Sunteți pe pagina 1din 9

Avizat, director Avizat, sef catedra

Scoala Gimnaziala Chitorani, com. Bucov


Prof. Sandu Doinita Georgiana
Disciplina: Limba Engleza
Clasa : a III-a
Nr.ore/sapatamana: 2
Manual: Limba moderma engleza, clasa a III-a, Ed. Booklet

PLANIFICARE PE UNITATI LA LIMBA ENGLEZĂ


ANUL ŞCOLAR 2017-2018

FIRST SEMESTER
UNIT Vocabulary and
Grammar Specific Types of activities Resources Evaluation HOURS WEEK(S) Observations
Structures SKILLS

Unit 1: A Vocabulary: colours, 1.1 - indicarea câtorva Book Systematic 2 W2 Individual


new friend numbers 1-12, 1.3 trăsături ale unui Notebook observation work
clothing items 2.1 prieten, colegului de Blackboard
Grammar: have 2.2 bancă; Pictures Pair-work
got / has got 2.3 -întrebări și răspunsuri CD-Player
3.1 referitoare la oră pe Group-work
3.2 baza unui desen/ ceas
3.3 de jucărie;
- joc: pantomimă.
Unit 2: The Vocabulary: school 1.1 - jocuri de pronunṭie Book Systematic 4 W3-4 Individual
Golden book objects 1.3 pentru sunetele Notebook observation work
Grammar: 2.1 specifice limbii Blackboard
prepositions of place 2.2 engleze; Worksheet Pair-work
(on, under, in, next 2.3 - exerciṭii de ordonare
to), a / an 3.1 alfabetică a cuvintelor; Group-work
3.2 - concurs de recitare
3.3 de poezie/intonare de
cȃntec;
- participarea la jocuri
de comunicare prin
repetarea de mesaje
scurte.
Unit 3: The Vocabulary: 1.1 - desenarea/lipirea Book Systematic 4 W5-6
Chinese physical appearance, 1.3 unei fotografii ȋn Notebook observation
dragon extended family 2.1 spaṭiul indicat; Blackboard Individual
members (uncle, 2.2 - descrierea membrilor Pictures work
aunt, cousin), 2.3 familiei;
countries and 3.1 - exerciṭii de Pair-work
landmarks (China) 3.2 identificare a
Grammar: 3.3 elementelor lexicale Group-work
possessive adjectives, cerute ȋntr-un
have got / has got rebus/cuvinte
ȋncrucișate;
- participarea la jocuri
de comunicare prin
repetarea de mesaje
scurte.
Unit 4:The Vocabulary: rooms, 1.1 - descrierea casei Book Systematic 6 W6-7 Individual
tree house furniture, objects in 1.3 (ȋncăperi, obiecte); Notebook observation work
the house, location of 2.1 - clasificarea Blackboard
objects 2.2 obiectelor de mobilier Pictures Pair-work
Grammar: 2.3 ȋn funcṭie de ȋncăpere; CD-Player
prepositions of place 3.1 - indicarea poziţiei Group-work
(in front of, behind), 3.2 unui obiect și
there is / there are 3.3 desenarea lui ȋn W8-vacanta
poziṭia indicată;
- exerciṭii de
identificare a imaginii
Unit 5: Vocabulary: 1.1 - răspuns la întrebarea Book Systematic 4 W9-W10
Chewbook is buildings, countries 1.3 „Despre ce e vorba Notebook observation
in London and landmarks 2.1 în ...?” Blackboard
(England), colours, 2.2 - exerciṭii de Pictures
clothes 2.3 identificare a Worksheet
Grammar: 3.1 imaginilor;
prepositions of place 3.2 - exerciṭii de descriere
(between, in front of, 3.3 de obiecte (articole
next to, behind), have vestimentare);
got / has got - participarea la
comunicare prin
realizarea de mesaje
scurte;
- jocuri pentru
asocierea unor
simboluri iconice cu
forma verbală
corespunzătoare (de
exemplu, indicatoare
uzuale pe stradă -
Parcare interzisă,
metrou, spital).
Unit 6: Vocabulary: food, 1.1 - exerciṭii de răspuns Book Systematic 4 W11-12 Individual
Welcome to countries and 1.3 la ȋntrebări simple; Notebook observation work
Italy! landmarks (Italy) 2.1 - joc de rol la Blackboard
Grammar: some / 2.2 magazin: clientul Pictures Pair-work
any, there is / there 3.1 plătind prețul corect în CD-Player
are, a / an 3.2 funcție de mesajul Group-work
3.3 audiat;
- amenajarea unui colț W11-
HALLOWEEN
al cumpărăturilor în
clasă unde sunt aduse
jucării și alte produse
de către elevi,
confecționarea de bani
de hârtie – inițierea de
simulări client-
vânzător în acest
context.
Unit 7: The Vocabulary: 1.1 - asocierea unui mesaj Book Systematic 4 W13-14 Individual
Christmas seasons, winter 1.3 (Merry Christmas!) cu Notebook observation work
book activities, toys, the 2.1 imaginea unei cărṭi Blackboard
North Pole 2.2 poștale sau a unui afiș; Pictures Pair-work
Grammar: can / 3.1 - discuții în cadrul CD-Player
cannot (ability) 3.2 unor proiecte în Group-work
3.3 perechi sau în grupuri
mici (pentru realizarea
unei decorațiuni de
Crăciun, pentru
confecționarea
recuzitei în vederea
unui un joc de rol – de
exemplu, colțul
cumpărăturilor).
New Year's a 1.1 2 W15
Eve! 2.1
3.1
3.2
FINAL 2.1 2 W16
REVISION
Fun Time 1.1 4 W17-18
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1/3.2/3.3
SECOND SEMESTER
Unit 8: We Vocabulary: summer 1.1 - vizionarea de clipuri Book Systematic 4 W19-20 Individual
are surfing in activities, countries 1.2 adecvate din punct de Notebook observation work
Hawaii and landmarks 1.3 vedere tematic și Blackboard
(Hawaii) 2.1 lingvistic; Pictures Pair-work
Grammar: Present 2.2 - exerciṭii de CD-Player
continuous 3.1 compunere de Group-work
(affirmative, 3.2 propoziṭii după model;
interrogative, 4.1 - completare de text
negative, short lacunar și/sau
answers) răspunsuri la întrebări
referitoare la
informația dintr-un
text de sms/ email cu
privire la situații;
- exerciții de descriere
de imagini, flashcards
etc.
Unit 9: The Vocabulary: farm 1.1 - furnizare de Book Systematic 4 W21-22 Individual
flying book animals, numbers 11- 1.2 informaṭii personale Notebook observation work
20, countries and 1.3 (numărul de telefon); Blackboard
landmarks (Romania) 2.2 - jocuri aritmetice Pictures Pair-work
Grammar: the plural 2.3 simple; CD-Player
of nouns (regular, 3.1 - citirea unui text scurt Group-work
irregular), Present 3.2 și extragerea
continuous, 4.1 informaṭiilor solicitate W23-
adjectives (cold, (itemi cu alegere Mother's day
dark) multiplă);
- exerciṭii de potrivire
a imaginilor cu
cuvintele date;
board game (page 21).
Unit 10: The Vocabulary: jobs, 1.1 - răspuns la întrebarea Book Systematic 4 W24-26 Individual
mystery daily activities 1.2 „Despre ce e vorba Notebook observation work
agency Grammar: Present 2.1 în ...?”; Blackboard
simple (affirmative, 2.2 - alegerea variantei Pair-work
interrogative, 2.3 corecte în exerciții de
negative, short 3.2 tip adevărat/ fals; Group-work
answers) 3.3 - dialoguri simple
pentru a rezolva o
problemă; W25-Happy
- exprimarea Easter
preferinṭelor unui
coleg;
- alegerea unei imagini
potrivite dintr-un set
pentru a ilustra
semnificația textului.
Unit 11: At Vocabulary: weather 1.1 - dialoguri în care Book Systematic 4 W27-29 Individual
the Carnival words, months of the 1.4 participanții exprimă Notebook observation work
year, days of the 2.1 ce le place și ce nu; Blackboard
week, moments of 2.2 - realizarea unui colaj/ Worksheet Pair-work
the day 2.3 desen al unui personaj
Grammar: like / 3.1 de desen animat și Group-work
don't like / love + 3.2 verbalizarea
ING Verb portretului respectiv; W28-
- alegerea variantei SCOALA
corecte în exerciții de ALTFEL
tip adevărat/ fals;
- elaborarea unui
fluturaș pentru
comunicarea
rezultatelor unui
proiect;
- vizionarea de clipuri
adecvate din punct de
vedere tematic și
lingvistic.
Unit 12: Vocabulary: leisure 1.2 - răspuns la întrebarea Book Systematic 4 W30-31
Wizbook activities, hobbies 1.4 „Despre ce e vorba Notebook observation
paints in Grammar: can, 2.1 în ...?”; Blackboard
Paris Present simple, 2.2 - vizionarea de clipuri Pictures
Present continuous, 2.3 adecvate din punct de CD-Player
object pronouns 3.1 vedere tematic și
3.3 lingvistic;
- citirea unui text scurt
și extragerea
informaṭiilor solicitate
(itemi cu alegere
multiplă);
- discuții în cadrul
unor proiecte în
perechi sau în grupuri
mici.
Unit13: At Vocabulary: 1.2 - indicarea poziṭiei Book Systematic 4 W32-33 Individual
the doctor's illnesses (headache, 1.4 părṭilor corpului ȋn Notebook observation work
toothache, stomach 2.1 urma ascultării unui Blackboard
ache, cold), parts of 2.2 mesaj prin mișcarea Pictures Pair-work
the body, wild 2.3 palmelor; CD-Player
animals, shapes 3.1 - răspuns la întrebarea Group-work
Grammar: wh- 3.3 „Despre ce e vorba
words, have got / has în ...?”;
got - selectarea variantei
corecte dintr-un set
prezentat (imagine
semnificativă și
imagini
plauzibile/distractori);
- participarea la jocuri
de rol la doctor.
Unit 14: We Vocabulary: party 1.1 - citirea unui text scurt Book Systematic 2 W34 Individual
are all friends items, locations, 1.3 și extragerea Notebook observation work
clothes 2.1 informaṭiilor solicitate Blackboard
Grammar: 2.2 (itemi cu alegere Pictures Pair-work
possessive adjectives, 3.1 multiplă); CD-Player
Whose / Noun's 3.2 - exerciṭii de potrivire Group-work
3.3 a imaginilor cu
cuvintele date;
- alegerea unui jeton
cu numărul
corespunzător dintr-o
serie care coincide cu
mesajul audiat;
-board game (page 61)
Fun Time 1.1 2
1.2
FINAL 1.3
REVISION 2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.2