Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”

COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI


STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com

Nr. de înregistrare ...................../..................................

Domnule Director,

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________, domiciliat


în localitatea ___________________, strada ___________________________,
nr. ___, judeţul ___________ posesor al/a C.I. seria _____, nr. ___________,
CNP _______________________, angajat/ă al/a unității dvs. de învățământ pe
funcţia de ___________________ vă înaintez estimarea sumei pentru
decontarea cheltuielilor de naveta pentru perioada septembrie 2018-august 2019
în cuantum de __________ lei.

Data
Semnătura

Domnului Director al Şcolii Gimnaziale “Florea Julea”, comuna


Negrileşti, judeţul Galaţi