Sunteți pe pagina 1din 26

AN ȘCOLAR 2018/2019

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. CLASA I


PROIECTARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Actualizarea cunoştinţelor din clasa pregătitoare


TEMA:Bine te-am regăsit, şcoală!
NUMĂR DE ORE ALOCATE: 28
MANUAL SUPORT:Comunicare în limba română, clasa I, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018;

NR.
ORE/
DETALIERI DE CONȚINUT COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE OBS.
SPECIFICE DATA

1.În drum spre școală Resurse materiale:


- jocuri de rol manual, fişede observare
 Salutul 2.1 -oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, prezentare, imagini sistematică
 Prezentarea proprie 2.2 colegi, despre activităţile preferate etc., folosind cu obiecte din clasă,
 Oferirea unor informaţii 4.1 enunţuri simple cu obiecteale
despre viaţa de şcolar, 4.2 - exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de şcolarului, Caiet de
despre propria persoană mulţumire, adaptate interlocutorului lucru (Art
 Semne grafice care intră -relatarea unor evenimente semnificative din viaţa Educațional)
în componenţa literelor de proprie sau din activitatea şcolară/a clasei Fișe de lucru (Art
mână (actualizare) - enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale Educațional)
clasei Resurse
- formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, procedurale:convers
referitoare la activităţi desfăşurate aţia, explicaţia,
- executarea unor elemente grafice care intră în demonstraţia,
componenţa literelor de mână (actualizare) exersarea,exerciţiul,
- confecţionarea unor etichete, afişe, materiale jocul didactic
necesare în activitatea zilnică;
Forme de
organizarea
colectivului:frontală,
în echipă, în
perechi, individuală

Joc:
Ghiceşte care sunt
2. În clasă -jocuri de rol de tipul vorbitor –
ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, Resurse materiale: observare
 Salutul 1.4 marionete, măşti etc. manual, caiet, stilou, sistematică

1
AN ȘCOLAR 2018/2019
 Oferirea de informaţii 2.1 -jocuri de rol creioane colorate,
despre colegii de clasă 3.3 -oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, Caiet de lucru (Art
 Reguli de vorbire 4.1 colegi, despre activităţile preferate etc.,folosind Educațional),
eficientă: vorbirea 4.2 enunţuri simple Fișe de lucru(Art
pe rând, -dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme Educațional)
ascultarea familiare reale sau imaginate
interlocutorului, - conştientizarea existenţei unor reguli simple de Resurse
păstrarea ideii desfăşurarea schimburilor verbale(salutul, procedurale:
 Semne grafice care prezentarea scuzelor, transmiterea mulţumirilor, conversaţia,
intră în componenţa formularea unei cereri, formularea unor întrebări etc. explicaţia,
literelor de mână )care pot determina reuşita comunicării demonstraţia,
(actualizare) -plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau afişe exersarea,exerciţiul,
care transmit mesaje (regulide conduită, aniversări jocul didactic
ale copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesorului
etc.) Forme de
- executarea unor elemente grafice care intră în organizare a
componenţa literelor de mână (actualizare) colectivului: frontală,
-organizarea în clasă a unui colţ/panou, destinat în echipă, în
transmiterii unor mesaje şi informaţii (prin desene, perechi, individuală
cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) pe o temă
aleasă de copii sau referitoarela subiectul unui
proiect

Activitate transdisciplinară cântecul Şcolărei şi


şcolăriţe, muzicaTimotei Popovici
3. Cartea, buna mea -utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de Resurse materiale:
prietenă tipul:invitaţie, urare, solicitare, prezentarea unor manual, caiet, stilou, observare
2.1 scuze etc. creioane colorate, sistematică
 Numerotarea 3.4 - exersarea unor formule de adresare, de solicitare, carton colorat, hârtie
paginilor, direcţii de 4.1 mulţumire, adaptate interlocutorului glasată/ creponată,
orientare în pagină 4.3 - citirea unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) foarfece, lipici
 Semne grafice care intră -memorarea unor poezii şi ghicitori din proprie Caiet de lucru (Art
în componenţa literelor iniţiativă Educațional),
de mână (actualizare) - confecţionarea unor mini cărţi pe teme familiare Fișe de lucru(Art
 Propoziția. Propoziția (individual şi în grup); realizarea „Abecedarului Educațional)
formată din două – clasei”, folosind planşe de colorat
trei cuvinte - activităţi în biblioteca şcolii Resurse
 Identificarea unui - completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind procedurale:
obiect (obiectele desene şi enunţuri scurte conversaţia,
școlarului) - completarea unor grafice, panouri cu titluri, explicaţia,
personaje ale textelor citite demonstraţia,
- observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, exersarea,exerciţiul,
dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini jocul didactic
2
AN ȘCOLAR 2018/2019
- executarea unor elemente grafice care intră în
componenţa literelor de mână (actualizare) Forme de
- confecţionarea unor mini cărţi pe teme familiare, în organizarea
care se vor folosi limbaje convenţionale şi colectivului: frontală,
neconvenţionale în echipă, în
perechi, individuală

Activitate practică:
Amenajarea unui Colţ al cărţii

Activităţi transdisciplinare:
Memorizare: Cartea, de Virgil Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)
4. Amintiri din vacanţă -despărţirea cuvintelor în silabe,numărarea silabelor Resurse materiale:
unui cuvânt şi reprezentarea lor prin manual, caiet, stilou, observare
 Formularea unei idei,unei 1.3 simboluri/semne/jetoane/gesturi/bătăi din palme creioane colorate, sistematică
păreri 2.1 -identificarea unor cuvinte date după criterii Caiet de lucru (Art
 Descrierea unui obiect, a 2.2 precum:număr de sunete, sunet iniţial, sunet final Educațional),
unei persoane 4.1 etc. Fișe de lucru(Art
 Povestirea unor întâmplări -oferirea unor informaţii despre sine, desprefamilie, Educațional)
trăite colegi, despre activităţile preferate etc.,folosind
 Cuvântul. Cuvântul format enunţuri simple Resurse
din una, două sau trei -formularea unor enunţuri simple, corecte, procedurale:
silabe coerente,referitoare la activităţi desfăşurate conversaţia,
 Semne grafice care - exprimarea propriei păreri în legătură cufapte explicaţia,
intră în componenţa sau situaţii familiare demonstraţia,
literelor demână -scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la exersarea,exerciţiul,
(actualizare) personaje de desene animate/ benzi jocul didactic
desenate/persoane cunoscute (părinţi, fraţi, surori,
colegi) Forme de
- executarea unor elemente grafice care intră în organizarea
componenţa literelor de mână (actualizare) colectivului:frontală,
în echipă, în
perechi, individuală

Activităţi transdisciplinare: cântecul Câte unul pe


cărare (folclor)
Macheta Unde mi-am petrecut
vacanţa
5. Comoara cu povești -utilizarea imaginilor pentru Resurse materiale:
1.1 Indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat manual, caiet, fişecu observare
 Formularea unei idei/unei 1.2 -realizarea unui desen care corespunde imagini, stilou, sistematică
păreri proprii 1.4 subiectului textului audiat creioane colorate,
3
AN ȘCOLAR 2018/2019
 Desenarea unui obiect/unei 2.2 -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce Caiet de lucru (Art
persoane 2.3 este vorba... (în acest fragment de poveste/în acest Educațional),
 Repovestirea unor 2.4 text)?” Fișe de lucru(Art
întâmplări auzite 4.1 - decodificarea mesajului încifrat în ghicitori Educațional)
 Identificarea sunetelor unui - identificarea personajelor/
cuvânt personajului unui text audiat Resurse
 Semne grafice care intră - oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: procedurale:
în componenţa literelor de „Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?” conversaţia,
mână (actualizare) - identificarea elementelor dintr-un text audiat care explicaţia,
se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare demonstraţia,
textului exersarea,
- stabilirea de asemănări/ deosebiri între exerciţiul,
personajele şi/ sau întâmplările prezentate în jocul didactic
povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte Forme de
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi întâmplat dacă..” organizarea
etc. colectivului: frontală,
- formularea unor întrebări de lămurire în urma în echipă, în
audierii poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate perechi, individuală
sau povestite de adulţi/copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie aunui text audiat
- discuţii privind comportamentul personajelor
- evidenţierea unor modele de comportament,
formularea unor judecăţi de valoare faţă de faptele
personajelor
- formularea unei opinii personale referitoare la un
personaj/conduita unei persoane/o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor
poveşti după indicii date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil în urma audierii
textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor audiate:
schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea
finalului, introducerea unor personaje etc.
- executarea unor elemente grafice care intră în
componenţa literelor de mână (actualizare)
6.Evaluare predictivă COMUNICARE ORALĂ Resurse materiale:
1.1 -prezentarea propriei persoane; manual, coli de observare
1.2 salutul hârtie,creioanecolorate sistematică
, stilou, Caietde lucru
4
AN ȘCOLAR 2018/2019
1.3 -identificarea numărului de (Art Educațional),
1.4 cuvinte dintr-un enunţ dat Fișe de lucru(Art probă de
2.1 -formularea de enunţuri după reprezentări date Educațional) evaluare
2.2 orală /
Resurse procedurale:
2.3 CITIRE / LECTURĂ scrisă
conversaţia, explicaţia,
2.4 - citirea cuvintelor, cu sprijin imagistic munca independentă,
-ordonarea unor imagini reprezentând programul de jocul didactic
lucru al elevului
-realizarea corespondenţei dintre imagine şi Forme de organizarea
literainiţială a cuvântului sugerat de aceasta colectivului:
individuală,
SCRIERE / REDACTARE frontală
- scrierea pe liniatură dictando a trei litere mari/mici
Jocuri:
de tipar (la alegere); scrierea unor semne grafice
Cum mă numesc,
indicate Mişcă vântul frunzele,
Desenez şi scriu ce
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE ştiu
A COMUNICĂRII
- identificarea numărului de silabeale unui cuvânt
sugerat de imagine

5
AN ȘCOLAR 2018/2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Sunetul şi litera. Silaba. Cuvântul. Propoziția. Punctuația (punctul, semnul întrebării). Scrierea cu majusculă
TEMA: În familie
NUMĂR DE ORE ALOCATE: 28
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa I, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018
COMPETENȚE
DETALIERI DE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS
CONȚINUT ORE
-jocuri de pronunţie a cuvintelor careîncep/se termină/conţin un Resurse
1. Casa noastră 1.3 anumit sunet materiale:
2.1 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor manual, caiet,
 Sunetul şi literele 2.4 -stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt figuri tangram,
(de tipar şi de 3.1 -oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, fişe pentru
mână): a/A 3.2 despre activităţile preferate etc.,folosind enunţuri simple exersarea literei,
 Oferirea 3.3 -dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare diverse
unor 4.1 reale sau imaginate instrumente
informaţiides -jocuri de tipul: „Continuă versul/strofa” descris,Caiet de
pre locuinţă/ -recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână lucru (Art
adresă -realizarea literelor maride tipar din figuri tangram Educațional),
 Citirea/scrierea -asocierea unor cuvinte/enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de Fișe de lucru(Art
literelor de mână mână, cu imaginile potrivite Educațional)
 Scriere pe liniatură -punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/scrise
tip I indicate Resurse
- exerciţii de dezvoltare a procedurale:
musculaturii fine a mâinii conversaţia,
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; decorarea explicaţia,
literelor de mână şi de tipar Munca
- trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin unirea independentă,
punctelor care le compun) jocul didactic,
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe metoda fonetico
blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi – analitico –
acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari sintetică
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie
velină, foaie liniată, tablă etc.)

Memorizare:
Bine e la noi acasă!, Forme de
de Emilia Căldăraru organizarea
colectivului:
Activităţi transdisciplinare: Interpretarea strofei A, a, a … din individuală,
cântecul Toamna, de Ana Motora Ionescu frontală
2. Familia mea -jocuri de pronunţiea cuvintelor care încep/se termină/conţin un Resurse Observare
6
AN ȘCOLAR 2018/2019
anumit sunet materiale: sistematică
 Sunetul şi literele - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor manual, caiet,
(de tipar şi de 1.3 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt figuritangram, probă orală/
mână):m/M 2.1 - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre fişe pentru scrisă
 Citirea / scrierea 2.4 activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple exersarea literei, autoevaluare
literelor de mână 3.1 - dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale diverse
 Silaba ma 3.2 sau imaginate instrumente de
 Cuvântul mama 3.3 - jocuri de tipul: „Continuă versul/strofa” scris, plastilină,
4.1 - recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână sârmă moale,
- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram Caiet de lucru
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de (Art
mână, cu imaginile potrivite Educațional),
- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/scrise Fișe de lucru(Art
indicate Educațional)
- exerciţii de dezvoltare a
musculaturii fine a mâinii Resurse
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; decorarea procedurale:
literelor de mână şi de tipar conversaţia,
- trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin unirea explicaţia,
punctelor care le compun) Munca
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe independentă,
blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi jocul didactic,
acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari metoda
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris fonetică
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie analitico ––
velină, foaie liniată, tablă etc.) sintetică

Memorizare: Forme de
Mama, de G. B. Arădeanu organizare a
colectivului:
Activităţi transdisciplinare: Cântecul Mama, din folclorul copiilor individuală,
frontală

3.Cu trenul
-intuirea imaginilor din manual Resurse
 Sunetulşi 1.3 -selectare a unor propoziţii din enunţuri create de elevi materiale: observare
literele (de tipar 1.4 -delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în manual, sistematică
şi de mână): 2.1 silabe decupaje din
u/U 2.2 -identificarea sunetuluiuîn silabe ziareşi reviste, probă orală/
 Formularea 2.3 - asocierea sunetuluiu cu litera u şiU alfabetar, sârmă scrisă
unei propoziţii 3.1 -scrierea literei u/U şi a silabelor mu, um, au moale,
 Semnificaţia 3.2 - confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină,
unor simboluri 3.3 plastilină Caiet de lucru autoevaluare

7
AN ȘCOLAR 2018/2019
 Modele de 3.4 - exemplificarea unor substantive proprii (Art
comportament 4.1 -stabilirea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele de mână Educațional),
 Scrierea cu - citirea silabelor Fișe de lucru(Art
majusculă - completarea cuvintelor cu silabele potrivite Educațional)
-Joc derol: Cum mă comport în autobuz
-frământări de limbă Resurse
procedurale:
Activitate transdisciplinară: conversaţia,
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare observaţia
dirijată,
exerciţiul,jocul
didactic,
metoda fonetico

analitico -
sintetică

Forme de
organizarea
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
 4. Aniversarea - construirea corectă a unor Resursematerial observare
Nanei 1.3 enunţuri după imagini e: sistematică
2.1 -descoperirea unor cuvinte care să înceapă, să conţină sau să se manual,
 Sunetul şi literele 2.2 termine cu sunetul n decupaje din probă orală/
(de tipar şi de 2.3 - asociereasunetuluin cu litera n/N ziareşi reviste, scrisă
mână): n/N 3.1 - citirea silabelor şi a cuvintelor alfabetar, sârmă
 Invitaţia: 3.2 - asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare moale, autoevaluare
realizarea unei 3.3 -scrierea literei n, izolat, în silabe şi în cuvinte plastilină,
invitaţii 3.4 - confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină Caiet de lucru
utilizând 4.1 -punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă (Art
desene/simbol 4.2 de mână Educațional),
uri/ - citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative Fișe de lucru(Art
 litere/cuvinte -scrierea propoziţiei, alineatul, scrierea cu majusculă Educațional)
 Reguli de vorbire - confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare,
eficientă plastilină Resurse
 Scrierea unei - colorarea şi decorarea literelo rnşiN obţinute din figuri tangram procedurale:
propoziţii conversaţia,
(punctuaţia, Activitate transdisciplinară: observaţia
alineatul, În vizită – joc de rol dirijată,
scrierea cu exerciţiul,jocul
8
AN ȘCOLAR 2018/2019
majusculă) didactic,
 Propoziția. metoda–
Punctul Activitate practică: fonetico –
Aniversările noastre în Arborele clasei analitico
sintetică

Forme de
organizarea
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
1.3 -identificarea sunetului i în silabe şi în cuvinte Resurse observare
5. În grădina casei 1.4 - asocierea sunetului i cu litera i/I materiale: sistematică
2.1 - citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor manual,
 Sunetulşi literele 2.3 - citirea în dialog decupaje din probă orală/
(de tipar şi de 3.1 - completarea cuvintelor cu silabele potrivite ziare şi reviste, scrisă
mână): i/I 4.1 -modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet alfabetar, sârmă
 Oferirea unor 4.2 -scrierea literei i izolat şi în cuvinte moale, autoevaluare
informaţiidespre -realizarea unui dialog elev– elev pornind de la o imagine dată plastilină,
activităţile -scrierea unui dialog, scrierea liniei de dialog
preferate - confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, Resurse
 Propoziţia plastilină procedurale:
interogativă, -identificarea unor situaţi ide utilizarea majusculei conversaţia,
intonarea acesteia -formularea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului observaţia
- colorarea şi decorarea literelor i şi I obţinute din figure tangram dirijată,
exerciţiul, jocul
Activitate transdisciplinară:interpretarea strofeiI, I, i… din poezia didactic, metoda
Toamna, deAnaMotora Ionescu fonetico –
analitico –
sintetică

Forme de
organizarea
colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală
6. Recapitulare– 1.3 - citirea literelor, silabelor, Resurse observare
O fetiţă curajoasă 1.4 cuvintelor de tipar şi de mână materiale: sistematică
2.1 -descrierea ilustraţiilor manual,
2.2 - completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic Caiet de lucru probă orală/
2.3 -scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână (Art scrisă
3.1 Educațional),
9
AN ȘCOLAR 2018/2019
3.2 Fișe de lucru(Art autoevaluare
3.3 Educațional)
3.4
4.1 Resurse
4.2 procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
exersarea,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
analitico –
sintetică

Forme
deorganizarea
colectivului:
individuală
7. Evaluare sumativă - asocierea sunetului cu litera Resurse probăorală
1.3 -realizarea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele de materiale:
2.2 mână manual, probă scrisă
3.1 - compunerea cuvintelor folosind silabele date Caiet de lucru
4.1 - copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte (Art autoevaluare
- alcătuirea de propoziţii/enunţuri, integrând cuvinte date Educațional),
Fișe de lucru(Art
Educațional)

Resurse
procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
munca
independentă

Forme de
organizarea
colectivului:
individuală
8. Activități de 1.1 -oferirea de răspunsuri la Resurse
ameliorare/dezvoltare 1.2 întrebarea: „Despre ce este vorba... (în acest fragment de poveste materiale:
Ridichea uriaşă–lectură 2.1 / în acest text)?” manual, caiet,
după imagini 2.2 - audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii stilou, creioane
10
AN ȘCOLAR 2018/2019
2.4 manifestarea unor reacţii corespunzătoare colorate, Caiet
-identificarea personajelor/personajului unui text audiat de lucru (Art
3.1 - oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? Ce? Când? Educațional),
Unde? Cum? De ce?” Fișe de lucru(Art
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul Educațional)
unui mesaj/text audiat
- jocuri de rol Resurse
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale procedurale:
sau imaginate conversaţia,
- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat explicaţia,
- discuţii privind comportamentul demonstraţia,
personajelor exersarea,
- evidenţierea unor modele de comportament, formularea unor exerciţiul, jocul
judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor didactic
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână Forme de
- citirea pe silabe/integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau organizarea
de mână colectivului:
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

11
AN ȘCOLAR 2018/2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Dialogul/linia de dialog. Diftongii ea și uă. Formularea unei rugăminți. Cuvinte cu formă identică și înțeles diferit
TEMA: Municim, învățăm, ne jucăm
NUMĂR DE ORE ALOCATE: 28
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa I, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018

NR.
COMPETENȚE
ORE/ OBS.
DETALIERI DE CONȚINUT SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE DATA
EVALUARE

-descrierea imaginilor Resurse materiale: observare


1. În livadă 1.3 -selectarea unor cuvinte din enunţuri manual, decupaje sistematică
1.4 realizate de elevi din ziare şi reviste,
 Sunetul şi literele (de tipar şi de 2.1 -delimitarea cuvintelor din alfabetar, sârmă probă
mână): e/E 2.3 propoziţii moale, plastilină, orală/
 Dialogul 3.1 -despărţirea cuvintelor în silabe figuri Tangram, scrisă
 Punctuaţia. Utilizarea liniei de 4.1 -identificarea sunetului e în silabeşi cuvinteşi Caiet de lucru (Art autoevaluare
dialog 4.2 asocierea acestuia cu litera e/E Educațional),
 Pronunţia şi scrierea corectă a - scrierea literei e/E izolat şi în Fișe de lucru(Art
cuvintelor care încep cu e şi a cuvinte Educațional)
cuvintelor care conţin diftongul ea - formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte
care încep cu acelaşi sunet Resurse
- completarea de propoziţii eliptice procedurale:
- identificarea numărului de silabeale unui cuvânt conversaţia,
- asocierea scrisului de mână cu cel de tipar observaţia dirijată,
- formularea şi scrierea unor cuvinte care conţin exerciţiul, jocul
diftongul ea didactic,
- exemplificarea unor cuvinte metoda fonetico –
potrivite unor cerinţe date (nume de persoane, cu analitico - sintetică
sunetul e în poziţie iniţială)
- citirea integrală a cuvintelor Forme de
- exersarea unor dialoguri organizare a
- scrierea unui dialog colectivului:
- delimitarea cuvintelor unei individuală,
propoziţii frontală şi în grup
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână,
beţişoare, plastilină

Activitate transdisciplinară: Interpretarea strofei


E, e, e …, din cântecul …
- alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia Resurse materiale: observare
2. La fermă 1.3 corectă,clară manual, decupaje sistematică
1.4 -identificarea sunetului r în silabe şi în cuvinte dinziareşi reviste,
12
AN ȘCOLAR 2018/2019
 Sunetulşi literele (de tipar şi de 2.1 - frământări de limbă alfabetar, sârmă probă
mână): r/R 2.3 - asocierea sunetului r cu litera r/R moale, plastilină, orală/
 Dialogul: oferirea de informaţii 3.1 - identificarea poziţiei literei în diferite instrumente scrisă
despre mediul social şi natural 4.1 scrierea unui cuvânt descris, figuri autoevaluare
apropiat 4.2 - completarea de propoziţii eliptice Tangram,
 Citirea/scrierea unui dialog - formarea de cuvinte utilizând litere date (cu Caiet de lucru (Art
suport imagistic) Educațional),
- scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului Fișe de lucru(Art
- citirea silabelor, cuvintelor, Educațional)
propoziţiilor
- citirea în dialog Resurse
- citirea selectivă procedurale:
- scrierea literei r/R; cuvinte, conversaţia,
propoziţii observaţia dirijată,
- delimitarea în scris a cuvintelor unei propoziţii exerciţiul,jocul
- asocierea corectă imagine – didactic,
cuvânt metoda
- citirea/scrierea unui dialog fonetico – analitico –
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, sintetică
beţişoare, plastilină
Forme de
Activitate practică: organizarea
Litera R prin tehnica Tangram colectivului:
individuală,
Joc de pronunţie: frontală, îngrup
Rică nu ştia să zică, de Mălina
Cajal

Joc
Careul cuvintelor
-identificarea sunetului o în silabe şi în cuvinte Resursemateriale: observare
3. La moară 1.3 - exemplificarea unor cuvinte care conţin litera o manual, decupaje sistematică
 Sunetulşi literele (de tipar şi de 1.4 - asocierea sunetului o cu litera o/O din ziareşi reviste,
mână):o/O 2.1 - citirea silabelor,cuvintelor, alfabetar, sârmă probăorală/
 Propoziţia: utilizarea cuvintelor noi 2.3 propoziţiilor moale, plastilină, scrisă
în contexte adecvate 3.1 -scrierea literei o/O izolat ori încuvinte şi în Caiet de lucru (Art
 Scrierea funcţională– copierea, 4.1 propoziţii Educațional), autoevalua
transcrierea unui dialog 4.2 -scrierea după dictarea unor cuvinte şi Fișe de lucru(Art re
propoziţii scurte Educațional)
- completarea de cuvinte,propoziţii eliptice
- asocierea cuvântului cu numărul potrivit de Resurse
silabe procedurale:
-scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului conversaţia,
13
AN ȘCOLAR 2018/2019
- citirea silabelor,cuvintelor, observaţiadirijată,
propoziţiilor exerciţiul, jocul
- citireaîn dialog didactic, metoda –
- citirea selectivă fonetico analitico –
-delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o sintetică
propoziţie
-ordonarea silabelor pentru Forme de
obţinerea unui cuvânt organizarea
-realizarea acordului substantive–adjective(fără colectivului: frontală,
terminologie) în echipă,
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, individuală
beţişoare, plastilină

Activitate practică:
- litera O cu pensula, creta, carioca pe diferite
suporturi de lucru
- utilizarea computerului pentru
scrierea literelor o şi O

Activitate transdisciplinară:
Orarul clasei

Joc:
Rebus
4. Camera mea -identificarea sunetului c în silabeşi cuvinte Resurse materiale: observare
1.3 - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul c manual, decupaje sistematică
 Sunetulşi literele (de tipar şi de 1.4 - asocierea sunetului c culitera c/C din ziareşi reviste,
mână): c/C 2.1 - citirea silabelor,cuvintelor, alfabetar, sârmă probă
 Dialogul:oferirea unor informaţii 2.3 propoziţiilor moale, plastilină, orală/
despre igiena personală 3.1 -scrierea literei c/C izolat, în figuri Tangram, scrisă
 Descrierea unui obiect 4.1 cuvinte, în propoziţii Caiet de lucru (Art
 Cuvinte cu formă identică și înțeles 4.2 -scrierea după dictare a unor cuvinte şi Educațional), autoevaluare
diferit propoziţii scurte Fișe de lucru(Art
-scrierea unui dialog din două Educațional)
replici
-formularea de propoziţii cu Resurse
sensurile diferite ale unui cuvânt procedurale:
- asocierea de silabe pentru a conversaţia,
obţine un cuvânt observaţia dirijată,
-ordonarea cuvintelor unei exerciţiul,jocul
propoziţii didactic,
- asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect metoda fonetico –
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite analitico -sintetică
14
AN ȘCOLAR 2018/2019

Activitate practică: Forme de


Obţinerea literei C prin tehnicaTangram organizarea
colectivului:
Joc: individuală,
Cuvinte ascunse într-un cuvânt Frontală şi în grup
5. În clasă - asocierea sunetului ă cu litera ă Resurse materiale: observare
1.3 -diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mici manual, decupaje sistematică
 Sunetulşi literele (de tipar şi 1.4 şi mari din ziare şi reviste,
demână): ă/Ă 2.1 -descrierea imaginilor alfabetar, sârmă probă
 Norme de exprimareorală 2.3 - alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date moale, plastilină, orală/
 Descriereaprin compararea 3.1 -scrierea de mână a literei ă/Ă Caiet de lucru (Art scrisă
unor obiecte 4.1 -identificarea formei articulate/nearticulate a Educațional),
 Pronunţarea şi scrierea corectă a 4.2 unui cuvânt (fără terminologie) Fișe de lucru(Art autoevaluare
cuvintelor ce conţin diftongul uă -identificarea pluralului/ Educațional)
 Acordul în număr singularului unui substantiv (fără terminologie)
- completarea cuvintelor cu litere/silabe potrivite Resurse
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, procedurale:
beţişoare, figuri Tangram conversaţia,
-scrierea/completarea unor enunţuri care să observaţia dirijată,
conţină comparaţii între obiecte familiare exerciţiul,jocul
- evidenţierea, în enunţuri, a omonimiei didactic,
cuvintelor (fără terminologie) metoda
fonetico – analitico –
Activitate practică: sintetică
Fișe cu mesaje scrise/desenate
Forme de
Ascultare/Memorare: organizarea
Cuvinte fermecate, de C. Mihăilescu colectivului:
individuală,
Joc de rol: frontală, în grup
Exprimarea politicoasă
6. La librărie - alcătuirea unor enunţuri, cu Resurse materiale: observare
1.3 accent pe pronunţia corectă, clară manual, decupaje sistematică
 Sunetul şi literele (de tipar şi de 1.4 -identificarea sunetuluil în silabeşi în cuvinte din ziareşi reviste,
mână):l/L 2.1 -frământări de limbă alfabetar, sârmă probă
 Ortografia cuvintelor 2.3 - asocierea sunetului l cu literal/L moale, plastilină, orală/
 Cuvinte cu aceeaşi formă, dar 3.1 - citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor Caiet de lucru (Art scrisă
înţeles diferit 4.1 -scrierea literei l/Lîn cuvinte, Educațional),
 Formularea unei solicitări, unei 4.2 propoziţii scurte Fișe de lucru(Art autoevaluare
cereri -identificarea imaginii potrivite unui cuvânt Educațional)
dat
-utilizarea în enunţuri a cuvintelor articulate Resurse
15
AN ȘCOLAR 2018/2019
-dictare:cuvinte, propoziţii procedurale:
- construirea corectă aunor enunţuri conversaţia,
după o imagine observaţia dirijată,
- completarea enunţurilor prin exerciţiul, jocul
alegerea cuvântului potrivit didactic, metoda
- copierea unui dialog fonetico – analitico –
sintetică
Activitate practică:
-litera L prin tehnicaTangram Forme de
organizarea
Activitate transdisciplinară: colectivului: frontală,
Lalele, liliac - dactilopictură în echipă,
individuală
Joc:
Cuvinte isteţe
7. Recapitulare -citirea literelor, silabelor,literelor de tipar şi de Resurse materiale: observare
mână manual, Caiet de sistematică
-descrierea ilustraţiilor lucru (Art
- completarea silabelor încuvinte reprezentate Educațional), probă
grafic Fișe de lucru(Art orală/
- copierea, transcrierea, dictarea unor litere, Educațional) scrisă
silabe, cuvinte
- exersarea comunicării orale prin construirea Resurse autoevaluare
unor propoziţii logice după imagini procedurale:
-identificarea numărului de conversaţia,
cuvinte date într-o propoziţie observarea dirijată,
-ordonarea literelor/silabelor, exerciţiul, jocul
pentru a obţine cuvinte didactic, metoda
-ortografierea corectă a cuvintelor ce conţin fonetico – analitico –
diftongi sintetică

Forme de
organizarea
colectivului: frontală,
în echipă, în
perechi, individuală
8. Evaluare sumativă - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: Probă orală
cuvintelor, propoziţiilor manual, Caiet de Probă
- completarea dialogurilor eliptice lucru (Art scrisă
- compunere de cuvintedupă reprezentări Educațional), autoevaluare
date Fișe de lucru(Art
- copierea, transcrierea, dictarea unorlitere, Educațional)
silabe, cuvinte
16
AN ȘCOLAR 2018/2019
- alcătuirea de propoziţii/enunţuri Resurse
cu ajutorul unor cuvinte date procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
munca
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală

9. Activităţi de 1.1 -reactualizarea basmului/ Resurse materiale: observare


ameliorare/dezvoltare 3.2 repovestirea manual, Caiet de sistematică
Ajutoarele Scufiţei -formarea silabelor şi cuvintelor lucru (Art
4.1
Roşii - copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, Educațional), probă
silabe, cuvinte Fișe de lucru(Art orală/
-descrierea ilustraţiilor Educațional) scrisă
- citirea literelor, silabelor,
cuvintelor de tipar şi de mână Resurse autoevaluare
- completarea silabelor încuvinte reprezentate procedurale:
grafic conversaţia,
- exersarea comunicării orale prin construirea explicaţia,
unor propoziţii logice după imagini demonstraţia,
- citirea propoziţiilor exersarea,exerciţiul,
- completarea unui dialog cu replici potrivite jocul didactic,
metoda fonetico –
analitico – sintetică

Forme de
organizarea
colectivului:
individuală

17
AN ȘCOLAR 2018/2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Textul. Titlul textului. Alineatele. Organizarea textului scris. Diftongii ia și oa. Cuvintele cu înțeles opus
TEMA: Poveşti la gura sobei
NUMĂR DE ORE ALOCATE: 14
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa I, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018

COMPETENȚE
DETALIERI DE SPECIFICE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.
CONȚINUT ORE/
DATA
1. Cenuşăreasa 1.1 - asocierea sunetului cu grupul de Resurse materiale: observare
1.2 litere manual, decupaje din sistematică
 Sunetul şi grupul 1.3 -identificarea poziţiei sunetului în ziare şi reviste,
de litere (de tipar 1.4 cuvânt alfabetar, Caiet de probă orală/
şi de mână): 2.2 - exemplificarea de cuvinte care lucru (Art scrisă
ce/Ce 2.3 conţin sunetul studiat Educațional),
 Repovestirea 2.4 - citirea cuvintelor, propoziţiilor Fișe de lucru(Art autoevaluare
unor întâmplări 3.1 -formularea de propoziţii după Educațional)
auzite 3.2 imagini
 Textul. Aşezarea 3.4 -realizarea acordului gramatical Resurse procedurale:
textului în pagină 4.1 în propoziţii conversaţia,
( titlul, alineatele) 4.2 -formularea de întrebări şi răspunsuri observaţia dirijată,
-scrierea grupului de litere în exerciţiul,jocul
cuvinte şi propoziţii didactic,
- copieri, transcrieri, dictări metoda fonetico –
-dramatizarea unui basm analitico -sintetică
-ordonarea unor imagini potrivit
întâmplărilor descrise Forme de
-identificarea locului, timpului, organizarea
personajelor acţiunii colectivului:
individuală,
Activitate transdisciplinară: Basme şi culoare–expoziţie de frontală şi în grup
lucrări plastice

Joc:
Adevărat sau fals – stabilirea
valorii de adevăr a unor enunţuri în raport cu mesajul audiat
2. La munte 1.3 -identificarea sunetului t în silabe Resurse materiale: observare
2.2 şi în cuvinte manual, decupaje din sistematică

18
AN ȘCOLAR 2018/2019
 Sunetulşi 3.1 - exemplificarea unor cuvinte ce ziare şi reviste,
literele (de tipar 3.2 conţin litera t alfabetar, sârmă probă orală/
şi demână): t/T 4.1 - asocierea sunetului t cu litera t/T moale, plastilină, scrisă
 Scrierea 4.2 - citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor figuri Tangram,
cuvintelor ce -scrierea literei t/T izolat,în Caiet de lucru (Art autoevaluare
conţin diftongul cuvinte, în propoziţii Educațional),
ia -scrierea după dictarea unor cuvinte şi propoziţii scurte Fișe de lucru(Art
 Textul: -scrierea unui dialog din două replici Educațional)
aşezarea - completarea unor enunţuri lacunare prin alegerea cuvintelor
textului în potrivite Resurse procedurale:
pagină -transcrierea unui dialog conversaţia,
-schimbarea ordinii cuvintelor într-o propoziţie, fără a altera observaţia dirijată,
mesajul comunicării exerciţiul,jocul
didactic,
Activitate practică: metoda analitico –
LiteraT din figuriTangram fonetico – sintetică

Joc: Forme de
Careul misterios organizarea
colectivului:
Joc de rol: individuală,
Călătorie cu trenul frontală, îngrup
3. Scrisoarea 1.3 -identificarea sunetului s în silabe Resurse materiale: observare
2.2 şi în cuvinte manual, decupaje din sistematică
 Sunetul şi 3.1 - exemplificarea unor cuvinte care ziareşi reviste,
literele (de 3.2 conţin sunetul s alfabetar, sârmă probă orală/
tipar şi de 4.1 - asocierea sunetului s cu litera s/S moale, plastilină, scrisă
mână): s/S 4.2 - citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor figuri Tangram,
 Cuvinte cu -scrierea literei s/S izolat, în cuvinte, propoziţii Caiet de lucru (Art autoevaluare
sens opus -scrierea după dictarea unor cuvinte şi propoziţii scurte Educațional),
 Scrierea -scrierea unui dialog din două replici Fișe de lucru(Art
cuvintelor ce - exerciţii de antonimie Educațional)
conţin diftongul - citirea selectivă
oa - completare aunor dialoguri eliptice Resurse procedurale:
 Povestirea unor -obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea delitere/silabe iniţiale conversaţia,
 întâmplări trăite -realizarea acordului gramatical dintre subiect şi predicat (fără observaţia dirijată,
terminologie) exerciţiul, jocul

19
AN ȘCOLAR 2018/2019
- exerciţiide aşezare atextului în pagină (scrierea titlului, scrierea didactic, metoda
cu literă majusculă, respectarea alineatelor) fonetico – analitico –
sintetică
Activitate practică:
Litera S din figuri Tangram Forme de
organizarea
Joc de rol: colectivului: frontală,
De vorbă cu Moş Crăciun în echipă, individuală

Joc:
Rebus
4. Recapitulare 1.3 - asocierea literei mici/mari de Resurse materiale: observare
2.2 mână manual, sistematică
3.1 -identificarea imaginii potrivite unui cuvânt dat Caiet de lucru (Art
3.2 -dezvoltarea unei propoziţii prin adăugarea unui număr de Educațional), probă orală/
4.1 cuvinte indicat Fișe de lucru(Art scrisă
4.2 -exerciţii de sinonimie Educațional)
- citirea literelor, silabelor, autoevaluare
cuvintelor de tipar şi de mână Resurse procedurale:
- copierea, transcrierea ş idictarea conversaţia,
unor litere, silabe, cuvinte observarea dirijată,
- exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii exerciţiul, jocul
logice după imagini didactic, metoda
fonetico – analitico –
sintetică

Forme deorganizarea
colectivului: frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
5. Evaluare 1.3 - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: Probă orală
sumativă 2.2 cuvintelor, propoziţiilor manual,
3.1 -formularea unor întrebări potrivite răspunsurilor date Caiet de lucru (Art Probă scrisă
4.1 -formularea unor enunţuri pe baza Educațional),
4.2 imaginilor Fișe de lucru(Art autoevaluare
-ortografierea cuvintelor sugerate de imagini Educațional)
- asocierea scrierii de tipar cu cea

20
AN ȘCOLAR 2018/2019
de mână Resurse procedurale:
- identificarea antonimelor unor conversaţia,
cuvinte dintr-o listă dată explicaţia,
- transcrierea unor enunţuri după Munca ndependentă
criterii date
Forme de organizare
a colectivului:
individuală
6. Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: observare
ameliorare/ 2.2 - analiza fonetică şi sinteza manual, sistematică
dezvoltare 2.3 cuvintelor Caiet de lucru (Art
Ajutoarele lui Moș 3.1 - citirea/scrierea literelor/silabelor/cuvintelor ce conţin literele Educațional),Fișe activităţi
Crăciun 3.2 învăţate de lucru(Art în clasă
4.1 -formularea de propoziţii enunţiative/interogative Educațional)
4.2 -utilizarea semnelor de punctuaţie Resurse procedurale:
- exerciţii de construire de conversaţia,
dialoguri orale/scrise explicaţia,
-transcrierea/copierea unui text demonstraţia,
exersarea,exerciţiul,
jocul didactic, metoda
fonetico – analitico –
sintetică

Forme de
organizarea
colectivului: frontală,
în echipă, în perechi,
individuală

21
AN ȘCOLAR 2018/2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Scrierea funcţională
TEMA: Despre prietenie
NUMĂR DE ORE ALOCATE: 21
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa I, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018

DETALIERI DE COMPETE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


CONȚINUT NȚE ORE/
DATA
SPECIFIC
E
1. În pădure 1.3 -intuirea imaginilor Resurse materiale: observare
2.1 -selectarea unor propoziţii din manual, decupaje din sistematică
2.3 ziareşi reviste, alfabetar,
 Sunetul şi literele texte realizate de elevi
3.1
(de tipar şi de 3.2
-delimitarea cuvintelor în propoziţie sârmă, plastilină, figuri probă orală/
mână): p/P 3.3 -despărţirea cuvintelor în silabe Tangram, Caiet de lucru scrisă
 Oferirea unor 4.1 -identificarea sunetului p în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu (Art Educațional),
informaţii despre 4.2 litera p/P Fișe de lucru(Art autoevaluare
prieteni -scrierea literei p/P izolat şi în Educațional)
 Cuvinte cu acelaşi cuvinte
înţeles -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi Resurse procedurale:
 Scrierea sunet conversaţia, observaţia
funcţională– -identificarea diftongului ie în dirijată, exerciţiul,jocul
 Biletul silabeşi cuvinte didactic,
- citirea integrală a unor cuvinte, a metoda fonetico –
 Ortografierea
unui text analitico -sintetică
cuvintelor
careconţin grupul - alcătuirea unor propoziţii pornind
ie de la imagini (oral) Forme de organizarea
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină, figuri colectivului: individuală,
Tangram Frontală şi în grup
- exerciţii joc de compunere de
bilete după modelul dat, folosind cuvinte/simboluri
2. Invitaţia 1.3 - alcătuirea unor enunţuri cu accent Resurse materiale: observare
2.1 pe pronunţia corectă,clară manual, decupaje din sistematică
2.3 ziareşi reviste, alfabetar,
 Sunetulşi literele -identificarea sunetului v în silabe
3.1
(de tipar şi şi în cuvinte sârmă moale, plastilină, probă orală/
3.2
demână): v/V 3.3 -frământări de limbă figuri Tangram, scrisă
 Cuvinte cu 4.1 - asocierea sunetului v culitera v/V Caiet de lucru (Art
aceeaşi 4.2 - exerciţii de sinonimie/ Educațional), autoevaluare
formă dar antonimie/omonimie Fișe de lucru(Art
înţeles diferit -scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului Educațional)
 Scrierea - citirea silabelor,cuvintelor,
funcţională. propoziţiilor, textului Resurse procedurale:
22
AN ȘCOLAR 2018/2019
Invitaţia - citireaîn dialog conversaţia, observaţia
- citirea selectivă dirijată, exerciţiul,jocul
-scrierea literei v/V în cuvinte, propoziţii didactic,
-delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie metoda fonetico –
- confecţionarea literelor din sârmă, fire del ână, beţişoare, plastilină analitico –
- exerciţii joc decompletare/ sintetică
compunere a unei invitaţii, folosind cuvinte/simboluri
Forme de organizarea
Activitate transdisciplinară: Audiţie muzicală colectivului: individuală,
frontală, îngrup
3. La circ 1.3 - construirea de enunţuri corecte Resurse materiale: observare
1.4 după imagini date manual, decupaje din sistematică
2.2 -delimitarea cuvintelor în propoziţii ziareşi reviste,alfabetar,
 Sunetul şi grupul de
3.1
litere (de tipar şi de - despărţirea cuvintelor în silabe sârmă moale, plastilină, probă orală/
3.2
mână): ci/Ci 4.1 - asocierea sunetului ci cu grupul de litere ci/Ci figuri Tangram, scrisă
 Scrierea cuvintelor 4.2 - citirea în ritm propriu a silabelor, Caiet de lucru (Art
ce conţin grupul de a cuvintelor şi a propoziţiilor Educațional), autoevaluare
litere ci - scrierea grupului de litere ci/Ci şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de Fișe de lucru(Art
 Oferirea de litere Educațional)
informaţii despre - confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, plastilină
spectacole pentru - simplificarea unor propoziţii prin eliminarea unor cuvinte Resurse procedurale:
copii - vizionarea unor spectacole sau conversaţia, observaţia
 Formularea de secvenţe din emisiuni pentru copii dirijată, exerciţiul, jocul
întrebări și - stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii în legătură cu conţinutul unui didactic, metoda fonetico
răspunsuri text citit – analitico – sintetică
- realizarea acordului gramatical dintre subiect şi predicat (fără
terminologie) Forme de organizarea
colectivului: frontală, în
Activitate practică: echipă, individuală
Litera S din figuri Tangram

Joc de rol:
De vorbă cu Moş Crăciun

Joc:
Rebus
4. Recapitulare – Cifrul 1.3 -recunoaşterea literelor învăţate Resursemateriale: Probă orală/
comorii 1.4 -realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână manual, scrisă
2.1 - compunerea cuvintelor folosind silabe date Caiet de lucru (Art
2.2
- copierea, transcrierea şi dictarea Educațional), autoevaluare
2.3
3.1 unor litere, silabe, cuvinte Fișe de lucru(Art
- alcătuirea de propoziţii/enunţuri/ Educațional)
23
AN ȘCOLAR 2018/2019
3.2 integrând cuvinte date
3.3 - completarea enunţurilor eliptice dintr-un bilet Resurse procedurale:
4.1 - citirea mesajului unei invitaţii conversaţia, observarea
4.2
- alegerea variantei corecte a unui dirijată, exerciţiul, jocul
enunţ, pe baza unei imagini didactic, metoda fonetico
- exerciţii de realizare a acordului – analitico – sintetică
gramatical
- completarea unor propoziţii cu semnele de punctuaţie potrivite Forme de organizarea
colectivului: frontală,
individuală
5. Evaluare sumativă 1.3 - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: Probă orală
2.2 cuvintelor, propoziţiilor manual,
3.1 -formularea unor întrebări pe baza imaginilor Caiet de lucru (Art Probă scrisă
4.1
-selectarea cuvintelor care conţin Educațional),
4.2
literele/grupurile de litere studiate Fișe de lucru(Art autoevaluare
- completarea propoziţiilor eliptice Educațional)
cu termeni dintr-o listă dată
-transcrierea unei invitaţii Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
Munca independentă

Forme de organizarea
colectivului: individuală
6. Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: observare
ameliorare/ 2.2 - analiza fonetică şi sinteza cuvintelor - citirea/scrierea manual, sistematică
dezvoltare 2.3 literelor/silabelor/cuvintelor ce conţin literele învăţate Caiet de lucru (Art
Ajutoarele lui Iepurilă 3.1
- formularea de propoziţii enunţiative/interogative Educațional), activităţi în
3.2
4.1 - utilizarea semnelor de punctuaţie Fișe de lucru(Art clasă
4.2 - exerciţii de construire de Educațional)
dialoguri orale/scrise
- transcrierea/copierea unui text Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exersarea,
exerciţiul, jocul didactic,
metoda fonetico –
analitico – sintetică

Forme de organizarea
colectivului: frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

24
AN ȘCOLAR 2018/2019
Recapitulare 1.3 - citirea integrală/pe roluri/selectivă a unui text dat Resurse materiale: Probă orală/
semestrială 1.4 -identificarea variantei corecte a manual, scrisă
2.1 unui enunţ în legătură cu textul citit Caiet de lucru (Art
2.2
- exerciţii de identificarea Educațional), autoevaluare
3.1
3.2 pluralului unor substantive Fișe de lucru(Art
4.1 -înlocuirea unei litere pentru a Educațional)
4.2 obţine cuvinte noi
-realizarea acordului gramatical în Resurse procedurale:
enunţuri conversaţia, observarea
- asocierea unei întrebăr icu răspunsul potrivit dirijată, exerciţiul, jocul
-transcrierea unui text cu dialog didactic, metoda fonetico
– analitico – sintetică
Jocuri:
Loto, Domino Forme de organizarea
colectivului: frontală,
Proiect: individuală
Zâna Iarna
Evaluare semestrială 1.3 -identificarea numărului de silabe Resurse materiale: Probă orală
2.1 dintr-un cuvânt dat manual,
3.1 -despărţirea în silabe a unui cuvânt Caiet de lucru (Art Probă scrisă
4.1
dat Educațional),
4.2
- completarea spaţiilor goale cu silabe pentru a obţine cuvinte Fișe de lucru(Art autoevaluare
-identificarea unor şiruri de cuvinte, după indicii date Educațional)
-recunoaşterea propoziţiilor care au legătură cu imagini date
-formulare de enunţuri cu ajutorul
cuvintelor date Resurse
- citirea unui text procedurale:conversaţia,
- exerciţii de antonimie explicaţia,
- completarea unor propoziţii Munca independentă
eliptice Forme de organizarea
-transcrierea unor elemente din colectivului: individuală
text, după indicii date
Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: observare
ameliorare/ 2.2 - analiza fonetică şi sinteza manual, sistematică
dezvoltare 2.3 cuvintelor Caiet de lucru (Art
3.1
- citirea/scrierealiterelor/silabelor/cuvintelor ce conţin literele Educațional), activităţi în
3.2
4.1 învăţate Fișe de lucru(Art clasă
4.2 -formularea de propoziţii enunţiative/interogative Educațional)
-utilizarea semnelor de punctuaţie
- exerciţiide construire de
dialoguri oral/scrise Resurse procedurale:

25
AN ȘCOLAR 2018/2019
- transcrierea/copierea unui text conversaţia, explicaţia,
demonstraţia,
exersarea,exerciţiul,
jocul didactic, metoda
fonetico –analitico –
sintetică

Forme de organizarea
colectivului: frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

26