Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială "Avram Iancu" Unirea

Cadru didactic: Popovici Daniela


Aria curriculară: Limba si Comunicare
Disciplina: Limba engleza
Clasa: IV
Curriculum: nucleu
Nr. ore/săpt.: 2
Manual: Limba modernă engleză, Fairyland 4, Express Publishing
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2018-2019

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Obs


crt. învăţare Ore
1. MODULE 1 1.1.Identificareasemnificațieiglobale a unuimesaj oral 6 S1 10-14.09
Starter Unit Tema: clararticulatîncontexte familiar S2 17-21.09
Unit 1  Copilul despre sine: nume, sex, 1.3.Manifestareadisponibilitățiipentrureceptarea de S3 24-28.09
1a Hello! vârstă, naţionalitate mesajeorale simple adecvatevârstei
1b The Mirror!  Familia: membrii familiei 2.1.Cerereașioferirea de informațiireferitoare la
1c Supergran!  Numerele numere
 Culorile 2.2.Participarea la interacțiuniîncontexte de
Functii de comunicare: necesitateimediată/ petemefamiliare
 a saluta şi a răspunde la salut. 2.3.Descriereasimplă a uneipersoane/ unuipersonaj
 prezentarea personalăși a altei 3.1.Recunoaștereasemnificațieiunorfrazeuzualetipicepe
persoane ntruviațacotidiană
3.2.Identificareasemnificațieiglobale a unui text
 exprimareapreferinţelor
simplupeteme familiar
 oferirea de informații (referitoare
3.3.Descifrareaunormesaje simple familiareprimite de
la numereșiculori, familie)
la prieteni, colegi, profesor
 exprimareaabilităţii
Elemente de constructie a
comunicarii
 Verbele a fi, a avea
 Numerele: 1 – 100

2. Unit 2 Tema: 1.1.Identificareasemnificațieiglobale a unuimesajoral 6 S4 1-5.10


1
2a Chores  Activităţi casnice clararticulatîncontexte familiar S5 8-12.10
2b Waterland  Sporturi 1.3.Manifestareadisponibilitățiipentrureceptarea de S6 15-19.10
2c A  Acţiuni mesajeorale simple adecvatevârstei
Wonderfultime 2.2.Participarea la interacțiuniîncontexte de
Troll Tales 1 Functii de comunicare: necesitateimediată/ petemefamiliare
Go Green!  Descrierea unui obiect 3.2.Identificareasemnificațieiglobale a unui text
Our World  Exprimarea posesiei simplupeteme familiar
Checkpoint 1 Elemente de constructie a 3.3.Descifrareaunormesaje simple familiareprimite de
comunicarii la prieteni, colegi
 Prezentul progresiv
 Prepoziţii de mişcare
3. MODULE 2 Tema: 1.1.Identificareasemnificațieiglobale a unuimesaj oral 6 S7 22-26.10 Vacan
Unit 3  Clădiri din oraş clararticulatîncontexte familiar S8 29.10-2.11 ţă
3a În town!  Îmbrăcămintea 1.3.Manifestareadisponibilitățiipentrureceptarea de S9 5-9.11 prima
3b A Functii de comunicare: mesajeorale simple adecvatevârstei S10 12-16.11 r
newscarf  Descrierea obiectelor 2.2.Participarea la interacțiuniîncontexte de
3c The Green  Exprimarea posesiei necesitateimediată/ peteme familiar
Cross Code  Exprimarea preferinîei 2.3.Descriereasimplă a uneipersoane/ unuipersonaj
Elemente de constructie a 3.2.Identificareasemnificațieiglobale a unui text
comunicarii simplupeteme familiar
 Prepoziţii de loc 3.3.Descifrareaunormesaje simple familiareprimite de
la prieteni, colegi, professor
 Pluralul
 Imperativul
4. Unit 4 Tema: 1.1.Identificareasemnificațieiglobale a unuimesaj oral 6 S11 19-23.11
4a A spacetrip  Meserii clararticulatîncontexte familiar S12 26.11-30.11
4b XL în  Programul zilnic 1.3.Manifestareadisponibilitățiipentrureceptarea de S13 3-7.12
concert  Activităţi din timpul liber mesajeorale simple adecvatevârstei
Functii de comunicare: 2.2.Participarea la interacțiuniîncontexte de
4c A happy  Descrierea programului zilnic necesitateimediată/ peteme familiar
person!  Exprimarea preferinţei 2.3.Descriereasimplă a uneipersoane/ unuipersonaj
Troll Tales 2 Elemente de constructie a 3.2.Identificareasemnificațieiglobale a unui text
Go Green! comunicarii simplupeteme familiar
Our World  Prezentul simplu 3.3.Descifrareaunormesaje simple familiareprimite de
Checkpoint 2 la prieteni, colegi, professor
 Adverbe de frecvenţă
2
4.1. Scriereauneifelicitări de ziuacuivasaupentru o
sărbătoare
5. MODULE 3 Tema: 1.1.Identificareasemnificațieiglobale a unuimesaj oral 6 S14 10-14.12
Unit 5  Starea de sănătate clararticulatîncontexte familiar S15 17-21.12
5a The Functii de comunicare: 1.2.Identificareaoreiși a cantitățiiexprimate numeric S16 14-18.01
Country Code  Exprimarea stării de sănătate (prețuri, numere)
5b Yes, doctor!  Oferirea de sfaturi şi de încadrulunuimesajaudiatarticulatclarșirar
5c Stayhealthy! instrucţiuni 2.2.Participarea la interacțiuniîncontexte de
 Exprimarea obligaţiei necesitateimediată/ peteme familiar
Elemente de constructie a 2.3.Descriereasimplă a uneipersoane/ unuipersonaj
comunicarii 3.2.Identificareasemnificațieiglobale a unui text
 Verbele modale: must/should simplupeteme familiar
3.3.Descifrareaunormesaje simple familiareprimite de
la prieteni, colegi, profesor
6. Unit 6 Tema: 1.1. Identificareasemnificațieiglobale a unuimesaj oral 4 S17 21-25.01
6a Yumville  Alimente clararticulatîncontexte familiar S18 28.01-1.02
6b Mealtime Functii de comunicare: 1.3. Manifestareadisponibilitățiipentrureceptarea de
6c On  Descrierea simplă de alimente mesajeorale simple adecvatevârstei
theshelves  Exprimarea preferinţei 2.2. Participarea la interacțiuniîncontexte de
Troll Tales 3 Elemente de constructie a necesitateimediată/ petemefamiliare
Go Green! comunicarii 2.3. Descriereasimplă a uneipersoane/ unuipersonaj
Our World  Cuantificatori: much/many/a lot of 3.2. Identificareasemnificațieiglobale a unui text
Checkpoint 3  Prepoziţii de loc simplupeteme familiar
Round-up 3.3. Descifrareaunormesaje simple familiareprimite de
la prieteni, colegi

Semestrul II

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Obser


crt. învăţare ore vaţii
7. MODULE 4 Tema: 1.1. Identificareasemnificațieiglobale a unuimesaj oral 4 S19 11-15.02
Unit 7  Animale şi habitate clararticulatîncontexte familiar S20 18-22.02
7a Animal Functii de comunicare: 1.3. Manifestareadisponibilitățiipentrureceptarea de
3
elections Descrierea simplă a unei mesajeorale simple adecvatevârstei
7b The persoane/animal 2.2. Participarea la interacțiuniîncontexte de
newpresidentElemente de constructie a necesitateimediată/ peteme familiar
7c Animal comunicarii 2.3. Descriereasimplă a uneipersoane/ unuipersonaj
homes  Adjective calificative 3.2. Identificareasemnificațieiglobale a unui text
 Gradele de comparație: simplupeteme familiar
comparativul
8. Unit 8 Tema: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 4 S21 25.02-1.03
8a A  Sentimente oral clar articulat în contexte familiar S22 4-8.03
littlegreenma  Clădiri 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea
n Functii de comunicare: de mesaje orale simple adecvate vârstei
8b Who was it  Exprimarea sentimentelor 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
8c Just  Descrierea obiectelor necesitate imediată/ pe teme familiar
theotherday Elemente de constructie a 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui
comunicarii personaj
Troll Tales 4  Trecutul simplu al verbului a fi 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
Go Green! simplu pe teme familiar
Our World 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
Checkpoint 4 de la prieteni, colegi

9. MODULE 5 Tema: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 6 S23 11-15.03
Unit 9  Îmbrăcămintea oral clar articulat în contexte familiar S24 18.22.03
9a  Lumea medievală 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea S25 25-29.03
Knightsandca Functii de comunicare: de mesaje orale simple adecvate vârstei
stles  Descrierea simplă a 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
9b It îmbrăcăminții necesitate imediată/ pe teme familiar
kickedme!  Descrierea unor activități 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui
9c A prezente personaj
knightfor a Elemente de constructie a 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale
day! comunicarii tipice pentru viața cotidiană
 Prezentul simplu şi prezentul 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
progresiv simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
de la prieteni, colegi
10. Unit 10 Tema: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 4 S26 1-5.04
4
10a Willow’s  Meserii/personalităţi oral clar articulat în contexte familiar S27 8-12.04
story Functii de comunicare: 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea S28 15-19.04
10b I  Descrierea unor persoane de mesaje orale simple adecvate vârstei
lovethistree!  Exprimarea preferinţelor 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
10c A better Elemente de constructie a necesitate imediată/ pe teme familiar
place comunicarii 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui
Troll Tales 5  Prezentul simplu personaj
Go Green! 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale
Our World tipice pentru viața cotidiană
Checkpoint 5 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
de la prieteni, colegi
11. MODULE 6 Tema: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 4 S29 6-10.05
Unit 11  Timpul: lunile anului oral clar articulat în contexte familiar S30 13-17.05
11a The  Animale 1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate
fairygarden Functii de comunicare: numeric (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj
11b  Exprimarea preferințelor audiat articulat clar și rar
HelpingErlina  Exprimare datei 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea
11c The  Cererea şi oferirea de informaţii de mesaje orale simple adecvate vârstei
wishingwell Elemente de constructie a 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la
comunicarii numere, la prețuri, la exprimarea orei
 WH-words 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme familiar
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui
personaj
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
de la prieteni, colegi
12. Unit 12 Tema: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 2 S31 20-24.05 Săptă
12a  Activităţi din timpul liber- oral clar articulat în contexte familiar S32 27.05-31.05 mâna
We’regoingtof vacanţa, călătorii 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea „Şcoal
ly Functii de comunicare: de mesaje orale simple adecvate vârstei a
12b Port fairy  Descrierea activităților zilnice 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la altfel”

5
12c Flyaway! Elemente de constructie a numere, la prețuri, la exprimarea orei
Troll Tales 6 comunicarii 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
Go Green!  Viitorul „begoingto” necesitate imediată/ pe teme familiar
Our World 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale
Checkpoint 6 tipice pentru viața cotidiană
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare
primite de la prieteni, colegi, professor
4.2. Redactarea
13. Final Round- Activităţi recapitulative şi de 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple 4 S33 3-7.06
up evaluare referitoare la localizarea obiectelor din universul S34 10-14.06
andevaluation imediat

3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor


mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în


care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise