Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PARŢIALĂ

Nr. .... din data de ........


privind stadiul fizic de execuţie a construcţiei aferente investiţiei,
___________________________________, lucrări executate în cadrul
Contractului nr. _____ din data de _____________, încheiat între
___________________________ şi __________________________.
1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după cum urmează:
adresa administrativă: ________________________; număr cadastral/număr
topografic: ____________ ; număr carte funciară:_______________.
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr.
__________________, eliberată de ________________________ la data de
____________, cu valabilitate până la data de _____________.
3. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea,
semnătura)_________________________________________________________
__________________________________________________________________.
4. Secretariatul a fost asigurat de ____________________________ -
diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile
______________________________, conform Autorizaţiei nr. ____________.
5. Stadiul fizic de execuţie:
__________________________________________________________________.
6. Alte menţiuni:
___________________________________________________________________
7. Prezentul proces-verbal, conţinând ______ file şi ______ anexe
numerotate, cu un total de _______ file, a fost încheiat astăzi, ____________, în
____ exemplare.
Executant, Investitor,
_________________ ____________________
Alţi participanţi:
_________________