alternativelor educaţionale;
3. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
4. Pregătirea profesională a tinerilor în vederea absorbţiei acestora pe piaţa forţei de muncă;
5. Asigurarea calităţii educaţiei.

Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Implemen- a) Stabilirea PLANIFICAREA PROCESULUI DE
tarea de programe ÎNVĂŢĂMÂNT
curriculum- adecvate 1. Proiectarea planificărilor calendaristice
Începutul Vizarea acestora.
ului naţional încât, în proiectarea unităţilor de învăţare în Implementarea
Toate cadrele fiecărui Informări
la nivelul fiecare conformitate cu noile cerinţe ale curriculum –ului
didactice semestru periodice.
unităţii catedră/ curriculum-ului. naţional.
I. şcolare, la comisie Informări
2. Realizarea planurilor manageriale, a Începutul Implementarea
nivelul metodică pe Directori periodice.
planificărilor anuale şi semestriale la toate fiecărui curriculum –ului
fiecărei arie Resp. comisii Vizarea acestora.
comisiile/catedrele didactice. semestru naţional.
catedre, la curriculară/
nivelul discipline, 3. Prezentarea ofertei CDŞ şi CDL pentru Dir. Ilarie O. Personalizarea Stabilirea
februarie
fiecărui să se atingă anul viitor şi stabilirea opţionalelor de către Dir.adj.Stroea I. ofertei educaţionale acestora în
cadru finalităţile elevi şi părinţi. Dir.adj. Teacu la nivelul instituţiei. concordanţă cu
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
didactic şi procesului O. nevoile şi
asigurarea de interesele
corelaţiei învăţământ; elevilor, a
dintre acesta părinţilor şi a
şi bazei materiale,
curriculum- precum şi în
ul local; funcţie de nevoia
locală de
calificare a forţei
de muncă.
Semestrial/ Depistarea şi
4. Planificarea tezelor .
Resp. comisii Conform stimularea
graficului. elevilor cu
aptitudini,
precum şi a celor
Observarea gradului cu rezultate
de evoluţie a slabe.
Conform calităţii rezultatelor Programe de
Dir. Ilarie Oana
Organizarea examenelor naţionale calendarului obţinute de elevi. pregătire
Resp. comisii
de desfăşurare suplimentară atât
pentru elevii f.
buni, cât şi
pentru cei slabi
la învăţătură.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Pregătire
Obţinerea unui
Directori Conform suplimentară cu
5. Organizarea examenului de evaluare procent de
Resp. comisii calendarului elevii care au
naţională la clasa a VIII-a. promovabilitate cât
Serv. secretariat de desfăşurare nivel scăzut de
mai ridicat.
cunoştinţe.
Organizarea
Directori Conform şedinţelor cu
6. Organizarea examenului de admitere Distribuirea tuturor
Resp. comisii calendarului elevii şi
computerizată la clasa a VIII-a. elevilor la liceu.
Serv. secretariat de desfăşurare părinţii/tutorii
legali.
Înscrierea în clasa a
Directori Conform O bună
7. Organizarea examenului de admitere în XI-a a tuturor
Resp. comisii calendarului informare a
învăţământul secundar superior . elevilor din clasa a
Serv. secretariat de desfăşurare elevilor.
X-a.
Pregătire
Obţinerea unui
Directori Conform suplimentară cu
8. Organizarea examenului de bacalaureat procent de
Resp. comisii calendarului elevii care au
la clasa a XII-a. promovabilitate cât
Serv. secretariat de desfăşurare nivel scăzut de
mai ridicat.
cunoştinţe.
Pregătire
9. Organizarea examenului de obţinere a
Directori Conform Obţinere de suplimentară cu
certificatelor de competenţe de nivel 3 şi
Resp. comisii calendarului rezultate foarte elevii care au
4 pentru clasele de ÎNVĂŢĂMÂNT
Serv. secretariat de desfăşurare bune. nivel scăzut de
PROFESIONAL ŞI TEHNIC – zi.
cunoştinţe.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Pregătire
10. Organizarea Evaluării competențelor Directori
Conform Obţinere de suplimentară cu
fundamentale la finalul claselor a II-a și a Resp. comisii
calendarului rezultate foarte elevii care au
IV-a; organizarea Evaluării elevilor la
de desfăşurare bune. nivel scăzut de
finalul clasei a VI-a. Serv. secretariat
cunoştinţe.
Programe de
pregătire
suplimentară atât
11. Stabilirea programului pentru pregătirea Remedierea situaţiei pentru elevii
Resp. comisii Septembrie
suplimentară a elevilor. la învăţătură. foarte buni, cât
şi pentru cei
slabi la
învăţătură.
Menţinerea unei
Funcţionarea
b) Creşterea legături
optimă a
rolului 1. Organizarea consiliului clasei. Ed./Înv./ dirig Semestrial permanente cu
colectivului de
comisiei familiile
elevi.
metodice a elevilor.
diriginţilor Verificarea
în vederea 2. Întocmirea documentelor de proiectare a acestora de către
Ed./Înv. şi Buna organizare a
eficientizării muncii educative la nivelul claselor. Semestrial responsabili com
diriginţi clasei.
activităţilor diriginţilor.
educative Rapoarte.
3. Monitorizarea proiectării documentelor Consilier Permanent Asistenţe şi Rapoartele
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
pentru pregătirea orelor de consiliere şi a educativ interasistenţe la activităţilor.
portofoliului. Teioșanu V. orele de consiliere.
 planificarea orelor de consiliere şi
orientare;
 caietul dirigintelui; Educatoare înv.
 dosarul consiliului clasei; şi diriginţi
 planificarea activităţilor extraşcolare;
 existenţa proceselor verbale întocmite la
aceste activităţi;
 fişele elevilor;
 alte documente.
Crearea unei
4. Stabilirea tematicii şi a graficului Ed./Înv. şi Informare
Octombrie legături permanente
şedinţelor cu părinţii. diriginţi periodică.
cu familiile elevilor.
5. Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de Colaborarea cu
câte ori este cazul şi informarea corectă Ed./Înv. şi De câte ori familiile/tutorii Informare
despre situaţia şcolară, frecvenţa şcolară, diriginţi este cazul legali pentru toate periodică.
precum şi despre alte situaţii. problemele elevilor.
Ed./Înv./diriginţ
Gradul de
i De câte ori Remedierea
6. Consilierea elevilor cu nevoi speciale integrare a
Psihologul este cazul problemelor ivite.
elevilor cu CES.
şcolar
c) Creşterea 1. Proiectarea activităţilor comisiilor de Resp com. OSP Conform Identificarea ţintelor Informarea
şanselor orientare şcolară şi profesională. – Cojocaru E. planului strategice. elevilor şi
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
absolvenţilo mmanagerial părinţilor cu
r de a se al comisiei de privire la toate
integra OSP datele necesare
socio- creării unei bune
profesional orientări şcolare
şi şi profesionale.
dezvoltarea Completarea
capacităţii Dirig. cls. a chestionarelor
Alegerea cea mai
de a învăţa 2. Realizarea unei consilieri de orientare VIII-a, clasa a OSP şi trimiterea
potrivită a
permanent. şcolară şi profesională a elevilor cât mai X-a, a XII-a Permanent lor CJAP în
liceului/specializării
adecvată nevoilor societăţii. Psiholog vederea realizării
/ profesiei.
Cojocaru E. planului de
şcolarizare.
Conform
Dezvoltarea Informarea
3. Colaborarea cu CJAPP şi cu alte instituţii Dir. Ilarie Oana planului
parteneriatelor periodică a
locale şi judeţene în vederea orientării Psiholog managerial al
instituţionale, tuturor factorilor
şcolare şi profesionale. Cojocaru E. comisiei de
comunitare. implicaţi.
OSP
Optimiza- a)Eficientiz Implicarea
Implicarea elevilor
rea area Dir. Ilarie Oana elevilor în
şi a c.d. în toate
activităţilor procesului 1. Întocmirea documentelor de proiectare a Cons. Educ. activităţi
II. Septembrie activ. extraşcolare
educative, de învăţare muncii educative la nivelul claselor. Teiosanu V. extraşcolare
organizate de ISJ şi
extraşcola- şi Înv. şi diriginţi atrăgătoare şi
CCD.
re şi a transformar interesante.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
alternative- ea acestuia Conform
2. Organizarea activităţilor extraşcolare la
lor într-un Dir. Ilarie Oana calendarului Rapoarte ale
toate nivelurile de învăţământ pe plan local
educaţiona- proces Consilier IŞJ şi a activităţilor
şi judeţean (simpozioane, serbări, excursii, Popularizarea
le educativ, educativ planurilor de desfăşurate.
seri culturale şi de dans, concursuri cultural activităţilor.
prin Teiosanu V., activităţi Rezultatele
artistice şi sportive etc.) şi implicarea
încurajarea înv. şi diriginţi extraşcolare obţinute.
părinţilor în toate aceste activităţi.
implicării de la clase
active a Echipa Conform
elevilor în managerială calendarului
Gradul de
propria Resp. com. ISJ şi a
3. Participarea elevilor la concursuri şi participare a
formare; metodice planurilor de Premii şcolare.
olimpiade elevilor.
Consilier activităţi
educativ extraşcolare
Teiosanu V. de la clase
Prof. Ilarie Oana
4. Editarea de reviste şcolare pentru:
şi Conform
- înv. gimnazial şi primar;
prov.înv.primar calendarului
Implicarea elevilor Premii şcolare.
Vasile Alina activităţilor
- înv. liceal; în editarea acestora.
Prof. Gabur P. educative a
Prof. Nedeloiu ISJ
D.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Organizarea
diverselor
activităţi:
Toate cadrele
expoziţii, lansări
didactice Implicarea elevilor
5. Asigurarea funcţionalităţii Centrului de de cărţi şi
precum şi Permanent şi a întregii
Documentare şi Informare C.D.I. reviste,
întreaga comunităţi.
concursuri
comunitate
şcolare,
programe
artistice etc.
Implicarea
6. Asigurarea funcţionalităţii Centrului de Comisia Organizarea
preşcolarilor cu
Resurse Educaţionale şi de Dezvoltare – metodică a Permanent diverselor
nevoi speciale şi a
C.R.E.D. educatoarelor activităţi.
întregii comunităţi.
b) Dir. Ilarie Oana
1. Colaborarea şcolii cu ISJ Neamţ, CCD,
Implicarea Consilieri Rezolvarea
Inspectoratul de Poliţie, Centrul Judeţean de
activă a educativi– problemelor ivite cu Prevenirea şi
Asistenţă Psihopedagogică, precum şi a
partenerilor Teiosanu V. ajutorul consiliului diminuarea
altor instituţii de pe plan local (Poliţie,
în educaţie Psiholog. Permanent reprezentativ al absenteismului şi
Primărie, Consiliul local, Biserică,
pentru Cojocaru Emilia părinţilor, a
dispensar etc.) în vederea realizării
formarea Înv. şi diriginţi comunităţii şi a infracţionalităţii.
programelor de educaţie juridică,
orizontului Comitete de altor instituţii.
antiinfracţională etc.
cultural al părinţi
elevilor, 2. Formarea ţinutei morale, decente, a Directorii Permanent Educarea elevilor în Prevenirea şi
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
pregătirea comportamentului civilizat, diminuarea Toate cadrele colaborare cu diminuarea
lor pentru absenteismului de la activităţile şcolare, a didactice ceilalţi factori absenteismului şi
viaţă, delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a Cons. Educ. implicaţi. a
inserţie normelor de igienă etc. Teioșanu V., infracţionalităţii.
socială şi Psih. Cojocaru
profesională E.
Înv. şi diriginţi
Comitete de
părinţi
Alte instituţii
Realizarea unor
3. Realizarea evidenţei elevilor cu Dir. Ilarie Oana situaţii statistici:
absenteism, pentru a lua măsurile necesare Resp. com -procent de Contact
privind ameliorarea /combaterea abandon– frecvenţă; permanent
Lunar
abandonului şcolar, precum şi a devierilor Cojocaru E. -procent de diriginte –
de comportament, a delicvenţei juvenile, a Toţi dirig. şi abandon. părinte/tutore.
consumului de alcool şi droguri înv. Diminuarea
problemelor.
4. Evaluarea periodică a modului în care Toţi diriginţii şi
Păstrarea bunurilor Informări
elevii păstrează bunurile din şcoală, din învăţătorii Permanent
şcolii periodice
sălile de clasă, manualele şcolare. Administrator
Asigurarea a) 1. Continuarea programului ,,A doua Dir. adj. Stroea Octombrie, Elaborarea şi Accesul la
III. egalităţii de Promovarea şansă’’ I. Februarie, implementarea educaţie a
şanse şi educaţiei – 1 clasă anul I+II+III+IV - înv. secundar Prof. Andrei Şt. Octombrie strategiilor de adulţilor;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
creşterea incluzive inferior – (Fabricarea produselor din lemn) – coordonator învăţare pentru a
participării program răspunde stilurilor Creşterea
la educaţie individuale de şanselor
învăţare. Crearea de absolvenţilor de
baze de cu elevii cu a se integra
CES. socio-
profesional.
Programe
2. Promovarea educaţiei incluzive pentru Chestionare privind
Dir.adj. Stroea I. Ori de câte ori speciale de
elevii de etnie rromă şi pentru elevii cu stilurile individuale
este cazul. recuperare.
CES. de învăţare.
b)
Elaborarea şi
Adaptarea
implementarea
strategiilor
strategiilor de Accesul la
didactice 1. Promovarea educaţiei incluzive pentru
Dir. adj. Stroea învăţare pentru a educaţie a
pentru a elevii de etnie rromă şi pentru preşcolarii cu Ori de câte ori
I. răspunde stilurilor preşcolarilor cu
corespunde nevoi speciale, prin valorificarea formării este cazul.
Ed. Pruteanu C. individuale de nevoi speciale.
stilurilor continue şi a spaţiului CRED
învăţare. Crearea de
individuale
baze de cu
de învăţare
preşcolarii cu CES.
ale elevilor
Pregătirea a) 1. Corelarea ofertei educaţionale cu Adaptarea Stabilirea
IV profesiona- Personaliza- calificările necesare pe piaţa muncii curriculum-ului la opţiunilor
lă a tinerilor rea ofertei - Identificarea agenţilor economici, Echipa Septembrie decizia şcolii (CDŞ) elevilor.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
în vederea educaţionale corespunzător domeniilor de pregătire managerială şi curriculumului în
absorbţiei la nivel profesională ale şcolii; dezvoltarea locală
acestora pe instituţional (CDL) elaborate, la
piaţa forţei prin - Elaborarea de Curriculum-uri la decizia condiţiile agenţiilor
de muncă realizarea şcolii (CDŞ) şi Curriculum în dezvoltarea parteneri.
Resp. com.
educaţiei locală (CDL), documente în acord cu
metodice Februarie
bazată pe consultarea agenţilor economici
Cadre didactice
cerere prin reprezentativi din zonă;
stabilirea
unor CDŞ-
uri şi CDL-
Plan de şcolarizare
uri cât mai Agenţii
- Fundamentarea planului de şcolarizare, în stabilit în acord cu
apropiate de economici Februarie
acord cu cererea de pe piaţa muncii. cererea calificării de
nevoile parteneri
pe piaţa muncii.
elevilor;

b)Dezvoltar 2. Planificarea, organizarea şi


ea la elevi a desfăşurarea activităţilor de instruire
abilităţilor teoretică şi practică pentru formarea
cheie şi a profesională a elevilor, în condiţii care să
competenţel le asigure atingerea performanţelor
or tehnice profesionale şi să le faciliteze integrarea Proiecte
corespunzăt la locul de muncă didactice
oare *Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor Cadre didactice Permanent Planuri de lecție.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
viitorului didactice, cu scopul dezvoltării abilităţilor
loc de cheie şi dobândirea de către elevi a
muncă, în competenţelor tehnice necesare viitorului
vederea loc de muncă;
facilitării -utilizarea în procesul de predare-învăţare
Fişa de
integrării cu a metodelor activ-participative şi a unor
observare şi
succes a strategii de învăţare adaptate stilurilor Cadre didactice
evaluare a
acestora, individuale de învăţare, a nevoilor,
lecţiei.
după abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui
absolvire în elev;
viaţa socio- Fişa de
economică observare şi
- realizarea unor materiale de învăţare-
evaluare a
evaluare, adaptate unor metode didactice Planşe
Cadre didactice Permanent lecţiei;
eficiente şi moderne; Exemple de bună
-utilizarea metodelor alternative de practică.
Teste de
evaluare (autoevaluare);
evaluare.

*Desfăşurarea activităţilor de instruire Protocoale de Implicarea activă


practică a elevilor în spaţii dotate colaborare încheiate a agenţilor
Echipa
corespunzător şi în condiţii similare Permanent cu agenţi economici,
managerială
viitorului loc de muncă: ateliere şcoală şi economici, pentru instituţiilor şi
agent economic, corespunzător domeniului toate domeniile de autorităţilor
de pregătire profesională; pregătire. locale în
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
formarea
profesională a
elevilor şi
adulţilor.
Dobândirea de către
elevi a
- formarea comisiei responsabile cu
competenţelor
activitatea de CSSM şi PSI pentru elevi,
Echipa pentru abilităţi
- realizarea instructajului şi completarea
managerială cheie şi tehnice
fişelor individuale de protecţie a muncii a Septembrie Rapoarte
Cadre didactice specializate,
elevilor, cu folosirea metodelor interactive periodice.
corespunzător
de realizare a instructajului ce vizează şi
Standardelor de
evaluarea cunoştinţelor elevilor;
Pregătire
Profesională.
- întocmirea graficelor de desfăşurare a
activităţilor de instruire practică curentă şi
Planificări.
comasată;
Proiecte
- încheierea de protocoale de colaborare Dobândirea de către
Echipa didactice.
(parteneriate) cu agenţii economici la care elevi a priceperilor
managerială Septembrie
se vor desfăşura activităţile de instruire şi deprinderilor
practică; practice.
Fişa de
- repartizarea elevilor la agenţii economici;
observare şi
- monitorizarea activităţilor de instruire
evaluare.
practică a elevilor de către cadre didactice

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
ale şcolii şi reprezentanţi economici;

Cadre didactice Conform Premii la concursuri


*participarea elevilor la concursuri şcolare; Situaţii statistice.
graficului şcolare.
Directori
*organizarea simulării examenelor finale de Resp. com. Situaţii statistice.
absolvire, de certificare a competenţelor; metodice Plan de măsuri.
Cadre didactice
Urmărirea traseului Situaţii statistice:
Echipa profesional al -integraţi pe
*monitorizarea absolvenţilor; managerială absolvenţilor şi piaţa muncii,
Diriginţi integrarea acestora -înscrişi în înv.
pe piaţa muncii. superior.
3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor
c)Asigurare
de informare, orientare şi consiliere
a formării
privind cariera
profesionale
*consilierea elevilor pentru buna orientare Gradul de interes
a elevilor în Comisia de OSP Existenţa comisiei
privind cariera, în scopul responsabilizării Permanent al elevilor pentru
condiţii de Orientare şcolară
elevului privind propria formare şi atingerii propria formare.
similare ale şi profesională
performanţelor profesionale;
viitorului (OSP).
loc de Resp. Com. Broşuri.
*participarea elevilor la simularea unor Orele de
muncă metodice Consilierea
interviuri în vederea angajării; consiliere
Diriginţi elevilor.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
*asigurarea unei baze de date care să Bază de date.
Comisia de OSP Permanent Pliante.
cuprindă situaţia locurilor de muncă vacante Ofertă de
şi documentele necesare angajării; posturi.
Informarea
elevilor cu
Înscrierea elevilor
*consilierea elevilor privind continuarea Diriginţi Sfârşitul privire la toate
la forma de
formării la nivelurile 3 şi 4 de calificare. Cadre didactice anului şcolar posibilităţile de
învăţământ dorită.
continuare a
studiilor.
Comisia de
Evaluare internă
evaluare şi Plan operaţional
1. Elaborarea misiunii şi obiectivelor şi externă.
asigurarea Septembrie pentru anul şcolar în
Planului de Acţiune al Şcolii (PAS). Raport de
calităţii curs.
autoevaluare.
a)planificare
a riguroasă Existenţa
Asigurarea a tuturor 2. Constituirea structurilor responsabile cu Organizarea deciziilor,
Echipa
V. calităţii activităţilor implementarea instrumentelor pentru comisiei pentru precum şi a
managerială Septembrie
educaţiei conform managementul calităţii (identificarea asigurarea calităţii tuturor
CA
principiilor principalilor actori şi a rolului acestora). în educaţie. documentelor
calităţii necesare.
Stabilirea punctelor Evidenţa
Dir. Ilarie Oana
tari şi a punctelor utilizării
3.Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. Dir.adj. Teacu Permanent
slabe. Creşterea mijloacelor
O.
eficienţei actului moderne în lecţii
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
educaţional prin (fişa de utilizare
folosirea unor a mijloacelor
metode şi mijloace didactice)
de învăţare Asistenţe la ore.
moderne.
Informări
Echipa
periodice
managerială
4. Întocmirea raportului de autoevaluare şi a Conform (compartimentul
Comisia de
raportului de evaluare internă. graficului administrativ,
asigurare a
catedre/comisii
calităţii
de specialitate).
5. Actualizare Planului de Dezvoltare Echipa Cunoaşterea tuturor
Octombrie
Instituţională (PDI). managerială problemelor şcolii.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
II. Domeniul funcţional – RESURSE UMANE, MATERIALE. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

OBIECTIVE:
1.Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente;
2. Asigurarea eficienţei activităţii de formare continuă;
3.Asigurarea resurselor materiale.

Persoane/ Rezultate anticipate Măsuri/


Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile de realizare reglare
Dir. Ilarie Oana Realizarea
1. Analiza efectivelor de elevi Dir.adj. Teacu O. efectivelor cât mai
Stabilirea efectivelor
repartizarea lor pe clase, conform Dir.adj. Stroea I. omogene şi
a) Încadrarea Septembrie de elevi şi a
planului de şcolarizare pentru anul conforme cu
personalului numărului de clase.
şcolar în curs. Serviciul legislaţia în
didactic şi
secretariat vigoare.
nedidactic
Valorificare 2. Încadrarea personalului didactic Dir. Ilarie Oana Încadrare cu personal Afişarea
conform Sept.
a şi conform metodologiei de încadrare. calificat. calendarului.
I. normativelor şi
dezvoltarea Afişarea
legislaţiei în Dir. Ilarie Oana
resurselor 3. Stabilirea corectă a posturilor şi a Febr.-martie calendarului.
vigoare pentru Dir.adj. Teacu O.
catedrelor vacante, a restrângerilor Conform Vacantarea corectă a
anul şcolar în Dir.adj. Stroea I
de activitate pentru anul şcolar calendarului orelor, posturilor şi Punerea la
curs.
viitor. pentru catedrelor. dispoziţie a
Serviciul
mobilităţi documentelor
secretariat
tipizate necesare.
b) Cuprinderea 1.Asigurarea efectivelor de elevi la Directori Sept. Realizarea încadrării Realizarea
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile de realizare reglare
elevilor de toate nivelurile conform personalului didactic efectivelor cât mai
vârstă şcolară reglementărilor. titular. omogene şi
într-o formă de conforme cu
învăţământ pt. legislaţia în
a asigura vigoare.
parcurgerea Dir. Ilarie Oana
Asigurarea Afişarea
înv. obligatoriu Dir.adj. Teacu O.
2.Înscrierea elevilor în clasa I și în 1.02. -1.05. efectivelor şi perioadelor de
de către toţi Dir.adj. Stroea I.
clasa pregătitoare, clasa a IX-a – numărului de clase înscriere, precum
elevii.
învăţământ obligatoriu. Iulie conform planului de şi a locurilor
Serviciul
şcolarizare. rămase libere.
secretariat
Dir. Ilarie Oana
Asigurarea Afişarea
3. Înscrierea elevilor în ciclul Dir.adj. Teacu O.
efectivelor şi perioadelor de
secundar superior al liceului, Dir.adj. Stroea I. Conform
numărului de clase înscriere, precum
precum şi la învăţământul ,,A doua Coord. Andrei Şt. calendarului
conform planului de şi a locurilor
şansă’’. Serviciul
şcolarizare. rămase libere.
secretariat
4. Monitorizarea şcolarizării Diriginţi Stabilirea unei baze
Diminuarea
elevilor şi analiza periodică a Resp.com. de date şi
Lunar cauzelor
frecvenţei pentru diminuarea abandon identificarea
abandonului.
abandonului şcolar. Psih.Cojocaru E. cauzelor.
Realizarea corectă a
Directori Colaborare bună
5. Evidenţa mişcării elevilor şi transferării elevilor
Serviciul Permanent cu şcolile
respectarea legislaţiei în acest sens. în concordanţă cu
secretariat implicate.
OMEN 5079/2016.
6. Realizarea recensământului Pruteanu C. Sept. Înscrierea tuturor Colaborarea cu
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile de realizare reglare
elevilor în vederea stabilirii elevilor de vârstă alte instituţii
efectivelor de elevi pentru anul Ianuarie şcolară. (Poliţie, Primărie)
şcolar viitor. pentru înscrierea
la şcoală a tuturor
elevilor.
7. Mediatizarea ofertei şcolare Material
educaţionale atât în rândul elevilor publicitar (pliante,
Comisia de Realizarea planului
de clasa a VIII-a, cât şi a altor fluturaşi, vizite în
orientare şcolară Mai de şcolarizare
categorii de elevi. şcoli)
şi profesională propus.
Participarea la
târguri de oferte.
Conform
programului
1. Formarea continuă de formare
-la nivelul judeţului (prin cercuri continuă
ped.) atât pentru cadrele didactice, Directori ISJ,CCD şi Număr de Informări ale
a) Armonizarea
Asigurarea cât şi pentru directori; Toate c.d. MEN, participanţi. Teme responsabililor de
ofertei de
eficienţei -la nivelul şcolii (prin comisii precum şi a propuse. catedră.
formare cu
II. activităţii de didactice). planurilor
nevoile de
formare manageriale
formare
continuă de la
identificate
comisii.
Directori Creşterea
2.Stimularea perfecţionării cadrelor
Resp. com. Conform Inspecţii curente şi numărului
didactice prin înscrierea la grade
Cadrele didactice graficului speciale. Calificative. cadrelor didactice
didactice.
implicate calificate şi bine
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile de realizare reglare
pregătite.
Conform
programului Specializare şi în alte Valorificarea şi
3. Participarea cadrelor didactice la Echipa de formare domenii prin dezvoltarea
orice altă formă de perfecţionare. managerială continuă obţinere de credite resurselor
ISJ, CCD şi transferabile. existente.
MEN.
1. Diseminarea informaţiilor primite Valorificarea şi
Formarea cadrelor
de cadrele didactice participante la Cadrele didactice De câte ori dezvoltarea
didactice.
cursuri de formare şi de implicate este cazul resurselor
perfecţionare. existente.
Directori Creşterea
Evidenţa
Resp. com de numărului
2. Stabilirea bazei de date cu perfecţionării
b) Optimizarea perfecţionare Oct. cadrelor didactice
perfecţionarea cadrelor didactice. cadrelor didactice.
competenţelor Alterescu C. calificate şi bine
personalului pregătite.
didactic, Identificarea
didactic Conform ofertanţilor de Creşterea
3. Utilizarea ofertei de educaţie, a
auxiliar şi Directori programului formare şi numărului
programelor de perfecţionare ale
nedidactic Resp. com de de formare direcţionarea cadrelor didactice
ISJ, CCD, precum şi a altor
perfecţionare continuă IŞJ personalului către calificate şi bine
instituţii.
şi CCD etc. aceştia. pregătite.

Directori Conform Armonizarea ofertei Creşterea


4. Perfecţionarea personalului
Resp. com de programului de formare cu numărului
didactic auxiliar şi nedidactic
perfecţionare de formare nevoile de formare cadrelor didactice
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile de realizare reglare
Alterescu C. continuă ISJ identificate. calificate şi bine
şi CCD etc pregătite.

Octombrie –
noiembrie Bilanţ contabil.
Dir. Ilarie Oana
1. Stabilirea necesarului de pentru anul Execuţie bugetară.
Contabil Rapoarte
materiale şi includerea în buget a fiscal Gradul de cheltuire a
Cuculescu F. periodice.
sumelor necesare. următor resurselor alocate.
Adm. Luca Elena

Realizarea igienizării
în toate corpurile de Efectuarea
a) Asigurarea 2. Realizarea reparaţiilor curente şi Dir. Ilarie Oana
clădire. lucrărilor de
funcţionării a igienizării precum şi Iunie-august
Eficienţa resurselor întreţinere curentă
III tuturor spaţiilor monitorizarea efectuării acesteia Adm. Luca E.
Asigurarea alocate. în regie proprie.
de şcolarizare
resurselor
şi dotarea lor
materiale 3. Aprovizionarea cu combustibil Efectuarea la timp
Dir. Ilarie Oana Încălzirea tuturor
solid. Iulie-august a comenzii şi a
Adm. Luca E. spaţiilor.
aprovizionării.
Conform Efectuarea la timp
4. Realizarea corectă şi la timp a Dir. Ilarie Oana Toţi elevii să aibă
calendarului a comenzii şi a
comenzii de manuale. Adm. Luca E. manuale.
ISJ aprovizionării.
5. Gestionarea şi utilizarea eficientă Păstrarea în bune
Dir. Ilarie Oana Evaluări
a bazei didactico-materiale Permanent condiţii a bunurilor
Adm. Luca E. periodice.
existente; şcolii
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile de realizare reglare
Eficientizarea
participării la
6. Colaborarea cu autorităţile locale Dir. Ilarie Oana Crearea unui climat
C.A. şi a
pt. întreţinerea şi dezvoltarea bazei Dir.adj. Teacu O. Permanent de colaborare sub
Consiliului şcolar
materiale. Dir.adj. Stroea I. toate aspectele.
a autorităţilor
locale.
Raportări
7. Derularea programului ,,Lapte şi Dir. Ilarie Oana
Asigurarea zilnică a periodice la ISJ,
corn’’ pentru elevi de la înv . Membru C.A. Permanent
laptelui şi a cornului. Primărie şi
preşcolar, primar şi gimnazial. Stroea I.
Consiliu Judeţean.
b) Asigurarea Întocmirea
protecţiei 1. Organizarea CSSM (Comitetului Dir. Ilarie Oana şi Septembrie Siguranţa graficului care să
personalului de Sănătate şi Securitate în Muncă) Resp. Com. personalului şi a acopere toţi timpii
din şcoală şi a şi a comisiei PSI. CSSM şi PSI elevilor. de lucru cu
elevilor pe personal.
durata Instruirea tuturor
desfăşurării elevilor şi
tuturor 2. Redactarea documentelor, Dir. Ilarie Oana Conform salariaţilor cu
activităţilor realizarea instruirii şi semnarea Resp.com.– planului de Buna funcţionare a privire la noile
prin comisiile proceselor verbale în conformitate Struguțe Cătălin muncă al comisiilor. reglementări în
de CSSM şi cu legislaţia în vigoare. Atănăsoaie Dana comisiei securitatea muncii
PSI şi prin şi PSI (Legea
toate 319/2006).
compartimentel 3. Asigurarea condiţiilor materiale Directorul, Crearea condiţiilor
Raportări
e aferente; şi organizatorice în vederea Comisia PSI, Permanent optime de siguranţă
periodice în C.A.
prevenirii accidentelor şi incendiilor Administratorul şi securitate
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile de realizare reglare
cât şi pentru intervenţii reale. instituţională.
Conform
4. Simularea de exerciţii de Crearea condiţiilor Instruirea elevilor
Comisia PSI, graficului
evacuare, în caz de incendii sau optime de siguranţă şi evacuarea lor
Directorul, din planul
calamităţi împreună cu organele şi securitate situaţii de incendii
Administratorul de muncă al
locale de pompieri şi apărare civilă. instituţională. sau calamităţi.
comisiei
Conform
5. Desfăşurarea de activităţi Resp.comisie graficului Materiale de
Însuşirea noţiunilor
specifice (teme la orele de CSSM, înv. şi din planul informare.
de PSI şi CSSM.
consiliere, lecţii, concursuri etc). diriginţi de muncă al Broşuri.
comisiei

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
III. Domeniul funcţional – RELAŢII CU COMUNITATEA ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

OBIECTIVE:
1. Optimizarea relaţiei şcoală-comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu toţi partenerii

Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Termene de
Obiective specifice Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Participarea la
activităţi
a) Iniţierea, 1. Colaborarea cu autorităţile
comune: ,,Ziua
Optimizarea dezvoltarea şi locale (Primărie, Consiliul local, Toate cadrele Popularizarea
curăţeniei’’
relaţiei extinderea de Poliţie comunitară, Biserică, didactice activităţilor şcolare
Permanent acţiuni de
şcoală- parteneriate în spital, agenţi economici instituţii şi extraşcolare ale
ecologizare,
comunitate, diferite domenii şi locale/ judeţene/ regionale/ şcolii.
Balul bobocilor
prin cu diverse instituţii naţionale/ internaţionale etc.)
etc.
I. promovarea locale/judeţene/regi
unei politici o-nale/ naţionale
2. Dezvoltare de parteneriate cu
de /internaţionale,exti
autorităţile locale (Primărie,
colaborare nde-rea accesării Director
Consiliul local, Poliţie Accesare de
cu programelorr şi Echipa de Implementare
comunitară, Biserică, spital, Permanent programe şi
comunitatea proiectelor implementare de de proiecte.
agenţi economici instituţii locale/ proiecte.
europene proiecte
judeţene/ regionale/ naţionale/
internaţionale etc.)
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Colaborarea cu
Directori factorii de
3. Implicarea comunităţii în
Psiholog Diminuarea raspundere in
rezolvarea problemelor şcolii:
Toate cadrele Permanent fenomenelor de actul
abandon, absenteism, cazuri
didactice abandon. educational, cu
sociale etc.
institutiile
abilitate.
b) Implicarea
activă a părinţilor,
a comunităţii
locale, a celorlalte Popularizarea
Directori
instituţii educative calităţii actului
1.Stabilirea ofertei educaţionale Psiholog
în formarea la copii Realizarea planului educaţional şi
în concordanţă cu cerinţele de pe Toate cadrele Permanent
şi tineri a unor de şcolarizare. monitorizarea
piaţa muncii didactice
atitudini pozitive încadrării
faţă de valorile absolvenţilor.
societăţii în care
urmează să se
integreze;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
IV. Domeniul funcţional – MANAGEMENT ŞI DESCENTRALIZARE

OBIECTIVE:
1. Coerenţa managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare/autoevaluare în vederea realizării unui
management dinamic;
2. Asigurarea resurselor financiare.

Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
I.
MANAGEMENT INSTITUŢIONAL Analize
Coerenţa a) Diagnoza Planificarea riguroasă a tuturor periodice cu toţi
managerială procesului activităţilor conform principiilor factorii
Obţinerea unui
prin diagnoză, instructiv calităţii; Echipa implicaţi,
randament crescut
proiectare, educativ în managerială inclusiv agenţii
al demersului
implementare, scopul unei 1.Organizarea şi verificarea activităţii economici la
educativ
evaluare/autoe bune instructiv-educative (respectarea Comisia de Permanent care se
valuare în proiectări a planului cadru, programe, evaluare cu curriculum desfăşoară
vederea activităţii în accent pe noile criterii de evaluare etc). practica.
realizării unui anul şcolar Asistenţe la ore.
management în curs. Dir. Ilarie Oana Stabilirea sarcinilor Stabilirea unor
2. Realizarea planului managerial pt.
dinamic Dir.adj. Stroea I. personalului/ activităţi/acţiuni
anul şcolar în curs, şi a planului Septembrie
Dir.adj. Teacu responsabililor care urmăresc
managerial pentru semestrul I.
O. comisiilor/ asigurarea celor
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Compartimentelor. mai bune
condiţii.
Realizarea corectă a
planificărilor Realizarea
Directori
calendaristice şi a portofoliului
3. Verificarea şi avizarea planificărilor. Resp. com. septembrie
proiectelor fiecărui cadru
metod.
unităţilor de didactic.
învăţare.
Reliefarea
organizării
Organizarea
Liceului
Echipa Liceului Tehnologic
4. Realizarea organigramei. Septembrie Tehnologic
managerială „GH. RUSET
„GH. RUSET
ROZNOVANUˮ.
ROZNOVANU”
.
Stabilirea
5. Distribuirea sarcinilor şi realizarea Cunoaşterea
Dir. Ilarie Oana Septembrie calificativelor
fişei posturilor pentru directorii adjuncţi. sarcinilor de lucru.
anuale.
C.P. Organizarea Adaptarea
6. Reactualizare, validarea şi aprobarea C.A. Liceului Tehnologic acestuia la
Septembrie
regulamentului intern. Consiliul „GH. RUSET problemele
profesoral ROZNOVANUˮ şcolii.
7. Organizarea Consiliului de Echipa Organizarea Funcţionare C.A.
Septembrie
administraţie, alegerea componenţei, managerială Liceului Tehnologic conform
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
stabilirea tematicii, a atribuţiilor şi a „GH. RUSET ROFUIP
graficului de şedinţe, numirea ROZNOVANU„ 5079/2016,
secretarului prin decizie. OMEN nr.
4619/22.09.2014
și OMECS
4621/2015.
Încheierea
Director
8. Organizarea Consiliului reprezentativ Colaborare şcoală- parteneriatului
Resp. Cons de Septembrie
al părinţilor. părinţi. şcoală-elev-
părinţi
părinţi.
Echipa Crearea bazei legale
9. Organizarea Consiliului profesoral, Analize
managerială de funcţionare a
stabilirea tematicii şi a graficului de periodice.
1.09. Liceului Tehnologic
şedinţe a CP, numirea prin decizie a Informări.
Consiliul „Gh. Ruset-
secretarului. Rapoarte.
profesoral Roznovanuˮ.
10. Organizarea comisiilor didactice şi Echipa Analize
Planuri de muncă
nedidactice/compartimentelor managerială periodice.
pentru reglarea
(secretariat, contabilitate, administraţie, C.A. Informări.
Septembrie activităţii.
bibliotecă, Centru de Documentare şi Rapoarte.
Informare - CDI etc.) ce vor funcţiona la
nivelul şcolii în anul şcolar în curs.
11. Elaborarea planurilor manageriale Responsabili Analiza activităţii Analize
anuale şi semestriale toate comisiile comisii/ Septembrie comisiilor/ periodice.
didactice, nedidactice şi la toate compartimente compartimentelor, Informări.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
compartimentele. precum şi a modului Rapoarte.
de utilizare a
fondului de carte
şcolară din CDI. şi
biblioteca şcolară.
Funcţionarea
12. Numirea prin decizie a Funcţionarea în conform
Dir. Ilarie O. Septembrie
responsabililor comisiilor. legalitate a acestora. ROFUIP
5115/2014.
Funcţionarea
13. Stabilirea atribuţiilor din ROFUIP acestora după o
Echipa Cunoaşterea
pentru responsabilii Septembrie planificare
managerială sarcinilor de lucru.
comisiilor/compartimentelor. riguroasă a
activităţilor.
14. Valorificarea rapoartelor de Prezentarea şi
Consiliul de Monitorizarea
activitate ale Septembrie analizarea
administraţie activităţii.
comisiilor/compartimentelor . activităţii.
Analize
15. Analiza eficienţei şi evaluarea Analiza activităţii şi
Decembrie periodice.
activităţilor de consiliere şi a activităţilor C.A. îmbunătăţirea
Iunie Informări.
extraşcolare. punctelor slabe.
Rapoarte.
16. Elaborarea raportului de analiză a Analiza activităţii Evaluarea
activităţii de învăţământ din anul şcolar C.A. Sept. tuturor comisiilor/ activităţii
trecut, precum şi a activităţii din sem. I compartimentelor şi desfăşurate în
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
şi sem II. identificarea anul şcolar
punctelor tari şi a trecut.
punctelor slabe.
Dir. Ilarie Oana
17. Realizarea inventarierii Contabil– Analize
Evidenţa clară a
patrimoniului instituţiei de către Cuculescu F. Noiembrie periodice.
bunurilor şcolii.
comisiile constituite cu acest scop. Administrator
Luca E.
Cunoaşterea din
timp a sarcinilor de
18. Întocmirea fişei postului şi a fişei de Septembrie
Consiliul de lucru ce urmează a Evaluarea
evaluare pentru personalul didactic,
administraţie. fi evaluate la personalului.
didactic auxiliar şi nedidactic. Ianuarie
sfârşitul
anului/anului şcolar.
19. Urmărirea parcurgerii ritmice şi
Consiliul de
integrale a materiei, urmărirea noiembrie Notarea elevilor cât
administraţie Analize
ritmicităţii notării şi verificarea aprilie mai corect şi
periodice.
numărului minim de note la fiecare Mai obiectiv.
Resp. comisie
disciplină de studiu
Îndrumarea şi
Evaluarea
20. Asistenţe la lecţii. Directori verificarea
Permanent personalului
Resp. comisie desfăşurării
didactic.
lecţiilor.
21. Verificarea şi aprobarea orarului, a Dir. Ilarie Oana Septembrie Buna organizare şi Aprobarea în
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
graficului serviciului în şcoală atât Dir.adj. Teacu desfăşurare a Consiliul
pentru elevi, cât şi pentru cadre O. programului. profesoral.
didactice. Dir.adj. Stroea I.
Monitorizarea
realizării
22. Asigurarea cu manuale şcolare Dir. Ilarie Oana Toţi elevii trebuie comenzii de
pentru învăţământul obligatoriu. Adm. Luca E. Iulie-August să aibă manuale. manuale şcolare
şi a achiziţionării
acestora.
Dir. Ilarie Oana Obiectivitate în
23. Analiza abaterilor de disciplina De câte ori
Resp. com. de analizarea Informări.
muncii şi sancţionarea lor. este cazul
cercetare abaterilor.
Asigurarea
Directorul legalităţii în
Urmărirea
24. Respectarea legalităţii în Serv. Secretariat gestionarea actelor
Permanent aprovizionării la
completarea documentelor şcolare. Serv.contabilitat de studii şi a
timp cu tipizate.
e imprimatelor
şcolare.
Stabilirea unui
Dir. Ilarie Oana Relaţia familie-
25. Încheierea acordului de parteneriat climat de colaborare
Secr şef. Sandu Septembrie şcoală –
şcoală-elev-părinte. de ordine şi de
R. autorităţi.
disciplină în şcoală.
26. Stabilirea concediilor de odihnă Consiliul de Înainte de Respectarea
administraţie începerea Codului muncii.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
vacanţei
Dir. Ilarie Oana
1. Informarea, prelucrarea şi dezbaterea Dir.adj. Teacu Deţinerea tuturor
De câte ori
tuturor actelor legislative necesare O. informaţiilor
este cazul Metodologii.
realizării reformei învăţământului Dir. adj. Stroea legislative de
românesc. I. ultimă noutate.
Serv secretariat
Conform Implicarea elevilor
2. Organizarea concursurilor şcolare pe Dir. Ilarie Oana
calendarului în activităţi Premii şcolare.
discipline Resp. comisii
ISJ şi MEN extraşcolare.
3. Monitorizarea continuării reformei Dir. Ilarie Oana
înv. românesc (proiectare, orientare a Dir.adj. Teacu Fişa de
Buna desfăşurare a
învăţării de la acumularea de cunoştinţe O. observare şi
Permanent procesului
spre formarea de competenţe prin Dir. adj. Stroea evaluare a
instructiv-educativ.
aplicarea unor tehnici moderne de I. lecţiei.
învăţare).
b) Conform
4. Eficientizarea evaluării rezultatelor Dir. Ilarie Oana
Asigurarea programului
şcolare (cunoaşterea metodelor moderne Perfecţionarea Instrumente
fluidizării de formare
de evaluare, proiectarea şi planificarea Resp. cadrelor didactice. specifice.
circulaţiei continuă a IŞJ
acestora). com.metod
informaţiei şi CCD
aferente 5. Prelucrarea metodologiilor de Dir. Ilarie Oana Însuşirea tuturor
Informări
componentei examene naţionale la toate nivelele de Dir.adj. Teacu Octombrie informaţiilor
Afişarea acestora
management învăţământ în Consiliul profesoral cu O. necesare de către
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
ului elevii şi părinţii. Dir. adj. Stroea personalul didactic.
instituţional I.

Dir. Ilarie Oana


6. Pregătirea, organizarea examenelor
Dir.adj. Teacu
de evaluare naţională, admitere
O. Obţinerea unor Rapoarte;
computerizată, bacalaureat, admitere în Permanent
Dir. adj. Stroea rezultate bune. Informări.
ciclul secundar superior, de absolvire şi
I.
de certificare a competenţelor.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu Însuşirea tuturor
7. Stabilirea graficului de prelucrare a Informarea
O. informaţiilor
metodologiilor de examen cu elevi, Octombrie tuturor factorilor
Dir. adj. Stroea necesare de către
părinţi, cadre didactice. implicaţi.
I. toţi factori implicaţi

8. Stabilirea graficelor de pregătire


suplimentară atât cu elevii pentru
Dir. Ilarie Oana Obţinerea unor
examenele naţionale, pentru olimpiade Instrumente de
rezultate cât mai
şcolare, concursuri sportive, cât şi cu Septembrie evaluare
Resp. Comisii bune la toate
elevii mai slabi la învăţătură în vederea sumativă.
metodice tipurile de examene.
recuperării golurilor şi atingerea unui
nivel minim necesar promovării.
9. Organizarea examenelor de tip Dir. Ilarie Oana Identificare Situaţii statistice.
aprilie
naţional. Dir.adj. Teacu nivelului Plan de măsuri.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
O. cunoştinţelor
Dir. adj. Stroea elevilor.
I.
Serv. Secretariat
10. Stabilirea calificativelor pentru Eficientizarea Evaluarea
Consiliul de Septembrie
personalul didactic, didactic auxiliar şi activităţii întregului obiectivă a
administraţie Ianuarie
nedidactic personal. personalului.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu Atragerea unui
Realizarea
O. număr de elevi de
1. Popularizarea ofertei educaţionale planului de
c) Dir. adj. Stroea Permanent liceu din localităţile
şcolarizare.
Asigurarea I. învecinate.
imaginii
instituţiei 2. Actualizarea site-ului prin care se
Dir. Ilarie Oana Mediatizarea
prezintă Liceul Tehnologic „Gh. Ruset- Promovarea
Consilieri Permanent ofertei
Roznovanuˮ, rezultatele elevilor la imaginii şcolii.
educativi educaţionale.
concursuri şi examene naţionale.
3. Eficientizarea relaţionării şi
comunicării atât la nivelul întregii
Dir. adj. Teacu
unităţii, cât şi cu ceilalţi factori implicaţi Implicarea şcolii
O. Promovarea
în educaţia elevilor (ISJ, CCD, CJAP, Permanent în viaţa tuturor
Dir. adj. Stroea imaginii şcolii.
MEN, Comunitate locală, agenţi partenerilor.
I.
economici, organizaţii guvernamentale
şi nonguvernamentale etc.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Reglementarea
parteneriatului
1. Colaborarea cu autorităţile locale dintre şcoală şi
Dir. Ilarie Oana Monitorizarea
a) (Primărie, Consiliul local, etc.) pentru administraţia
permanentă a
Dezvoltarea asigurarea bugetului necesar desfăşurării Permanent publică locală în
Serv. utilizării
relaţiilor de în bune condiţii a procesului de domeniul
contabilitate bugetului.
parteneriat învăţământ. conducerii şi
cu Primăria finanţării
şi Consiliul învăţământului.
local, pentru Monitorizarea
2. Utilizarea eficientă a a fondurilor Dir. Ilarie Oana
asigurarea Cheltuirea eficientă permanentă a
Asigurarea asigurate de la buget sau cele obţinute Contabil Permanent
fondurilor a sumelor. utilizării
II. resurselor prin proiecte Cuculescu F.
necesare fondurilor.
financiare
desfăşurării Atragerea în
în bune Cuantumul acumularea de
condiţii a Dir. Ilarie Oana fondurilor provenite fonduri băneşti
procesului 3. Realizare de venituri extrabugetare Dir. adj. Teacu din resurse proprii. la capitolul
de prin comitetele de părinţi, din activităţi O. Utilizarea acestora autofinanţare a
învăţământ; de calificare adulţi, închirieri spaţii , în strânsă tuturor factorilor
sponsorizări etc. Contabil concordanţă cu implicaţi
Cuculescu F. necesităţile imediate (comitetul de
ale actului educativ. părinţi, agenţi
economici etc.).
b) Atragerea 1. Finalizarea proiectului Phare TVET Dir. Ilarie Oana Conform Îmbunătăţirea bazei Monitorizarea
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
de resurse 2004-2006, componenta pentru Dir.adj. Teacu calendarului materiale. derulării
financiare învăţământul profesional şi tehnic O. de desfăşurare proiectului.
extrabugetar Dir.adj. Stroea I.
e şi bugetare
prin 2. Întocmirea de noi cereri de finanţare
întocmirea prin proiecte Fonduri Structurale
de noi cereri Europene, Proiecte de Învăţare
de finanţare Permanentă, Programul de Granturi de
Dir. Ilarie Oana
prin proiecte Dezvoltare Şcolară etc., în colaborare cu Participarea
Contabil
europene, Consiliul local al oraşului Roznov Conform Implementa rea de cadrelor
Cuculescu F.
donaţii, pentru: calendarului noi proiecte. didactice la
sponsorizări, de desfăşurare cursuri de
Echipa de
donaţii, - reabilitarea corpuri de clădire a formare.
implementare
închirieri Liceului Tehnologic „GH. RUSET
etc. ROZNOVANU”;
- reabilitare sală de sport.

Dir. Ilarie O.
c) Dir. adj. Teacu
Rapoarte;
Descentrali- 1. Aplicărea descentralizării O. Reglarea
Raport de
zarea unităţii administrative, financiare şi educaţionale Dir. adj. Stroea Permanent deficienţelor
autoevaluare
de şi a asigurării calităţii în educaţie. I. constatate.
internă.
învăţământ Comisia se
asigurarea

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
calităţii
Dir. Ilarie Oana Proiectarea unei
Dir. adj. Teacu Planificarea oferte
O. riguroasă a tuturor educaţionale
2. Monitorizarea şi evaluarea
Dir. adj. Stroea activităţilor compatibilă cu
activităţilor. Permanent
I. conform principiilor realităţile
Comisia se calităţii. societăţii
asigurarea româneşti
calităţii contemporane.
1. Respectarea prevederilor legale
Dir. Ilarie Oana
d) privind descentralizarea şi asigurarea
Dir. adj. Teacu
Realizarea autonomiei instituţionale (managementul Raport de Reglarea
O.
unui organizaţiei şcolare, managementul Permanent autoevaluare deficienţelor
Dir. adj. Stroea
management calităţii în educaţie, evaluarea internă. constatate.
I.
dinamic şi personalului didactic, politici şi strategii
CEAC
activ în ale evaluării rezultatelor educaţionale)
condiţiile Elaborare de
2. Elaborarea şi generalizarea aplicării
asumarii Dir. Ilarie Oana instrumente în
standardelor şi indicatorilor de Analiza PDI/PAS
descentraliz Dir. adj. Teacu vederea
performanţă specifici pentru Septembrie - eficienţa acestui
ării şi O. autoevaluării ca
autoevaluare – evaluare internă. august instrument de
autonomiei Dir. adj. Stroea prim pas în
Aplicarea noilor instrumente de evaluare planificare.
şcolare I. CEAC evaluarea
şi asigurare a calităţii
externă.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
CUPRINS

PLAN MANAGERIAL ANUAL 2018-2019 ....................................................................................................................................................................... 2


1. ARGUMENT ....................................................................................................................................................................................................................... 2
1.1. BAZA CONCEPTUALĂ ............................................................................................................................................................................................. 4
1.2. Analiza SWOT.............................................................................................................................................................................................................. 6
I. Domeniul funcţional – CURRICULUM ŞI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII................................................................................................ 8
II. Domeniul funcţional – RESURSE UMANE, MATERIALE. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ........................................................... 24
III. Domeniul funcţional – RELAŢII CU COMUNITATEA ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ........................................................................ 31
IV. Domeniul funcţional – MANAGEMENT ŞI DESCENTRALIZARE ....................................................................................................................... 33
CUPRINS............................................................................................................................................................................................................................... 45

Întocmit,
Echipa managerială

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro

S-ar putea să vă placă și