Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 02.04.2019
Prof. mentor: Constanța Cristea
Propunător: Măzăreanu Petruța
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Subiectul: Adunarea și scăderea în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin
Tipul lecției: Consolidare și sistematizare
Scopul lecției: Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor referitoare la numerație, la
adunare și scăderea numerelor în concentrul 0-100 în structuri de joc matematic,
caracteristicile fenomenelor naturii.
Obiective operaționale:
O1- să opereze cu noțiuni matematice învățate: termen, sumă, descăzut, scăzător,
diferență;
O2- să efectueze adunări și scăderi cu numerele naturale din concentrul 0-100, cu trecere
peste ordin;
O3- aflarea termenului necunoscut, cunoscând celălalt termen al operaţiei şi rezultatul
acesteia;
O4- să rezolvede probleme cu o singură operație;
O5- să recunoască fenomenele naturii;
O6- să precizeze caracteristici ale unor fenomene ale naturii;
O7- să precizeze importanța soarelui și a ploii pentru oameni, plante și animale;
Strategii didactice:
1. Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, ciorchinele,
problematizarea, jocul didactic
2. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, ghicitori matematice, microfon, jetoane,
calculator, videoproiector;
3. Forme de organizare: frontal, individuală, pe grupe.
Resurse teporale: 50 min.
Resurse umane: 27 elevi
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale.
Bibliografie :
1. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare de tip „blended learning” pentru
cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs METCS, 2012

2. Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a
XII-a, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998

3. *** Programa şcolară pentru clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr.
3418/19.03.2013
DESFĂȘURAREA ACTICITĂȚII

Nr. Etapele OB Conținutul instructiv - educativ Strategia didactică Evaluare


crt activității Metode, Mijloace Forma de
procedee, de organizare
tehnici învățământ a
activității
1. Moment • Asigur liniștea și disciplina, precum și climatul necesar
organizatoric desfășurării activității.
2. a) Captarea • Le adresez îndemnul de a fi atenți pentru a efectua calcule
atenției pentru a judeca și a raspunde corect. Elementul surpriză
este microfonul, care va introduce în lecție și elemente de
meteorologie: fenomene ale naturii prezentate în cadrul
b) buletinului de știri.
Anunțarea • Astăzi vom număra, veți rezolva exerciții și probleme,
obiectivelor veți fi meteorologi de serviciu pentru o zi. Văurez succes!
3. Verificarea O1 • Sub forma unui reportaj meteorologic vom completa un Conversația Fișe Individual Observarea
cunoștințelor ciorchine (Anexa 1) de pe fișă cu o serie de cuvinte ce au ciorchine sistematică
legătură cu operațiile matematice. Ciorchinele
• Se va completa și la tablă un ciorchine, pe baza căruia voi
verifica noțiunule teoretice însușite de elevi:
-Ce operaţii matematice ați învăţat?
-Care este semnul folosit la adunare? Dar la scădere?
-Cum se numesc numerele care se adună?
-Dar rezultatul adunării?
-Cum se numeşte numărul din care scădem?
-Cum se numeşte numărul pe care îl scădem?
-Cum se numeşte rezultatul scăderii?
- Care sunt numerele cuprinse între 78 şi 85?
-Care este succesorul numărului 24?
-Dar predecesorul numărului 70?
Se fac exerciţii de calcul oral:
-Măriți cu 6 numărul 47.
-Micșorați cu 9 numărul 58.
-Care este suma numerelor 63 şi 17?
-Care este diferenţa numerelor 90 şi 4?
• Ghicitori matematice
Înspre horă când am mers
Treizeci și șase de cireșe am cules
Şi-am mâncat în grabă mare
Nouă cireșe roşioare.
Câte cireșe mai am oare?

Optsprezece băieţi cântă la nai,


La pian - George şi Mihai-
Şi la vioară – Cernat -
Câţi băieţi s-au adunat?
4. Consolidarea O2 • Voi da citire unor ghicitori despre fenemene ale naturii Exercițiul Ghicitori Frontal Observarea
sistematică
cunoștințelor (ploaie, vant, ceață, ninsoare, brumă, chiciură) pentru ca despe
O3 elevii să aleagă simbolul ghicit pe spatele căruia se află fenomene
cerințele de rezolvat. (Anexa 2) ale naturii
1. Calculează suma numerelor pare, apoi diferenţa
numerelor impare. Verifică în fiecare caz prin operaţia Fisă de
Aprecieri
inversă. Problemati- lucru verbale
25 34 31 58 zarea
2. Află termenul necunoscut.
_ _ +18=62
85- _ _ =39
18+ _ _ = 37 Exercițiul,
42- _ _ = 3 conversația
3. Micșorează suma numerelor 34 și 29 cu 17. euristică
4. Mărește numărul 37 cu diferența numerelor 85 și 48.
5. Pe cer s-au adunat 16 nori mici. Au venit încă 6 de
nori mari. Câti nori sunt acum pe cer?
5. Obținerea O2 Metoda cubului – Anexa 4 Conversația Fișe de Pe grupe Observarea
sistematică
performanței O3 Se împarte clasa în șase grupe. Explicația lucru
Fiecare grupă examinează tema din perspectiva cerinței de Demonstrația Cub Aprecieri
verbale
pe una dintre fețele cubului. Exercițiul
Metoda
cubului
6. Asigurarea O5 • Solicit copiilor să precizeze fenomene ale naturii Conversația Jetoane Evaluare
reciprocă
retenției și a cunoscute de ei și caracteristici ale acestora. Explicatia Plansă
transferului O6 Prezint un PPT cu diverse fenomene ale naturii. Demonstrația Observarea
implicării în
• Se vor purta discuții despre importanța fiecărui fenomen Exercițiul -
activitatea de
O7 al naturii. Se va desprinde importanța pentru oameni, plante joc grup
și animale.
Aprecieri
• Propun elevilor un joc didactic: „Meteorologul de
verbale
serviciu”. Elevii vor primi o fisă pe care se află desenat
conturul României. Pe hartă vor lipi 3 simboluri meteo
alese de ei.
Apoi, vor prezenta buletinul meteo pentru o zonă
geografică cerută de la sediul principal de știri – București.
Va prezenta liderul de grup.
Vor fi împărțiți în patru grupe, care vor corespunde unor
zone geografice îndragite: munte - Brasov, mare-
Constanta, Dealurile de vest- Timisoara, Iasi.
7. Încheierea • Se vor face aprecieri generale și individuale asupra participării Explicația Frontal Aprecieri
activității elevilor la lecție, precum și asupra comportamentului lor pe verbale
parcursul orei.
• Tema pentru acasă.