Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA1

La decizia consiliului sătesc Cristeşti

Nr. 7/1 din decembrie 2018

Sinteza veniturilor, cheltuielelor şi surselor de finanţare


a bugetului primărie s.Cristeşti,raionul Nisporeni pe anul 2019 în prima lectură

Venit./
Capit/gr Paragr/ Chelt.
Princ. grupă Total
de bază
mii lei

1 2 3 4 5

I.Venituri total: 2171.9 2171.9

Venituri proprii 475.4 475.4

Impozitul pe venit 111 000 312.0 312.0

Impozitul pe venit din salariu 111 110 312.0 312.0

Impozitul funciar total: 72.3 72.3

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu


113 110 56.0 56.0
excepţia gospodăriilor ţărăneşti

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la


113 120 3.0 3.0
gospodariile taranesti

Impoz.funciar pe terenuri cu alta destinatie decit cea agricola 113 130 2.0 2.0

1
Impozirul funciar incasat de la persoane fizice 113 140 10.1 10.1

Impozitul funciar pe pasuni si finete 113 150 1.2 1.2

Impozitul pe bunurile imobiliare 26.6 26.6

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113 210 5.0 5.0

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113 220 2.6 2.6

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele


113 230 14.0 14.0
juridice si fizice inregistrat in calit. de intreprinz.

Imp. pe bunurile imobiliare achitate de pers. fizice-cetateni


113 240 5.0 5.0
din valoarea estimativă a bunurilor

Plata de arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 141 522 22.0 22.0

Taxa de organizare a licitatiilor, loteriilor 142 211 2.0 2.0

Taxa p/u cert. de urbanism şi autorizaţiile de construire sau


142 215 0.5 0.5
desfiinţare

Incasari de la prestarea serviciilor cu plate 142 310 39.0 39.0

Amenzi şi sancţiuni administrative 142 320 1.0 1.0

Total Venituri de bază

Transferuri curente primite cu destinatie speciala pentru


191 211 990.7 990.7
invatamint prescolar

Transferuri curente primite cu destinatie generala 191 231 434.4 434.4

Alte transferuri curente primite cu destinatie generala 191 239 61.3 61.3

2
Transferuri curente primite cu destinatie generala pentru
191 216 124.1 124.1
infrastructura drumurilor

Taxele locale 86.0 86.0

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114 412 16.0 16.0

Taxa pentru unitatile comerciale 114 418 30.0 30.0

Taxa pentru salubrizare 114 426 40.0 40.0

II.Cheltuieli total 2171.9 2171.9

1.Servicii de stat cu destinaţie generală 01 673.35 673.35

2.Fondul de rezerva 01 16.0 16.0

3Petrol si gaze naturale 02 15.0 15.0

3.Învăţămînt 06 1025.7 1025.7

4.Amenajarea teritoriului 06 86.0 86.0

5.Iluminarea stradala 06 25.0 25.0

3.Cultura,arta,sportul şi acţiuni p/u tineret 08 171.75 171.75

Gospodaria drumurilor 04 159.10 159.10

Contabil-sef Vicol Viorica

3
Nota informativă la proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea bugetului primăriei s.Cristeşti pe anul 2019 în prima lectură

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Primarul s.Cristești(A.Secrieru)

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie

În temeiul art.21 alin(4)lit.(a) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 privind
finanţele publice locale,Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.436-
XVI din 28.12.2006 ,art.14,alin(2),lit.(n, ţinînd cont de prevederile art.55 din Legea finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014 avînd ca scop aprobarea
bugetului satului Cristești în prima lectură.

3 Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

1.Se propune aprobarea în prima lectură bugetul primăriei s.Cristeşti pe anul 2019 la
venituri şi cheltuieli în sumă de 2171.9 mii lei,inclusiv transferuri din bugetul de stat
în sumă de 1610.5 mii lei (Anexă).
2.Comisia în domeniul Economico-Financiar va examina propunerile şi obiecţiile expuse de
consilieri în cadrul examinării proiectului bugetului în prima lectură şi va propune în
lectura a doua aprobarea bugetului primăriei s.Cristeşti pe anul 2019.

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea privind administrația publică


locală nr.436 din 28.12.2006 și se încadrează în sistemul actelor normative

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

4
În scopul respectării Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional,
Legii nr.100 din 22.12.2017 ”Cu privire a actele normative”, anunțului cu privire la inițierea
proiectului de decizie precum și anunțul privind consultările publice , inclusiv și proiectul de
decizie au fost plasate pe pagina web a primăriei s.Cristești www.cristesti.localitati.md
/transparența decizională. Proectul de decizie să prezintă spre examinare și avizare Comisiior
consutative de speciaite, care urmează a fi propuse Consiliului sătesc Cristești pentru
examinare și adoptare în ședință.

6. Constatările expertizei juridice

Proiectul de decizie este elabaorat în conformitate cu legislația în vigoare.Chestiunile propuse


spre examinare țin de competența Consiliului local.

Contabil-șef Viorica Vicol