Sunteți pe pagina 1din 9

2.1.

Determinarea nivelului iniţial al capacităților creative la


elevii de vârstă școlară mică
Deşi fiecare copil normal dezvoltat deţine facultatea creativă,
eficacitatea ei variază de la subiect la subiect. De aceea diferenţiem
subiecţi creativi şi subiecţi fără performanţe creatoare. Diferenţierile sunt
determinate de:
a) nivelul de dezvoltare a potenţialului creativ (în ce măsură este
extras, antrenat prin diverse activităţi şi materializat în produse noi
de natură spirituală sau materială);
b) orientarea (domeniul de aplicare) forţelor creative (sfera verbală şi
neverbală, literatură, grafică, artă teatrală, tehnică etc.):
c) structura internă a creativităţii ca proces, adică de raportul dintre
factorii cognitivi (enumerasem mai sus şi factori factori sociali şi
de personalitate) ai creativităţii.
Vom insista asupra factorilor cognitivi, deoarece în condiţiile şcolii
diferenţierea gradului de creativitate a elevilor se poate face în baza lor.
În studiile de specialitate sunt identificaţi diverşi factori cogntivi,
reprezentaţi de o serie de caracteristici ale proceselor de cunoaştere:
sensibilitate faţă de probleme, gândire divergentă şi logică, aptitudinea de
a gândi abstract, memorie, percepţie, imaginaţie, fluenţă, flexibilitate etc.
Prin investigaţii experimentale solide cercetătorii au decis ca
semnificativi în aprecierea gradului de dezvoltare a creativităţii patru
dintre ei: originalitatea, fluenţa şi flexibilitatea, imaginaţia creatoare etc.
Experimentul pedagogic a fost realizat în lunile noiembrie -
decembrie anul 2018 în Gimnaziul A.Mateevicii s.Pîrlița. Eșantionul
experimental s-a constituit din 20 elevi din clasa a II-a A, 16 elevi în clasa
a II-a „B” .
Pentru a determina nivelul de formare a capacităţilor creative, am aplicat
3 teste care cuprinde itemi ce vizează originalitatea, fluenţa,
flexibilitatea în exprimare şi imaginaţia creatoare a elevilor din clasa
experimentală și clasa de control. Urmatoarele teste elaborate sunt:

TREI CUVINTE
Scopul:evaluarea imaginație reproductive și creative.
Virsta: de la 5-7 ani oral, 8 ani în scris.
Modalitatea desfășurări: individual,grup
Instructiuni:Ai in fața 3 cuvinte.Alcătuește și scrie cît mai multe
enunturi cu sens astfel ca fiecare enunt să conțina toate cele 3 cuvinte si
toate enunțurile împreună să formeze o povestire.
Nota:Se propun 3 seturi de cuvinte.În timpul evaluarii se utilizeaza un
set de cuvinte,celelalte pot fi utilizate în cazul unei evaluari repetate sau
ca exercitii de dezvoltare a creativității.
Interpretarea rezultatelor:Numarul enunțurilor alcătuite demonstrează
nivelul dezvoltării creativități.

Criterii de cuantificare.
5 Puncte Enunt original și ingenios
4 Puncte Combinație logică și corecta a
cuvintelor,dar nu în toate
enunțurile se conțin cele 3 cuvinte
3 Puncte Enunț banal
2 Puncte Există legătura logică între 2
cuvinte
1Puncte O combinație de cuvinte fara sens.

TREI CUVINTE SETURI:


Palat,Bunica,Clovn
Hoț,Oglinda,Cățel
Tort,Lac,Pat.
Completarea figurilor (varianta modificata ,dupa E.Torrance)

Scopul :determinarea nivelului de dezvoltare a creativitati


Vîrsta: de la 6 ani.
Modalitatea desfasurari : individual si in grup
Durata: nelimitata.

Instrucțiuni:Ai în față 10 figuri. Modifica aceste figure astfel ca sa se


obțina din ele diferite imagini.
Interpretarea rezultatelor:
Desenul este cotat în felul urmator:
0-2 puncte:Subiectul nu a completat figurile.A desenat ceva alaturi de
figurile propuse (linii nedeterminate).
3-4 puncte: Subiectul a desenat ceva simplu,neorigional.Fantezia este
slab manifestata.Desenul este lipsit de detalii.
5-7 puncte: Subiectul a reprezentat obiecte separate ce conțin anumite
detalii.
8-9 puncte: Subiectul deseneaza cîteva obiecte conform unui subiect
imaginar.
10 puncte: Subiectul construește o imagine cu subiect,corelînd
elementele separate.
Modalitați de cotare
Nivel foarte înalt 10 puncte
Nivel înalt 8-9 Puncte
Nivel mediu 5-7 Puncte
Nivel scazut 3-4 Puncte
Nivel foarte scazut 0-2 puncte

Construirea tabloului (Ovciarova R.V)

Scopul:determinarea particularităților individuale ale creativitații.


Virsta:de la 6 ani.
Modolitatea desfășurări individual și un grup.
Durata : nelimitat.
Instructiuni: Deseneaza un cloun ,o casa,o fața și un obiect la
dorința,folosind doar figurile de mai jos.O figura poate fi folosita de mai
multe ori.Dimensiunile și poziția figurilor pot fi modificate ,dar nu pot fi
utilizate alte figure,decit cele de mai jos:

Nota: Fiecare obiect se deseneaza pe foi separate.


Interpretarea rezultatelor
Se analizeaza:
1.Fluiditatea - cu cît mai multe variante a gasit subiectul,cu atît este mai
mare fluiditatea ideilor.
Pentru fiecare variant se acorda 1 punct.
2.Originalitatea-varianta se considera originala,daca este doar una
singura la toti subiectii prezenti la proba. Pentru o variant originala se
acorda 4 puncte.
3.Elaborare – aptitudinea de a dezvolta, lărgi şi îmbogăți ideile;

Rezultatele obţinute în baza observărilor realizate sunt înregistrate în


tabelele ce urmează. Cotarea şi interpretarea datelor este următoarea:
pentru determina nivelul de formare a capacităţilor creative la elevii din
eșantionul experimental s-a folosit metoda observării după 4 criterii:
- originalitatea,
- flexibilitatea,
- elaborarea
Nivelul lor de formare a fost identificat prin intermediul a trei
niveluri:
 nivel înalt;
 nivel mediu;
 nivel scăzut.
Analizînd datele experimentale obținute în cadrul realizării
experimentului de constatare observăm, că numărul elevilor cu nivel
superior la cele 3 TESTE

Determinarea nivelului iniţial al capacităților


creative la elevii din clasa experimentală (clasa a II-a „A”)
Tabelul 2.1
Numele, prenumele Completarea Construirea
Trei Cuvinte
elevului figurilor tabloului
1 S.L Mediu Mediu Mediu
2 C. A. Scăzut Scăzut Scăzut
3 C. S. Mediu Înalt Înalt
4 R. T. Scăzut Înalt Mediu
5 B. V. Mediu Mediu Mediu
6 G. D. Mediu Mediu Scăzut
7 F. V. Scăzut Scăzut Mediu
8 F. D. Scăzut Scăzut Scăzut
9 M. M. Înalt Înalt Înalt
10 M. M. Scăzut Scăzut Mediu

11 M. C. Mediu Mediu Înalt

12 P. V. Înalt Mediu Mediu


13 P. E. Înalt Mediu Mediu
14 R. L. Înalt Mediu Înalt
15 R. M. Scăzut Scăzut Scăzut
16 S. A. Scăzut Înalt Înalt
17 S. I. Înalt Mediu Înalt
18 T. D. Înalt Mediu Mediu
19 Ț. F. Înalt Mediu Înalt
20 V. A. Înalt Mediu Mediu
Determinarea nivelului iniţial al capacităților
creative la elevii din clasa de control (clasa a II-a „B”)
Tabelul 2.2
Numele, Completarea Construirea tabloului
Nr. prenumele Trei Cuvinte figurilor
elevului
1 B. D. Scăzut NFScăzut Scăzut
2 B. D. Scăzut Scăzut Scăzut
3 C. N. Scăzut Mediu Scăzut
4 C. M. Mediu Inalt Înalt
5 C. C. Scăzut Mediu Înalt
6 D. C. Mediu Înalt Mediu
7 D. V. Mediu Mediu Mediu

8 H. V. Înalt NFÎnalt Mediu

9 I. V. Mediu Mediu Mediu


10 M. A. Scăzut Scazut Scăzut
11 M. D. Înalt Înalt Mediu
12 M. D. Mediu Înalt Mediu
13 N. I. Mediu Mediu Mediu
14 O. A. Înalt Mediu Scăzut
15 P. C. Înalt Mediu Scăzut
16 P.O. Înalt Înalt Mediu
Rezultatele experimentului de constatare a nivelului iniţial al
capacităţilor creative la elevii din eșantionul experimental
Tabelul 2.3
Testul 2 Testul 3
Testul 1
Completa Construir
Eșantionul experimental Trei
rea ea
Cuvinte
figurilor tabloului
Nivel 8 elevi 4 elevi 7 elevi
înalt (40%) (20%) (35%)
Clasa
Nivel 5 elevi 11 elevi 9 elevi
experimentală
mediu (25%) (55%) (45%)
(20 elevi)
Nivel 7 elevi 5 elevi 4 elevi
scăzut (35%) (25%) (20%)
Nivel 5 elevi 7 elevi 2 elevi
înalt (31,25%) (43,75%) (12,5%)
Clasa
Nivel 6 elevi 7 elevi 8 elevi
de control
mediu (37,5%) (43,75%) (50%)
(16 elevi)
Nivel 5 elevi 2 elevi 6 elevi
scăzut (31,25%) (12,5%) (37,5%)
rezultatele experimentului de constatare în clasa
experimentală 2 a A
60% 55%

50% 45%
40%
40% 35% 35%

30% 25% 25%


20% 20%
20%

10%

0%
Inalt Mediu Scazut

testul1 testul2 testul3

Figura 2.1
Grafic, rezultatele experimentului de constatare în clasa
experimentală sunt ilustrate în figura 2.1:

Reprezentarea grafică a rezultatelor experimentului de constatare în


clasa de control – figura 2.2

rezultatelor experimentului de constatare în clasa


de control 2aB
60.00%
50%
50.00%
43.75% 43.75%

40.00% 37.50% 37.50%


31.25% 31.25%
30.00%

20.00%
12.50% 12.50%
10.00%

0.00%
Inalt Mediu Scazut

Testul1 Testul2 Testul3

Figura 2.2
În urma elaborării experimentelor am constat ca grupa experimentala
atinge în medie nivelul mediu de dezvoltare a creativitatii
La examinarea testul 1 Trei cuvinte unde sa evaluat creativitatea ,am
obținut rezultatele ca la nivelul înalt sunt 40% din elevii clasei a II a
A.,iar 35 % nivelul scăzut ,25% nivelul mediu.
Comparativ grupa de experimentală au un rezultat mai bun față de
grupa de control.
Grupa de contol au obținut următoarele rezultate la nivelul inalt se
axeaza 31,25% de elevii din clasa a II a B, nivelul mediu find de 37,5%
și respectiv nivelul scăzut 31,25%.

La elaborarea celui de a al 2 Test Completarea figurilor (varianta


modificata ,dupa E.Torrance) unde se determină nivelului de dezvoltare
a creativității a grupei experimentale.
S-a înregistrat mai mulții pe nivelul mediu cu 55% din elevii claseia II a
A, nivelul înalt sunt 20% din elevii și 25 % din elevii sunt la nivelul
scăzut.
Aplicînd testul dat și la grupa de control am înregistrat următoarele
rezultate nivelul înalt și nivelul mediu sunt cu un procent asemănător de
43,75% din elevii clasei a II a B,și nivel scăzut de 12,5 %.din elevii.
Comparând grupele am observant că grupa de control la această probă
au nivel de creativitate mai mare aproximativ cu 14 %.

Testul 3 Construirea tabloului (Ovciarova R.V) ce determina


particularităților individuale ale creativitații copilului de vârstă școlară
mica.
La grupa experimentală copiii sa-u axat 45% din elevii clasei a II a A, la
nivelul mediu și 35 % nivelul înalt iar 20% nivelul scăzut .
La grupa de control am obținut următoarele date la nivelul mediu
constituie 50% de elevii din clasa a II a B,la nivelul scăzut 37,5%
elevii,la nivelul înalt doar 12,5% de copiii.
Comparând observăm ca la etapa data grupa experimentală au
calificativ mai bun față de grupa de control.