Sunteți pe pagina 1din 7
LOUISE L. HAY invald cum sd f o l o s q t i puterea

LOUISE L. HAY

invald cum sd folosqti

puterea afirmaliilor

in zt de zile

Traducere din limba englezi de

MONTCA VrfAN

Editura For You

Bucure;ti, zot6

Cuprins

Cuprins

%irr* t C e sunt afirmatiile? entru aceia care nu sunt familiaizali cu afirma- jiile

%irr* t

Ce sunt afirmatiile?

entru aceia care nu sunt familiaizali cu afirma-

jiile qi care nu au lucrat niciodatd cu ele, doresc sd explic pulin ce sunt acestea qi cum funclioneazI. Foarte simplu spus, o afirmalie rcprezintl,orice spui sau gAndegti.

O mare parte din ceea ce spun qi gdndesc oamenii in mod

normal este ceva destul de negativ gi nu creeazd experien{e

reuqite. Dacd vrei sd-ji vindeci viala, trebuie sd-Ji antrenezi din nou gdndirea gi vorbirea in tipare pozitive. O afirmalie-deschide uga. Este punctul de inceput pe

calea schimbdrii. in esen{6, ii spui minlii subcongtiente,,imi

asum responsabilitatea. Sunt conqtient cd existd ceva ce pot

face pentru a mf, schimba". Cdnd vorbesc despre folosirea

puterii afirma{iilor md refer la alegerca conqtidnt6 a cuvin-

telor care fie vor elimina ceva din via[ata, fie te vor ajuta sd

creezi ceva nou in ea.

Orice gAnd pe care il intrefii qi orice cuv6nt pe care il rosteqti constituie o afirmalie. Discu{iile cu tine insuti,

diarogur,u,,;-;';;'";'#';;;; de anrma{ii Foloseqti afirmalii in o r i c e c l i p

diarogur,u,,;-;';;'";'#';;;;

de anrma{ii

Foloseqti afirmalii in orice clip6, fie ca o qtii sau nu. Afirmi gi creezi propriile experienfe de via{d, cu fiecare gdnd qi fi-

ecare cuvint.

. Convingerile tale sunt doar tipare de gindire uzuale pe care le-ai deprins in copildrie. Multe dintre ele func{i- oneazd benefic pentru tine. Altele i{i pot limita abilitaflle

de a crea exact lucrurile pe care spui cd le doreqti. Ceea ce doreqti poate fi extrem de diferit de ceea ce crezi ci merifi. Trebuie sd fii atent la propriile g0nduri ca sd pofi incepe sd

le elimini pe acelea care ili creeazd experienle pe care nu le

vrei in via[6.

Te rog, fli conqtient de faptul cf, fiecare pldngere este o aflrmare a ceva ce crezi cd nu wei in viata ta. De fiecare datd

cind te infurii, afirmi ci wei mai multd furie in viala ta. De fiecare datd cdnd te simfi victimS, aflrmi cf, vrei s6 continui

sd te simli o victim6. DacI sim{i c[ Via]a nu-[i oferd ceea ce

doreqti, cu siguranldnu vei avea parte de bunat[]ile pe care

Viala le oferd altora - cel pufin, p6ni in momentul in care i1i

vei schimba modul in care gdndeqti qi vorbeqti.

Nu eqti un om riu pentru cd gindeqti a$a cum o faci.

Pur qi simplu, nu ai inv5jat niciodati sa gdndeqti qi sE vor- beEti. Oameni de pe tot cuprinsul lumii incep acum sd in- vefe cd gdndurile creeazd experien{e. PArinfii tli nu qtiau asta probabil, deci nu aveau cum s6 te invefe. Ei te-au in- vd{at cum sd priveqti via}a in modul in care p6rin}ii lor i-au

inv6{at. Prin urmare, nimeni nu este de vin[. Totuqi, e tim- pul sd te trezeqti qi sd incepi s6-!i creezi conptient viata, in

moduri care ili fac plScere qi te sustin. Tu pofi sf, o faci. Eu

pot si o fac. Cu tolii putem s[ o facem - trebuie doar sd

invS!6m cum.

l0

- - - € a + : i n v a [ 6 cum sE

---a+:inva[6 cum sE folosegti puterea aflrmaliilor in 2l de zile -=+c,+--

Pe parcursul acestei cd(i voi acoperi diferite subiecte qi preocupdri, de la stima de sine gi emofiile infricoqdtoare pdndla g0ndirea criticd qi iertare, de la sdndtate gi imbdtrd- nire p0nd la succesul in munc6, bani qi prosperitate gi de la

iubirea de sine ptndlaprietenie, iubire qi intimitate. i1i ofer,

de asemenea, exercilii care ili vor ar[ta cum sd, rcalizezi

schimb[ri pozitive in aceste domenii.

Unii oameni sus{in cd ,,Afirma{iile nu func}ioneazd" (ceea ce reprezintd o afirmafie in sine), cdnd, de fapt, ceea

ce vor ei s[ spunl este ci nu gtiu cum si le foloseascd in

mod corect. Ei pot spune ,,Sunt din ce in ce mai prosper",

gindind apoi ,,Ah, asta e o prostie, qtiu ci n-o sI funclio-

neze". Care dintre afirmatii crezi cd va prevala? Cea nega- tivd, bineinfeles, fiind parte a unui mod lzual, foarte vechi,

de.a privi viata. Uneori, oamenii iqi vor spune afirmatiile

o datd pe zi, plAngdndu-se in restul timpului. Practicate in

acest mod, afirmaliile vor avea nevoie de mult timp pen-

tru a da roade. Aflrmaliile de insatisfaclie vor invinge in-

totdeauna intrucdt sunt mai numeroase qi, de obicei, sunt rostite in asociere cu emofii puternice. Cu toate acestea, rostirea afirmaliilor constituie doar o parte a procesului. Mult mai important este ceea ce faci in

restul zilei gi noaptea. Secretul prin care i1i determini afir-

maliile sE lucreze rapid qi consistent const[ in pregdtirea

unei atmosfere in care acestea pot creqte. Afirmaliile sunt

precum seminlele plantate in sol: p[mdnt deficitar : cre$-

tere deficitar5. Pimdnt bogat : cregtere abundentd. Cu cdt mai mult iti alegi gdnduri care te fac si te simli bine, cu atit

mai repede lucreazd. afi rmaliile.

Prin urmare, menfine ginduri fericite! Este simplu qi

este realizabil. Modul in care alegi s5 gindeqti chiar acum

lt

e s t e p u r qi s i m p l u a

este pur qi simplu aceasta: o alegere. Poate nu-!i dai seama -

intruc6t ai gdndit in propriul tiu mod de prea mult timp;

ins6, cu adevdrat, este o alegere.

Acum

astdzi

in acest moment

pofi alege s6-{i

transformi gdndirea. Viafa ta nu-qi va schimba directia peste noapte, ins6, dacd egti perseverent qi faci zilnic alegerea de

a intrefine gdnduri care te fac sf, te simli bine, cu siguranli

vei declanqa schimbdri pozitive in orice aspect al vielii.

%irr*z Puterea afirmaliilor este o noud zi. Este o ziincarc i n c e p

%irr*z

Puterea afirmaliilor

este o noud zi. Este o ziincarc incepi sd-fi

Tstttzi

,l-Lcreezi o viat[ plind de bucurie qi de satisfaclii.

Este ziua in care incepi sI te eliberezi de toate limitarile. Este ziua in care poJi sd inveli secretele vietii. i1i poli schimba viala in mai bine. Ai deja in tine instrumentele cu care sd faci asta. Aceste instrumente sunt gdndurile qi convingerile tale. in cartea de fa[d,, te voi invdfa cum sd folosegti asemenea instrumente pentru a{i imbun[t d1i calitatea vielii.

Eu md trezesc in fiecare dimineaf[ cu binecuvdntlri qi

recunoqtinfd pentru via[a minunatd pe care o duc, alegdnd

s5 men{in gAnduri fericite, indiferent de ceea ce fac ceilalli. Nu, nu fac asta I00% din timp, dar acum sunt la 75-80oh, ceea ce a produs o diferenlI semnificativ[ in m6sura in care

md bucur de vial6 qi cdt de mult bine pare a curge in lumea

mea de zi cu zi.

Unicul moment in care trdieqti vreodatd este momen-

tul prezent. Este unicul moment asupra cdruia ai control. ,,Ieri este istorie, mdine este un mister, astdzi este un dar,

13