Sunteți pe pagina 1din 206

I

:j

>::

C. Pico, O. Pruteanu, C. Bohosievici, Gh. Coman,


V. Braha, Dr. Paraschiv, l. Slatineanu, Tr. Gramescu
lnstitutul Politehnlc "Gh. Asachi" ,Iai AI. Marin, V. lonesll, AI. Toca
- lnstitutul Politehnic ,,5. Lazo", Chiinau -

PROiECTAREA TEHNOLOGIILOR DE
PRElUCRARE MECANICA PRIN A~CHIERE
Manual de proiectare
VOLUMUL 2

'.

-- ----

~.

'.;

..

..

-.

"";':'1';
t

Editura UNIVERSITAS
CH!~INAU

1992

~"'!if$"':!M\17-',~"eI{,,"4

&.

-=- ,..

I:',

- -----)

-:::;::;;"i"8'C':.---'~~-

,~:
~~~:'

CZU 621.9(075.8)
l' 93

Recensenti:

ing. Stefan Ungureanu,lng.

If!fi~
''1
,- (
..rj--..

K.Mtiller

:=1

CUPRINS

~~
r; ;

1;;.

~(

gj.. i
::;

~1
\
~~l

capitolul 16.
16.-1.
'16.2
16.3.
16.4.
16.5.

:UE.~

16.6
16.7.
16.8.

rJ
...~
.~

1ft
I!~'
I:;.",..

:l
:h\"

J.SBN 5-J62-0097J..{)

Lutrucl
consUtuie un manual de proJcet.ue pentru e1abor.uca;i
tivltate ;lenden
11.economlcl In indUllri& corutrucloue
d. ma$inl.

tneedueerea

unor prceece tebnclcgree

de Inaltl

predue-

Carte!
de mallnl.

euprtnde

date

metoda delermini.rii
este deJtlnat!

precum

;l studen

prolectan

tilor de tehnologli

de prelucrare

mccan1c.1 pr1n a.ch.letel de Ia Intreprlndertle

tilcr \1 c,dIelo! didacUce ale lacult! \Uor de .pec4.litate

...

17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.

:0:

din Inrl\!.mlntul

ccnstrueteere

tehnlc superfcr.

~I~;;
:

~I~':'
rf~;-.
r.:: ..

CZU 621.9(075.8)

C.PictlJ. O.Pruteanu, A.Marin, 1992-.

""" .

""." "

u "

"

It

".

"

(I"

)~;

'.

;~~

capitolul 18.
18.1.

"f.-..
16.2.
/

~I~~"
.,;

40

PROI&:TAREA REl3IMURILOR DE ASCHImE LA PREr.IK.:R.ARE:


PE MASINI
DE ALEZAT SI FREZAT ORIZONTALE

Principii ~i notduni,de baza ....


stnmjirea interioarti . ~.. . . .
strunjirea frantalti .......
Frezarea suprafetelor ...........
~urirea in plin =?ide largire........
I.argirea cu largitorul .......
Adincirea =?ilamarea .......
Alezareag~urilor .................
Prelucrarea filetelor interioare .....

65
65
65

74
75
84

91
92
93
95

RmIMURI DE ASCHIERE IA EROSARE

97
97

Princil?ii ~i not~lmi ~e baza .':.......


Determinarea re:rimulm. de ~CfU.
er-e .......................................

98

,.
"

---------------------

~':'

Prelucrarea g~urilor adinci ~ . 44


Prelucrarea filetelor cu ajutoru1 ta.rOOului"".."..""""""""",,.,,""""" 52
Regimuride aschi.ere la prelucrarea pe IJ1a!?inide gtiurit cu
mai multe axe principale ......
59

~:.
::.-

t':. ..

2704060000 - t).I.4
P M 751(10)- 92
ISBN 5-362-00971-0

i7.4.

aJU..,C&

prin calcul analiUc

17.117.2.
17.3.

g:.: - -

~~ ~

predtiei de preluenre meanie!. baeele proIec:tlrUpreceselor tehnolog.ice de prelucrare


a adacsurtlor de preluerare, tabele de .d.OJU1I pentru dlIertte tipurl de opera ;l~datele neeesare calculelor regimurilor de 2I1c:hiere pentru teate proeedeele de preluerare utill:ate 10 COlUtruC~. de mapnl.
Manul:lul

meet.nlcl,

If~~

capitolul 17.

Principii ~i notJ-lmide baza .......


7
~urirea ~i largirea cu b.lrghiul 7
I.argirea gaurilor ". "." .,
29
Alezarea gaurilor 32
Prelucrarea partii superioare a
g~urilor

~:
::1'

P 93' Proiectarea tehnologtilor de prelucrare rnecanicii prin aschiere: Man. de proiectare:


In 2 vol. Vol. 2/C. Plcos, O.Pruteanu, C.Bohosievici s.a. - Ch.: Universitas, 1992 - 407 p.

PROIE::TAREA REl3IMURll.OR DE ASCHIERE IA PREr.I.X::R1IRE GAUR.l.LOR

4W".ti:<.~"iWriilUi!i;:;;:::qI'ill!.Wi+;mi~Jai'.!WtU

,~

:',

I
capitolul

'PRIEX::I'AREA REDlMU'RILOR DE }\SCHIERE LA DANTl)Rl'RE


... -.............
19.1. . Danturarea pr in copiere a rot;.i-

19.

22.2.

105

105
lor din1;-ate cilindrice
.. ~.........
rot.i.Ior din1;-ate cilindrice prin generare
. 113
19.3. '. Sevenlirea
rot.i.Ior dirrtat;e ci124
lindrice prin generare ............
19.4.
Prelucrarea rotilar
melcate
. 129
19.5. 'It. Danturarea rot.i.Ior dintate conice cu dinti drept.i, sau inclinati
.... 131
19.6:'0,{\ Danturarea rotilor
dirrtet;e coni..
ce cu dantura curba ..........
144
19.7.
PreIucrarea arborilor canal.at.L
. 170

22.3.

19.2 . Da'1turarea

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Regimuri de aschi.ere pentru rectificarea


rotundi1 exterioara

calculul
regi.lJ1lJ1ui de aschiere
la rectificarea
pe masdni, de
rectificat
fara centre ...
caJ..culul regimului
de aschtere
la rectificarea
interioara

calculul
regimului de. aschi.ere
la rectificarea
plana cu periferia discului abraziv
Calculul
regimului de asclriere
la rectificarea
plana cu partea
frontala a discului abraziv .
Rectificarea
danturii
rotHor
dint-ate cilindrice
prin rulare,

307

317
323
330

335

cu disc abraziv
Rectificarea
danturii
rotilor
dintate
cilindrice
prin rulare
cu doua discuri abrazive taler
- mecoda :t1a.ag """"""."
22.9.
Rectificarea prin copiere a 'danturii ro1;-ilor dintate ....
22.10. Rectificarea canelurilor
..
22.11. Rectificarea
filetelor
..
22.12. Regimuri de prelucrare la supra-

338

22.8.
Cap.iLolul

20.

20.1.

20.2

20.3

REDIHURT
DE ASCHIERE LA PRELUCRAREA PE MASINI -UNELTE AGREnAT
SI PE LINII
TEHNOLCGICE

Principii
generale
pri vind proiectarea
proceselor tehnologice
pe ITIa!?ini-unelt.eagregat ~i linii tehnologice . : .................
Metodica determinarii
regimurilor de ~chiere
la ~ini-unelte agreg-at sau linii telmologice ...
Exernple de proiectare a unui regim de aschi.ere pentru 0 pi.esa
ce se prelucreaza pe 0 linie au-

tomata ....

capitolul

21.

III

e .

21.3.
21.4.

capitolul

22.
22.1.

tI

179

firrisare """""
\11

182

Conditii generale ...........


Prelucrarea suprafetelor de revolutie L'1terioare ~i exterioare
CU ajutorul
cu1;-itelor ............
Prelucrarea gaurilor .........
Prelucrarea prin frezare ...........

REDlMURI
DEASCHIERELA PREUJc::RAREA.aJ ABRAZIVI
No1;-iunigenerale ................

..,"'_"

--=:tilSi

203

Capitolul

23.

"

"

11

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

10

"

"

"

"

"

'"

"

If

"

341

""

343
345
349

352

e"

23.1.
23.2.

23.3.
217
245

23.4.

""

RmIMURI DE ASCHIERE
LA PREWCRA..1U CUsaJLE
DIN MATERIALE EX-

'I'RADt.lF(E "'''''
Caracteristicile
materialelor
extzadure (11E:I) ) ".""""""""""
.... " .. "",, .. ,,
~icatii
generale ....
Regimuri de a:;:chiere ..
stnmjirea
9i frezarea
maselor
plagtice cu diamant ..
0'

214
214

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

368
368
368

373
392

262

~
Bilili~afie

!l"

,,"

"

307

307

"

"

11

4
!i~

"

"

22.13. Regimuri de prelucrare la honuLre """""" e " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
355
22.14. Rectificarea cu banda abraziva . 364
22.15" Lepui.rea ".."""""""""" ....,,""",, ..,,""""""" 365

PROIECI'A."REA
REDIMURII.DR
DE ASCHIERE
PENTRU MASINI-tJNELTE CU
COMANDANl111ERlCA

21.12.1.2.

179

"

"

"

(I

"

It

11 "

"

"

(I

"

"

"

"

""

402

CAP.16. PROIErl'AREA RIDIl1URILOR DE ASCHIERE LA PREilJCRAREA GAURILOR


16.1.P.RINCIPII

SI NOTIUNI DE BAZA

Determ:inarea
regimului de aschi.ere la operap.ile de gaurire se face in urmatoarea ordine: alegerea sculei aschietoarer
a.cli.neimea
de aschi.ere t, in mm;avansul la 0 rotatie s, in mm/
/rot; viteza de aschi.ere v se calculeaza, sau se adopta valoarea acesteia din tabele; foqele ~i momentelece apar iri procesul de asehiere se calculeaza mai ales la gaurire ~i largi.re;
la celelalte operat.i.i,acestea au valori neinsemnatei de aceea nu este necesara calcularea lor; puterea necesara se calcuLeazala operatille de gaurire ~i largire, unde apar rezistente
mai mari la aschi.ere,

I
I

16. Z. GAURIREA SI lARGIREA

or BURGHIUL

Gaurirea ~i largirea sint operatii recomandatepentru gauri cu prescrippi de preci.zd.eredusa (treptele de precizie 10-12 ISO) :;;i calitatea suprafetei pirul la 6,3 f.LIll,sau
ca operatii
prealabile in cazul unei ulterioare al.ezard,cu cutitul sau cu
alezorul.
16.2.LAlegerea sculei., Pentru prelucrarea gaurilor
cu 0 lungime1<10D,.
unde D este diametrul hlrghiului, se folosese urmatoarele tipuri de bJrghie: din otel rapid, pentru prelucrarea otelului; cu placute dure, pentru prelucrarea fantei
~i pieselor din otel caJ.it.
Parametrii geometriei principali ai par1;.ii aschi.etoare a
burghiului elicoidal sint (fig. 16.1):
a. Uo:;Jh:iul la virf 21. se s'tabfLest;e in functie de materialul prelucrat conformtabelului 16.1. Pentru prelucrarea 0telului cu rezistenta la rupere ~=500 N/mm2 lili a fantelor se
recomanda.
sa se foloseasca bJrghie cu ascutd.re dubla (fig.16.1,
b)

b. UD:Jhiul de asezare
este in ftmctie de di.::lmet.rul bzghiului :;;iare valorile date in tabelul 16.Z.
e. Unghiulde degajare yO are valori ce d.e?in:~de t:m;rhi'lu
de inelinare a canalului elicoidal wo, date in 'tai.;';;:.Lul 16.1.
0(.0

?_:.v ;-:~'.~_._

--..----~-.~~.

---

_ ...

~~.

Tabelul 16.1 (cont inuer-e )

~\.J'
~.j

Acest unghi se mlcsoreeza pe masura


mi~orarii distantei la axa burqhi.uLui, care duce la inrauttf~,i.reaevacuarH a!?chillor, la crest.erea forl;elor
de aschi.ere, rezultind 0 uzurt'i.neuni,
fonna a ~ui
in l~
sau, Ascutirea dubla mare!?te~ul
de degajare spre exteriorul burghiului.
d. Diametrulburghiului. la opera1;:.iile
de gaurire dubla d:i.mensiunea
se obti-r'.e
automat diametrul gaurii flilY! egal
cu diametrul sculei. M.i.!?carea
de &;;chiere !?i rni.scareade avans sint executate de
obicei de b..u:ghiu,in Hmpce piesa este fixa, Numai la gauriri fcarte adinci piesa se
ro~te,
iar burghiul avanseaza i1'1 di.rect.La
axei gaurii.

!~~
Q},

Tabalul 1b.1.~>ghiurilo
Materialul
I

._,'

30 - l,O

140

30 - 40
30 - 40

118
118

30 - 40

140

12

80

20 - 30

80

2. Ulrgitoare
170
15 - 20
170 - 250
9 - 12

120
120

--

250 - 400
170 - 260
260 - 300

120
120
90

i(polistirol, trolit, nylon,


[pe r lon , celit, fibril)
- pere,i subtiri
Sticla
organicS.
- pereti grc,i
..

----

Net.e r i e te - po d i rec t i e longitudinal1\


[pr e s at e

- pe direct.is trensversal~

prelucrat

Duritat"a HB

O~el carbon de constructii


O,,,l carbon de construc,ii ~i
otoluri pentru sculo
0,6l turnat, font~ m~leabil~
Otel aliat cu nichel
Otel aliat cu Mo ~j Cr
0.6l inoxidebil
Dtel "liat pentru scule
Otel "liet pentru scule
Otel austenitic mangenos
O~"l do arc
Fontil cenus le
FonUi cenus ie
Fonts turnat~ in cochil4
Aluminiu, duralurnlniu, tantal
Aluminiu, table subtiri
Silumin
Electron (,liajo de Mg)

QO"

- 300
.
-

250
300
350,
400 _

250 - 300
120 - 170
170 - 260
-

2yo

IOtel carbon de
Orel carbon de
ot-aluri pentru
10t-eluri aliata
Font~ cenu~ie

2Y10

1. Burghie elicoidsle
160
30
170 - 250
25
270
200
200
250
300
350

Grafit

constructii
construct.ii ~i
scule
~i de arc

Alam!
IBronz
Cupru
'Cupru
turnet

tombac,

bronz,

cterna

si bronz dur
de Al, Mn, Pb, Si sau Pb
ro;u
electrolitic si zinc
sub

CBssnte
te1"lsce

70 - 9G

25 - 30
20 - 25
10 - 15
30-40
20 - 30
20 - 30
12

90 - 100
100 - 118
140 - 150
140
140
118
118

70 - 90
70 - 90
90 - 110

12

115 - 118
120
130
11B
140
120

20 10 20 /30-40
25 -

30
15
30
30

- 120
- 120
- 130

70 - 90

80 - 100

- 150

12
30-40

70

80
100

Observa,ie.

Valorile

mai mici ale unghiurilor

Tebelul

16.2,Unghiul

'*.~."

.
~

se iau pentru burghie cu diamatre mici:

Diametrul

de n~ezare el burghiului aO

burghiului

D, mm

Unghiul de a?ezare a, grade

:; 15

11 .. 14

15 - 30

1_

> ~

9 .. 128-11

Parametrii geometrici ai sculelor 'prevazute cu placu1;edin


carburi metalice sint da1;i in tabelul 16.3.
Burghiele cu canale drepte se recornan:'Ui
in cazul pralucrarii gaurilor in fon~ !?i in cazul lun;rimii mici a acestora. In
tarelul 16.3 apar in plus valorile lui B, care reprezinta Iungimea muchiei ascrrietoare securrlare !?i unghiul de incl:inare al
placutei UJ 1
e. Uzura burgbiului este definita prin uzura forl;ei de asezare la prelucrarea fmtei. Valorile uzurii admisibile pentru
hlrghie din 01;81rapid sint date in tabelul 16.4, iar perrcru
hlrghie prevazute et! placute dure, in tabelul 16":5~
f. Dm:ahilitatea econom:i..ca
a burghielor IT, in ndmrce, are
valorile date in tabelul 16.6.

- 90
--

9
8
Ail

75, 90,

120

90 - 110
90 - 110

presiune

Cauc iuc dur


Ebonita, celuloid
Moteriale sintetice mDi

180

so,

Al6rn~ 58, 60, 63, metal

130 - 140

11b - 120
118 - 125

15;'
10 - 15
10 - 15

25

---

B - 10 mm.

118
118
120
140
130
150
150
150

25
20
20
20 - 25

0-5
b - 8
o - 5
23 - 30
25 - 30
25 - 30

Metale neferoase
Te~itoare de ptanare
Te~itoare profilate

optime ale $QUlelor de glUri~

delt8

Fig.1b.1 Parematrii geometric; si burghiului


elicoidal: a - 8scu~ire
simpl~; b- ascutire dubl6

,<,

r"""'-

Tabclul

16.3.Parll<Otrii gc<lG>Ctrici lo burghiele


lice

Opera~ia

~i materialul

G6urirea

fontei

:; 12
12
15
20
25

Urgirea

2XD

Diamotrul
D, mm

------ ----,---.-.~

---.
L6rgirco

o~olului

G6urirea materialului
sintetie dur (bschelit6, turbax, novotex,
nihatex, m8rmor~, roci

"'.-

..

30 - 50

118

~ 50

80

~1

Scula
(prolucr aree)

1,5
2,0
2,5
3,0

..
..
.. ,
...

10

1,B
2,5
3,0
3,5

20

10
20
4,0 ... 4,5
1.,5 ... 5,5
'-'
-,
....
---_
.....
..
_
-,
.. ~~-".,~"~,-."-."
.----.,~
20
8

_-_._

--- ..-

10

12

14
8

Burghiu O~el carbon


(gAuri- O.el aliat
O~"l inox idab.
re ~i
l~r9iro
Fontli conu$ie,
lontli maleablU!, ella]e do
alullllnlu

16.4.Uzura

Haterialul

~isibili

preluerat

la burghie

din o~el rapid

Felul uzur ii

Hateriolul
lei

Diametrul burghiului
D, mm

Uzura admisibilll, mm

Pe fa.a de a~eZ8re

~ 20
> 20

0,4 .. 0,8
0,8 .. 1,2

Fonta (fars r~eire)

Virful t8i~ului

s 20
> 20

0,5 .. 0,8
0,8 .. 1,2

principal

Oiametrul

adaisibili

burghiului

Uzura admi$ibil8,

0, mm

a pl~elor

burghiului,

13 .. 18

18 25

26 .. 30

0,4

0,6

1,0

1,3

Pentru b..lrghiele din otel rapid cu diametrul sub 1 mm,00rabilitatea zeocsnandata este datl.in tabelul 16.7.
16.2.2.hiinc:i.mea de aChi ere t. Se catculeaza pentru gt!urire i pentru lcrrgire cu relatiile
(16.1) :;;i respectiv (16.2):
t

= (D-d)/2

0/2

uncle 0 este diametrul hlrghiului,


rii initiale,
in mm.

(16.1)

[mm]
I

(16.2)

[mm]
I

in mm,iar d

--

15
8

25
15
8

45
20
15

50
25
25

70
35

90
45

O~ol rapid

20

35

60

75

105

1/.0

Cerbur I IMtnl.ico

15

25

45

50

70

90

--

30

40

50

60

80

100

25
20

40
30

80
50

I 70

120
90

120
110

120
140

60
45

120
75

180
135

180
105

180
210

O~el carbon
O~el rapid ~i
eorburi metal ice
O."l al Iat ,
Fontli eenu~io.
Fontli JIIaloabi-

Alezor

O~el carbon
O~al aliot

O~ol rapid
Carburi motaliee

Fontli eenus ie
Fontli maloebil

O~el rapid
Carburi metal ice

.-

110

III

Tabelul 10.7. DurBbiLitatea

Diametrul 0, mm

,80

e<:oooi13icli
T pentru burghio cu di_trut

120
105

-e 1 m

0,2 .. 0,3

0,4 .. 0,5

0,0 .. 0,7

0,8-0,9

0,5

1,0

2,0

3,0

16.2.3.Avansul s. Reprez:intl.deplasarea burghiului sat! a


piesei de-a lun:Jul axed, la 0 rotatie a arborelui principal al
ma:;;inii. Avansul mecanic la g<lurire depin::iede: rezisten~ b.Irghiului; rigiditatea sistemului pies~-ll\a!lina-unealta-dispozitiv; prescriptii pentru precizia :;;i calitatea supraf$i, gifurii
prelucrate; rezisten\:a mecanismuluide avans al ~inii-\melte.
calculul avansului se face cu relatia:
I

Ks Cs 0,6

.11

t,ttt\,::mt!iZ!Z.~a:c:z<&~,&.!!&Wj

[mm/rot],

(16.3)

in care K. este un coeficient. de corectde in funct;.iede 1ttnJi~


meag<lurll (1 2:. 3D) I dat in tabelul 16.8; dare 1 < 3D, se consldera Ks=l; Cs - coeficientul de avans (tabelul 16.9); D - diametrul burghiului, in mm
.

diametrul gau-:

10

~~~!W*EfiiISiiJf.lt.~:e.gw*

6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 01-80

PS

10 .. 12

mm

in func~ie

O~el rapid
Carburi lIletalice
O~fll rapid

T,lIin
16.5.Uzura

liStnitoarl"r,

Durebilitetea T, in minute,
de diametrul scut.ei , mm

re)

O~ol

Tabelul

seu-

Adincitor (adinciro
L3rgitor(l8r
gitoare
(atoza-

Tabelul

Haterlelul
pr"luerat

70

-- -~

..

~o

Tebe lul 16.6.Valori Mdii ale wrl>blliUitH


b<u'ghlolol",
adinc itool'Olor Ili til;azOllrelor

70

118

aD

Muchia s6CUO
dar~ 8, mm

118

30-40
40 - 50

fontei

2Xl

l1B
15
20
25
30

",,,ta-

previizute eu pLtlCU,c din cerbur i

rc,-

r-:

jt'~~JuluL 10.0

r-

--'~'1 .;

~iblorile

coo,

\C~"':;~~!J?H.

\"

1,-

~L.J

T:~L,y~\.Jl10. 10.Velorllo

r:' (' ", .


t::) / ~:.:..)) " (,'-.
I

!"

:~',~~:;;7-;::;,-,
----r-------'---;;portul

20

._----_.-

--~:~O~-

~v '" 40
40 .,. 60

Diumetrul bur~

l/D------1

ghiutui

-I

!-

------~Ub

5~

0,90
0,85

7 ~:~010
0,80
0,80

O,tS.
0,75

Materialul
prclucrat

Duritetoa

D,

rW1

pin! le:

I
j

--'

Felul prelucr!rii

date

trunse

Matcriale

l...

nef er oe se

0,085
0,063
0,046
0,038

(O,06~
0,047
0,038
0,028

0,042
0,031
0,023
0,019

Sub 170
Peste 170

0,130
0,078

0,097
0,058

0,065
0,039

0,130
0,097

0,170
0,130

O~ol

Fontb

Grupa d~ avcnsur;

0,7-1,1

III

III

11

t , 1 - 1,5 0,7-1,0

10

30

10
15
20

10,4-0,5
~.~'"
.....
-+--0,7- 1,1 0,5 D,fiU,j ~O,4 1,0 - 1,4 0,7- 1,:10,4-0,5
0,7- 1,1 a,s - 0,7 0,3 -0,4 1,1 - 1,5 o,a- 1,210,4-0,5
o.s- 1,2 0,6 - 0,8 0,4 -0,5 1,2 - 1,6 0,8- 1,2 0,5-0,b

40

15
20
30

0,8- 1,2 0,5 - 0,7 0,3- 0,4 1,0 - 1,b 0,7- 1,1 0,4-0,51
0,9- 1,2 0,6 - 0,8 0,4- 0,5 1,1 - 1,7 0,8- 1,2 0,5-0,6
0,9- 1,3 O,b - 0,8 0,4- 0,5 1,2 - 1,8 0,8- 1,3 0,6-0,7

50

20
30
40

0,9- 1,2 0,6 - 0,8 0,4- 0,5 1,2 - 1,8 0,9- 1,3 0,5-0,6
1,0- 1,3 0,7 - 0,9 0,4- 0,5 1,3 - 2,0 1,0- 1,1. 0,6-0,7
1,0- 1,4 0,8 - 0,9 0,5- 0,6 1,3 - 2,0 1,0- 1,41,7-0,8

30

0,9- 1,2 0,7 - 0,8 0,4- 0,5 1,2 - 1,8 0,9- 1,2 0,5-0,6
1,0- 1,3 0,8 - 0,9 0,4- 0,5 ',3 - 2,0 0,9- 1,3 0,6-0,7
1,0- 1,4 0,8 - 0,9 0,5- 0,6 1,3 - 2,0 ',0- 1,4 0,7-0,8;

60

40
50

sou

Sub 160
160 - 240
240 - 300
Peste 300

Hoi
Dure

ek ico icfnte , l!EIS/rot

25

plltrunse

Fcntll

cu b.,rghlf:l

,i,(':";;~''''!''':''

Dinmotrul
911u1'1 j pr e l im inar e d , mm

HB
Cu toleran~e mari Cu precizie me- Cu precizie
le gAuri lnfunde- die le gauri in- r idicat! la
fundate ssu p~- glluri tnfun
te

O~el

.d~ I.;f~

--;'--'I!I

Tabe lul '16,9,Valorilo coef icientului 00 vans Cs

nVNlStJtl

~-

0,5 - 0~~JO~3-0,4

Observ8~ie. Factorii tehnologici pentru alegerea grupei de avan.uri stnt:


Grups I - l!rgire" gGurilor in ccndf t i i te unui sist" rigid, fllril t otcr en~o, pinn la traapta 12 de pr~cizie, pentru 0 prelucrare ultorioarll cu citoVB

sculo;

Grupa 11 - l/lrgires gllurilor in condi~iile unui .i.te insuficient de rigid, la piesele cu pere~i subtiri ~i torme complicate, la piesele cu p~r~i
subtiri proaminente, f!r~ toleran~e pinn le treapta 12 de precizio ISO, urmaU de 0 prelucrsre ulterioarll cu e it eva scule; lllrgirea pentru oper9~iile
ulterioarn d~ filetsre cu tarozi;
Grupa III - targirea precisll a g6urilor pentru prelucrarea ulterioar~ cu un
lsrgitor sau alezor.

0,085'
0,065

Tabelul 16.11,Avansuri recoean<iate pent M! exeeutia gliul"ilorcu diCll<ltrul< 1

prelucrarea simultana a mai multor gauri, avansul se


dupa J::urghiulcu cliametruleel mai mic.
La l~
gaurilor cu hn:ghie din otel rapid, valoarea
avansului se ia dubla fa~ de cea rezulta~. din relatia de calcul (16.3), sau se alege valoarea reconerdata in tatelul 16.10.
Avansurile recomandatela prelucrarea gi:iurilor cu diametre
sub 1 mm,pentru gauriri in plin ale orificillor nepltnmse pina la 0 adincimede 4Dla otel:;;i fon~, sint date in tabelul
La

?:

Diemotrut
D, mm

stabil~te

,":;
~.~

:~

0,2

fr! rcire

Condi~ ii
de

eu r!cire

8~chier"

la prelucrarea alt.mLini.ului
l?i aliajelor acestuia cu b.lrghiu din otel rapid, valorile tecomandateale avansurilor sint
date in tabelul 16.12.
In t.abelul 16.13 se dau avansurile pentru scule cu placute din carb.lri metalice.
Avansurile din tabelul 16.13 se corecteaza prin 5.nmuJ:t;:irea
ell lU1 coeficient Ks' in f1J11Ctie
de adincirneagaurii, numaipentru qrupa I (tabelul 16.14).

0,5

0,6

0,002

0,003

0,004

0,006

Diametrul burghiului
0, mm
.\

..

0,7

0,8

0,9

1,0

0,004
0,007

0,01

",,'

~ ~

"O;~

'L:'

Grups de avensuri
I

11

III

0,10
0,20
0,30

0,08
0,15
0,22

0,05
0,10
0,15

--

'

2
4
6

i~

13

12

v:
~..:'

':d\
".'~

0,4

as/rot

Tabelul 16.12.Avansuri recomandate pantru etuminiu ~i alieje d& alueiniu, ~rot

16.11.

.""~:..

0,3

Illlll,

,/.,

.=

J>lil!\'.""".''''''~'''''IM_""
_._.....~,

..

-_._-_.
.~

.~.7:_'

...
~M.--:-_ ....
_.-;-:-:-:' ....
'-~::::=:-::::..::::~::-.:::-.--==:- -=~~-~~:::
...:~-:::
-.::
..:.-=:::..:.:=-------==.:::::"'"-=:=:::.--::::::..::::::-:'::=--=--:::.~_::::_...c.:

.:...~~~_::=.::::::~-....
""--.-.
-.-""'-~''''':'''''''-.,.''}?'

1:,';'
~,.r:...::
:,J.:.:."f

."

..M

Tnbalut 16.14. Valorilo cooHchmtt;lul

Tebetut 16.12 (~ontinuer-e)


0,20
0,26
0,29
0,34
0,39
0,43
0,47
0,50
0,55
0,59
0,62
0,67
0,71
0,75

0,30
0/.0
0,44
0,50
0,58
0,65
0,70
0,75
0,80
0,90
0,95
1,0
1,05
1,10

0,40
0,52
0,58
O,ba
0,78
0,87
0,95
1,0
1,1
1,18
1,25
1,35
1,42
1,50

8
10
12
16
20
24
28
30
35
40
45
50
55
60

35-45

45-56

13

1()
20
25
30

0,040
0,045
0,050
0,060
0,070
0,085
0,100
0,120

0,025
0,030
0,035
0,042
0,055
0,065
0,075
0,090

0,020
0,025
0,030
0,037
O'04S'
O,OSO

0,060
0,070

0,15
0,20
0,30
0,35

0,20
0,30
O,~O
0,45
O,(tO - 0,50
0,50 - 0,60
O,bO 0,70
0,70 0,80

1,0

0,9

0,8

0,75

Diemotrul gouri I prosleblle


d, mm

Cl!

armate cu

pll5cutl!l
din cerouri IlIOtal
ice,

Fonts

Otel
Grupa do avansuri
11

1I

10
15

0,4 - 0,6
0,5 - 0,8

0,3 - 0,4
0,3 - 0,4

0,6 - 0,9
0,7 1,0

0,4 - 0,5
0,4 0,6

30

10
15
20

0,4 - 0,6
0,4 - 0,6
0,5 - 0,8

0,3 - 0,4
0,3 - 0,4
0,4 - 0,45

0,6 1,0
0,7 - 1,1
0,7 - 1,2

0,4 0,5
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6

40

15
2O,

0,5 - 0,7
0,5 - 0,7
0,5 - 0,8

0,3 - 0,4
0,4 - 0,5

0,6 - 1,1
0,7 - 1,2
0,8 - 1,3

0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7

0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0

0,3 0,4
0,4 - 0,5

0,7 - 1,2
0,8 - 1,3
1,0 - ',3

0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,6 - 0,7

20

(.
I',"

25

40

".;

Observ8t-ie. Pontru alegerea grupei de avansuri vozi observatiile de le tabelul 16.13.

> 200

Grupo de avansuri

6
8
10

Coef iciontul Ks

30

writ, III1lIrot

7 1O

30

Font3 cu writatea HB

57-60

5 . 7

50

:s200

3 5

Diametrul burgh iului D, mm

zoarei

Otaluri c~lite cu
dlr Itetae HRC

s 3

Tebe lut 16.15.AV8I\surt lo lllrglroacu burghlo araote


IIIIrot

Grupa III - prelucraree g!urilor p!trunsa ~i infundata:


- g!urira pin! la Ra = 6,3 pm cu pralucraro8 ulterioar! a g!urilor cu un
lirgitor cu odincime micA de o~chiere saU cu un elazor.

Oiametrul
burghlului
D, mm,
p'inllle:

Rllportul LID

Avansurile la l&girea cu burghie elicoidale


pl~cute dure sint date in tabelul 16.15.

Observet-ie. Factorii tohnologici oi grupelor do ovansuri 'Int:


Grupa I - preLucraroo gBurilor infundate:
- praLucraraa g5uriLor cu tolerant-acuprinse in treapta 12 de precizla ISO;
- giurira pitrunsi cu L!rgira ulterioer~;
- giurire p!truns! cu prolucrara ulterioar!: cu 2 - 3 scuLe: L6rgitoare SBU
cu~ite de strunjit ~j' alezoere;
- gAurira p5truns5 urmat! de l!rgire,'in vederea fiLetarii;
Grupa 11 - prelucraraa g!urilor p~trunse ~i infundate:
- preLucraree g!urllor in piesa insuficieot de rlgido (cutli cu pare~i subtiri, gAurirea in pArtile preeminento subtiri);
- prelucrerae pIn! La R = 12,5 pm, pantru filotaro ultorioar5 cu tarozi;
- g!uriro ineintea prerUcr5rii ulterioaro cu un largitor sau cu dou! ale-

Tabelul 16.13.AvlIOwri rec:aaalldatepentru scule araate c:upl~o

I\Ii!

I1

11

0,10-0,15
0,15 - 0,20
0,20 - 0,25
0,25 0,30
0,30 . O,lS
0,40 - 0,45
0,45 - 0,50
0,50 - 0,60

0,10-0,15
0,15-0,25
0,20 - 0,25
0,25 - 0,30
0,30 - OilS
0,40 0,45
0,45 - 0,50
O,SO - 0,60

0,100,15
0,15-0,20
0,15-0,20
0,20"Cl,25

a. Ccn::iitii specia1e la g!urire


1. La ~urirea g"'c:1Urllor
a ~r
suprafa~ face un \ID3hi (x0
sau (x,o cu axa blrghiului (fig. 16.2, a lii b), se introduce un.
coeficientde"oorecp.e al avansului, Ka (tabelul16.16).
2. In cazul execut!rii ~urilor conform schite;i din f~.
16.2 ...b, '\:IrlghiurUede intrare ale bJrghiului sint 0 Ili ,0.
VaJ.orile avansului sa co~il1
ou coefidiantul de corectie din tabel.ul 16.16, insi! pentru unghiul eel mai mic.
La ~urirea tevilor avansul se corecteaza prin inmul.-prea
cu coeficientul Kg, in functie de gros:iJneapere?lor
aoestora
(tabelul 16.17).
3. ~urirea tablelor ~
se realizeaz~ folosirxi un SUport ajutiitor pentru a impie::licaincovoierea tablei sub ac?unea fortei axiale (fig. 16.2, c).

0,25-0,30

0,30-0,35
0,35-0,40
0,40-0,45

Observe~ie. Factori! tehnologici pantru alegerea grupoi de nvansuri date in tebelele


16.13 ~i 16.15 sint:
Grupa I - g!urirea ;\ l6rgirea g~urilor in condi~\ile uoul slstem rigid, cu
tolerant-a pinll la treapta 12 do precizie ISO, pantru 0 prelucraro ulterioer6 cu citeve scule;
Grupa 11 - gauriree ~i largirea g8urilor in conditiile unui sistem Insuficient de rigid; burghierea ~i l!rgirea g~urilor precise urmate de prolucrares ulterioari cu un l~rgitor seu alezcr-sau Uierea file,tululcu terozi.

it

l_~

15
14

,I

V~-Z:-""V'~'

AI

T.1;)~;'f',-t\."

~,"".~\'.t
__
t 1!'4r?V~tu~tfJ
cor ec t ie l'.t IJIV&flSUlUi

.. ~_,;. l;.:.;-i,'~,,;,'l.J~ d.::. ~~~'"''';'"'~~;~

al """,,:;ului t':a

--,--".
0",. iut ~
a1' In !]rscW

30

Coe f ic ient.ut - 0,7

45

60

'10

0,8

0,9

1,0

GrosimoQ

peretolui,

-Coeficientul
.

coef ic ienrutu i do
~g

mm

Ko

~J

>3

0,80

1,0

Ka

c. A'Jaosu:d.
'i1;;.._",,~e. VcJ.o,'ileavansurilor manualepot fi
determinate mai precis din c.inematicamecanismuluide avans manual al lTl&?inii-unelterespective. Relatia de calcul a fortei
de avans la qaurd.rea cu burghiu elimatAzd.aiI).orm.al,
in
plin, este:'
.....
-.. .._Fx = CF. D syFx
[N]
(16.4)
Formulele de calcul ale avansurilor la gaurirea cu avans
manualsint:
1. In cazul mecanismuluiroata din1;at8.-crewaliera(gaurire
pe masirri, de gaurit):
Yl'X

Fm'Dr

."(

",j

Swan =

""1 :

-,

Fig. 10.2 G!urirea: ag~urilor


inclinate; btevilor; ctable
lor sub~iri

'"

2. In cazul. fnecani.smul.ui.
~piulita
Yl'X

0<:
,':~~

Sman=

Suport

Piesa care se
pretuc re azh

:'.:'

b. Gaurirea. maselar plast:ice. Valorile recomarrlateale avansurilor la g~urire pentru diferite materiale plastioe sint
date in tabelul 16.18.

'::

,"

:::j

:'~
Tebe lul 16.18,AvAnsuri

"
~1

r/; I
", ,
.~

~J:-;
'.;
.'~

11

rOCOllloro<iftt" la alSodro

l!Interilll.,IOI
plllatic",

Diem trul 0, mm
Motorlalul pro(ucrot

Textol it
Pertinax

10

-..---.--- ..--.------

,...{rol

20

(gaurire pe strung)

Fm'Dr

[mm/rot]

(16.6)

p['CFx'D

l"b"lul

11..1'1.Vulnrllu coef ic Ient t tor Ch vi YFx

_'0

0,06 0,2
0,06- 0,15

0,05 . 0,3 0,06 0,4 0,00 . 0,5 0,1-1


0,15-0,3
0,06 0,3

fBr~ supert
0,07 .. 0,13
0,00 ... 0,10

0,15 ...

0,1

0"

prelucrat

O~el de construc~il R = 750 N/mm2


Font~ cenu~ie cu HB =m,90

0,13 .. 0,20
0,06 ... 0,30
Scula eu plllcu~e

0,6

0,15 .. 0,3

0,2

0,1 . 0,2
manual

16

Materialul

CFx

YFx

845
605

0,7
0,8

cu suport

Scul~ din o~al rapid


Cauciuc dur
Materiale .intetice dure
(bachelitll, turbax, novotex,
nihatex)
Materiale .intetlco moi (pell
stirol, trolit, nylon, perlon,
cell it, f ibdl,
celuloid, ebo
nitll)
Meteriale presete
Grefit, marmor!, roe I

(16.5)

Notatiile utilizate in relatiile


(16.5) ~i (16.6) sint ur-matoarele: Fmeste for1;a produsa de muncitor pe roata de mina,
N; D, - diametrul rotii de lnl.na pentru avansul manual, mm; Dp- diametrul de divizare al ro?-i dintate care angren.eaza cu
cremaf.Lera , mm;i - raportul de transmitere intre roata de Jn5.nJ.
~i roata din1;ata; Pf -pasul filetului ~ui
conducator, mm;
T/ - randament.ul,
t.ransmi.s.ief,:;;urubconducf!itor-piulit~.
'Valud.l(J C(l\jnCion~J.lor din r~lat;iile avansurd.Ior manual.a
sint date in tabelul 16.19.

25

Cond it; ii de g~urire

Balinit ~i prespan
St IcUI organic!

[mm/rot]

Dp'i'CFx'D

0<'1.

Avansul manualtreh.ri.e micsorat,pe millmrace diametrul g~urii de prelucrat este mai mare, lucru neconvenabil din punct
de vedere al consumuluide tinp. Pentru gaurirea g~urilor cu
diametru mare este recomandat~ se lucreze cu 2-3 hlrghie suecesiv.
In gamade avansuri urrle avansurile manualesint egale cu
cele mecanice, este mai,indicat sa se lucreze cu avans manual,
avind urmatoarele avantaje:
- nu este neoesara cuplarea ~i decuplarea avansului, important mai ales la gauriri' pe 0 lurqime 1 > 3D, cind hrrghiul
trebuie seas de mai multe ord, in cursul unei treoeri pentru a
fi curatit de ~chii ~i racit;
17

~
~

1
,~
1
~

~
,~!
~
~

- gaurirea cu avans variabil, mai mic la intrarea ::;;i ie!]irea l::urghiului =?imai mare la mijlocul trecerii, micsoreazapericolul ruperii hlrghiului, in cazul prelucrarii gaurilor cu
diametre mici. Valorile me:i:iiale avansurilor manuale,la prelucrarea pe ~ini
de gaurit, sint date in tabelul 16.20.

Oiametrul
burghiului
0, mm
< 000

2
4
6

j
j

~l

Diamotrul burghiului
0, pin~ la:

10
12
14.
16
18
20
22
24
26
28
30

Hatorialul care se relucreazii


O>ol cu Rm, N/mm2
FontliHB ~ 170
bronz, slam!,
000 - 900
900 - '100 aluminiu

0,08
0,15
0,25
0,25
0,30
0,35
0,30
0,25
0,21
0,19
0,'7
0,15
0,14
0,12
0,11

0,06
0,11
0,15
0,18
0,22
0,26
0,22
0,18
0,'5
0,'4
0,13
0,11
0,10
0,09
0,08

0,05
0,08
0,11
0,14
0,16
0,19
0,16
0,14
0,'2
0,10
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06

0,10
0,25
0,38
0,45
0,50
0,50
0,40
0,35
0,30
0,25
0,23
0,21
0,19
0,17
0,16

Font.!i
HB > 170
0,12
0,18
0,23
0,27
0,30
0,30
0,24
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,11
0,10
J1~10

16.2.4. Viteza de ~ere


v, mfmin.Viteza de aschi.ere sk
cal.cul.eazacu relatia (16.7) pentru gaurire, iar pentru li:i.rgire\
cu relatia (16.8):
C

- gaurire:

Ozv
v

'J,"'II

(m/mm]

T(

sVV

(16.7)

'~p

(~)=

\.

7!

v syv

[m/mm]

Kv

(16.8)

" Valorile coeficientilor Cv' Kvp filiale e.xponentilordin relatiile de mai sus sint date in tal5eiele (16.22 16.25). Valorile durabili~tii
T sint -date in tabelul 16.6.
18

O,ol cu Rm = 750 H/mm2

Font6 cu HB>170
0,40 , 0,00
0,40 .. 0,60

30

10
15
20

0,30 . 0,45
0,30 .. 0,45
0,30 .. 0,45

0,40 .. 0,00
0,40 0,00
0,40 ., 0,70

40

15
20
30

0,35 .. 0,40
0,35 .. 0,40
0,35 . 0,50

0,50 0,80
0,50 . 0,80
0,50 0,80

50

20
30
40

0,2
0,40 .. 0,45
0,40 .. 0,65

0,4
0,50 0,80
0,50 0,80

30
40
50

0,2
0,45
0,45 ... 0,70

0,4
0,50 . 0,80
0,50 .. 0,80

60

"

\~
~,:::

tt
;:.':'

,'.:',

j:,,;
:'>,

Tabelul 16.22,Valorila coeficientului Cv ~i ale oxponen~ilor zv' ., xv' Yv pontru burghie din o~ol rapid
Haterialul
prelucrat

Avansul
s, mm/rot

L~rgiro cu burghiul

Gliurire

-,

Yy

Cy

Zy

x:y

v;

Burghie cu ascu~iro simpl!


OJ:elcarbon de
ccnst.ruej; i i cu
Rm=750 N/mm 2

~ 0,2
> 0,2

5,0
7,0

O\:elat iat cu
Cr, Ni, cu 2
Rm=750 N/mm

~ 0,2
> 0,2

3,7
5,2
2,1

aiel refractor
10TNC180

~ 0,3
> 0,3

0,4
0,4

0,2
0,2

0,7
0,5

---

-"
0,2
0,2

f---

0,4
0,4

--0,61

-"
0,45

-0,99

10,5
12,2

0,25
0,25

0,125
0,125

0,7
0,5

0,55
0,4

~'-":

0,2 a,S

11,6 0,4

0,2

8,5

0,4

0,2

3,5

0,51

0,32 0,05 0,0

-I--

I-

0,2 a,S

-:'.' ,

16,6 0,25 0,125 0,1 0,4

6urghie cu ascu~ire dubl~

D
y

(.

0,25 .. 0,40
0,25 .. 0,50

Fontiicenus ie
cu H6=190

ZV

ltot

'0
15

- lclrgire, adincire, alezare:


C

Ct.l burghiul,

Matorialul prelucrst

Oiametrul guurii
preliminare d, mm

Cv

Pentru largirea gaurilor, valorile avansurilor manualerecomarrlatesint date in tabelul 16.21.

llllur
illlt'

!.~rlljf"jj

~(j

25
Tabelul 16.20 Valorilo aedii ale aV8Ilwrilor Danualo la 95urire, ..trot

~
~~
,

Tu\)Qlu\1Q.21.AV8Ilwri Il"nu ~"

O.el carbon ~i
o\:elurialiate
cu Rm=150

~ 0,2
> 0,2

0,4
0,4

0,2
0,2

0,7

a,S

17,6
20,5

0,25
0,25

0,125
0,125

0,55
0,4

28,0 0,25 0,125 0,1 0,4

26,2
30,3

0,25
0,25

0,125
0,125

0,55
0,4

41/blo,2Sj:,125

20,1 0,4

0,2

0,2

a,s

8,9
12,4

H/1IIffi

Font! cenu~io
cu HB=190

> 0,3

Fontl!melesbi1.11 cu HB=150

> 0,3

0,3

s 0,3

0,1 0,4

19

~\'7"':",.-"-- ..~..

C_~_,i~~~,
'.,':':J_t.:;.,t

~~J,j..

~ut.ul

L::l: C(}:cE:..~til~i":.,., ;~'''::;~.t; ::1:~H~.:'5-J.~:;....uc.::.oe:Zici. .,.,' ,..~t..._i.0r

da~i in t~.i;;,"lul16.23,ce ~in seEmade factorii ce


procesul de gaurire:

Ib.~:i,\'a:_~.i .:..
;

. G}:;;.,:.",lu":

-Cv ~1 oLa exponent-ilor

influen:~eaza

(~

KTv

~v

;:~~-;:'''''-;~el
carbon 'c~

r-;;:ter~"=;;.:~I;;:(,'
preLucra.
automate

~ 750 N/mm
m

(750/R )1,05

2. Raportul durabiLitatilor
reala ~i recomandata Tr/T
'.,'

.>l
,

(7S0IR

KTv

(16.9)

Ksv

cooficientilor KHy' KTv' Klv" Ksv

T&belul 16.23.VaLorile

KMv

Klv

)-0,9

O~"l carbon
R > 750 N/mm
Brel at i et

s-

Fontll
cenu~;e

me leeb i lli

(l90/HB) 1,3

(7S0/R )0,9
m

0,5

1,0

2,0

4,0

6,0

8,0

12,0

1,32
1,20

1,14

1,0
1,0

0,87
0,91

0,76
0,84

0,7
0,79

0,66
0,76

0,61
0,73

3D

40

50

6D

80

10D

~,Oq

3. Lungimea

gAurii functie de diametru

1,0

Klv
.:.~ I

'A

-, i

Fr as la rece

4. St8re~
oteluLui

Laminat la cald

1,1

Ksv
<.-_.-

0,85

0,75

1,0

0,70

Recopt

Normal izat
0,95

0,60

burghis

=;

10,8

0,6

0,25 0,2

0,5

56,9

0,5

0,4

0,15

0,45

0,5

77,4

0,5

0,4

0,15

0,45

Yv

2V

..,.Fontu cenu~ie f~r6 raClro 43,6


tlB = 190

0,5

0,4

59,3

0,5

0,4

O~el de construc~ii
cu Rm = 750 W/mm

seu

Cv

Yv

Xv

0,3

Coeficientul de corect.ie Kyp din formulele viteZelor de a:;;chiere la g~urirea ~i Mrgirea cu b..lrghieamate cu pl~cu~e din
carhlri metalice se calcuteaza conform,re1a~ei:

0,50

= ~~

KTv

Klv

Ksv

(16.10)

Krv'

in care ~v' KTv' Kl v' Ksv sint coeficien~i care se calcu1eaz~ in


modanalog ea la prelucrarea cu b..u:ghiedin o~el rapid (tabelul
16.23), iar K este un coeficient ce ~ine seamade raci.re , care
pentru fonbl are valori date in tabelul 16.26.

Imbun~U~it
0,80

0,90

Yv pentru

xv'

Ulrgiro

CV

Font~ maleabil~ fnr~ racire HB


150

(150/HB)1,3

0,25

O~el
Fontli

C,

G~urir"

Matorinlul prolucrat
)

zv'

co plOcut" wre

.' i

~!

Vitezele de aschi.erereccmarrlatepentru bJ.rghie cu diarnetrul sub un milimetru pentru gaurirea orificiilor patrunse pire la 0 adincimede 2,50, sau a orificiilor nepatrunse pina la
o adincimede 4D, sint date in tabelul 16.24.

Tabelul 16.26.Coeficient de r~ire


pentru fonte

Felul prelucr~r;i

,/

-Tabelul 10.24_Valorile

vitezelor de 8~hiere

pentru burghie cu 0 S 1 ~,

F!r3 racire
Cu racire

~/=in

G!urire

TebeluL 16.27.Coeficientut
chiere Cv

(rv

Duritatea 0t,etului HRC

L~rgir"

1,0
1,0
1,2 1,3 1,1 1,15

S$-

35 45 45 .56 57 65

7,9

Cv

viteze; de

4,2

2,7

Oiametrul

0, mm

0,2

0,3

0,4

0,5

0,0

0,7

0,8

0,9

1,0

Cond i t ii de

vitezele de aschaere la pre1ucrarea o1;e1urilorcalite cu


duritatea HRC = 35 .. 65 se calculeaza cu rela~a (16.11) (durabilitatea introdusa in calcul fiind T = 30 min, iar coeficientul acesteia m = 0,25):

a~chiere
F~rll racire
Cu racire

Observetia.

5,7
7,5

8,5
11,3

11,3
15,0

14,1
18,8

17,0
22,0

19,8
26,4

22,6 25,4 28,2


30,0 34,0 37,6

Valorile vitezei de a~ch;er6 corespund pentru n=9000 rot/min la


f3rl! ,rlicires i n=12000 rot/min la gaurirea cu rlicire.

gllurirea

C DO,2
v

v=
Pentru 1:u.."'ghie1e
prevazute cu pHcu~e dure, viteza de aschiere se calculeaz~ cu acel~i
relatii, coeficientul Cv ~i
valorile exponent.i.Lor
fiirrl date pentru gaurire si lill:gire in
taJ:::elul16.25.

[m/min)

-K

5,5

(16.11)

in care Cv este un coeficient constant, cu valori in func1;iede


duritate (tabelul 16.27) iar KT - coeficient de . durabilitate
(tabelul 16.28).
I

20

21
.1

labelul 16.28 Valorile


Durabilitates
T, min

coeficientuLui

burghiului

KT

KT

Tebe.t",~ 16,31 ..\telorile coeflQ'ior>tylul ~lv

15

18

21

24

1,19

1,13

1,09

1,06

30

36

40

1,0

0,96

0,93

45

Adlncimea

de g!urire
Klv

0,9

3D

40

50

60

80

100

1,0

0,85

0,75

0,70

0,60

0,50
:;,'

La. gaurirea aluminiului ~i aliajelor Iui., valorile recomandateale vitezelor de aschi.ere, in funct.iede diametrul gau. rii !?i de avans, la prelucrarea cu burghieelicoidale din otel
rapid Rp4sint i.rrlicate in tabelul 16.29.
Tabelul

s,

Tabelul

Observa~ii.

Pinll la 5

10

15

20

25

150
133
116
102
87
77
71

105

'1b

89
80
73
63
57

98
94
87
80
69
62
56

95
88
85
74
67.
60
50

100
94
90
78
70
63
52

30

coeficientului

104
98
94
81
74
66
57
46

Tabelul

1,0

1,25

OSC10, OSC12

1,0

O,b

0,5

~~~

~Tv

;..
',.'

3,0

0,2

0,3

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

1,38

1,27

1,15

1,06

1,0

0,92 0,87

5,0

8,0

0,8 0,72 0,66

din ote], rapid la prelucroree

mm

atu-

b-14

15-19

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50

12

18

24

30

42

36

80

55

95

La.prelucrarea maseiorp1astice vitezele de aschi.ere sint


date in tabelele 16.35, 16.36, 16.37, in functie de materialul
prelucrat, de materialul sculei, de diametrulgaurii ~i de avansul de ~chiere.

Durs uminiu Rm=200-300


N/mm
Aliaj de m8gnez;u
2
Aluminiu Rm=70-160 N/mm
1,50

"
22

burghiulul,
T, in mm

16.35. Vitezele
alain

Diametrul
Si~umin ~i aliajo2turnato
Rm-100 200 H/mm
2
Ouraluminiu R =300 .400 N/~m
Aluminiu Rm=~70 ..280 N/mm

9OC1BO

16;34, Durabil itatea recomandats a burghiclor


Iliniului ;Si al iajoLor de ah.l2iniu

Oiemetrul

'1tv

Silumin ~i aliaje turneto


cu HB=65, c~lita
Ouraluminiu cu HB=100,
cAl it

~/

Durabilitatea recomandataa b.n:ghiuluiTeste :in:licati in


functie de diametrul burghiului in tabelul 16.34.

1. In .func~ie de caracteristicile aluminiului ~i aliajelor lui, vitozlI de


a~chie.re se corecteezi cu coeficicntul KMv (tabelul 16.30) .
2. La prolucrarea g~urllor Lungi, c08flci8ntul do coree,ie Klv osto det in
tabelul 16.31.
3. Cooficie~tul de corec~ie in func~ie de materialul sculei, KS ' are valor He date in tobelul 16.32.
. v
4. Durebilitatea variabil4 a sculei impune introdueorea unui coefici8nt
de
coroc~ia KTv' det in tabelul 16.33.

16.30.Valorile

~ 3V

Rp3, Rp4

coeficientului

KTv

Tebelul
Tabalul

lb.33.Velorilo

Rnportul durabil itll~ilor


rsall! ~I rocomondat6 Tr/T

Oi8metrul burghiului, mm

114
98
85,
80
72
66
57

scula;

KSv

mm/rot
'0 '06
"
0;08
0,10
0,12
0,15
0,18
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50'
0,60
0,80
1,00

16.32 Volorile cooficiontului

Matorialul

16.29.Valorile recaaandato ale vitozoi de a~chioro pentru nluminiu ~i nliaje de


Al, la g~rirea co burghiu elicoidal din Rp4, a/ain

Avnnsul

T8bolul

4
6
10
15
20

da a~iero

la g~r;re8 textolitului

D, mm

cu zcule din o~Dl

rapid,

Avnnsul s, mm/rot
0,06

0,1

0,15

0,2

60,S
66,0
77,0
88,0

55,3
60,0
70,2
73,1
76,0

51,3
55,8
65,2
68,0
70,7

48,6
52,9
61,7
84,3
67,0

0,3

0,4

49,8

54,5

58,3

bO,O
62,3

58,3
:,9,1

0,5

---

54,7
57,0

._-

23

Tabo l ul

1b.36

per t inexutui

de asch icr e la gf"'f'in,a

Vit,,~ole

CU :s.Uj'.u din

oiel

rapid,

"/lIlin

f~':-'"'

Tebelul 16.38.Valorile

0, mm

',"0'"' "

0,06
I,
I

I>
10
2(J

39,5

33,0

41,3

34LL4
1,0,2
38,8

J ~_..._._.,."
-

:~

Tabelul 1b.31 Vitczolo do asch icr-o rccoecodot;e


t8lice,

29,9
3/.,9
33,9

36,2

__.__ ..~1_,4_j

ateriillc ""IlI"-

l" goorircII diforitelor

.I.in

Haterialul prelucrat

Scule din
ot e t rapid

Scule cu
pt acut e

Hatorialul
prelucrnt

Scule din
ot e t rapid

SticUi organicll

15 - 20

Materiale
prosete
Harmur/j,

10 - 15

dure

Cauciuc dur

Materiale

Ol34
Ol37
Ol42
Ol50
OlW
OL70
OLC15
OlC25
OLC35
OLC45
OlCbO
13CrNi15
i3Crlli25
13CrNi35
13CrNi45
35CrNi15
35CrN;25
30Crfl;35
3SCrNi45
41Crll;12

0,30

0,13

:
'48,1

15 - 30

- dure

10 - 20

sintetice

- mOl

20 - 35

Scule cu
pl!cute
dure

1.1CrN;17

6,0

6,0

roel

Celuloid

40

Gref it

Gaurirea manual.ase real.izeaza cu viteza de aschi.erece se


calcuteaza dupa al.eqarea avansului din tabele, anal.cqca la
prelucrarea cu avans mecanic.
16.2.5. Fortele :;;imanentelela gaurire.
Pentru oteluri, relatiile de calcul pentru forta
~;imomentul
de torsiune la gaurire sint:
F=CF

DXF

'M =C
t

DXH

x,

sYP
S~M

axiala

[N]

(16.12)

[N m],

(16.13)

in care D este diametrul burghiului, in rran;s - avansul, in


rran/rot; Cft CM' XFt YFt XM, YM -coeficientii ~i exponerrt.i.L
fortei ~i. momentului,dati in tabelul 16.38; KF' ~ - coeficienti
de coreqie pen.tru foq,a ~i moment,cal.cul.atd,cu relatiile
(16.18) ~i (16.19).
24

HB

Otelul
prelucrat

h.,

.,I

13Cr04
15CrOB
16MnCr10
201inCr13
15MoCr12
20HoCr12
25HoCr15
33MoCr11
41MoCrl1
41MoCr17
OLC55A
OLC65A
OlC75A
OlC85A
51S;17A
51VCr11A
56Si17A
32Mn13
35Mn16
4OCrl0
35HnS;12
41HoCrl1
50VCrl1
OSC7
OSC8
OSCBM
OSC9
OSC10
OSC10M
OSC12
OSCB
OT600
OT600A
OT450
OT450A
OT500

99
103
143
143
207
200
111
131
140
207
255
156
207
207
229
207
229
255
269
217
229
111
129
156
156
170
180
207
203
207
229
302
285
285
285
255
255
285
207
207
217
207
207
225
191
189
232
184
202
198
210
212
183
167
163
162
144

coeficientilor

cF' ~

xF

YF

1,02
0,B8
1,10
0,96
1,09
1,04
1,04
1,03
1,04
1,07
0,97
1,25
1,00
0,96
0,95
i,03
1,08
0,94
1,00
1,07
1,1.5
1,11
1,14
1,23
1,10
0,93
1,05
0,92
1,02
0,89
0,97
1,06
1,05
1,03
0,91>
0,78
O,B7
1,12
1,22
1,20
1,29
1,13
1,24
1,20
1,22
1,16
0,88
1,16
1,16
1,06
1,16
1,07
1,18
1,20
1,30
1,28
1,19

0,63
0,77
0,70
0,65
0,78
0,65
0,81
0,73
0,67
0,72
0,72
0,67
0,66
0,69
0,76
0,66
0,73
0,75
0,84
0,74
0,73
0,67
0,75
0,77
0,64
0,1>8
1,71
0,82
0,81
0,71
0,76
0,5B
0,67
0,84
0,77
0,63
0,1>8
0,67
0,73
0,78
0,66
0,66
0,70
0,64
0,66
0,68
0,67
0,1>8
0,66
0,74
0,76
0,77
0,1>8
0,75
0,77
0,72
0,67

!
'\

..-----~--.. --~-~

ale exponen~ilor
CF

740
1340
650
880
780
680
720
720
670
630
910
420
700
880
1260
740
760
1240
1330
730
640
540
560
440
560
900
760
1310
SOD
1330
1180
670
770
1290
1260
1460
1290
810
460
540
360
550
480
470
440
570
1340
640
570
960
SOO
950
580
590
420
440
460

25

~j

xH
1,56
1,56
0,78
1,60
1,74
1,66
1,64
1,79
1,65
1,71
1,82
1,74
1,56
1,60
1,60
1,70
1,69
1,74
1,1>3
1,76
1,93
1,72
1,77
1,83
1,70
1i8O

1,88
1,49
1,92
1,45
1,Bl
1,06
1,70
1,81
1,68
1,60
1,79
1,75
1,95
, ,8O
1,77
1,80
1,89
1,82
1,82
1,1>9
1,57
1,71
1,58
1,64
1,81
',83
1,09
1,09
1,82
1,77
1,78

)CF' ~,

YF' YH
YH

0,76
0,83
0,74
0,73
0,78
0,82
0,80
0,81
0,79
0,84
0,79
0,79
0,73
0,76
0,83
0,73
0,77
0,85
O,B5
0,85
0,84
0,78
0,80
0,81
0,72
0,82
0,83
0,73
0,89
0,75
O,Bl
0,78
O,SO
0,91
0,77
0,80
0,79
0,79
0,79
0,79
9,72
0,75
0,81
0,76
0,72
0,68
0,72
0,65
0,70
0,77
0,75
0,89
0,84
0,81
0,82
0,90
0,86

CM
105
129
53
80
61
82
74
53
74
67
53
62
91
85
105
62
65
73.
105
1>4
39
1>8
56
51
60
63
50
125
48
143
63
85
69
69
77
89
75
73
34
51
49
48

45
51
46
70
105
71
94
101
55
69
95
90
56
77
67

;(

Tabelul

RUL1
RUL2
Rp3
\.185
\.125
\.115
\.114
Cr120
N15
N06

187
191
236
201
217
262
262
223
235
270

'9
1,&l9
0,89
0,97
1,04
0,80
1,00
1,04
0,90
1,14

0,64
0,75
0,80
0,62
0,00
0,62
0,74
0,72
0,62
0,70

1310
990
1750
1260
950
1540
1040
1150
1130
690

16.38 (continuoro)

0,76
0,71
0,80
0,69
0,71
0,08
0,76
0,75
0,74
0,74

1,52
1,68
1,59
1,61
1,70
1,61
1,50
1,44
1,50
1,53

Tabelul

32
81
123
20
85
92
50
90
29
18

DXP sYy

(16.14)

HBn

DXN SYH

[Nm]

(16.15)

F=CF2 t;ip

sYP

HBn

[N]

(16.16)

Otel carbon
HB s 155
O.el pentru
automate
HB = 140-230
O.el aliot,
Cr, Cr-Ni,
Cr-V, Cr-Ho,
Cr-Hi-Ho cu
HB = 155-340
Otal ali at ,
Hn, Cr-Al,
Cr-Ho-Al,
Cr-Iio-Ti ,
Cr-Ni-II cu
H8 = 155-340

Mt =CM2

DXH

HBn

[N

m]

(16.17)

Valorile coeficientilor din relatiile de maisus sint date


in tabelul 16.39.
EKponentiidin relatiile fortelor ~i momentelor
de ~chiere au valorile date in tabelul 16.40,in :Eunctiede material ~i
de conditiile de prelucrare.
Coeficientii de corec1;ie pentru forte1el?i momente1e
la
gaurire, KF ~i ~, se calculeaza cu relatiile:
KF = KeF KsaF

KXF K'IF

Cu plllcuto
dura

Otel rapid

CF1

CF2

(16.18)

Tabelul

13,5

18

15

~;

Otel rapid

Cu plllcu.e
dure

Otel rapid

CM1

CM2

,.

6,2

0,08

5,6

0,07

7,4

0,096

0,183
0,165

0,22

18

O.el carbon
de scut e cu
HB = 155-340
O~el cu lIolfram cu HB =
= 210-240,
otol de scule inal t slist, otel
austenitic
Font! cu
H8 " 140-240
Fontii meleabiUl cu HB =
= 120-200

- 1argire
ZH SYH

SH1' ~

- gaurire'
Mt=CMl

cFl' cF2'

Felul burghiului
Otal rapid

HBn
[N]

coeficientilor

Haterialul
prelucrat

Pentru rnateriale care nu se gasesc in tabelul 16.38 ~i


pentru operatda de largire a gaurilor, fortele ~i momentele
se
calculeaza cu relatiile urmatoare:
F=CFl

16.39.Valorila

7,4

10,5
I

1000

26

10.41.Vato~ile

1,12

coeficientului

0,096

0,22

6,8

0,087

0,20

410

9,50

9,2

0,10

Tabelul

KoF

0,316

0,0263

16.42 Valorile

ooeficientului

(~

~ =

K'IH

(16.19)

Valorile coeficientilor din aceste re1atii sint date in


tabele1e 16.41 . 16.44. In tabelul 16.41 se dau valorile coeficientului K~F in functie de modulde ascutire a hlrghiului,
iar in tqbelw. 16.42se da K.qF
lh:Jhiul la virf 2Xmodifica forta prin coeficientul de
corect.ie KxF cu valori in tabelul 16.43.
Grosimeare1atiw a miezului l::urghiului'1 (tabelul 16.45)
influen1;eaza~i momentulde ~chiere pr.in coeficientii K F ~i
K M cu valori date in tabelul 16.44
. 'I
'I.
Grosimea relatiw a miezului b.Jrghiului T) este. data in
functie de diamet:rulacestuia in tabelul 16.45.

Hetoda de Conicil ci- Oublu pla- El lcoin.


dell!
8$cu~ire
l indricl!

,~

1,0

KaF

Tsbelul

16.43 VaLorile

UnghiulOLa
virf 2X

.,

I( F

0,80

Raportul

K.aF

0,75

coefjcientului

l/l1

1,0

0,97

0,95

KXF

80

90

100

110

120

0,7

0,75

0,85

0,93

i.c

1.>0

ti,r~

140

1,14

27

26

'T'.?-;:.":~': -

ri'
f.:
Tebe Lul 1b.40 Valorile

rz.:--C.~,j)d ; t

i; de pr e

coef ic ient j Lor "F' YF'XW'

YH'

'14'

in care ~ 'este mome.."ltul


de torsiune la prelucrarea g~urilor,
N'm; n - tatrat.La ;JU.J:"ghi~ui
sau a piesei, in roti/min,

n
Font~ ~i bronz

O~"l, motel e nef eroaso ~; usoar e

~:
f'

lucr8ro
xF

YF

zF

c.! burghiu din ct e t ra-

1,0

0,70

pid
G~LJrir" cu burIghiU CU pl~CU~9
din cBrbuii metal ice
LArgire eu burghiu din o~el rapid

G~ur j r

Cond

r-

0,8

0,60

l (j,85

0,60

1,2

0,60

xF

YF

0,75

1,0
0,75

16.3.

i t i i de pr-e-

0,70

1,3

xH

YH

zM

2,0

0,80

G~lJr ire cu bur-

gh iu eu pt acut.e
din carburi metal ice
Largire eu burgniu din o~el rapid

0,75

0,4

xH

YH

0,70

1,9

0,8

0,60

2,4

1,0

0,60

t!r-

Hater
i e t ut
9 i torulu i

Heterialul
luerat

itot.,,,ll'irgitOftrelor

I
1,0

0,80

0,70

0,90

0,8

1,0

pro'

Dfametrul

I
0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

K'IF 0,82

0,88 0;94

1,00

1,Ob

1,12

1,19

1,25

1,31

1,37

1,43

1,49

1,55

K'IM 0,89

0,93 0,90

1,00

1,04

1,08

',11

1,15

1,19

1,23

1,26

1,29

1,32

burghiului

21-40

41-60

20

30

40

50

60

i"

O; l
Font!!

0,2 .. 1,5
0,8 . 1,5

O~"l c61it
O~"l nee!l it

0,7
1,0

0,7
1,2

Pl!cuU

K40

Font/!

1,0

1,2

Durabilitato8

T, min

t~

18
35

24
48

55 70
130 170

110
200

0,7
1,4

30
45

bO
70

80
90

100
110

120
135

1,4

60

90

120 150

180

~ i
[':
r-.

t~~

;'.

0,16

grosiaii

mm

~F ~i KM in func~ie'de gro5iReQ relotiv3 ooiezu-

0,15

Valorile

l6rgitorului"

!:

0,60

0,75

0,13 0,14

Oiametrul
D, mm

f'~

Placu~6 PlO

16.44Valorile C06fieien~ilor
Lu; burghiului ~

1b.45

i,~

~:

Uzurs, mm
O~"l rapid Rp4

0/12

Tebelul

Lebe lu l 10. ~o. U.urd ~; dursbil

zH

,I

'I

r..argirea cu l.1rgitorul este ma:i. productdvadecit cu alte


scule, cumar fi cutite.le de strunjit drrterdor , deoarece l.TI-gitorul (fig. 16.3) are 3 sau 4 dinp. pentru allchiere.

20

Gilurire cu burghiu din otel rapid

Tabelul

LARGIREt\GAURILClR

t- :

lucrare

zF

relative 'I a aiezului burghiului

0,25 . 1,25

1,4 12

13 ,. 80

t~,

I
I
I

"["~---3>

~t2;o.>
N-N

.
00

'\ ~20

~;

~.'

,
N -N.,

Fig, 16.3. Lllrgitoore din


o~el rapid: 0- lllrgitor cu
3 din~i; b - lllrgitor cu 4
dinii

'f-w
a).

~
F~
i';;
~
".

r
t

r.

~./,

0,28 ."

'I

0,19 . 0,150

0,20

0,145 . 0,125

I
I

16. 2 .6 Puterea

efec'-I-i
va la g.'iurire.

it

t~
:;:~,

Puterea efectiva la gaurire se calculeaza cu relatia:

}.'.

~D
N-N
s).

r.(

.~

r:

i
f'

>t'~

~o

t. =UJ

Mt'n

r:"

[kW)

Ne

(16.20)

~.
'.f

9750

t.f~':,,

29

28

~~
..
~:

.":'"

~~~~_p~.,~~~=~~~,,

__,,

,
.-

__..._0
.. "__
,...

'~--'----"-,,!"-'~"O

...'c ..... _"""'''.'.~>;:'<:''''-'''''''''-c:~~''''-'.'''''

<:':-.r_"'''''~'~''''------''''''~'~f'''''-'''------

.,--,-

-.----.----~-.~---..-

...- ...., -.-.-..-,-- ..

,-~

{\'
j'
!

16.3.1. Alegerea scul.ei.

Tabolul

16.48 Valorilo cooficientului

Cs pontru

l~rgitoare

CU

cood4 ~i alozoj din otel

r6pid

la prelucrarea otelului necaJ.it, a materialelor neferoase


!?i a celor nemetalice se folosesc l~itoare
din o1;elrapid. la
prelucrareao1;elului dilit, l~itoarele
sint preWzute cu pUicute PlO, iar la prelucrarea fontei, cu pHl.cu1;e
K40.
Uzuraadmisibil.a ~i durab.:iJ.itateaIargitoarelor au valorile recoman:late in tabelul 16.46, in ftmct.ie de materialul de
prelucrat, materialul sculei 9i diametrul gc1uriide prelucrat.
Pentru lclrgitoare ce nu sint prevclzutein tabelul 16.46,
durabilitatea se poate calcula cu relatia (16.21), in care coo- '
ficientul X are valorile date in tabelul 16.47.
[roin]

Tee = X D

Hnterialul
lucrat

Otel

Font4

16.3.2. kiincimea de ~ere.

[mm]
,

t = (D-d)/2

in care D este diametrul l~itorului,


gaurii preliminare, in nun.
Tabe lu], 16.47 Valorile

coefieientului

Tipul Largitorului

Haterialul
gitorului

Cu eoadl\

Otel rapid

Cu alezaj

lar-

Cu pUieute din
esrburi metal ice

'\

(16.22)
in nun,iar d - diametrul

I
\

'I

Haterialul
luerat

pre-

Dismetrul
rii,
mm

g!u-

Otel
Fontl!

15 . 40

Otel cat it
Otel neeliLit
Fontil

25 . 80

1,0
1,5
1,3 '" 1,5
2,0 2,3
2,5 ... 3,0

l
I!
r

Coeficientul
16.48.

= C 'DO,6
s

:'l,

[nun/rot]

de avans Cs

30

are

valorile

(16.23)
date in tabo-1ul

-rr=r-:

170

0,1'1
0,14
0,105
0,085

0,14
0,105
0,07'1
0,063

0,0'15
0,07
0,052
0,042

0,250
0,150

0,1'l0
0,113

0,125
0,075

1.:':

Observat i r. 1. Valorile coaficientului C sint pontru prelucrerea gllurllor striipunse.


Le prelucrerea gilurilor ca fund sau la prelucrarea concomitenta e gAuril
~i a fundului aee.tuia sa rocomand! un ovens s = (0,2 .,. 0,6) mm/rot.;
2. Avensurile manuale la prelucrerea g!urilor cu l4rgltoero din o~el rapid
se adopta in limitele s = 0,1 0,2 mm/rot.
Factorii tehnologici oi grupolor de oV4nsuri sint:
Grupft I: Avonsuri pantru l4rgiroa la cota final! ~i calltatoo suprafo,o!
50 pm ~i 25 pm a pieselor rigide, sou pentru alezare ulterioar~;
Grupa n: Avansurl pentru l~rgire la cot a f inal! ~i ealitatea supr-af et.ei
12,5 pm a piosolor rigido, .au In vederea olez6rii sau'filatarii lor ulterioato. 'Avansuri pentru l6rgiro la coto final! ~i catitatoa .uprafe~el
SO pm ~i 25 pm e pie.elor nerigido, sou pentru alezaroa sau largirea lor
ulterioari!;
Grupa Ill: Avansuri pantru llirgire la cote finalil ~i eslitatea
suprafetoi 12,5 pm a pieselor nerigide, sau In voderea ultorioarei lor alezeri
de degro~are sau filetliri.
Avansuri pentru largirea la cota final~ ~i ealitatea
suprafetoi
6,3 pm
~i 3,2 pm a pioselor rigide, precum ~i In vedorea ulterioarei
lor alezliri de fini.are.

la prelucrarea CUJ..argitoare prevazute CUpUicu1;e dure valorile avansurilor se vor lua aproximativ de doua ori mai mici
decit pentru cele din otel rapid.
16.3.4. Viteza de ~

t'"

i:~

v.

la prelucrarea g~urilor cu largitoare din ote!


teza de aschiere se calculeaza cu relap.a:

rapid, vi<f.

v=

c; o":
Tm t:": sYv

[m/min]

(16.24)

Valorile coeficientului Cv ~i ale exponen1;ilor in func1;ie


de materialul prelucrat, sint date in tal::elul 16.49.
In cazul prelucrarfL cu placu~ din carturi metalice, viteza de ~chiere,in fUl".q:.ie
de con:li:~jj.lede lUCT.1J,se
calculeaz~ cu rela1;iile date in tabelul 16.50.
Calculul for1;e].or~i momentelorla l~ire
nu este s+.xict
necesar, deoarece solicitarile ce apar sint'mici.
I

~
i

,)

~
r

tiiMi1lMiIC!iC,z;;;gy

:!i

11

Avansulrealizat prin deplasarea largitorului sau a piesei


se calculeaza cu relatia:
s

~60
161 240
241 , 300
> 300

III

16.3.3. Avansuls.

Grupa de avansuri

Dur i tates HB

> 170

(16.21)

Calculul adincirnii de ~chiere la prelucrarea g~urilor cu


lill:gitoare se face cu relatia:

pre-

";:>:;

31

;~.;",
~'.

t',;
;",

Tabelul 16.51.lh>ghiurilc optime ale etozoa,el~


l ebe l ut

ib.~q

(;0<:1 ic reru ut v r Cv ~1 e l e expooent il cr ca, zv'

Vlllorlle

Yv' Xv

.;

~. t.:':.;~';'~'7~~
~'" . ~~
,

:,1
"

-~~~;--;;-;;"r"tJ02'R", ~ .

'

,'v

Cu cobdii
I Cu e t e za j
<;<lnu?io liB =1 Cu coada

---~

FOil, 6
= ':.1':

;----r-,--

-.-"1.
I :

-~-ro:-;--r;:21/

10,3
14,0

= 750 N/n,,"

.',(

....
- z

Llir:g7torutui. --C---

1,(;,8
10,9

~~_~~':.:~_j
__ ='7,Q
Cu aLe,oj

0,125

I
I

0,4

0,2

eo

Bronz H8

.'..:2_

coadll

I
0,125

Cv coad~

~:,-''''j

41,8
37,5

__

0,125

0,2

0,1

0,1.

0,1.

I
I
I 0,1

--I

~_1

100 ..

0,2

Tip~l 8lezorului
prelucrat

'J

IJ

'--'r---'--'

FonU\ male~billl
_~~':. 150

Alezoare
Alezoaro
gite
Alezoer"
tenece
Alezonre

,i materielul

de minA
de mo,in6 le mot~riolo

:1

16. 50 Rel at ii de cot cut ale v i t eze i de asch ier e la prelucraroa


pU\cu~e din carbur i llletol
ice

ell

...

1 . 5
10

8 '"
8

12
12

7 . 15
7 .. 15

d" m,,~in6 la materiale

5 10

30-60-90

8 ...

12

7 ...

de cBzanserie

5 . 10

4 ...6

icl

MaterisluL
pl~cu~ei

Condi~ii
ere

de a~chi-

,I

~':~'l'
:~;'~

Otel carbon neclllit,


otel crom ~i Cr-Ni

PlO

Rllcire cu emulsie

.
;,

r.'s .
I.

r ep+d

L-'
Oiametrul

U'irgitoar<>eu

o aere do dcqr-oser-e
Atezero de finisare intr-o singurA trecere
Alezsr" de finisare dupe
de9ro~ore

Viteza v, in m/min

.: I
I;::)

15

Tnbelul 16.52l\dincimile 00 eschior-e, 111,".rOCOlUlOd"te le olezoro" cu et ezoore din ofol

At

prelucrat

IX

(.

'

HaterialuL

2X1

15
.. 15

fr~-

0,1

'-~';'~

,;!'

2i

,,0 = yO

de

Felul alez~rii
Tabelul

I"~

din o~ol rcpid

gaurii 0, mm

10

20

30

0,05
0,07

0,08
0,10

0,12
0,12

0,12
0,12

0,15
0,15

0,20
0,20

0,02

0,02

0,03

0,035

0,035

0,05

40-50

eo

60

0,25
0,25
0,05
I

10,9.875,0
TO,25.s0,3.tO,2*R

0,9
m

Otel calit de const ruc t i i cu R


=
= 1000 - 180B N/mm2

PlO

Fontl- ce nus ie ~ i
mal e ab i Ui

K40

Racirr. cu emulsio

10"0,6
TO,45~sO,0*tO,3

Hrll raoire

90500*0,4

TO,4s0,45*tO,15*HB1,3
Fig. 10.4.Alezoare

din o~cl rapid

16.4. ALEZAREA
GAURILOR
Alezarea se folose;;te pentru pre1ucrarea fire ~i definitiva a gaurilor precise (pina la treapta de precizie 7 ISO) CU 0
calitate a suprafetei Ra = 0,8 jlJ.n. Cind se Iucreaza CU un alezor cu fete w;;chietoare fcarte fine, se obt;ine 0 calitate de
suprafata Ra = 0,4 ui, Pentru obt;::inerea
unei calitati de suprafata cuprinsa intre Ra = 12,5 jlJ.n ~i R =6,3 jJm,se folose;;te
un s.inqur alezor, iar pentru obt-iner~ unei calita?- cuprinse
intre Ra = 3,2 jlJ.n :;;i Ra = 0,8 J!Ifl, se face prelucrarea cu doua
alezoare.
16.4.1. Alegerea sculei.
Geometriasculei folosite este data in fig. 16.4, iar valorile
optime pentru parametrii geometrici ai sculei sint date
in tabelul 16.51.

UZUra alezorului se mascarape fata de asezare, Pentru lucr&-i de deqrosare sau semifinisare, pentru obtinerea unei suprafet;:ecu
0
calitate
de Ra = 0,4 jlJ.n, uzura va fi de maximum
.
0,6 0,8 mm.
.
La prelucrarea definitiva a gaurilor precise, limita de uzura este daUi de inratItatirea calitAtii suprafetei:;;ide rnodificarea di1nensiunilor gaurii in afara ciIrq:lli.uide toleran~
-stabilit.
J

32

Pifll;,

vel.

33

~-.--.~.-.. --'.~'--

.:,

t.','
\....

r~
k:"
i\

p-

I,:
.:',.

l~':

":~

?':"'~:

~~

16.4.2. l\dincimeade ascniere.

16.4,4. Viteza 00 fuidt1.ete v.

y.

~:,!

latia

Adincimeade aschi.ere (tabelul


(16.22) folosi~ la largire.

se catculeaza cu re-

16.4.3. Avansulla alezare s.

~1

calculul vitezei de aschi.er'ese efectueaz~ diferit


pentru
alezarea de deqrosare fata de cea de finisare. Pentru alezarea
de deqrosare, limita de uzura este defini~, iar vitezele de
ascrriere se determina cu fonnula:
-'~

v
s

= C D,?
s

[mm/rot]

Tebelul

16.53 Valorilo coeficientului

0- '

Tabelul 16.54 Avansuri


~tolica

Xv

re~andate

[m/min]

(16.26)

sYv

la pretucrarco

cu alez08re

cu pl~~e

din carburi

Fontll cu duritlltee HB

O~el

Oi"motrul
alezoru
lui D, mm

Cs

Tm

(16.25)

Valorile coeficientului Cs la alezarea cu alezoare din


tel rapid sint date in tabelul 16.53.

:~':~
-

c; DZv

Avansulla alezare se calculeaza cu relatia:

;j

16.52)

S 200

b-~::
> 200

Grupe de avansuri
Materialul prelucrat

Duritatoa HB

Grupa de avansuri

CO

II

III

0,20
0,14
0;12

0,15
0,12
0,09

0,10
O,OB
0,06

> 170

0,33
0,20

0,25
0,15

0,16
0,10

Hicii

0,20

0,15

0,10

Mare

0,33

0,25

0,16

s ,160

Otel

161 .. 240
> 240

Fonta

Metale neferoase

Observatii.

170

Grupela de avansuri sint doterminate de urmatorii factori tehnologici:


Grupa I: Avensuri maxima recomandate la alezarea prealabila, in vederea 8lezarii de finisarei
Grupa 11: Avansuri,mijlocii recornandate la alezarea de finisaro dupa treapta de precizie 8, cu calitatea de suprafa.a cuprinsii intre Ra
1,6 pm ~i
0,8 JDlli
Grupa Ill: Avansuri minime recomandate la alazarea de finisare dupii treapta
de precizia 7,cu calitatea suprafetei cuprinsA intre Ra
0,8 pm ,i 0,4 pm.

la alezoare ~
cu pJ.a.cute din carl::uri me""1..iili.ca
(fig. 16.4, b) se recoman::laavansurd.Le prevazuce in tabal:.u
16.54. Avansurile sint date pentru cazul pre.lucrarf.Lg~urilor
patrunse. In cazul prelucr~ii g~urilor infundate se recoI1lal'lda
avansuri cuprinse intre 0,2 :;d 0,5 mm/rot.
la alezarea aluminiului ~i aliajelor aoestuia, avansurile
admise sint date in tabelul 16.55.
Valorile avansurilor recoman:'latela alezarea manualasint
date in tabelul 16.56.
34

10
15
20
25
30
35
40
50
60
~80
Observo>;i.

II

III

0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,9
1,0
1,2

0,4
0,45
0,5
0,5
0,6

0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,5,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,1.
0,7
0,8
0,9
1,0

1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
2,2
2,5
3,0

II

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
2,0
2,4

II

III

0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,5
1,8

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
2,0
2,2

0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,2
1,3
1,5
1,7
2,0.

III

0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
0,9
1,0
1,1
1,3
1,5

Factorli tehnologici pentru alegorea grupei de avansuri:


Grupa I: Alozarea prealabil~ (de degro~are) In vedorea alozllrii ulterioare
de finisaroi
Grupa 11: Alezarea de finisare a gllurilor la 0 singurn trecere in treapta
de preoizie 8, sau rugozitatea suprafe.ei intre R = 3,2 pm ~i 1,0 ~~i alezarea gaurilor pentru lustruire sau honuiroi
a
Grupa Ill: Trecurea de finisare dupa 0 slezare de degro~8re Q g~urilor, dupa treapta de precizie 7, seu cu rugozitatea de supr8fa~a Ra = 0,8 pm.

Tabelul 16.55,Avansuri

~isibile

la pretucraroa

Diametrul alezajului 0, mm

10

120

Grupa de svens~ri

0,45
0,3
0,15

0,6
0,4
0,2

II

I
I!
III

aluainiului

~i aliajelor

lui, Ma/rot

./30

40

50

60

80

100

1,3
0,9
0,4

1,5
1,0
0,5

1,6
1,1
0,55

1,8
1,2
0,6

0,7

0,9 '1,05
0,6'
0,7
0,3
0,35

2,1
'/"i-

120
2,4
1,6
0,8

Observs~ i i , Factorii tehnologici ai grupelor de avansuri sint:


Grupa I: Alezarea prealabila a g3urilor
dupa gllurire sau tllrgire ' inaintea
alezarii de finisare ulterioarsi
Grupa 11: Alezarea de finisara (dupa alezarea de degro~ara) corespunzatoara
treptei 7 de precizie ~i calitatea suprafe.ei R = 3,2 pm ~i x~
1,6 pmi
Grupa Ill: Alezaro8 fin~ (dup3 alezarea de degr8~are) in tre~pta 7 de procizia ~i colitatea suprafetei cuprins6 intre Ra = 1,0 pm ~i 0,8 pm.

35

il'

li:

Tabe iut

'\&.::;0 A,.ansur i la atttzar'ea

~a.rVJai.ii cu ut ezoare

rMater i:'~ul prelucrat

Diametrul
10

"

01:6

OJ:o
Fen
lio

Zv

< :

('1(\

~,:l!1Im~

~/r':;'"

:-,
i

Ei ~

atumirdu
cu HB > 200

dtn o~el

alezorului

rapio,

~/rot

---

D, mm

15

20

25

30

40

50

60

1,2
1,0
2,8

1,4
',1

3,2

1,6
1,3
4,0

1,9
1,5
4,5

2,1
1,7
5,0

2,6
1,9
6,0

t.e

I ., 1
I '-,'

2,5 . 2,9

3,4

4,0

0,4
0,3
0,9

0,6
0,5
1,6

0,9
0,8
2,0

I-~ ,1
0,9
2,4

0,6

',a

, 1,3

1,6

80

La alezarea de finisare, pencru a asigura 0 calitate


eorespunzatoaresuprafet.ei., viteza de aschi.ere nu trebuie sa depaseasca anumitelimite, stabilite pentru fiecare cl.asa de ealitate a suprafet-ei. la gaurile pieselor din 01;e1,fonta i
bronz, trebuie sj. se alezeze cu viteze- de aschi.ere care sa nu
depaseasca valorile telmologice admisibile, date in tabelul
16.60.

Tabelul 16.60 Valorile

Valorile coefieientului Cv 9i ale exponent-lior~, m, Yv'


sint date in ftmct-iede materialul prelucrat in tabelul

ti~ita

Hsterialul

ale yitezei

Materialul
OJ:el
Fonta
Fenta
Bronz

~i ale exponen~jlor

prelucrat

10,5
15,6
23,2
34,8

Zyl

xv' Yv pentru

Zv

XV

0,4
0,3
0,2
0,3

0,3
0,2
0,2
0,2

0,2
0,1
0,1
0,1

Cv

carbon cu Rm
750 H/mm2
cenu~ie HB
190
mateabila HB
150
HB = 100 . 140

.,

16.58 Ournb;litntoa

aodic recoaandnt~

rDia~e7r~l
alezorul~i D, mm
~ DurBbllltatea
T, mln .

]
~-L

21 ..
80

Y"
0,05
0,5
0,5
0,5

100000

coeficicntului

de durabilitato

(16.27)

[mjmin]
TO,45

50,5

Iffi',3

date

40
[. 41 .. 8:]0
~ __~~ 120
~

..

alezoarelor prevazute cu plt~~o


{ontc; cu duritatea HB = 1'lO

Diametrul D, mm

------~,~------I
10

15

[ 20

Dur sb i I ituten

30

45

60

T, min

din carburi

betaLice

I
30

40

90

120

la
i

La alezarea ote1ului carbon de construc1;ie,a otelurilor cu


er i er - Nineailite, cu alezoare prevazute cu pMcu1;ePlO,
viteza de aschi.ere se calculeaza cu relatia:

~YT

T real/l
0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1,75

',32

1,0

0,85

0,76

0,69

0,64

T recomendati'i
KvT

DO,2

Thlrabilitatea alezoL~uuiT pentru fonta are valorile


in tabelul 16.61.

Coefieientul de durabilitate ~T este dat in tabelul 16.59,


in functie de raportul intre durabilitatea real~ ~i durabilitatea recomandata,
16.59 VaLorilo

6
4
8

12
8
15

Alezoarele prevazute cu p1acute dure se folosese pentru alezarea rapida a fontei 9i a gaurilor pieselor din otel calit.
Spre deosebire de alezoare1e din otel rapid,acestea nu due
la inrautii't;irea calitat-ii de suprafatA prin ffi&ireavitezei de
asctriere, viteza de ascrd.ere la pre1ucrarea fontei se calculeaza cu re1a1;ia:

Tabelul1b.61.Durabilitatea
prelucrarca

Tabelul

.0,8

ale-

pentru alozoaro din otol rspid

1'040 ... 20 I

Ra' pm

suprafe~ei

.-

Otel cu Rm ~ 900 N/mm2


Otel cu Rm > 900 N/mmZ
Fenta, brenz

Durabilitatea medie T a alezoare1or din o1;elrapid are valodle date in tal:::elul16.58.


Tobclul

Rugozitatca
1,6

Cy

./min

prelucrat

16.57.

Tabelul 16.57 VaLoriL~ coeficientului


zoar-e d1n ot-eL

do alezaro,

4900 DO,3

[mjmin]
,
TO,3 sO,65 ~O,9

36

37

'--

(16.28)

~,

in care ~ este rezistenta la rupere a otelului, daN/nun2.


la alezarea otelului ca.lit cu alezoare prevazuto cu pl.acute dure, viteza de aschi.aresub formageneral.!ieste data de relatia (16.29) (tabelul 16.62):

Tabelul 16.64 Valorilo opti~ alo vite2~1 do a~hloro


pentru alezarea
alezaree intr-o singura trocero a Al ~i a oliajelor do Al

v=

c":

[mjmin]

(16.29)

0,3
0,4
0,5
0,0
0,8
1,0
1,2
1,0
2,0
2,5

sYv

~)

Tabelul

16.62 VaLoriLe coeficientuLul


rea o.eluLui calit

.J
~
~
1
~

Materialul

prelucrat

,~
j

j
j

~i ale exponcn~iLor
v

Rm' N/OIm2

x , Yv' Zv ~i La
v

Yv

=:

oleza-

76
62
54
48
40
35

1150
1250
1350
1450
1550

53
41
33
22
19

0,33
0,37
0,43
0,53
0,62

0,43
0,49
0,56
0,74
0,85

0,26
0,27
0,29
0,32
0,34

0,4
0,45
0,52
0,60
0,70

1700

14

0,75

1,04

0,39

0,85

70
57
4q
44
.36
31
27

Observa~ie.ln
O~"l al iet Cr-Mn.Si
Cromansil

15

10

20

25

0, mm
60

50

40

30

~i

80

DZv

T~

Diametrul alazorului

Avansul
s,
mm/rot

prealabila

71
58
50
45
37
32
28
23

--

73
60
52
4b
38
33
30
24
21

69
57
49
44
3b
31
27
22
20

61
51
44
39
33
28
25
21
18
16

58
49
42
37
31
27
24
20
17
14,5

60
50
43
38
32
28
25
21
17
15

70
57,5
50
45
37
32
28
23
20

68
56
48
44
36
31
27
23
20
17

tabel slnt date velorile vitezelor de 8~chiere la elezarea pin3 la treapta de precizia 9 ~i calitatea suprafe,ei Ra
3,2 pm ~i Ra
1,6 pm.

- in tabelul

16.65

pentru alezarea de finisare.

~~"

~:~
~;.,

1:-:'
r-/

0tol aliot Si-Mn-Cr-Ni


30HGSNA

Tabelul 16.65 Valorile adaisibile ale vitezoi la alezorea do 1inis8r&

Felul prelucr~rii

la prelucrarea ote1ului ca.lit cu HRe = 49 r CU alezoare


prevazute cu pl.!icutedure din PlO CU r.!icire, pe:ntru D = 10 ..
50 mm,durabilitatea este T = 30 min.
Calitatea suprafetei cuprinse intre Ra = 0,8 J.IlTl =iJiR" =
0,4 J.IlTl se obt-inecind se lucreaz~ cu viteze mai mari decit
valorile looM date in tabelul 16.63.
Tobolul

16.63 Vitozo .iniaa de o~hlero,


aetalice

Otel cu ROl, N/mOl2

Viteza minima, m/min

Blain, pontru alezonre cu plUcu~e din

!'
1150

1250

1350

1450

60

55

50

40

1550

30

do At

Viteza Vp' m/min


15 . 20

Alezarea finA pine latroepte 7 de precizie ~i


cel itetea suprafe~ei 3,2 1,6 pm
Alezarea fina pin! la treapta 7 de procizie ;i
calitatea suprafeiei 1,0 ..0,8 Ilm

carburi

a aliajelor

.' 8 . 12

Vitezele de aschi.ere recoman::iate


in tabelul 16.64 corespurrl prelucr&-ilor cu scule din otel rapid. Pentru alezoare
prevazute cu pM.cutedure se vor folosi acefeasd, viteze, durabilitatea alezorului majorin::lu..,se
de 3 ori.
Coeficientul de corectae in flll1C\:iede durabili tatea sculei are valori date in tabelul 16.66.
Tebelul 1b.00 Coeficientul

dJrabil ita,ii "vT

T reali!i

la prelucrarea aluminiului, siluminiului, aliajelor


turnate ;;i duraluminiului, viteza de aschi.ere optdmaare valorile
dupi1cumurmeazat
- in ta.belul 16.64 pentru alezarea prealabila ;;i alezarea
intr-o s:irqura trecere;

38

?>;:;"r~':-'-":'::'"

1:,

0,2

0,3

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

8,0

1,Q

1,62

1,32

1,12

1,0

0,84

0,75

0,64

0,52

0,43

T recOIllandatli
KvT

Durabilitatea recomandataT pentru alezoarele d:Lnoi;el rapid la alezarea aluminiului ;;i aliajelor de al\illliniu, are valerile date in tabelul 16.67.
39

Tebe tut ':6.67.Valorile durebiLitlltii r<>colllnndateT, liiin,la

atez",..,,, At ~i at j"iolor tui

Diamet~~!~ :1~ezorului,
-,"".><-,'-'

80

.~

Du~~hli;t~tna

Tt min

Tabe t ut 16.69. Vitezel"

00 8~hjer-<)

",,,:oaIYld/.t,, l" at ezarea conicfi,lIl/ll!dn

Materialul prelucrat

150

Rm N/mm2

de constructii
< bOO

Alezarea:gaudlor oanice {fig. 16.5). Prelucrarea


gaurilor conice se realizeaza cu alezoare coni.ce din o1;el rapid, pe mas.ini,de gaurit verticate. Pentru prelucrarea gaurilor
din o1;el !?i forrta, valorile optime ale avansului sint irrlicate
in tabelul 16.68.
Valorile recomandateale vltezei de aschi.ere sint indicate
in tabelul 16.69.

bOO

Conditii da a~chiere
;Alezare de degro~llre
Alezare de finisare
OObservs.ie.

Font/!

O~el

900

de scule

> 900
Urll r~cire

eu rlie;r<>
10 .., 12

6 . 8

5 ..

(,

5 . , 6

6 8

4 ...b

3 ...4

3 ...4

Valorile date In tebol slnt pentru cazul prelucr~rii


rapid

i8

10

5 ...

cu alezoare

6
din

otol

Fig. 16.5 Alezarea gaurilor conice

b)

Tebe lul 16.68.Veloril optiDS ale avansurilor la pr"lucrer" eu atezcare coo ice
Fig. 16.6.Adlncitoare:
Diametrul

maxim

Prelucrerea o.elului

Prelucrarea

font i

16.5.1. Adincirea carl.ca (te;drea) a gifurilor.

al gllurii, mm
Alezare presla'
bila
5
10
15
20
30
40
50

a - conic f~ra eep de ghiderei


b . cilindric eu eep deghidare

0,08
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,40

Alezare f inaU!

0,05
0,08
0,10
0,12
0,15
0,20
0,25

Alezare preata'
bill!
0,08
0,12
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50

Alezare f inslli

0,08
0,10
0,25
0,25
0,25
0,30
0,40

Te.?ireapclrtii superioare a gaurilor se rea1izeaz~ cu adincitoareconice (te;;itoare) la 60, 900~i120o (fig. 16.6, a).
a. Alegerea.sculei. Scula de prelucrare se' alege din standardele coresp.mzatoare,in functie de cor:ditille de prelucrare.
b. Regimul de ~.
la adincirea gaurilor, avansurile
necesare sint indicate in tabelul 16.70, iar vitezele de a:;;chiere sint date in tabelul 16.71.
16.5.2. I.amareagaur.uor.

16.5.

PREl:.L.:CRAREA

PARl'II

SUPERIOARE A GAURILOR

Prelucrarea par!;.ii superdoarea gaurilor se real.izeaaa cu


adincitoare contca sd, adincitoare cu cap de ghidare (de exemplu , 0 adincire cilindricii necesara unui cap de ~)
(fig. 16.6, b).

I..amarea
g~urilor este 0 operap.e de adincire exterdoara a
p8.rtii superioare a gaurilor, cird diametrul acestora ~~
35 nun. Opera1;iase folos~
in special la prelucrarea suprafe1;elor plane perpen::.li.culare
pe axa gaurii (fig. 16.7).
- a. Alegerea sculei. Scula folositli se n~
adincitor cu
Iamt'l, f:ii.rrlprevazut; cu un cep de conducere.

40
41

'''~

!l

L1

'j

Lama~i cepul de corrlucere sint arnovibile,astfel incit aclincitorul poate fi folosit pentru g~uri de diametre diferite.

I obe lut 16.72 Avansurile


lor lui

f4le<loilltldate
LOpreluer8rea

IIhin;ulu\;I;

ali jeL

'~i

;~1

"i vltcm.lc

;.:::.

Tabelul

16.70. Ava.nsuri r...,.,.endetola pc-olucrarcu adincitoaro din otol r"Pid, -'rot

Opera~ia

ij

Avansul po dinte Sd' mm/dinta

Haterislul

Viteza v, m/lllin

sculoi

r';

Stereo materialclor

:1
!

Dismatrul de
prelucret, mm

Heterialul
Otol cu Rm S bOO N/mm2,
cu Dlam~

~'t

prolucret

en ita

Otol cu Rq > bOO H/lllm2 Font~, bronz ~i aLia je de Al

:1
'j
.J

15
20
30
40
50

0,08
0,08
0,10
0,12
0,12
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20

0,12
0,15
0,15
0,20
0,20
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30

0,05
0,05
0,06
0,08
0,08
0,10
0,10
0,12
0,12
0,15

..

.
.
.
.

0,08
0,10
0,10
0,12
0,15
0,18
0,20
0,25
0,25
0,30

0,10
0,10
0,12
0,15
0,15
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25

.
.
.
.
..
.

.
.
.

1b.71.Valorilo r~to
alo vitezoi do a~iere
la pc-etucrarea
toar 1101 scute de l_at din o'tol rapid, alliin

CO

so
70
80
90

100
Tebelul

,
.

.
.

Heterialul prolucrat ;i coodit i i de lucru

O~ell! cu RmSOOO
H/mm ,.cupru

1 Otel2cu Rm > bOO


H/IIllD

Observatio.

10 18

17

. 12

La prelucrer8a

a~chiere

16.5.3.

odinci-

A~i~je de aLu- Fonta ~ i bronz


III In 1 U

cu rlicir'e
Vi teze de e~'
chiere v, m/min

0,15
0,15
0,20
0,25
0,25
0,30
0,35
0,40
0,40
0,50

tar! rllcire
/4O

so

cu scuLe confec~ionate din o>el carbon de


se inmulte~te cu un coeficient K = 0,6 0,7.

0,02 ... 0,04


0,04 .. 0,06

To~ire
Lamare

Recoepte
120 .. 140
80 100
160 . 200

80 100
bO 80
120 160

Rp3, Rp4
Rp3, Rp4
Pl~cu~e dure

centruirea.

Centnrirea este operat.i.ade realizare a g~urilor de centrare folosite ca haze de asezare la prelucrarea pe masdrri.-uneIta. Tipurile gaurilor de centrare sint date in m'AS 1361 - 82.
a. Al.egereascuJ.ei. Sculele folosite sint burghie ~i adincitoare conice sau scule combinatedin cele doua , in func1;iede
modulde prelucrare ales pentru gaura de centrare respect.iva ;;i
sint date in STAS1114 - 82 ;;i 1367 - 78.
b. Ra]:imu1
de ~ere.
la centruirea pe maairride gaurit
valorile avansurilor ;;i vitezelor de aschi.ere sint indicate in
tabelul 16.73, functie de diametrul d al ~ii
ciliIrlrice a
gaurii de centrare.

12 ., 25

scula, vitez8

de

b. Rsgimul de <L,;cri)iere. la

prelucrarea cu avans rnecanic,


regimul de ~chiere se calculeaza la fel ca la adincirea (teirea) g~uri1or.
Pentru prelucrarea manualaa parpi superioare a gaurilor
cu adincitoare cu lamedin ote! rapid se recornanJti:
avansul s = (0,05 0,10) mm/rot;
viteza v = (10 15) m/min.

Tabelul

16.73,Avonsurile

Tehnologia
de executie
a g6urii de
centrare

Denumirea
scuLei

Prima faz!!

Burghiu
el icoidal

in gm/rot ~i vitezole

de a~chiere

Adincitor
conic STAS
1367-78

in m/min la centruiro

Diametrul

d, mm

Regimul do
a~chier8

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Avensul

0,02

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,12

0,06

0,08

0,08

0,06

0,08

0,08

Viteza
A doua
fezA

AV8nsul

8 15
0,01 0,01

0,02

0,03

0,04

Vitozs
12 25

la prelucrarea alt,'InLrUului~;i aliajelor


lui, avansurile ;;i vitezele de lucru recoman:::1ate
pentru lamare;;i teirea mu~ei
g~urii sint indicate in tabelul 10.72.

Fig. 16.~ Adincitor


Lemare

Burghiu de
centruire
STAS
1114-82

Avansul

0,01 0,01

0,02

0,03

o ,04'
,

Viteza
12 25

La executarea g~urilor de centrare pe strung sau pe masaru,


speciale de centruit,reglinul de aschiare se aJe;0 in r.mctie de
materialul de prelucrat (tabelul 16.74)~

pentru

42

~~-::--,"-:.""""'.

lntr-o
singurli
trecere

fc_.

43

t~

I"~

i"

t:
(

Tsbelul 16.74. ViteLIl ~i o"u"sul lo "'o<outtlres

Hetorislul

picsvi

VitOZ6

Dt e I

v,

gi"-lrilorde

fi.tUi::

15

0,02

20.

I:' ;')

La prelucrarea
otelurilor
de
constzuct.i.e , perf'crmarrte ridicate se obt;.in cu scule cu trei
pl~cute ~etoare
~i doua de
reazem - canducere ,brazate. Construct.ia, parametrii
geometrici
~i dimensionali pentru scule avirrl intervalul de lucru
intre
20-43 mmsint dati in fig.16.10.
Diametrul de lucru al sculei
se
determ:i.nacu relatia
(16.30):

...

~~a

0,05

~
10

_._--Bronz

Avonsul s, mm/rot

f!"Jmifl

I
F""t,;

centr-ar

0,03

O,OB

18 '"

25

0,05

0,10

40 ...

60

0,10 ...

0,20

16.6. PREJ.:lr....RAREA GAURILOR

xorscr

Gaurile ale carcr c:liJnensiunisint in raportul lID > 10 fac


parte din cateqoria gaurilor adinci. Pentru prelucrarea acestora
exis~ trei metode (fig.16.8):
a. gilurirea in plin (fig.l6.8,
a),
la care miezul nu se recupereaza, iar consumul de energie este
mare;
b. gaurirea
inelar~ (fig .16.8, b)
~al
permi.te recuperarea miezului,
iar fortele
de aschi.ere sint
mai rnici;'
c. l~irea
(fig.l6.8,
c) se exe~b}
cuta ~
0 g~urire preal.abi.La,
asigurirrl 0 precizie
dimensionafa ridicatii
~i 0 rugozitate
redus~ a suprafet;.elor.
In funct.ie de direct;.ia circulatiei lichidului de raci.re-urqeFig_ 16.8. Metode de gaurire
re, se deoseJ:esc trei
sisteme
de gaurire adinca: a. qaur'i.rea
8d\nc~: o' in plin; b'ineler~
cu un sdrqur tai~ (fig.16.9,a)
c'l~r9iro
la care lichidul se transmite
prin interiorul
sculei, iar
evacuarea aschi.i.Ior se face prin
exterior;
b. sisteinul ejector (fig.16.9, b) la care atit lichidul,
cit ~i aschi.i.Ie cdzcula prin spat;.iile interioare ale sculei;
c. sistemul ETA (fig .16.9, c), la care lichidul ci.rcula
pr.iri exterior, iar evacuarea aschi.Llor se face prin interiorul
sculei (ETA = Boring and Trepanrri.nJAssociation).

E)CJ

16~6.1. AlaJerea sculelor pentru gifurirea in plin

_I

~)-c

D + (0,66 ..

0,75)-~o

[lnm]

f;~
i'
t,:
ri
,

~'

1/

("

f:r.
f.:'
i.
t'

}"

(16.30)

in care D este diametrul nominal


al g~urii, in mm;~D - abaterea
superioarii a dimensdimi.Ldin fig
16.11:

Fig.lb.9.Sisterne de g~urire edinc6:


a'cu un singur t3i~; b'sistern ejec'
tor; c'sistern BTA

h:
~'

.',

i',';'

)':
i

~:;.

I.,

de

= d -

de

= (0,5 ... 1,5) -do

(2 4)

[mm]

(16.31)

[mm)

(16.32)

[mm]

(16.33)

[mm]

(16.34)

[mm]

(16.35)

;;'

f,,

le = (1,4 1,9)-d

;:

!
j."'

~
'

:,
19

= (1,65 .. 2,05)-d

L = (2,45 ...

2,85)-d

,.
v
;

,
,.

~').

urrle valorile coeficientilor


vardaza invers proportional cu diametrele de prelucrat.
EKcentriCitatea virfului sculei, pozitia unghiu1ar~ a pl~cutelor !?i rnfu-imeam a ~ui
transvaersal sint date in tabelul 16.75.
Parametri constructivi ai pl~cutelor sint c1ati in tabelul
16.76.
Valorile de acoper.i.re ale sculei
sint date de relatiile
(vezi fig.16.11):
z = 1,25... 1,75
Z2

Pentru realizarea g~uririi in plin se folosesc scule cu u. nul sau mai multe tai.:?uri active, unul sau doua reazene , pl.acutele fiirrl brazate sau amovibile.

f"

Zl

b2 + b3

+ (0,75 . 1,25)
-

(z + z2)

0,75 . 1,25

45
44.

....:....~~
:'''-~:=-~:===-----~''~:::-==--:~-:'":.-:~~-':'::'''?~-:---~-~-..--- ...

(16.36)

(..,'

L
i

tt
("

I~

~
~
~~
~
~
o

!"

f::',

ill

;,"

..

to:!

:<,

~
1

1
:1

~"',~,

j.'-"

~t,
;l

"...

1
I

"5"

!
il

[onlc/tate

"

."xZ5

....,

[d

IHO+9[

lunglme

5Z'O-6'7~

mversa

0,:5o.02/10mm

Cl

( JUI Z)

W:;

\5Cl

'"
;;.

..

~
<:::>
~
<:::>
Cl
VI

...

::J

<:::>'

...
"c

-I'

u.

~ ~
<:::>
~ <:::>...tl

c
c:

~I~

~
.0
~

....a.
""'
c:::;
I

~ S
CI/

'0

'0

.2'
u,

<:::.

~
Fig.16.11 Construc~ia
Tabelul 16.75 Excentricitlltea
nilo dbgajlrltor
Diametrut
sculei,ln
mm
20 ... 28,7

EI1JJI

~i geomotrla

sculoi

virlului,
poz it ie pllicu~elor, parftlOOtrutui ";1>1 dimensiu'
pantru frngmcntaro8 8;I>Chlilor (fig.1b,11)

p 0

p 0
2

rnl mm

3,0

t/

mm

h , mm

1,4

0,4

1,5

0,4

1,b

0,5

:~.o

0,5

3
28,7 32

3,5

32 .. 39,6

3,5 .

10.11

6.11
4

39,6 .. 43

46

:7i"1:::rr".'::,~J,, ~.'

4,5

~~-......--

---.47

..

~'--"~'.N

~, E
"'0 E

'- ,~
o
t...
<> e

"~

U'"I

-S'

ro~

,..:

'"

"

;;;
<Xi

Regimulde lucru. Parametrii principali ai reqimura.Lcr de


lucru sint avansul ~i viteza de aschi.ere, care au valorile reccrnandatein tal:elul 16.77.

,",,0

J -r]
loO C

--

-, 0

(>.0

(I)

,2
I,,.

'.'

!!.

::~

:>
I)

c ,~

., N

'co

- '" I

z;

e '"
o '-

-...
N

0
C-

"
:": ,..,co

-0

..
c

..

Tabelul

...
N

0
C-

:J

I
I

oO

'"

-o

r-

eo

.,.;

-0

,..:

300 ...
400 .,.

500 .,. 600


bOO . _. 700

0,12

-.j

700 .
'100 ...

O,OB .

M
I)

-o

C-

~
N
~

'"

.a

.,.;

.,;

e-

-o

r-

.;

.,.;

-0

-o

N
~

-0

c
L.

"
~
~'"
0

""a;..

""

<'
C

.,
.....

<0

..

I..

...

"
a.

,g

;;
;;

.,g

'"

-.;
....

:J
0

:J
0

'"a.

l..

-o

e-,
-o

~
:l
0;

.a

::.

-.:r

N
0

VI

<r

'"

'"

co

'"

'"
~

-0

ro

ri-

0
N

N
~

-0

0"

:J

-o

'c"

Cl

.,;

0
C-

.='"

.;

-"
""..co

.~
...

...x ~
., ..."

8"

\!
e,

'"

co

....

I.

cu R, N/mm2

Avensul

400
500

0,2

s, mm/rot
..

Viteza

0,45

0,3

de a~chiere,
110 ..
90

150
120

70
60

100
80

m/min

900
1200

0,22

50 65
40 . 60

U'"I

.cN

I..

0:>

,"
;;:

...

.....

'"

"I viiozo de asch ier-e

"!

avan~rl

'"

Material

recOOlancillto pentru

",'

I)

'"

16.77 V",lorile

,..:

co

)~

.-.,

.,.;

I)

U'"I

.:

'"

.;

0'

...

Durabilitatea optim&a acestor scule este T = 50 60 minute, dupa care scula trebuie reascutita, uzura admisiliila
fiind de 0/6 - 0,8 mm.
Pentru diametre cuprinse intre 43 ~i 60 mm se folosesc
scule cu patru placute lipite, exploatarea lor facin;lu-se in
conditii similare sculelor cu trei placute lipite.
Pentru diametre cuprinse intre 29 l?i 60 mmse poate fol.oai,
1?i0 scuta simpla cu 0 placllta lipita, avirrl ccnstructda ~i geometria prezentate in fig.16.l1, cu dezavantajul unor avansuri
mai mici. Parametrii constructi vi ai sculei sint:
- diametrul de lucru al sculei:
d

D + ( 0 15 0/66) Aso

[mm]

(16.38)

",

- diametrul exterior al corpului sculei:

F'

de
'"

;::

urrle AsD este abaterea superioara a diametrului D I mm;

.,;

d - (25,5)

[mm}

(16.39)

[mm]

(16.40)

i'

- pczit;.ia virfului:

LJ"
Lj

H"

>I"l

c,

c,

.D

'"
:l
0

"

E
E

'"

"'--r

-0

'"

0
N

co

oD'
VI

-o

,..,
...

-o

"

Z =

(0,395.0/405)d

pozit;.ia treptei
Z1

(discontinuita"t-ii) pe tai~

(O,6150,625)z

latimea de atac a placu"t-eiaschi.etoarer

;',
F

principal:
. (16.41)

~:.

i'I'
,.,

,.
48

49

ci,
~:

[nun)

b, "" 0,5 d + (2,5 . 4,5)

/4

de diametxul g<1uril Pi:l;JJ.l(Jt"ut.Q D vl.teza de aschi.ore v ii'i avansul pe rotai;ie 5, se determini1forta de avans momentul :;;i puterea consumat.1,cu ajutorul diagramelor din figurile 16.12,
16.13 :;;i 16.14. Diagramelese referti la prelucrarea
otelurilor
pentru construc1;.ii de mas'ini,

(16.42)

Iuoqimeap1cicutei aschi.etoarer
1,

'\1
>1-:i

(16.43)

(0,76 1,1) . b,

.cl

[mm]

= (1,752,85)d

IN

=<:
{55000

(16.44)

1?

g"ooo
::.

gciurite:

j.

Valorilegrosilnii p1cicutei, ale diso::mtinuit.1pi ~ui,


ale degajcirilor pentru fragrtaltarea a!?chiilor, ale dimensiunilor p1cicutelor de reazem :;;i corrlucere sint date in tabelul .

16.78 .

",I /

'6.78. Grosi80B pl!cutei a~iet08re


C1' disoontinuitetea
nHe t l'i h ala canaleler pentru frllglfltaraa a~i
Cl'; l ala plllcul.elor de reBzetiIl'i de CXlOCU:ere

Diametrul
sculai, mm

c"
II1ID

f,
mm

t,

ho,

IIlIII

111111

b,

mm

tli~lui f, dimens;uiler, d;ID8fls;unile b,

c,
IMI

3,5

0,8

',4

0,4

5 - 6

2,5 - 3,0

18 - 20

24 - 26

0,8

1,4

0,4

5 - 6

2,5 - 3,0

18 - 20

26 - 30

0,8

1,5

0,5

5 - 6

2,5 - 3,0

18 - 20

30 - 34

',0

',5

0,5

6 - 7

3 - 4

22 - 28

34 - 36

',0

1,6

0,5

6 - 7

3 - 4

22 - 28

36-40

',0

',6

0,5

7 8

4 4,5

28 - 3'

1,0

43 - 46

',0

46 - 52

(,

',2

52 - 60

',Z

',7

0,55

7 8

',7

0,55

4,5 5,5

3'

1,8

0,6

4,5 5,5

31

4 - 4,5

2,0

0,6

28 3'

31

Sculele pentru gciuri adinci, in varianta fiY.arii mecardoe


a p1cicutelor pennit re;imuri de Iucru mai intense. In fL.mct.ie
50

:;:~)'!t1::r:::-..,.

~~,

-~
~ ll"

--

~ 100
c

::;:

(I

i"-

1/

EO

I-

1000

V .....

SIJ

10r;

15C

JOC

Diamefrul gaurii
50

100 150 200


Diametru/ qiiuri] mm
Fig.lb.13.Dia9ram~
pentru determinarea
momentului de rota~ie

Fig.lb.'2.Diagram6 pontru determinarea


for~ei de avans

c= kw
S 11680

;r:

:J g~ 70 -GtiJRIREIN PLl~

1.&/

40
54
If)
(!)

"D

L-

:s
0...

~/
N- VV'
~)

.41 30

oZl
CJ

'<.

rV ~/
~
~5
.,2- y InV ;'

..E

'I

0...81/2 aJ
u
Qj 68 30

(!)

4,5 - 5,5

::;

0L

f!, 200

I~

/
~P/

,(;,

"'-t:

~'2000

IN

PUN

l,
IIlIII

20 - 24

40 43

I-[jAURIE

t,'300

/ S~

'\\) ~

<:J

o
Tabelul

\\,Lf--

\)'\
\)\';~ "\" '

fj3000

(16.45)

~?

--,-

~ 400

'"
.~

,,~()

\'\,

t:J

19 ='L - I, - (3,5
...
7,5)

k~lL~

V)

- lungimea~

FUN

Il~:\-

(jAURIRE

- lun;Jimea totalci a sculei:

A
/

1~ 10 /
~I
L

"'!S

./
"<11

"

./

:.:!\,/

./

"-- r,0

~'"

/"

/"

,\<;:

./

-(\

\')

r":.z~

\<..

'/

./

,/: ~\<..
r~

...

..
:-:.

-'"'" l\\

t!as

72
I 15
10

~18 5

}\I; \

\\"

}-1~n

..
3040 5Cl60
etrul gaum

1sn ?nn

Dmrnetrul qcuru

mm

Fig.lb.14. Diagrama pentru determinarea

51

~
puterii

de a~chi~r~

~
"

16.7. PRElJ..JCR<\REA

FIll."TELQR CUAJUTOIillL IAR(lljillI

Pe mas.ina , cu tarozi corespunzator.i, se prelucreaza filete


in gauri strA:p..inse sau infundate.
In tal::elul 16.79 se dau dimensiunile b..u:ghielorpentru
prelucrarea inainte de filetare. Adinc:iJnea.
de aschi.ere este egala cu iniHt:i.meafactorului,iar avansul lon;itu:l.:i.naleste eqal,
cu l-~'ul.

Tabelul

39,0
40,0
42,0
45,0
48,0
50,0
52,0

35

37,5
40,5
43

47

-..
-..

-..

-..

-..

-..

..
..

..

..

..

..

-..

-..

..

..

..
..
..

..

..

..

38,0

41,0
44,0
47,0

..

51,0

-..
..

--

37,5
38,5
40,5
43,5
46,5
48,5
50,5

37,0
38,0
40
43
46
48
5(:

: !

16.79 (cent iouare)

36
37
39
42
45
47
49

38

..

44

..

;.[

48

ri:'!
Tabelul

16.79. Dirnansiunila burghielor


Ine inte de tarodara

Dinmetrul
nominal
al f ilatului,

eLicoidale pontru prelucrarea

g~urilor

inainta

a. stabilirea

C'd
V=~_v__

Filet metric STAS 981 ..71


Pas

viteze.i de ~ere

se face folosind relatia:

.; !

[mjmin],

:. ,

(16.46)

TIn.pY

Pas fin, mm

k,

mm normal

mm
1
0,75
1,1
0,85
1,2
0,95
1,4
1,1
1,6
1,25
1,8
1,45
2,0
1,60
2,2
1,75
2,5
2,05
3,0
2,50
3,5
2,9
4,0
3,3.
; 3,7
4,5
5,0
4,2
(5,5)
6,0
5,0
r,o
6,0
8,0
6,8
9,0
7,8
10,0
8,5
11,0
9,5
12,0
10,2
14,0
12,0
15,0
16,0
14,0
17,0
18,0
15,5
20,0
17,5
22,0
19,5
24,0
21
25,0
27,0
24
28,0
30,0
26,5
32,0
33,0
29,5
..
35,0
36,0
32
..
38,0

0,2
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
1,6

..

--..

-..
..
..

-..

..

..

--..

--

-..
-

0,25 0,35 0,5

..

..

--

--

-..

-..
-..
-..

--

..

1,75
1,95

..

-..

2,15
2,65
3,15

..

..

-..

-..
-..

..
..

-..
..

..
..
..
..

..

..

-..

..

-..
..

..
..

-..
..

-..

-..
-

..

3,5
4,0
4,5
5,0

..
..

7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
13,5

-..

..

-..

-..

..

..
..
..
..
..

..

..
..
..

..

7,2
8,2
9,2
10,2
11,2
13,2

..

15,5 15,2

17,5

17,2
19,5 19,2
21,S 21,2
.. 23,2
..

..

26,2

..

29,2

..

1,25

--

5,5 5/~
6,5 6,2

-.. ....
- .. -.. ....

0,75

..

..

--

-..
-..

-..
..

..
7,0
..
8,0
9,0 8,8
..
10,0
11,0 10,8
13,0 12,8
14,0
15,0
16,0
17,0
..
19,0
21,0
..
23,0
..
24,0
26,0
..
27,0
..
29,0

--

..

32,2 32,6

..

35,0

52

..
..
..
..
..

1,5

--

-..
-

-..
..

-..
-..

-..

..
..
..
..
..
10,5
12,5
13,5
14,5
15,5 "
16,5,.
18,5 .
20,5
22,5
23,S
25,5
26,5
28,5
30,5
31,S
33,5
34,S
36,5

---..
..
..
..

..
..

-..
..
..
..

-..

1/

----

..

-..
-..

..

-..

..
..

..

..

..
..

..

..

..

..

-..

34,0

..
..

..

..
..

18,0
20,0
22,0
23,0
25,0
26,0
28,0
30,0
31,0

-..

-..
-..

..

16,0

--..

-..

..

27

..

30

33

In care

I"~

r.

este coeficient de corec1;ie'in .f1mctie de natura materialulw., dat in tabelul 16.80; d-diametrul gaurii, nun; T-durabilitat~
sculei, min, data in tabelul 16.81; p - pasul filetului, nun, iar pentru exponen1;ix = 1,2; m = 0,9 pentru ote1 !?i
0,6 pentzu fontA, y = 0,5 pentru otel !;>i0,9 pentru fontA.
Pentru diferite tipuri de scule:;;i materiale prelucrate
in tabelul 16.81 se dau relatil pentru calculul vitezei de aschiere !?i a coeficientilor de corectie in cazul prelucrckii altor materiale.
b. Determinarea l,?iverificarea turatiei
Turapa se determina in functie de viteza de aschi.era.dupa
care se verifica cu relatia:
Cl(

~'.

i:

v
f..

o
[rot/minJ

nadm= P".fnv

..

(16.47)

..

..

-..

..

-..
-..
-..
..

..

..

..

in care: cS este cirnpulde toleran1;a la lungimeafiletata a gaurii, nun; Til\V - durata de inversare a sensului de rotatie al axului prdncdpal, care pentru IIlal?inilede gaurit are valorile
0,005 - 0,01 min.
Conditia necesar~:
n ~ n8~

i.;'

""

c. StabiJ..irea put:erii necesare


Puterea neeesara se calculeaza cu relatille date in tabelul 16.82 r;;i se corecteaza cu coeficientii dati in aoal.as.i, tabel ab..n{cicirrl se pretucreaza al te materiale.
d. M:::menbll. de torsiune se det:errniniicu relatiile din tabelul 16.83 cu folosirea coeficie.'1tilor de corectae la situatii
diferite~
53

".-- ..._....,-':::,::::
::::::~':7-:",-'---'-:-_-::;=':~~:::::::':::-~~

"", ",,__

~~,~'7,

Tabolul 16.80 Coeficien~i

de corec;ie

In tabelul 16.84 sint prezentate regimuri recornanda'l;..e


pentru prelucrarea filetelor cilindrice ~i conice cu set de trei
tarozi din Rp3.

ai vitozoi do a~;ero

A. Func.io de natura materialului

de prelucrot
FonU

Scula

OlC
10

OlC
20

OlC
35

41C
10

AUT
20

CrNi

Bronz
~i
el8m~

modificaU

cenus ie
120-140

Tarod pt ip iul i t e s t eutomat pt.piuli.o


Torod de ma~in6

0,7

1,0

1,0

0,8

1,0

0,9

2,0

1,7

0,7

1,0

1,0

0,8

1,0

0,9

2,0

1,7

1,0

B. In func.ie de claso de procizie

C\I

Tabelul

HB

0,7

0,5

Tarod de m8~ini!

Tabelul

de prelucret

Scula

Torozi
pt.
piul ij.e

O.ol
Siluminiu
Duroluminiu ~i electron
O.el s i fontl!

16.81, FOMIUle
torozi

Tipul scul e i

Materislul
pretucrat

do

Lichidul

Puteroe efoctivB,

de racire

CP

0,045 d2,2 P

Tarod automat
pcntru piuli.9

OLC45

Sulfofrezol

N0

N9

TO,9

nocesorA

Ultreprocis!,precis~
Terod pt.piuli.e

puterii

140-180 180-220

Close de precizie, STAS


Haterislul

Scula

16.a2,Rela~ii de calcul ~i coeficicn~i de corec~ie pentru deterAinnrea


efective le prelucrsrea filetului cu ajutorul tarozilor

1,0
0,6

de colcul pontru viteza ch a~iere

1
0,8

1,0

1,3
0,77
0,8

',65
1,0
1,0

la prelucrarea

Materialul
prelucrat

Lichid de
r!cire

Formula de colcul

OlC45

Sulfofrezol

v p " TO,9 pO,5

Silumin

Petrol

tilotalOC" cu

0,097 d1,9 p

Tarod pentru
piuli~9

OLC45

Sulfofrezol

To,9

0,019 d2 P

Tarod de
m8~inli

Silulniniu

Petrol

N9

OLC45

Sul fof rezol

Ne

Ne

0,78 d1,6 P

Ourabil itates
sculai T, a in

150

TO,9

0,05 d1,6 pO,6

Fontli cu
HB=14O

53 d 1,2

rO,8

Petrol

TO,6

20 d1,2

Tarczi

41 d1,2

8U~

toma.i pt.
piulito
Teroz;

OlC4S

OLC45

Sulfofrezol

150
1,9 pO,S

64,a d1,2
v = -----P
To,9 po,S

S"lfofrezol

de
m8~in6
Petrol

Coef ic ient i de cor ec t i e in f unct


Denumirea
acul e i

Marco de

cj

je

ol

----.-._-

OLC10 OLC20 OLC35 OLCf.S 41Cl0 CrNi


193

8,5 d1,2
Fontll
HB 140

Ob.ervB.io.

150
TO,8 pO,S

60
TO,6 pO,9

Gael! so prelucreaz6. alte materialo fo.s de cole specificate in tebolul


16.81 sau se prelucreaz6 filete intr-o clasa de precizie mai precisB decit
3 STAS, pentru cero se vor folosi coeficienJ:ii de corectie indies.i in tebelul 16.80 .

Tarod automat
pentru piuli~e

do nature IMterialului

Bronz Fontil
modi{ isi
alam/! catli

fontil cu IiO

120-140 140-180

180
-220

1,0

1,5

1,0

1,0

0,8

0,9

1,2

Tarod pentru
piulite

0,9

1,3

1,0

1,0

0,8

0,9

1,2

Tarod de ma~inl!

0,9

1,3

1,0

1,0

0,8

0,9

1,4

I---1
1,0

0,9

~~

0,1
J

54

~yr;:,;'~:-:..-::~-

55

""

::J

""

....

-<

"0

'..,0"

8.

...

Cl.

g-

-0

;;
..,"

":

-<

!"'

0>
-t

"0

0
Cl.

C>

"
0
C

;;

,..'"
0

'\n

i,

->

r-

'\n

r:
n
w

..,"

N
0

VI

VI

...,

~
--.
~ a
..,

a..,

S-

o,

:x

0
0>
,...

,..
"

""

0>,

-'
N

C-

<;'
S

'"

ID

..,

"ox...

ro

"-,
i.n

C
0

."0

"

... ...

"

-'
0>

-I

'\n

'",...

..,

.. "

f!)

g
(,

0
3

~.

"...
::>

N
U1

0-

0.-,

0-

~
g.

~,
.,

...

IV

0
Cl>

~;

:r:

-t

""

"

r-

"
,'"

VI

l'i

E
-t

0.

'"-"
0

ID
III

"

:x:

'"

N
I'\.>
0

0
..,
~
,..

:J:

:;:

,,~ "-,
i.n
i.n

"->

ox

N
l'\.>

-'
0,

-t

"..,

:J:

~;L

Cl.

<;'

":...J

":...J

.,

<;'

0
"".0

:J:

o.~ o.~

g-

~
~

!'.,

:J:

"

"
N

Q.

:J:

",...

;r .

f!)

3
D>

r-

:l
0

-n
0

"
"C"
c
-,

Cl.

c
...,

rt

..
......,

-t

...
"~

..,

.b

cs
<.

....

..,0

r"

3:
Cl>

.,,..

'"c...,

i+

..

...,
c

3
0
Cl.

"..,
"

..,
C-

r-

r"

I
'"':..-----l, ______

..,

C-

(I)

5'

-s
:z:

.-

0
;;]

"

..,...

..

":...J

":...J

0,

...

'"

0
rn

-e

-'
b

VI

-0

rt

C
C-

VI

.,...

~,
er-

'"o::J

..,0

f!)

Cl>

'""

"

;?

rn

0.

:;:
1I1

:J:

...,0>

VI

:r

::J

c
r-'
n

ox

..
,...

:J
,..

::J

....

'1
In

"0

-rt

-.,

~
C

'",

.,

Q.

"t)

-o

"

'"

~
0

it

0
Cl.

...

..

0.

r-

t,

0
Cl.

....

..,Cl>

0>

ox

'"::J

....

"0

..,

.,

0
;;]

<1>

....

'"::J

...c:

...

":...J

"0

"C;
s+

-----.-------

'.----.------.------.----~. ~-----------.

Tnbelul 16.84.Filetarea

eali- R";dste2~e
tat". Rq N/mm
materislului

cu trei tarozi din Rp3, cu recire

Di8metrul
H

\I 1/4

10

12

14

10

3110

3/8

1/2

9/16

5/8

1/8

1/4

3/8

18

20

22

24

3/4

7/8

11/8

1/2

3/4

27

30

~i felul filetului

32

36

39

42

40

48

52

11/4

13/8

11/2

15/8

13/4

17/8

14

15

16

1114

11/2

18

19

20

Tur8~ia n, rot/min
2

10

11

12

160
215
195
175

142
187
170
152

130
165
150
135

118
-150
136
122

108

500- 700
700- 800
800- 900

130
125
115

102
124
118

90
115
108
98

88
110
104
95

85
107
100
91

80
100
9b
88

75
96
90
83

70
90

lOO

94
119
112
102

500- '600
bOO- 700
700- 800
800- 900
900-1000

215
195
175
160
145

187
170
152
142
130

165
150
135
130
118

150
136
122
118
107

137
125
115
108
98

130
118
106
102
93

124
112
102
96
87

119
108
98
90
83

115
104
95
88
80

110
100
91
65
77

107
96
88
80
73

100'
90
83
75
68

96

140-160
160-180
180-200

260
245
210

230
205
183

200
180
162

180
162
146

165
150
137

157
142
127

143
134
122

138
130
117

132
~25
114

127
120
110

120
115

Font . 140-160
160-180
;;ie
180-200
. 200-220

300
280
240
220

250
235
210
190

230
205
185
165

205
185
165.
145

189
172
156
136

178
162
145
125

172
150
138
118

163
143
132
112

156
136
130
110

!i. 750
750- 900
900-1200

280
265
225

235
220
197

215
193
173

192
172
157

176
160
147

167
152
137

162
144
131

153
140
125

s 280

295

250

225

205

195

175

168

160

0
O~el
carbon

O~el
oliat

Font
maleebile

1
< 500

cenu"

Bionz,
alema

13

17

sb

45
70
63
57

52
75
72
6b

48
73
68
62

76
69
56
51

80
72
6b
52
47

75
68
62
48
44

86

96
91
83

90
87
79

84
82
75

126
110
103
83

120
107
97
77

113
103
93
73

107
98
89
69

103
92
85
65

84
85
77
55

123
110
100

118
104
97

114
100
92

107
97
89

103
92
85

96
87
80

90
80
73

130

123

119

113

108

100

95

65
88
81
75

b1
84
79
72

79
70
61

90
81
75
65
59

88
79
72
61
55

110
103
93

106
97
90

100
94

10b

115
110
100

150
132
125
105

145
130
120
100

137
125
113
93

131
118
107
87

147
134
121

141
128
118

135
122
113

129
118
107

155

147

142

135

86

79
86

80
76
69
84

I
~~I

70

45

41 t
82
75 '
681

Aluminiu

I~

.tt.

~
J
~
~
J

-1

.J

.-~

1
I

~
~

~
~

1~
~
~
ro
~
~

~
~~

0
N

:;

~
c:

"

?:

'8

()

~
0

'"

'"
!!

-o

I-

0
0

'"

III

..,"

Cl
"'0
C

...~

'"
~

16.8.

"'"HI'Hn ...,.

~~~~

I;;~~~

..
:t
U')-.,J"

j1;:t~:;{

r;;:;{::l;5!

11"'I..0011"'I

ro

IJ"\ '"
...,.,...,

Nf'-._lI"'I

...z..o...o1J'l

011"'I0'0-0.1./'\
-a t'1

11'\0""''''''

f\I') . .-~

~r-...oU"\

16.8.1.

Lf\O"...:tM
..oll'\&Il..s

N..()CO""l

~!ii~~

""',........0..0

11'\,.....0...0

~
o
c
o
o

"'8

...,
L.

-0,

I-

:l

la)

01

:l
I-

..,

Ll"\ONI.l'\

I.l'\COr-.....o

NIJ'\O"'o-

""'..0",'"

~
N

S"'''()O
CO......
~~!;l:;::

'""

:J

C
:l
0..
)Cl

~
~

~~g~

CO,.......o",

ON...;tlf\

,..,.,~

ONI.l'\~

I-

~
'"

'"
..,.,

,....C-COt--

"-

er-

~~<8~

..

..........

co l"--..o 11'

l2I:::RS

I-

01

CO

;e~~:Jl

"
..".

....

Nli"IlI\l.f\

.0

0,)-00"-

~~ ...
e-, ""
<0

..0

...:l
I-

+'C

8.
11\

..,"
CO
:;

'"

0
CO
0

..,

C:<3~:8

....

8~~~
..

COOo-c;o

"""0 ON

r...

:l

01

'"

'"~

U'\NOI.i'\

~~~~

o)COLnLn

::~o"-a)

"'8

lIlNOO

""N-O

-8

:;:0"'0 ~;!~::
~
"
~
..
8g0 0000
~OOO

"

~CO
'

..

.11
01

>
"" ><

....

.. ..,"

...
COO

D
01'1
11"I000

0000

VI~F!~

~~Rli!

0;.8
MI-

all
0

l-

e
a.

..

le

a)

u.

...,.-~
o
~Il

.-...

..

_t=~;'!

+'C

':
(~'

::

Elementede proiectare a regimurilor


dri.ere

de ~-

"

...".
.:"
..,"...
>
r...

CJ

~
0
I-

l:::'"

Proiectarea r~imu:rilor de aschi.ere pe ~ini


de gau:rit cu
mai multe axe principale se face in urmatoarea succesiune:
1. Se el.aboreaza schemade prelucrare, adica alegerea mal?inii-unelte; stabilirea metocleide instalare
a semifabricatului, alegerea scu1elor ~chietoare :;;i a metodei de fixare a acestora pe rna.:;;i.rU1, intocmirea schitelor pentru documentatia tehnologica.
2. Se stabilesc avansurile, in mm/rot, tehnologic admisibile, perrtzu toate bJrghiele, in aeel~i
corrlit-ii ca prelucrarea cu 0 singura ~cula ~chietoare.
3. Se efectueaza 0 prima corectie a avansurilor,in nun/rot,
tehnologic admisibile, in concordanta CU rapoartele de transmitere existente intre tu:ratiile axelor principale, cu relatiile:

-8

..,"

Lf'IOf'.-4'

~"

"
o
r...

I-

---- -.--~
"""'''''N

Cl

C
0
0

c-

0'

l-

I-

o"..
.."
..o

..

..nOtl\N

::>0

'2C

00--0;)"""

.
..

tor')"""CO<O

O"~~o-

"
.!:!

.3
-8

01

'go

:l

"
~~

"
'"

'"e

01

Cl

MOMCO

,..'

0'

r...

>

16.8.2.

"Cl

8.

Cl

L.

(l'..
,.

L.

I-

,i/

.."
e
"
"

~:.

:J

..,r...

~
-8
"5

I-

.5:!

L.

:J

<0

0
l-

0;
....

I-

..,to

.,..
...,

>

"'8

X.

:J

11

i.'

Cons:i.deratli generale

la prelucrarea pe masdni,de g.:iu:ritcu mai multe axe principale, proiectarea


reqimutui, de aschi.era se face tinindu-se
seamade urmatoarele restriq.ii
initiale:
a) avansurile, in mm/nrin , pentru toate hlrghiele instalate
la acel~i post de lucru sint identice;
b) la capetele de gau:rit existente se cunosc rapoartere de
transmitere dintre axele principale ~i nu pot fi mcdificate;
c) se CLmOSC rapoartele dintre avansurile axelor pr:incipale (in nun/rot).
La prcd.ectiarea cepete.lor de g.:iu:rit se poate real.iza ~i
trel::uie impus<1
conditia ca rapoartele dintre tu:ratiile
axelor
principale sa fie ~ale
cu rapoartele dintre avansurile (in
nun/rot) tehnologic admisibile, ale sculelor aschi.ecoare,

~Lf'\II'\..,z

CONlIlO

RmlMURI DE ASCHIERE LA PRErlJCRAREAPE MASINI


DE GAURIT cu MAr MULTEAXE PRmCIPALE

.
c

CJ

1:

<.J

Seor 2 =sl'i2;

Seor l =sloi3;

; scar n =Sl'in

(16.48)

in care S~or' Seor ' , Scar sint avansurile, in mm/rot, ale


burghielor cu numerele 2,3 n,iar iz, i3,
in -rapoartele de transmitere dintre tu:ratiile axelor pr:incipale 1 ~i 2, 1
l?i 3, ,1 ~i n.
ct:servatie. Ordinea initialcl de numerotare a b..u:gh:i.elor
nu
este rest"...rictiva..Inscl, daca avansul,in mrn/rot,co!"fx::tat
(SCO,.)
al unui anumit hlrghiu este mai, mare decit eel tehnc)logic admisibil, se va modifica manerotaraa luirrl bJrghilll r0.s;pectivca
numaruJ.1.
2)

58

59

..

_._._ .._-

4. S2 determi.na, ca !?i la prelucrar2a cu 0 singurEiscu.ta


~chietoare r forte1e de avans pentru toate bJrghiele, considerind cd c:<~,:;,st""a
Iucreaza cu avansuri corectate (seor) ~i se i11.sumeazzi
. G? c' !:>ara suma for\:elor de avans cu for1;a admi.sade
rigiditatr.-.' ~;~:r:ezistenta ~inii-unelte
:;;i daca este mai mare,
se face modernizarea~:inii 'sau se rerluc valorile avansurilor
corectate prin. inmultirea acestora cu un coeficient a carui valoare se dett.:;'l;,llain conformitate cu datele din tabelul 16.85.
AVa:1Sulnou corectat se COl1Sider:a
avans definitiv ,sdef'
in mm/rot.
5. Se determ:inii,pentru toate sculele, durabiliUitile
conventional-economiceTeonv'cu relatiile teoretice cunoscute sau
utilizind datele din tabelul 16.6.
6. paca adincimile de gc1urire difet"a mult intre ele,se determ.iriicoeficientii timpului relativ de a..chiere,pentru fie.
L,,~
care b.lrghiu,
cu re Lat.i
a1;:ia:
't = --=
(16.49)

.~:

.,. ,::."
.c.- .'"\
e

.s

-8

~I I~, I~'I~, I~, ,0I ~, I~ I ~, I~

......

.,c

Cl

>
Cl

.!:'
...

-8

";'-1

"

If

0..

'

.. 1.,C ~

N'

0
c...

0
0

0'

a'

Cl
N
0'

0'

.0

0;;

11'I
N

0'

~
'"

0'

...
::J

. ~

'"
.~ N

'8

N
....
....

1~ .
~...
.,.,.
....
~
rE ....
...~

l-

Sg
.a~
..:J ~

... .~
~.3

'u e

r~

eo
'"
-0

.3

.8

"

t-

0'

0'

~
'"

'"

~
'"

oil

a-

-o

0'

'"
0

:0

'" ,
0

0'

N
.0

:8

0'

0'

~
N

a'

0
oil

0'

'"

0'

-o

-o

~
~
" 0'"
"' ...

';:
L.

c
-e~
.,
.....
'" o
.

'"

oil

0'

0'

"

:8

:8

a'
-o

0'

>
c
c

'"

'"

.0

'"
-,

-,

lil,

'"
"',

Cl

"',

'-:.

Cl

Cl

lil,

iZ,

<Xl,

'"

0-

<Xl,

<Xl,

<Xl,

<Xl,

Cl

'"

e-,

<Xl
0'-

'00
., :>

...
~&.

-8~.,
.3-8

.....

::J .,
e

.-....,
o
....

::;
'00.

CD

G~

......

.-c...o..P!
.E

Cl

c...

Cl

., ..

.... ,.."

0.

.... ""
o~

0.

.-~
'O~
a. 0.

...,'"
.E... "" ~",'
"0.
:;;P! ....
""

CI'-

"''-0....

<)

o
....

..'" ~
.-!:'f

'-0<
a.

0;;

.. ~ .-~
.-!:'f ...
CD

'O~

0.0.
Cl'"

..

'O~

.- .,z

a. 0.

,,'"

c...

~'"
a. 0.
.... '"
...
'" o~
....
M

o~

u><

CD

c...

.;: -8 ~
..e C;...
0.

-'- ..,
..
...0
)CD

Cl

CD

i;

fP

c...

].3

.,

<> L
xa.

~., ,CD

c
... >

.....

c... '0 .,
CD~
.c
.-, .. co
cc~
':::l~..,)O
::J
L.C
....
.c... 0
. c...
en _o~"
"'0.

.... ;, c

C;....

..

}lC

0
u,

c...
c...

::J
'CD

Cl

! ... n.,

'L" :
~;

.o

.,

Ci

..c
...

t'
i

!, ~,

r~
'..... '

.-....,
0

h'
v

0
0

....
.,

..

r~

CD

OIl C

,-.a.

., -:,.
::J

CD

.
0

CD

-8 LJ..e

>
c...

.,'"

~~
::J

..

'8

o~~ CD

...,

'<,

>
c Cl
u, ..
"
.-c w
~

11 411

0'

....

i'

"

>.,L. "L.
0.,
co

i'~'

..

.E ""
i;P!

o~

U>.<

..

:i

.-.,

..

....

.,>

L
CDu..

""

L.

Cl

8:>
...c

>

.....
., ..
., ".

C>

/",

~:,

0;;

t'.:
r';

8.

E'"

:J

:>

-o

i~
(i

CD
L

. ....,

o o

L.

t:

-r.
'-...
-8"
....

:>.<:

0'

~,

e-,

.,

"',

'"

CD

"

Iii

0'

-o
a'

.0

~
0'

a'
e-,

0'

~
0'

'"

'"
0

'"

0'

0'

0'

...

..

a'

.-0;;"

.
0

CD

I::;

0;;

-8

...

10'e;

~
L

I::;

,
0
....

)CI
D.

Cl

~
'"

0'

oj

0'

.3

'"

0'

0'

Cl

.~
...

0'

0'

It)

L.

.-

0'

'"

c
e

'"

'"

a'

'"

co

.!! "

o-

'"

N
,.."
a'

.-

x:

';;'
~'t;~

Cl
c...
0

i- ~..
...

a"

In care s~ i sint avansurile dete...rminatecu relatia (16.51).Lar


z - valonle 'coeficientului exponerrt.Lal,
al vitezei relative,date in tabelul 16.86
11. Folosind suma marimil.orauxiliare (lli i) se determi.na
avansul comunscorn
pentru toate bJrghiele:
1000
s com ----Cl:: W) 1/ z
[nun/min]
(16.53)

::J

u,

.;
!:

u,

-8

"

..

...'-

I~ I~ I~ I~, I~

-o
....

""

-8

s,

:::I

CD

Cl
N

... ...,

Cl
Cl

m.~

...

~
'"
c...
g. ~'"

(16.52)

., 1-'" 1
.c:
>
.,
~

I!

..

CD

CD

c
....

.!:

"

1---1

)C)

l'l

1,'

CD

f:.

'"

ti

-8

L
CD

in care Sdefeste avansul determinat la punctail,4.


10. Se determina marimile auxiliare Wi cu relatia:
. _ 1000 z

CD

>
CD

::J

!
"

.3 lil

Cl

f1.IDctie de durabilitatea conventional - economi.ca


(T
) la fel ca la prelucrarea cu 0 singura scuta, se determi.onal - econonu.ce
.
re cony
v1.tezele de ~ chi ere conven1;i.
vconv,pentru
toate sc:ulele ~i apoi turatiile conventional-economicenconv.
9. Se determ:i.napentru toate
sculele avansurile conventional - economicesm' considerind ea Iucreaza independent, cu
relatiile:
(16.51)
[nun/min]
Sm = nconv
SOOf
"

i7.

CD

(16.50)

;'~~
..

'"

.~
.~

8. In

Wi- (-s--. )

.'/

r-

.."oc

in care La~ este hmgimeaefectiVc1.de aschi.ere a bJrghiului


respecti v, in nun,iar L-l\.ID:jimea
maximade aschi.ere, in mm.
7. Pentru bJrghiele care au Lunqdrnea
de aschi.exemult m.ai
mica decit lungimeacursei de lucru a capului de gaurit, se deterrnina durabilitatea, in minute de aschi.ere, cu relatia:
Ta~ = T"Tconv

r--_--""'r"""" ...-~

[min]

c:

.
g

._

Cl

r'.

8.
CD

f)'

'"

,.

"

\.
k
f;,;;

VI

~.

.-....
>
e
L.

! .

rf.

60

61

t',:'
I,

L
f'

~-~------~----.-~
----------_._-_. -.... -

&,~

i_'T

r-(
.~~

12. Se determina turat-iile de calcul ale axelor


le, cu relat-ia:

~-.J
.",4

,j

principa-

,1
4:1

Scom

-j

nca1c-

;'j

[rot/mm]

sder

(16.54)

cl
-;j

'1

:~

Cbservap,e. In cazul capetelor de gaurit existente, se adopta


turat-iile de lucru imediat ll1ferioare celor rezultate din relat-ia (16.54), iar in cazul cepetetor de gaurit ce se vor proiecta, se adopta turap,ile de lucru ce vor trebui realizate de catre axele principale.
13. Se detennina t:inq:lUl.
de baza cu relapa:

~t
i
:,1
'j

L
t =--b

[mm]

scom

avansul optim (Scom1


:;;i Scom2)
:;;i se va lua media aratmet.ica a acestora.
3. In cazul tarozilor:;;i
alezoarelor de finisare, pentru
care dep1;;irea unei anumite viteze de aschi.ere, teJ:mologic-admisibil~, duce la inr~u~tirea inacceptabil~ a cali~t-ii suprafet-ei, vitezele de aschiere se iau identice cu cele de la prelucrarea cu 0 sirqur~ scuta, daca nUlllfuulde scule care lucreaz~ simultan este mai mic de 6; in cazul in care acest numar'este mai mare sau egal cu sase , metodade calcul este aceeasf, ca
!?i pentru l::.urghie.
4. Intrucit inlccuirea burghielor la prelucrarea
mecarrica
pe masdrri,de g~urit cu mai multe axe principale se face de obicei simultan, pentnl proiectarea preci.sa a regimurilor de a!?chiere este necesar a se determina exact durabilitatea opt.imaa
intregii gamituri de scule.

(16.55)

in care L este lungimeamaximade lucru a capului de g~urit, in


mm;s c om- avansul de lucru, real, cornun,tuturor b.lrghielor, in
mm/mm.
14. Se determin.1 apoi timpul ajutator tirnpul de deservire tehnica a utUajului, timpu1 de deservire organizatoriea a locului de muncafji t:impulunitar.
Ol:Gervap.i. 1. La prelucrarea pe masdrd,cu mai nullte axe principale, proiectarea regimului de ascni.ere nu se poate simplifica in sensul determi.niirii acestuia dupa scula 1imitativa, deoarecer
a) in majoritatea cazurilor prelucrarea se face cu mai
multe burghie deecelasi, diametru :;;i prin urmare nu exista numai 0 scuta limitatiw,
ci mai multe;
b) timpul :;;i costul inlocuirii
unui l:urghiu difer~ de
timpu1 ~i costul inlocuirii acefuiasd, burghiu, cirrl acesta luereaza pe 0 l1la!?Wde gaurit cu un singur ax principal.
2. Daca sculele unui cap de gaurit cu mai multe axe principale au coeficient-i exponent-iali ai vitezei relative z diferiti, se face (dupa calcularea avansurilor ccnventdonal.-economice sm) 0 analiz~ a valorilor minimeobt:inute pent.ru s",'
Dad aceste
valori se deosebesc intre ele cu mai nullt de
50%, se vor lua pentru toate hlrghiele marimile auxiliare W eorespunzatoare coeficientului exponential Z care caracterdzeaza
b.Jrghiul limitati v, adica burghiul cu valoarea minimaa Lui, srn'
Daca valorile minimes se deosebesc intre ele cu mai putin de 50% se vor lua pen~
fiecare burghiu rerimile auxiliare W pentru ambele valori ale coeficientului exponential :;;i
se vor insuma.separat. In acest fel, rezul.ta doua valori pentru
I

16.8.3.

EKemplude proiectare a ~ui


ere

de a!?dri-

Se consddera ea prelucrarea se etectueeza pe 0 l1la!?~ de


gaurit cu 14 axe principale,' Se folosesc 10 b.Jrghie cu diametrul de 8 nun :;;i 4 b.rrghie cu diametrul de 16 mm,Materialul de
prelucrat este ot-el carron cu rezastenta la rupere de 750 N/mm2
(MPa). ~imeade
lucru este eceeasi. pentru toate burghiele ~i
egala cu 30 mm,Toate turghiele sint executate din otel rapid.
Forta admisibila pentru rigiditatea :;;i rezistenta mecanismului de avans al ~inii
- unelte esteFm8~=2500 N. Raportul
dintre turap.i1e
axelor principale cu buighie de daametirude
8 nun ~i ale axelor principale cu h.u:ghie de 16 nun diametru este
i = 0,75.
Rezultate1e calculelor sint prezentate in fi!?a tehnologi~
de calcul din tabelul 16.86, a cared, cornpletare nu necesita ex. plicat-ii suplimentare.

62

~i~;':-;,':":'''''-

Tabelul
16.86,
Fi;la tehnologici
do calculpentru
proiectorea
rcgillUlui
de eseh iere
prelucrorea
pe118;1ini
do 9liurit
CU l18i
Rlltaoxeprincipal

Punctul
din
metodo
logie

H~rirnee
de calcul

Simbol

Valoareo
celculat3
Diametrul
burghiului,
mm

2 Avans
tehnologic
admisibil,
mm/rotStehn
3 Avans
corectatduparaportulture- scar
t iilor, mm/rot
4 For~e
deevanspentruunburghiu,N
F
4
Fortetotal! de evens,N
"ir
av
4 Coeficient
de incarcore
e mecanisqj
mului
d9avens
4 Coef
icientde ccr-ecj ie pentrure- ksf
calculatea
avansurilor

63

8
0,15'
0,12

16

0,25
0,20

1800

4350
35't00
1,4
0.64

la

I ebe t u l

I------r'
'(
c.

I
,

I'

"

.5i

10
10

-. -

,:.'iSl1SUr
~ def in i t iv corectete ~mm/rot sdef

1/',.o.13nsurl

convenf,lonal-economlce,

Imm/min
Coeficient exponen~;al al vitezei
relative, z
!H~~ imi auxil ier-e (lnsumate pe bur-

total~ 4:1mf1rfmilor
auxil iare
nI
11
lAvansul comun el acul e lor .~ch ies
toare, mm/min
corn
12 t\lrQ~ IHe axelor pr incipalo ,rot/min n l
~~_ T impul do bazlI
t~e c
I~u;nll

'f

((;on~ lnuare)

,
0,1
145

0,13
104

m
z

:'1"10)

. ~

lb.bb

10x15601,7=
=156010,7

4x82193,7
=328770,7
484778
72,92

729

cap.17. PROIEX:Tl\REI\REGnlRlIm

DE ~
fA PREUJCRAREA PE MA9llIT DE ALEZAT SI FRE:lAT CRIZCNTAIE.

560
0,41

17.1. PRINCIPII ~I NOTIUNI DE BAZA

.,

"

Existenta unor piese mari, cu formecomplicate, din categoria carcaselor, care nu pot fi prelucrate pe alte ~ini,
face necesara dezvoltarea rnoduluide prelucrare pe masirri.de alezat ~i frezat orizontale (bohrwerk),undeprelucrarea piesei se
face cu un numar' ci t rnaimic de pr:inderi. Operap.ile ce se pot
executape aceste masirii,sint nurneroase~i foarte diverse.
Prin intennediul unor dispozitive speciale pot fi Mrgite
posibilitap.le
tehnolcgice ale maairri.i
, executindu-se lucrari
ca: strunjire coni.ea9i sferica, rectificare etc.

~-"

t;
~.

17.2 STRUNJIRE

-. I

"1
<
'~

'\:,

.":

Prelucrarea prin strunjire a gaurilor este des folositar


lucrindu-se cu cu1;.itulprins in bara de stnmjit in consofa sau
sprijinita pe doua reazerne.
17.2.1 Alegerea sculei. Parametrii geometrici sint
da1;.iin tabelul 17.1 perrcruprelucrarea cu cup.te din oi;.elrapid Rp4 :;;i in tabelul 17.2 pentru prelucrarea cu cutite prevazute cu placu1;.e
din carb.rri rnetalice.

.;-,
,

INTERIOARA

:~

,1

i '~ I

{
/
('

r:
Tabelul 17.1, Peraaetrii

geometrici

Materialul
prelucrat

Parametrii

Raze de rotunjire
a virfului r, mm_

asezare

,p

i 150

degro-l
sar e

.Unghiul de.

din o~el rapid Rp4

O~el carbon

HB

"I

ai cu~itelor

f in isera

~l1~~

s ~ 0,2
mm/rot
s < 0,2

Font~
< 230

degro~are

f in i-

2,0

1,0

HB s 220 la zem i finisere si finisare

saro
1,0

8,0

8,0

8,0

B,O

12,0

12,0

8,0

25,0

25,0

18,0

20,0

10,0

6,0

mm/rot
~"

Unghiul de degajare

:;'

yO

":--'11

64

, Pic(j~,

\'01. :!

._.1

-----------------------------_.

65

"'<=

""'CO
::J

... ~-.
NOT'

:r

-. t:

"<>0

-.'" --..

A2-

.. ~
.,
CO
S~
<I> t:

-.
-.-.

'"

Ch

"

IV

-.'1)

C-

..,
O

..
CO

00

fuN

"'0

Ul

~o
.....
<I>

2-c-

-. -.
-.'" ..,0-'"

IQ

"'0

I
Ul

"1

, 0

'U'"
""e
o
ex

V1

I\J

~O

...
<I>

'"

"Or.

~'"
o~

.." ."

_.::J
......
-.n.
SO

::J

-0

0'

" t:

""1'"

.. '"

'tl lA
~I\J

00
""'"
...c ~

r-

. "

'"'

f;)

Jsbelul

Avensul $
pentru adincim&a t,
mm pin. la:

Tsbelul

zco

315
4:'0
630
4
S,b
8
11,2
16

t1

..,e"

o~elului

----~--~--~
..

~i fontei,

Lungimea maxima intre reazeme LH' mm

0,8

140
224
355
500
710

0,8
0,6

160
250
400
500
800

180
280
450
630
900

200
315
500
710
1000

224
355
560
800
1120

250
400
630
900
1250

280
450
710
1000
1400

315
500
800
,,20
1600

355
560
1000
1250
1800

400
630
1000
1400
2000

0,8
O,b
0,5

0,8
0,6
0,5
0,4

0,8
0,6
0,5
0,4
0,3

0,63
0,5
0,4
0,3
0,25

0,5
0,4
0,3
0,25
0,2

0,4
0,3
0,2
0,2
0,16

0,3
0,25
0,2
0,16
0,12

0,25
0,25
0,16
0,12
0,10

O,B
0,6
0,5
0,4

17.4. Valorile coeficientului

450
71O
1120
1600
2240
0,8
O,b
0,5
0,4
0,32

Lungimea in consol~
" cu~itului

1xh
2xh
3xh

scul;;

Material

OR

CH

h reprezint.

0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3 0,25
0,25 0,2

2240
3150

710
1120
1800
2500
3550

800
1250
2000
2800
4000

900
140O
2240
3550

1000
1600
2500
4000

0,4
0,3
0,25
0,2
0,16

0,3
0,25
0,2
0,16
0,12

0,25
0,2
0,16
0,12
0,1

0,2
0,16
0,12
0,1
0,08

0,161
0,12,'
0,1
0,06
0,06

630
100O

lbOO

45

45

70

45

70

90

70

90
I::

piesa

90

DL
Fc

0,56
0,b3

0,63
0,71

0,71
D,E'-:)

0,60
0,90

0,90
1,0

OL

0,50
0,80

0,56
0,90

0,63
1,0

0,71
1,12

0,80
1,25

Fe

Observatie.

560
900
1400
2000
2800

500
800
1250
1800
2500

de av8nS Ks l dbgro~are.
Unghiul de etae princip t

f ?iot'rist
~
t----~~~
--.

a/rot.

Lungimea maxima in consols LH,mm

125

~ 63
79 - 90
95 - 125
130 - 160
> lbO

17.3. Avnnsuri reco!1snd11te l strunj ire00 degro~are

Diametrul arborelui
seu tijei de alezat
mm

c,
o

inel~imea sec~iunii cu~itului.

Uzura
r-6 ~ j

Ii.J

qJl...l\..'lUl

,-;

OR

~~~-i"lul

Ol

- ,-

n"

''',e>
12,5

F:"'"" R~

6,3

P1M la:

3,2
1,6

mm

mm

"2

mm

12x12
10,10

16x8
12,6
16)(10
20)(12
25x16

~ 12

16)(16

" 32)(32
4Ox4O
50,,50
60,,60
/

11'513'0
0,8
0,2
0,1
0,05

ot.

Fe

IlIa0,2
0,5

1,5

0,3
0,2

0,1

Fc

I 0,05

"I" I I

45
zo

60

60

45
60

60

75

75

75

60

32,,20
4Ox25
50)(32
63)(40

simboljzeaz~

,"-;0,

45

30

45
45

30
30

90
120

75

90

105

120

60

150

60

I~=z!.st"n~"

fil~tA"; .1 .

Ungh iut de atec


secundar Xl 0

3,2
1,6

cu ~ite

0,2
0,14,'
0,1
,0,006

I
i

Avansul
3,2
1,6

3,2
1,6

3,2
1,6

0,14
0,10
0,06
0,05

0,125
0,100
0,080

I'''1

0,24
0,17
0,12
C,08 I

0,20
0,14

0,10

0,200
0,160
0,125

K K", (650\ (190)W


e sY

0,320
0,250
0,200

0,250
0,200
0,160

~ )[rn/minJ

(17.2)

./

'"Rm / ,HE
(Ta~)

(17.3)

din otel

r-, mm.

Procedeul de
prelucrare

0,,,/
0,24
0,17
0,12

0,36
0,28
0,20 I
0,14

0,20 I 0,24
0,14
0,17
0,10
0,12
0,07 I 0,09

17.8. Valorile ccefieientului


inter-ioara.

Coaficienti

~i exponenti

la strunjirea

OR

2
s S 0,75
s > 0,75

x
Y

0,28
0,20
0,14
0,10

( ~i ale exponentilor

CM

OL

Fe

OL

Fe

21,2

14,0

92
90

63

0,25

0,15

0,15

0,20

0,67

C,4O

0,35
. 0,45

1,75

1,0

1,7

Degro~are

s, mm/rot, pentru CM

C,17/
0,12
0,08
0,06 ,

0,160
C,125
0,100

K.;T

Tabelul

Raze la virf a eu~itului

2,0

Valorile coeficientului K ~i ale exponentilor din re:j.atiile de mai inainte smt date pentru deqrosare ~i pentru f:Lrri.sare
in tabelul 17.8.

s 650

oS,2
1,6

1,5

',0

45

oiel rapid,

Avansur-i la strunjirea de finisare 8 o~eluluj


rapid =eu prevazuta cu pl~$
Our-o, Da/r-ot.

0,8

45

iar CH " ear-buri metal ice.

Tabelul 17.6

mm,

Avan~ul s, mm/rot

6,3
3,2

90
90

90
90

120

0,5

75
90

105

10

6,3
3,2

cuti t.uu i r,

pine tu:

Rugozitntea supr8fe~ei
Re, f!l!l

0,5
0,3
0,2

"0";0

60
w

75

90

5
Fe

0,4
0,2
0,1
0,05

Raze le vlrful

X,

Ol

0,9
0,7
0,3
0,2

~3/rot.

&etaiiccg

Unghiul secundar
de atac
0

CM

"",;<;""

25,,25

OR

"'2

20x20

Observatii.

.ntori08-

Strunj ire" hterioarl!


cu Xl 0" 0

CM

"I ~ ,~ "

Ilcinisi

t :

'~tL;:l

Strunj ire" interioarll


~i frontala,
cu Xl 0>

I ,u~~~"
"

~~i

carburi

",~"crB~"
Scut

.;jt:;"":'

face t ut ll.i. Av".


,,,,,,;l.fini~6retl fontoi cu cu.ite prcvl'i2llt<lcu pUku~a din

Procedeul de

~~; ~...;:>...;.uO'd.jtdtu& ~~

lK:i>Jt.i.slL,

front..,Ui.

s :;0,75
s > 0,75

w
m

0,125

68
69

0,100

4
0

1,25

0,20

0,20

Tobelul 17.8 (continuaro)

--

s s

1;lt>sl~1

Finisare
0 "

Finisare
Xl 0 > 0

Ra

Ra
Finlsare
0

>

K
x

16

0,5

1,6

125

100

0,30
0,15

0,40
0,20

1,00

1,25

0,18

0,28

92,8

0,33

61,5
0,20
0,50

80

16
0,25
0,67

0,40

0,25

K
x

3,2

._- -----

X1

K
t

Xl

, w

Labo l ul 1'1,9

Coef

ienj

F'"

10

Cu, ita din ot e l


rapid

Fe

OL

Fe

1,55
1,30
1,13
0,92

1,2
0,88

10

15

20

30

45

KYXl

1,0

0,97

0,94

0,91

0,87
OR

CM
Pl~n8 negativl!

1,0

Kvf
din

1,05

ev

Y SZ

<,

0,91

0,87

1,0

1,5 - 2,0

1,0

0,5

1,2

ha

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

OL

Kva

0,93

0,95

0,97

1,0

Fe

Kva

0,86

0,90

0,93

0,95

de eorectie

a yitezei

O,el rapid pentru

Observatie.

Coefieientul

Tabalul

17.10,Coeficientul

FaLul preLuer~rii

~j

exponen~ii

Degro~ara

z
u
w

(17.4)

Valorile coeficientului K 9i ale coeficientilor din relapa puterii sint in:licap in taOOlul17.10, in functie de materialul sculei l?i al piesei l?i de felul prelucrarii (de:jro~e
sau finisare ).

la calculul puterii.

Coaf le ien];i ~i
exponenti

x
Y

(kW]

KG sa ve ealeula cu r

KG=Kvx'KvX1'Kvf'KYa

t
t

s s
> s

Y
Finisare eu
Xl " 0

t ::: s
t

> s

..

OL

Fe

OL

0,0355
1,0
1,0
0,75
0,75

0,02
1,0
1,0 .
0,75
0
0,55

0,05

--

~"

71

CM

OR

70

Plana f8- Curb! Ura f atetll ra fetetli

0,9 - 1,2

ha

Ne = K

Plana saU
eurbli eu
fataU

metal ice

1,2
0,88

Xl

negativa

eu plaeute

OL

Forme fetei de degajare

carburi

t:G

icre

CH

1,26
0,84

Cutite

asch

K
Kyx

20
30
60

Coeficientii de coreqie a vitezei de aschi.era Kc sint indicati in tabelul 17.9 in fimct:i.ede unghiul de atac principal
sau secundar, de forma fetei de degajare ~i de valoarea uzurii
admisibile,
, Deoa.recevitezele Stnt calculate pentruprelucrarea otelului carbon Rm = 650 N/nun l?i a fo.'1telorCU HB = 190, in tabelul
17.31 se dau valori ale coeficientului de corect:ie 1<M in functie de matEil.riaJ.u1
prelucrat,
17.2.5, Put:erea efectiva, Ne' Se cal.eul.eazacu a jutorul relatiei:

(-~J r

i de

tcze

..

Unghiul do atae
principal X 0

prelucrarea:

(BB

-~.....-.,-~---.

Cu fatetli

CQ{t,q;;tio

00

---

I
I

1,0

',0
0,75
0,35

4,0
0,6
0,75
0
0,75
0,60
0,65
0

Fe

0,016
1,0
1,0
0,75

0,40

2,12
0,6
0,80

0,65
0,45

0,85

Tabelul

,7.".

AV6nsuri

recoaandnte

Cerecteristicile
~ote
rielului pontru clI;.ite
din:
< 450
Ol-el cu rezis'
ten"8 le 2upere
Rm ' H/mm

< 650

t, mm, pins

le:

1,70

2,00

2,36

2,80

3,35

4,00

4,47

5,60

6,70

8,00

9,50

11,20

1,25

1,10

0,94

0,84

0,79

0,76

0,57

0,50

Q,45

0,40

0,34

I" 0,30 I

CM

1,32

1,25

1,00

0,90

0,85

0,80

0,70

0,65

0,56

0,53

0,42

0,37

0,32

OR

1,12

1,00

0,88

0,75

0,67

0,60

0,53

0,45

0,40

0,36

0,32

0,27

0,24

1,12
0,88

0,90

0,85

0,80

0,70

0,80
0,60

0,70
0,53

0,63

0,17

0,17

0,15

0,12

0,40

0,35

0,32

0,28

0,26

0,23

0,19

0,1b

0,12

0,80

0,71

0,60

0,58

0,48

0,42

0,36

0,32

0,28

0,56

0,50

0,42

0,37

0,32

0,26

CH

0,70

0,63

0,56

0,50

0,45

0,95

CM
> 315

0,75

OR

CH

OR simbolizeaza

r, mm. pentru cut ite din:

1,12

0,95

0,85

0,75

0,63

0,20

0,17

1,06

0,95

0,84

0,72

0,64

0,57

0,49

0,42

0,38

0,33

0,28

0,25

0,23

1,12

1,00

0,90

0,75

0,67

0,60

0,50

0,45

0,40

0,34

0,30

0,25

0,20

0,81

0,75

0,67

0,57

0,51

0,45

0,38

0,33

0,31

0,27

0,23

0,20

0,18

0,90

0,80

0,71

0,60

0,53

0,47

0,40

0,35

0,31

0,26

0,23

0,20

0,16

0,61

0,59

0,53

0,45

0,40

0,36

0,3

0,27

0,22

0,21

0,18

0,06

0,14

0,70

0,60

0,55

0,47

0,42

0,37

0,31

0,28

0,24

0,20

0,19

0,16

0,13

la pralucraraa

seaifinisare

~i finisare
Rugozitatee

a otelului,

maJrot.

s~'Pr6fe~ei Rs, J11n

,
i

Viteze de e~chier" v, in m/m in, pinii le:

II
i

1,6

3,2

6,3

40

63

100

> 100

40

63

100

> 100

40

63

100

> lOO

0,10

0,12

0,18

0,08

0,12

0,24

0,29

0,10

0,20

0,15

0,16

0,06

O~

0,34

0,12

0,17

0,20

0,08

0,12

0,29

0,11

0,20

0,14

!
[

0,24

0,09

CH

0,34

0,12

0,15

0,18

0,21

0,08

0,10

0,14

0,24

0,29

0,12

0,20

0,38

0,14

0,17

0,20

0,24

0,09

0,15

0,29

0,34

0,12

0,29

0,11

CH

I 0,24

0,39

0,14

0,17

0,21

0.,24

0,09

0,16

0,34

0,13

0,29

0,11

OR

0,42

0,18

0,19

0,22

0,26

0,10

0,12

0,18

0,34

0,38

0,14

0,28

0,39

0,15

0,18

0,23

.0,27

0,09

0,1'

0,18

0,34

0,14

0,29

0,38

0,46

0,46

0,18

0,21

0,25

0,11

0,13

0,16

0,20

0,34

0,29

0,16

0,20

0,25

0,30

0,10

0,12

0,15

0,20

0,34

0,46

0,46

0,46

0,20

0,23

0,27

0,33

0,12

0,14

0,17

0,22

0,38

0,17

0,20

0,25

0,30

0,13

0,16

0,22

0,39

0,10

0,48

0,48

.0,22

0,26

0,30

0,37

0,13

0,15

0,19

0,24

0,42

0,5
OR

1,0

1,5
001
OR

2,0

CH
OR
2,5
CH
OR

3,0
CH

OR simbolizosz8

,,

!
I

!
I

0,48

o.ol rapid, iar CH . carburi metelice.

-I

o;~l rapid, iar CM . cerburi metal ice.

Tabelul 17. 12.Aven$Uri

RazB la virful cutitului

0,20

0,38

OR

0,16

0,23

0,42

< 315

0,21

0,25

0,55

CM

0,22

0,63

1,20

0,26 I
0,19

0,28

0,71

OR

0,31

0,33

< 12(){) OR

< 265

0,25

--,

0,23

0,50

0,90

0,28

0,20
i

0,30

0,56

1,06

0,32

0,37

0,28

0,32

0,63

1,18

0,35

0,42

0,25-~\

0,37

0,70

1,32

0,42

0,45

13,20 l,b

i 0,42

0,80

1,50

0,53

~-I
,oo !

0,45

0,85

OR

0,56

0,48

CH

CM

Ob$erva~ie.

8~chj~re

~; fontei, za/rot.

1,40

OR

< 190

Obsarv3>ie.

a o,clulu;

OR

Fonta cu HB

de degro~Qre

Adlnci~en dG

CH
< 950

le prelucrerco

,;::
~.~

Tabelul

17.13. Avansuri

Raze

\~

cut

la v irful
i t u l u i r, mm.

6,3

",j

:1
A:)

Rugozitatea Ra'
3,2

JlIO

.~

la prelucrorea

de semifinisare

~I finisaro

0,20

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

OR

0,14

0,18

0,24

0,31

0,36

0,44

CH

0,10

0,19

0,27

0,35

0,40

0,45

OR

0,09

0,11

0,13

0,16

0,18

0,21

CH

0,06

0,12

0,15

0,18

0,20

0,21

3,50

Tabolul

a fontei,ma/rot

4,50

5,50

(eontinuere)

1,25

1,70

jr.i4

l' ~

t<-

0,25

0,31

0,36

0,25

0,30

0,40

0,10

0,125

0,20

0,20

L~

.,:.1

:.1

Observa~ie.

':1

OR simboliz08Z!

o,ol rapid,

iar CH - c8rburi met8lico.

17.3. STRUNJIREA FRONTAIA


:~]
':1

Suprafetele frontale ale diferitelor piese se pot prelucra


prin strunjire pe maridnilede alezat :;;i frezat orizontale.
17.3.1. Alegerea.sculei. Cutitele pentru prelucrarea
prin strunjire frontali1 au geometriasimilari1cu cele folosite
la prelucrarea pe stnmg. Uzuraadmisibil~ h !?i durabilitat.ea
economi.caTee sint :in:li.catein tabelul 17.5. a
17.3.2. Mirx::i.mea.
de ~ere
t. la strunjirea frontali1, adincimeade aschi.era t reprez:inti:i grosimeastratului de
material ce trehlie inder:artat, in mm.
17.3.3. Avansuls.Avansulla strunjirea frontali1 are
valori recomarrlatein ft.mctie de tipul prelucri:irii, de adincimeade ascaiere, de materialul sculei :;;i al piesei, in tabelele
17.11 ... 17.13. la prelucrarea pe masdni,cu diametrul arborelui mai mic de 85 mm,avansul se va corecta cu valoarea K~=0,8
. 17.3.4. Viteza de ~
v. Viteza de aschtere v
:;;i coeficientul de duritate ~T se calculeaza cu ajutorul relatiilor (17.2) ~i (17.3).
Valorile coeficientului K:;;i ale exponent.i.Iordin cele
doua relatii
sint date in tabelul 17.14.
Tabelul
Coe

17.'4.Valorile

f i c i>

OR

on,; i ~i
exponent ii

0,25

112

x
y
u

Fe

r;;0,25

71

I
',75.

OL

42,5

40

600

0,15
0,66

front8l~_

Fe

s S. 0,63 s > 0,63 s s 0,30 ss.0,60 s> 0,60 ss 0,4

0,25
0,33

la strunjiroQ

CH

OL
s

le

K ~i ale oXp0n8n~ilor

coeficientului

0,33

500

490

365

0,2

0,33
1,00

74

300
0,15

0,15
0,40

s> 0,4

0,15

0,2

0,4
0

Coeficientul de corectae Kt;a vitezei este iIrlicat in tabe1ul 17.9, in functie de geometria cutitului.
17.3.5. Putere efectiva No' Puterea efectiva se cal.culeaza cu relapa (17.4); Valorile coeficientului K ~i ale expcnentd.Lcrdin relapa (17.4), pentru stnmjirea frontali1, sint
date in tabelul 17.15.

Tabelul

17.15.

Coeficientul

K ;i oxponen,ii

putorii.

CH

OR

Cooficientul
;;i
exponent i i

OL

Fe

le

0,0355

0,02

x,

la ealculul

OL
0,05

Fe

0,010

'1,0

1,0

',0

',0

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,35

0,55

0,1.0

17.4.

FREZAREA SUPRAFEI'ELOR

Prelucrarea suprafetelor pr:in frezare la aceste tipuri de


~ini
se poate face cu diferite
tipuri de freze, cu un ~
de aschiere adecvat.
17.4.1. AlBJerea frezei. Frezele se aleg la fel ca
la frezarea pe ~ini
de frezat, materialul prelucrat :impwUrrl
necesitatae prelucri:irii cu scul.e din otel rapid sau cu scule
preWzute cu p1i1cutedin carhlri metalice. Parametrii geometrici ai frezelor se aleg din staIrlaLuele corespu:nzi1toare.
Uzura admisibili1 ha l?i durabilitate.a economina'l'e sirrt; indicate in tabelul ;L7.16.
c
75

"~;;''''''"';"----'-.-

--'

Tabe t ut

rl.16.UZUill

ud1!dbH8

~1 cK.we.:bHjtutea

la f rezur-e ,

~icJi

febelut W.17

:do'<',-'
":"p.-,,[ucfan. la f irri
sar-en cu frezQ cj t indr-o - frontale
nu "o.!>diL

Pr-ocedeu
Toi~

I
i

din:

ICU

coada

OR

Material:

--olicoidal6
CM

CM

OR

OL

Fe

OL

Fe

OL

0,5

0,5

0,7

0,4

0,5

1,0

0,6

0,8

1,0

1,5

1,7 2,0

OL

Fe

Fe

. ........

'

11.

1,5

Dur eb i l i t atee economic5 T

20

180
180
-

Fe

OL

Fe

0,15

0,25

0,8

1,0

0,4

0,6

1,0

1,2

20

, min

100
160
250
400
-

110
180
280
-

< 250
250 -630
631 - 1600
~ > 1600

20

Adaosul de pr?luerare

0,1.0
0,80
1,00
1,25

0,80
,00
1,25
1,60

1,00
1,25
1,60
2,00

0,80
1,00
1,20
1,60

'-...I
(~~

1,25
1,60
2,00

50

50

, mm

Lunginea de contact tl

Uc

__
_
__
120
120
120
-

125

50

CM

cc

35
60
90
150
-

Adincimea de a~chiere t, mm.

Lungimea
de frezet
l, mm

Diemetrul f re213;
D, mm.
25
40
63
100
160
250
400

OR

Frezeroa cu frazA
disc cu dou~ t6i~uri

~-~ i

12,51 0,4
ha pen!
tru Ra, > 12,51 !lm

W.

Frozaree cu frozA
frontal8 cu alezaj

Frezare5 cu fr6z6
cilindric!

Ap

_
130
210
330
530

Tabelul

17.18

Adaosuri

1,25
1,60
2,00
2,50

1,60
2,00
2,50
3,00

mm
1,00
1,25
1,60
2,00

1,25
1,60
2,00
2,50

de preluc.are

la finisa.ea cu freze disc ~i frontale.

Lungimea do contact tl, in mm. _

Lungimea
de frezat
l, mm

20

125

50

25

50

25

Adaosul de pralucrare

50

Tabelul

0,60
0,80
1,00
1,25

17.19

0,80
1,00
1,25
1,60

0,90
1,10
1,40
1,80

0,80
1,00
1,25
1,60

0,90
1,10
1,40
1,80

1,00
1,25
1,60
2,00

1,10
1,40
1,80
2,25

Avansuri de degro~are cu freze cilindro


o~el rapid, =m/dinte.

Valorile adaosurilor de prelucrare sint date in tabelele


17.17. :;;i 17.18. pentru frezarea de finisare.
la frezarea de deqrosare adincimeade aschi.ere este egala
cu mckimeade prelucrare, rezultata din calcule.
17.4.3. Avansul pe dinte sQ' Pentru diferite tipuri
de frezari, avansul, pe dinte, in mm/dinte,are valorile date in
tabelele 17.19 .. 17.29.

4,0

1,10
1,40
1,80
2,25

1,25
1,60
2,00
2,50

Font~
lungimea de contact

2,5

50 '

- frontale cu coada, din

OJ;el
Diametrul frezei 0,
'in mm, pina la:

25

Ao ' mm
I

Fig. 17.2. Prelucrarea cu freze disc


~i f rontale

.,

Adineimea de a~chiere tL ' mm. pin~ la:

< 250
250 - 630
631 - 1600
> 1600

6,3

10,0

2,5

l, mm

4,0

6,3

10

Avansul pe dinte sd' mm/dinte


20
32
50

0,09
0,12
0,16

0,08
0,10
0,13

0,08
0,11

77
76

125

17.4.2. Adincimea
de ~
t. Se ia in considerare in fun.cl;iede tipul frezei cu care se face prelucrarea. In
fig.17.1 este da~ schemade prelucrare cu freze cilindro-frontale cu coada , iar in fig. 17.2 - cu freze disc :;;i frontale.

Fig. 17.1. Prelucrarea cu froze c i lindro-frontale cu coad~

125

-0,09

0,18
0,24
0,30

0,14
0,16
0,23

0,10
0,14

0,10

;:-~

Tobelul

17.20

Avonsuri

-:~:j
J

de finisoro cu freze cilindrico

0tol cu Rm' N/nll/

Diametrul frezei,
Of mm pentru Raf
J1m

'1

~ 650

> 650

> 190

~ 190

.-_.

["",7,..

(.,"1.

80

50

[;"\':

200

125

contact
tl,mm

;.}

6,3

0,04

3,2

Adaosul
do
pr~lucrare
AD,mm

0,05

0,07

0,015

0,025

0.03

0,04

6,3

0,05

0,065

0,09

0,115

3,2

0,025

0,035

0,04

0,05

6,3

0,06

0,08

0,11

0,13

3,2 '

0,03

0,045

0,05

0,06

0.09

32

{j
'I
J

'i

Fontil cu HB

20

:j

;i

---'-'-~

.'~>

Avan:ouri 00 d<:!IrQ~{"""IXHltl'<-i fro.a 'frontal eo plli.cut,o


clin
enrbur i 5aCtul lCU, ~JtHf\to_

Avansuri pe ~inte sd' mm/dinte

~1
:]

17.23

de

~:~
,j

T"b~l"l

cu cocda, din o.cl rapid,

./dinte.

50

Tebelul

O;&l

2,5

4,0

63
80
100

6,3

1,6

pin! la:

2,5

4,0

0,13
0,18
0,25

0,11
0,17
0,23

0,18
0,24
0,33

0,16
0,21

0,17
0,23
0,30

0,16
0,22
0,28

17.22

Avansuri

de degro~Qre

OL
Fc

0,13
0,22

0,13
0,20

0,11
0,19

125

OL
Fe

0,13
0,22

0,13
0,20

0,11
0,19

0,11
O,W

0,10
0,18

160

OL
Fe

0,17
0,28

0,16
0,27

0,15
0,25

0,15
0,25

0,14
0,24

0,13
0,23

0,14
0,24

200

OL
Fe

0,17
0,28

0,16
0,27

0,15
0,25

0,15
0,25

0,14
0,24

0,13
0,23

0,14
0,24

0,23

250

OL

Fe

0,22
0,25

0,20
0,33

0,19
0,31

0,19
0,31

0,18
0,30

0,17
0,28

0,18
0,30

0,17
0,28

'-,'.

;,,:--

Tabelul

0,21
0,26

Font!

12

17.24

0,060

0,045

0,035

90
100
110
125
160
200
250

0,075
0,060
0,075
0,095
0,120
0,150
0,205

0,055
0,045
0,055
0,070
0,085
0,105
0,105

0,045
0,035
0,045
0,055
0,070
0,090
0,120

.-

mill

0,045
0,055
0,070
0,095

78

0,095

0,055

0,155
0,120
0,155
0,190
0,240
0,300
0,410

0,115
0,090
0,115
0,145
0,175
0,215
0,305

0,095
0,055
0,095
0,115
0,150
0,185
0,240

Rugoz ftatea
supr ef e t.e i
Ra' J1m

de finis~ro

la freze frontole din otel rapid, ~/dinte.

O~el cu Rm, N/mm2


!: 650

> 650

Font! cu HB

> 190

190

40
50

3,2
1,6

0,030
0,010

0,045
0,020

0,065
0,025

0,100
0,040

,50

3,2
1,6

0,035
0,010

0,050
0,020

0,075
0,030

0,110
0,045

60

3,2
, ,6

0,035
,0,010

0,050
0,020

0,075
0,030

0,110
0,045

75

3,2
1,6

0,040
0,015

0,060
0,025

0,085
0,035

0,120
0,050

--

0,120

Avansuri

0,16
0,27

12

Avansul pe dinte sd' mm/dinte


60
75
80

:',

<., l.'

100

Adincimea de a~chiere t, mm. pin~ la:


3

t:

0,08
0,13

la freze frontale din o~el rapid.

O~el

pe dinto sd' mm/dinte

0,09
0,14

Diemetrul frezei
0, mm.

Avansul

OL
Fc

Diametrul
frezoi D,
Tabolul

2 ..4

4 ...6

6,3

Avan.ul pe d;nto 'd' mm/dinte

0,13
0,19
0,28

6 10

2 ...4

80

Font!
Lungimea de contact tl' mm

1,6

4 ..6

Diametrul
frazci 0, mm

17.21 Avensuri de degro~are cu froze cilindrico elicoidalo prev~zuto


cu pllScuf,eciJre, _/dint

Diometrul freze; D,
in mm, pin~ la:

2 ..4

2 .. 4

4 .6 6 10

.
.

0,090
0,115
0,145
0,195

80

3,2
1,6

0,080
0,030

0,115
0,045

0,160
0,070

0,200
0,100

90

3,2
1,6

0,045
0,020

0,060
0,025

0,095
0,040

0,210
0,055

3,2
1,6

0,100
0,045

0,145
0,060

0,185
0,095

100

c--"

0,220
~125

79

~'::}::';::~7';;

,,-,

Tat",lul 17.24 (contiocsr-e


110
,

-_. ~ .... - ~...

I,

3,2
1,b

0,050
0,020

0,070
0,025

0,105
0,045

0,140
0,060

3,2
1,6

0,08
0,035

0,130
0,055

0,185
0,080

0,245
0,101

Tabelul 17.26 (continuars)

f----

80

.~,

,~

125

'",.;:

'<~,

_.

6,3

0,050

0,070

0,085

0,120

3,2

0,020

0,030

0,035

0,050

6,3

0,055

0,080

0,095

0,130

3,2

0,025

0,035

0,040

0,055

6,3

0,060

0,090

0,105

0,104

3,2

0,025

0,035

0,045

0,060

100
160

3,2
1,6

0,080
0,030

0,115
0,045

0,165
0,070

0,215
0,095

200

3,2
1,6

0,060
0,025

0,090
0,035

0,115
0,060

0,130
0,075

3,2
1,6

0,050
0,020

0,070
0,030

0,100
0,040

0,135
0,055

;,.;:;

250

125

Tabelul 17.27. Avansuri de degro~are


u/dinto.
Tabelul 17.25. Avansuri dO f;n;58rO la freze frontale prevBzute cu placuta durc
aD Idinte.
\ ,
:d

':q
'.'.

Oiametrul frozei 0,
mm. pentru rugozit nt o o Re

:.}

Font! eu HB:

Otel cu rezi~tent8 Rm
H/mm

r--,.~~------

pm
!O

80
........

650

> 650

3,2
0,090
~.-------_
1,6

~ 190

0,130

0,175

0,055

0,080

Font!

tel

Lungimee de
contact tl
mm

6,3

10

din otel rapid

16

25

40

16

25

40

0,12
0,12
0,16
0,14

0,11
0,14
0, i2

0,10

10

6,3

-----_._-- ---Avansul po dinto, mm/dinto

Oiametrul fre-I
201
0, mm.

0,230

----

..

0,035

Material

la froze disc cu dou~ tai~ri

63
80
100
125

0,230

---.-~-----.~
..

3,2

0,100

0,11.5

0,205

0,280

1,6

0,045

0,065

0,095

0,125

3,2

0,090

0,130

0,180

0,245

1,6

0,035

0,055

0,080

0,105

3,2

0,075

0,110

0,160

0,215

1,6

0,030

0,045

0,070

0,090

3,2

0,065

0,090

0,130

0,175

1,6

0,025

0,035

0,060

0,075 .

3,2

0,050

0,070

0,105

0,135

..

0,06
0,08
0,10
0,08

0,06
0,07
0,08
0,07

0,05
0,05
0,07
0,06

0,04
0,06
0,05

0,04

0,14
0,18
0,25
0,20

0,13
0,17
0,19
0,17

100
Tebelul 17.28. Avansuri de degro~ are la froze-disc cu dauB tai~ri
placute dure, /dinto.

prcvazute cu

125

160

200

250

lungimea de contact
t[ ,mm

4,0

16

24

Adoos de prelucrere
Ap, mm.
Diametrul
0, mm

10

6,0

2-4

63

40

25

2-4

4-6

2-4

46

6-10

Avansul pe dinte, mm/dinte

frezei

Ol

0,18

0,15

0,14

Fc

0,24

0,20

0,18

OL

0,19

0,21

0,19

0,18

0,15
0,19

100
1,6

0,020

0,030

0,045

0,055

Tabelul 17.26. Avansuri de finisere le fraze disc co dbui t8i~ri


I:!!l/dinte.
Diametrul

frezei

0, mm,

pentru rugozitatea

Ra,

O~el cu Rm, N/mm2


S 650

pm

din otel rapid,

0,18

125-160

Font! cu HB

Fe

0,25

0,22

0,28

0,25

0,23

OL

0,21

0,19

0,17

0,23

0,22

0,2i

0,19

0,19 0,17 0,13

Fe

0,27

0,24

0,21

0,29

0,28

0,27

0,25

0,25 0,21 0,17

OL

0,22

0,20

0,18

0,24

0,23

0,22. 0,20

0,20 0,18 0,14

Fe

0,28

0,26

0,23

0,31

0,29

0,28 . 0,26

0,26 0,23 0,18

180-200
> 650

!O

190

> 190

6,3

0,045

0,060

0,070

0,110

3,2

0,015

0,025

0,030

0,045

224-315

63

80

6 Picns.

\"01

81

>!

~
.. ~
.....~. , _.~. __ ._._ ... _, ...

~~~----.-

, .._-_:._ ....._. ~,;7;"::::-;;-.-.---::;:"~:-..:-:":~~

--.--~~----.~I":>-..-'-. -.-..

"',- k<.:;s.,.b}gi

\i',"

Tabelul 17.29

Avansuri do finisare la froze disc co daua t&i~ri


pl~~e
dure, ma/dinto_

T ipul f r eze i

Fontll

O~el

Diametrul froze;
D, mm, pentru ru90z;t&te& Ra, pm

prov&zuto cu

HB

Rm > 650

Rm ~ 650

s 190

Tabelul

0,115

0,165

0,200

0,260

3,2

0,050

0,070

0,105

0,130

6,3

0,102

0,145

0,200

0,260

3,2

0,045

0,060

0,095

0,120

125
0,202

0,150

3,2

0,040

0,060

0,095

0,120

6,3

0,090

0,130

0,160

0,040

3,2

0,035

0,050

0,060

0,'00

6,3

0,090

0,'30

0,160

0,240

Y
u

0,4

0,20

W
11\

160

33,5

56

x
Y

0,12
0,'

0,45
0,3

0,5

0,5

0,5

0,2

0,'
0,33

0,3
0,25

180
C it ;ndr icll

200
3,2

0,035

0,050

0,060

0,100

6,3

0,075

0,.105

0,152

0,200

3,2

0,025

0,040

0,065

0,090

6,3

0,075

0,'05

0,'52

0,200

3,2

0,030

0,040

0,065

0,090

III

224

250

6,3

0,060

0,080

0,'20

0, '60

3,2

0,035

0,030

0,050

0,070

Disc cu
douli ta; ~url

Y
u

,.'

0,2

0,4

0,'
0,2

0,10
0,15

315
Observa~;e.

La prelucrarea
mill,

se

VB

pa me~ini cu diemetrul
corecta avansul cu Ks=O,8.

arborelui

principal mai mic decit 85

17.4.4. Viteza de ~ere


v. Viteza de aschiere V
se calculeaza cu relatia (17.5), iar coeficientul de durabilitate ~T cu relatia (17.6):
K ~T

OX ~

[m/rnin]

v=
tY

tU

SW
d

z'

\ Tef

I 85
0
110,38
,2

0,28

(17.6)

~.::;
cr-.
j:"",

~::
53

l:52,5

tl:s2,5
tl>2,5

0,13
0,4

Ild~,2
8d>O,2

0,19
0,47
, ..
;;',:.:

0,'
0,33

0,14
0,4

475
0,,5
0
0,4

530
0,25
0
0,4
0,1'
0,33

Sd:SO'1~1 0,'2
sd>O,'2 0,40

0
0,45

0
0,33

17.4.5.Puterea efectiva No. Puterea efec'tiw se caleuleaza cu relatia:


Nelf= K

OX t

v sdY

tW

(17.7)

[kW]

in care 0 este diametrul frezei, in mmi tl - lungi.mea de contact, in mmi t - grosimeade aschi.ere, in mmi Vf - viteza de avans, in mm/min. (relap.a 17.8):
Vf = ---Sd"Z
7!'o

(17.8)

[mm/mm]

Valorile ooeficientului K ~i ale exponentilor din relatiile (17.5) ~i (17.6) sint indicate in tabelul 17.30, iar ale
coeficientului ~ - in tabelul 17.31.
82

"~.,-:,,,.:-

-- - ---- ----

---_._ .. _--_.---

z - numarulde dinti ai frezei.


Valorile coeficientului K 9i ale expanentilor
(17.7) sint date in tabelul 17.32.
83

din

i' ~

\\::

0,37
0,23

0,15
0
tl12
tl>2

",'-

ii:'

1000 "V

I Tec \\ m
~T=-I
(

(17.5)

ID

tl :52

~,:
W,
~.

260
- 0,12
0,15
0,2
0,35
0
0,33

0
0,1
0,2
0,4
0
0,2

31,5
0,2
0,1
0,5

23,6
0,25
0,1
0,3

Fe

2b5

3',5
0,05
0,'
0,'
0,4
0,'
0,15

0,1
0,2

0,260

0,'05

28
0,05
0,'
0,15

t-".

OL

Fe

I sd>O"

sd~"
65

K
Cilindro frontaUi cu
alaze]

CM

OL

~; ex-

6,3

~ ~i ele expononiilor din role.ia vitczei

OR

Cooficien~;
ponen~i

HB > 190

100

6,3

17.30.Velorllo cootlciohtului
le frozero_

relatia

.~~.
j'-:

...
"'.

Tabe lu l 17.31
--

Valorile coeficientului
Caracteristicl

Materialul

32
34
37
42
50
60
70
00

Rm,N/mm2

mecanice

HB

I-.--~

rll

Strunjire

prelucrat
!

OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL

de corectie

=--""'"""

OR

CH

Pre lucrarea

OR

Frezare

al e ze je I or
CI1

C'-~-!

----

.-~--~ ~---

-----t

---,---1

-,oi--

8,

320
340
370
420
500
600
700
min 320

90
100
110
120
145
175
205
min 90

2,81
2,56
2,10
1,75
1,30
1,00
0,88
3,48

1,8
1,7
1,55
1,38
1,16
1,00
0,93
2,03

1,7
1,62
1,47
1,34
1,14
1,00
0,93
1,89

1,7
1,62
1,47
1,34
1,14
1,00
0,93
1,89

1,7
1,62
1,47
1,34
1,14
1,00
0,94
1,89

1,3
1,71
1,53
1,38
1,16
1,00
0,93
2,03!

l5Cr8
40Crl0
35Crl0
45Crl0

700
1000
950
1050

179
217
197
229

0,75
0,40
0,44
0,37

0,93
0,65
0,69
0,62

0,80
0,58
0,61
0,55

0,94
0,68
0,71
0,65

0,77
0,36
0,40
0,33

0,93
0,65
0,69
0,62

13CrN i17
13CrNi35
l1CrNi12 ; 15CrNi15

800
1150
1000

207
269
217

0,70
0,40
0,34

0,81
0,57
0,65

0,74
0,54
0,61

0,83
0,60
0,69

0,68
0,29
0,38

0,81
0,67
0,65

13CrNi30
19CrNi35
35CrNi 15
45CrNi12

950
1300
750
1050

219
269
206
207

0,38
0,33
0,77
0,46

0,69
0,50
0,77
0,62

0,52
0,48
0,87
0,58

0,71
0,54
0,80
0,65

0,43
0,23
0,88
0,35

0,69
0,50
0,87
0,62

31Mn14
45Mn16 ; 65Mnl0
35Hn16

800
700
650

217
229
207

0,59
0,70
0,77

0,81
0,90
0,98

0,58
0,62
0,69

0,83
0,90
0,98

0,61
0,68
0,73

0,81
0,91
0,98

15MoMnCr12 ; 16MoCrNi 6
21HoHnCr12; 18MDCrNi13
36MoCrNi 10
34HoCrN i15
30MoCrNi20

850

217

0,57

0,77

0,55

0,79

0,58

0,77

1000
1100
1200

217
229
235

0,47
0,42
0,39

0,65
0,59
0,54

0,46
0,44
0,40

0,68
0,62
0,58

0,34
0,28
0,23

0,65
0,59
0,54

I
I-

i
t

I
i
t

Tabelul 17.31
0

I
I

(cont i ouer e )
8

0,70

0,75
0,71
0,68
1,00

0,54
0,38
0,34
0,75

0,72
0,69
0,65
1,00

3311oCrl1
41MoCrl1; 3OfioCrl0
20MoNi35; 36HoCrl0
25MoCrll

900
950
1000
650

217
217
241
217

0,53
0,50
0,47
1,00

0,72
0,69
0,65
1,00

50VCrl1
16CrN illl0; 25CrNilll0
18KnCr 10 ; 35HnS i12
16MnCrNi 15
21TiCrHn12; 27MnS i12
38SiCr15
35CrSiHn13; 305 iMnCrN i16

950
1100

235
268

0,50
0,42

0,69
0,59

0,51
0,42

0,71
0,62

0,39
0,28

0,69
0,59

900

229

0,40

0,72

0,45

0,74

0,50

0,72

1000
1650

230
245

0,35
0,19

0,65
0,39

0,41
0,26

0,68
0,43

0,30
0,11

0,65
0,39

OLC10
OLC15
OLC20
OLC25
OLC35
OLC45
OLC50
OLC55
OLC60

340
380
410
460
520
610
540
670
700

110
120
130
150
170
190
200
220
240

2,50
1,99
1,61
1,68
1,26
0,98
0,94
0,86
0,81

1,71
1,45
1,30
1,35
1,16
1,00
0,97
0,92
0,89

1,60
1,40
1,26
1,30
1,13
0,99
0,96
0,93
0,72

1,62
1,51
1,28
1,30
1,13
0,99
0,97
0,92
0,90

1,60
1,40
1,26
1,30
1,13
0,99
0,96
0,93
0,72

1,69
1,46
1,31
1,34
1,05
0,99
0,96
0,92
0,89

RUL 1
RUL 2

720
800

207
217

0,83
0,78

0,90
0,81

0,73
0,58

0,91
0,83

0,73
0,57

0,90
0,81

OSC
DSC
DSC
DSC
DSC

650
670
990
720
750

187
182
197
207
217

0,80
0,76
0,72
0,83
1,23

1,00
0,97
0,94
0,90
0,87

0,80
0,78
0,76
0,73
0,71

1,00
0,97
0,95
0,91
0,88

0,80
0,78
0,76
0,73
0,71

1,00
0,97
0,94
0,90
0,87

600
580
620
850
800
780

170
166
175
243
228
220

0,66
0,70
0,74
0,57
0,46
. 0,64

1,08
1,14
1,05
0,77
0,81
0,84

0,56
0,54
0,73
0,55
0,58
0,61

1,07
1,12
1,04
0,79
0,83
0,86

0,76
0,79
0,73
0,58
0,57
0,63

1,08
1,13
1,04
0,77
0,81
0,84

7; OSC 8
9
10
11; OSC 12
13

T20Mn14
T35Mn14
T30S iHn12
T4OVHn17
T35CrSiHn17
T30HnCrN i14

0,52
0,50
0,1.6

}>
T6belul 17.32.Valorllll

~I INOO"'I~I"'CO"'~
~

co

,.....
.0 0 0"'
0--0

+-I

0'"

0"0"'0"0"0"'0'"

0"'-"0'"

~
....:1'

Ln Lfl ""

0000

000000

U"\~Q)Q)

f'o.-

0000

..:1' ....,.

K
x

N N ':.

000

~
.8

Frontel!
cu
al eza]

u
y

"

t-

-o

I ~8.8.0!.

""eo

O'

0"-"-0

-,

..oO"-o-..:t

-o

,... 1'-..- ,....


00_0

[80-0-0-",0r-.,.,....,..... ... ,.....

.............
000000

..,

~a-o- ...
...

000

Ci l indr icA

U'\

vtR..~OS...

-e

"""...0ON

0000

'"

0000

L(H"'"

'"
O'
-e

Lf) If'I

.. .. ..

~~~~~$
.. ..

,.,,~...
...

000000

-r -e -e

10.

~.!::. ~.;:,

",
e-,

g.!::.!::,!::, 12, !::,

.0 ...0.CO

0--0

0000

000000

000

02.~1

~.O s '.~~

................................................
0000
0
0000
0
000000

""8
~~ro

N"--N

~
N

Ln
N

~~N

NNNNNN

doua tA'
i,.uri

o- . ~

I.O.
0-0

I.-o~:.Ls...,m
NNNN

Disc cu

NNN

Fe

OL

Fe

3,5'10'5
0,1
1,0
0,2
0,9

',6"0'5
. 0,15
1,0
. 0,3
0,9

5',0'5
0,3
1,0
0,25
0,9

2,5"0'5
0,15
0,'1
0,25
1,0

1,';'0'5
0,15
0,9
. 0,33
1,0

4.,0'5
0,15
0,9
0,25
1,0

3,55',0'5
0,15
0,8
0,3
1,0

K
x

000

NO 0"""
I l"-.OO.O'-.

._--_.
M

u
Y
w

t:':

CM

OR

Coofieien~i
~i 8xponon~i

~1"''''rog'''<XlI'''..,~

&I"I1.IliJ'\

'.

Tipul
frozei

Ol

....
, I~~~NI~I~"'O~

,....,

~l axponon~Hor din ret at.i puterii.

",1
...
"''''01i31i3I<>-~..,
I""- t--t-I'-I'...o1J'\r-..

,...,.
,....
co..,...,.

0000

CO

eoeflcientului

1,8'10'5
0,3
1,0
0,25
0,9

~:

~\:r:

,',',

1,4"0'5
0,1
0,9
0,2
1,0

,,5"0.5
0,1
0,8
0,3
0,85

1,6"0'5
0,15
0,8
. 0,3
1,0

;,::;"

t:::.

9,0"0'5

1. .)

0,8
. 0,3
0,75

(i':;'.;

1 ,

17.5.

GAURIREAill PUN SI DE LAOOIRE

Opera1;ill.e
de g~urire ~i de l~ire
se real izeaza cu scula
prinsa in arborele principal al masini.i..
17.5.1.
Aleqereasculei. Tipul b..lrghiului~i parametril geometrici sint la fel ea la g~urire ~i se aleg conform
in:lica1;iilor date in tabelul 16.1. Uzuraadmisiliilil h~ ~i durabilitatea eocncndoaTee la g~urire,lfugire ~i alezare sint date
in tal::elul 17.33.
Tabolul 17.33.llurabilitllti eeoooa ice lIi uZlJri adII!Iisibilo.la glkJriro, lArgiro
alezore.

~.

~.,

~i
"./

0000
0"""0
0--0..0,....

o
o

coc:or--o-<Xl ~~1i3;:!
~ ~~~g;:!>!
a;)COtOO"a>as

000

~~

Procedeu

GAurire in plin ;i
de l!rgire

Seuli

NII'

t::

._,....
%0

N
~

0'--_
u:z:oz
L'-

.- CL.
I-:l:UU

~~~~
t-J-t-I-

;!l
Cl>
U

~
u

~ ";:~
'6~

::t!~'~-:~'::':
=r::

'">

:.2

sS: .... .,..-~


",.~!.t'I

;ECO-..rocoz
L.. __
N:J;:
c...

~~~~~~

86

'&.

'"
~
~
u

...

Cl>

o
N

...--..t'L.. 0
'-_UOMN
% C c....:t_::Jr:
L:.t: X'''1.. L

'6~~b~~
~x:x::%

Hotericl

OR
OL

CH
Fe

Fe

L!rgiro

Uzura
he,
mm

OR
OL

Fe

o ;ac,.etrul

'0..

Fe

OL

mm

Fe

Uzu
re
ha,
mm

Tec,m;n

Toe, min

sculei 0,
mm

0<

-&.
0:

,."a. '"a.

'"

Tee, min

OL

OR

Uzura
ha,

CH

ee

,:.

Alezare

cu lArgitor

'"

~N""

a. a. a.

"'''''''

10
16
25
40
63
) 63

19
30
47
75
118
1'10

28
45
71
112
180
280

14
22
36
56
'10
140

0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

1,4

.
.

.
.

38
60
95
150

48
75
118
190

87

:J
61'
106
170

16
25

"

1.,0
~,2

40

1,6

''60

.., .~I110063
t:

20
32
50
80
125
200

0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7

1'1' ,5.2. hlincim.ea de aschi.ere t. Se carcul.eaza cu a~jntorul l.-elat.iei (17.9) 111gtiur.i re ~d. cu rcln1.;.:i a (J7.1) la ltll:'-

't ,':~

Thhelul 17.?oh

gire:
.:'

/lvnn""ri III gl'ur ir~" cb lllrgiro ot"lului


..

r-;:terialul sculei

t =

[mm]

(17.9)

Materialul

Tebe lul, 17.34 AY"nsuri

III ga.1rirea
o~el rapid, em/rot.

J
': :~
I

Diametrul
burghiului
0, mm

Ra 25

FontA

Ra 12,5

Ra 6,3

.,I

Ra 50

Ra 12,5

Ra 25

10
12,5
16
20
25
31,S
40
50
63

0,13
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,25
0,28
0,31

0,10
0,11
0,12
0,14
0, l6
0,18
0,20
0,22
0,25

Tabelul 17.35. AVBnsuri la gburirea


cuto dur e , /rot.

:-~
',i;

Jl

0,16
0,18
'0,20
0,22
0,25
0,28
0,31
0,35
0,40

oiametrul
burghiului
0, mm.

la

'2,5
16
20
25

0,23
0,26
0,30
0,33
0,37

0,17
0,19
0,21
0,23
0,26

0,20
0,22
0,25
0,28
0,31
0,35
0,40
0,45
0,50

0,13
0,15
0,17
0,19
0,21

HB

:5

190

K K

"

,~I

'IT

e sY
KvT

Dk

>

0,42
0,47
0,53
0,60
0,71

0,30
0,33
0,37
0,42
0,47

650 \u (190)W

( Rm-)

(~)m

0,37
0,45
0,53
0,63
0,75

BB

[m/miri]

0,28
0,33
0,40
0,47
0,56

0,95
1,12
1,32
1,60
1,90

,
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95

0,53
0,63
0,75
0,90
1,06

0,71
0,85
1,00
1,18
1,40

0,42
0,45
0,50
0,55
0,60

a,

t.'"

~
"
\.,

r~(~';
t,,'l

11
f,;'~
i'

t '

f~
Tabelul 17.37

cu pl3-

L, mm

k: '

KsL

Valor'le coeficientului
40
1,00

100

80

60
0,90

0,75

0,80

> 190
coeficientului

Ks1 la prelucrarea
-

I Ra>25IRa>12,5
0,30
0,33
0,37
0,42
0,47

:'.,

f',
0,50
0,60
0,71
0,85
0,95

KsL
HB

'

(;'

Tabelul 17.38.Valor;le
Ra>251 Ra>12,5

31
40
50
63
80

"

Avansul s, mm/rot.

undo K 1 este eoefieient, funetie de unghiurile


aO si
0 s i de materialul desprelucrat (tabelul 17.38); K 2 - eoefieient,
functie de grosirnea
peretelui piesei sau al tev;; (taberul 17.39).

Unghiul de pozitie aO ~i a1 0

0,23
0,26
0,30
0,33
0,42

30-40

60 - 90

40
OD
80
100

40
6D
80
100

cu scule din otel rapid

500

650

> 1100

900

190

150

1,00
0,90
0,80
0,71
0,63
0,56

0,90
0,80
0,71
0,63
0,56
0,50

Gro.;mea paretelu;,

0,80
0,71
0,63
0,56
0,50

1,00
0,90
0,80
0,71
0,63
0,50

1,25
1,12
1,00
0,90
0,80
0,71

> 3
1,0

0,8

Ks2

(17.11)

Ks2
:5 3

mm

Tef

88

89

-"--

"

I't

r';:
t<
1; ';~

I,:.~',

i
~'''';

240

"
Vr-;

(17.10)
Tabelul 17.39. Valorile coeiieientului

('-

Ks1
1,12
1,00
0,90
0,80
0,71
0,63

\.

c
,

Font1! eu HB

Otel cu Rm, N/mm2

Lungimeo alezajulu i pin/! la:

La gaurirea de lfugire valorile recoman::late


ale avansurilor
s:int date :in tabelul 17.36.
17.5.4. Viteza de ~'1iere v. Se calculeaza cu relatia (17.10) iar dOeficientul de durabilitate cu relatia (17.11)
v

25
31,5
40
50
SO

FonU

10iametrul
burghiului 0,
mm

HB > 190

0,17
0,19
0,21
0,23
0,26

10 - 15
la - 20
15 - 30
20 - 40
30 - 50

Lungimea alezajului

Ra>251 Ra>12,51 Ra>251 Ra>12,5


,i

0,25
0,28
0,31
0,35
0,40
0,45
0,50
0,5&
0,63

in plin B fontoi cu scul prev8zute

FonU
HB :5 190

0,31
0,35
0,40
0,45
0,50
0,56
0,63
0,71
0,80

mm.

r
,

"_;

mm.

25

50

12,5

25

O.erv.~ i i , 1 Avansurile se coreete.~A eu eoefieientul K L' func;ie de lungimee gAur;;


prelucrate. Velorile aeestuia la g!urire~ in plin ~i de lArgire, pentru
t.oate eazurile de prelucrAri .int dete in tebelul 17.37.
2 La preluerarea tevilor ~i pieselor eu pere~i subtiri
(fig.16.3 b), avansurile la g~urirea in plin $i de largire se corecteaz! eu coeficientul K
det de relatia (17.12):
(17.12)
K=KslxKs2

Avon.ul s, mm/rot

:':1

50

Diemetrul
Diametrul
init i el d f ine l, 0,

in pt in ot e tutu i ~i fontei cu scul e din

O~el

-1

6,3

12,5

25

Fe

Fe

OL

piesei

Rugozitate. Ra, pm

CM

OR

in care D este diarnetrul gaurii ce se prelucreaza :in mm.


17.5.3. Avaru;uls. La gaurire in plin are valorile
date in tabelele 17.34 !?i 17.35 ..

"i fonlci. Mllrot.

.'~'~"'-"""""
'~''''''''.'"-''7"'-I'':-~~~:=::-,==~=,:.'::-;~,
... _. ,

'<

'"

0.,80
0,71
0,63
0,56
0,50
0,45

r!"
L

r<'.

f;fl,"
f:,

I
,

!:'~,

1
,

::~
~

I ~I~

~i

,d

I
I

'-i~

~~i
'~

:'1

C>:
0

'f;

',j

,-,

.~

'"
...
...
'" N

le!

a,

'"

:i
;'i

',j

-8
;;.

,-

'0.

.-
e

:!

....

.,:'1
j

..

'".......

:3.s
..."

>-

:..;

Valorile coeficientului
date in tabelul 17.41.

N
0

0'

::J

:s

sint

K ~i aloxponenf,ilor x ;.i y din rola~ia


CH

OR

~J

~i

OL
s :;0,2 Is>

L.

:;

la
Cl

L.

~'"

Is>

s s 0,3

0,3

0,064

0,076

0,15

1,20

1,125

1,65

0,1

0,2

'"

...,
N

'"

0'

r::

L.

\a

"

.:
u,

Fe

Fe

Cl

L.

..,.

0,3

0,25

0,55

0,4

17.6. lJ:Il;IREA (lJ LARGITORUL

0'
r

,..,

..,.

o'

...
U

1\

.-

'"

'".:

,..,"
o

<>

-'
0

'"~
N

'"

N--

",'

o'

._u .... ~c
R.

'8 x

'".....:

...

o
Tebelul

17.42. Avensuri

la Largiro cu l~rgitoar din o~ l repid, as/rot

0'

VI

..c

17.6.1. Algereasculei. Largitoarele se aleg conform inlicatillor de la 16.3.1. Uzuraadmisibil~ hit l?i durabilitatea ecanani.caTee au valorile date in tabelul 17.33.
17.6.2. 1\dinci.mea de ~
t. Mincimea de aschi>
ere t, in tmn, se calcul~
cu relatia 17.117.6.3. Avansul s. Pentru prelucrarea cu scule din
otel rapid, avansul la Uirgirea cu l~torul
se alege din tahelul 17.42, iar pentni prelucrarea cu largitoare prevazute cu
pl~cu1;edin carl::urirnetalice se alege din tabelul 17.43.

....

,-

.:

'"

..

1\

Ol

0'

+'C

....
0

'"'"
0'

..

vi

0<

O;alllatrul
llkgltoru'
lui 0, 1IUlI.

'"

"

>-

L.

)0,
L.

.3

a.

L.

:;

,,0"

L.

L.

a.

"

:s

Adincimell
de a~eh; r
t, 1ClII.
I/a ~ 25

Fontli

O~el

;~'.

Ra ~ 12,5

Ra ~ 6,3

lIa ~ 50

Ra ~ 25

Ra ~12,5

Avsnsul
20
25
32
40
50
63

80

0,55

0,8
0,8
1,05
1,30
1,55
2,05

0,5
0,60
0,67
0,80
0,95
1,06
1,25

0,40
0,47
0,53
0,63
0,75
0,85
1,00

0,32
0,J7
0,42
0,50
0,60
0,67
0,75

0,80
0,90
1,00
1,12
1,25
1,40
1,60

0,60
0,67
0,71
0,80
0,90
1,00
1, ':2

17.6.4. viteza de ad'liere. Se calculeza


90

91

s, mm/rot.
0,40
0,45
0,50
0,56
0,63
0,71

0,80

'"

""'1'J.:t"r,".:"".,.-:,

ale exponentd.Lcr'
x :;;i y

Valor-ilcoofieientului
put rii He

'"
exponen~i

a.

}~'.

Coofi e i en~ i

L.

)(

::J

.s

N
,..

{ -:

--;;.

CO
>

U"\

0'

0'

0'

-8

~
"

0'

'"

...

L.

r
U

c
!I

Ol

)(

....

'5
"5
+'c:

0'

L.

...-

"-.,

iJ01

..
.s

R.

0'

Tebelul17.41

..

" c
,~';;' !!

c:
-{

+'C

.."
..
..
tII

I~ I

':1

j
'j,

'"...- '"

'"....'

Valorile coeficientuiui K ~i ale exponentd.Iordill relatlile (17.11) l?i (17.12) sintindicate in tabelul17.40.
17.5.5. Put:erea efectiva N... Se cafcul.eazanumai la
gaurirea in plin, unde efortul este marela prelucrare, cu relatia:
(17.13)
N = K DX sY,
[kW]

..,.

ClI

relap.a

,.,

"

;;

(17.14 ). eoeficientul de durabilitate l<vrse

calculeaz.1cu re-

Lat.La (17.15):
X

K l<vrD

[m/min]

v=

(17.14)

tZ sY

~r
~)

l<vT

I
II

(17.15)

I.

Valorile coeficientului K !?i ale exponentilor x Y, z !?i in


sint indicate in tabelul 17.44.
I

Tabe lul. 17.43. Avensuri


_/rot.

la lllrgiro cu Ukgit08ro

prevllZlltecu plbt.e

17.7.3. Avansuls in III1l/rot:<;iturapa n in rot/min.


Avansul~i turatia au valorile recamandatein tabelul 17.45
la prelucrarea otelului ~i in tabelul 17.46 - la prelucrarea
fontei.
Coeficientii de corect.ie ai turataet , pentru adincire !?i
lamare, au valorile indicate in tabelul 17.47.

t
[
F

17.8. ALEZAREA GAUR!WR


H

Sculele folosite ~i geometria optim.1a acestora se aleg


conformindicatiilor din 16.4.1. Uzuraadmisibil.1~i durabilitatea economi.ca
Tee au valorile date in tabelul
17.33. Adincimile de aschiera, avansurile ~i turatiile sint date in tabelul
17.48 pentru oteluri, respectiv in tabelul 17.49 pentru fonte.

:.,

f::

dura,
Tabelul

17.45. Avansuri

~i La.area otelului.

~i turD~ii La adincirea

~;

Diametrul
Di"metrul
lilrgitorului
D, mm.

Font! cu HB ~ 190

O~"l
Ra ~ 12,5

Font! cu HB > 190

Ra ~ 1.,3.

Ra ~ 12,5

Re ~ 1.,3

Ra ~ 12,5

Ra 2: 6,3

0,1.3
0,71
0,80
1,00
1,12
1,18
1,25

0,40
0,50
0,1.3
0,67
0,71
0,80
0,90

0,90
1,00
1,12
1,40
1,60
1,80
2,00

0,60
0,71
0,80
0,90
1,06
1,25
1,50

0,60
0,71
0,80
0,90
1,01.
1,25
1,50

0,47
0,53
0,1.0
0,67
0,80
0,90
',00

prelucrat
0, mm

31,5
50
80
> 80

650

0,13
0,16
0,20
0,25

125
80
50
31,5

0,08

100
63
40
25

0,06
0,06
0,10
0,13

eo

0,13

50
31,5
20

0,2
0,25

0,11

0,14
0,19

OL

12,5

0,5

CM
Fe
14
0,075
0,4

Coeficienti
~i
exponent i

Fe

71

/11

OL
0,3
0,3

0,1
0,125

.31,5
50
80
> 80

0,15
0,40

0,45

llDINCIRE/\

500
315
200
125

0,08
0,11
0,15
0,2

400
250
160
100

0,07
0,09
0,11
0,14

315
200
125
80

0,13
0,18
0,25
0,36

160
100
63
40

FArA crusta
Cu crust!

1,0
0,9

125
80
50
31,S

0,11

0,14
0,19

pal

0,13
0,18
0,25
0,36

-> 190

630
400
250
160

0,08
0,11
0,15
0,20

n
500
315
200
125

de corec.ie ai tura.iei K
n
OL

Fe

CM

PlO

1,25/1,0

1,0

s 190
n

0,08

Coeficien>i

Rp3

Alegereasculei. Sculele folosite se al.eq


conform:La::licatiilordate in 16.5.117.7.2. Mincimeadg ~
t. Se calculeaz.1ca la
prelucrarea pe ~ini
de g.1urit 16.5.2.

t':

~i lsaarea foote'.
-- --

> 190

Tabelul 17.47

17.7.1.

J;

CM

St er-ee !;upr.af e t o i
do pr-e l ucr-ar-u
1-._,-.
OR

SI IAMAREA

800

Duritatea HB a fontei

Fe

Coeficientul de corectde ~, in fUI'lCtie


de materialul prelucrat, are valorile irrlicate in tal::elul 17.31.
17.7.

650
n

OR

CM
Fe

0,11.

~i tura.;i La adincirea

prelucrat
0, mm
OR

de

x, y, Z, 0, din

l:J

r::

~ 190
OR

Coeficien~i
~i
exponenti

500

Diametrul

17.44. Valorile coeficientului K ~i ele expcnen~ilor


rela~ia vitezei la Largire

800

Tabelul 17.46 Avansur'


Tabelul

r:

la rupere a ofelului Rm, N/mm2

Rezistenf8
500

CM

de

Avan.ul s, mm/rot.
20
25
32
40
50
63
80

OR

0,8

OR

CM

P20

P30

Rp3

K01

K30

K40

0,80
0,1.3

0,63
0,50

1,0
0,75

1,18
0,95

1,0
0,8

0,85
0,67

93
92

....L

"r

"

;"=~;

!~~,:

=:1

~4

Tabelul

-~~

.;.-~

17.48

>'1

Adinciai de a~hiere, avansuri ~i turs.ii la prelucrarea otelului


co alezG9re din otel rapid

17.9.

j
'I
''Li

-]

,'1

-1
;j

Diametrul
alozorului
D,mm

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

Ra 0,8

t
s
n

0,02
0,40
160

0,02
0,45
125

0,025
0,50
100

0,028 o,O~O 0,04


0,56 'QJ>~3'; 0,71
80
63
50

0,04
0,80
40

0,05
0,90
31,5

0,05 0,06 0,06


1,00 1,12 1,25
25
20
16

Ra 1,6

t
s
n

0,03
0,60
250

0,04
0,70
200

0,05
0,80
160

0,06
0,90
125

0,07
1,00
100

0,09
1,12
80

0,10
1,30
63

0,12
1,50
50

0,14
1,80
40

0,17 0,20
2 2,24
25
31,5

0,05
0,8
400

0,06
0,9
315

0,07
1,00
250

0,09
1,12
200

0,10
1,25
160

0,12
1,40
125

0,14
1,60
100

0,17
1,80
80

0,19
2
63

0,22
2,24
50

.i

SChema
de prelucrare a filetelor pe ~inile
de alezat ~i
frezat orizontale este datti in fig. 17.3. Parametriigeametrici
ai paq.ii aschi.etoarese aleg ca la prelucrarea filetelor pe
st.run;J.N\.lrcarul
de treceri ~i vitezele de aschi.erela filetarea
g~urilor pentru fiecare ~
de materiale in contact sint date
in tabelele 17.51 si 17.53.
Coeficientli de corectie ai vitezei
de ~chiere sint dati in tabelul
17.52 pentru prelucrarea otelului
cu scule din otel rapid.
Coeficientii de corectie ai vitezei de aschaere pen.tru filetarea
fontei cu cutite din otel rapid ~i
cutite cu pl~cute din carl:uri metalice, in fUl"lCtie
de lungimeain consol~ a cutitului ~i de diametrul alezajului sint dati in tabelul 17.54

~1

r~
I

Ra 3,2

:J

0,25
2,5
40

s-~
.;
.:~

;l

Observa~io.

Velorile tura.iilor
t ebe lut
17.50.

Tabelul

so coroctcaz6 cu

coeficientul

de cor8c,i8

Kn dat In

17.49. Adinciai de a~hiere, evansuri ~i tura~ii la prelucrarea fontei


cenu;Jii co alezoare din o.el rapid
80

Oiametrul
alezorului
D,mm

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

0,03
0,60
125

0,03
0,67
100

0,04
0,75
80

0,045
0,85
63

0,05
0,95
50

0,06
1,06
40

0,07
1,18
31,5

0,08
1,32
25

0,09
1,50
20

0,10 0,125
1,70 1,90
16 12,5

0,04
0,80

200

0,06
1,00
125 "-

0,07
1,12
80

0,09
1,40
63

0,10
1,60
50

0,12
1,80

0,05
0,90
160

40

0,14
2,10
31,S

0,17
2,40
30

0,20
2,60
25

0,24
3,00
20

0,06
1,00
315

0,07
1,12
250

0,09
1,25
200

0,10
1,40
160

0,12
1,50
125

0,14
1,70
100

0,'7
1,90
80

0,19
2,20
63

0,22
2,50
50

0,25
3,00
40

0,28
3,60
31,S

Ra 0,8

n
t

Ra 1,6

Ra 3,2

17.50. Valorile coeficientului

f~'..

100

{o'

Tabelul

Paaul f il atului p, mm.

500

650

800

900

1000

Str3punsl

0,9

1,0

0,9

0,8

0,71

Infundat

I 0,71

0,8

0,71

0,63

0,56

160

170

190

210

230

0,8 0,71

240

0,63

0,56

1,25

1,12

1,0

0,9

0,50

0,45

1,0

0,90

0,8

0,71 0,63 0,56

HumArul do
trocor i, i

re la fileterea o~"luluj

O>ol cu roz;ston>1I la rupore Rm, H/mm2


530

650

820

970

1170

Viteza de 8~chi re, m/min.


0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Fonts cu HB pins la:


1100 >1100

17.51. N<alrul dot treoori ;Ji vit.zel. dot a~i


co cu.lte din o t rapid.

450

Kn

O,el cu Rm, H/mm2

Tipul a'
lezajului

fig. 17.3. Prolucraroa filotolor intorioare pe ma~ini de alezat ~i frazat


orizontale

Obs er-vet ie , Le prolUOrQre8 alezajelor -infundot nu so rocomand6 evansur i mai meri ea


o ,8 mm/rot. pentru fonte ~ i 0,5 mm/rot. pentru oj.etur i , Valor ito ture. lilor
se corecteaz6 cu coeficientul de corec.ie Kn, dot in tabalul 17.50.

Tabelul

PREUJC:RAREA FI.LE1'ELOR mrmIOARE

94

6
6
6
6
6
7
9
10
11
11
12
12
12
13
14
15
16
18

n,5
64,4
53,0
49,6
46,6
41,7
40,0
36,2
33,4
27,4
25,0
20,8
17,7
16,3
15,1
14,3
13,5
13,2

, '~:,

63,8
55,1
44;5
41,7
39,4
35,1
33,6
30,4
28,0
23,0
21,0
17,4
14,9
13,7
12,7
12,0
11,4
11,2

95
L

53,8
44,7
36,8
34,5
32,4
29,0
27,6
25,1
23,2
19,0
17,0
14,4
12,3
11,3
10,5
9,9
9,4
9,3

44,4
36,9
30,4
28,5
26,8
24,0
23,0
20,7
19,2
15,7
14,4
11,9
10,2
9,3
8,7
8,2
7,8
7,7

36,8
30,6
25,2
23,6
22,2
19,8
19,0
17,2
15,8
13,0
11,9
9,8
8,4

7,7
7,2
b,B

6,4
6,3

~~~~

30,2
25,0
20,6
19,3
18,1
16,2
15,6
14,1
13,0
10,6
9,7
8,1
6,9
6,3
5,9
5,6
5,3

- ,~
<; .,

labelul

11.52. Coef rc ient i do cor-ec t ie vitozoi l( It> f rtet er ee o~"lului CU car~ite din o~el rapid.
v

~-d~-o-r-i\-C-i-r-e-;"l---------

I;;~

_I

Lungimoa cut itului in consot a t , mm.


3,Oh

3,5h

3,5h

4,Oh

5,Oh

0,63
0,71
I 0.8

0,56
0,63
I 0,71

2,5h

r~c;re

;.'J'

~_J

!Cq i~~cir6

,.--.---~I

63
ial'-'('.iCllUi
I i60
j ?50!

~u,on
0,'1
1 n
. ,-

:Ji"C'"trul

II
!

E.

Tabalul

,':',,1

:1

? ~h

J'

O,G
0.'1

t r-ecer

i s i vitozelo

0,56
! 0,63

5,Oh

cap.

0,58

4,Oh

0,40
0,45
0,50
0,45
0,56 1, 0,50

de asch ier c in alliin la filet a rca

165

6
6
6
6
6
7
9
10/8
11/9
11/9
12/10

56,5
47,9
39,5
30,0
34,8
31,1
29,8
26,9
24,8
20,3
18,6
15,4
13,2
12,1
11,2
10,6~
10,0
9,9

12/10

12/11
13/11
14/12
15/13
16/15
18/16

1'10
CM

-.
-.
28,8
30,S
30,S
31,8
31,8
33,S
33,5
34,7
35,8
38,2
39,2

OR

CM

46,7
3'1,6
32,6
30,5

28,7
25,7
24,6
22,2
20,S
16,8
15,4
12,7
10,9
10,0
9,8
8,8
8,3
8,2

260

225

.-

23,8
25,2
25,2
26,3
26,3
27,7
27,2
28,7
29,6
31,6
32,4

OR

CM

OR

38,5
32,7
26,9

31,'1
27,0
22,3

19,7
20,8
20,8
21,7
21,7
22,9
22,9
23,7
24,4
26,1
26,8

19,9
17,5
16,8
15,2
14,0
11,5
10,5
8,7
7,5
6,8
6,4
6,0
5,7
5,6

25,2

23,7
21,2
20,3
18,3
16,9
13,9
12,7
10,5
8,9
8,3
7,7
7,3
6,9
6,8

300
CM

OR

22,2

.-

26,2

20,8

CM

16,3
16,3
17,2
17,2
18,0
18,0
19,0
19,0
19,6
20,2
21,6

1a,3

17,1

16,1
14,4
13,8
12,4
11,5
9,4
8,6
7,1
6,1
5,6
5,2
4,9
4,7
4,0

13,8
14,1
14,1
14,7
14,7
15,5
15,5
16,1
16,6
17,7
18,2

Obsarva~ia.

,~

a'

Valorile suprapuse ale numarului de trecer1 1, sint date la num~rAtor pentru scule din o~el rapid, iar la numitor pentru scule prev~zute cu pl~cute
dure.

'~"~~

~.:.~l
;,,'1
,.;.;

Tabelul

17.54. Coeficientul

de corect ie a vitezei

la tiletarea tontei "v'

.;>~

Diametrul

alezajului

Lungimea

':.; ;
;)

63
160
250

.~:~
;'~

in consola a cutitului,

l, mm.

2,5h

3,Oh

3,5h

4,Oh

5,Oh

0,80
0,90
1,00

0,71
0,80
0,90

0,63
0,71
0,80

0,5b
0,63
0,71

0,45
0,56
0,63

-;

(:~

Oscrva~ie.

':,~
:~

Pentru toate cazurile luate in considerare, la filetarea gAurilor


sau cu prag, viteza se va corecta cu coeficientul
K'v=O,6Kv'

infundate

bJ

b2 b~b2{ I Ibf
c) -.--Fig.18.1.Schema
de a~chiere
la bro~are: a-dupa profil
b-prin gonerare;c-progresiv!

b. Brosareaprin generare se caracterizeazll.prin faptul ea dintii brosed,au un contur variabil, care trece treptat de la
formarotunda sau rectilinie
la conturul
profilat corespunzll.torprofilului transversal al suprafetei prelucrate (fig .18.lb)
Profilul necesar al suprafetei piesei este
generat de ~ile
securrlare ale dintilore
Executiabrose'lor generatoare este mai
simplll.,deoarece la baza lor sta fie bro~a
rotuma , fie brosa cu sectduna dreptunghiularll., care sint rnaiusor de executat .
Schema
de aJ?chiereprin generare este cea
mai folositA pentru bro~ea suprafetelor
profilate interioare 9i exterioare.
c.Brosareaprcqreaiva (fig. 18.1. cl se
caracterizeaza prin aceea ea rnaterialul
este detasat nu pe straturi corespunza-

:;\1 :,

96

:::1
\':

~;

;~ I

---_

....-- -_._._-_. __ .-

~i~

!';1

: -C."-'

~-.:'~,

" . ,.., ~

DEBAZA

Brosarea este un procedeu de prelucrare mecarucaprin


aschi.ere a gll.urilor plitrunse cilindrice sau profilate, a suprafetelor exterioare de revolutie cu ajutorul bro~ei ,procedeuaplicat la productia de serie mare~i rnasll..
Parametrii procesului de brosara l?i ccnstzuctde brosef,
sint influentate de schemade aschi.ere prin care se intele;re
modulde repartizare a adaosului de prelucrare intre diferitii
dinti ai brosed.,
Se deosebesc trei schemede aschiere prin brosarer
a. Brosarea clupii profil se caracterizeaza prin faptul ea
dintii broljieiau in sect.i'lJl1ea trlnl'lSvElr-sala
WI. l'~ofi1 $irni;Larell
profiluJ.
tr~VE:lX"I$a,l
al su:Pl:'a.t'etei pre1ucrate, iar suprai.t.aJ.ta,rea pe dinte are direct~e nonr.aMpe suprarata cle prelucrat .Aadaosul de pre1ucrare se indepart.eazll.
treptat , sub forma unor
straturi profilate cu grosimeaa (fig.lB.I, a) .Aceasta schema
de aschi.are se utilizeaza numaipentru gauri cu forma simplll.
cilindrica,
din cauza dificult1tiide
ascutire a brose.lorprofilate.

~~
.
d

18.REI;IM.lRI DE ASCliImE lA ~

1B.l. IRINCIPII~I ~

Fonta cu duritatea HB p,ns la:

ceri,

0,5
0.6
0,7
0,7$
0,80
1,0
1,25
1,5
1{75
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

17.53. HUIOarul de
fontci.

OR

-I

3.0h
...
n ~. I
f,./,(

Numarul
de tra'

Pasul
f ilatului
P, min

.,~ I

7 Pko*. vot. 2

97

:j.,;

~~
..

:,:j
>:1
-J

..~

toare intre;JUlui profil ci fiecare dinte aschiaza numai0 parte


din l~imea profilu1ui ,respectiv b1, b2, b3, l~irrl aschi.erea
partii ranase din Lunqirneastratului pentru dintii urmatord..
Fiecare dinte al brosed, progresive in:J.ep.kteaz.!l
0 aschi.e
ingusta ~i maigroasa. Bro~eleprogresive au un nimar micde dinti
ins.!lexecutia lor este rnai dificil.!l , deoarece fiecare dinte a1
brosed, are forma!?i dimensiunile diferite de ale oel.or'Lal.t.i,
dinti

pe dln~(l!:Id' lOI.IPOi\trti brOil<> cat ai<Chl"Z8 d.q>ll prof il S&U


pr rn geheraro.

Ttb~lul 18.2,

I\V~l\Yl

Tipul supr8fe~elor

Hatorialul

bro~ate

prelucrat

"
f\:,
Bronz ~i alamli

O; l

Font6 cenu~io

Al s i aliaje

0,01-0,08

0,03- 0,1

0,035-0,095

0,02-0,13

0,02-0,015
0,04-0,17

0,05- 0,2
0,05- 0,18

0,03-0,15
0,04-0,1

0,05-0,2
0,06-0,215

0,03-0,1
0,04-0,12

0,04- 0,08
0,065-0,18

0,075-0,22

'l

~
~
~
"j

18.2.

~
~
~
.~
~I
j

1
~
j
~
~
d
~
1

DEl'mMINAREA. REl3DilWI DE ~

'I

I
I

brosare, determ:inarearegimului de aschi.ere consta in


stabilirea avansului pe dinte ~ l?i a vitezei de aschi.ere v.
Pentru calcu1area puterii necesare la brosare se determl.n.!l-~i
foqa de aschi.ere la brosare Fz'
a. Avansulpe dinte Sd reprezint.!lgrosimea stratului aschiat pe un dinte ~i corespurrlesuprainalt;arii pe dinte. Valoarea avansului pe dinte se stabil8!lte in prealabil, la proiectarea bro:;;ei, in functie de tipul bro:;;eisau al suprafetei brosate l?i de rnaterialul piesei, de rugozitatea prescris.!la suprafetei brosate etc. Valorile recomarrlatepentru avansul pe dinte
sint date in tabelele 18.1. 18.3. Tre.b.ries.!lse retin.!l cl nu
se vor folosi valori pentru sd sub 0,01 IlUll pe raza, pentru a nu
aparea riscu1 tas.!irii materialului in lac de a fi aschi.at,
La

Tabelul 18.1_ Avansul pe dinte SdI am pentru din~ii de degro~aro


la bro~8rea exterioara

Materialul

Tipul bro~ei Schema de a~chiore


O;el R~500
~i R,>
N mm

0,05-0,2
0,3 -0,8
0,4 -0,8

0,03-0,2
Pinll la.O,3
Pinll la 0,8

Ci l indricll Dupll prof it pr in


sou pr of ile- generare progresitli
vll

Pinll la 0,08
0,05-0,1
0,1-0,15

Pinli la 0,1
0,1 -0,2
0,15-0,3-

0,05-0,15
0,15-0,3
0,2 -0,4

0,03-0,1
Pinll la 0,15
Pinl! la 0,3

so ia pine la 60% din valorile

recomanda-

Viteza de ~
la brosare depin:1ede urmatordd,factori:
- propriet.!ltile mecanic:eale materialului prelucrat;
-materialul dintilor brO!?ei;
~profilul suprafetei profilate;
-precizia necesara a dimensiunilor suprafetei prelucrate;
-rugozitatea prescrd.sa suprafetelor prelucrate i

b.

98

}" ~,

0,065-0,19

!'-t.
I::'

I"i-

Tabelul 18.3.

Avansul pe dinte sd' pentru bro~are8


aliajolor do titan

Haterialul prolucrat

Heterialul

partii 8~chieto8re

oliojelor

teraorozistento

Bro~aro prealabilA

~i

(~~

Bro~ero final!

Aliaj. tormorezistent

O;el rapid

0,02-0,03

0,04-0,08

Al iaj de titan

0tel rapid
Carburi motalice

0,00-0,10
0,107-0,12

0,02-0,06
0,03-0,07

Observatio.

Ot-el RW=502- Fontll cenu~ie, Aluminiu


-900 /mm
fontl! maleabiUI, bronz
0,05-0,2
0,3 -0,8
0,2 -0,6

:'

~:

i ';
I'.',

prelucrat

Pin! la 0,1
0,1-0,2
0,2-0,3

r_~~

Observa~ie. Valorile mei mici alo avansurilor se folosesc pantru o~eluri cu rezistenta
la rupere mai mere, pentru condi~ii mai ridicete privitoere lo calitateo
suprafetei ~i precizia dimensiunilor ,i pentru plese cu rigitate mica.

8i bro~i

Dup3 profit pr in
Planll, unghiulora sau generare progresivII
pentru canal

Observat-ie. Avansul pentru din.ii de finisare


te pentru dint-li de degro~ere.

G~uri rotunde
G!url pAtrnte ~i hexagonsle
Canelurl dreptungfljulare
C.neluri in evolvont! ~i
,i triunghiul8re
CanaLe de pan!

I
I

,
I
I

I
t

K40

Avansurile pe dinte rocomand.te


Ra=1,6 0,8 pm.

asigur! rugozitatea

suprBfetei

Din practica uzinal.!ls-a constatat cl principalul factor


de
restrictie
la stabilirea' vitezei de a.!?chierela brosare nu este durabilitatea economicla brosed,ci ru;Jozitatea suprafetei
prelucrate l?i precizia dimensiunilor. Deoarece brosarea este 0
operatie de finisare treb.ri.e sa se evite vitezele
favorabile
fo~
depunerilor pe ~i
cu consecinte negative asupra
~ozitatii
suprafetei ~i preciziei dimensiunilor.
In afara de acestea, vitezele de ascniere la brosare sint
limitate de viteza m.axirn.!l
a cursei de lucru, realizabil.!l pe ma;;ina de brosat ,
In tabelul 18.4 se dau vitezele de aschi.ere la brosare, in
ftm.cti.ede~e
de viteze stabilite ~
tabelul 18.5 ;;i de
condit:iile ae-precizie
dimensionali19i ru;Jozitate cerute suprafetelor prelucrate.
Viteza de a;;chiere aleasa din tabelul 18.4 se ccmpara cu
viteza de aschi.ere ~
de puterea disponibila a Ina!?inii de
bro;;at:
Nm u
[m/rnin]
v = 6000
(18.1)
'1
Fz

ie;-i() este
,

~
motorului ~aulic
de aCyJonare,in KW;
FzUliort:a prmcJ.pa1ade a;;chiere la brosare t in. daN;
'1 - ran:lamentulmasdrii.L
de brosat; (se poate Iua 0,9)
99

L
}\f7;"T:~,~'-'
','~,.-.

,.---_._,---->

Tabe lut 18.4.

-.

de esch iere la btosarea


din o~el rp~id v, D/~jn

Vita:za

,.,........-~~.,.de
viteze

0',1

.~

Gsuri

cu

brose

c:

0
u,

Suprafe~e exterioare
~i canal de pane
Gaur i cane late

cilindrice

\.

7
6
4

8
7
6

5
4,5
3,5
2,5

10

5
3,5

7
4

r:rn

[m/min]

a;...

Ra=O,8-0,4

!!.
4
3
2,5
2

...,"

~5
..."

'"

.,
e

...
L-

L-

..

...

:J

.D

...""
N

>

.a
~"
...~
<!l

'"
~
:;
a;

::=

"..u

a;
...."
0

..

a;...

;z:

...

-.;...

..
'"

-.;

L-

"

:J

a;....
0

:..

V>

:;
-.;
L-

"

x:

...

:c

0;

...

...

-.;

....

.,

..

::

-::

::

::

::

>

::

- -- --

::

""

...

...
e
:c
e

~ .8...
.... e
o

>
,

.,

L-

u
c

Cl.

..

.," ....,

.,...
:J

.,5

:::

I
I

::
-

>

...
0:>
~
~
'"~
~ '"~cl
.0

.0

...
~
C>C>a~
., '"
~ ~" ~
... ... a- aex>
~
~
N
N

.0
N

0-

N
N

.0
N

co

Q.

e
0..

. ., .,.., .."' .... ....


.- '"

"

- -

::E:

L-

100

-.---

:..

...
..."

in care F este for'l,:amri.tarttde aschi.ere pe 1 mmlurgime a ,taisului., claN: Lt>- Itmgimeatotaltt maximaa tai~ilor
tuturor
dirit.i.Icr aflati simultan in aschi.ere, in mm.

f>t;

cc
:x:

(18.3)

_I

:::
>

:..

I
I

c:

... '"<.>:..
GO

-.;
a

..."

-.;
J:;

.8

c:

-.;
...Cl.

...

-.;
0

:c

>

::: :::)

--- -::: -- --

i:

:..

--

I-

se calculeaza cu relatia:
[claN]

..'0

x:

.0
Vl

Fz = F Lb

a;....

.s

Coeficien1,:iiCv !?i exponent.i.i,


m !?i Y; sint dat.i, in tabelul 18.6.
Durabilitatile economiceale broseLcr din ote1 rapid de diferite tipuri sint date in tabelul 18.7.
Avansul pe dinte Sd se
al.eqedin tabelele 18.1. .. 18.3.

...

...

;;.

(18.2)

T.

.."
...

---

x:

z:

...8

Sd

br~

:..

~0

Yv

la

z:

::

I-

For'l,:a
de ~ere

"~.:

c. calculul analitic al vitezei de brosare, Viteza de


aschi.are la brosare sel poate calcula din condi.td.a realizarii
durabilitatii economicea bro~ei cu rela1,:ia:

v=

Se face deasemenea,oomparat
i.a cu viteza maximaa saniei
pcrt=brosa in cursa de lucru, a cared,valoare este data in cartea ma;;inii de bro~at. ~inile
de bro~at au de obicei viteza
maximaa saniei in cursa de lucru de 1113 m/min.In final, se
aleg-eca viteza de aschi.ere la brosare valoarea minima dintre
cele trei viteze: dupa tabel, dupa putere ~i dupa viteza maxima
posibila a saniei.

Cv

.0

t:

Toa~
pur ile
de
bro~are

Oserva~ii. 1.Grupa de viteze la bro~are se stabile~te in func~ie de materialul de prelucrnt, dup! tabelul 18.5. 2. Pentru bro~e din oiel aliat pentru scule
HC~ 14 STAS 3611-80,vitezele de a~chiere se vor mic~ore cu 25-30%.
3.Harirea preciziei de prelucrare ~i mic~orarea rugozitatii suprafeiei pot
fi obtinute prin mic~orarea vitezei de a~phiere pine la 1,5m/min.
4.La br-oser-ea al i e je t or neferouse se poat!? lus v=3 ...14 m/min.

d.

T.

6
4
3

." .
:, .
.
:"

....,

R a'] ,6 ~i R =3,2-6,3 Ra=1,6 ~i Ra=3,2-~,3 Ra=1,6 ~i Ra=3,2-~,~


a
.
p~eciz;a 7 ~I prec 1- pr-ec iz ia 7 ~l preCl- prec;zia 7 ;>1 preC1l1a
8-9
zia 8-9
zia 8-9

I
II
III
IV

..

Q.

101

GO
0..

GO

Q.

GO

Q.

h:
;."

;~.

t
j

-i

Tabelul 18.6.

V~lorile coeflcientului
din o~el rupld_

m s i Yv pentr"u

Cv s i alo "xpooen~ilor

~~?:

1~II.~l.
..,.,~. ~,
,

,~

bro:J

i )~

,.w,

Materialul preLucratlBro~are ciLin-IBro~arc canaL


dries
de pana

0-

~ ~~ ~ i ~ i i ~~~i ~ '"

J
~"

m I Yv

Cv

1l

O,el carbon Rm<600


R =600-800
R:>800

Cv

13,71,621,621
12,60,620,62
9,2 0,62 0,62

7,71,87
7,00,87
5,0 0,87

Yv

Cv

Yv

1,4113,5 10,6 \0,75


1,4 12,2 0,6 0,75
1,4 9,5 0,6 0,75

Cv

fR

-o

r:;

'"...

~.,

o8r~

....

87 1
8,61,0,87
1 ,4 1,4
7,7
5,5 0,87 1,4

..

" C

..

. ~."'.

"'

'-0

,,~
...s ""'"

I--

<0

CA

'"". "',
-o
'"

"'.

<0.

-o

'"

"a>

"'.

'"'"

r:;

1--.

U"I

-o
-a:

...

'"

~
,
~
~

12,6\,621,621_ 7'1,87
9,2 0,62 0,62 5,0 0,87
8,0 0,77 0,80 3,8 0,87

Fonta cenu;;ie HB<190111,5Io,5 10,6 17,5 10,6


HB>190 9,4 0,5 0,6 6,2 0,6

1,4112,21,61,7517.71,8711,4
1,4 .Q,5 0.,6 0,75 _5,5
0,87
1,4 6,7 0,5 0,75
4,2 0,87
0,95114,5 10,5 1,6
0,95 11,5 0,5 0,6

8,2
6,7

0,6 10,95
0,6 0,95

., u .

~::<

o " a.

i<'f.

.. .

~!;-8

.. .,.,~..
UtE

FantA maleabil~

8,31 0;6 1,95116,0 10,5 \0,6


6,8 0,6 0,95 12,6 0,5 0,6

10,6
HB>150 10,0 0,5 0,6

J
~
1

13,410,5 10,6

AlalllQ;;i branz

~
~

9,01 0,6 10,95117,5 10,5 10,6

9,1
7,4
19,8

0,6 10,95
0,6 0,95
10,6 10,95

Viteze de a~chiere calculata cu formula (18.2) nu tine seama de to,i factori; care infLuienteazA viteza de bro~are (precizia dimenslunilor, rugozitatea suprafe;ei
etc).Oe accoa vaLoarea
rezultat~ din calcul ~e V8 corecta, dacQ este necesar,pentru a fi pusa de acord cu indicaiiile date la
punctul b din.text.

)/ Tabelul 18.7.

Durabilita~i

ecooomice T, in min, pentru bro;;e din o~el rapid


D,el carbon ;;ioiel aliot FantA ;;i aliajs neferoase

Tipul brese i
Bro~a cil indricll
Bra;;! pentru canal de pan!
Bra~8 pentru caneluri
8ra;;a pentru bro~are exterioara

270
180
480
180

180
120
360

.J

120

[nun]

-pentru gauri canelate !?i canale de pana


b n zl
L b =

[nun)

(18.4)

[nun]

'"I-- ~.. "'...

'"'"

" ...c
"'. ... "'.
r-,
~
c,...
~
., ...
Cl
M

<0.

.0

'"

eo

<0

No.

~ '"
N

,lI"I..

'"

0-

'"

'"

'"-e

0"

..0:'

'"

'"

It\

..J

N'
-0

"'.

<0.

'"I--

;;;

'"

'"0-

,_"

. .. .."
....
. '"
C)'-

eg.- N
e.c: "
o
., "' e

.,

.... .

..

-8~';

-5 t'''l

0"

~.......
~
~
m
W
M
~
~
~
__

ro
_

~
~

N
0

~
~

~
0

~
~

~..
N

~.
M

~
ro

~_o

0..'''' L
~L~
LO
Ot- .,

~~~

~~~
co ...

.......

".
:c

"'.
"'.
e-,

1--

. "'.

"'

~ ~
'" ~

a>
x

'"
N

...~g.
ec

"'.
N

'"

co...

""!.

r:;

...

_...
I--

1(\...
N

..0...

~.

IJ'I

If\

eo
-o

"'.
I-'"

:;: -8
ca"

.,.-

m
x

.3
<Cl

Col

~
o

..c

>1\.

1\

"l
0)

'"

'"r:;' '"

N.

N
""

...
I--

N
III

N.
.0

'"

-o

'"
'"-o ...

w
~

0.'-

(18.6)

cos(')
-pentru suprafete plane !?i proeminentecu latirnea variabila a conturului prelucrat L b se determina grafic.

ec

C .,

-8 8.';;;'

5'0-8

M
N

~
N

_
M

~
M

~
M

M
~

~
~

0
~

~
~

..

~..-

_
11

m
x

...'"

~
c"
o
x

eLm

>1\.

-o

"'.

0-

""..
N

~.""..
I--

'"

-e

1--.
'"
N

"'.
eo

'"

1--.

"l

'"

~ ....
0-

...

.0.

...
"'.

'"-a: ~ ~

""" ."
.,,~8..
.~...-8.."
.. ~

'"C
Cl)

C~
Cl

L.

'OL.C

.....

.-

.-..c::.

c..:J'.

a.. ...

U)

..

cg~L
~cg:J
L ~''(Q
.
.c

i-5

E
e

~~

., ....

o "
"""Cl

";;!l
....

I
Ri
N

"1>'0

.N

0 ... "Cl"
Cl
C N

I ~ ~:
~ ....
"'.
ec
~ ~ ~ '"

Ri

Ib

t<:

...
~v

~
...
..

.s"

i~
~:"

(18.5)

!"

.., G)''Cl '0

......
- e

Cl

t?

:J

""

Cl

Zl

'"-e

.- '0.-

1:a. ~I~

o
u.

-pentru canale, supraf~te plane !?i proeminerrtecu lat:imea


constanta a conturului prelucrat
L b

R.,

~"

..
.s"

360

Zc

.!

<0

1--,
o

'"

N
N

8.

d {3 Zl

L b =

..

&1

Marirnea L b se calculeaza cu urmatoarele relatii:


-pentru suprafete cil:irrlrice interioare
1r

.~

., "
., ....

....

<0'

~
~ ~ '"~ ~

.:g .::o
~"

0-'

N
1\

e
C

...

0N

...~
.Cl

'"

'0"'0

.3
Cl
...

ALiaje de aLuminiu
Observe,ie.

._'"~
Ca>
""
Q'"

u.
HB<150I12,3\0,5

"',

"0

~
~

4>

..

1,4
1,4

t~

. 0
.,
C '"

UX

"j

O,el "liet Rm<600


R =600-800
R~>800

1.~:.

.-'" "

dI'' "Cl

1lJ'-

~
:J
<0'- N

x:

Yv

"8. -.; -6'"


e
"",0.,
C

""

Bro~are caneluri IBro~aro exteri-

28 ~

'Cl
~ .

'''''

0 0 ~ ~ g ~ ~,~

>-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"e

'"
8

~'O

103

102

~~::."i.,?t....::,
-----------_

..

----_. _._---_.---

~=:
>
r.~'.

i~:

~
.:

NVl.dti~lefolosite in relal;.iile (18.4)... (:18.6) sint:


cl - diametrul maxim al di.nt.i.Lor mm;Zc - numarulde di.nt.L
intr-Q gru0 de dinti ai brosei, progresive (la bro:;;ele generatoare sau la brosel.edupaprofil Zc = 1); f3 - unqhi.ul,de contact
(vezi figura 18.2) al suprafetei prelucrate cu tai~ile
dintilor (p-:-;ltru 0 qaura cilindrica f3 = 360); Zl - numarulmaximde
dinti C'll:-e !1!;:chiaza
simultan; Zl =1 I t, urrle 1 este Lunq.imea
suprafetei prelucrate iar t pasul dintilor; b - latimea suprafetei bro:;;ate, in mm(la brose pentru caneluri :;;i canale de pare ); n - n~~}lrulde caneluri sau canale de pana: (,l- unghiul de
inclinare a dintHor. ValoareaZl calculata se rotunjeste la
numarintreg mai mareeel mai apropiat.

f''C
l:

cap .19.

PRO:rn::rARElI. REGlKlRllffi
DANllIRARE

19.1.DAN'IURAREA PRIN

DE AroIIERE

LA
~~~:.

COPIERE A ROTlI.OR DINTATE

CILDIDRICE

Pentru taierea clcmturiiprin copiere se folosesc rna;;inile


de frezat orizontale sau verticale :;;i~inile
semiautomatede
danturat a oaror clasificare in func1;.iede mcdululrotii dintate este data in tabelul 19.1

PlesQ

Tabelul 19.1_

din~ate,

t~

Grupele .n~inilor-uoolte pentru taierca danturii rotilor dintate


c 5

Modulul m al ro~ii

.1

~j

"'.

15.. 17

8 ...12

5 ... 8

22 .. 30

mm .

.,'.~

<:

IJ

Grupa mas i n i i

,;'

;'1

Fig.18.2.Unghiul
bro~.te

de contact al suprafe~ei
cu t8i~ul dintelui bro~ei

Puterea motorului
electric,kll

For1;ade aschi.ere Fz calculata cu relatia (18.3) se compara cu foqa de tragere maxima


a mas.irri.i,
de brosat, Ptr
utilizind relatia :
Fz ::; 0,8 Ptr

2,5
I

III

3 4

IV

10.. 14

5 ... 7

15 ... 22

l-----l

,..

Fort;auni.tara de aschi.erepe 1 mmlungimea tai.:;;ului .diritelui este data in tal:::elul18.8 in funct.i.ede avansul pe dinte
:;;i de duritatea materialului de prelucrat.
I

I
\

104
--,.- ... -.. ---_ ...

_L

Pentru realizarea danturii prin copiere se utilizeaza doua


tipuri de freze :freze disc-modul-(STAS 2763/2-83)~i frezedeget-mooul.
Metooelede prelucrare a danturii rotilor dintate cilindriee cu freze disc-rnoduli freze deqet.-mcdul,sint prezentate
in figura 19.1.
Indicatii pentru alegerea metodei,de prelucrare a danturii
rotHor dintate cilindrice, in funqie de rnod.ululacestora :;;i a
sculei a:;;chietoaresint date in tabelul 19.2
In tal:::elele19.3... 19.5 sint date regimurile de aschi.ere
indicate la prelucrare danturii prin frezare cu freze modul,
,
Metodade prelucrare a danturii rotilor dintate cu freza degetrnodulse fo.losest.e, in special, la frezarea din1;.Horla rotile
dirrtat,e cH:iJJdricecu dinti in V(fig. 19.2), Wi Z.
Pentru prelucrarea danturii rotHor dirrtate cHindricecu
mooulmare prin frezare cu freze disc-rnodul sau freze degetrnodulregimurile de aschi.ere sint date in tabelele 19.6... 19.8.
Coeficientii de corect.Ie ai vitezei de aschi.ere i ai avansului
pe rninutvf' in cazul rnodificarii condii;.ilorde lucru, sint da1;.i
-in ta1::elul19.9.

105

_______.__ .--J
..

_._-_._-

.'--

"
r',;
,~

I obe tul

.<.

1t\@IU;"~./
'@9.
~+'
---I

Frezare de de"
gro~are a coroanelor din'
~ate care nu
perm itie:; irea
L iber a a frezei
Frezarea

\.-- -..
-".v-~-_J
Prtma
d 4 doua
trecet e
irecere

.. -

_.
e
HO

...

Frezare cu frcz6 dcgct

Fig.19.1

l iberA

--j-----

Frozare cu frozA deget Fig.19.1

froze;

----- -.--.--

Il. I\l"g~roll fr0101

i 1 do

prelucrat,
z

Frezo de

Freze do
finisn.re
redusli
(set de 15
(set de 8 freze)
fraze
precizie

13

1 112

1 1/2

14

.~

*
-

Frezaroo cu frele disc


Frezaroa do
(flg.19.1 a,b ~i cl
degro~are a
r
dantur ilor cu
ie?irea liberl
8 fre2ei
~i a
Frezarea cu freze
dantur II axe"
cutate pe arbad (cu die"
metru! axterior III danturi i
egaL cu al er"
bor e Lu i )

30 ..40

2 1/2

pe ste 40

Frozar''''cu freze doget


Fig.19.1 d

Frezerea cu
freze dlse
sau deget
FIg.19.1 e

Frezsrea cu
freze deget
FIg.19.1 f

Set do
1. ..3

Rotire
dup6 pre'

freze

lucrare
cu un

I
I

18

4 1/4

22
4

23

4 1/4

24-25

3 3/4

=
=

800
250

""'.'

=2a"

=40

5
2a
2"'1

5 1/4
5 112
5 3/4

2a1
2a2

Set de
1 sau 2
freze
2a' =

5 112
32-34

._ .._-

40

4 1/4

30"31

"

un dinte

..- ..-

90
200

3 3/4

--- .-

=
=

1/2

21

2a1
2a2

3 1/4

~:.;

---- -------3 1/2

20

19

2a"

'

28-29

'T~~.,rr-'.:~~-.
.

..

2 3/4

17

'1
Fig.19.1 a

2 1/2

16

26"27

106

..

Set de freze
doget ~ I f reze
disc cu unghiul
de prof iL

Set de freze
disc

2a

15

T ipul opere" Schema do a~ehiere e danturii ro~ii din~ete eiLin"


(f ig.19.1)
tiei do prer- dr ice pentru DlodJluL 11!, in DlIlI
10 30

..- .... ., ..

2a'

Alegerea motodei do prelucrere

10

'-'

L~~

Set do
26 freze

~",

",odul

19.2. Reocaand5rl privind stebiliroa aetodol do prelucrare


~i a sculei a~ietoare
pentru cb~inorea dsnturii ro~ilor
din~ato cilindrice cu freze aodul

Pine le

..---- .. --.-- ... ...-~....-.-- ... ..

Tipul frozei modul

Numlirul de
din~i ai
rot.

lUCf"8re

'.

l"1

12

TipuL eonstruetiv
al ro~ii din.ste

!Fi9.19.1e

de

roanelor
dint:.ale care nu
permit
ie s ir e a

~~

Fig.19.1.Hetodo de prelucrare 8 danturii rotilor din~at8 cilindrice cu freze disc-modul


~i freze doget-madul:a-fraze
disc modul pentru prelucrarea rotilor cu num!r do dinti
zS40; b.c-freze disc modul pentru prelucraroa ro~ilor cu z>4O; d-.et do fraze pentru
prelucraraa in douD traceri; a-freze doget pentru dogro~ara cu dou unghiuri; f-frez
modul profilat~ pentru finisare.

A.

fin isare a eo-

....

t~.'.

of'

Tabelul

'"<.

19.2 (continuarel

107

=
=

70
300

~." ,!;("
~
" .....
VI

"

..
""-.
Cl>

~.
"
:J :J

".,"

.
N

0>

"

ll'
....
~.,

. ~

..

~
'""

0-

9 "

.~

:>

S.
VI

D.

. c.,

0"
., :J

:.-

rt

"
N

,...,

<

:J

Cl>

o
C

.,

"N'-n

o~

'0

'0'.,

f->

"g.

..~a....~.

(Xl

...

9
Cl>

:J

"

f)
C

"
r-

IV

..

Vl

'"
?'
...
-o
...

..~ :.:J

~,
:J

;!.

....
..

-,
::J

:J

<

'"i,;
c-t

J--'

r--

<
rt

"
"
g.
N

N
0

...o"

Cl

V1

I--

"-":>

IV

'"
:...
N

0-

'"

..:..11

0-

...

;;::

...

--

21,.

S011:

....

.,

N
I>

.. '''I>,'"
<

0."
N

.,

lPI

11 ~

~li'

~!

-~

II

g.;' g
<

t~
...

:J

"0

.,

~~c

.,

s-:

at.,

Vl

t)
tp

IV

.....

co

rc ro

"'

I>

11
IV

..

.....

:;rs

0-

~g;

11
W
V1

ID

...

11 11

IV

CK:;o

_,"'"'0

~.
CD

~ '"<>
~,

L-<

e:t:2ce-~
:J en"
,...

.,

Q>

I> co
-N
-0

~,.. g. ~

........
~g.g.
"

0-

..': ......,

o
_ .

CD

'"... --N ;;::


...
IV

",,"0
-. . -..

...

0-

...

<,

"c"

El

:l 0

....,

IV

_.:J
rt
-n c

....
..,
" ., "

"

0-

0-

--J

;;::

-- ...

...

IIN-tooN
NI>-.
11 I> - co

.0'

...

w
<,

-t

0-

IV

....

....,
CD

.,.. !.
et
N
G

011

...
.,

i
0 I
I

; i
i .~i
I Ni I

a-

IV

.,.,

!"

V1

i -.-.-. '

....,

ti

N~'"

~.

:J

V!

cc

i-.

<"-

...

0V1

'"

CD

:.. le.

et

<

tl

IV

~2~

.,

--J

--J
-0

0
N

CD

!!.~.!
~;::..,O'l!,-

zr

I---

0" 0
...

,.

""::, ~
I-"
"....., ""

<

...

:l

... ...

r-

s-

V1

a-

a-

In: 0.,
"'to . 0,.

ID

-i

~.

0-

CD
0

~~;;

~~

ru .

V!

rt

~
-C

'"
o
:J~g.

a.-U

....

N~

0
IV
,

"6~

80>
C

g-

:z

VI

CO

.,

....

~
..,
<
~
"

~l
Cl) ~

-----

Tabelul 19.3. Regill!Llride asch ier-e pentru prelucrarea rot i Ior- dint.ate cilindrice
~p3 ~i Rp4 (STAS 7382-80)

Diemetrul
frezei
D,mm

ModuNumiilul m
rul de
al rot i treceri
mm
i

Rezisten~8

m/min

70
f-'

10

BO
90
100
110
120
145
160
170
190
200
220
240
260
280
300

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3

3
3
3

rot/min

49,4
28,1
27,1
26,2
25,2
24,1
23,2
22,8
22,3
22,0
21,6
21,2
20,9
20,6
20',2
20,1

134
111
95
83
72
64
51
45
41
37
35
31
28
25
23
21

Observa~ie:1.L.

la ruper. Rm, a ot e lutu i , N/mm2,

600 .. .lOO

500, ..600

vf

mm/min

11,7,0
119,6
103,6
92
76
65,6
57,5
51,7
47,1
43,6
40,3
38,0
35,6
31.,5
32,4
31,0

m/min

25,6
24,5
23,6
22,8
21,8
21,0
20,2
19,8
19,4
19,1

18,B
18,5
18,2
17,9
17,6
17,5

din OLC,cu freze disc IOOCLl, din

800 ...900

700 ...800

rot/min

mm/min

m/min

116
97
83
72
63
56
44
39
36
32
30
27
24
22
20
16

128
104
90
80
66
57
50
45
41
38
35
33
31

16,6
15,9
15,3
14,8
14,2
13,6
13,1
12,9
12,6
12,4
12,2
12,0
11,8
11,6
14,4
11,4

30

28
27

rot/m in

75
63
54
47
-41
36
29
25
23
21
19
16
16
14
13
12

vf

mm/min

m/min

rot/min

rr.;:;/rnin

83,2
67,5
58,5
52,0
43,0
37,0
32,5
29,2
26,6
24,7
22,8
21,4
20,2
19,5
18,2
17,5

12,0
11,5
11,1
10,7
10,2
9,9
9,5
9,3
9,1
9,0
8,8
8,7
8,5

B,4
8,3
8,2

54
46
39
34
30
26
21
18
17
15
14
13
11
10
q

6IJ,6
49,0

42,3
37,6
31,0
2<>,8
23,5
21,2
19,3
17,9
10,5
15,5
14,6
14,1
13,2
12,7

prelucrarea ro~ilor din~.te la ma~;ni orizont.le de frezat , daca rigiditatea prinderii ~i cea n ma~'nll
nu sint
suficente marimea Y se VB inmul~; cu K=0,8. 2.La prolucrarea rotilor cu dinti inclina~i
marimea V se va inmulti cu
t
urma{orii coeficien i :pentru p =35 ... 50grade cu K=0,8
;ar pentru P =50 ...60 grade cu K=0,67, p filnd
unghiul de inclinare a dintilor

,----------'

Tabelul 19.4. Regi=uri de e~hiere

Diametrul

Modulul m

la prelucrarea

Numarul

ro~ilor dintate cilindrice

Duritatea materialului

din fonts cu freze disc ROdul din Rp3 ~i RpI~

de prelucrat

HB

f raze i 0, al rot i i , de tracemm

mm

160. _.180

r i,

200 ...220

180 ...200

i
v

n
r<ft/min

m/min

1-'
1-'

70
80
90
100
110
120
11.5
160
170
190
200
220
240
260
280
3D0

3
4
5
0
8
10
12
14
10
18
20
22
24
26
28
3D

1
1
1
1
2
2
2

2
3

3
3
3
3
3
3
3

22,5
22,0
21,8
21,0
21,1
20,8
20,5
20,2
20,1
20,0
19,9
19,7
19,6
19,5
19,4
19,3

vf'

mm/min

102
87
77

m/min

215
180
160
142
120
105
94
85
80
75
70
66
62
60
57
55

OS

00
55
45
40
37

34
31
28
26
24
22
20

vf

mm/min

m/min

n
rot/m in

20,1
19,0
19,5
19,3
18,8
18,6
18,3
18,0
17,9
17,0
17,8
17,6
17,5
17,4
17,3
17,2

91
78
69
61
54
49
40
36
33
30
28
25
23
21
20
18

192,0
161,0
143,0
120,0
107,0
9/.,0
84,0
70,8
'71,5
07,0
62,5
58,9
55,4
53,6
50,9
49,2

rot/m;n

83
71
63
55
49
45

18,3
17,8
17,7
17,6
17,1
16,9
16,6
16,4
16,3
10,2
16,2
16,0
15,9
15,8
15,7
15,0

rr.m/min

175,0
146,5
13D,0
115,5
85,5
85,5
76,6
70,0
65,0
61,0
57,0
53,6
53,4
53,8
46,3
44,8

36

33
3D
27
25
23
21
19
18
16

Observe~ie. 1.Ls prelucrares ro~ilor dintate pr;n freZ8zare orilont~la, daC8 rigiditetea prlnderil ~i rigidit8tea ma~inii nu sint
suficiente merime. vt S8 vs inmulti cu K = 0,8. 2. L. prelucrarea rotilor din~ate cu dint; incl.nsti, marime. vf se va
inmulti cu urmator;. coeficienti: pentru p= 35 ... 50 cu K = 0,8, ;ar pentru p = 50
00 cu k = 0,67 (p este
unghiul de inclinare at dint;lor).

?
e
'"
-s

"'"

rt

;;;.

....

"0

. x
o a 51
.
!t

"0"0

. '"

~I

.. ....

rt

.."

'

..
-s
"""
0"

::z:
C
9
-r
""

"""
-t

,.

.
co

I-'

"

It
-t
rt
-t

-"--"-io.f..o"j"'

bv,~\n

.,'"

~o
o

;;

.,

_.

g.

co

-t

Cl

It

9
rt

It

"

'~~~~1::~~

..,

0000000
..................
NNN
...

....,
zr

WNom",,"''''
OQO\JlV1\J"1

'",

I--

i:~

".
C

C')

-t

{j

.... '"...,
q

;r ""

..."

"'0

..

-t

ort

...

................
!:jt,;:;~~~~

...

. .
Cl

., '"

0000000

...0000000
NNNN

::z:

......
-

t;;~~~~~~

<,

""

.................

0000000

\I1\Jl"....r:-..,...f..,r.I(...j
WO'"""'-l.J'N
....

0000000

~8
Q.

~~~e;~~b

.':..:.-'

'"

Q)

co

"..,

<.HV'1a-o-

Vtu,u,o

".co.,

0000000

~~~~~~~

Q.

."

~
e

Cl

ONW(,N

~00

lA

Q)

---*'-

-(,....,J~.:--

-c

'C"

9
<,
El

'Obbb

:>lA

,"

_ ...... -

..

0000000
l

~.

"
c
-9
-t

bbbb

.."

.z'"

tn

." .

'b~~~~~

:;.
e

:0

It

-r

-gc

8?.." ...
..
..'"

...

.,

,.
N

-t

.,..JJ.

'"
'"

0'
.,

lA

'"o..

""

Q)

I--

,..
..

,.

-t

co

Cl

<

< I--

-r
It

"

:z
c

Cl

1-'

..,..

..."
"

-.:;:--

'"

3
Cl

.
0

000000-

c '"
a.

..

.. ..
..
. '~~g~~~~
..0000000
..
... ...

It

OVt\.n\n

..

o
co

-s

.."

-t

,...

-.-~

g;~

0-..000

..o..

9CO

1-'

<.0

N ~.

.. .,
"""
..~ ..,..

_.0)

-"-NN

g-

c:r
~'
co

"~.~

" ~
o

t>
-s
o C

!:,f}

"

Vl

:,.J

Cl

::Ct~

-r

9 ..
0'
~

.....,

..

rt

<

~
o

It

"
...

It

.o.,

I--

q.

..., ~.
.,
0'1>

-"
&~
c:.::>

~:i
...
""~
Of :,)x

-'~
n,.~

.-0.
.....1'1,

~g<;
~ . :>,

~ ...
9;,i

"p~'

.,

..,0

n-4;"

..,'"
'"
~

It

~~'

l;

........"
co

"
~

.. ..,

<

.. "
It

It _.

':::)"'""?~:'~'

<>.

..

>~
Tsbalul

,:y,/.

'it.~::::a 00 a scb ier-e

din~lIt" cu a.odJt
Avansu! s , in
mm/rot 61r"z61

le

Duriteteo

CO

matari8lului

160

Tabelul 19.9 (continuare)

~
degrO~4ro 8 dantuiii rOl-iltHf reze disc .adJl din gp3 ;i 11p4

frOZilrQl:I,

b8r",

de prelucrat,

190

C. Rugozitatoa

HB

Rugol' itst(l,,tt sucreto,

0,7
1,4
2,0
~t5

35
25
21

29
20
17
15

1&

15
10
9
8

25
17
1f.
12

Ra

Coefici"ntul de
coreC~i&,8l 8vansului ICvf1

0,6

Adlneimea de a~-

>2

>2

<1

O. Unghiul
Hr. de
dinti
oi

M&teri"lul

v
m/min

'0 mm/

3
3

0,18
0,18
0,25
0,25
0,4
0,4
0,5

:>
5
5

n
v{ mIDI
rot/min lOIn

50
50
50
50
40
40
40

naro at d~nturii,

Placuto din corburi metDlice,


grupe do utilizoro P30

265
220
190
166
188
106
97

v
mlmin

s mm/
ro~ 8
frezei

48
40
47
41
47
42
40

584

110
110
110
110
100
100
100

0,12
0.12
0.15
0,15
0,25
0,25
0,3

Coeficientul de
corectie el avensului KYf2

vf
mm/min

n
rotl
min

70
58
62
55
74
66
72

4Bb

416
365
295
265
240

finisarea

Tebelul

danturii

so utilizeaz6

50mi-

in tobelul

Ot.et ol ie t

(uur;catului

-~;

30

45

60

0,85

0,7

0,5

DINl'ATE

CILINDRICE

PRIN GENERARE.

19.2.1.Danturarea rotilor clint.ate cilindrice prin frezare


cu freza-melc
pentru taierea
a.Alegerea ~
-unel.te.~inile-\melte
danturii rotilor clint.ate se impart in 5 grupe, in ftmctie de
puterea motorului masdrii.L (Tabelul 19.1).
b.Alegerea sculei ~et:oare.
Alegerea sculei aschi.etoare
pentru danturarea rotilor dint,ate cu freza-melc se face conform
STAS 3092-86, ST.AS 11908/80.
c.Alegerea a:vansului axial. Din figura 19.3 se observa ca
la mas.ini.Le
de frezat ro? din1;.atecu freze-melc, mi.scarea de
avans este l~aUi cinematic cu mi;;careade rotatie a piesei i
de aceea rnarirneaavansului se <M in nun la 0 rotai;.ie a piesei.

supus prelucr~rii

Otelul corbon do col iloto

1,0

19.2. DANTURAREi\
RCYI'llDR

19.9.Couficientii
do ooroct.ie Di vitazai do D}Chiero ~i a;
"even::ului po irut
A. Matorialul

Hatol"iolul

regimurilo recDmandoto

grade

mare

al danturii

Unghiul de incliOtel rapid Rp3 si Rp4

rot e
frezei

Obssrv8tio:Pentru
19.5.

de incliners

p6r~ii e;ch;etoere e froze;

frezel

20
24
28
32
36
40
44;;; ma i

3,2 pm

b,3 pm

12,5 pm

eh ier e , 'in mm

Tabe tut 19.8.RcgilOUr; de ;.chi"r" pentru freZ8reQ d& degro~"re cu frllz" deget C!Od.Jl
cu virf er.cut.it (f ig. 19.1 d .e)
Modulul
rn, mm

prelucrato

pr.f ~"i pralu'

300

220

supr8fo~ei

-~'j

Our it ate e HR
I,,

1
.:

-.,. .. ".',.~<~'~

200
....

C001 le lentul do
corec~io
8l vito
zei d" ,,~chi"re
KY1

'1

.'~',''":.

>,."

..,'. --

....

1,0

260
'

O,b

:~

Durabi l i t at ee
scule;,'in min

"~

:':

:!

300

,-,,.....'.- .."',,,,., .._',, ....

--_200......-.,.,

0,4

B. Durabilitatea

-;i

....,

0,8

21>0

_.v,. __

~__

300

----_._ ..-._-

0,5

0,3
Fig.19.3.Denturare.
rotilor dintete cu freze mele:
v-m;;ceree principela de e~chiere;
$ -mi~cerea
de avans circular 8 piesei;
s~-mi~care8 de 8vans axiel G sculei.

sculei a;chletoare

60

180

300

Coef icentul de

:~
i

corectie

ol vitae

20i
Ky2:
-la degro~are
'la f in i sar e

::.1

.,i~
.~{

1,35
1,5

1,00
1,15

In tabelul 19.10 sint date valorile avansurilor


axi.al.e
pentru taierea de deqrosare a danturii ro1;.ilor dintate cilindrice, iar in 'tabelul 19.11 sint date valorile recoma.-x1ate
pen-

0,85
1,0

'~!
"

;~

8 Plcos, \'01. 2

112

'J

113

,:

";-,

.~

",!

-t
:',.>!~~
;\

v.."'5'"~,..'l..;:.'l--"""";.,..~'.~-:.',r...,~~~"<;:"r~"""~~~!~~~~'--)~~~""""'.

.Q:q:::,' ..

.".,.,
....

~
~

1.,

~
1
~
.1

1j

tru avansura,ID cazul frezarii de finisare cu freza rnelc din


ote! rapid, pentru prelucrarea acetui.asa tip de roti dirrtace,
Tabelul

19.10. AVAnsul Dxial sa la frezoroa do dbgro.aro


cilindrico cu froza ~lc, din otel rapid

!1

ro>ilor dintoto

1,8
2,0

--

2,5
2,8

2,0
2,5

--

--

Fontll cenusi
cu HB=lSO 200

1,8
2,0

1,3
1,8

2,0
2,8

1,8
2,5

i ,e

1,1
1,3

11

2,0
2,4

1,5
2,0

1,4

--

i.e

2,3

--

1,3
1,0

1,0
2,2

1,4
2,0

1,3
1,8

1,0
1,4

--

2)
2,5

1,8
2,0

11

2,0
2,4

1,5
2,0

1,4
1,6

--

2,0
2,3

1,0
2,0

1,5
1,8

1,3
1,0

1,0
1,4

1,0
2,2

1,4
2,0

1,3
1,8

1,0
1,4

IV

19.11. Avansul axial s la frezarea de finisare


cilindrice cu f~eze .elc din o~el rapid

2 .4

5 0

Modulul

rotii m, in mm

7 .8

10 .12
sa'

1,2-1,5

mm/rot
1,2-1,5

0,7-0,85 0,65-0,SO

0,65-0,80

---------~-.---

--

--

a ro~ilor din~ate

18 .. _22

24 . 30

a piesei
1,0-1,4

0,9-1,1

0,8-1,0

0,65-0,8

0,65-0,75

0,65-0,75

0,78

0,63

0,54

0,72

0,65

0,50

0,45

Coeficientii de corectie pentru evens


otunci cind diractia dintolui ~i a alicei
frozei nu sint identice

Tabelul

19.13

~::/
k:

~:.::

i>

Coeficientii do corectio pentru avans in can.l proprietntitor


.acanico diferito ato _nteriolului de prolucrot

~.'
.
Elelllentul
cere se
lIlodificil

Katerialul

Rezistenfe

la rupe2a a otelului
N/mm

500 ..

bOO

bOO

700

Coef ic ientul de
corectie

de prelucrere

O~el aliat pentru construc~ii de me~ini

OlC

1,0

1,1

700 ...
.800

0,9

FonU

Duritatee

R~

800 .
.900

Peste
900

0,8

cenu~ie

0,7

140 ...
., .1bO

1,1

160 .
... 1SO
'1,0

HB

1SO .. 200 .
.. 200 .. 220

0,9

1,0

Tabelul

19.14

Coeficientii

~~.
'

de corec~ie pentru avans in funet.ie de nlcarul


olo fro~ei

de inceputuri

Numlkul de inceputuri
Coeficientul

ale frezei

de corectie

1,0

0,7

3
0,5

Mfu-imea
avansului axial poate fi calculata cu rela1;ia:
se= Cs ZO,14

14 ..10

60
1 ~"

2,5
2,7

e=:

0.87

Cooficientii de corcctie pantru avens


otunci cind diractis dintalui ~i a eliceifrazei slnt identice
'

1,5
1,8

1,b

'~,.:,

din>ate

45

15

2,0

2,0
2,3

ro.ilor

30

,in grada

el dlntilor

1,2
1,8

III

... _-_._--

1,0
1,4

114

,':"

1,9
2,0

1,4
1,8

1,4-1,6 1,3-1,0

1,6
1,9

0,85-1

.>~

Avansul

. -'

2,0
2,5

IV

3,2

2,5
3,0

12,5 6,3

11

III

Rugozitatea suprafe~ei pralucrate Ra,JDU

19.12 Coeficientii do coroc>io pcntru ovans la frozarea


ciliodrico cu dinti inclina~i

Unghiul de inclinare
7

1,3
1,5

Ot.el el iet cu
Rm<700 2
H/mm

24 . 30

1,7
2,2

IV

Tabelul
18 ...22

2,0
2,4

III

Tabelul

O~ol carbon de
cnlitete 2 Rm
s: 700N/mm

~.~

19.12 19.14.

Hodulul r o];ii m, mm
Haterielul caro Grupa
se prelucroazll mas in i i
7 .8
10 .. 12
14 ... 16
_i proprietati- de fra- 3 .41 5 .0
le lui lI10canice zat
Avansul se mm/rot al piesai
0

~
~
~

Coeficientii de cor~i@ ~t..t'U aVahSi l.h cazul, preluct\~ru rotilor dirrtatie cu dinti inclinati i in cazul proprietatilor mecanicediferite ale materialului de prelucrat !?i in funct.ie de numarul,de inceputuri ale frezei sint dat.i, in tabalele

rn'

25

[mm/rota piesei]

(19.1)

in care Cseste 0 constanta, ale cared,valori sint date in tabelul 19.15: z- numarul,de dirit.Lai ro1;ii care se darrtureaza
m- modululrotii de prelucrat, in mm.

115

\'~

Valorile obt:L.'1utecu relatia


(19.1) pent.ru carculurea
rnarimii avanr-ului.axial vor fi corelate prin .irit.ermed.iu coeficientHar de corect.ie Kms' Kps' Kl<.s ce tin cont de propr i.et.at.i.Le
mecanice ale materialului supus prelucrarii,inclinarea
danturii
rotii de prelucrat ~i de numarul de inceputuri ale frezei. In
tabe_'.de 19.16... 19.18 sint dat.i, coef i.ci.ent.i.i.de corect.i.e ~s'
Kps

s i.

Kks

.:. {

Tabelul 1~.i5,

Valorile coeficientului

.' ":~

Otel carbon, Rm ;700-850 tI/mm2


Ot e L cram si ",chel,Rm;750-900
N/mm2
Font.a , 160-180 HB

<:;;
";i

:.~

"
s

2,65
2,00
3,70

.-..-.

.:
1

Cs

-r

Materialul prelucrat
.;

In formulele din tabelul 19.19 s-au facut urmatoarele noTeste durabilitatea sculei, in min; s-avansul la 0 roa piesei in mm/rot; m- modulul rotii de prelucrat in nun.
Durabilitatea sculei de danturat, pentru toate procedeele,
este irrlicaM in tabelul 19.20.
Vitezele de ~chiere calculate cu relatiile
din tabelul
19.19 vor fi corectate pr.in wJnultirea cu coeficienti;i
de eorectie ce tin seamade duritatea materialului supus prelucr~ii
~v'
de unghiul de inclinare al danturii Kpv' de numfu:ulde inceputuri a:l:e frezei mele Kkv ~i de deplasarea Shifting K,..v' ale
caror valori sint date in tabelele 19.21. .. 19.24.Prin aplicarea
coeficientilor
de corectie se va obtine:
v; = V ~v Kpv Kl<.v ~
[m/min]
(19.3)

tatii:
tatie

Tabelul 19.16, Valorile cocficientului

de corect ie

Tabelul

19.19

For~lele

vitezei de 6~hiere

la frezarea

ro~ilor dintate

cu freze Belc

(ms

..; ,

~:A:

Felul
otelului

":.'1
,....,~
(.:;:

Otel carbon de constructii


OLC35

OLC45

OLC50

41Crl0

~.

.~

..,

13CrNi35
21TiMnCr12
15Cr07

28TiMnCr12

.~j

'Kms J 1,0
~--~,-.,

Oegro~are

170 ....
...207
1,0

170 ...
...229
0,9

Tabelul 19.17

...,

~'';;,
,'J!.

156 ...
...207

156 ....
;..229

1,0

156 ...
...207

0,9

156 ...
...229

0,9

Valorile coeficientului

0,8

229 ...
...285

Oegro;are

Unghiul

:",:

at danturii,in

grade

lnclinarea danturii rotii ~i a


elicei frezei in acela~i sens

:/~

:;' ~
.;< ,
-

de incLinare

Kps

.tl

Sens de inct inare difer it

de corect ie Kps

15

1,0

30

0,9

1,0

45

0,8

0,75

0,65

0,65

0,50

vitezei

Formula

m=1,6 .._6mm

de a~chiere

312
[mm/minI

v=
1,33

5,5

TO,33

sO,5mO,1

m=7 ..26mm

350
v=

[m/minI

0,7

"

'\
"1 '

pretucr ar i i

OLC45

'~

ourita!156 ....
'tea ns l' 187

Felul

30HoCrAl09

F'-~4'"

'}

'....

Hated a lul de
prelucrat

construct-ii

Otel aliat de

60

Fonta cenu;ie
eu HB;170 .
_.210

0,45

560 mO,S

Finisare far~ trecerea


prealebil3 dG degro;are
m=1 ,5..3mm

v=

Oegro~are

v;

Fin isare

[mm/minI
1,50

sO,85

TO,20

sO,3mO,15

m;1 ,5...26mm

1'18
[m/minI

'152 mO,4

m=1 ,5 ... 3mm


v-

[m/minI
TO.3sO,4

0,35

,~'l

Tabelul 19.18

Valorile eoeficientului

de corec~ie

Kks

Tabelul 19.20

Durabilitatea

Felul prelucrarii

Haterialul ce
se prelucreaza

sculelor de danturat

'<11
'\~

Heterislul

de prelucrat Numarul de lnceputuri ale frezei

Otel carbon ~i aliat

Kl<.s

Prin aplicarea coeficientilor


lui axial va fi:
Sax

= Sa ~x

0,75

0,65

Scula s$chietosre

de corectd.e, mar.imeaavansuKps

Kks

d.calculul vitezei de ascaiere. In tabelul


fonnulele de calcul ale vitezelor de aschi.ere ,

Oegro;are

O~el
Fontll

Fin isare

O~el
FonU

Ourabilitatea sculei
pentru modulul

,min

:s4

4 .. 6

6 ...8

8 _12

>12

-480

240

360
720

480
'160

720
1440

'160
1920

240
480

240
480

240
480

360
720

540
1080

Frezll mele

(19.2)

Freza disc modul

19.19 sint date

Oegro~are si
finisare

116

O~el

120 .. 180

117
~,

------------_

....

---,----'

...

/,,''-'

f):;

l"bolut

"1

~~

~:1

Scula a~chietoarc

Fclul prelucr~rii

:;~

.~
i~

'1

Cup t -roatll do

:1

Tobolul

Unghiu l de lnclinare

Degro~aro

Oiel ~ i fontll

400

Finisare

Oiel ~ i font4

240

Cu~ite pentru
danturot roii conice cu dinti
drepii

D"gro~ar8

FrezB mole pentru


arbor i cane lat i

Degro~ore

Oiel s i fontS

180
240

240

240

Tabolul

19.24

bOO 900

Bronz

Num6rul

Capete de frezat
pentru danturarea
rct ilor diniate
conice cu danturA
in arc de cere

Oiel

bOO 800

Capete de frezat
pentru danturarea
rot ilor dinj:ate
con ice cu donturll
spiroidll

Oiel

1500 .2400

Tabelul

Duritatea

HB

19.21

OlC45

156
187

170 ..
207

60

.',

Font! cenu~ie cu
HB=170 ...210

1,0

1,0

0,95

0,9

prelucrat

19.23 Valorile coeficienfilor

0,7

!-. __ .

0,8
~"

Num6rul de inceputuri ala frazei

0,85
',04

0,75
2

1
1

0,85
1,4

0,75
1,5

Valorile coeficientilor de corectio K


si KwH la prelucraroa
carbon otelului allet ~l a fontei
wv

otolulu;

Kkv
KkN
K

kv
K kH

de deplasllri ax i al e,

Degro$ore
Finisore

'~

1.1~:'

de corecj:ie ~kv si ~~N

',0
1,0

2
1,2
1,0

1,'
1,0

3 ~i mai

!.

mult

',3
',0

:nDf

Ol,DlC
Oiel Cr ~i
Cr-Hi
0iel Cr-Mo,
Cr-Mn,Cr-Si

incare:vc este viteza de aschi.ere, in m/miri,calculata cu relap.a (19.3) iar DC diametrul frezei, in nun.
Dupace turap.a a fost calculata cu formula (19.4), din
cartea ~inii
se aleqe turatda cea mai apropiata a axului
principal. Cu valoarea adoptata pentJ:u turataa frezei se recalculeaza viteza de aschiere vd.'
.
Deoarece in cartea ma.;;inhavansul este dat in mm/mir, se
procedeaza la transformarea avansului ales din tabelele 19.10
-19.11, cu relai;ia:
s n, k
Vf
(19.5)
[nun/min]
z
unde s este avansul piesei, in nun/rot; n, - turai;ia frezei; K numarul,de inceputuri ale frezei i z-numarutde dinti ai piesei.
f. cal.cu1ul p.xterii. Puterea se calculeaza cu relatia:

480 ...bOO
bOO 800

bOO ..3000

Oiel s i fontS
Valorile

coeficieniilor

Otel carbon do construeiie


OlC35

45

e.calculul turap.ei axului principal. Turap.a axului principal se calculeaza cu formula:


1000Vc
l'lt=--[rot/min]
(19.4)

Folul o~elului

480

Oiel

Kwv=KwN

Sever-disc

:')0

0,8

Font~ cenu~ie eu
118=170..210

Fr eze disc pentru arbori canelaii

.--~15
0

.0,9

O.el carbon ~i alist

900

in grade

',0

bOO

Diel

Capete de frezat
pentru danturarea
rot ilor diniate
con ice cu denture
eloidl!i

danturii,

do cltIroedo Kpv :;.i i:pH

1,0

TabeluL

~.

180

180

finisllre
FrezA mole pentru
tlliera ro~ Hor
diniate melcate

\iuli1rHu "'iIll iCltH1tll6~

Otel carbon al i at s i
font& cenus ie
K ov~Klm

Moterislul
Finisare

19.22

pent ru modulul

mortczat

::~
f,1

._-

Imin

Dur eb i l it at e a sculei

Koter ial ul ce
se prelucreazA

_:.:J.:.:.:.~L~.:.:.:~~:l_.:"~

:J

":
:'1

1'1.20 (cont inuur-o )

---,----~--..-.-" ..~~~----

_'~4

de corecj:ie ~.v ~i ~~

Otel aliat de construetie


41Cr10

21TiHnCr12
13CrNi23
15Cr07

170 ..
229

156 ..
..227

156 ...
...229

156 ...
.. 207

1,0

0,9

0,8

0,6

1,0

0,9

0,9

Kmv

1,1

1,0

0,9

KmN

1,0

',0.

1,0

1,0

28TiHnCr12

38MoCrAl09

OlC50

156 .
..285

-3

N = CN 10

YH

XII

.o,

~
ved

KN

[ KW ]

(19.6)

in care s este avansul la 0 rotai;ie a piesei, in mm/rot; m-.


mcdulul roi;ii de danturat, in nun;Df-diametrul exteri.cn:-al frezei, in nun;vad - viteza de a!lchiere recalculata dup~ adoptarea

118

119

_L.

.i

.
tUlat...L8:.t

.f

t.L-eZe~f.

1...:1 I:1./n\.1...n;

'"

I\.~ -

,......
. .,
o..>e.L
~;j,J.:.11t..lli

Tebe lut 19.25,


$(' _Il

.:~

PU-

OlC
Font! cenu~i6 cu
HB=170 ...210

Froze me Ic ",o<Julcor ij ate

.,
,,'J

')j

.<
.. ,~

-"l "
:-::~1
I

_--_1~~0

.~-....-.-..+r....------~_

roata
cular

Dantur8rea

OlC

CN

YH

xN

St

~
,
~

0,9

1,8

-1

b2

0,9

1,7

-1

1,0

ml~c8re de 8vans
~i a sculei
i

t'~as
'
'

'-1-;
~

1,1

9.19.5 Dent
v 1_

i:

ur ar-e a

8~1
V

ans

at

--1--

!
.

--'

:t:0

!\

!fS)

~~

f
Fig.19.b.
Donturoroo po mo~ini do tip

'

d:

I'

. ~.~-_./
.--:--

'

acur ee pr- i
. pe mo~ in i 00
sr _ mi scaree ~'nc1pftln
eecb i tip Hang:
St _ m iscar-ea ~ trostogol
l ire a Icr~;
11 ;
~le a ro~ii

Sunderland:

8,b,c,d,e,f,

- f816l6

de

lucru pentru roelizar68 unui dinte.

o];

a. Alegerea l!a!?inii-unelte.
roata de mortezt caracteristicile
in tabelul 19.26
Tabelul 19.26. Caracteristicilor

In cazul dantur~ii
CU cutitegrupelor de masdru,sint
date

grupelor de .a~ini de aorteZ8t danturi

Grupa de ma-IPuterea motorului electric Hodulul maxim m al ro- Diametru maxim al ro~inii-un6lte
de ac,ionare a ma~inii, K~ ~ii de prelucrat, mm >ii de prelucrat,mm
1,5
11
I11

IV

pina la b

300

2,5

5.. 8

500

b . 10

1000

Pcste 5

~i mai mare

Peste 1000

b. Alegerea sculei ~etoare.


In cazuldanturarii
cu cutit roata de mortezat scula aschietoare se alege din NI' 11-62
pentru operat.i.a de deqrosare , iar pentru operatd.a de finisare a
danturii scula se alege din SI'AS6655/2-80.
c. Alegerea avansului.Avansul la danturarea de deqrosare a
rotilor dintate cilindrice cu cutite-roaM de mortezat din atel
rapid este dat in tabelul 19.27
In tabelul 19.28 sint date valorile avansului pentru mortezarea de finisare a ratHor dintat.e cilindrice,
cu cutiteroata de mortezat.

2- mi~care principal6 de a~chiere; 3- mi~care


de rotragore
a semifabricatului la curse de
intoarcoro
8 sculoi;
4-mi~c8re de avans redial.

I
-- ... -- ... - .. --.... -..

III

'-------

I!.~
IU~
1Nl
;-:c;
i" '\"

cir-

120

I?

a!

~1'b

~.

I~QS
0,9

I~!

124

175

I
I

uN

prin mortezaro cu cu~it

,-,1.

de mortezat:
8 semlfabricetului

~sJ

'l9.2.2.Dant:urarea rotilor dintate c:i.lindrice prin IlIOrtezare


Procedeul de prelucrare a rotilor dintate cilindrice
prin
morteZare se poate executa cu doua tipuri de scule:
-cu cutit-roa~
de mortezat,STAS6655/1-83 ~i STAS6655/2-80
-cu cutit-pieptene
oe mortezat NT9-62.
In cazul danturm-ii rot.i.Ior dirrtat.e cilindrice
cu cut itroat.a de mortezat (fig. 19.4), scula este 0 roata de mortezat
cu profilul dintelui evolventoidal (corectat) detalonat.
In cazul executiei
rot.i.lor
dintate
cilindrice cu c~titepieptene de mortezat scula are
forma unei cremaliere clintate
care va anqrena cu roata de mortezat. In practica
se folosesc
doua tipuri de ~ini
:
-maaina Maag, la care mi.scarea de translatie ~i cea de rotatie sint executate de roata ea
reia i se taie dintii(fig.19.5)
-masfna SUrrlerland, la care
mi.scareade translatie 0 executa
scula,iar ~carea
de ratatie in
jurul axei este executata de
roata careia i se taie dirrtd.L
(fig. 19.6).

Fig.19.4.

-.---1--~
.

Vlorile coeficientului CH s i ale e"po()(lI1~ilorpentru


deter"inaren put~ri i
Hater islul pr et.ucr t

Freza mete cu un'loceput

<,
.-.~\

' .

(;O'(t;.:.'--.- ;~_"~

care tine seama de mcdificarea condi.t.Li.Iorde exploatare


CN - cosri.c.i.ent,care tine cont materialul prelucrat.
Valorile coef i.ci.errt.i.Lcrs i. ale exponent.i.Lcr din formul.a
(19.6) sint date in tabelul 19.25, iar valorile
coeficientilor
de corectie ai puterii sint date tabelele 19.21... 19.24.

~.>-~

de

terii,

121

,.-.-------------------~

f.::~.
~;\.~
.

.-J

~1
1

j~
'.;

i
.~
J

Coeficientii
de corectd.e ai avansului pentru danturarea
rotilor dintate cu dinti incl:inaai sint dat i, in tabelul 19.29.
Mfu".imea
avansului de rut.are pentru 0 cursa dubl.1, in cazul
danturarii
cu cutit roata de mortezat, se poate calcula ~i cu
relatia:

~
jj

Cs

:j

Hateriolul
prclucrat

::j

~i

Tobelul

19.27.

'j

Or;ce dimensiune
Orice dimensiune

2,5

cu Rm pin! la

do rularo pentru
0,45- 0,200,50 0,40

0,35 0,5

Valorilo coeficintului
Obser-ve]; ie , 1.

111

IV

0,30 0,50

III

cu HB=180 .

0,40

11

I1I

. 200

IV

0,5

0,400,50

0,130,20

0,350,45

0,250,45

0,50

0,50
0,50

0,300,50

0,40- 0,150,45 0,35

11

IV
Fontli ceraisie

0,15
0,25

(STAS 791-89)

10

0,15 0,35

0,200,40

0,150,20

0,300,50

0,200,50

O,OS-

0,13
0,150,35

0.13'
0,15

0,250,45

0,150,45

0,150,20

0.45
0.50

0,25- 0,150,50
0,50

Felul prelucr6ri i

Modulul m al
ro~ii, mm

0,13'
0,45

0,130,20

Mortezarea
de
degro~8re

2,12

0,10'
0,45

0,20- 0/13
0,25 0,45

Hortezarea
de
degro~are

2,12

0,40'
0,50

0,300,50

0,250,50

0,150,35

0,50

Tabelul

MortezBrea
de

10

1,0

1,0

(-:)
:",'.;

-.

}~>

0,98

0,9

I:":"

45
0,%

ia 0,1 ..0,3 din avansul do rulere.


2. Avansul mei
rotilo cu un num~r mai mare de din~i: 3.Pontru degrodou~ treceri, prima trocare S8 executA cu adincimea de
1,4 iar a daua cu adincimoa de 8~chiore de 0,7m unde m
C

la prelucrarea

prin eortezare

Cs
0,47
0,41

~i bronz dur

19.31.

0.b7

Formule pentru calculul vitezoi de c;chiere

Caracteristicelematorialului do prelucret

Mortozarea
de
finissreo

Observatie.

Formulele vitezei

Otel cu Rm=bOO-700N/mm2

49
v=

Font4 cu HB=180-200

2,12

v=
Otel cu Rm=bOO-700N/mm2,

FontA cu HB=180-200
2,12

TO,2. 0,5011I,2
r

[m/minI

54
0 25 0 15 [m/m in)
T ' sr'
ID'

90
v-

f in is ar-e

0,40 - 0,250,50
0,50

30

20

de prelucrat

Valorile cooficiontului
cu cu~ it rO<lti

1
1

naca danturarea se executa far.1 0 corectie


prealabil.1 de
degro~e
, se recornandaca avansul circular sa se ia cu 10-25%
rnai mic fata de avansul normal.
d. ca1c:ulul vitezei de ~.Viteza
de ~cl:iere
.
se calculeaza cu formule1e din tabelul 19.31.

J
;;;~:rr'f.""'"'

Ks

Font~ cu duritatea mijlocie

0,150,25

;. .:

trecer i

0,25 .0,30
0,35

O~el carbon, Rm=bOO ..700N/mm2


Otel carbon, Rm=700 ...800N/mm2

0,150,50

0,150,30

122

Materialul

. -

0,250,45

Num~rul de

Cocficientii do corec~ie ai avansului, pontru tiieroa


rotilor din~ate CO din~; inclinati

Avansul radial se
mare se ia pentru
~areD dintilor in
a~chiere egala cu
este modulul.

, Tabelul 19.30

0,100,15

0,350,50

12

cursa dubl6 a ro.ii de mortezat sr

construc.ia
de ma~ini

ate pentru

11

750N/IIllU2

O.elur i alia-

Numarul de treceri,

Avansul
O.el OLC 45

0,5 ...0,8
0,5 ...0,8

Unghiul de 1nclinare al din~ilor, grade

Hodulul m el ro.ii,mm
o

Adoosul de prelu- Avansul de rulare


crare,mmm
mm/cursD dubla

CO

',.)

Avonsul lo danturarea de degro~Drc o'ro~ilor din.oto cilindrico co


cu.it-roati de .artezot din ofel rapid.

Gru
ps
ma~inii

Modulul m,mm

Tabelul 19.29

:1
Materialul de
prelucrat ;i
caracteristile lui R,,~canice

Otel
FontA

unde Cs este \ID coeficient deterrninat experimental, ale carui


valori sint date in tabelul 19.30; m-mcdululrotli de prelucrat
in mm.

:j

de

Avansul la ~rtcz8rca
de finisarc a rOfilor din.atc cilindrico
cufit roat~ de .artczat din otel rapid

(19.7)

[mm/c.d]

mO,5

Tabelul 19.28,

TO,3s 0,5
r

[m/minI

49
v=

TO,2 O,50",O,2
sr

[m/min)

T-reprezintli durabilitatca scut e i , 10 minute (so io din tab"t"" 19.20)


sI' -.evansut de r-ut ar-e , tn mm/curs8 dJbla; m"modJlut rO'~ii 'oint'\lolin mm

123

E;
(>

I,;:;;'

19.2.3. f:3.nturarearotHill: dintate cilindrice


dantura in V

1-

cu

--.-.--

..-.---.'--

> ......~c
E E

CO

:J <0
Uv
<0
0

.'L.

.,

L.

I-

'"

'"....,

e::J

-o I

V>

V>
I-

" ..."

L. .

o..~

~
CO

e
e

c
> ......
''-

.
c

8..

U"'I

I en

.S

:J

:J U

..

<0.,

>

~
B

~ e

'"
I-

"
~

'C"
"l
....
c
:0

"

~
'"

E
:J

ol-

If\

I.J)

lI'\

..

...

...

...

a-

0"

0
00'"

'" '" '"

co..
o

00...
0

CO..
0

00...
0

0:>..
0

N
tI'i

0
00"

0
.:

0
,.....'"

O.
.:

0
,.......

0
,.....'

l.l'\

l.l'\

l.l'\

lI'\

0,

"

II

'"

'"

:J
o

c.

>

..."

0,

a-

a-

a-

'"

'"....,

~,

~,

0
CO

CO,

ro

CO

CO

....,

'"

0 0..,

0. 0.

CO

to-

-o
o

r-.-

In

U"'o

u:.

.
'" '"

..0

N...

0...

...

o,
a-

q
..Q

~
o

o
-o

0,

-o

:J
"
o L.
:J
o

" e.
L.

~~

.a ''- c

'-""-..

E
'0 "
<O~

.,E
L. E
:J
N""
::> '

i..

s~'":

,~

" '
'" '"
o
"'"

I"

alO

...,

""

If\.

;!

-;;

~;

~., """
o
.0

r~
i-

L.
Ol

ro

N
~

I:'

.~ ~

t'

~"

"''''
c
o~

0,
CO

0,

CO

CO

....

....

r-..... ,....'"

0
-o.

0
..()'"

0
..()"

0
..0'

0
..0'

<0

:J

+'

.. ~

""

":J
I-

E U

"'!.
"',
o
o

E
E

IQ

.~8
.c

".~
....
N

c:

>

Il 0

...0

..0

..0

U"'t

0'"

b'"

0"

cl

...

t-,

....

IX)

0-

Il

~..

Cl

~ ~

Ln...

&1\...

"'..

lI\..

000

;!

~
~ -;; ~

~...

o
N

~ .

L..

5',

"
o

L.

:J

000

~ ~ ~ w w

ro ~

000

.~ "
it
.~i

'""
:J
I-

E U
6.J

'"

'"o

'"o

0
.N

In

'"

.."

-.3

":

..", ~, ..".

000

"
re

...C: ." "


" ~e
L.

~ :::

'"

.o

~.,+'
"

.0
co

<0

N
"
+J .,....

~L.'"
.,0

~ ~

.."

oj

..r

-s

CO
N

'" N'"
N

'"

"
~
.-

0,
CO

u"\

0. 0,

t')

'"

-o
...,

'"..r

'"

0.

'"

'"

0-

""

0.

~
-o

~..

0,

!D

00

.0

CO

~ ~ ~ -o~ ~
CO

o
N

'"N

..r
N

.::;;

([J

:,
E:

" Ol
0 "
t...
t...

:J :J
E ..
._''-

Ol .

l.

r,

h
K,
Pi

ti
1."

1'"

.- .......

:J
'0

~ -8';:

:J

.=

., "

>E~

<0

.~

r:.

:J'O'"

0. "

/-

~CO.r:::
" O~'In
..

'-

-8~

III
t-

~.o
"'-

.0

II

"

..

CO
CO
IX) ,....,......
N
N
,......
. . .. .
..
.
. M
0
0
M
M
~
~
~
~

--. V>
'" E I-

l-

l.l'\

"'E
E

tI'i

E E

'0

LI"I

E~

'"

~
....

....,

0
,....

..,J

c:

~~8.

f,
;.

!
i'-

rf ,
~.:
f;:'

p.,
,

....
e
~

(.

~'~
!:

Cl>
VI

o
x:

is

!:,,~
~(

~:)::

f'~~'
[;,

125

124

......,..~~.
--- -=~--~"- ',---.....,...,,,.~.

'"I

c:
> .........

!.a

Aceasta metodaeste int.iehrinta~ pentru ~taprea


ealitatli
suprafe1;ei flancuriJ.or d::intilor netratati
termic. In
practicl se intiln~
severui.rea cu ~everul-roata cu ~everulcremal.Lera cu severul-malc.
In capitolul de fa1;1isint prezentate r~imurile de aschi.ere pentru prelucrarea cu severul, roata,
Principalele mi.l?carie:x:ecutatede scul.a ~i de piesa in eazul ~veruiri.i cu severul.-rcata sint date in figura 19.8

"0E E
..~

s
]

co'"

"

c: co
.- +'

"

"

I-

19.3. sr..vmJIRE2\. OOI.'ILCR DllITATECILINrlUCE

:J
E "

:J

"

00'"

..

El

Cl

+'

<,

>

00000
co"
ct:;', w'"

'"E

Cl

:J 0

RegirnuriJ.ede lucru recomandatepentru prelucrarea roWor


d::intate ciJ.irrlrice cu dantur~ in V pe masdrd,orizontale de mortezat sint date in tal:ielul 19.32.
In tabelele 19.33' ~i 19.34 sint date regimurile de aschi.ere pentru mortezarea rotilor clin1;atecilin:lrice cu dantura in
V, cu cuti te cremal.Lerade mortezat in fUI".ctie de materialul
prelucrat !?i lun:;rimea dintelui.

L.

Prelucrarea danturii rotilor dirrtate cilin:lrice cu dantura


in V se realizeazei pe masirri, de mortezat cu cutit roata sau cu
cutite-(;::2i:\1a.lier~.SChemelede Lucru pentru cele doua cazuri,
'sint, prezentate in figura 19.7

Fig.19.7.Scheroelo de danturero prin rulero a rotilor din~ftte cu denture in V: e- cu cu~it roat~ do mortezat ; ,- mi~c8ree principelA de e~chiere : 2- .i~caroe de rulere a
sculei: 3- mi~cere8 do rulero a ro~;i de prelucret; 4- mi~cerea radial! de indepartaro
a scule;; 5- mi~caroa de ovans radial;6- mi~c8rea do rotaiie a sculei; b-cu cu~it pioptene de mortezat; ,- mi~c8rea principalA de 8~chiere; 2- mi~caree de avens tangen~ial a
sculei; 3 - mi~caroa de rulorc 8 rotilor de prelucrat; 4- .i~c8re8 de rulero inversA 8
sculai pentru inceperoa unui nou ciclu de lucru; 5- mi~c8rea radiali de rotrsgere a capului post.-scule; 6- mi~carea de ovens radial; 7 - apropieree ~i retregeree cut,itului
piepteno du danturat.

.f,

..
.',

F::

'.~i

~j
-':1

"
.~
L

::::1

':11

-.,

'"

'"

il

-e-

I--l
N

01

,,'0

.".,

I--l

.~i

';!.

E
E

!l "

+'
.

..

..,.

....
o

~
N

I--

Cl

er- co ,.... .r:; Ln "'4"

-0 M .-

t-"l

................

O'-(\)COCO,....I'or...,.....,....,,....~""

o
:J

.
::l

to ...

-0

Lf\ <r
......
,.....
......
r-r-r--

"'f'.., N Cl) ..0 ,.., N .- 0 0'- eo


_0
.....

_"-O'-Cl'"

a) co co co 00 cor....,.....,....

N_O

ex) Ll\ -cr M N ... 0


............

"'1.1\0

.!: I ~~~o- o- eo '" eo CD <Xlto cc


-..6
E

o-tOM
..

N-O.'"

.~
.J::
o

___

j-,

-..j'COt--.N

I"}_OO

r-- In N 0 0- Q)
...

.- ...
-.-o",o-a--o-w

CD

oMN""'N

~N-OO

..0 U'\
-. ...

",o-...o...:tMN-Oo-....

~M--OOOO
___
w-

...
O'-O"O"O"O'-

.s

.~
"[

.,

'"

I--

Cl
N

-r

>

I-M

"0

.,
....

..0,,....
.-oc-M..."' .-,
..o~"'lNN

CO
...:1'
N -,0

_
c)OO

0'-.1'-...0...

000

.~.J:!-g

I
),,

Cl

"

.-.,'".,"
.1'-.,

.s...

~
~

...

....,

.!:

I--

.,.,

'U

.2

'8u

...0.1./'1 - . -4',...,.
.~ .- .co..,........0.
,....."'...,.MNNN

lI"'I

M...N..
.__

~ Cl

..-.-----------.c;:."~"''!2..~ .~ ..~ .~ ...~~ ...~ ...~ ...~ ...~ ...

:3
~
....

...
U"I

Cl

:J

-' I-o

'"'
'"

o. ..

Cl

:9. g.~
I

....
C

...,.,.L

'"

Cl
U

::l':z;'U

.C

:J'-

I];
...::l

;!...
~...
~...
~oo

0"

Tabelul 19.35.AvAn$Uri
ol:ol

~::
., ...o

.....
~.a .

000'"
~O"-,O'-,

.,

~~O

L_

Cla." do
precizie

Cl

8 rotii
dintate

Cl

::l ...
::l
o

...
...
0

62':

o ,
L.

OU
::l ::l

.,

.,C

::l >
z:<

Ra

cu ~yer-di$C

-'
000

a ro.ilor din.ata din fonti ~i

Num6rul do dint; ai ro!:ii din.ate


17

25

40

Avansul

longitudinal

al mesai la

100

JlIfl
0

Avan.ul re
dial la 0
cur-sA a mese; sr' mm

rota.ie a piosai

0,8
1,0

0,15 0,20
0,20 .0,25

0,20 ..0.25 0,25 .0,30


0,25 .0,30 0,35 ...0,40

0,30 0,40 0,02 0,025


0,50 0,1>0 0,02 0,025

0,8
1,0

0,15 .0,20
0,20 ..0,25

0,20 ...0,25 0.25 ...0,30


0,25 .0,30 0,35 .0,040

0,35 ..0,40 0,04 ...0,05


0,40 ..0,60 0,04 ..0,05

.~
...

.... ..
L

U.,.,

>
L
e

B
127

126

l...
~~t\~!~:::';
.."~-;
~'.,

Calitatea
suprafetei
fl ancur itor

pentru ~veruirca

~N

1,,1,,\::::1
03
~_ :l

!~F

(19.8)

Sa,G1m

~'"5

Cl

.-

[mm/mm]

-8-8

:3

....

<>"
C

~oo

:J

"

.,.-

I ::lu-U.,
'U
g..~..g... N'-C
~OO

~-8
::l
I
I~i=!

l--

E'-

Oll'\oog~~Rg8~g!7{
_N-4''''''
.-_NNNN

'':' 0
IJ_

U 0

"

in care s este avansul lOIBitu::li.nal al mesei la 0 rctatae a


piesei (~lul
19.35); Zs -numarul, de dinti ai severului.: ns manarul, de rotatii pe minut ale severutui, (se calculeaza cu re1atia 19.9); ze - nllIlWkulde dinti ai rotii de prelucrat .
In tabelw. 19.36 sint date vitezele de aschfere ale ~everului. Turatia :;;everului se calculeaza cu relatia:
v
cosf3p
(19.9)
[rot/min]
ns = 318
D
s.ins
in care v este viteza de a.;::ctJ.ere, in m/mini Ds - diametrul severului pe cercul de divizare,
in mm, se ia din STAS12162/2-84
f3p.- lII':Jhiulde inclinare a dintilor
piesei, in grade; S - ungniul de incruci~e
a axelor (tabelul 19.37)

,-

Cl-0

0"'0"'0"

~.

cc

Cl

vm

~'"
11

a- r-, ..0

n.

Sa Z,

> ::l

NOLl"l

$everuirea cu ~evorrootai
va viteza de rotatiei
s ava~sul longitudinal;
s~ . avonsul radial.

7Va

O~

......
H~'
.-

l'

8,8

-8

::::.-

000

U
E
E

~3
Cl
>....

-'0-

N~

co.'"".....0.

t"

.: ~'" :>

...

I :'.
~

>' ...."'0

li.
rH!
Cl
.-

>-

..,.

"5L'-

>.

1-1 L"

Cl

~41
11

~~~~::::~~~~S2S!~ ...
.~
.~

~
-=..8

u"I

o
o

"'!.. N..-

O ....
N~,.........::-C(X)"O-4',..,N-

M
M

...,

a.

I")

'""

..~

000

I---

0'0..,,1'- _ v\.
N..0".~ ..a"'"..

-o

::l
o

MNtO
co.....0, "'

-8

I--

,....

co co co co

coocoN""'-..z_O
........... o-~...o"'~

....
~2,g

-:-Z

Fig.19.8.

Scula folosita
se n~te
~ever - disc
(sever-zoaca) ~i are forma unei roti dintate pe dintii careaa s-au practicat
canale perpen::liculare
pe
axa rotd.L, Di.mme.nsiunilesevere'Lcr - disc sint
date
in
SI'AS
12162/2-84
Proce:ieul de ascni.ere este realizat
prin comcinarea mi.scar i.i, de angrenare dintre piesa 9i scula
cu mi.scarea de avans
lo~itu::linal .
In tabelul 19.35 sint date valorile avansurilor pentru ~evexuirea cu ~ever-disc a rot.i.Lor dintate din fonta :;;i ote1.
Pentru detenninarea vitezei de avans a mesei vm se folos~te formula :

::l

11

.- ..

0"-

>

::c

000

-8

CO...:".- co,.......o
U"'\...;t..." N
......
O-O-O"'COIX)COCOC:O~CO

:::-1
-8

"'00
.

~ ~~~~_",,,,o-o-o-"'o-<Xl

I I "''"'.

~
~.,

t-,

8.

.~

~
o

I--

.~

~
.0
0'" cc e-, ..0
...........................

"'1.1'\ 0

_.-O"O"'a;)ooco

!;

C)
N

,.J

.!3

.,"

. "N

>
<>

'0

"0

...

~ "'~
..." -0

I~I~

~:

---

H.~
~ ...

~
~

dc~

. I

I----l'

!l

""

"0

e- ..

'.N" ,

_O'-O'-Q;)C!O(;Qr--r-r-r--..f'...r-1'-

'"

.i

M
..-"'0-0Ll"I N
C.
,....
..o I.f'\
....r ""1.. N
- ..

Cl

000

<XltO'"

-=

I--

.~

-'"1

N-
0

co co,.....,.....,....,....,.....,..... r-r-

-o-co

,.....
LI"IlI\

I--

il

o
_ ..,.......co..'"'!. 0 co....o I.I'\.~ ~

-0
N

.,

"''''M

I--

.~~

to...",..0 or- cc ...0~ M N .- 0 er a)


o ...........................
_O'-cx>co,....,....,....,....r--,.....r-...o...o

cc

,~~

'Tva~ Sa

:0

~,~.

Tnbalul 19.36. Yitoz8 d8


Otol
d",!
I Rezisten~9 la

H.te,-i,!lJl
prelucrtil

Vitez8

de &;;-,

chi r

500

bOO

35

30

Tobo lu], 19.37.

":;ch",,,,,,

rupere Rc N/mm2
BOO

24

20

Uoghiul

Duritllt68

so

700

HB
180 ...200

lbO . 180

15

do incruci~"ro " D)(olor scul e i ~i rot i i dintate


dintilor

Dreopta

Danturarea rotilor melcate poate fi realizat.1 prin trei


metode:
-prelucrarea cu freze-mele, cu avans radial;
-prelucrarea cu freze mele conice, cu avans tang'ential;
-prelucrarea cu cutit-modul, cu avans tangential.
In fig 19.10 ... 19.12 sint prezentate cele trei metode folosite pent.rudanturarea rot.iIor- melcate.

200

18

25

25

Inclineros

Sovor

>--.-.

19.4_ PREUJCRAREA
RarIIDRME:fJ:ATE

Font6

.'

Stings
lnolinsrea

dintilor

RoaU
Stings

Pp >P~ 6
{Jp <(J~

Stinga

Dr e ept e

Dreepta

={Jp - P~

=Pp + {J~

={Jp + P~

= {Jp - {J~

={J~ - fJp

=fJ~ + Pp

=fJ~ + {Jp

= {J~ - fJp

~
~V

N1..nnm:ul
de treceri se deten-niMcu relatia:
hfl

in care

---+

(19.10)

is

se

hfl

este adaosul de prelucrare pe vertical.1:

i\
hfl =

[mm]

(19.11)

sina:

adaosul,de prelucrare pe flanc (se ia din tabele, cap. 9);


a - unghiul de a:n:Jrenare, in grade; sr - avansul radial, in
nunjcursa;is-mmarul, de treceri suplimentare far.1 avans radial:
i ~ =. 3 perrtru elasa 7-8 de precizie;i s = 5 pentru clasa de pre-

Ap -

e1.Z1.e

6.

Fig.19.10,Danturarea ro~ilor din~ate melcate


cu freze melc cu avans radial;
v- mi~cares principals de a~chiere
sr -mi~earea de avans radial

NuJnarul
de treceri se ia un nwnar par , Senmi.ficatia unghiurilor dintabelul 19.37 este redata in fig. 19.9

Fig.19.11.Danturarea rotilor dintate meleate cu freze mele cu avens tangential


v-mi~care principal! de a~chiere
st-mi~carea da avens tangential a barei; se - mi~c8rea de avans circular.

Regimurilede aschi.ere pentru danturarea ratilor


melcate
din .fonM ~i bronz, cu freze-mele cu avans tang'ential sau radial, sint date in tal:elul 19.38 iar coefieientii de oorect.La, in
cazul modificlrii duritatii materialului de prelucrat,sint dati
in tal:elul 19.39
Regimurilede Ci:?c::hiere
pentru prelucrarea rot.LLor'melcate
din fonM s.i,bronz, cu cutit modulcu avans tang'ential, sint
date in tal:elul 19.40 iarcoefieientii
de corectie ai turatiei,
in funct.i,ede durabilitatea
cutitului, sint dati in tal:elul

Vp \=1==

19.41.

Fig.19.9.Schita

modului de lucru la $everuire.

Coeficientii de corect.i.a pentru turat.ia , in cazul modificlrii


dur.i.tat.Li,
materialului de prelucrat, sint acedasi, cu cei
din tal:elul 19. 39

128
~!

'.. ,

ri, ()~,vol. '.?

129

t\

~
1
~

19,40. RogillUl'i ~ clt<Ohil>f0 t:!llrlt.l'lIl*elUi:!l'cU'ao


i'oi\Lor icote din foni:ii ,i
bronz, cu cu~ 1te IIIOdul,co ovons tange~ iol

Tube l ul

Hodulul
m,al roti i,mm

Num!rul

dintilor

rotii do preluerat

z>4O

z~4O

Ouritatell fontei HB=180 2oo, bronz H9=120

.-

1
~
~

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25

.I

Fig 19.12. Danturerea ro~ilor mulests eu eu;it


modul eu avans tangential; v - mi$cares prineipal~ de a$chioroj
St - mi$earea
de avans
tangen;ioL
a barei; s - mi$carea
de avans
e ircular a rot ii de prglucrat.

1
~
~
~
~
~
Tabelul

19.38. Kogi&uri db a~ioro


pentru prelucrarea
bronz co freze ,.,.ledin Rp3 ;Si Rp4

Diemetrul
frezei 0,
mill

HoduAvansul 5, mm/rot a piesei


LuL III
Radial Tangetial
Radial Tangetial
at
rot i i
Grupa
rns$inii-unelte
mm

Observatie.

0,70
0,65
0,60
0,58
0,55
0,52

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
22
25

1,45
1,35
1,25
1,20
1,10
1,00

Radial

0,90
0,85
0,80
0,75
0,68
0,64
0,60
0,50
0,48

1,60
1,50
1,35
1,30
1,20
1,10
1,05
1,00
0,85

0,95
0,90
0,85
0,68
0,74

0,70
0,65
0,55
0,50
0,40
0,30

Coefieientul

26,4
24,5
23,0
23,0
22,6
20,5
20,4
19,6
19,4
18,4
18,0
17,5

19.5.

Duritatea

Duritatoa

fontoi HB

140 .160 160 . 180 180 200 200 ..220


1,25

1,12

1,0

0,9

T,lIlin
do eoreetie

Avans tangen~ial
s, II!III/rot

50
50
42
42
47
37
30
30
25
25
19
19
19

~~'

Tur8~ ia arborolui
principal n,
rot/ain
53
53
44
44
39
39
32
32
26
26

0,45
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,29
0,28
0,26
0,25
0,24
0,22

do coroc~ie

ai tura~iei

~
-,

;.: ..,
; ,

!/.

20

20
20

in func~io do durobilitetea

180

300

400

480

600

120

1,73

1,21

1,1

1,05

1,0

0,95

900
0,91

i-j:~'

1200
0,83

DAN'IURAREAROl'ILOR DrnTATE CONICE aJ DINl'I mEPI'I


SAU INCLINATI

19.5.1.DANlURAREA RarILOR DrnTATE CONICE er DINTI DREPI'I


SAI.J INCLINATI PRIN COPIERE

19.5.l..1 Dan:turarea:rot:ilor d:i.ntate CU d:i.n:P-drept:i sau


.incli.nati prin frezare CU f:reze d.i..sc-Ioodul..
schemade principiu a prelucrarii danturii ratHor dintate
conice cu dinti drepti sau inclinati cu freze di.sc-mcdul este
re::lata in figura 19.13.
In tabelul
19.42 sint date reqiraurile de ascaiere pentru
prelucrarea rotilor conice cu freze disc-mcxiul.
In tabelele 19.43 19.45 sint dati ooeficienp.i de corectie ai avansului .

Cceficicnj:ii cb corect ie pentru vitaz de asch ier-e in cazul


DOdificArii dwrits.ii Qateria[ului de pr~lucr6t

Coefieientul de coreetie al vitezei

19.41. Coeficien.ii
sculei

Ourabilitatea

',55
1,45
1,40
1,30
1,25
1,20
1,10
0,95
0,85
0,80
0,70

s, Tura~ia arborelui
principal n,
rot/Illin

0,55
0,50
0,48
0,44
0,42
0,40
0,37
0,34
0,33
0,31
0,30
0,28
0,26

Tabelul

1.La prelucraroa rotilor maleate cu freze mele cu rr..imulto inceputuri,m!r11I08ovansului trebuio sA fio lIlic$orat!proportional cu num~rul de inceputuri. 2.Grupa ma$iniLor-unelte
rezult~ din tcbelul '9,'.

Tebe tu], 19.39.

I:v

Vitaza de
lI$chiere
v, IOIIl/min

IV

11 s i I11

I
70
80
90
105
115
150
165
180
195
215
230
270

rotitor Deteote din font~ ~i

Tangetial

Avons tongetial
mm/rot

bronz HB

80

100

120

140

11,2

1,1

1,0

0,9

130

131

r-l'~'---.~-1'--'-:
f

il

>0.

I--~'

~ I> ~
~ ~ ~ I

~
~"
to

0.
m

co

"

.,

<L.>

.
...

.,
<l

"

L.

t-

-8

"
o
"
"

...,c

.2

L.

+"'
t""

L.
t-

MOO

::"-:--'1
~

~.

I
I
0

OD!

N,""'NNNNNNN

..

..

<0
-e

N
0-

"

O.

0 ..

C!.

E
E,

-0,

o
0-

"

0,
M

",
"',
-e:

E,

..0

t',

-,
<0

0,

~ ~
M

U"\

U'\

..

::;

N
N

N
N

N
N

0-,

0,

0,

0-

~ !5

<0
N

C!)
N

<0
N

Fig. 19.13.0anturaroe ro~ilor din~at6 conic6


cu din~i drep~i cu freza disc'modul:
v' mi~carG principalA de 8~chiero;
St ' mi~c9re de evens.
Tabelul 19.43. Cooficien~ii de corectio pentru avens tn functie de unghiul de
loclinarc al dintilor

o
c:

...,

0..

>

L.

".,"

'6'

>

L.

L.

...,

L.

.,

Cl

"

o
'"

.."

:).-

.,

L.

L.

"

"

i~

"
o

" e

f--,

".."

~1
N

...<>
L.

L.'-

G"
g>~
"' ..

~ t-,~

<0
N

<0
N

Lf\

Valer;le coef;cientului
fontil ~i o~el

Cl
N

N
N

E
<,
E

=,
~

E
E,

...

...

-0,

o
0-'

._

-.---

:l

0'
~

.'''''.
.
..0

to

c..

:c

~..~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II
to

E
e

~...

ro

..

~- ~0

~
...e
~
Cl

0'

.,
N

..e

E
E

I
l

Tabelul 19.45.

~
~
l
~ ~ =
i

"0
-..I

Valorile coeficientului de corectie


.

-0

L.

t-,

o
0-

Cl

Cl

~ ~ ~ '"'"

0,94

~ ~

II

Elementul care se
modific6

1,25
.__~._,

0,90

0,86

450

40

0,77

501 60"

0,701 0,641 0,60

duritatii

tulul

160 ...180

160 ...200

1,10
I

1,0
.1

200 ... 220

de corectio pentru 8vans la prelucraren oteluritor de


diferito cnlit~ti

Rezistenta la rupere

1,0

700 ...800
0,90

0,90
........l
. __
.

Coefieientii

600 ...700
Va Lor i le coef ic ien-

o~elului Rm, N/mm2


750 ...950
0,75

Peste 950
0,55

de corec~ie

19.5.1.2.Danbrrarea rotilor dintate cc:nice cu dinp. drept.:i


sau incli:nap. prin copiere dupa ':;;ahlan
Schemade principiu a prelucrarii danturii rotilor dintate
conice cu dinti drept.i.sau inclinap. prin copiere dupa sabl.on
este redata in figura 19.14.

132
133

.~..:

30

de corectie pentru ovans in cazul DOdificarii


~ateri8lului do prelucrat

11,0...160

.. ---.--~

~~ ~E ~~

25

Duritatea fonte; HB

----.--j

~
>-

20

0,96

Elementul care se
mod if iea

0,

0 ...
0"
M'M

151

N
0-

e
E
'

.,

pentru

TabeLul 19.44. Coeficien~ii

~
I

Unghiul de inclinare aL din~;ler


in grade /

E
E

t-

0..'"

(j 1l
0i: :0

U'\

c,

Cl.

~'6.

.8

L.

".3

...

U)

00

.,

:0

-0

...
'

0-

.-

L.

t5

<0

"'" N

..-

:l

Lf\

0-

-0

...

L"

t-

.,

'"

-cr-

0-

tU"'"

.8.

.-

,
~

I.

[/:

?~

~l
;j
A
~i
~~
l1

~f

.~

.~

~V

,~

.1

/'--r--

O~Jillil/!g.-::>.

I'/'~~-

.'

-t-t-'--#
\'

~/5c

~-\-:://
'

Fig.19.14. Oantureraa prin copiers dupa ~eblon 8 ro~iloc din~ota conics cu din~i
drep~i ~i inclina.i :1 - roste de prelucrst; 2 - ~ablon; 3 - cu~it; St - avsns de transport i se - evens de copiere.

Fig 19.16.0anturaroa
ro~ilor din~ate cu din~i drop~i S&U inclina~1 prin'rularo:a-schi~e
general! a modului de lucru al me~inii-unelte; b - schi~a aodului de lucru al
cu;itelor ; 1 - roote plenn imaginer! in planul cAreis se mi~i cu~itelo; 2 roata de prelucrat; 3 - cremsliors; 4 - ssctor din~at; 5 - cu~ito de lucru;
6 - dispozitiv de divizere, dupft terainoree prelucrarii unui gol.

Acest procedeu se aplica in special la prelucrarea rotilor


clintate conice cumodufe mari, peste 20 nun. Preluq:-area se realizeaz~ in doua operatii: -de deqrosare 1?ide f:inisare.Cele doua
operatii se pot realiza
fiecare in una sau dou.1 faze (fig.
19.15)
In tabelul
19.46 sint date regimurile
DEGROSARE
FINfsARE
de
aschi.ere
pentru prelucrarea rotilor
dirrtate ' prin
copiere
dupa
Srr7=' .
Sr
s; C,...--- ~ i
sablon,
'
3~
1
\
.:~
\'
\Sr~
Regimurile
AVANS DE PA7RUNOERE
COP:EREA
\
\
de
aschi.are
Q)
b)
CJ
d)
pentru prelucrarea rot-ilor
Fig. 19. 15. Faze t e pr oce sulu i do aschtere
la dentur eren pr in cop iere dintate conice
o ro~ilor din~oto conics cu modul mora: o-degrO$8reO intr-o foz~; cu
ctLanu=tJre
b - a doua fezii a degro$lIrii cere se reelizosz/! cu cut. it e cu muchii cuprinse intre

Pentru realizarea danbJrii prin rulare in prcductde se folosesc mai multe tipuri de llla!?ini-unelte,
care se deosebesc
intre ele prin schemele c:inematice care g~
ciclurile de
lucru ~i prin moduri de re:Jlare diferite.
In tabelul 19.48 sin1;.date grupele de llla!?ini unelte pentzu
danturarea rotilor dintate conice cu dinti drEpti sau inclinati
cele mai des intilnite
la noi in tara.

~f'..

J2?-----,~-~~~/
/~

Src=>

e scb io toer-e

in tropte;

c :si d -; f in iser-ea

1ntro

faza

r-ospec t iv

1'0

800 ... 2000

Tabelul

NI'.
f aze i

Oenumirea
ze i

1a-

Danturare rotilor d:i.ntate o:nice CU dinti drepti


sau inclinati prin ru1are
Principiul de flR1C!-ionare a ~inii
de danturat roti dinconice prin rulare
este redat in figura 19.16.

134

Lotlmoa
Duritotoe materielului HB Vltoza de a~chiere v, a/ain
a~ch Ilor
mll
Avansul $,mm/cursA dubl6
180 250
260 300
dublA

0,1

0;2

0,3

0,5

0,3 0,35

0,2 0,35

20

16

14

10

Oegro~ares cu
cu~ite in tropto

8 10

0,4 0,45

0,3 0,35

32

28

25

17

Prima f inisare

5 b

38

34

30

21

A doua finisaro

1 2

Ourabilitetea

0,45

0,35

0,3 0,45

0,25 0,35

cu~italor,

T=5 ore

135
.....j" ....,..""..

jItlblona

Oegro~area de
patrur.dere cu
cu~ito simple

Observa~ie.

:'G'(~;'.'~':-

Regi_i de a~itlre
le prelucrarea prin oopiere ~
ro;:ilor conico cu dontura, dreaptli Ji tnclinatl

nun

19.5.2.

tate

19.46.

~,~/curGA

sint date
in
tal::clul 19.47

dou! f aze ,

..,o,

.A
C

"0

a
'-

"

.~
"c

tl
'0

{J

'

~
....
oI.
I!J

{J

".-

~j
"......-~
'-" ::>

fr:l

.s

5.
Cl

~
Cl

1
~
e
..

.~
.s:

r':-- --")--~-""'--'=:':
~ ~...:....:::
~ 5 ? c:

1\~5~ ~~
"UC0

.3

..8

Q
t-

__

__

~ __

q'"'..-

053
-..;t....-

..-

0,
.10
00
CON
.,.....

~.~
Ci

(~
I

If\

"'.

I~ 1:- I:;

"'. '"I'-....r
e
...

..

~
...r

o
"
" '"...r
.~

'"~

'"

.,~c
8.
.,
E
'"

(\J

In

1'-...

0,

-1.),

og
~~

o-

eo

",'

"'.

..0.

'"...

0-

cc

-0

eo

'--I

~-

75KH-Heidenroich;
12 B-Gleason;
DiLlgromm-ReinecKor

'"

IV

>800

ZStK 1250x24-RDG; AKH4-Billgromm-Roineckor;


~(Y35; OKY50-RSC
KH4a-Osrlikon;
192 ;N091-Gloosonj 5284j 52T~2; 5A283-URSS

I'-

IX)

"",
....

..,.
eo

co'

'"

I'-

"'.
cc

~
'"
"',
'"

..0,

1'-

....

co

...
"

"o

-8

'2

"',

I'-.

~
~
...,
~

'"....

"',

..,.

'"c-

....

5"
:0:

..,.

"'..

N,

'"

'"

;,-8~

o
~,
o

'0

"'~--

:> " "


<
'"

:,

co

.,

...
o
..e
Cl

'c"

.,.-

O>+'
0 .

....
r-

., +'
L.

E__a.t...

fJ

~~~-8~~

co.

1'-..

-o

~
~
~
~

1'-,

"',

-o

I'-

vr

-0

-e

0>

'-

I
I

0,
I'-

...r

-~.
o

..

u..

.."
"
o'.."

.. .
.,."'+'

....
o

'"C

'""
c

'0
'0

"

"
0..
"

0
0
N

"

Cl

'0
ON

..
Cl

C>

0 ..

ro-

Unitatea
mssure

Avan.ul

da rula-

rotil~'dinteto

~~;co

cu

~.:
~;

~~
..
t.~:
~;
t-

r;
I

I.

de

Carecterul

reglejului

-- a cu-

Numlrul de curS6
duble n daLe
cut:itul5, de rebotat

mm/dint:o
rot/min
grade/min

Se reglo8z~ viteza de rotct:ie poriferic~


~ iteLor consioorat~ po cercuL prin.itiv exterior
al rot:ii plana

c.d/min

Se determin! in func~ie de vitaz8 de a~chiere


~i de Lungimea dintelui

Ungh iul 00 rut ere

Unghiul de rulero se determin~ din condi~ie


asigurllrii infasur!rii ccmplote a evolventei
flsncurilor dintelui de c~tre cut:itelo a~chietoaro

Reportul
togolire
nt/np

Raportul de rostogolire se determin~ din condi~ia ca vitezele poriferice po cercurile primitive , ale temburului ~i piasoi de prelucrat,
54 fie egale

de r-es-

Numerul de din~i
ai ro~ii de prelucrat considorat pentru d iv izare z

Se reglaezA astfel incit s4 se e5igure deplesarea suplimentarii intre roata do prelucrat ~i


roate plen~, corespunzatoare unui dinte

D:iJnensiun.i.le
cutitelor folosite pentzu ra1:otarea rotilor
dirrtat;e conice cu dirrt.Ldreptd, ~i inclinati sint date in STAS
6985/2-84

136

<?[-'"

_L..

o"~
~
~

r~

r\

G~,
f~:
r.~.

grade
3

m.
o

,,+'
..

Elementelo
gLajuLui

..,.

+'
::>a.
o Cl
...
e
e

Elc00~tolo db r~lor~ pantru danturaroa


din!;.idrcpt:i =...1 inclillll~;.

ra sr

:,o .,

~
...
"

19.49.

-0

,.
1<

Ft;

..,.

~
~

~;.

(
Nr.
crt.

co.

"'.

N,

N"

.,

..""

0-

co

o Cl
::>a.
o ~

.....
.,
..

I'-.

EZ-11-URSS;AKH-

0-

-o

LI\

5A26;5282;

Din fig.19.16 se pot determ:inae1ementelenecesare regl~rii masinii-1.IDelte.In tabelul 19.49 sint date elementele de reglare necesare pentru a putea realiza clanturarea ro'l;ilor dintate conice cu dinti drep?- sau inclinati.

'"

U)

,,
it.
f;":

Tabelul

;!

'-

Cl IJ

~..

-,

1'-..

0"
t").

0-

50KH He idore ich-Hrbeck ; P'!(U2-0illgremm-Re inecker ;No114-Gleason; 5320; 5A250; EZ-1; EZ40-URSS

cc

;',

501. ..SOO

-o

-o

III

301 ...500

-0

..,.

Tipul ma~inii

---

It

I'-

'"

---

26H, 25KH-Heioonroich-Herbecl<.; No.710; lio.104;No.7; 110.724;


No.726-Gloasoni
5T23V;5P23; 5P23B-URSS

~300

.~

'"
~ '"

:'""

Grupn Diam6trul ro.ii


de prelucrat, mm

l--~-

....

acr'

Gru;:olo tlal'inilor-ul'>3ltopGntru dlll\turorollrot,ilcr coo ice cu dint;


drep~ i scu incl inoj, i

r--

0
'"
N

to

'"a-

....

Cl

"e
'"o

N.

..j

N,

"',
'"

o~

..

Tebc lut i9.48.

""~'
C_J__

oS

'"~

-0

<0"

ON

co.
I'-.

-0

'"

I'-.

__

10
ON
ON

"',

11)

0>
C

.3

O.

0"

"',
...r

Cl

or-

.[.:0...._...,

--'-'- -'~;;:-I"';;;-_

~ ~ ~ ~~~~~-",----+---o--to..
cc:
.i .~K ~ ~
..
..
o
o
i::~5 '"
og
o
o
g53
R
-s-:
53 '"

{J

...:
...r

ex
0

.-+' co
:> N

..

U ~, .,~

~
.,

.~

__

..

r.~
I>
~

.
137

~;~
h
i~

f!
t,
k~

r:
L;t

.~

,~
-::!

1'3

~
<0

---

Gl

"1

::~

,0

,j
-')

I--

'0.
!i

:i
'~

:1,

:-1

';!

.,c

!,j

1
-8
JI
-8

..
"

~ I-e ~

...,

g
..a. ..- ....
I-0

-8

.....

'"

I--

-o
I--

"
~ I--

..~

I--

-..

I--

.~
c

-..

..,

.~

-8

'2

z:

..
...

..

..~

..-

..-

..-

..-

..

..-

..-

..-

..-

..

..- .. ..

.. ..

.. ..- ..-

.. .. ..
... .. ..

..

..

~a.
c

:0

... ..
8,

~
lA.

"5

'li
L

0.

'-

...,

....
s

L.

Il.

.a

c:i

:?:

"5

';:;

DC

...,
..
e

..-

-'"

..

..

..

.. .. ..

..

... ... ..

..

e-

..

... ... ...

..

..

'-0

'0-

'li

Cl.

0..

..
'-Cl

...
C

Q.

c
"tI

'-

Cl

'8,
'-

Cl

'-

'li

'li

'-

0.

0.

...0'-
..

'- ..

'"

;;:

..

a.spargere, anter ioara profil<lrii de deql:0~are. In acest


caz se Iucreaza f<lra avans de rosto:Jolire.
b.profilare de ~
sau fi.nisare, in aCBSt.caz masdna
Iucreaza cu avans de rosto:Jolire ~i este reglat<l pentru una din
fazele de deqrosare sau finisare; aceasta fa.z~se poate executa
prin metcdele:
-profilare din plin la cotele finale, cird dintele se executa dintr-o singura trecere, far<1a se l<lsa nici \ID adaos de
prelucrare;
-profilare din plin cu l<lsare de adacs de prelucrare in
adincime~i pe flancuri; prelucrarea complete.a golului dintelui se face din mai multe treceri, la fiecare trecere roata de
prelucrat avansind spre cutite cu 0 anurnita cantitate;
prin
acea.stiimetodadantura se executa cu un singur reglaj de alichiere a cup.telor i
-profilarea din plin cu adaos pe flancul dintelui i adaosul
de prelucrare se Lasa prin indepartarea cutit'21or;
-profilarea dup<l spargere este 0 faza ani:;erioara finisarii
In tabelul 19.50 este dat nurnaruJ.de trEO"..riin funcP.e de
metodade prelucrare, necesar pentru real izarea dantudi.
Pentru alegerea avansului de rulare se folos~
tal:elul
19.51, iar pentru avansul de spargere se folosesc datele din
'tabelul 19.52
Valorile avansurilor alese din tabelele 19.51 :;;i 19.52 se
corecteaza cu coeficientii de corectie ai avansurilor indicat:i
in tabelul 19.53.
Viteza de aschi.ere se alege din tabelul 19.54, iar ~
de curse duble se oalculeaza cu relapa:

i
e
to

..

..:!
~

..~
'"

..

.3

.,

.,

"tI

'-

0.
0

""c

Cl
L.

.!l
'"

lA.

in care v este viteza de ascaiere,


in m/mini L - l~
de
aschiere, in mm;L= 1 + y, unde 1 este lun;Jimeadintelui t<liat,
in mm;y - ~irea
cutitelor, in mm(tabelul 19.55)
Dup<l
determinarea prin calcul a nuIll&uluide curse duble,
din cartea I!la!?inii-unelte se aleqe valoarea cea mai apropiat<l
de cea calculat<l

-8
r--

.s
.s
PI

,!

..
~
..

....e

....

11

<,

';:;

'"

<>:

+"
0

CD

g...
Cl

..

..ti
z

ia

<>:

'".,

...~
c

-;:"

c,

.-..

.5

Tcbolul 19.52. AVllnsuri 00 spargcrc pentr-c danturaroa


drep~i l'i inclina1.i

Cl

...,
c

...
0

..
>
'e

Modulul ro~ii de prolucrat,m, mm


Avonsul de spargere ss' mm/c.d

138

139
..,~,

~~~~:c-'--

(19.12)

2L

Cl.

.I:J

[c.d/rnin]

ncd=

..

:
.. ~

1000 v

'L

8.

..

'li

bi-

...."t:

.!:

..

L
Cl

Cl

"-a"

&

...,

0-

Cl

..

...'-'"

Cl

o:!:

'-

..
..

Cl

..

Cl

.. ..

Cl

8,
.,Il.'-

:0

Cl

Prelucrarea danturii se poate realiza ir~doua faze:

.. .. .. ,

.s

..s.,
.."

'-
Q.

.!l'"

..-

.. .. .. ..

>-

..-

.. .. .. .. .. ..

.a.,

...

:8

..-

Cl

..

..

'-0-

J
e-

'-8,

-8

~
0-

..-

rot i tor- dintato

coo ice cu din!:i

l':

t,;,

"[

i;:,f
1:\',

I
i"
..

Tabelul

1'1.51

.~::

..:.

:.:;;,

~~~~7'Rm
---

-""""""'

Grupa HOdulul'~ater [a'tul


de
ma~i- m , al
10-20
rot ii, Iprelunii
crat
mm,
Pln~ la
2
3

._'-:~

51-60

21-3~~50
Avansul

61-70

sr pe cursa dubl~ a cutitelor,

mm/c.

Font~
Otel

0,30
0,18

0,36
0,20

0,42
0,23

45
0,25

0,48
0,27

0,48
0,28

0,48
0,30

0,48
0,31

Font~
Otel

0,28
0,17

0,31
0,18

0,36
0,20

0,39
0,23

0,42
0,25

0,42
0,26

0,42

0,42
0,29

Fontll
Otel

0,25
0,15

0,29
0,16

0,33
0,18

0,36
0,20

0,40
0,23

0,40
0,24

II

Fontl!
Otel

0,22
0,13

0,25
0,14

0,28
0,16

0,28
0,18

0,20

Fontll
Otel

0,34
0,18

0,38
0,20

-0,44
0,23

0,50
0,25

0,50
0,27

0,50
0,28

0,50
0,29

Fontll
Otel

0,31
0,16

0,30
0,19

0,41
0,21

0,46
0,23

0,46
0,25

0,48
0,26

0,48
0,27

---_. -_._-- ---- -- ---_.- .-_._-.I>

'

10

!
.~.~~

'::;

<:~:~

0,32

0,37

O,t.u

0,17

0,19

0,21

..

0,1,4
0,23

0,44
0,24

0/1/
0,25

--r:;-:;~-~-0,48
0,32

--

0,25

0,42
0,21

0,42
0,23

0,42
0,25

0,42
0,26

0,42
-0,27

0,42
0,27

0,36
0,17

0,39
0,19

0,40
0,20

0,40
0,21

0,40
0,23

0,30
0,14

0,35
0,16

0,38
0,18

0,39
0,19

0,22
0,12

0,28
0,13

0,32
0,15

0,35
0,17

0,37
0,18

FonU
O~el

0,21
0,11

0,25
0,12

0,29
0,14

0,29
0,16

18

Fontli
O~el

0,20
0,10

0,25
0,11

0,27
0,13

20

Fontii
O~el

0,19
0,10

0,22
0,11

0,25
0,13

0,27
0,17

0,39
0,19

0,43
0,21

0,46
0,23

0,40

FonU
Otel

0,26
0,15

0,37
0,18

0,39
0,19

10

Font/!
Otel

0,25
0,14

0,33
0,15

12

Fontll
Otel

0,24
0,13

14

Fontli
O~el

16

--

156-187

danturoron

0,7

~~:
Fr!

0,9

~-'

h
I',

prin rulore

~:

t"~

1/
;."
~!

11

Vr-

IV

1I1

!'.;,

50

36

.....

22
20

26

22

24

/----

..

200-1.1,1

2'1

11>

19

32

1B

22

---

OLC
170-229
..---.---.- ..- .-._,-'-,,0_ ...__
154-207
.O."l Cr-N i

40

Finisa- Spargere . re ~i
deqro s ,
de9ro~.

-_ _-.- ------- ----_ -~--28

25
'- --". ---'_ .25

ii

v , m/m)n

Finisa- Spargere
re s i

31

170-207

ore 1,5

0,46
0,29

Fontll
Otel

1,0

Grupa ma~inii-unelte

Spargere
~i de9ro~3re

OLC 35

---

0,46
0,29

0,37
0,18

>220

HB

'-=-0.

"

0,46
0,28

0,35
0,17

ff."

--

0,46
0,27

0,31
0,15

1,1

Viteza do o,chierc pentru

0,50
0,29

0,27
0,13

[-I--

Viteza de a~chiere

0,24
0,12

0,44
0,26

180 -11Bl-2001<;~-~20

de corp-ct s; avansului KSQ

Ouritatea

--

Fontli
Ol:el

0,4/,

Matorialul
de prelucrat

0,30

0,44
0,25

Tabelul 19.54

0,24

0,15

0,40
0,21

HB

fontej

-.....:.=s=

.2''::,..J''':':;~L~_Lo,8S<"~~:. .0,55

---

0,44
0,25

0 25

Cooficientii

0,48
0,48
0,27
0,27
.....
.- ... ~.-.~
.....

Duritatea

It::-;;::003~~:~~~~~3~~~~1~

--

0,50
0,29

O,',f.
0,26

,IUmm2

91-100

_ _-'- ----- ---- __

0,37
0,19

.':~~
".:~

O,2~)
0,15

0,32
0,17

III
si
IV

Font.6
Otel

Fontll
Otel

"1

:/1..~:

0,28

:i

71-8') 81-90

)-1000

Numllrul de dint; ai rot i i de prelucrat

I
4

___

f!

Tabelul 19.53. Coef ic ient i i de corect ie a i ovonsurHor

,1",,,,-.uri
do r-uter e pentru dant.urar ee rot.jLor d int.et.econ-ice cu dinti
drepti s i inclinsti

'------ -.~- 1----

-, ..

Spargere $i
de9ro~.

Finisore

18

21

16

19

Finisare

15

18

14

17

-~----13
15
11
....

14

_.

1----

32

'18

22

14

!-------- 1-------

__ - ----

1:1

17

13

15
--'-15

11

10

17

12

..

O~el Cr-No

230-285

17

22

12

14

O~el Cr-Ti

150-207

22

29

16

19

13

15

11

13

"

"

16

19

13

15

11

13

~160

22

27

18,5

19,6

16

17

15

16

161-180

18

22

15

16

13

14

12

13

~ ,,-,;-, '55-'"
Font~

<-.~.~ ----

--

-~--.

--

Kodulul ro~ii de prelucr~t

-'~--~-~

Tabelul 19.55_ HariEC3 ~~jrii

m,mm

--"-.

y, in func~io de oedUlul

!\>:

Ii

f.,:

V,

r~

f~!",
r~;I'

['

r~
I"

ttt\
ft.:,

t
~
f2

t;'

rot;;

!
t,~

6. _.10

11 ..15

16 .20

F'I

10

15

20

25

~ ',f

Depn~irea cu,itului y , mm

element de reglare a ma!?inii- unelte de rabotat


rot.i, dirrtace conice cu clin\:i drept.i, :?i inclinati cu doua cutite
este unghiul de rulare ). .Pentru a putea calcula Unghiul de rulare }.este necesara cunoasterea valorii drumului de rulare 'vI
(fig. 19.17).
Un alt

t~,:

~,

rf'i
It
i/
l'

f-:

f:~'

~';'i

,;,~:

141

140
_

1'_

.,~-.

"----=-.__ ':":.~ __

~=:-~

~
1\

..7;

TllbalLlt 19.56. Vtite


Hr.de
din~1
a; plnlonuLu; %1
10

,
:

toef Ie ientuLul
1:1pentru
nlon

24,20

l'

25,50

20

20,60

25

27,00

30

27,20

10

15

20

27,40

50

28,25

28,80

70

29,35

80

29,70

90

30,10

100

30,40

110

31,25

60

70

SO

90

100

110

120

K1 petntru roata
41,60

45,20

48,85

52,50

56,20

60,50 04,05

30,70

31,80 34,70

37,60

40,35

43,30

46,10

49,00

52,50 56,00

29,50

30,40 32,90

35,40

37,90

40,30

42,80

45,30

48,50 51,W

28,50

?9,30 31,40

33,50

35,70

37,90

40,10

42,20

45,00 47,80

27,20

27,90

28,50 30,40

32,30

34,25

30,10

38,20

39,90

42,W

27,40

28,00 29,70

31,35

33,30

34,80

30,50

38,20

40,50 42,80

27,50 29,15

3O,W

32,20

33,70

35,40

30,90

39,10 41,30

27,00 27,80

%2
50

34,80 38,00

20,60 27,60 28,55

40

35

32,80

25,50 27,30 28,40 29,50

27,50

Cbserya~;e. Pantru

30

24,20 20,20 28,40 29,90 31,40

35

32,10

25

CooflclentuL

40

120

It, pantru a=2Jf'

N aruL de dln~ i 01 ro~ I i

ccorfici.ntului

45,00

28,20

29,55

30,80

32,00

33,20

35,40

30,40 38,30

28,80

30,30

31,10

32,00

33,40

35,20 30,90

27,70

30,30

31,35

32,40

34,00 35,W

27,70

30,60

32,10

33,00 34,W

30,15

30,85

32,30 33,75

31,25

31,75 33,05

31,25 32,60

a =150 ,w1 ~e caLcuLeeze ell reLa~i8:

32,10

w1=(k+1)m

-.c co_.

0. ."

"

:7

[
fi-

,.. co

IV

"co
"-.
-t

Cl>

co

.
R
->

~"

"
5.
c

co

r.Ot

a.

.
:0

g. .~

~ -. ~

Ul

C
C
;r~_:r

..

CI-

..

S. ~ ~ "i:
fi- ~
~

-."
c.,

....,

~..

Il>

-.

co

Il>

g.

0.
Cl>
r+
Cl>
-r

"

-.co"
Il>

.~
VI

-.

......
VI

Vio

~0

r-

....
\0
0\

,.. :;:-,-,,:

"".~'----::-'

.. _ .. ".'.'

'\:

-:-:".,--,-.":

-::

...

Turat; ia tarnb.lrului1'\r se determ.i.nti


(fig. 19.18) in runct.i.e
de avansul de rulare sr cu fonnula:
ncds, sans
n., = 0,318
[rotjminJ
(19.17)
mz
in care z este num&rul
de dinti ai rotii de prelucrat ; 8- semiunghiulconului primitiv ; sr - avansul derulare,
in mmja:i;
ncd- numar'ul,
de curse duble pe minut ale cutiteJ.or de rai::otat.

F i9 _19 _18 -Sch i~8 pentru


temburului
rotativ
;

de t er-m iner oe t ur aj; ie i

ntr- tur8~ia t8mburului rot8tiv;


sr - avansul de rulare_

AI doilea elemental raportului de rostogolire,


turatia
piesei montata pe axul divizor, se determina cu relatia:
T

[rotjminJ

n8X div = ~ =

in care 'reste numaru],


de pa!?i:

(19.18)

tr

k12

T=

-'rr

(19.19)

tmde k1,2 se ia din tabelele 19.56 si


lare, 1.11 mm;
tr

19.57;

t, - timpul de ru-

W1 2
'

[min]
(19.20)
ncd sr
in care W1 2 este drumulde rulare calculat cu relatiile (19.13)
:;;i (19.14)'; ncd- n~
de curse duble ale cutitelor ; sr -avansul.de rulare (tabelul 19.51).
19.6.

DANIURAREA ROI'IIDR

DINTATE CONICE ClJ DANIURA aJRBA

Rotile dirrtata conice cu dantura curba se pot clasifica in


funqie de formaliniei dintilor pe roata plam geri.eratoarein:
-roti dintat:e conice cu dantura in are de cere,
care au
dintii pe roata planfi sub formauncr arce de cere, Pe roata eoruca flancurile dint.i.Ior au formaunor elice;

144

-rot.i, dirrtat;e conice cu dantura in arc de evolventa (paloida) , care au flancurile dirrt.i.Lor'
in formaunor arce de evolverrta, Pe roata corrica liniile dintilor
au forma unor elice
conice;
-roti di.nt;.ateconice cu dantura in arc de epieie1oi~
sau
are de hipocieloida (denumitacurent :;;idantura elo~),
care
au flancurile dirrtd.Iorpe roata pl.ana sub forma unor arce de
hipocicloida; Pe roata coruca 1iniile cilil1;ilorsint sub fonna
unor elice conice;
-rot.L dintate conice cu dantura in arc de elips~, care au
flancurile dirrt.i.Lorpe roata plana sub formaunor arce de elips~;
-rotf dirrtat.e conice cu dantura in arc de spiral~ arhimediea sau logaritmiea, care au flancurile dint-ilor pe roata plare sub forma~or arce de spirale;
_
-rotd, dintzrte conice cu dantura in arc de episinoi~, care
au flancurile dirrt.i.Lorpe roata planii sub formaunor arce de episinoida.

19.6.1.Danturarea roWor dintate canice cu "dantura in arc


de cere
Datorita sirnplitatii sculei :;;i a posibilitatii
de rectificare a dint.i.Lcr-,dantura in arc de cere este cea mai riillpirrli:ta,
in constructia de masdni,din diferite t&i, dintre danturile cu
formacurba aliniei dintd.Ior, Formaliniei dintilor
pe roata
p1anfigeneratoare este un are de cere de raza "r" al carui, ceritru "C" se mi:i?ea
pe un alt cere de raza "e" cu centrul in 0 al
rot-ii plane (fig.19.19).
Parametrii geometrici specifici care definese dantura
curba cu dint-i in arc de cere sint:
ffit - modululfrontal exterior; ex
- \.1li9"hiul
normal,de re:'"
ferinta al profilului; for coeficient{h frontal al capului de
referin~; Wot -coefieientu1 frontal al jocului de referinta la
furrl; f3m - unghiul de ine1inare median; razele de curl:::ur~ale
oalcr dou~flancuri determinate de sculele de danturat utilizate.
~hiul mediude inclinare al flancurilor f3m este cuprins
intre f3m. = 0 45 Angrenajulcu f3m = 0 poarta denumirea de
arqrenaj zero1 :;;i se executa pe acelea:;;imasdrri,
de danturat care prelucreaza danturi cu f3m > 00 0 caracteristidi. import.an~
a arqrenajelcr de tip zero1 0 constdtnrieabsenta fortelor axiale.
In funct.ie de modul,
cumse executa cele doua roti din angrenaj, se intilnese urmatoaraleprocedee:
-procedeul uniflane-uniflane, denumit:;;iunilateral,
este
earacterizat prin aceea ca aml:e1eflancuri ale dinte1ui (concav
:;;iconvex)sint pre1ucrate separat la ambelerot-i aie angrenajului;
0

;).

145

..

};'l
~1~~

lului dintelui, distirqi.ndu-se matodel.e Kurvex


, Spreant-Blarrle,
SinJle-SettinJ, SinJle Side, DuplexTol:birq, Unitool, Verascut.
Procedeulde prelucrare prin generare cu capete de frezat
real.Izeaza cele doua flancuri, concav:;;i convex,printr-o metodi1unilaterali1 sau bilaterali1 de prelucrare. '

1---- ,

, r'---..,
1-~
1/11

'

---

A.Alegerea~inii -unelte
Determinareaparametrilor optimi ai regimului de aschi.ere
la prelucrarea danturii in are de cere este 0 problemi1destul
de difieili1, datoritA faptului ea incercarile nu se pot efectua
pe probe ei pe semifabricate. Din acest motiv fiecare firma
producatoare de ma.:;;iniunelte de danturat rop. dintate cu dantura in are de cere prezanta reco~ile
proprii pentru vatorile parametrilor regimului' de aschi.er'e, Principalii producatori de mas.ird,- unelte pentru danturat rotii dirrtare conice cu
dantura in are de cere sint: firma Saratov-URSS,
firma Gleason,
firma Modul-Gennania.
Pararnetrii principali ill masirrl.Ior-uneftepentru danturat
rot.L dintate cu dantura in are de cere, cel mai des intilnite
in dotarea sectiilor din tara noastza, sint prezentate in tabelul 19.58
Tabelul

Fig. 19.19. Roots planA a "ngrenajului


de arc de cerc.

conic cu flencul,dintelui

-procedeul uniflanc-biflanc, denumit:;;ibilateral simplu,


este caracterizat prin aceea ea flancurile concave ~i convexe
ale dintilor pini.onului sint prelucrate separat, iar cele ale
rotii sint prelucrate simultan;
-procedeul biflanc-biflanc, denumit :;;i bilateral dublu,
prin care flancurile concave;;i convexe ale clintilor ambal.cr
roti din angrenaj sint prelucrate simultan cu dooo. tipuri de
capete de frezat;
-procedeul de prelucrare cu 0 sin:Jur~scul~ ( procedeul,unilateral), prin care flancurile concave:;;iconvexesint prelucrate cu aoeeasf,scula, la arnbeleroti ale anqrenajului,
In funct-ie de modulde generare a profilului rot i.Ldirrtat.e
coni.cecu dintli in arc de cere se pot elasifica in:
a. roti dintate cu profilul generat prin copiere, care se
despr.i.ndprin dow proced.eede prelucrare:
- prin rabotare ~
:;;ablon;
- prin frezare, un:ie se desprirrl metodeleSirqle Cycle Cy-:
cl.e Helixformetc.
'"
b.roti dintate cu profilul generat prin rulare, la care se
reproduce angrenarea rotii de prelucrat cu roata plana imagina1...
r~ materializatA de cutitele capului de frezat. Rezcitatul
acp-Steiangrenari ~
obtinerea formei evolventoidalea profi-

:~~~~,~:;-.-;---

.-

f.~~;
r::~

;<
~-::'.
:~:"

"
:1;.,

Principalele
tipuri de ll3~ini-unelte pent .u dantu ."t rOJ;i dinJ;ate
conice cu clantu.in re do eerc , fabricate de diferite firme
'.{

Caracteri st ic i

Tipul m8~in\i-unelte
525 528 5231 5232 5223A

Modulul maxim al rOJ;ii ~


prelucrat ;in mm
Num!rul dintilor roJ;ii de
preluorat: -maxim
-minim

10

15

10

100 100 100


5
4
15

Raportul de transmitere maxim pentru unghiul intre


10: 10: 10:
axele arborilor de 90
1
1
1
Diametrul maxim al roJ;ii de
prelucrat pentru rsportul
de transmitere i si unghiul
flancurilor fl :
m
500 800 320
i=10:1; flm =30
i=1:1; flm =300

146

19.58,

in form~

,',

k~:

Diamotrul capetelor de froz8t,in J;oli: -maxim


12
-minim
6

18
6

12
7,5

4,5 10

10

10

produse de fabricB din SARATOV


5255

2,5

17

1000 100
15 , 5

75

10:
1

10:
1

320 125

3,5

5255A
12

52816 SA27C4

5281
15

15

75
31

--

31

;200
5

10:
1

10:
1

10:
1

10:
1

10:
1

800

450

18

12
6

'~O,6

4,5

540

550

800

12
9

18
9

18
9

18

0,5

2,3

1,7

7,45

2,5

14.:7'

i
Putereamotorului

KW

147

10

,.
~:
Tabelul

Labe lul 19.58 (cont inoar-c )

i----~-:

----

_~~er

L. ____

lot

ic i

T 'ipu l mas in i i une l t e produse

de f irma

Glea~on

3 F

iModulul maxim al rotii de


pr e t ucr at ; in n:1Il
!._ ......'._._.....-_ ... -..,'.. ,- ....-~---.--.-.

iNuIfl3rul dinti;,:"
rot i i de
i pr c Iuc r at : -max irn
-minim

i-------------------:f~,::pol't.ul de t r arisrn
i t e re mex im pentru
unghiul
lntre
~e~ole ~rbvrilor de 90

Nr_l1

Nr_16

Nr.22

2,5/,
10
7,25
10
----"'.' ..._---.- ....- -------, --,._----_.
80

75

100

--- -..----

75

Hr.2e

Nr.26

17

6,35
---"""

1Z,(
'-'- ..

200

100

97

97

-.-.-. ---.---

Hodul u l max im al rot ii de


ill! Will
prclucrbl
......
- .,.-.--- .. -.- ... _." -,-- --_ ..... _ .._ .._-_ ....
t~umilrul d in t i l or rot j i do
prelucrat: -max im
-._-,

... -.----_ .....

4: 1

8: 1

10: 1

12: 1

10: 1

iO: 1

10: 1

10: 1

113
82

330
216

i2ot,in >oli: -maxim


~mlnlm

3,5
0,5

IPut.rea ~otorului
.~-

5,5

i=l:l;
IDian:etruL

01

=30o

c~peteLor

457
324

560
533

12
9

12
6

18
9

5,5

2,7

7,3S

838
591

838
591

216
152

216
152

KW

Tipul ma~inii-unelte

CarQcteristici

18
9

18
9

7,5
1,5

7,5
3,5

7,35

7,0

Modulul maxim al rO~ll de


prelucrat ;in tr.m

12,7

10

10

10

h=32

Numarul din>ilor ro>ii da


prelucrat: -~5x;m
-minim

150
5

150
5

150
20

150
20

150
20

75
20

I--

10,0

'Puterea motorului

t ransmi t e re , "
f t encur i t or P
:
i=10: i; ft 10=30

i=1:1;

10: 1

h=25

75
20

h=2S

75
20

!Diamotr4l capetelor de frez at in t ot i : -max im


-minim
j

KY

I:':

100

r~:
i'

]',

--

K'.

t~.

10: 1

10: 1

v
f

500
255

500

500
355

350

12
12
6

12
12
b

12
12
6

3,65

2,2

3,65

15
15

~
~.

3,65

~.
~;

10:1

480
324

460
324

12
6

12
6

9
5

9
5

9
5

10

2,23

2,23

266

266

266

508

508

Tabelul
18
9

18

18

5,6

5,6

Elementele

capetelor

port-cut-it
... _.

rDiametrul

nominal al capului
por t cut it e

5,5/2,7

19.59

mm

toli

Lungim~a generatObrci conutui


pr im i t iv al
rotii, mm

Lo .imca maximA a
coroanei B, mm

6-13
13-19
19-25

4
6,5
8

Inll~imea rna.im~
a dintelui hl ,mm

.,---

--

12,7
27,94
38,1

0,5
1,1
1,5

~I
~I

I'

(.

I
~
~
~

.f~
f.)

508

r+:

Put~res motorulwi

100
25

80

c. Alegerea avansului de lucru


CUnoscindmaterialul din care este contect.ionata.roata de
prelucrat 9i principalele caracteristici dimensionaleale acesteia
aVansUrilede lucru se aleg in functie de rnetodade prelucrare (prin copi.ere sau ru1are) 9i masiria-unealta adoptata
din tabelele 19.60 19.65.

""9"'"'

Pmffi:300

80
5

I'

B. AlB:Jereascule:i aschi.etoare
Ma;;inileunelte care pre'lucreaza dantura sub formade arc
de cere sint echipate cu capete portcutite, ale caror dimensiuni sint date in tabelul 19.59.
In f'unct.i.e de caracteristicile
dimensionale ale danturii
rotii de prelucrat,se alege din tabelul 19.59 capul portcutite.

Nr.609 Nr.610

Diaffietrul maxim al ro~ii de


'prelucret p~ntru raportul

I'"

I','
f;::"
I"~

!r~'.

-----.~------------- . ---------

10: 1

'Dia~etrul capetelor de frezat,ln


t ot i : -max im
-minim

~.

Raportul de transmitere meIxim pentru unghiul intra


axele arborilor de 900

10

10

---------_._---_.

---

10

i=1:1; Pm =30

produse de firma Gleason

Nr.116 Nr.118 Nr.6OS Nr.60b Nr .b07 Nr.608

==~--

--

.:--

ZRKK500xl0

i:

o ieme t r u l wax im al rot. i i de


prelucrat pentru raportul
de t rcn am i t or-e 1 s i lIn~)hiul
flancufllor
pm :
i=10:1; Pm =300

de fre-

I'

10
..--- ..,.---.-.~--.

oxelc ~rborllor de 90

--

r:

. I~"

ZFTKKRSOOx10

Rdportul
de transrniterc
maxiln pentru unghiul
~ntre

I~i.;m"trul maxim al ro~ii de


!preluerat pentru raportul
,de tran~j~it~ru
i ~i unghiul
'flancurilor
fl :
i=10: 1; jJ 01=300

MOOUL

ZFTKK500x10

-minim

-- -_._-'- .._---

--_.

mo~:n i I -une t te pr-oduse de f irma

ZFn::500xl~_

Nr.106 Ik.l00
.. - --'-

17'

-- -~PUl

L______________________

--.--

--~------,--~'--

.. _____

~ -- ~,:r~~t:-r~-;;:'---

~~

19.58 (continuore)

1,75
3,50
5,0

t[:5

~:

~;,
!i

~~

r:~
t:i,
K:;

148

149

.1
.. -, '~"",

.. , . ,_., ......._....'.',~.,..,-~.- . '_.f".,.,. ...~;: :--.."":.~:::::':"::-.:~~:.::::::..~::~:'

.~ .,,,,,,it

I~

rJ,

~-\

label ul 19. 5<i(colIl u.uor e )

~
~
~q

I~;.:;'n~~rul ,._----

-~

:~i

I--~

~
~~
~
~

no'

tot i

!l--....-~

~
~
"

~
A

..

nal al ccpul u i
i to

rum

"''''

lungiweo generat oare i conului


primitiv
al
rot ii , mm

lo~imoo maxim6 e
coroenoi B, mill

25-38
32-45
38-70
63-76
65-80
70-89
89-102
102-133
133-190
190-381
190-381
190-381

11
14
19
25
28
32
38
48
64
89
102
102

50,8
69,85
88,9
114,3
127,0
152,4
190,5
228,6
304,8
406,4
457,2
457,2

2,0
2,75
3,5
4,5
5,0
&,0
7,5
9,0
12,0
16,0
18,0
16,0

"

. 0=.. ,

~~,

In aliirnea maxim.'l
a dintelu i h, ,mm

..-

'-'-Modulul,
mm

........
Avansul

La,imea
dinte'
lui , mm

in secunda pontru prelucrarea

Roata

~'1

unui dinte
Pinion

Rosta ~i pinion

i' ...

iJ;

Metoda copieri;

5,0
6,5
9,0
9,5
9,5
9,5
13,0
14,5
19,5
19,5
19,5
14,5-33,5
17,5-29,0
20,0-25,5

Roportul de rostogolire
Hypoid
3: 1

1: 1 ...2:1
O~elul
Fontil, OJ.elul
21T iHnCr12 bronz
21T iMnCr12
4,5
3,5
3,0
2,5-2,0
2,0-1,5
<:1,5

16
14
12
10
9
7

25
22
19
13
9
6

!;-:';

Hetoda rostogolirii

Ol-elul
Fontil,
21T iMnCr12 bronz

14
12
10
8
7
6

22
18
16
14
12
10

16
14
12
10
8
6

Fonta, OJ.elul
21T iMnCr12
bronz
19
16
14
12
10
8

25
22
19
16
14
12

30
25
22
1&
14
12

~:{

n..

l--:::-

~-

Tabelul 19.62.

i
j

fob.lul 19.60

~~~~~lUI
mm

Modulul
mm

Recomandari pontru ovans la danturorea ro~ilor conice prin mctoda


rostog~lirii pe ~~inile
tip 523A, 5 23A ~i Glcason 3

Avansul,

Laiimea
dantu-

in secunda pentru prelucrareQ

O~el Ti-Mne;'

r i i ~nm

unui dinte

16
13
9
7

, 2,0-1,75
r,75-',5
<1,5

7,6
6,4
5,1
4,2

9,2
7,b
b,4
5,1

Lp

I
I

16

13
9
&

Obs~r~.:;;.ie. R=rcQt&i

9,2
7,6
6,4
5,1

9,2
7,6
6,4
5,1

P=pinion.

Avansul

7,6
6,4
5,1
4,2

7,6
6,4
5,1
4,2

6,4
5,1
4,2
3,5

7,6
6,4
5,1
4,2

9,2
7,b
6,4
5,1

11,3
9,2
7,6
5,1

7,6
6,4
5,1

9,2
7,b
6,4
5,1

4,2

in secunde

Metoda bilateral~
Oielul,
21CrTiMn12

pentru prelucrarea
Metoda obi~nuit6

Fonta

25
22
19
13
13
13
9
b
6

22
22
19
19
1b
14
14
12
8

unui dinte

sau unilaterala

Raportul de transmitere
1:1. ..2:1

4,50
3,50
3,00
2,75
2,50
1,5-1,75
1,7'1,5
1,5-1,0
1,00

rotilor din~ate

cenu1>ie

22
16
16
14
12
10
9
8
8

22
22
19
16
16
14
14
12
6

ma i mare d 3: 1

Fontii
cenu~ie
22
16
16
14
12
10
9
8
6

O~elul
21CrTiMn12
25
25
22
22
19
16
16
14
10

Font!
cerurs ie
25
22
19
lb
14
12
1O'

8
8

D. Ale:Jereavitezei de a:;;ch:iere.
Clmoscindmaterialul din care este confectionata roata de
prelucrat din tabelul 19.66 se alege viteza de aschi.ere in functie de caracteristicile
dimensionale ale capului portcutd.te,
Capetele portcutite sint antrenate in mi.scare de rotat le
prin interme:liul a doua sau patru roti de schi.mb.
Pentru cazul capului portcutite cu dooo roti de schimb
(fig 19.20) turatia capului se caJ.culeazacu relat;.ia :
n = 90 A/E (rot/min), iar in cazul antrenarii cu 4 roti de
schimb(fig. 19.21) turatia se cal.culeza cu relat:ia
n = 180 AJB * CjD (rot/min)

150
151
..'

pentru prelucrorea
Gleason nr 7)

Ol:elul
21CrTiMn12

FINlSARE
~ 2,5-2,0
r 2,0-1,75
~1,75-1,5
"
<1 5

La,imea
dintelui
mm

~-

DEGROSARE

~'2,5'2,0

Avnnsuri de finisare recomandate


conico prin Detodo rostogolirii(

Sronz

Fonta cenus ie

>::."--:7

:'.::-

/.r_._~,

~
1
!;

Tabelul 19.1>1. AVBIlsuri do dcgro$tlte r ccoanndot c pcntru prelucroroo rot i lor d intot o
pr in Alelodo ro~togol ir i i(dUpll Glcoson 7) ;d loctodo copied i

r-==~-~~-~~~T~-~~--==~~=-~-""-~~;1;
I;Wl..-l
n .....

s s :

=;::...

..t'1J',c--.....!CO~

,DV>,

;:.

f;--------~f------~----

C)

I~~
e!~NN~\J'IaO~
1'.)

vJ

t.N

V1

\..n ~

_.

C~

~
Cl

1"-

[~

3:

"

"o
rt

Q.

'"

-,:: (J
ID -.

<

n>

::J

'"C ,

VJl.Nt.o./lNL...:rv~...Jo.-'-.-"~

Ul

CO Vl V1 IV 0

V1 -0 "'_-

'-"

se

""

o
n-

r>

e-,

'"

::I

g-

~"o
c -t c,
c
., n. QI

l.~Vll.NV!f\Jf\)-"-~~-,,

CD VlOOVlr'..1"O"'O-..i_

'"o

"'<

~o ,..
;; ~
,..

,:..

0)- C
.,
:>
~ a..-.
Cl'

VI W W N IV IV ~
~ ~
NOVlOOVlNN..o""::'-...I1

"."

i
~
I! .:--ij

I
I

-o

~I

"

.... *'WWVlWNN,
N N Cl V1 Vl 0 0 Vl '"

...)~
,._ ..0

~
~

..
3

'"

-t

'"

'"

I-------~.------------.-----:e~elul :~.b6

..
-------

---_.__ . -- -------

---.

Vltcza de a~chicre pcntru d~ntur~rca ro~ilor dint~te

, -

I'

II

(lO

-- - ."',~

Os al capului

.-f

..

portcu1:ite

mm

t,

,
P.eterialul de p;~lucr.:

I,

Harca

152,42

88 ,90

Durit.;':..ea

SoD-sol

156 ... ~S7

34

STAS 860-801

156 ... :37

34

208 ...229

25

230 ...241

23

45

25

156 ..229

25

1,5

29

156 . _207

34

55

156 ...225
226 ...285

23
1-7

45
34

STAS

oic
lor

457,20

304,80

228,6

STAS 600-81

i
I

Otel

c-

O,el
O,el
O,el
O,el

Cr-Mn-Ho
Cr-Ni-flo
Cr-Mo
Cr-Ho-Al

I
Ii

Otel Cr-Mn
01:el Hn-Si
, 01:el Cr-Hn-Si
O,el Cr-Hn-Ti

Obssrvatii.

50

53

]58

50

58

Fs!72

38

50

I 50

-'

v, In

55

39

57

36

54

44

59

55

39

57

36

54

44

59

45

25

44

30

49

38

44

I~
~
1 50
I

49

38

44

38

I 50

50

I 50

44

30

49

38

44

38

50

50

50

39

57

36

54

44

59

50

58

50

25
19

44
39

30

49
36

38
29

44

33
34

50
58

50

I 50

36

36

50

I
24

38

I
1

156 ...207
208 ...235

23
17

25
19

45
34

44
39

40
36

130
24

38
29

44

36
34

38

1.La

degro~are

se

6,3 ...1,6

F~

obt

ine

oa

i t atna

de

supr

af

at

Ra ::; 12,5

~m,

iar

50

50
38

50
36

36

--

Ra

la finisare

2. 0 rcprezinta-opera~ia de degro~are lar F ~ finnisare.

se

~
,.

obt

ine

i t at

de

supr

af

nt

30

r
!
[

m/m n

Otel Cr-Ni

Viteza de a~chiere

Ol

190,50
F

.-.-....

conice cu dDntura in ore C~ cere

--

Oiametrul

.. ---.-

I
.-i

f
r

~
i
!

i
~

--Tipul

Tabelul 1'1.65. Avonsurile recomandDte in cazul prolucr~ri

i prin IMtoda cop i


r ii

lab.;luL

Hodulul, in mm

pro" Tipul m8~ini i


unel to
lucr~rii

- ;:~~,\:;"~'--~o~
4

'I

10

11

cepul u i 1-

p~rlcu ~lt n,

Avensul ,in sec/dint


5255;56231;
Dogro~8rea
danturii
Gl"non nr. 22
Glonon nr. 11
Finisarea
danturi i

5255;562.31;
Gloeson nr. 22
Glseson nr. 11

CllpIJly! pijltr.u~it . ~l

1'I,t,'I, r"raJ;iile

'I

'I

11

13

11
10
15

12
12
16

5
6
8

6
7
9

13
14

.
7
8

16
17
8
9

rot/rl!

11

---

~--"''''''--.,.

OiOOlotrul Os al capului por tcut it.e ,


88,9

152,4

1'10,5

220,6

m"

- 304,6

25

22

35

38

.-

Prln douA ro~i de schimb

40
50

31

so

82
'18

130
162
200
230
235

79
73
70

ss

36
41
48

so

60
53
48
41

65
70
73
79

31
28
22

5.3

36

19
24
30

sr

45
56

24

28

30

36

36

45
56

49
49

50
62

36

17
23
27

36

30
38
48
60

50

56
72

457,21

Vitezo de o~chiore v, m/min

in

r----,.

"

9
10

schimb

IN"

...

23

"

de

l
-- ,~_---

18
20

i lo

fotilo dO :r.thl.b r>entru roalizot""

"

Prin doui trocer;


25
35
40
50
60
82

Fig 19.20. Sch;te do .ntronaro a capului por t cut it cu 2 rot i do schimb.

91
120
162
197
240
235

Fig.19.21. Sch;;a do antronar " caputu;


portcu~it cu 4 ro~i do .chimb.

.--_~ ..-----

In tal::e1.ul19.67 sint iIrlicate valerile


turat-iei capului
portcutd.te ~i rot.He de schimb cu care se ver real.iza ncestea,
pentzu cele doua cazuri de reqlare , cu 2 sau 4. rep' de schirob.
viteza de ~chiere se rnaipoate alege din tabelele 19.68..
.. 19.70, in funct.i.ede masanape care se prelucreazil piesa :;;i
materialul,din care este oonfectdcnataaceasta.
TabeLu], 19.bS. V;toza do ~ioro
pOntru dogro~r" lIi fini,...,.eo danturii
rull5rii (~;nil" IIlOdol523.\, 5 23.\~; Gloason 3)
Diametrul 0 al caputui por tcut i-to

Vitez8 do a~chiere
O;ol 21TiHnCr12

in ~ol i
112
1,1
1 1/2
2
3 1/2

~-.-----Tipul ,.a~
r

,
ZRKK

12,7
27,97
38,1
50,8
88.9

60
60
60
60
60

50
50
50
50
50

60
60
60
56
56
SO

48
48
42
38
38

al
capului

500xl0

70
70
70
70
70

6
7,5
9
6
7,5
9
12
15

19
25
29
39
44
57

34

49
54

8,5

6,7

5,4

4,3
5,4
6,5

5,4
6,7

4~3

prin

"

"

pontru finislI('04-danturli

36
50
58
72

Avansul ,in socunde

34
38
50
58

29
38
44
S9

30
36

45
55

36

24

17
2.3
25

portcutite
in ;ol;
ZRKK
250x5

in mm

~8

20
20
20
24
24
30
32
32
38
42
42
44

i- Diamatrul
n i i une l t e

prin toda

Bronz

56
50
48
48
45
45
45
40
40
40
35
32

Tdy"lul 19.b'l, Vlteza dO 4~iero

,m/min

FonU cenus i e

24
30
32
32
35
35
35
40
40
40
45

"

IIWltodo

oop ier t i

(:

pe dinte

3,3

2,7

2,4

1,7

1,3

Viteze de esch iere , in II/mi,n

3,4
4,2

5,1

4,3
5,5.
6,4

6,8

U 1Q2

Obser-vat ie , Velar i l e subl iniate

6,5

!!..Q

1Q..Q

.llW!
ll.Q

5,5
6,7

6,7

!LA

!!..Q

1Q..Q -

jQd

N.I
ll..i

M
ll..i

17,0

22,0

s int recoaendate

l1,8,

.llW! 1M
!M
16,0

l!l..2
ll..i
16,0
21,0
27,0

r~::~

16:8
20,0

16,8
21,2
25,5

13,~
17
20,0
27,0
33

17
21
25
34
42

22
27
32
43
54

..

~.~.
:

pentru ut it izare.

.~

------------~---------------~

bit

!!!tZli'W~,

:,'..
bE

**E{idik-,N:t:tQ*J,f!a~*?r.;
!1J"'lW,l'l!l'i!'"w,"'ct&'":,-",""i\\l-M--.-

lebc lut 1'1.id. Vi"~za 00 asch ier e pentru deqr os ar e a s i f j n i sare a dantur i i prin reetoda
cOf',u'ii s i rulllrii (ma~inile """",I 525, 528, 5A27C1, 5A27C3, 5A27C4,
5 231, Glca~
nr. 11, nr. 22_ nr_ 10, nr_ 116, ete)
Ir'~'

., . --

H.?ster id!,':,
ochivHl~ntul

.. -

do.i dinti; se executa deqrosaraa , lasindu-se pe f'Lancurd. oit; 9].


pe fundul golului d:intelui un adaos de prelucra::-e necesar une.i.
deqrcsar i, suplimentare si, a unei finisfu-ij f:inisarea se J.e..'llizeaza numai,printr-un avans de rulare sr necesar pent.ru a 1.11[1epar+a adaosul de prelucrare de pe flancuri 9i fW1clulgolulu.i.

--------,!------~~~-------------

..'F-;~ ~~r,-ll.Jcr~r i

i (s~u)

~ce~tuia

Viteza de e~chiere

in m/min

Finisure

Degro;iare

Metoda
copier;i

I
21TiHnCr21; 45Mn16; 45CrHi12;
20C~08; 30MoCr10; I,OCr10; 33HoCr11

rl------------------~----

Il

L!~

7 .. _10

19.72. Vituzola

;;i avensur i Lo 00 esch ier-e


r"""", ndoto lo d"g.o~a .cc ~i
finisorea
dant.ur i i , pro l ucr et.e pr;"
copioro ~i ruLnro cu ce-,")<.")tc
<ID dantur at; d", d;COlCtrul 0", q"
l$i 12" pe ma;;i"" tip Cl""c-c" '116!:
~~-~~.~~
.
rc:ernc~er is t ic iLe HoduLul, U~ h,eD opro- Vitez. de
Avonsul, in sec Zd i nt,o

Tubo l ut

Metoda ru-IMetoda bro- IHetoda Metod"


llrii
,~rii cir- biLato- un i l at era I,\
cuI see
ralll

I~,-~--

moteriaLului
prelucrat

50 ...60 I 50 ...60

de

mm

ximotivA "
cor-oanal
t8tC,

din-

B~chiero,
in m/min

Pentru alegerea parametrilor re:Jimului de aschi.ere in eazul danturfu-ii rot.ILcr dintate cu dantura in arc de cere se pot
utiliza tabelele 19.71 ... 19.73, in care sint date valorile
recomandatepentru avansul de rulare !?i viteza de aschaere in eazul prelucrfu-ii , pe diferite tipuri de mas.iru,unelte, a coroanei dirrtat.e !?i a pinionului, executate din marci, diferite
de
o1;.eluri.
AV8nsurile ~i vitezele de 8,chiere rec~andate
la a~hierea
ro~ilor conico utilizate in constructia autaaobilelor

..

Modul de prelu-

"1

crare

Modulul,
in mm

.-.,~

-:-.~

'

Prelucrarea

pi-

nioanelor
prin
metoda rularii

'Prelucrarea

~
!

eo-

roaneLor prin
mctoda copier ii

La~imea aproximativa Viteza de a~ehiere,


a coroanei din~ate,
in m/min
in mm

De

f--

O~el cu R =
610-790 ~/mm2
HB=210-172
(21T iMnCr12)

Avansul,in sec.La
prelucrerea unui
dinte

18
23
30
35

45-50
45-50
45-50
45-50

16-17
17-18
18-19.5
20-22,5

"<.
;.~:~
!
,-,-~

~-::!

)~:
:>~

22
22
30
38
45
50
50

Otel cu R =
=B70 -970W/mm2
P.8=26.9-235
(4511n16)

3
3,5
4,0
5,0
6,5
7,5
8,5

22
27
30
38
45
50
50

O~el cu R =
=970-1070W/mm2
,HB=269-302
(45CrNi12)

3
3,5
4,0
5,0
6,5
7,5
8,5

22
22

3,0
4,0
5,0
6,5

1B
23
30
35

40-42
40-42
40-42
40-42

7,0
8,5
9,0-9,5
10,0-12,0

35-45

30-35

Observatie.

::~~

3
3,5
4,0
5,0
6,5
7,5
8,5

.
'I

3,0
4,0
5,0
6,5

Hetoda rul er ii
Reportul de

danturii

:,i;

Rostll ~i pinicn

Metoda
copieri i

.';

TabeLul 19.71

Roctl!

mm

19.6.2.Dantllrarea rop.J.or dintata cx:nice cu dantura eloida.


Danturarea rot.i.Lcr dirrtate conice cu dantura eloicta ( fig
19.22) se real.izeaza cu capete portcutite,
prin urmatoarele metcde de prelucrare:
-cu reglaje diferite
ale capului portcutite pentru degrosare !?i finisare; in acest caz se executa deqrosarea piria la
fundul golului dintelui,
Lasindu-se nurnai pe flancuri un adaos
de prelucrare pentru fin:i.sare;
-cu acei.asd, reglare a capului portcutite;
deqrosarea danturii se real.dzeazaprdntz'-un
avans de patrundere s p , unnat de
...
.
un avaris de rulare sr. In acest caz, la deqrosare masina se regleaza pentru a prelucra 0 adincime mai mica a golului
dintre

Prelucrarea

30

38
45
50
50

20-25

are loe in dou~

treeer;

La 1: 1
la 2:1

marc

34,5
45,8

11,3
12,9
15
17.,7
1.9,7
22,6
25,8

17,2
19,3
23
29,6
34,S
45,S
58,2

19 3
22:5
25,8
34,S
44,7
51,7
64,5

17,2
19,7
22,6
23,4
27,3
35,2
40,0

22,2
24,6
32,3
39,0
46,8
66,3
80,0

24,6
29,6

17,2
17.2
18,8
23,0
30,1

17,2
17,2
22,6
26,8
34,4

--

"'H
51,7

38,7

46,8
62,S
80,0
50,2

: 1,= 1 inch = 25,4 mm.

j-,\
'[

LT

1 I
vs'Yi
_E'i--'
- al

~x

156
/~~

3:15i mol

8,1>
10
11,3
12,9
15
17,2
20

Fig. 19.22~ Danturare~ rotiLor


eonice cu dentura olJid~.

-i

~.

t rsrrsmi t er e

157

- - -.- ..---~----..-~.--.~~,'-~...".......,...,...~

... ---.. .. ..

I
;~I
~~

f~

Tebe lut 19.73 Vitezelo ,i ovansurile de asch ior-e rocomondat. la prolucreroa


f inisare a ro~ ilor din~Dte pr in toda ra.togol iri i cu eapeto

portco~it.

C"rttctorlsticl
mecan;ce

~'I
~I
~Ii

MoW'
lul

atandardizate

de diametrul

1: 1 ..
2:1

O~el
21T ;Mn'
'Cr12
R =
6~O'~90
N/mm

~
~
'~i~~

,
I
~
~
~

O~el
45Mn1b
~i
45erN i12
R :870975N/mm2

!'.I

~
~
I.

i~

I
~
~

1
1

1
i

Observs~io.

10,0
8,5
7,0
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

56
50
50
45
45
38
30
30
22
19

10
8,5
7,0
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

56
50
50
45
45
38
30
30
22
19

"=

45'50

49,3
39,4
34,5
30,1
26,4
22,6
22,6
19,3

59,1
49,3
39,4
33,9
33,9
30,1
26,4

1b,6

18,9
18,9

14,2

35-40

57,5
51,7
45,8
34,4
30,1
25,8
25,8.
22,6
20,1
17,2

22,b

bB,8
57,5
51,7
39,b

39,6
34,4
30,1
26,4
23,0
20,1

3: 1

.
59,1
44,2
37,7
33,9
33,9
30,1
25,8
21,4
21,4

bB,8
51,7
43,0
39,6
39,6
34,4
30,1
25,8
23,0

1: 1.
2:1

1: 1 ..
2: 1

3:1

59,1
49,3
44,2
37,7
37 ,7
32,3
30,1
25,8
23,8
21,4

59,1
39,3
45,3
37,7
37,7
32,3
29,1
23,8
23,8

bB,8
57,5
57,S
43,0
43,0
39,6
33,9
30,1
25,8
23,0

bB,8
57,5
51,6
43,0
43,0
33,9
33,9
28,8
25,8

rei,

Raza media :le amplasore a ell,itelor rb


Observe,ie:

49,3
44,2
34,5
30,1

1b,7

14,2

18,9
18,9

51,7
40,2
51,5
30,1
30,1
25,8
25,8
22,7
20,1
17,2

57,5
45,8
40,2
34,4
30,1
30,1
25,8
25,8
23,0
20,1

2b,4
2b,4
22,b
22,b

-prelucrarea dintr~sin3ur~ aschiere: masdnase regleaz~


pentru a prelucra initial 0 adincimemai rni~ a golului clintelui cu avansul de rulare sr' deqrosarea se executa in 1. 3
treceri, in f'l.lnCt:ie
de inlltimea clintelui, lasin::lu-sepe flancuri l?i pe fundul golului d:i.nteluiun adaosde eiteva zec:i.mide
nun pentru finisare; finisarea se executa Cll avansul de prelucrare de pe flancuri l?i de pe furrlul golului.
Mal?inile-W'lelte
pentru danturat roti d:i.ntatecu dantura eloi~ vin echipate cu capete portcutite. Acestecapete portcutite sint de ciou!tipuri : tip Tc l?i tip Ne;
Alegereacapului portcutite pentru prelucrarea unei roti
se face in furlctie,de.modulul normal nominal11\., ~i de raza
mijlocie de plasare a o..rp.telor. Razamediede amplasarea cutitelor se calculeaz~ cu relatilie din tabelul 19.74, relatii
date in functie de tm:Jhiulmediual spirei
~i de lun;P..mea
generatoarei exterioare Ra a conului rotii de prelucrat sau in
funcp.e de latirnea acti w b a dintelui

J"._'

400

3~0

rb - rw

0,5111a
1,76b

O,44Ro
1,5b

0,57Ra
1,9Gb

,,..,,~""'.

600

550
O,72R.
2,52b

O,bBRe
2,37b

0,b2Ra
2,17b

rw fiind razo de rc.togol;re

Tabelul
T ipul eapuLu i portcuiitc
. Tip

Te

Tip Nc

19.75

Gaaolo

in punctul

00 di~nsiuni

O,77R
O,67b

IJ

primitiv.

pontru eupoto

Te2 3O/25;Te2 41/3,0; Te2 46/3,35; Tc3 51/3,35; Tc3 58/4,25;


Tc4 73/5,3; Tc4 82/6,0; Te4 92/6,7; Te 5 104/7,5
Ne4
~e4
Nc5
Ne9

Tabelul

Tc3 65/4,75

132/7,5;

19.76

Nu:IlIrul 00 trcccri

necesar

renlizlirii danturii

in eloidli.

4,6

6,9

9,2

11,5

13,5

16,1

18,4

1-2

1-2

>',

,
S,"

~
"

~.
':'.;

Adoptarea avansurilor de patrundere :;;i rulare se face din


tabelele 19.77 si 19.78.

~,'j

..',.

totala a dintelui
pina la, IllIll

NUlOarul do trecari

;.'

30/2,65; Ne4 30/3,35; Ne4 41/3,75; Ne4 40/2,65; Ne4 46/4,25; Nc4 51/3
52/4,75; Ne5 58/3,35; Nc5 58/5,3; Ne5 65/3,75; NcS 65/6,0; Nc73/4,25;
73/6,7; Ne5 82/4,75; Ne5 8217,5; Ne6 92/5,3; Ne7 104/6.0; NeB 117/6,7

mm

Modullll rn,

II

t.

tip Ne si Te

In tabelul 19.76 este dat numarulde treceri necesar pent.ru a realiza dantura.

Inal~imea

!}-,

S irnbolizlIrea eapulu i

158

500

45

simbolurile Tc si Ne ale capetelor portcutite sint urmate


de trei cUre care in ordinea lor reprezinta:
numarul,de grupe de cutite zwi
- raza de rostogolire in punctul primitiv rwi
- mcx:lulul
normal nominal11\..
Exemplu:\ID cap tip Tc3 58/4,25 are trei grupe de cutite;
raza filerostogolire in punctul primitiv este 58 mm; mod.ulul
normal nominal este 4,25 nun.
Gamelede dimensiuni pentru capetele portcutite sint date in tabelul 19.75.

3:1

44,2
34,5
29,6
26,4
26,4
22,6
19,3
19,3

Pm

1 inch =25,4 mm.

Pill

300

Ungh iu l ",,,diu al sp i-

Raportul de trasmisio

Ilclntil 00 cal cul. olo fazel aodli 00 IIlIplos"ro 0 cu~ilolor.

~-.

12".

Avansul, in sec.,la roata din~8t8


La~im8a Vi tue
dinte' de a~'
Pinion
RoatA
chiero
telui
v,
Meteda uo iLacu Prolucrarea
m/min Meted Pralucrarea
terelA
b il ate- scull! unicl!(pro' prin frozer., b i
leteral! (proce
rall! . codeul Unitool)
deul (Jobbing)

i4

6",9",i

r",)oJl~jl 1~1,14.

do

159

PI

PI.~

!t~!f

Iit~

! 5'
~. rI'

!t

ti~o

mt
~m
PIt

Im
tilt
!VI

~'i
.----"--------"

....

\0

8tIl

IS~.It
$
~~.ffl s"t;;)
.~.~
IS~ .
O?

11:

..... ...,
< .."
rt ..,

2-!-'

<"

o=r
J_

--.,...

!t~

.{g ~~

<> "

~-g

hW~

11-

~ti5

g-

rt

..,

e.;

5-

\0
N

:1

-.0 -

V1

.8l

..

3
-r

], ...
5-

-- ..

&

0,

Q)

--

~NNN""'
__
CDwOO"'LNO

~ is<>
CD

' 0
-s

..

"

'"..
" 1:5 a.
~
~
g-

t;;S~~~~~~~
0,

r: -_
r:
Q)

H!
/:'.
\Q

r:

g.

:>
<

o-l.ooI
..
..
0

Q
-t

:z:

c:

r:

'is
"
r:

"~ - "
;;~
c:
' " ~~~~::oU;~~,;.,
g.
", ~ "<>
'"

"

:-'
"

g.

"
~

NN_
NO.....,

__ rt

..........
""""V1N
UlN 0 ......
I
I
\,1'10"-"

-s
~C

\0
N
W

0,

-s

......

... __

--c:

~e"',
..r:.....'"

....OJ,.O'- """ .C"o.l

1i
\;"'-;'I7cr~"7'9~crNN
____
-...rV'lN
::;-

""0

2- ~_

-0

\/1

N O.....,UlN

0 .........
UlOUl

rt

a.

'"

Si"
rt

8-

rt

-'"

PI

OJ ......,O'- \Jl
~
N
_

";"'c;>'P~ry<?"';"'f";l

a.

............. -0 """'\""'I
w
-...jV'lt....!- ......

0..

....

.t'-UlO'--....JOJ

rt

2
&.

rt

__

-s

&

-.J
\0

...

Y""

Ul

0>.
11:

.. -. gg~ ~~~~ ~,.:.


....

.. \0~

!'V-"

' ~ ~~~~~~c,;oo
~,

"

PJ

~.o,~

fr. ru/R.

1:- '.~

~~@

.
0

-t

0-- V'

~<

en

~.
g:~t
. lit

VI

N
N

:tu) cz

~ g "R e;
c:
,
N

.() (XI """"l

-0

f6'

0<

tIl

i~

fSPI

11

11

11:

.\0Ne:ti

.-,
[1}- ti
:4
ti <,

<:

s~!~
]mO

ti

<~*-O
1);' PI ...
~ 11'
~m

~ ~<~

p,

It~.

CD

1T.g~.
~88CD

~a~

gCD

5l
<>
"
,
<
...

1-"

p.~ ~

'8 ~ CD

O~

(J\

<
0<
o D-n< ;;-

~CD
P. HI
CD 1-"

p@~
.< ~

f~:
'@~

~: I ~

t&g

~H

];;-~)

?g.

..,
Cl>

,N

::.

.."

;-

I---

,'"

.()CO......,o-V1&--v"N-

" 9C;>C;>99~999

-r

~,..-

<

PI

........
"'O~O"'~(,..o.I ...
~NO
..

":

OU"lOV'lOV'l

-- --"-. -

Tabelul 19.78.Avansul de rulare


~"

Numarul
de gru'
pe de
cu~ita

Rosta din\.ata

Pinion
Numai'ulde din~i 21' plM
10

20

30

HumaFul de din~i

la

40

50

Avansul de rula.e de degro~are


1
2
3
4
5
6
7
8

0,63
1,30

2,00
2,70
3,10
4,10
4,70
5,,40
6,30

b,31
0,63
0,96
1,30
1,50
2,00
2,30
2,70
3,10

60

0,17

0,47

0,31
0,4"'

0,23
0,40
0,54
0,63
0,84
0,96
1,13
1,30

0,17
0,31
0,35
0,47
0,54
0,63
0,73
0,84

0,6.3
o/a~
0,90
1,13
1,~
1,50

30

40

srd minute, unghi tambur Irot.cap

0,23
0,63
0,84
1,13
1,30
1,50
1,70
2,00

20

2,7
5,4
8,5
11,2
11,2
15,1
20,2
20,2
20,2

1,7
3,6
5,4
7,3
9,7
11,2
11,2
15,1
15,1

z2' pine la:


50

80

100

0,96
1,70 _
2,70
3,6
4,7
5,4
6,3
7,3
8,5

0,63
1,30
2,00
2,7
3,1
4,1
4,7
5,4
6,3

0,54
1,13
1,70
2,3
2,7
3,1
3,6
4,1
4,7

0,73
1,30
2,00
2,7
3,6
4,1
4,7
5,4
6,3

0,54
1,13

0,40
0,84
1,30
1,7
2,0
2,3
2,7
3,1
3,6

bO

portcutite

2,0
2,7
4,1
5,4
6,3
8,5
9,7
11,2
11,2

1,13
2,30
3,1
4,1
5,4
6,3
7,3
8,5

9,7

Avansul de rulers la finisare 'rf,minute unghi tambur/rot cap per-toutite

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,47
0,96
1,50
2,0
2,3
3,1
3,6
4,1
4,7

0,23
0,47
0,73
0,96
1;13
1,5
1,7
2,0
2,3

0,17
0,35
0,47
0,63
0,84
0,96
1,13
1,3
1,5

0,23
0,35
0,47
0,63
0,73
0,8!;
0,96
1,13

0,17
0,31
0,40
0,47
0,63
0,73
0,84
0,96

0,17
0,23
0,35
0,40
0,47
0,54
0,63

2,0
4,1
6,3
7,36
9,7
11,2
15,1
15,1
20,2

1,3
2,3
4,1
5,4
6,3
7,3
9,1
9,7
11,2

1,13
2,0
3,1
4,1
5,4
6,3
7,3
8,5
9,7

Ob.erva\.ie. 1. Avansul de rulere se ma.ooca in minute de unghi a tamburului de rostogolire, la


2. Velorile v it eze i absolute c"" esch iere Vc .tnt date -in tabelul 19.79

0,84
1,70
2,30
3,1
4,1
4,7
5,4
6,3
7,3
0

~,50

2,0
2,7
3,1
3,6
4,1
4,7

rotatie a cepului portcu\.ite_

I
j

,I

,."

~~

r-:

~~
,...

.~

~r-

>(J

"
.~
.t::

~
~
~
~
~
~
~.

1
1

.\
:J

,:1

~
.i~
.

>

~
~
1l

..""
:;
N

0-

::l

~
+'

Cl

ce

o
>

"

.~
..

.t::

~
::l

::;~

<0
N
<0

E
.....

<0

+'

ID

~~
~~

'-

'",...

...
,...

,...

'"

:;rCl

~
.g
<0
N

s
>

~
-0
N

;;;

'"
...
...,
...
N

,."

-0
N

-0
N

o-

...

;;;

I")

,."

a-

,."

M
N

-0

...

,."

M
N

'"
'"

0N

:;

a-

::;;

U'\

,...
,."

...
-e

-0
M

Cl
N

cc

'"M

-0

=0
co

-0

-0

=0

-0

<r

on

Cl

0"'"
NN

0N
N

....j'
"
~ ..0

N
..0

"'0
""N

~ ~ ~

N
N

'"J

......
..oce

"'
,."

..0

eo
...

'"co

7-

x:
o~

li7

'-l

"f
~:z:x

!.

-Q)

0 t,.cI
I
..

QuU

Cl

,."

7c

'o

N
N

-8

M
M

<0

... ~

Cl
N

-0

;;;
o

~
~
'" ... '"

... ...

I")

...

o-

o-

<0

0N

0-

,...
'"

I")

,...

'"
'"
~ -e ~
... ~ e-,
~ '" ~

;!

c-

:z

... '"
... ~ ~ ...
,...
...
;;;
~ ,." -e,...
:;; ~ -e
'" '" ~
,." '" ec ,.",." '"
,...
,... e-,
'"'" -e ... '"'" ...
....
...
...
...
,."
...
...
eo
5:: eo -e
-e:
'"
'" ;;; ~ '"
....
...,. on
-e
N

'"N

Pl
,."

;!

Cl
N

,...

I")

0-

~ ~
~ ;:

...
,...
~
~ ~ ~ ~
~
~
,."

~ ~ ,."
~ ,."'"
o
~ ~
...
,." ,."oN

,...

t-,

-0

'~

;:

N
N

0-

"
~'o

'",...

s-;
,...

~
Cl

~
Jl

~~

Cl

N
N

0-

'

I-

~~

a.

::;;

-0

'c"

r-;

::l

:.

-8"

'",...

'"

a-

N~

eo

M
N

I")

~
~

>Ir

;;;

'.....~
.
?..
:.

r-,

e--

.,...0

g:1~

....1'cO"
co

,...
'"

N
0

-D

:-~,-~:'
,"...c.', ':.'

El~nte

TabeLuL 19.82
UnghiuL
mediu
al sp irei Pm
grade

de regLore a t~ruLui
pr immit iv grade

Unghiul conului
10

20

40

30
Pozitis

IITi

II '
T f

IITi

IITf

IITi

IITf

rb

50

initiaLe

IIn

IITf

de rostogolite

bO

i liTi si f insL. IITf atsmburului


IIn

IITf

IITi

IITf

70

80

.. _.. _.-L- ___

mm
IIn

lIif

'1

\In

IITf

17,1 mw

30

47

21

50

21

53

21

56

21

60

21

66

21

7S

21

35

53

25

57

25

60

25

65

25

69

25

75

25

84

25

'12

21

102

25

115

28

123

31

!
40

60

28

65

28

69

28

73

28

78

28

84

28

93

28

45

68

31

74

31

77

31

81

31

8b

31

92

31

100

31

11

rb

13,4 mw

30

47

20

52

20

55

20

59

20

64

20

70

20

79

20

100

20

35

54

23

59

23

64

23

68

23

72

23

78

23

88

23

110

23

40

62

26

67

26

72

26

76

26

80

26

87

26

98

26

122

26

45

70

29

75

29

80

29

88

29

90

29

97

29

108

29

135

29

1.Cursa tamburuLui 11 se cal cul eeza cu relatia: W :Wr Wlf [mm] 2.Pentru ve lor i intermediare aLe conuLui pr im i t iv,
g
pozitis initiaLa IIT. se determine prin interpolsr~. 3. 11n cezul in care lstimea dintelui b<Ra/3,5 este nece.era 0 cursa
IIg mei mica ~i inve~s.

Observatii:

.,z
.,o

.,

:0::
o C
.3
_.Il><

_. ..,c

o.~

a..."

'0.3
" ~
'"
"
::. '~

-'

'Ug. ".., ~
<J)
-s
<J) a.
'" .,
.., -.
.,.."

C :l

n ..

'"

".
.
'0

.," ..,0,..
c
c

" .<J)
a.~

"....
"
0"
.," " ,..

III

,. .
- ...
;;"8

.,

o ~
<J)
o
~.,

III

~,.
.." "" <.

,..

a.C

;T

"0

"'"

<

.,
"a.,....
o
"

.,

"

CD

< "

~.: 2~."~

."
,0
...
"""
o
N

,..

. C

"

" 0

a."

;.-g
... ~
Cl

-g.,
,..
o

.,..C

CD

.
.
C
..,

\0

" ".. ,..<>


"

"

<,
3

Cb
0

.." ,..

"
...

...
o

_It
Cb

..

..
"...
".

" C
Il><"

..
c
< _.:J
o ,.. III
~ :r
<
-,

'Or

...
,....,

<>

~<>

tr

rrt

~N

..,

'0

n <

. .,
. ~.

-<
c

...

,..'"
_.... -g :;
t
c"
"e -.
a.
"
a.
-g"
.,
.,
,....""
n o
~
,..c_ -.
.

;T

" .,

-r

n ..,
c
c

'""

"., "

.,"

-<

" C "
" < C
<> e+
~ o.
N <>

"
"

" .0 C~
.
"

..

;; ~ 's
. " ..
~,..

c .,
...
C ,
<>
,

III

...o "
.... () 0

... ., at

oo-g

2- ~~
C

'0

, 0

-,

,.

~~'&
o ~,

, .

Q) rt',O
. '" C

"

C "Cl>
..,

:0
ce

'"

'""
"",
.,"
".,
C

...o
o
..,

a.

..."

",..
CO

o
o

"o

-t
'"
_,<J)

DO

_."
C

o
c
a.

-.

~c;-

0>

,...
"

~<>
c
~ :s-

'0 0

I>

'0

~..,
<>

,..

...
CD

...
"'"
CD

s
-t

!O.

,
<>
~

C
C

,..

..,"

..

~.
,
o

a:

Il><

Ma:?inile -unelte pent.ru danturarea rot.i.Icr dintata conice cu


dantura spi.ro.ida sint echipate cu capete portcu1;ite ale caror dimensiuni sint in:li.cate in tabelul 19.84.
Tabelul

19.84.

Dimenziunile

caput.lor portCUlite.

Tubelul

19.85

capolui pottcuilto ~i rotilc de schimb necesare

Turotiil&
renlizarea

accstor

CPC180

CPC150

engrenejului,

mm

Unghiul de inclinare

spirei

Diametrul normal al
capului portcu~ite
(CPC), 2r, mm

30

ro~ii plane conica 2R, mm

Diametrul
2,5-4,0
3,0-5,0
3,5-6,0
4,0-6,5

190
220
270
330

5,0-8,0

120
150
180
220

350

400

260

in func1;ie de mcdulul ro1;ii de pre1ucrat in:li.cat in tabelul 19.84, se aleqe tipul capului portcu1;it: CFC 120 CPC260.
Valorile elementelor de reqlare a II1a:linii
-unelte se obtin
astfel:
a.Det:enn:i..nare vi:teze.:i..
de ~ere
v ~ a turap.ei n a eap.1lui.port:cup.te
Viteza de ~chiere
fig.19.25.

se determ:inadin diagrama pr~entata

CPC260

54
45
36
29
24
22
18
15
14
11

45
38
30
24
20
18
15
12
11
9
8
6
5

36
30
24
20
16
15
12 .
10
9
8
6
5
4

CPC220

56
44
35
29
27
22
18
17
14
11
9
9

7
6

'\

"
~

""

"I".:<, "-

60 --....
IS

.
.501~
:
.....

atel lrarbon
V ,",atel crom-mchel
V 1/ rltt:>llcrom
""
t-,
;;; /'
ate/ crom-manQan
I'-..c

"
r-;

'<

-....;;;::

i--.

'"'-

I--

I---..

-- --

f--

-- -t--.

t--

'---- r-..

.~
-<:::

I--

- -

30
1 ~

20 ~

t-- ;....

Ol~

I
400

500

600

Raportul

900
1000
matenalulul

1/5

1/4

1/6

117

1/8

620

720

760

800

830

880

920

Pentru pinion !lp

520

450

410

390

3ao

370

360

350

c. Determinarea avansului de rulare SI'


Avansulde rulare ( viteza de alimentare)
este valoarea
deplasfu-ii tmghiulare a tamburului mare in raport cu 0 tura1;ie
a suportului. piesei :=;i corespurrle vitezei de patzundere a capului portcu1;i.te in piesa de prelucrat:

-1
sI' pinion

11CtJ 1200
fNlmm2)

k, Zlp
=

-1

-1

Il\nl

(19.23)
'sin
k,

zlr

Cl.
p

Il\nl

(19.24)

roata

sin

de 8~chiere.

Tura1;iile capului portcu1;ite, in funct:ie de viteza de~chiere determinata din figura 19.25 l?i ro1;ile de sch:i.rnb
necesare real~ii
acestei tura1;ii, se deterrn:inEi
din tabelul 19.85.
166

do transmisio

1/3

520

s,
Fig.19.25.Viteza

1/2

Or

Pentru roat8

$:

700
800
Rezlstenta

Unghiul de rulare

40T :::

~
f......K

~
'K. i"5< ;<; :--....
K --

15
17
20
23
26
27
30
33
34
37
40
43

45
43
40
37
34
33
30
27
26
23
20
17
45

96
80
b4
. 51
41
39
32
.26
24
20
16
12
15

42
42
34
32
26
21
20
16
13
10
10

Tabelul 19.86

in

1/1

b. Determinarea UDJhiuluide rulare.


Urqhiul de rulare se detennina din taOOlul 19.86 se:tnl
urrnatoarele corrli1;ii de angrenare: Inclinarea spirei fJ==30 ; latimea. fe1;ei dintelui L=R/3; unqhi.ul,de pres.iune 0=200

Unghiul do rulare

,,

Ro.i de schimb

v, m/min

Viteza de a~chior8
Modulul

Turatia cepului pot r-cuti t e


", rot/min

Tipul capului portcu.ite


CPC120

pcntru

turQ~ii.

-1

Cl.

in care s, p'inion l?i s, rl'ata sint avansul de rul.are pentru roata


l?i pinion; k, - coeficJ.entul de al.imentare al pinionului;
se
determl.na in func1;ie de coefii.ci.entnl,K, din d.i..i(]ramareprezentata in fig.19.26.
167

r abo l ul

n.,,,,,

Coef iL'" ", ',f'


..~., ; ,,,,i.
sp ir al e I pcnt r-o ul it~()nlur1}

19.87.
8'

'fl~.b'}~i..1.~9~;:'t'>~
~~-,,:,,'f~,;"

coliteteo

.~=
r
--

100

eo

60

Ungh

1Ul

de incL mer-e aL spire i

Rezisten~o
359-500

50
40

Coe f ic ierrtut

30.;:

~,6

0,8

~1

510-650

1,2

1,0

do

do pralucrst

de preLucrot

Coeficientul

0,9

m8t8rioL~Lui

f':..zf'lct,ie

~:.

moterialului

bbO-800

~~

Rm N/mm

~.,'

1810-1000

0,6

0,4

20~
<l.J

c
10 g;
-<:::

-T,

30409)

;;r)
345678910
Eoettctent K -----

Fig.19.2b.

Vslorile cooficientului

kl
/r

(10.25)

r::

urrle X este coeficientul inclimrii spiralei pentru alimentare;


valorile lui x se iau din tabelul 19.87; Y - coeficientul
care
tine cant de propdetatile materialului de prelucrat;
valorile
lui Y se. iau <;tin ~ul
19.88; 111-:_mcrlululmediu; valorile
mcdutul.ui,mediu vor h calculate cu reJ.Ci~

q5 1

K = 0,628 x - Y Il\n

[mm]

l- I-

-I
1

J
1
1

"r::r::
....
c::
Q/

\:j
.;:::
<lJ

Fig.19.27.
Valorile
coeficientuLui
de
aLimentare mml

5678910

mediu

110'

mm (mm)

~}~

Semiun::Jhiurileconului primitiv pentru pinion 1Xp


i
1Xrse calculeaz~ cu rela't;:.iile:
tg 1Xp
=

(19.26)

Zp

--

tg 1Xr=

Zr

in care m este mcrlululan;rrenajului, iar

I~

ri,', ,

1\

1I\a=

v-

'-:

I-

t1odu/u/

~
m

4
I:::::

_.- --

1\ -raza medie a roW

zr

roata

I?
(19.29)

[mm]

~ = R-

(19.27)

300

2
urrle R este raza canului primitiv sau raza
plan coni.ea de generare, data de relap.a:
R=jD/+v;!

[mm]

sr

exterioara a rotli

-1

c
(19.30)

~"i

l"'
;';.~.

~~:
f'1:

~'i"

~~
Il~.

in care sr -1 este avansul


de rulare.
,
.
In aceasta rela't;:.~e,intodeauna A + B = 126
Pent.ru a usura cautarea rctd.lor de sch:i.rnb,
cirrl se C'..m0C!!?te avansul de rulare sr-1, documenta't;:.ia
masdni.Ior--uneftie
cuprinde tabele suplimentare pentru rop. de schimb,

(19.28)

~I

Zp

Raportul pentru realizarea avansului de rulare , cirrl se


utilizeaza rot.i, de sch.irnbcu raportul, de transmitere 1/1, adire la 0 rctatd.e a piesei tamb..trulse rcteste cu 1/300 va fi
dat de rela't;:.ia:

plan -conaca de generare, data de relap.a:

~~~~'j
f;;;.\ I

in care L este la-t;:.imea


fetei dintelui; D - diametrul primitiv
al ro't;:.ii, calculabil cu rela't;:.iaD = m z r {mm}, D - diametl:ul
primitiv al pinionului, calculabll cu r rela't;:.iaD = m z (nun);
zp' zr - runnarul,de din't;:.iai pinionului,
respecth~ ai ProW;
ll\L -coeficientul
de alirnentare in raport cu diametrul me::li.u
ale
carui valori se iau din fig.19.27, relap.i1e (19.23) ~i (19.24)

d. Determinarea rapor'tnfui,de rostogolire.


Raportul de rostcqol.Lre este utilizat
pentru prcducerea
mi~carii de ros'tcqol.Lrenecesare gener~ii profilului in evolventa al din't;:.ilor. Aceasta mi.scarese real.Izeaza prin imprima-

168

169

~(
."
1:~!-:

'il,

'

~i;,
h,:'J

.W-_.

--

rea unei viteze di.rerent i.ate piesei care se rcteste , pentru a


obt i.ne 0 arqrenare f'ara alunecare intre roata de prelucrat !?i
roat..aplana generatoare.
Rotile de schimbpentru realizarea raportului de rostogolire se calculeaz~ cu relatia:
I

Z2+Z2
r

(19.31)

75

Relatia 19.31 este valabilcl aUt pentru danturarea pinionului cit ~i a rotii.

metrului oxterior al .r.r('1~\(2i (tabelul 19.89) 1.nrunc1;:.ie


de di.ametrul exterior al arborelui canelat.
Lebe lu l 19.89

Arbore

0,

15
'7

12

Zr

zp

reze i

45
50

25
28

55
60

32

70

III

12 ...

14

ze i d isc , mm

55
60

34
38

65
70

42
48; 52

75
80

65

75

60;

60

70; 78; 82; 90


95; 95; 100;105

80

42

65

110;120;130;
145;

90

01
Observa~ie.

Restul cotelor pentru frezelo disc se iau din normativelo


scule ale uzinolor.

interne pentru

Avansurile pe dinte recomarrlatela frezarea dintr-o


gurcl trecere a canelurilor sint date in tabelul 19.90.
I

Prelucrarea arborilor cane'lat.i, irrliferent de tipul constructiv - cu deg-aj~i sau filra degajilri (fig.19.28), - se realizeazcl prin douil metode:
prin copiere;
- prin generare;
I

a. calaJl.ul vitezei. de ~ere.


In tabelu1 19.91 sint date formulele de calcul ale vitezei
de aschi.are pentru frezarea canelurilor cu ~i filra degajilri.
Tabelul

Caneluri

v-

Fig.19.2B. Tipuri de
arbor i cane lat i: a - cu
de9aj~ri; b-f!r~ degaj4ri.

19.7.1. Prelucrarea arl:orilor canelati prin CXlpiere


Prelucrarea arborilor cane'Lat.i,prin copiere se executa cu
freze-disc profilate, pe Ina!?inilede frezat orizontale.
Pentzu aleg-erea frezei -disc se folosesc normele locale
practicate in uzine. In aceste normese rec.arnarrlcl
alegerea di.a170

sin-

19.7. PRELUCRAREA ARBORIIDR CANEI:.ATI

~r~~~

frozci

25
28; 32

38

+r eze i disc

s i mei ulte

(19.32)
Bl

Arbore cene t e t cu 6 canaluri

l u i c.onelat

.-~-.-~-

20
22

exterior

HumArul de Diometrul exte' Diomotrul e xt e Humorul de


r ior ol erbor e- r ior 0, at f r e dinti oi
dint i e i

A, C,

Valorile pentru numaruJ.de dirrt.i,ai rot.i.Lcr A, B, C, 0 ~i


::1!. 011 se al~ din tabelele suplimentare din documentatla Ina!?lDll.

A1 I B,

cu 4 coneluri

Diometrul e x- Diamotrul ex'


ter ior al ar- terior
al
borelui cane- frezei
d isc ,
lot
mm

e.Determinarea raportului de divizare.


Raportu1 de divizare apare din condi.t.i.aca la fiecare rotatie a capu1ui por-tcutat.e piesa scl avanseze cu un dinte ~i se
realizeazcl pr i,n crearea unei viteze relative intre capul portcutite ~i p.i.esa, Aceastclvrteza relativil var.laza in funct.i.e de.
numarul,de dinti ai rotii sau pinionului ~i se determin.acu relatii1e:
12

canetat

~ccom8ndl\ri peot.ru ol"9"roo diumctrului

19.91.

cu degajare

480 0,25
1
TO,2tll0,3sdO,2pO,2z0,1

Observa,ie.

Formule pentru calculul

vitczei de a~chiere

Caneluri fora degajare

KV

v=

41 70 0,45
' 1
TO,33t 0,3s 0,2pO,1z0,1
l
d

KV

T-reprezint4 durabilitatea economic! care se ia din tabelul 19.20. 01-diamstrul maxim al frozei ,mm.t 1=(O-d1)/2, in care O-diametrul
exterior
al
arborelui ca nelat,iar d1 este diametrul interior al crestaturii(fig.19.28)
s -avansul pe dinte, mm/dinte. p-pasul canalurii mm. z-numarul de caneluri
a~e arborelui ca nelat. tl=(D-d)/2,
in care d-diametl'ulintorior al canelurii
k - coeficientul
de corec~io al vitezei.
K~ =kv *KV *KV *Kv
(19.33)
asp
r

Tebe l u l 19.40-

'.Il
cBt'\C(Ur

i ame

dint~
i~':,..n~l.r.md.et la f r e zare a dlntf~o
, pent ru
Ka~::: 6,3. - - 12,5 J.6tl

------ fArA degaJAFl


Cbr)eluri
--;~;'~"imea

mm

: t

'1

l ur i i tl,mm

cane

55

la

I~~

Ad inc imea

cane

l ur i i tl1

sd'

I -

007...
... 0,055

0,05...
.. 0,04

,....--_'e

oLf)...

0,045 ...
... 0,035

0,035 ...
0,04 ...
... 0,0301 ... 0,030

0.030 ...
1.. 0,025

OO""'-l'--1Jl
ON
Ll"\ eo

=.;~;g~

NNMN

NNFjtl')

<,

-- ..

:z:

0,025 ...
0,020 ...
' ... 0,020/'
.. 0,015

.,

0000

0,03 ...
... 0,025

"

.3

Observatie.

0,025 ...
... 0,020

Valoaroa
maxima a Bvansului
se
din grupa de avansuri
respectiv8,

diametrele

0,015 .. '1,015 ...


... 0,010 ... 0,010

ia pentru
R =12,5 ~ ~i diametrele
maxime
iar vaLo~iLe minime pentru
R = 6,3 pm ~i

minime.

In tabelul 19.92 sint date valorile pentru coeficientii


corect.i.e ai vitezei Y:va' Y:vs' Y:vp' Y:vr'

de

b.calculul turatiei arborelui principal.


Turat.i.a arborelui, principal se calculeaza cu formula:
1000 v
nf

[rot/mm]

(19.34)

7f Dlf

unde Dl f este diametrul exterior al. frezei.


Recalcularea vitezei de aschi.ere se efectueaza dupa ce din
cartea masdrii.La fast adoptata turatia.cea ma.iapropiata de cea
calculata:
7f DLf

v=

nfa

[m/mm]

(19.35)

1000

nfa fiind turat.La frezei adoptata din cartea masinfi, in rot/mm.


CU valoarea stabilita
pentru turatia frezei n, se procedeaza la calculul avansului in m/mmsau in mm/rotaBfrezei, adoptiIrlu-se din gamade avansuri a rna;;:inii-uneltevaloarea imediat inferioara.
172

::J
o

sro
E

.>l

'">

'"

"D

'" I
ti
c:
...::J

iil

...
e

>

'"
.~
+-'

::J

. '-

-J

U<I>

."0-

V)

dI .CC
..
c ...
a:>:(/)

ox:

00
Lf'Ilf)OUiOo-O"
COQN..-O
. ~
...... "'00

OOLf\Lf'\

0."-"-'-"-

..-000

r-.
O"- Ll"\

..o-.:rtl"\M

o~cooc-

.><

NNNM

r!.o..r!.ro

CO-...:t..oO"NLl"I

"""0....00;)

.- ......
..--c-NN

r-

NN

""

c
Cl

"

;!\ ~

E
<,
0.'0.000.00

:z:

....:raocoOo
-...j"Lf)"'O
.COO"-,-

0000000
0..-..--.- ......-.-

0<

s!

M...:tU)..o

.
COO'-

DO
0.0.0.0

"'"

.0,

....
l -.;
I'

"5~

''- --'
t... tl)
~~

....,n.
ro
::

oC:>

;::
O..(J
I

O~

.....:t.::J:;:
t-IDU)

L.

.><

U>

lV)

::

-c

.,

""

::J
o

.,

"

..,

if
~

.~s:..
.

--' ()-

e r-,
.- (I)

::J
U

...
'"

I I+'~
'(",.

:J

oV.:c;

..
..-

DU>

173

10"-

0'

10
I
,

>
0,

""a.

L.

"U

>

N
OJ
""I'-

Z
L.

""
.S

<x

L.

~".. I

o
::J
C

...o,

8. ""

-'

0..-- ........or--...o-~

'"
...

E
Cl

00.00

'8

Deoorr.....co..-..-

'"U

c:

..

..
"

.,

.."

."5
..,

e
L.
o

"-I> .

~!

0,

..,

'8 .s

..

1 .,
0

.,

"U

iNE

'"

...
o

;:;

~"D

..::J

u.

L.

.o".. .,

Cl

"
..."
"e

:z:

L.

tor)M..-O"'l"--.lI"'If'o'")

..

.S
..-.....:t~o--NU"'ILfl
or--.rror-NNN

g!,

..,

1
or-O""'''''''N_CO

-.;

"5"

..'-

.,

.s ..'"

'"

....

..
.~

L.

"'- '"1'-,
o

8.

e
L.
o

~"
'"'"
..,
.,

....

+'
C

I-

3"

ca . '"

-a::

'"
'I.
0(1)

E
L

L.

"'(/).

L.

:l
...

. ..

--0
.-..J '-CO

..

""

...c

OU

.-l--

::
...'"

+'
C

-1l

Cl

;'! ~

-'-'

...

::J

'OJ

"''''~
a'I'-

io.,

L.

-8

i?,

0.:

000

+J'-

~
~
...:
'"
>'"

o~~
-.Da)S?

.~

ro

<l

'"
o
OJ

00
000
OON
OJ~~

o~~o

.....

.,

'"

'"

"--NN

...0000--..-

::J
o

<0 '"

'.!1
.c:
g,

~~~

0000

<0"'0

"D

0,030 ...
... 0,025

"
c

00

..
~::J ., .,...
~
o,
.- ... ~ ec eo
"''''~a" " ~::J ~ 'I'....0
:>:
''"
'"
o,
::J
o

0,020"'10,015
...
... 0,015
... 0,10

. I

..,"Cl

. 0

110
120
135

0."'0."'0'"

~f?lf~ 2~::~
...
0000

1)

0,04 ...
... 0,03

f")

0,045 ...
... 0,035

...,.,.,

',lA
-D

"''''N
'" ro-.t
NN"'l

"-NNtrI

0"-"-'..()l"-COO"-

cc

95

00
OJ

.~
~::1t~:f:;

(\JNNO
r-....O,.....l.:D
-NNN

r~~

90
100

I!

0,055 ...
.. 0,045

~...o~ ...0.
o
0

oo.od

0,07...
... 0,055

"''a'

!-.--I----+-.--I------l

0,04 ...
.. 0,03

.--t-------.-.----60
65
70
75
80

"...

1'--,

o..()o~

-c-OOD

I'".
I ~~

,mm pj~a-~~'_~1

mrn/dinto

0L110L.f'\
NCOf'-f..()

'~"-I "-I

",g

K!:j

cu degaJArl

Canelurl

_'~"'~v'----;~'

co(

const ruct i i de mas in i

-~l

pina

Av ansu l

0,09...
.. 0,07

pentru

t.r ece re a

:SH)'fl'Ura

--5---I--~--r:2;.-_-----;-I;- J ~~L

1--

I;~

-----G--

OL, OLe, OT, o t e t aliat

trul
frezei

D"

.....
-'f"

i t or

I I I

N
Cl.

c::w::

...

c.calcu.lul puterii efective.


Pute~ea efectiva necesara pentru desf~area
frezarii
se
calculeaza cu formula:
Fv
Ne =
[K\oI]
(19.36)

r-,~~,(l<r~~"~~r~~--'1

"

in care v este viteza de aschi.ere , recalculata in m/nrin ;


forta de aschi.ere, in claN.
Forta de achiere F se calculeaza cu relatiile:
- pentru arl::ori fffi.-adegajare:
XF

10 CF

tl

Sd

.!!

(19.37)

tl1

uF

sd P

[N]

(19.38)

qF
Dlf

Cl

"
L

~Cl

174

""

..()

..

-.1:

..0.

.Do.

~ ...

~ ...
o

en
o

.;.g
~ ..
:J

c.-

'">., ...I>

.,,,.,

I
11"\ In

r--

0'"

0"

!'0'"

.~.E
.....

.0... .c...

00...

cO.. cO",

00'-

0'"

co

....

"

o
o

:J

L
Q.

0'"

~",,"
:J

"

U.

'o"

--..

,...,..,

,....

e
e

'"~

U"\

~
f'-...

e-,...

~
~
0'-...

.,

..0..
_

..o

CO'" 0..
.- N
I

CO...

en
e
o

!i
"',

0...

..-N

0..

_..

VI

.:..

:J
U

-..t

""
en

1.1'\,

...

...

,....

-,

00...

:;

fI

.-

LI'\

- . ~.
~

..0

~,
~...

eo

co

0-

GJO-E
..CDLLC

.,

"..

.,

"
....
.,

'"

L'_

0 ..

~"

I-~~
.,

....;t

LI'\

,.....

..~.. .,.,"

,."

-.j'

~~

N
.:~
,

Lfl
N

1/"1

.-.-

0 .

Lfl

>

co

co

Cl.!

0
.0

.,
0

et)
N
I

..:r

o..3fr",...oLfl
....
r..1
'4'

..-

..,
I

11)'-

.-

175

:J
0

to')

e
+""

Cl

c:

~><

I ,....
~~~~~ I

:J

0-

]","

.,

eo:

~""

I ]" i" ;"


co

.,

...0..

I
&.l'\
.

"

L
Cl

>

Ln..

e,

.1...

.-

0'-

~...

.- ><

..,

:J

L~

M..
N

I !!

L..
4J

N..
N

":J

....
00

>

fD

0-

:J--

c:

....

ON

.,

o
o

e-

0...

0-

11'>

I .

8::'
o c:

~
"

N...

oc.

0",

~8

~
~
~

.0::).

.,'

LL.

.,

c:'"

o
., C>

..
L

'0-

.,

'"

:J

o
o

.. .,

."o,

u,

eo:

'""

~
'"'"
c

.-'-

...~

Cl

"'-'

><:J

I
0

.,

"0O~

Cl.

!i.

.8
..,

-.j'

"e

0-

19.7.2. Prelucrarea prin generare a canelurilor ar.borilor


canelap..
Prelucrarea prin generare a canelurilor arborilor canel.at.i,
se executa cu freze melc (STAS3091-82, STAS7678/2-82), avind
la baza aoal.asd,principiu ea la frezarea danturii rotilor dintate cilindrice cu freza melee
In tabelele 19.93 si 19.94 sint date avansurile recomandate pentru frezarea de degro~are :;;i de finisare a canelurilor
arborilor canelati, respectiv valorile coeficientilor de corectie aiacestora
calculul vitezei de aschi.ere se face cu formulele date in
tabelul 19.95. Valorile calculate cu expresiile din tabelul
19.95 vor fi amplificate cu coefieientii de coreci;ie ai vitezei
dati in tabelele 19.92 ~i 19.96.

0,

lI"I,..

~
.,

'"

Cl

'"

..o

in care p este pasul canelurii, in mm(fig. 19.28) i sd- avansul


pe dinte; z - numarul, de dinti ai frezei; Dl f - diametrul exterior al frezei, in mm;t\ si tl1 au semnificatia lui tl din fig.
14.1. c (capitolul 14) ~~ reprezinta h.lI'Bilnea
de contact in mm
(vezi fig 19.28).
Valorile coefieientului CF ~i ale exponentilor xF' Y F , uF'
ZF se aleg clin ta.l::lelul14.7 (capitolul 14).
Puterea efectiva calculata cu relatia 19.36 treOOiesa satisfaca corrlitia irnpusaprin relatia (14.5) (capitolul 14).

'""'0L

:J
U

:J

..

1"")

-0

-o

.s

:J

""

.L

co
0"

"
YF

o
eo
o

co
o

.....

,."

...

....

...

Dlf

- pentru arl::ori cu degajare:

t-....

.-'-

(\J

qF

XF

Cl
LL.

!i

."o..
[N]

z.,

uF

YF

eo

....

F-

C-

10 CF

Cl

<I>

"-o

.,'-

cc

o
o

LI'\
(\J

.."'-

:J

6120

.-...

":

..,.. ~

Cl

>

L,.
C>

cB.,

~9.\il.

lul,chut

,rcc~iCf

--~-----~ ---,,--.'"

,,------'---,-

1:.

in

110-150

(;

1---;

1,7

S i st(:),~,

~Cu coLturi

0,70

-------

Sidtem

"I.

'.1;.( ..

f~rll colturi

(protuberante

1,0

Numlrul depLasllrilor frezel mele

rgit,,'ea sistemului

' ; ..1 :i,l

ViU ....:;1,

I!. KVd in f unct i e de nUOidrul oept asar i lor axiale ale frezei melc

0,60

,-

IJ

,--

---1-.

(protuberan,e)

0,85

K R in f unc t i e de
s

11.
--,---,

-------

1,0

GOi'b::$.tl:.
.

~.-.....
-'-'----'!
0,85

so

00

1. Kvc in func~ie de tipul frezoi

de prelucrat

'j.----------1
251-300~~-=-301-350

= 201-250,_~
K

111.46, t,.;,Du; .~, ...Hl-ti

--_.-----_._.-

,"'~-,

materialului

,-;;;;-:

I__HO

~ 151-200

fd~ .. ,: . ~

',.1

- ..,~.-~".,'~....... .. -~-."..... -

unc t ie de duritBtea

--'-

~ ~"

- ...

..

I.
HB

lvC:1Li~:1~;'

---l

iI'

semi-rigid

1,0

1,1

f--KsR

1,0
Ill.

0,75

KSq in func,ie de numarul de inceputuri

r--

Ill. Kvp in fune~ie

ale frazei maleate

Faze

Starea materialului

1,3

1,2

de ealltatea pAr,ii 8~chietoare


etel rapid de scule STAS 7382-80

par,ii 8~chie-

toare

Rp3

Rp2

Kvp

Ksq

1,0

Tabelul

0------"'

v=

19.95

0,70

Formule pentru ealculul

-I

De qr os ere

0,50

vitezei de a~ehiere
'Finisare

T '

5 '

375 zO,3.7

1 28
tl '

Kv (m/min)

v=

0 4 0 5 1 28
T ' s ' tl '

Kv

Obse rvat i i . T-reprezinta durabilitatea sculei asch ietoar-e , care se i a din tabelul 19.20;
s-avansul, mm/rot a piesei; 2- numarul de caneluri; K -eoeficientul de corec,ie e vitezei de a~ehiere; tl- inal,imea canaluriY, mm (fig. 19.28).
Coeficientul de corac,ie a vitezei de a~chiera sa calculeaz~ cu relatia:
K =K
OK OK
OK
OK
OK
T~rma~~; c~fe c~gpunv~rod~~ul &in partea dreaptA a rela,iei se iau conform
i nd i cat i i Lor de mai jo s
Kva' Kvs' Kvr -se iau din tabelul 19.92;
Kvp' Kve' KVd -se iau din tabelul 19.96

a.calculul turatiei arboredut, principal.


Turatia arborelui principal se calculeaza cu relatia:
1000
[rot/min]
(19.39)
nf =
7f Dlf
in care Dlf este diametrul exterior al frezei, in nun.
Din gamade turatii a maaini.L-unett;ese alege valoarea cea
rnai apropi.ata ~i cu aceasta valoare se recalculeaza viteza de
~chiere cu relatia:
tt

v
in care n, a este turatia

Lf

nfa

[m/min]
(19.40)
1000
adoptatti pentru freza , in rot.zmi.n
176

Degro~are

Callt, dubLu revenit

1,2

1,0

0,8

Finisare

Calit, dublu revenit


Fosf atat
Cianuret
Cianirat si fosfatat

0,6
0,8
1,0
1,2

1,0
1,3
1,5
1,7

1,2
1,5
1,7

-----

----.~-------------+--------~~-----=~

750 zO,37
0 4 0 5

Rp4

2~

b.calculul pute...-iiefective.
Puterea efectiva necesara pentru desf'asurarea frezarii
calcul.eaza cu relatia:
-5
Ne = CN 10

YN
s

UN

[KW]

se

(19.41)

in care : s este avansul la 0 rotatie a piesei, in nun/roti d diametrul exterior al arborelui canelat, in nun;v - viteza de
aschi.are , in m/ndn: ~ - coeficientul de corectie a puterii
(tabelul 19.97) : YN'UN - exponerrt.i.i.avansului, respectiv ai
diametrului arborelui canelat (tabelul 19.97); CN- coeficientul
puterii (tabelul 19.97).
Pentru a putea regla masdna-uneal.ta in atara de cunoa!?terea turatiei frezei
este necesar sa se calculeze turat la
axului canelat 9i viteza de avans.
calculul turatiei axului canelat se face cu relatia:
I

-1
nax can. =

Zc nfr .mele

[rot/min]

in care q este mmarul de inceputuri ale frezei


de caneluri ale arborelui canelat.

numarul,

12 Pil'/J-:-. \ nl.

177

(19.42)
melc iar

Zc -

Viteza de avans se calculeaza cu relatia:


Vf

= nax can. S

[mm/mi.n]

in care avansul s este avansul,


in nun/rot al
nox
-turat.Ia axului, canelat, rot/min.

(19.43)
piesei,

iar

CBn.

Tabelul 19.97 Volorile exponen~ilor


Materialul

de prelucrat

O~el carbon
OlC 3S HB =
OlC 4S HB =
OLC 45 HB =
OLC 50 HB =
O~el
STAS
O~el
O~el
O.sl

YH' UN ~i " coeficien~ilor

CN

YN

UN

alist pentru construc~ii

KN

0,65

,,1

1,2

"

de ma~ini

791-60:
aliat cu Cr, HB=156..20b
aliat cu Cr, Ni, Ti, Mn, HB=1S6-229
alfat cu V, HB=230-26S

ObserV8.ie.

42

0,65

',1

1,0
1,1
1,4

Pantru froze cu dOU8 inceputuri putereo celculat4 se inmul>e~to cu k=1,64;


Pentru froze cu troi inceputuri putorea $0 inmul>e~te cu k=2,0

178

PE MASINI
'I.'.EENQL()3ICE

GENERAI.E P.RIVllID monx:.rAREri


TEl:INOIJXICEPE ~INI-uNELTE
AGREGAT ~I LINTI TEllNClILGICE

20.1. HUNCIPII

0,9
1,0
42

DE ASC.lIIEREIA ~
AGRffiAT
~I PE
LINTI

r----~r--~-

de calitate OlC, STAS 680-90

156..167
170.207
208 241
170229

cap.20-REI;llilRI
UNELTE

KH ~i CH

mc.x::ESEUR

Este cunoscut ea realizarea unei, inalte prc:ductiviMti!?i


a unui, cost redus de fabricatie impuneea al.catui.rea proceselor
tehnologice sa se fare dupa prineipiul concentrtlrii operatiiIor
Ma!?inile-\IDelteagre;Jat !?i Iiniile tehnologice reprezinM exempIe caracteristiee de masdrd,cu 0 concentrare maximaa operatilior. Se obtine in aosst; modtotodata un timp redus de execui;.ie
a pieselor 9i 0 reducere atit a numaruluide ~ini,
eit 9i a
suprafetei de productie.
Ma!?inile-\IDelteagre;Jat a-au dezvoltat in special in domeniul prelucrtlrilor cu piesa fixa 9i scula rotativa, pralucrar-i,
cumar fi: gauriri, ltlrgiri, adinciri , lamt1ri, aleztlri, filetari, strunjiri interioare cu cutitul, frezari etc.
Liniile tehnologice sint constituite dintr-o in!?iruire de
masinf-une),
te agre;Jat.
Intrueit Ina9inile-unelte agre;Jat prezinta unele caracteristiei
comunecu 0 linie automata, in cele ce urmeazase va
accentua mai mult asupra problemelorde proiectare a re;Jirnurilor de lucru pe 0 linie automata, parcurgerea metodologiei expuse efectuirrlu-se relativ U90rpentru ~iniIe-\IDelte agre;Jat.
In functie de caracterul semifabricatului, forma~i climensiunile piesei, proiectarea pe liniile automatese poate realiza ftlra pre;Jatirea prealabila a bazelor tehnologice sau cu pregatirea lor inainte de prelucrarea lor pe linia automata,
Durata prelucrtlrii pieselor la fiecare post, ( operat.ie) pe
linia automata este determinaMde prcductivitatea prescrasa
(necesara) ~i treb.lle sa fie, de r6Jula, aceeasd,la toate operapile.
ElJalizarea timpilor de prelucrare pe teate posturile
are lac printr-o judieioasa descompunere
a operapilor procesului tehnologic in elementele sale, sau uneori printr-o suprapunere a acestor elemente.
Etapele de baza la proiectarea procesetor tehnologice pe
liniile automate sint urmatoarele:
1. studiul o::>nditiilor tehnice impusepi.esai a se prelu179

c:ca: tulosinrl &!tele. of'eri.t.e (~\; . k:~-;0rfl..~j de e.xt:!\.:utie iJl ,....:.:~)"'.01..;1


p~':~
~~.j:L.C.!
(k~ c~~e0...lti(.' Ij.:~.tltJ:U f i.ecar e supr afz..l'~;1i a piGsei se alE.'JC' metodade lucru, tinindu-se seamade precizia de

prelucrare-9i de ruqoz itc1tiJ.eimpuse. Deasemenea,se pot stabili ~i suprafe~elede orientare a piesei.


2.
Stabilirea continutuluitraseului
tehnologic, prin
elaborarea succesiunii operatiilor 9i fazelor de prelucrare a
piesei, apelind eventual 9i la schi.te, cu precizarea suprafetelor prelucrate, dispunerea sculelor in raport cu suprafetele
care se preJ.\.'creaza.
La st<._ :.'. ;;:,~asuccesiunii operat.i.i.Lor
de prelucrare se va
avea in vedere ea pre lucrar i.Lede deqrosare, precum~i gaurile
de dimensiunimari sa se realizeze la inceputul traseului tehnologic, iar finisarile - spre sfin;;itul acestuia. Uneori este
rational ca fazele de deqrosare sa se execute in afara liniei
tehnologice.
3. Dupastabilirea operat.i.i.l.or~i fazelor de prelucrare
se face optiunea po~tru utilajul folosit in linia tehnologica.
Precizarea utilajului se face de cat.re tehnolog 9i are un caracter de recomandare,alegerea defini ti va revenind constructorului liniei. In functi.e de traseul tehnolcgic adoptat, se alege 9i sistemul de transfer interoperational, dispozitivele de
rotire a piesei etc.
4. Stabilirea sculeJ.cr aschi.et.oare
, a dimensiunilor 9i
a materialelor p<lrtii aschi.et.oarea acestora, precum~i a numarului de scule necesar.
5. stabilirea portsculelor, dispozitivelor ~i verificatoarelor, precum~i moduluide ghidare a sculelor.
6. calculul prcduct.i.vi.t.at.i.L
orare a liniei tehnolcgice.
7. Calculul ritmului necesar al liniei tehnologice.
8. calcu.l.ultimpilor de baza necesari 9i al celor auxiliari.
9. Determinarearegimurilor de' aschi.ere 9i verificarea
acestora.
10. calculul t.impul.ui,
de reza. efectiv.
11. calculul ritmului efectiv al. liniei tehnologice.
20.1. L ca~culul pro:1uctivitiitii liniei

utcoate,

Productivitatea liniei

tehnologice ase deterrnina cu expresia:

..~._; ':.ii.:;~ i~Clu:'::"\.:. "';~~~I

:.....
:.J.L ~i,;

cuJ.i.i

6.c'.mc:i se Vd cal.-

__,_ .;.>.f:.,:c8Sla:

(20.2)

[ore) ,

Fn = z-h

in care z este mlll~rulde zile Iucratoare dintr-un an, iar h


este nurnaruJ.
de ore Lucratoaredintr-un schimb: S fiind numarul de schirnbJri.
20. 1 .2. Coeficientul de utilizare (lyy:':ircare)a liniei
tehnologice.
Acest coeficient tine seamade consumurilede
timp pentru inlaturarea defect.iuni.Iorposibile in functionarea
mecanismelor
,consumulde timp pentru reglarea initiala ~i ulterioara a sculelor etc. In functi,e de complexitatea~i numarul.
unitati10r de lucru, coeficientul de utilizare al liniei va fi
TJu = 0,6 .. 0,9.
In ca1culele preliminare se adopta '7u = 0,8 ...
0,85.
20.1.3 Calculul ritrnului liniei.
Ritmulnecesar liniei se deterrnina in f'unct.i.ede proouctivitatea necesara Q 9i
de coeficientul de utilizare
T)u a liniei:
60' '7u

(20.3)

R=
Q

20.1. 4 Calculul t::inpilorauxiliari.


Timpii auxiliari depind de particularitatile
constructive ale unitatilor de
lucru, de tipul transportorului, precum~i de const.ruct.i.adispozitivelor de orientare 9i fixare a pieselor.

Timpulauxiliar de apropiere-retragere a sculelor este in


concordanyacu solutia tehnic<ladoptata pentru deplasarea cu
mi.scarerapicta a uni.tat.i.Lorde lucru: electromecaniea,.hi.drauLi.ca, pneumohidraulieasau hidromecaniea. Tirnpii auxiliari de
apropiere 9i de retragere depindde lungimea les a cursei saniei portcap de lucru 9i de viteza de deplasare a acesteia ves'
m/nun, prin relatiile:
- pentru apropierea capului portscula:
les -60

Q==---Fn + S

[ruc/ora] ,

(20.1)

in care N reprezdrrca prcqramul,de prcduct.i.epla.'1ificat pe 0 per ioada de timp (inclusiv piese de sehimb9i rebuturi ). De regula, N se adopta pe 0 per.ioadade un an ( me/ an);
Fn este
fondul timpului de lucru pe perioada de plan planificata( anua180

---_. __ ... _----,_ ..--- ... - .' .'------_

..,.

[s],

tae =

(20.4)

1000-ves

- pentru retragerea capului portscula:


(le5

le;

) 60

tre

1000 . ves
181

[s],

(20.5)

in care lc. 2.s'te lungimea cursed. de lucru la fat::a respect.ivarrm.


Tim,?ul necesar rotirii
piesei depirrle de sol.ut ia construcCl sistemului
de rot ire . De obi.cei. acest; timp se suprapune
peste t:iJnpul de prelucrare ~i nu se ia in consi.der'at.Lela calculele de proiectare a regimurilor de lucru.

tiva

Timpul necesar transportului


depinde de viteza vt
de depl.asare a piesei, m/mi,n(cu sau fara dispozitiv de prindere),
in fat..a postului de lucru cu ajutorul
s i.st.eme.Ior' automate de
transport,
precum :;;i de pasul Pt al transportorului,
dat, in nun:
60'pt
[s],

tt

(20.6)

lOOO'v,

20.1.

Timpul de orientare :;;i fixare a- piesei ( tof ) la fiec::rre


post; de lucru este deperrlent de metoda
!?i dispozitivul
utilizat pe linia
telmologica.
A!i>adar,timpul auxiliar pentru prelucrarea la fiecare post
de Lucru va fi 0 suma a bmpilor enumerat.i,anterior
tai

= t&ci

+ trci

tt

tina seama in primul rind ea pre.Iucr-area are lac simultan cu


mai, mul.t.e scul,e , In acest sens durabilitatea
sculelor apare ea
un factor restricti
v in al.eqerea reqireului, de ascrriere , Regimul
de lucru stabilit
pentru
pre.lucr area piesei pe linia automata
nu trebuie sa oonjuca la for~e de avans lnai mari decit
for~
maxima adnusa ~i puteri care sa depaseasca puterea capetelor de
fort~ din dotare~ liniei
tehnologice.
Este necesar a se tlLentiona ea r8g:Unulde schimbare a sculelor uzat.e poat;e
influen~i in mare masura valcarea
ritmului
liniei
tehnologice.
Se poate considera ca valoarea minima a
ritmului liniei
SE: obtine
atunci cirri are lac 0 schimbare simultana a tllturor sculelor,
efeccuata atunci cind toate sculele
au atins uzura maxima admisibilii.
Uzura maxima adnd.sdbi.Laa
sculelor se poate obtine informativ pe baza datelor din tabelul

tof

[s],

Tabelul

nee

60'R -

tai

[5],

~cula

(20.8)

,.
t.

in care tai reprezinta t.impul,auxiliar dat de rela~ia (20.7),


in secunde.
Timpul de baza necesar va fi realizat de fiecare lTta9lna
sau cap de fortA, companente ale liniej telmolcgice.
20.1.6 Int.oa.rl.rea f~
de ca1cul.
Pentru usur'area
munci~ proiect:a"ltului,
precum !?i in calit:ate de document telmologic proprdu-zd.s I sefolos~te
0 fi~a de calculi care reprezinta sintetic datele initiale expuse anterior.
0 astfel de f~a
este prezentata in exemplul considerat; (vezi tab21ul 20.23.).

ME'lWlCA DEl'ERlIDtARII
REGIMURIImDE ~IIERE
IA ~-tlNELTE
1aID:;AT SAlJ LINIllE TEliNOI.ffilCE

R~gimurile de ~chiere
determinate pe11tru prelucrarea pieselor pe liniile
automate sau pe rr.a!?inile aqreqat; trebuie sa

182

Het er j et ut
prelucrat

Materialul
~SCUlE:-\

Coractcrul
prEllJ~larii

I rapid
.~~

I
t

------

Carburi

~~el
met aL ice

re

O~el r ef r ac t ar
O~El inox ideb i l
---O~"'l carbon
O;el aliat
----

Degro~are
Fin isar-e
-----

r~fractar
o~el_ irtox idab i l

O"gro~dr"
~_inisare

Ir

profiL,;t

OJ:el

rapid

O;'"l

rapid

1,0
0,1......

I
1

1,4
0,6

.. -----

1,00

De9ro~a .e
Finisare

I --I

0.8
0,6

1,0
0,8

n,aleablla

Fonta

Genu~ie

.8
1 5
,

1.0
---.,
2.0

O;.el
Fonta

c~.r)\J~ie

0,8

1,0

0, ......

0,5

. _ .._

O;."l

1---,--1

_~

.L
L__ -_ _ _~ __"_~
'j

Burghiu

------

Fonta

Carburi
metal ice

L""""""
1,00

O~el

0;".

I~

mm

------+-----1-------~

Fonts

rapid

Uzur a
admisA,

Fini,are

,___

Cv. i t p.tntru
c6nelat
roi
retezat

....-

nun

g~t:~~=:~::,,-,.":.
--

r "
I
U
CU~lt _
per.t r-u
,.~chier"
irit e r ios.-li
~.
ex t e r icer-a

-_._
Diarr.~tr"l
scut e i ,

--

----

Cu,it

20.2

--~,-.--.~-- ..~-....---

-~-_O

pent eu uzur o sculolor


liniilo
QUtomate

' ~~:l---

ta

.><.-dii ",,,,isc
utllizat~
pc

r-.-"..---.-----

(20.7)

20. 1 .5 CalcuJ.ul tiluf:W.ui de bu.za neoesar ,


Tiwpul de
baza , necesar a fi realizat pe linia
telmologica pentru asigurarea programului de prcduct.Le iJnpus, este in strinsa dependen~:ade ribrcul R al liniei, calculat anterior:

20.1. Valori

O;..,l

(pr e Lucr er e cu
r ac i r e )

I-

~~
20

pe f at e t a
1,2

_-_'",
..,.,0

183

..- ..---_.---- --.-

i-

pea~e:are
f e t a de
0,4
0,8

-----_

..-

T bt)t~ Lt} l :.:.J. 1

,tat cr

~~\Jl.3

~'(:1

l., t \.Jl

!-

i o l o l.

Ca' ~c t :;.~'~

:j,:\.Jl (' I

Cl

.. - ... ....

",'j'),d

0.8

pe.tu

sub
20

pe st e

~.

Fo"ta

20

!---.-.-.-.\

I
r

;,ldQ,'
O,CI;-;tna

"eJ

t------

\
,

~r.ki-"_=.>___

.-----

rr(-:;;

Ca,b~r i
met o l rc e

i.I

OJ.~l
rapid

Ccrbur i
me t ct ice

r----

Ot

I
eu
-------c

(pre

r-nc

'~~te~"_

~
i:

I
Fre;:o

else

rne ta t ice

L_. ,~. __, .. ~!'~

aso

{t,,"
z

er

0.7
---

0,8

1.2

[;c'lfO~ar"
~iniS1'.~.

1.5
0,3

2,0
0.5

Font;;

__ ~~~._

..~

0.5

0,6

ji

Freza

;'2iJ

lJ"sro~~r"

::J

0/,

0.6

O~?_=_il

___ j_._f~~~~~~

1_ ,;;~:::)

0", "',"

--

n"9f""~a,

i
-,

~~

_"

,.~p .d
~

..L~~_

.~

" .

~'r~::.~r~_.

FC::lb

_~.~:~~~

, ~:"(:'~O':0I

_,_.....

0.5

__,
0.8

I "~.:~,:r.:_."~
...~~.~:::..:.~~I~:':J

a.....":iJL.:: .t o'll dV:UI:.\jl.:.Jl


lb ,i\j('f'ite
i 1 de 1="e iucr or-e .a (j~.Jril(.Jr ~ M.'/rot

Fccntd

!.__._:,1'.::.~~r~

__

i
I

; 0 :J91.,,p.4
'

L~~~.'_a_J_a~~a_~dlu~~:,~'''~
~~~-=-'_-~-a-.~~-~c_~~r=~
~-~'~-~-[~.=_=-=~_-_.~-.-:-.~C~S_....

d-~:-_-'~~O'-~-~-~~--_-_-

Cl):se:-.2.~ii:

1. Pe at r . C:lp -; r s t i i de l.\rgire
cu lArgitor,
ve l or r l e svenaul u i se obt i
pr in lr:;....;l~ir-ea c::v.lli!:utui
cbrir.ut
to:, ga'Jrir'e
cu un coe f ic ierit K=1,2S;
2.10 r e t s t i i t e 00 cot cut ~'i-Ciuf'::'cut not at i i Le :
-C~. e e t e coe f le i""'iltul evan sul u i ind icat
(::..tc ci\Cilj,~trL;l
scul e i 1,'\ I:,!il

Degro~are
_

C~ I.: l

i!

r:

C~d

Dc:r _'~He
(,,",.,r,>

r,,;.ir0

de
0.8

0.4

I,

U\cL

------

~ (jegro~~r e
Finisare

Corbuf'

1------,O,,,l
J

pe
0./,

------1------ ---

....".~-..- I.-...~. ~".. - ~..~-.--...-----~!


.3

\'~----~-~--.--~---~-~-~~~~~~:===t:~-~~-~-~~~
--.-~~-~~
J--.--.-".~~.:.~..-!
,
r-----~,:------T~-~....:~~~~:~~-.:~-.=r.=-=~
..__.'-~C"-~;.'~~~-=-=~,
~~
~..-...--. ---------~----;:~;:;:=----t--------:-:::::O'~6~---------j

----_.

l----.--- __

-1

t,

ucro

ir

Ulur~
od!fll sa Jlhlil

1,0
1,2
1,4
1,6

40
60
80

lfi-.Jorc)
-=.~=--

(~0.1t

C..,rol:ti:rlJl
101.':I!IIetrul
prt.:bJ(." dl' i 1 SCUlt:l,lIilfl

I
I

'~i,C"",- ,
u' ';'f.,!l i c e

20.1
--f''''''-~

.: -'-~"-"~~"----~"'-~'~""":---'-'-~"'"~"~'~~r~-'w'~,~,,~~-=~~~-~~.=l
~
11al~r iytul
Or<'f"_~ i"
I
R<'l.;~ i,; de cal cul
~
pret ocr e t
I

1.5

P::;~:!~ede-

20
40
60

r ap id

fr;:nt6la:

'

:.;r:-~Ll...il ~J . .:.",~..'lu~\;

0,8

I'"IJt er l"l:.Jl
pre t c.c r nt

.. 1.

llll-.Il;;lt.:l
.-...........
,... ' ..j"-._-=-' --

ValcCi.t"C2.l1!."L-:~T.a Cl ritr,ILlhli core::;pur.::1e situati2:i.


in care liru.a 'cehnolo:J:L:::,'l e~;-CF:: oprit,l de fir~c.:u.-edata
cird una dint!'e
~:;'-"Jle G. c.n.:ins \,ilJ.O.?.C."'i.'! ma."I.(im~' d uZtlrii ac:lmi:::2. La calculul
panimet:cilor L!ij'u,.,urilor c18 i:i.:,?chi.ere 1-112 Lirui.Le autcmate este reeG/!1r")Li.:lt.ct
u.c;:tJ.t':..'3r~;a:5uC'c2-~;itU'lea (~tap=lor.

de
ta
tal- ~
ipat il

pe t a isul
principal

< 20

Font a

Fontl
-------i--

O,,,l

Ii

-~~~-

Fcntii

,--.-----

_ .... -.. 1-,

C:rJ.j,-.:.J.

Car-bur i

I1

.. -----

- -t-_-,--

" ,--~

pe t at a d.
!q;r~:lare

(pr e l ucr e t

-----:~~-l---.

1-- .. -----

I:

11

rapid

Otel

---I.

.j

lI

1,2

--'''-''r'' --.-----.-------------- ..-- .---------------

I
".1,"=,l:'

loi~Lll

pe f 4a
ase z ar e
115 mm de
~ul
pr inc

0,,,(
"

pe

pr inc ipat

,.

_r- ="lJ ~",'

i;

[ Mou;I'I~lut

ji

1.0

0.8

--

. --

.
ti

.0

".-'--"-

Scut .:.

pe
pr inc ipd
0,5
0,8

Car bur 1
u.e t a l ic e

___

pe f.~R du
ase z or o

i
i

~
~

"

:~:~""J-----_~_-~~:;:-:;~_,
tdi~"l

Fjur~Jh iu

'.

'O'"'~:~

0\'01

-- ----.-

I!

~.

Ol0l

1.------

Ulul d

; rct c.cr a t

t:- .. _ ..

~I~I~~~~; -

~J~~lT[~_~~_F~Cllli~~~'
=~_~~i~~~'_-_~
~

"

i--

(c.'.

I~:

ln tabelul

20.3.

-d'"

1.5

2,0

-Kc:: e st e coof r c ien t u l d~ cor cct ie a avansului


in f unc t ie de
r?portul
int r e lun0i,"~a
s i d i
",atrul
gauri i (tabeLul
20.4.).

Degro~ar.
O~eL

Finis,-,-"

1,0

2,0

Font a

Degro~,,-;"l

0,4

0.6

~,_~~~~.~~
__
~~~.:.:~~==_.~.O.2:.-

20. 2 . 1 Sc.::-J.")iL..:cea udinciluii de ascni.ere , Adincimea de a..;;chi.er'e se d::t.enLirlOi in funCi;ie de m.tril~ieaadaosului


de prelucrare impu..s psnt.ru tiecare
fazJ de Lucru in parte. Pentru stabili':'
l"-3<'i udincimii
d<2a.~~ch.i<:!:cese vox ur,n':-iri rr.-c.")lOa.nda.:cile de la preIucre.rca cu o sir:gl.ra scul.a pe rrcCl.;;dnimoncax.

184

185
.J..

Cl
I-

"

~~I
.-

E
.3

'ii
ec

Cl

.u

"

Cl
Cl

;:(

.,
;:;

cC

"5

"

"

.-"

...,
'"

" ]
l-

Cl
Cl

N
N

;;:;
0,

-8

0,

"

...

O-I~

...
N

...

~
.. ,

~I~I~I~I~I~I~I~I~I;;:;
8 q ~ ~ ~ ~

"

Cl
Cl

000

'"

+'

0
0N
N

I-

Cl

..

>

lCl

<iN
N

"

...
D

Cl

+'

...,

.....

8.

0N
N

.."

D
r-;

.......

.,:

&.

0N
N

.."

.o

t...

.3

(.J

CL L

C) L

!;~~
'~ID'!!

ILL
Cl

.,....-

:l

C>

110

+.J

.-

:JOlCL
CJ

C..J ~

G'N--8

&....

->-

!p-p.g~a.:::B:

C
Cl

...
0-

+'
.,: ...,a.
Cl

IQ

-Cl

Cl

Cl Cl

~g.9-

-8 l;, l;,

III
I

Cl

Cl

g.

Cl

9-

9-

L.

...
C>

8.

2 .~
OIL.

:l
Cl
01
e Cl
C]>-l
Cl

..."

CJ
,

.,

.,

"

.."...
c

Cl
0..

Tz.bal ut

X G C
.
"t-

CJ..,
& .,
~

Cl

04-

L.

~
t

t,'~"

I
I

Valo~i ale cocf ic icntut u] I:: din re[ati svansut u i (tabelul 20.2.)
penrru ope.atii
oe gauri.o cu bu~!lhiu "licoic:\..l s i Uirgire cu llll'gitur
din otol rupid in functi~ de r~portul dintre lU<K;i.eu .i di~elrul 9~rii
20.4.

=-=.

'~-~-"""""-'~''''--------

Di,"l~trul
~t:utei,

""b 20

c
"

"->
Cl

Cl

>
Cl

L.

8
186

2.5

2.5......

1,0
1,0
1,0
1,0

32
50
BO

a__

~~

__

1,0
1,0
1,0
1,0

,
1.0
0,8
0,8

__

0,8
0,5
O,S
0,5

a,s
~~!---

' ':.:::.::Jj~
~_

l.-.,,-~~.--.-~
20
32
~O .....

~ __

lid

----.--.

.-.-.-~'.~-

__
R&portul

0,5
0,5
0,5
0,5

--~.~.-- .~~

c ~
L

Va{"ri ori.:ntativc;
pentru a"an~uf"i la cperllpl
de l"",,,re cu cu~ it """'tdt ill b<lroJpc.,tcu,it

labe Lut 20.5.

m
-

Cl

"g....
01

~--."
...~=~~,..- ...,.......-~~. -"~~"i

~I.;t'".i"lul

pl.::lu~r3t

rI

~-".-.~~~

0 i ElI.;t,.trulat eza jvtu i prc tucr-at

il
.
20 .....

60

mm

~---~----60 ....

100

100 ...
160
____'

160 ....

200
_

A'/ansul de l ucr-o , mm/rot

';~';l-;;;:::=t

ii

~ lI~e~ ali"t
(cu.,
.1
R r <'iOO IUII,m")

0,05".0,08

~~--r~~
--~-. .~.~-~- . ,..-.-~,~c.os I
~O'065

.. 0'08

O,07 ...

0,08 ... 0,10

l-.--:'
LO~~t

at i a i,

c.~ 2

'.1100
O,,,l ...
ir-cx
iceb N,nIITi
it
I'''m-~)o

:l

-8

Cl

.,!!.":J
..,
2-1;:

~CJ,,'-II)GcC;c:~c
v~
~~- oce Q
I... .c..
.,. G
L..(I)

e,
Cl
0..

"0

.
Q''''

~.B~~:::~

;;:..:

c:

.-

'''-

,..J

0..

C)

-J.jCJE.~1)

N
N

N
N

..
.""

Cl

~C; S;:! t').~.~_.~_


5 .~ ~ ~.~ ~ ~ ~ U"'U
=~~
_Q..OC"_O

~
..,

...
0

.a

-8

a..

:l U 'c.. L L
. Cl Cl (.)
Cl''''
. L L L
C O')~ 01"0 01
L
~ ID_"" L
Le
L0'- L
C
CJ
G'''' Cl

000

C
:l

O'l . I)

~ ~ ~ ~

...

...

Cl

Cl

~ Q
Cl
0 C ~
C I... L. C) L..
Q.- c
_UO_O~C~OMO
:::J ::J E_OClDa-~
., ::)-o __
o 0 ., L..I) 0
L.

..
Cl
0).....

L.

P011truoperatii de adincire frontala ( Lamare) a fontelo:c,


avansur.i.l.epot fi obt;inute cu ajutorul relatiei de ca.lcul al avansului, la gaurire, utilizind
coeficientul C.. pent.ru CJrupaa
HI-a de avansuri, ( tabelul 20.3.).
"
la prelucrarea gaurilor de centrare cu bu:cghiecombinate,
avansurile se determina cu relatia: s = O,Ol-d, uncled este diamet.rul.mic al gaurii de centrare.

L ~
~

~O.3... 20.9 .

~~
~ ~.f.. ID a.
Cl .. 4J''''' :J ..

...:l

.-;..."

'-

a.e
>

.,

...
..."

"

0..

a. ....s: Cl
Cl cn-... c

Q
COO

L
::J
:J

CD'-

0-'-

cC

I-

"'

r;i

8..-"

VI
&I

Cl

.,\ :S I ~ I 0.-I ~0 I ~0 I 0
~ I 0t;; I 0:; I ~0
] 000
0 0 0 0 0 0

!O

Cl

.:

0.

...
>

~oClleCl'--

CI'-

.,...

"

..-, ..

)(
(]I

Cl

fO):tscula.
Harimea avansului de lucru poate fi ob\:inuta utilizind 3.tit L"(O!latiile
din tabelul 20.2, cit ~;idin datele din tabele~e

Cl

o
c

.,

" ~

0&1'C ~'"
.(J Cl

~ ~

00

,.;1
,.;1
,.;1
~ ~ I ~ ~ I ~ ~

Cl Cl
L. .-

---

L.

.-

o..L

0,

.CJ

.-

o .-

.~ -8

0,

t_

.." I

III
t-

-S
0

Cl

...,

N
N

~
N

""

"

Col

I o-I~ I o-I~ I

Cl
l-

..

.!:!

..-Cl

L ._..... en

".0
~
._

-S

~-g,~-8;~

+'

:;

., ~~8
:J
::J ....
.J

A..,... 0

.!:

+'

.- ...

"0

to

.~

0N
0,

P!

a]

<-Of"III c:
"

0..

e "
o E
L
> ....:l

..

:l

0,

~..
en

20.2.2 DetH-IIWuu"Bd. avansul.ui,de Lucru,


Avansul de
Iucru, HLlI/rot,deptrxie de p.cecizia::;;i rugozitdtea
impusa a se
reiJl.i.:C:Ll in urmaprelucrarilor ,de rez i.st.ent.as:i rigidi.tatea s.i.st.emului tehnolog-ic. Se va avea in v.:..d.ere
ca la pre.lucrac.i.Ie de
d""Jc):;;arE: mJrimea avansului apare ca un factor r'est.ri.cti.v in
ceua .::.epr.ivest.e forta axi.al.a!?i momentrul,
de torsiun8 al axul.ui,

.-

-_

D,

E
Cl

~(J.~.6~L

:l

Cl

"

0
u..

:l

(.J

0-

+>
C

l-

+'

--;r~

...,

I-

"
u

"0

N
.CJ

o'
o

.s

er-

"'"
"
0.

L.

'"

"

"
::J
.,
L

---T---

N
N

'8

I-

-0
0

0'

..

Cl
l-

:l
c

-8 ~

'";'

-D
0

'"
~
eo

.
0,0" .. 'O'~O

.
0,05 .. 0,065

0,05.

'..... ~,06

0,05,

.. 0,Ob

8~ik-~~i~;;':1~'o~o
~o~~::'~.o."_::oo:::jO,';'''

0 .10

187

'_"'~.'~"_

I',I

~",!.r

Id

ul'-"-

..' __.. ~':'.:-~:


I Iiput

:,;Cl.t..-;l

1J

4-

l u l.

,.

.--.-

._ .

l~~.h

~~~~ime~d-a

it st e Br ino t l

::'uLJ

iere

r ap id

O,d

I!\JI'

',0

;>.',

2B(

0,06

\ 0,10

~.~: __

It

p.,,;\<!

Olel

:',Ib

l'

IIr----.----.- - ------

~CDrbur i uo t al ice

I'

~.
I!

u,cl

rapid

me t at

. I

22'1

2fJ'f

_.

ice -----------}.

".~

2;;7--

0,06 ... 0,08

+------l-----0,10 ... 0,18

0,08 .. _.0,12

r .

i"~~ ..=-~-~~>=~

11

~='~..--.'
"-T
.
"
~-~_.-"
..
....
~~...
--,:;---r---;~-- C-;;;

0 {on.ecrul

p e luc rct.

1____

pr e Luc r ar i i

0,15 ... 0:4?

FunL.,

:
.

._.

---.-.

le;, ~5 ...

;: . Al i3J".
, .D,~ro~ur"
';""" a.lu"o1nl.uu
o,emlflnlSHre u,U8
l~_.=_~~~..:.~~~0,05

I"

Oose rve t 11:


1.
2.

O,2~
.. O,b
.. '0:03

mer.

~
1,OO 0,6 .... 1,2
O,60 O,4 .. 0,~
0,200,15
.. 0,25

0,06:..:.~.~
10

0,3
0,15

0,5
0,3

0,40
o,20

0,5010,4
0,40 0,2
150,1

o,_07,,0.:.::LO~='

0,9
0,4
18

0,

La pr e Lucr er e e fl);"'tt~lcf:;'t'
V6 f.111Z' se a.ue de urn,atoort:le
r ecomandar i :
Dsc 5.?~,t~ll\ul t ehnot oq ic .sr e r iq id i t e t e cor e ep ..mzatoar,J,
strunjirile
de
dRgro~arc ~i 3~mif ini~~re ~ot fi ~xecutate cu un avans m~rit cu 2S %
DaCh s is t emul tehnol\,)C)ic
r.u e s t e rigid,
avansur i l e din t sbe l se vor
III

ic sor c ,

avencuri.Le de lucru

.2,
c

8.

sa

se

micsoreze de

doua sau de

1
L..

...
~

ea 0 recomandare qeneral.a , atunci. cird sistemul tehnolcgic


a:::2 0 :cigiditat:e spor.i.tzi , avans.ul pcate fi mar i.t , Iar daca riljicii.t-u'Cea s i.st.enukui, est.e scezuta , avansurile vos: fi mi.cscrate
in rapc.rt cu ce.Ie reZulL.1.t2 d.in calcul Sou ob't:inute din tabele.

188

L<,

:J
L-

.3o

L-

H-8

-8

L-

'"il

a.

c--

Cl

c;>

o
N

5".

c~
:;,

"

'-

I..~

0."
.D
.-

Cl

" ....

'"

Cl

53

OJ

I..

.,

>
"

0
I..

~'

<J

c ..

- "'I~I~
0

::>
.. "

o
..:r

Cl

.~8
I.. 0

>1'1

Cl

Nlo

"-

a
,;,

o
'"~ .:,.
Cl

-D_

0-,

-D

c;>

c;>

U"l

,.,

V'l

Cl

Cl

II
Cl

...

8 !
_

(-')

.. ~
~ "c

. ::>
o~
. <>
"
I.
x:
0.

<"J

.,0-"
c

'"

"

I..

.,

.~

(J

~O
Q~

" ."
"".-....
...

L-

10

.-

"

'"
U

1..'-

::>;;
I.. E

::>

.5 (.J
'" "...
:J C
c~

e-,

Cl

I}
"
o :;,
. :>

~,1

Cl
N

OJ

:J

0'-

-a:
o
o

N ..

<J

c!: .~

'" ~

~-8

..;

OJ

<1

.-

>1'1

:J

!g

"

"C

.''"

c
o
u,

::>
I..

E
0:;'0

.-- '"::z::
;:::" ~ ....

189

.~

<

cc
o

~
N

!!

c
...o

<0

'"o

:x;

L-

11

!J

...."
:;

{l

!!.
o

'0

x
o
c

..e2

~
o

8-

.,
.~
~

i
8

-8

:l

,}
.s

<,

:z:
o

...

Cl

-D_

RIf

..

or:

Cl

~
~

z
o
o
v

!!.

e-,
o

"-

or:

~
t-

~
0-

o
N

;;

..
"
o
I..

:;,

'"

:3..

>
I..

.e

a,

11

" :;,
.-" :;,
~ -c

'"

co

~f,~-.: ...."
a;, c

..

"~

.8

...
e

'-...~ co

If

-8~

~
a.

<J

:;,

g- g ;

~o

L-

Cl
'0

.-" '"
~

';'"

c <J"

-8.=

'" ~ "o
o
..., co_
~ ,
~
'"... '""- '"-o
o

.,-

e.
:>0

'"o

"

>

11

"

-D

0,

.:. l

0-

~Ij~
1
"

I-

L..

1'--

"<J

t:c.:::i or i .

..

L-

.g

20.

Cl

"
0.

...

-D.

U')

-D

I---

o
::>

'"

0-

~-

prclucrare-.a g&uriJOL" S8 face pe suprafete ruqoase sau


:'ncl irLte (at i t la :inecan .._!, Clt s i. la i.e!?irea sculelor), se rec,.ca

C()!t,;;u:d:.i ca

-8
L..

O,:~
0,L"

Cl

".

----

0,20
0,10

oS

-8

U')

"

r~

<0

~H ~ o

<I

~ '"
'" o

"e '"

...

rccomar.da.t:ffi'

I---

~
L-

180-[-;;;;-1'.

~~t
~r.':~~~';;~~J"}o,~~ ... o,~~I?,~o o,~o o,~
O,8 O,~O
'~":1"n,"3reIO,
l~ .
0'L>'I.J,~0
0, .0 O,~
O,50,~0
f ir. r s ar
IO,tlg ... 0, 1~
0,10
0,18
0,12

~.

_~v .n~ul

'"

.....

..

.~==_~~-

1-

..

'.-"=1~~'.~'
~.~._...

L .,.---=-,"4-'"..-~
.:

de prclucrare

0-

o
al_

int.er ioer a

de strunjire

..

I C,"'"'"'

11;,toC'l"lul.

':.p.:ratii

I-

-------j

.s"

C,

&'~

..;.,
III

oL

",
N

'...
;;~

0,12 ... 0,35


-----0,10 ... 0,30

,
0

'"

0,08 ... 0,10

0,06 ... 0,10

._._:..

pcntru

I~-

r-ecco arxiut.e

'"

('J

..,

20.7.Av8n,uri

~-1~

'.3

...
....
l sbe t ul

tr)'"

-.---------[------

iaj:~~~luminiu

~,1~ .._

1"-",
N

0,10 ... 0,15

sub 229
.... -----.--[-'''SCC
229

For.c'

I--

f-------

287

--'-;este

. _O.'~~

~:2"

._--- ...
--._-.

~~~
..,.....
~_._-~.
_J.~

~L."rhur

0,12.

11

~ ';= ~~-

1,0 ... 6,0

0,12

'"

- -

---"-~_--"~~-""""''''l

.,~.

pr', l ucrct
I

milterl~d\jlUl

,.-

.'- ..,,-,...---_.._.,.._...-...-,--.\ .... ~'.~~)~ji<~_:


..:_~------'''l~:~;::~~2~~'
..
I

H.~

~-.. "'~..-....----.,-.---

;'I. ' _'!'..-~'---'I' '1.- ':-;~.~~R g

'~-,t,)j~l r{."'.(,jJ,:!jhL.~_,.
!"",;;,ru .;r-/c.ln~ju: t , t
:"",lI/dinlc,
le) ~r';~11
de
t r c z erc
a d if er it.e t or ue t.e r ial c

':0.0 .

i;l;.j\#'.

L-

..

:J:

s
C

'8u

Pentru operat.i.i,de t8!?ire, la prelucrarea pieselor din aliaje de aluminiu se vor alege avansuri pe dinte de 0,05 mm.
Daca lamarea are lac eu un cutit montat in bara- port.cut.rt ghidata, avansurile se obt in din tabelul 20.5.
In cazul in care adincimeagaurii depasest.evalorile normale( 2... 2,5) d , Q. fiirrl diametrul de prelucrare, atunci pentru operatiile de gaurire ~i de 1argire valori1e obtinute prin
calcul pentru avans vor fi inmultite eu un coeficient de corectie Ks ales din tabelul 20.4.
La prefucrard.Lecu suport.i,dotat.i, eu mai multe scule,avansul se adopt.ain general dupa scula limitati va , adi.ca dupa scula
eu avansul eel mai mic. In acest caz avansul saniei suportului
portscule este egal eu eel al sculei limitative.
La frezare, in majoritatea cazurilor,
avansul se alege in
mm/d.irrt.e
, In asemeneasituatii se calculeaza avansurile pe rotatie !?i se adopta avansul pe rotzrt.i.eeel mai mic.Spre exemp1u,
daca pe un cap de for1;:c!1
exista doua freze eu un numarde di.nt.i,
z, = 30 dinti ~i Z2 = 50 dint.i , iar avansul pe dinte recomarrlat
are valori intre 0,1 !?i 0,14 mm/dinte,se determina pentru fiecare freza avansul in mm/rot:
sr1 =

SdoZ,

= 0,1 30 = 3 mm/rot i
0

sr2 = 0,1 50 = 5 mm/r'ot.j

Lungi.mea
cursei de Iucru la faza i poate fi calculata eu
reldtie de forma:
1=1
Cl

20.2.3. caJ.culul lungimli curselor.


Pentru calculul
lungimii curselor de lucru se folosesc schemelede tipul celor
prezentate in figurile 20.1. !?i 20.4.

[mm)
,

(20.9)

in care 1a este hmgimeade apropiere a sculei de pi.esa


in tim
pu1 avansului de lucru, mm( la = 2.. 3 mm);Ip-lung:uneasuprafetei pre1ucrate, mm;c- ltmgimea pilrtiia:;;chietoare a sculei
( se cal.culeaza eu re1atii specifice fiecarei seule); Id - lungiIfleade deMire a sculei (Id = 2.. 5 mm-pentruqaurd,strapm1se, Id = 0 - pentru qaur-i.infundate).
Prelucrarea gaurilor adinci pe ~ini -unelte agregat este
rational sa se efectueze in citeva treceri tehnologiee pe lungimi1e:
1p + Id + C
1p =
- C
[mm]
n
(20.10)
1p

2(lp +

se adopta drept avans 1imitativ al capului sr' = 3 mm/rot i


se recalculeaza avansul pe dinte pentru cea de-a doua freza (Sd
= 3 : 50 = 0,06 mm/dinte).

+1 p +c+ld

Id

+ cl
- c

[mm)

!?i asa mai departe( figura 20.1.c),eu b..lrghieal caror- diameb.-u


se mic!?oreazaincontinuu ( d, > d2 > d3 ), eu valori cuprinse
intre 0,2 :;;i 0,5 mm. Pe por1;:iunilede gaura anterior prelucrate se poate folosi un avans rapid de apropiere a seulei, in vederea prelucrarii unei noi poqiuni. In acest caz, lungimeareala a cursei de lucru va fi:
1C =

Ip

+ Id +

+ la

[mm]

(20.11)

unde n reprezinta numarul.de treceri. Sint cazuri coo gaurile relati v adinci se executa eu burghie de acel.asi.diametru( cu
intrari :;;i retrageri repetate ale sculei) ~
Dacala un post de lucru prelucrarea gaurilor eu l:::urghiul
este precedata de centruire, (la un post anterior), atunci lungimea cursei de lucru a b..lrghiuluipoate tine seamade te!?itura
realizata de centruitor ( figura 20.l.d.).
In asemenea cazuri
lungimeacursei va fi data de relatia de mai jos
le

Fig.20.1.

Scheme

pentru calculul

190

lungimilor

de cursa

i =

Ip + Id + (la - s)

[mm]
,

(20.12)

20.2.4 Stabilirea vitezelor de a!?chiere. La prelucrarile pe Iinii automatavitezele de aschi.era se vat' al~e pentru
fiecare scula in parte din tabelele 20.10... 20.22.
191

-03'

-; a'
" r
C ~
..-.

('1')

-'

.., '"

(':

~c

0<o
-,

00

11

.
<'"

la
I.t'-

,00
I Cl'rv

,..<-

0..

;;

,-'-o-'o----i-o-- c ;--1 ~

Q>

er

I~~

'"

g:

<Cl.

,:

-v,!~t
,

il

'

-....::iI

o
o

0'

Cl

!
1

I,.

!
~

I{

<

Q>

'"o

1-'
W

9"
.......
.,00.
""

cc
o

Vl

Vl

Vl

prelucret

Fonta

O~el

Al ie je de
eluminiu

Observ8~ii:

1.Le 9~uriree
2.Le geuriroe

tr
_,

Ql

:0

Tobelul 20,12, Viteze de D}Chiere r~andote

Heterielul

Avonsul
mm/rot

0,03
0,05
0,07
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50

21
18

0,03
0,05
0,07
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50

16,5

0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00

67,5
52
39,5

21
18

23
21
18

21
20
18
15

63
47,5
38,5

23
19
16

...

('D
N
Q>

pentru gaurire8

o
o

.t'--"
00

(I

CU

burghie din atel rapid , ~/min

Diemetrul de prelucrere

10

18

12

14

16

~_l
I

mm

20

22

28

,-32

I
21

17
15

22
18
16
15

!
19
17
16
15

20
17,5
16,5
15,5

18
17
16
14

18,5
17,5
16,5
14,5

19
18
17
15

68
51,5
41,S

23,5
21
18
16

72,5
55,5
45
38

I
I

27
24,5
20,5
18
15,5

19 !
18,51 19 ! 19
19,5
I is
17,5i 18 '18
15 i 1S
15,51 16
14,5i 15
1 14,5;

82,5
62
50

43
36

25
21,5
18
16,5

24
20
19
17
14,5

25,S
21,5
19,5

la
15

27
22,5
20,5
19
16

24

20,5
17
15

!
I

'

25,S
23,5
21,5
i8
16

27
24,S,
22,S!
19
17

I
I

30
27,5
25
20
18,5

90

67,5
56
46,5
40,5
37

1I

22

72,5
60
50,5
43

39
35

TT
63
53
45
41
37

81
66,5
55,5
47,5

70
58
50,5
43,5 45
3'1,5 41,5
34
36

73,5
61
53
48

64
55
50

43

45

38

39,5

67,5
57,5
52
46,5
41,5

59

54
'-S
1.2,5

'
23
21
19,5
16,5

18
17

22,5
19
17,5
16

20

I!

,
I

i
23,5
20
16
15

--'1

21,S
19,5
16,5

1.0

62
56
50
44

38,5

fontslor cu scule ermetc cu plocu~c dure, vitozelo din tobel S8 vor inmulti cu un coefici~nt Kv=2
eliejelor de eluminiu fere recire, vitezelo din tobel se vor inmul~i cu un coeficient K =G,8
v

67,5
62
56,5
48,5
43

i
I

l
I

.,

-OU.ilO.Hr
;:J 0 -t c: -' 0' c,
3
:J
,., Cl 0
It> 0
Cl' -' .. 'D 0 r--l.J
C" 0 0 et,....
o
ftl.....
., C'J L" -t
..- Q
0 [p .- (tI tu

r..

:- C..........

-r

r,'

...

.."

~
c

~
1>

...

00."
-,

0
C
0.
t

'"

0C>

-t

L" ,..

<
n ...
r-t 0
r.. Cl
c-,
c-c -. a. .,
c
11 er fll :J (') ~:') -..J. C
e o
D:

~
V1
[l).
,.,

!'!.
c
~.,

"

a.

ftl
-.
rt-...,

ClI

et

-..JAI

::

C;

~.

C
C
:'l

III
("'I

..,

_.

a;"'D n

.,
-5
0.

"';p'
<

"~

0C
-r

L'

(\J

rTI'0

N
QI

i)

(b'

;;.

:J

L?

-0

-s
()~)
Cb .
a.v.eta.

0. .. rt
:::.:J (t

....e

s-e

:J _.
rt :J
7'\ 0

<

,-,:;
_.
11

11

y1"
CD

trQlOO"Ct',,- .
.-~
-....lOO
V'
~,
MD.
0
et; 10
.,

.' ~

r- ,"_.

< .,

'" ~
~...
'" <
'" -.
~

'0

o 3
0-
-s "

'"

..

,.

<> -

o c

'"

'"
0
o c

0.1')

,...

c"o
c c

"

.
3

I>

c.,

Cl

<>
0.

"~<l>

"

'"

'"

Tebe lul 20.14.Velorilc

coeficientului

fontoi

Duritata"

Brinell

Fonta

Coef ic ientul Km

de

oj

143 ...207

170...... 241

120 ...... 170

207 _..... 20'1

265 ...... 285

1,15

1,00

0,80

1,30

0,90

0,70

O.el cu
lAangan

O.el Cr-Ni

0,2
00 le
Duritete
Brinell
Material

tel
de

el

\)1

Fonta manganoasa

Fonts maleabi la

163 ..... 229

O~el carbon 00 cal itate cu


un procent de carbon 00 :

\D

II

fontelor

cenus ie

b. Prelucr8rea

Cel itatoa

,.I:>.

de cor ect ie 1( pcnt.ru diferite r.uoteriale

e. Prelucrarea

Celitstea

o
....

o
'"
o

....

?:;
<

Cl

;;.:!,-~~~

rt
0,.

o
c

<

., ~ r-t ~l-r Q'o!


~
lI:'
-;
0.,
3~-,-t(Q

0, 5 ..0,4

otelului

cu

Cr-Mnh!

de imbunetetire

de imbul
not~tire

imbunatet ire

de
ce!lentere

170 207 255 286 137

de imbun8tetire

de imbu
natatire

de
ccft'Ien-

tare

170 229 269 156 17'11156 197 140 269 321 149 170 .

pine le 156 207 229 269 207 229 269 302 321 207 217 255 285 332 17'1 229 269 285 217 255 207 269 241 321 375 187 1'17~

scula

Coef icientul K",

1,2 1,3 1,1 0,8 1,2 1,0 O,B 0,6 0,5 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 , ,3 0,8 0,6 0,5 0,9 0,7 ',1 0,7 0,6 0,5 0,4 1,1 0,7

O~el rapid

1,2 1,2 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 O,B 1,0 0,'1 0,9 0,8 0,7 1,2

Carb .
r i Illetalice
I

0','10,8 0,8 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 1,0 0,'1 .

c. Prelucrllrea aliejelor de eluminiu


Celitetea
Rezistante

cram

>0,45

156 143 170 207 156 170 207 26'1 2851156

Ot e t

Otel
Cr-Hn-S i

materielului

la rupere

Coeficientul

Km

N/mm2

Silumin
100 ...... 200
1,25

Duraluminiu
200 .....300
1,0

200 .. 300
1,0

300 ...... 400


1,5

400 ...... 500


1,0

l et,-.

r-

-=:ialu~l-r

1__ e

el, f o"t-~,

a li

sculei

f ont~

Burghiu

T8belul

__

Coeficicntul

1,0

de corec~ie

0,60

0,75

0,70

LlIrgitor

1,0

0,90

0,85

0,80

0,70

0,65

svpr efe te i

6 .... 7

8 ....

Fonts cenu;.ie
Fontil me le ab i la
Fonta (far~ racire)

3,2

6,3

4,0

8,0

12,5

9,0

16

0,4
8 ...

2,0 ........
2,0
2,0 ........

1,6
3,2
6,3

1,6

11
11
11

--------------(flirl rlcirel

ci ueb j l

1-- ..-..--..---. --- .-------~-

2/5

"i __

,~l.d)~

de ccpr u

l\lliJJe
de a lumin iu
cupr u
~ __..__.~rl~~~~:"16U) __

i
J~
Al i e j e de cupr u
(H~=160 ... 210.

h~

je

al

ua

in

'I

E.

L:" .
i

5,6

fir:,
(",::

10

j.'

~', I

P.

-_~~~

teate m~t~rialele

se censidcr~ c~ se prelucreaza

,
~"

cu

,?
~,
~{f'

Este neceaar a ss men'\;.ionaea vitezele


recom.an:1ate in tabelele 20.10 ..20.22. oorespund unei durabili~ti
de 150 minute
de timp de masina ( timp de baza ) , ceea ce echivaleaza cu 0 dura1:ilita.te
de 240 minute (considerata
ca perioada de timp intre
doua schinlbari ale sculei, per.ioada care
include ~i timpii auxi.Li.ar i. in care sc:ul'21e nu lucrehC',::l).

~\

..

~}.

I~
f~
F
(
t~::

2,0

0,8

3,2

2,0

16

,,0

6,3

2,0

16

J.

k,

Folosirrl valarile
vite
necesare pent.ru fi(."Care
tL1J:-;.~tii18

20.2.5 Cttlculul ~aJ~Llor

16

~~121or veor' pot; fi calculate


scula. in part.e ;

1,

).:r,

~;;

icoov.;
n = ---

[rot/min) ,

------

(20.15)

D
Tabelul

Materialul

prelucrat

O.eluri

Fente

ij

20.17. Vit~2e de 8~hicre rucosandate pentru


filetarea pieselor din diferite ~ateriule

T ipul f iletului

Metric normal
Metric fin

Metric normal
Metric fin

in care

Viteza de asch iere ,m/mi:,


3..........
4 .........

8
14

O.cl aliat~
Rm< 700 N/mm
?t~l el i at ,cu 2
Rm=IOO ...900 tU,nm
Ot e l al iat cu 2
Rm=900 ... 1100 N/mm

I
I
I

D cste

di.ametrul

de pre.Iucrare

5 ........
2,5 .........

15
12

5 ..........

4 .......

5,6

3,2 ..........

4,5

;'"

~:.;"

, nun.

~;

20.2.6 calculul, v:ii:2:'~'2ide avans , Pentru a detentrina


vit t-sza ell care se depl.aseaza sculele in mi.scarea de avans ( nun/

mi.n) , se folose:,;te

!';; .

L~'

relatia:

["

[rrun/min)

t~..

(20.16)

sl'n
unoe 11 este ture.tia,
in rot zmiri.
In cazul in C2.l:2 pe 0 uni t ace de lucru existA mai multe
scul e , acest.ea se VOl.' deJ,;lasa in mi.scarea de avans cu 0 aceeas i,
vite:;;a, deoarece acestea sint asezate pe aceeas.i, sani,e cu mi.scare d2 avans uni.ca, Pent.ru obt_i:l'2rea unei, durabilitati
maxima,
vi.t eza de avans a seru.ei, va fi 83a1a cu viteza de avans cea mai,
mi.ca, obtinuta p.:mtru una dirrt.re sculele af Lat.a pe uni 1:3.tea de
lucru rE:q:x::ctiva. 1I.ceasta vi.teza Cl':: avans poarta denumi.rea 9i
d2: 2V3.f1S .limitativ
( Sl illl ,= sIT, iui n ).
S",i

i
"

t,

12,5

7 ....

Cu ~,eeptia fontelor,

f:;'

'4

I
_~J~.

,,-

22,5

16

~"'~ __ ~~=_~,~~

Cb"crvc~ie:

+______________:

iu

:};

3,2

-i----------------

. -----

lHS~BG ...'GOI

I ",",',

13

',','

'1

omul si e )

riic;rc

r"nt.6 cenus i e
.(",Idro po tr ot )
Fontil maloDbilil

m/min

1,5
3,0
4,0 ......
6,0
---------j

-------1

----,'

3,2
6,3

0,4
0,8
1,6 ......

6 .... 7

Viteza de ~
asch iere

JlIll

nc

.._--

0,8 ......
3,2 ......

6,3 .....

M~~~-~~-~~~~~~~~~

I!
~

la alezareo gaurilor

Rugozitete.

Tr ecpt a de
pr ec iz ie

Fontl

--

0,85

prelucrut

Ot e l

l-- ..~~::'~-~~--

0,50

0,90

Hat&rialul

(r ac ir-e

0,60

1,0

20.16. Valori eLe vitezei de a~chiere

O~el

0,70

0,75

0,85

I...

!-:;~"j~:'~~fI~n-:---T-----.---------------~')

K.

IL~rgitor, te s i t or
I fr ..
!1i de lamat

iaje de Bluminiul

"

T-~~----

f.

1------ ---

e da aluminiu

or-t .

sub 3

(~-...
--...
--.....
--.--.-.....
r-.....
---.---.-...
-~.-- -

....... "-'-" ............... ~


intra lungimea ~i diametrul g~urii,l/d

Raportul

~~;
.'
M'

inwurl?)

'~vilt

; I.~'~;i'~i\;~
-I~;:;~~~:~~
T"-~-;~,~~
..~:~:~:lu~~-~l-;;~-;;~':;;:-;::;;;;;
..n-...,

"'--

Tipul

prelucr[ll.

._.

2:1, '17'.

'~hWQ~U~

~>:>efrc iem i i \>i! cor ec t ie a vitezei


de asch iere
t::a
trl opera~'l
~ ~)oorire, largire
~i t es ir e , in functle
de ruportul dintro tungimea ~i di~trul
de prolucrare

'1".

ff, i

~;;
~;/ !

~
~f
M~,:

196

~r----'--'-"~--"

.,~__
~._._~_-r...--'_~

__ -'----:---~'~-''''''''''_~'

lh

197

....

-, ..~------..--.....'---"--"- --.------ ..........

R\
-'~

..~.~- ..

~~~._,~_~__

.M.

J~

iaue t u! :~O.19
T'bb.:lul 20.18.

r-.----Ad

inc ir.e
d~

45

I
I

0,15

0,20
0,30
0,40

g"dpa

5
cu

C;Jra

~4CJ

90

0,40
0,60

al

.75
sculei

75

[p"ste

'~~:;~n

sr

Tab~lwt

54

75
67,~

44,~

60

5b
52,5

II

63,5

I ~~

_~ ...:.~,5

...""~'--....

,.

!
!

-----

"f

0,8

81

49

75,5
70

----

re

c,

....,..."

--.-----

43,5

~.: __

H'

Fonta

!"

~~

2,:>

0,30

111

0,40
0,50

77

tai~ului
-,-

~ __ ~

148
144 =l-~17[1
L'

__._

ire

141.

~30

de

~_."_

c or-e c

~""~1'
ill/n\lO

n lere,

_~r_~'_

317
312

156

130

260
230

111

206

''-=_'''-'-

373
~

.,~

366
300

274
242

L220

137
161,

193!

t.e z e i 0<: tl!=ch ie r e Km 11

1!: a vi

---------------Re z i s t ent a ',iln'n.~

la

rupere

2
, N/mm

_~o;-.-:~.-;~~~~
.... ~3t;~~~OJ
..:.~~~
40~

cl \ e jut u i

Cod \cl~nt

400 ....

-500

.l K,

1_'0
__

",

-J
Tabetul

20.2':;. Valor'i

iJle 1I1t.c":E:l d;;: a;..ch icr e la fn:zar'!it

picselor

din

'fo/lt,,;;l

ot.cluri

r" ~.....".~;~_-~.--'l'---~'".-~"'..-...,~...-'.~-:v:~:;::-:::/~,::~~~..~-
iprelucrat

mlO

~c:ilnc

la"

.mea

~Ict"r

f~:zHe\

,al

s cu l d

o:~J

---.

---

C,04

O,lll

-l~----0,15 _~,20

:;:~,~~~-:i-..~~~'r.-~;:-~T---. "-.--r~~Z-1-~~~
- ~f"r~~'f-[---~~.
1---------: ---.-- ---i-------~--..L--l----+----f
i

wm

V,leza do a.chiDr.

I..

.culei

Fontb

;ere -;-:;~~----

I
-J

3(:0

423

352
290
256

415
342
300

:I
1

sub
sub

--!:~--1-~--..'.

"uo'

corbUliUl"ll1lic~l
1
6

~30

Rp

~3

'p

le

220

suo 1

P',O

''19

12~

se,s
40,5

t_=~..l-..u:~....L~=~_:O~el

323

_L-~.~"~~

Ooservat

ie :

In t abel

s-aCl r.c t at

cu K30,K40-~arb~ri

=.J

Rp-o,;:,

es

_~

, m/ruin

45

1l.7

t,O

':~~-

40,5 I

31,5

27

33'1

246

221

'::.

K.

6:5

~4
36

r sp id , cu ?10,P30-corburi

~.talic. do tip

199
198

e '.~ jc O~C

99
90

&'1

l_.

--;~;~l
<.=
-~
-'-f--~
~~:~_~.----l~.
.~:..
.....
'''-_~~

265 ... 285

7~~.!~

Materialul

122

T ,pul

r--- ','c,;;

manganoa.a

----

~--.

t
._~"~_...- ..-.-- .._~"-

~S
3:.

0,:';0

1~3

1r:a(~r'~I .. ll

pe st o

-------------~~-t_:~~d~

,__._~._.:...

III

~--

et-lIll',.)pjd

O,2u
0,30

;--r-;;o.
---,--_~-=.:_~-----.-

'151

Avansut

1OI,.Irut

L.:':_
0,5

130

scul

~~,
~~l~'~"

V,

0,20

...b..__0,8 ....~_--"~.

.....,.,L

__

-------

! p~'n~ la

0,6

DiaIJ.etrul ~ prelucrare,

r--~-~-~--=o~;;-!

SI

,.Iln

\-.

----

0,7
-L..-....__

1,0 .

d"
':;~C~I i e

i,lIo/rot

r---------------.------

66,S
61
57,5

orientative
~11tru v i t eze l.e do a;>C'.hicre
prctucriirilc
00 st.r-uo j ir-e irrter ioar-a
a al iajelor
de u(U<l!iniu

Al.ilrlCl:nC(!

8;2

1~~

56,5

,52

----+1-

20.-lq.VLlv(~i
la

Cc-et le ienl

J
-'"-C~f:;o:~:;:::::,:' .,,;::.:::.::.,
51
48

64

57,5

i .-Cu- ~rusta- -_

II

,.

J\f~H/';";:;'"
~~;'"
[~,,~~~ir-::::'::~,u
. ~--.~~.

t ,
u.m

t';'~.j\U'

---T---~=;~:~~
:~-:-:i-:~---,_._---_._--_._,.,----_.----

O\"l-~-:f',~~'-

0,60

207 .. 2~

",,~.chl(re

~
\

'I te r i c l ut

s,

133

1----,;; ,":~~;~::::
i

AViln!jlJt

i'--~'--~~'-=r
_~~O:,-~"--~r'

, grade

.~ ...J~_~:~~.
~~~_..::.

supr st e t e

11

88
80
75

lU~u

de

~ P,n3 ld

g:~gJ ~~
0,50

40

functional

il,.j'lnc

, mm

I
I

101
99

0,50

Pine la
(6~ch,er"

da atBc

r-

mlll~rot~

,0

1':=---;::-7;]

75
Unghiul

P'lnll la 2,:'
(a~~hire
c~
pl~=u>a
dura
grUP3 K30)

40

IAvansul

gaurii

(cant i rwrar c !

:,~:;':~~:;~;(~;~"~;,~
~l
i

;'-1

'0

malea~~~~nganoas~

Diametrul

_._---- ---,i

. pl acut e

c"nU;i';_~~t6

, mm

LI

Font~

d~chi.:re

I
i

.... ,..,-. ,.,--,_

11

Vat or i or iont.a t ivo pent.ru v i t eze l e de asch ier e


la strunjirclJ
intorioarl

_2.3~:..J~_~
rr.ctalice

de tip

f>

'. ,..

~,'. '.'

r-r;i'rl~

. ~;t;)l ':.-:, fhr ,,:; It." ~~vi;:.,::;r,oi 0.... 1:.}(.,\:lcr\~


lb f r e zer eu "~"lului.
sCut"i
~i de lI~terinlul

ir. ( .''''\.'e
tZ,i;Wlui

du dJ r al.Jil it at.ea
ecul e i
~chiet08r

'"

S':Ul:i1

.._-

-_~_-

,22

1,11

0,89
0,89

0,83
0,83

' '1'-;;;''
~.J(~I;d~~~l.1,~:1~
..~~J~~J_~_j_t:J.

Obuerve

t ie :

-----.-r;;;"t~
Fre""
f.-olltulJ

CM
(PlO)

11,41

1,00
00'

1,17

1,00

0,94

10,76'

rep id , eu CM ( P10,P30

l n tbbd

s+eu r.ot s t cu Rp-ol-eLul


Ill~taLice dd tip P.

I -.~J

J
)-carburiL&

"

..

'~
:J

~~
.. "
- +'
~
'~

20.2.7 Calculul tura-pilor


efective (net ). o:Jata cunosout.e vitez2le de avans, folos:i.n.i relni;-ia (20.16), se determin~; turar,.iile efective pentru fiecarc:: scul.a in parte, m81tin.irxi IlE:.ncx::lificate
avansurile s., nun/rot; turai;-iile efective vor
servi la :ceulizarea cinerr.aticil capul.ui,de Iucru ,

.. "
......
'~

,- ..

~;
co-

v.it.eca de avans advptata pentru unitatea de Lucru respectiva:

...,

I-j

.D

.".

.-'" '8
l.-o

:J

..
".J

ef

[5),

(20.17)

SOl ad i

-8
';:;'
~

in care srn ad i este vi.t.eza de avans adoptata, lM1/T1Un.


Tirnpul de baza e:fectiv nu va de~i
la nici un post de Luoru tirnpul de baza necesar
tb

f<11

nee

0
I' "'-

o-

r;

:::J.-

.g-~

Cl~
X

::I .e _ C)

.~ ~"3
~";;j ~

.....=
..

"-u....

(20.18)

:>

'"o

"5

.8

'"

>--

I:::

co
....

co
.... ...

"'1-<>
co... to...

.eo

'"co.

....

co

....

o
a:>.

...

eo

!:::

'"co.

0-

cc

'"co

.-

~ C">Cl

oco.
o

o
o.

o
o.

8.

-o

...

"'.
o
o

Cl

'

.-

.-

~ ~
t;

"a.....

....
lO

1...

t:

000

k
L

~
~

f~:

cv

~
t~.~

rI

R
~
-or

0:.

'""'.
"
"".
o
o

"'.
o

Cl

r'
s

o-

0:

i:

<0

Cl

o
o.

.-

g.

W
=,

~
~

()

E::

a:>

'"'"

"

.....
Q.

.L.

<J

~!! "0
.....
U
Cl)

.B :.::

.-

'" o=,
~
...
...
'"

e--

e-

...

'"

'"

=,

~i

o.

.-

~
v
(

L
~i'

f~~'
L:

N.

.-

N
N

...

L.

.J!)

f;.1?
~',

'"

'"

'"' '"

.E

~I

C)
U

.
e

:J

..C

.....-

....

~
~

10

.,

8. ~ ,~

2-8

'-':J"
<0<

.-

.-.-

6
IJ

OIC

=,

o.

O.

UtiIE

...

.c 0

!g!

,~,~!

.,

:z

Cl

1:::.

Cl

t;~

Vf:'.
'"-o

-or
-c.

..

..o

I~~
.

~
.,

.. ''........

'"

'""'.
o

'"o

:Z.I :ZI ~. :z.

..
8 ';:;'

'"o

-s:

.-

.. ~

'" .

'"'"
o

t-...

l.--

"

';i

'"'"
o

""I'"

'"=,

Cl

l)~

tb

..
"
'0
:>
c

.~ 0
i"JX

IJ

-8

..

.- .

'"
.e I-j

-a "
'Cl"

20.2.9 calculul t:.imp.1lui de reza erectdv (t! ef). Tirnpill de lliza efectiv se calculeaza Luindu-se in considerare cea
mai mare clin-cre curse.le scul.el.cr fixate pa 0 unitate de Lucru :;;i

..

Cl

20.2.8 calculul vitezclor efective (v) ,


Cunoscind
turdi;.iile ef(;..;t.ive, cu a jutorul relatiei (20.15) se recalculeaza
vit(:!za de ascni.ero la fiecace scul.a in parte.

Cl

..

:z

...

!!3

GO' \;

i>

Ln...

ec~..
~ .~
"">--~. ~0
"5"

. .

1'"
'"01"'
000

co.
o

L--

"'-o

'"....

...

o
o

----fO,831o~7810,66 T~;;l-

O~;~- --:-

l'i

!":

L
0,94
0,94

'""'.
o

KT

~.

~I-<>

Cl

i-:;.;;;: I ;;-r, T-;-:-;-;-T-1~;';- ~~;~l'~~~:---r-'


l"t11'00

..

~i",

ri,

'"-<l.

s
c...

-~~---I

--

Coaficitntul

_ ..... ~~~..-.-~-.""'.

6~~~~=-ti~,~~r-i--~o
r~~;-J~~T-;OO-1--25"OJ-3()O-I-:;-r~OJ--~~~;-r,5(;t oor o

rrr:

~I_-

{--l-~-T-..-~_~_"-~,~::~~~::~::-;-~---><-...
".-._~_!.
~
~

I I

.J

..
N

'-c

Cl

....
.
0_

"'"

N
t- ~

.-

u,

L'''''

~ en e

3~~

u-

I)

.,
:; ~
s "

...o
C

"
u

:;
"... .,

...
E

.D

..
:J
C

Cl

"

"

..

.. ...
c
Cl

Cl

I)

o
u-

o
u,

.-., '""'"
.D

" 6
Cl Cl

e
c

.....
c:
Cl 0

0'"-In

" :J
Cl

.-

"

Cl

R~

:J Cl '"
c:

,,0
u.D c
.,

Cl
Cl
'"
."
c

C ~

.,

o .,e

"-6

o~
~

201

r~

200

_
_'~"",!~"'N_~~_'

' __

'---'_"

"':"""":7'~~~~~

w~

20.3.

Dactinu est;e lIt.l2pLi.nitliint:-\Jdl


it.at.ea la una sau if,)I. I"U) t:c:
uz1itati de Luoru, se vor nu.csoru avansur i Le la acest.e Ilnit,':!ti
piria ce relatia este ;;atisf;;cllt2..
!'iodificarea se VElrec.di'l.cl ill
dcmeniul de valori recc;lr.anCbt.

Se considera prelucrarea gaurilor pe fetele A , B , C 9i D


ale piesei din figura 20.2, in condii;iile unui programanual de
100.000 bucati.
Piesa este execut.atadin fcnta cenusi.e Fc 150
STAS 568-82, avind 0 duritate Brinell HE =140 ..190 ~i 0 rezisteJ.l~.amirrimala rupere ~n == 150 N/mm2 (l1Pa
l.
lwirrl in vedere recoman:Mrileliteraturii
de specialitate,
s-a hotarit ca in pr imal.efaze sa se realizeze oper'at.ii.Lede gaurire, pe suprafei;ele A 9i B, unde exi.sta numaruleel mai mare
de gauriri; celelal~e faze includ atit preluerari de gaurire pe
suprafei;ele C ;;i D eit!j>i prel.ucrari, ultericare gauririi:adinciri, alezari, te9iri, largiri, filetari etc.
Orientarea piesei la posturile de lucru are lac pe suprafete tehnologiee, dupa schemeleexistente in tabelul 20.23. Datele inii;iale culese din analiza desenului de execui;ie al piesei au pel1miScornpletareapartiala a rubricilor tabelului 20.23
Dator i.ta faptului ea piesa are 0 forma paral.elipipedi.ca,
s-a stabilit ca prelucrar:ea sa se desfasoare pe 0 linie telmoLoqi.cafonnata din mas.inf.-unel.te
agregat ( notate MAl .,. MA6),
dotate cu unitai;i (capete) de lucru multiaxe, amplasate ca in
figura 20.3.
Sculele sint din categoria burghielor, largitoarelor, alezoarelor i scule standardizate iar in unele situai;ii s-a apelat
la folosirea sculelor combinate( burghiu + t89itor, lfu-gitor +
te~itor ) sau la scule fixate in bare portcut;it pentru strunjired :j.nterioara de deqrosare 1?ifinisare.
Portsculele sint din categoria celor frecvent utilizate pe
Lirii.i.Leautomate: portlurghiu, portzdezor, portlfu-gitor, portnarcd etc. Datorit11preciziei ridicate a distantei dintre unele
gauri sau chiar la diametrul de prelucrare,a fast necasara ghidarea l)Qrtsculelor.
Schemelede lucru de tipul eelor prezentate in figura 20.4
precum9i recornandarile literaturii de specialitate au permis
determinarea lu.rr:jimiicurselor de lucru 1 i' Valorile obi;inute
din calcul au fost inscrise in tabelul 20~23.

Calculul rib;,ului eiE:Ctiv (Refl. Ri.trnu.l


0f~cautomate este oE.!tenninatpe baza relatiei:

20.2.10

tiv al l:biei

Ret

= tt

ef

+ ta

[5),

(20.B)

care tb ef i este timpul cal.cul.at;cu rdatia


( 20.17),
ii.Jl:
timpul auxiliar, in s, t unp determinat ant.eri.or.
Ritmul efectiv se cal culeaza pent.ru f i.ecare llIa~jIlCI-Lm(?t\ltfl
in parte, din component.a
liJ1iei tchnolcgice.
Pentru obt;.inereaunui ri tm efecti v apropiat sau chiar aJal
cu eel impusde planul de product.i.e, se va act.icna z.supra t.impilor auxiliari
tu i prin suprapuneri part.iale sau totale de
mi.soar.i.peste alte component.e
ale t.irnpul.ui.
de Iucru, pr in IiiOd.ificarea vitezelor de deplasare a t.ransport.orului.sau ale saniilor portscule.
ill

ta

i -

20.2,11
Veri.ficarea re:JilOurilor de ~ere,
Pentru
fiecare scul.a in parte se cal.cul.eazafori;a de aschi.ere , Pentru
sculele fixate pe fiecare cap de lucru se calculeaza puterea
totala:

Ntot

N1 + N2 + , .. + Nk

lkl.z] ,

(20.20)

N2, .,.,
NI:.
sint puterile de aschi.ere ale f i.ecarei,
scule montate pe respect.Lvul cap de lucru.
Pentru fiecare Capde lucru va tre.l:xlisa existe jJ1egalit<..tea:

unde Hl'

Ntot

< 1,2'NIIl

T7

(20.21)

in care Nm es~e p~terea m8torului de actionare a axelor principale de la capuLde lucru respect.iv, kW;it: randamentult.ransmisiei ( 17 = 0,8., .0,85).
Coefi.c'i.errtu'l 1,2 din relatia (20.21 J i;ine seamade faptul
ea pent.ru durate foarte mici de timp, motorul.de act.i.onarea
capului de fort.a poate fi suprasolieitat cu circa 20 So peste
puterea nomirial.a.Daca timpii de baza sint mari , rel.at.i.ade verificare va fi:
Ntot <

Hm

20.3.1. caJ..cululpro:luctivitii-pi. Considerirrl ea linia


funct.ioneaza 246 de zile pe an, in doua schimburide 8 ore fiecare,folosind relai;ia (20.1) se determina productivitatea orara
a liniei:
100.000

24,4

Q=---

246'8'2

(20.22)

T)

203

202

----_._-----------_._-_._--_

A tiNiJI f<EJ:;Ii-1 DE
PN.J'lW 0 t>rl;sA ChIlli bI'~ PREf.lJQlE'.AZA
PE 0 IJ.NlE 1IlJl'O!.1AT.A

.'ili}lPLll Dm K~~n~l'ARB

~Em:

....

_.- ..._---_._ ...-._-_._ .._-------_

_---_.

..

[b.!c/ora],

~--+-.-$-'A1 .

350

01:.

320

T'-

I'""

1'0

I""
j

i
!

540=0,05
600= 0.2
Fig.20.2.

~ __

111

S_E_[_TO_R_U_L_I_---<+

:~-----l~

,r------l

I
I

I
I

I
:

Schita

pie.ci

din exemplul consideret.

:g------l

I
I

t_

S_E_C_TO_R_U_L_II

r---,

I~!

I
I

SECTORUL III

r-----'

'g'
,
I

I
I

f[J1 f[J1

MR-1

I
I

I
I

JI

!1A-1

I
I
JI

fTJl

21

f1A-2

I
I
L

I
I

.lI

..JI

'-

f1A-6

MA-3
Fig 20.3. Hod.Jl de emplo'sere

11

unitl!t.ilor

f1A-4

/1A-5

de lucru pentru pretuer-erea

pie e i din figurll

20.2.

PE

Tebelul

20.23.

Fi,a de celcul

Cerectoristici
ele gour Iter

Mod do ompl'8SlIre "


CodJl
supr efe~ei

gourilar

al regilllUlui de a;lChiero

Feze

ee so vor
Cod

preluere
0

-+

-i'7'12

~1

-t-

A4t!4.-A
AS '.
I --t-

A.

A1,A2
A3

o
0'1

re.

Numarul
geuri
prelucrare
pe su prefe;a
3

lA

Sa+

j+B1

I
I

Adincir.

12,7007

to,08

Gaurir.

8,5

to,20

To;dre

10,5

Aa.
,~

.,

... ,

10,5

Gaurir.

8,5

;;0,20

Te s ire

10,5

Gourire

10,5

Te;;ire

12,5

C1,C2,

C.

C4,C5,
Cb

F il et are

1112

IDl!I

32

"

29

22

31

22

33x2= b6

27

37

27

39x2= 78

22

31

24

18

:
,.

15

"

22

33x2= b6

27

37

"

27

Hod dO -=plaaare

Feze de
gaurilor

ce ae vor
Cod

pr.lucre

C3,e7

c.

-,

'"

NUCIlarul
geuri
pr.lucrer.
pe su
prefa~e
3

Gaurirll

12+0,1

:to,15

Adincir/l

12,7007

10,08

14

iO,05

Strunjire
dogroJere
interloars

-fries
~

AlllZllro

ca

13+0016

86

iO,15

Lungill<lo
de
.igur8n~e
ls'

lp'

III

le'

III

IIfII

29

30

40

30

40

22

31

22

33x2= b6

1,5

!
t
!

cursei

ld'

25

Lungi"'&l

do

5,5

25
8

LungieeB
depa~ire

20.23 (contirolln;}

28

39x2= 78

32
29

2
Strunjire
f Ini.ate
interioata

90+0,23

Geuriro

8,5

Te~lte

10,5

tO,60

l--.

o.

Lungiiao/l
de
prelucrere

11III

TOlJiro

III

crt-

lA

Kr tots l
Oi_COOI"done-1de axe
trul
gauritele de princilor ,
bUll
pale

-fc4 [5+
f3 Cgt-

42

~;e~41

Caraoteristiel
ale gaur Ilor

It

.-

hbelul

CodJl
supraflltel

le'
JIm

8
28

cursei

11II

"

ld'

Lungi ltea

25

"

;;0,20

LungilHla
de
depa~ire

B7
1'110

:0,25

H12

FHet re

11111

Fi letare
62,B3,

1110

-f5+B6-j!l7

B.

ls'

Gaurire
61,B8

lp'

to,15

FHetare

~-,~4

Lungillell
do,
sigurenta

12+0,1

A11

Lungillea
do
prolucrare

taurirll

M,AS,

... ,

Abotereal
fata do !Kr.total
trul
coordbnado exe
{leuri- tale de ,princilor ,
bllze
pale
!HaIM-

~7

At At A!1-,

+D2 D3+

f+lJ1 D4-t+
k& A. ~
Productivitatea

liniei

01,02,
4
03,04
Flletere

:Q

= 25,4

buca~i/ora

H10

tO,2O

!
i

12

I
\

Ritllul

neceaer

el liniel

: R = 113 secunda

uJ i.'
al Lirii.ei
F0 1OSJ..Ill..l
.
:..;;.
_""~'E'.:...:.;ar'
eJ...
orara a Lird.ea, ",.;' c:cce.ptind 1..1.!\(;C":'f:icic;(\,t
dc:, ua l:i.niei de Du = 0,8 , r.i.tmul,
necesar ar liniei este:
F',;'\

fJl'v)'~_.

(;~,/J

tilizare

.."

I~.'

(;''',

-.

.. L.dt.0d

Id

60'0,8
=

Rnec

1,86 [min]

112,6 [s].

-+-,., --

.--.

--

25,4

Acest ritm va treh..li realizat pe linia tehnol~ica pent.ru


a se asigura proqremul,anual.de lucru.

Id

20.3 3 Dete.I:llUnarea
tlinpilor auxiliari.
Timpulauxi,
liar de apropiere ~i retragere depWe de caracteristicile tehnice ale unitatilor de lucru respective. In cadrul liniei s-a
folosit aoel.asd.tip de cap de fortii la toate pre'lucrard.Le, Din
cartea tehnica a capului de fort-a se obt in urmatoare.tedate:
Lunq.imea
cursei saniei capului lcs = 250 nun; viteza de deplasare vcs = 8 m/min. Cu aceste date s-au putut calcula timpii de
aprcpiere ~i retragere a sculelor :
timpii de apropiere la toate capetele de lucru vor fi:
60'250
tec

= ------

=,

1,87

[s],

1000'8

- tirr.pii de retragere s-au calculat cu relatia (20.5).


Valorile timpilor de apropiere ~i retragere au fost trecute
in tabe1ul 20.24; s-a considerat ea viteza de retragere a scule10r este egala cu cea de apropiere.
Timpulnecesar transp:>rtului s-a calculat cu rel.atda (20.6)
t:inind seamaea pasul trransport.orul.ui.
Pt' utilizat in linia tehnotcqf.ca, este de 800 mm,iar viteza de deplasare a pieselor vt
= 8 m/min:
tt

60'pt

60'600

100Q'vt

1000'8

--_. ---, --- ._--.

[s]

Intruci t piesa, pentru a fi prelucrata pe suprafetele C ~i


D, trebuie rotita in acel.as.i,plan cu 90, au fost fest introduse douB.meserotative,ce pernut retirea piesei in timp de 3 secunde. Acest timp suprapunindu-sepest.e timpul de prelucrare ,nu
se va lua in considerare in calculele ulterioare.
Tirrtpulde orientare ~i fixare a depins de metoda~i dispozitivul de instalare al piesei. Dispunirrlde cepuri de ghidare
:;;i de un sistem rapid de prindere, t.impul.de erientare i fixare asigurat de diSp::lzitivele alese ~ste de numai3 secunde.
Aplicind relatia (20.7) s-aul::alculat timpii auxi.Li.ar.ila
fiecare masina din linia automata. Valorile obtinute au fC.Jt
trecute in tabelul 20.24.

.-_.

Fig,20.4.

1-1

208
- .. ~~
-,-.,...--'--'~'

, -,

-.,,~.-

.-

- .--.-

...-

.. ~"' ---------~--

.!'-~,

.
-.,.".,."

.,.\-,

. ,'

__ .-_.-

Ptccs.

\'01.

:!

Schema de reglare a sculelor pentru prelucraras


piesei din exemplul considerat

209

I,
Tebelul

8~

,
1g
~

1
i
1

1
,~

al regillUlui do a~hier pG linil .outOOlat


Soctorul

Unitatee

.,",
de

HA

Cl>

Gaurire

..

,~L

"

..." ..."

L'~

"'..,

lucru

Diametrul

Opllrft~ill

da pralucrere

..."
L

...Cl>

".. ""..,a.
.~ '"
"'''
HO'tl
...J~

L.

"...

.."

c,

...

10,50 10,50

8,5

de a~chi8r8

Ay nsul de Lucru adoptQt

0,219 0,166 0,166 0,196 0,166 0,233 0,485

0,233

sad' mm/rot 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166

0,166
i

de preLucrare

Lungime;, cursai
Vitezs

Viteza

lp , mm

le ' mm

de ,,~chier8 recemandat!
vt ' m/min

Coeficientul

de corec~ie
k.
m

esLeulata

Viteza
Vitezs

efectiy3

Lungimea

m8xim~

32

31

31

37

31

503

a cursei

500

a sculelor

28

2,08

tai '

17

17

18

17

17

17

18

17

25
29

, ,
25

636

636

545

515

909

626

909

83
500

83
500

83
500

85
512

85
512

85

2,5

512

28

2,08

27

2,07

27

2,07

25

2,06

25

25

2,01> 2,06

..,

-.J'"

13,0,01>
90'0,)

12,50 12,7
14

Hl0

H12

H10

1-112 Hl0

0,9

0,15

1,50

1,75

1,5

1,75

1,5

0,150 0,150
0,161> 0,166 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196

1,50

1,75

1,5

1,75

1,5

0,233 0,196 0,219

0,35
1

0,24' 0,485

0,5

25

25

30

22

22

30

27

27

28

22

27

22

29

29

40

66

66

40

78

32

66

37

78

31

30

18

19

88

30

25

88

17

0,8

0,8

, ,

17

30

18

19

70,4

30

25

70,4

909

545

503

763

568

195

248

254

159

132

12,95 12,94 12;94 12,94 12,93 12,93 12,93

12,77

1,87

1,87

1,87

16,27

210

159

132

159

29,20 37,20
105,5 150,8 106,8 98,50 49,70 149,5 111,3

238

231

238

231

238

238

231

238

231

238

159

132

159

105

105

50

50

50

50

50

29

29

b32

255

255

255

255

255

193

193

159

132

632

10

11,20

7,8

5,4

70,49

9,6

16,80 20,80 8,410

30

30

30

66

66

30

30

78

30

66

22

30

78

22

2,1

2,1

2,1

1,87

1,87

2,1

',87

2,11

2,11

1,87

2,02

2,11

1,87

2,02

',87

1,87

1,87

1,87

1,87

, ,87

1,87

1,87

1,87

, ,87

1,87

1,87

1,87

1,87

12,97 12,97 12,74


12,89 12,89 '2,98 12,98 12,97 '.2,97 12,97

12,74

78,20 78,20

16,6

20,2

48,97 91,17 91,17


25,39 25,39 48,98 48,98 48,97 48,97

29,3

32,9 29,30 32,90 29,30


_ ....

1,9

33,15 33,15 32,44 32,44 21,53 21,53 21,53

efectiy

Filetare

F iletare

al liniai Ref ' s

Ritmul

L. ..

Cl>

L.

0,81

16,80

',87

1,87

1,87

512

1,87

1,87

tb ef '

III

0 ...

0,94

85

3,5

-.'

.-

0,81

30

20,20 20,20 19,50 19,50 17,60 17,60 17,00

de baz~ efectiy

..

N
"
.,

30

TimpuL

__ .-_ ..

..

"
L
N

25

30

..." "...
.~

0,94

12,50 12,50

.....

88

... '" '"


,,~ .....,.c
C
"'.~ ~...:~
""
..
" ~ .S-8
'"

..

~-8
..."
L. ..,
~.S -8

12

4l

0,81

30

18,80 13,30 13,30 16,49 16,80 16,80 20,40

Lc max,mm

Ti~pul de apropier8
tac
' s

-------_

0
l.

.., ,.

I,

83,4 105,5 105,5 90,47 85,49 150,8 103,9 211,790

' m/min

a sculelor

auxiliar

83

Timpul da ratraQare
trc
' S

TimpuL

22

dr e apt e

0,75

5,25

1>36

nef ' rot/min


Yef

27

19

de aVans limitetiv4
sm lim ' mm/min

Viteza

22

ne ' rot/min

efeetiy!

22

a vitazai

de "vans sm ' m/mln

Tura~ia

28

19

de a~chier8 coreetat4
veer I m/mln

Tura~ia

L. .,
~ 0

t , mm

de lucru sr ' mm/rot

Lungimea

w-

0,15

0,16b

Aysnsul

I.

0 , mm
4,25

Adincimea

.., '""

~ .. 01

GlIurire

....

Cl

..."

st ing8 drapta st ing"

dreapta
2

1
.,

r,

HA

.. ----

.. -_._---_

l.

i' .-..

HA

HA

------

1
1

...

.-

dreapta

11

drcapt8

s t ;"90

Sectoru L I 11

stinge

~_.~...>It.~ltX~'

Scctorul
HA

drenpto

stinge

de lucru

"

11
\-

Postul
~...

Sectorul

HA

8greg8t

Ha~ina

Fi~ do calcul

Scctorul

1B

~
~
-~

20,24,

",..,

....... -

,.....,.-.-----

36

31>

36

36

36

211

---

12,74 12,74 12,74


,11>,60 20,20

16,60

:2,1)

pentru :t.iecare cap de lucru, luirrlu-se in considerare lungim8a


max.i.mi'l
a cursei fiec&ei sani.i.,
Analizind.rezultatele obtinute,se observa re ti.mpulde baza efectiv eel mai mare este la prelucrarea pe ll\ill?in.a-agregat
J1A-4,la operatiile de alezare :;;i strunjire interioar~ de finisare (tb f = 78,2 s ) . Acest timp este totw;;i mai mic decit
timpul de baz.!i.impusde planul de productie. cu alte cuvinte,
regimurile de a:;;chiere determinate sau adoptate sint optime.

c:". 4. StabL;~;.:Ci'.. ,.llncilILi..lor


de aschi.ere, Adl.nGimile

de a:;;chieI"0S-<1.U stabi.lit pent.ru fiecare faz.!ide lucru in parte, in func,;ie de procedeul aplicat, urmarirrl metodolcqiaexpusa la prel ucrarea cu 0 s inqura scul.a , Valorile sint prezentate
in tab21ul 20.24.
la prelucrarea pe masdrri.Le
MA-2
~i 1111.-3s-au
folosit scu) ;;' c!>:d.linate,motiv pentru care in tabelul 20.24. ,in
rubrica adincinulor apar valorile perrcrucele doua diametre ale
sculelor.

20.3.12,Calculul ribnull.rl.efectiv al liniei. Folosind


relatia (20.19), ell ajutorul timpilor de baz.!i.efectivi,
a fast
posibil a se calcula ritmul efectiv pentru fiecare masrnaagregat in parte.Se poate observa re la toate lllill;linileritmul efectiv este mai mic decit eel necesar.Foarte aproape de ritmul necesar este eel obtinut la masdnaagregat MA-4.Dare se reanalizeeza corrlitiile de lucru,pot fi ob1;inutevalori chiar mai mici
ale ritmului.
Deasemenea,0 reanalizare a condi\:iilor de lucru ar putea
condueela 0 cre:;;tere a valorilor ritmurilor la lllill;linilela care s-au obtinut ritmuri efective fcarte mici,apropiindu-se sensibil de valoarea ritmului maximefectiv abtinut pentru masdria
agregat MA-4.

20. ':.. :~ Stabi 1j rea

avansului de lucru. Avansulde lucru a fost :O'T"_.,bilit


in confonnitate cu indicatiile expusela'
ounctul 20.2.2.Dupa alegerea din tabele a valorilor avansurilor'
i:-8COmardate,
pentru fiecare cap delucru
s-a stabilit
avansul
Ij~tativ.
Valorile stabilite,
atit pentru avansurile recomanda~
te, cit ~i pentru cele limitative se regasesc in tabelul 20.24.20.3.6 ..caIculul lunqimilor curselor de lucru. Iungimile curselor de lucru s-au calculat in confonnitate cu schemele de lucru ale sculelor, folosind schemede tipul celor prezen-:
tate in figura 20.4. Valorile obt.imrce s-au trecut in tabelul
20.23.
20.3.7 stahilirea vitezelor de ~ere.
Folosirrl 00tele din tabelele 20.10... 20.22, au fost. stabilite vitezele de
aschi.er'e, In unaIe situatii a fost necesar a se tine seamade
coefi.ci.errti.L de corectf,e a vitezei, care iau in considerare natura materialului prelucrat. Vitezele adoptate :;;i eele corectate
(v.or) sint prezentate in tabelul 20.24. Sculele se vor inlocui
d~ia 0 durata de 240 minute.
20.3.8calculul turatiilor.
Folosind relatia (20.15),
nu fost calculate turatiile pentru fiecare scula in parte :;;i se
re:.Jasescin tab:!lul 20.24.
20.3.9 calculul vitezelor de avans. Vitezele de avans
s-au calculat folosind relatia (20.16), perttru fiecare scula in
parte, sint ment.ionatein tal::elul 20.21.Intrucit pe fiecare cap
de Iucru Lucreaza mai multe scul.e, a fost necesara stabilirea
unui avans limitativ egal cu avansul eel mai mic al sculelor aflate in capul respective Valorile alese sint trecute in tabelul 20.24.
20.3.10 calculul turatiilor :,?ivitezelor efective.
Turatiile ~i vitezele efective s-au calculat folosind relatiile
(20.16) ~i (20.15) in baza noii valori a vitezei de avans, Valarile obtinute sint trecute in tabelul 20.24.
20.3.1l.Detenn.:inarea.
timpului de taza efectiv.
Utilizind relatia (20.17) s-au deterrn.inat timpii de baza efectivi
212

,
I

.,.h..
~"i~~"''"'~---""'''~'~'''
-,.~.

213

formasuprafetei de obtU1Ut,
I 5t~bitLrea
metcdei de instalate a
semifabricatului, alegerea sculelor, dispozitivelor ;;i verificatoarelor necesare, prin luarea in considerare a corrlitiilor
specifice prelucrarii
pe ~ini-unelte
cu comandiinumeri~,
stabilirea modului de instalare a sculelor determinarea adincimii de ~chiere, stabilirea
avansului de lucru l?i eventual
verificarea lui in raport cu diferitele
restrictii
tehnice,
stabilirea durabilitl1tii sculei aschi.etoare, determinarea vitezei de ~chiere, calculul turatiei, recalcularea vitezei i a
durabilitl1tii, atunci cind tnirat.i.a adoptatl1nu coincide cu turatia de calcul verificarea puterii necesare pentru ~chiere
I

cap. 21.

PROIECTAREA RmIKJRIL(R
DE AS::lIIERE
PEN.mD' MASINI -I.INELTE or CCKl'\NDA NUMERICA

21.1.

CONSIDERATII

GENERALE

Ma::;linile-unelteCUCOlnarrla
numericl1sint cuprinse in sfera
mai largi! a ~inilor
cu comarrladupa program. si.stemul.de 00man::la
dupd pI:ogrameste un sistem de comandacare asiqura memorarea, pe un suport adecvat, a informatiilor necesare conducerii IlICU?inii
:,?i transmiterea acestor informatii catre IlICU?W,
in timpul =?ipe masura desf~iirii
prelucriirii.
Prin sistan de ccman:ianumerica se intelege un sistem de
comanda dupa program, in cazul caruta programul se inscrie pe
un suport specific (l::erxJa
perforata, banda magnetidi etc.), sub
formade date numerice, iar echipamentulpropriu-zis de comarrla
are rolul de a prelucra datele din program~i eventual informatiile primite de la masdna-uneafca, aceasta prelucrare a datelor efectuindu-se in exclusivitate prin ~imi numerice.
In ceea ce priv~te
proiectarea regimurilor de aschiere
pentru ~inile-lmel te cu COIIlO.OOa
numeridi, este necesar si! se
evidentieze existenta uncr dificultati
derivate din : a) imprecizia relatiilor empirice utilizate in general la prelucriirile
pe masdrd,
-unette clasice; b) variatia, in timpul prelucriirii, a
dimenaiuni.Icr suprafetelor de prelucrat (cazul strlmjirii unor
piese disptmind de contururi complexe); c) lipsa unor informatii precise asupra rigiditatii
sistemului tehnologic ~W-unealta - scula - dispozitiv -piesi!; d) necesitatea evitiirii domeniilor de instabilitate
dinamidi, specifice fieciirei grope de
masdrri+unel.tie
etc. Se adaugli la toate aeestea mnnarul,mare al
marci.Lcrde materiale utilizate pentru partea acti vl1a sculelor
aschi.e'toare ( oteluri rapide carburi metalice, materiale mineraloceramice, nitrurli cubicii de bar etc.}. Se practf.ca, de altfel, solui;i.a ca fiecare firma constructoare de scule sa-sd, determine ea ins~i
regimurile de aschi.ere, pe care le recolIlO.OOa
beneficiarului, 0 data cu livrarea sculelor.
calculul regimurilor de aschi.ere la utilizarea
IDa:,?inilor-unel te cu COIIlO.OOa
numericiipresupune parcurgerea unor etape
intr-o anumitamasura similare celor din cazul prelucriirii pe
maairii,
-unelte clasice: alegerea masdrri.i,
-unel,te, stabilirea suecesiunii fazelor ~i a trecerilor de prelucrare, tinind cant de
I

214

etc.

Se va insista
in continuare cu precadere asupra unor elemente specifice stabilirii
parametrilor regimului de ascniere
.pe Jllal?ini-lmeltecu comandammeraca, apreci:i..rrlu-seea rezolva-rea celorlalte probleme se poat;e efectua pr:i.nluarea in considerare !?i a recoman:3lh'ilorprezentate in cazul tnal?inilor-unelte
clasice de acel~i tip.
Se reamint~te astfel faptul m realizarea prin prelucrare
.c preciziei prescrise in desenul de executie presupune un anund.t;numar'!?i 0 anumita succesiune a fazelor i a trecerilor de
prelucrare in functie de metodade obt:i.nere de forma :;;i de
precizia semifabricatului .
Pentru unele tipuri de ma.f?ini-unelte cu comandii
numerIca,
pot apare situatii de prelucrare simultanii.cu mai multe scule,
ceea ce ar imptme0 asemeneastabilire a valorilor parametrilor
regimului de a!?chiere, incit sa fie posibila schimbareasimultana, la :i.ntervalede timp determinate, a tuturor sculelor sau
eel PUtin a unor grupe de scule. Devin aplicabile, din acest
motiv unele dintre recomandiirile prezentate in subcapitolele
aferente prelucrl1rii cu mai multe scule simultan, pe une'Ie categorii de Jllal?ini-unelteclasice.
cu caracter de constatare qeneral.a se recoma.nclf.i
0 asemenea stabilire a adinc:i.ID:i.i de ascaiere, incit si! se asigure un
numarminim de treceri
evitindu-se astfel numeroasecurse in
gol ~i obt;inindu-se 0 cr~tere a productivitatii
prelucrc1rii.
ca i in cazul ~inilor-unel te clasice; stabilirea valorilo=
avansurilor se efectueaza cu luarea in considerare a unor aspecte, C1.UIl sint cele care privesc rezistenta scul.ed,a!?chietoare, rigiditatea sistemului telmologic, natura materialului preLucrat;i cea a materialului sculei, rugozitatea necasar a fi
obtinutl1pe suprafetele prelucrate etc.
Valorile medii ale vitezelor de ~ere
sint de obicei
mai mici decit cele specifice prelucrl1rilor pe IDal?ini-unelte
clasice, datoritl1 dificultl1tilor mentionate anterior. 0 re:lueere su.'Plimentarli
a vitezei de aschi.ere se realizeazli in cazul
deservirii mai multor !I1Cil?ini-tmelte
: citeva il'ldicatii priv:i.n:l
valorile coeficientului de corectie a vitezei de ~chiere in aI

215

i."

r<~~~~----l--

r'

::{~~!f
icie r.j. i de '" ...,;;:.~:."~U v i t.ezei 00 a~chH;i"
~"i iOUlt<:>r"tl~ini-Ll.;"i.te

Oeservirea

Un muncitor

Tipul

~f.;.,tt::l

H '.,",

'0<,,,.

Hateria

preluc.re:t

~-

Burghie

4 -5

6 - 8

de corectie

deservite:
4 5

6 - 8

a vitezei de a~chiere

Otol

0,84

O,BO

0,97

0,94

Font.

0,93

0,90

0,88

0,98

0,96

0,97

0,95

0,92

1,00

1,00

Otel

0,89

0,84

0,80

0,97

0,94

Fc.nt&

0,93

0,90

0,88

0,98

0,96

Aliai" d$ c'"'pru
seu 00 eltc..Inlu

0,97

0,95

0,92

1,00

1,00

0,89

0,84

0,80

0,97

0,94

ALiajs

d eu;:>ru

sau

elUJtiniu

de

t>

Un reglor

0,89

Cutite

operator

NumaruL de ma~ini-unelte

Coeficient

Gaurire

tehnic4 a ma~inii-unelta
de c~tre:

A. stabilirea

PREUX:RARF..A Supr<AFETELOR DE HEVOllJI'IE


INTERIOARE SI EXTERIOARE CU AJUI'ORUL
curlTELOR

succesiunii ::?igruparea faze10r de prelucrare

..ul

2 - 3

Strunj ire

21.2.

0'eo",

la (,tc-~J'Yit"ea

Otel

Citeva recomandariprivirrl stabilirea


nUl11&ului
9i a sueCesiunii fazelor de prelucrare sint prezentate in tabelul 21.2.
Odata stabilite
fazele prin care se vor obtine diferite
suprafe-t;.e,devine importanta aleqerea unei astfel de succesiuni
a fazelor 9i a trecerilor necesare, inelt sa rezulte 0 rrd.cscrare a timpilor auxiliari solicita-t;.i de mi~ile neproductive. 0
asemeneaprobl.emase pune in moddeosebit pentru prelucrar i.Le
de deqrosare, atunci eind forma semifabricatului difer~ mult de .
cea a piesei finite.
.
Pentru o.sistematizare a prezentarii criterii10r de alege1:"ea succesiunii fazelor 9i trecerilor, se propune ca suprafe-t;.e1e
de pre1ucrat s~ fie ~ite
in doua categorii: suprafet.e
de baza ~i suprafete suplimentare. ca suprafei;:ede baza, se vcr
considera ace1e suprafete ce se pot prelucr.a cu ajutorul unor
cutite asa numite de conturare (cumeste, de exemplu,un cut-it
cu unghiul de atae principal X =93 91 unghiul de atac secundar
X1 =32 Astfel de suprafete sint cele eilirrlrice
9i conice,
suprafetele frontale plane, suprafetele cu generatoare curbilinie cu raza marede curbura, unele canale de mica adincime (pina la 1 nun). Suprafetele suplimentare se prelucreaza de obicei
cu ajutorul altor tipuri de cutd.te, ID aeeasta categorie fiind
cuprinse, de exemplu,canalele cu sect.iune dreptunghiulara sau
cu pereti inclinati, amplasate pesuprafeyele de revolutie interioare, exteraoare sau pe suprafetele frontale, canalele specifice transmisiilor prin curele, suprafetele filetate etc.
Desigur m la stabilirea succesiunii fazelor este necesar
s~ se tina cant de modul,de obt.iriere 9i de forma semifabricatului. Astfel, in vederea prelucrarii intre virfuri a Sanifabricatelor laminate, este necesara prelucrarea prealabil~ a celor
doua suprafet-e frontale (recoman::lindu-se
ca toleranta la lungimesa nu de~easm 0,6 nun) 9i a gaurilor de centrare. La. prinderea intr-un dispozitiv de tip mandrina, semifabricatele laminate se pot instala far~ a fi suportat prelucrari prealabile;
doar dam sint necesare gauri axiale de diametre mari, semifabricatele se vor supuneunei g~uriri prealabile.
.
Pentru semifabricatele forjate liber, se aplim de obicei
o prelucrare prel.iminara, in soopul,crefu"ii unor suprarete de
orientare, ce vor fi folosite in cadrul pre'lucrard.Lcrulterioare. Dam precizia suprafetelor exterioare este scazuta , astfel
de semifabricate se vor supuneunei prelucrard, prealabile, pe
maini-unelte clasice.
Sanifabri.catele matritate la cald
se caracterdzeaza, de
0

F~A'ze

Font~

0,83

0,76

0-70

0,94

0,90

Al i a j e de cupru
sau de elul>iniu

0,87

0,80

0,74

0,98

0,95

otel

0,83

0,75

0,70

0,94

0,90

Fontli

0,86

O,SO

0,76

0,96

0,92

0,90

0,84

0,80

1,00

0,97

frontale

Frezar .

Frezs
eu coada

At iaje de eupru
sau de eluminiu

Observatie.

Pentru alte tipuri de 5cute, care nu slnt mentionate in tabel (t~rgitoare


alezoars ate.) ~i a c~ror
utilizere
are, de regula, 0 pondare redusa i~
cadrul timpului de baz~ pe operatie, la deservirea mai multor ma~ini-unelte, viteza de a~chiera nu sa modifica.

cest caz sint cuprinse in tabelul 21.1.


In cadrul capitolului
de fa~, s-a recurs la 0 asemenea
prezentare a modului de determinare a parametrilor regimului de
aschi.ere pe ma!?inile-unelte cu comandamnnerfca, incit s~ fie
posibila trecerea cu ~in~
la stabilirea
parametrilor respectivi cu ajutorul calculatoarelor electronice.

216

217
_.Jiii.......

ki!B

Tabelul 21.2. Stnbilireu


cu~itelor

Troepte de
precizio a

HoWL

fozelor neoe~re

de obtinere

la prelucrerea

suprefe~elor

de revolu~ie.exterioare

Fezele necesere
prolucrate

semifebricatului

~i interioare

cu ajutorul

pentru obtinerea suprefetei


in treapts de precizie:

sem if ebr i>

catulul
0

17

16

15

1
SemHabricot
din otel sou din fonta, turnot in clasa 11 treie de precizie
(GOSH, in forme de nisip, semlfabricat leminat la cald de precizie
normele sou ridicata, semifabricat din 0tel, forjat seu matritat le
cold, pe pros~ sou pe ciocane.

14

13-12

11-9

1.0egro~ere

8-7
5

1.Degro~lIre 1.De9ro~are
2.Semif in i- 2.Semiflniscre
sa re
3.Flnisure

1.Degro~are
2.Semif inissre

3.Flnisare
4.Notezire

Semifabricat din o,el, din fonta sou din alieje neforo8se, turnet in
1.Degro~ere
cLeseLe de precizie 1H-16 (GOSTJ, in forme de nisip, sem if ebr icet t em inat la eald, de proeizie normala, ridicute sou inelte, aemifebric8t din
o,ol, forjat sau matritet la cal d, pe pr e." sau pe c iocane ,

1.Degro~ore 1.Degro~ore 1.Degro~are


2.Semif in i- 2.Semif in i- 2. Semi! ini-

Semifebricat din 0tel, turnet in ct ese te de prec iz re 11T-16 (GOST) Seu


din fonte, turnat In cla.ele de preclzie 1-6 (GOST), in forma de n ia ip ,
somifabricot din o,el .au din fonta, turnat in cochila .~u centrifugel,
semifebrieet din metale sau din alieje neferoese, turnet in ela.ele de
preeizie 7T-16, in forma de nisip, in cochile sou centrifugal, semifebricat leminat le cet d, de inalte preclzie, semifabricat din o~el, forjet sau metri~at le cet d, pe pre se seu pe ciocane.

1.Degro~are l.Semif in i- 1.Sem ifin is.nre


2.Semif in is er e
ser e
2.Finis~re
2.Finisere
3.Netezire

1.Degro~ere

sere

sere

sore

3.Finis!lre

3.Finisere
4.Hetezire

------------------Tebelul
0

14

Semifabricet din o;el, turnat in clasele de precizie IT-10 (GOST) sau


din f ont e , turnllt in clllsele de precizie 1-6 (GOST), in forme de nisip,
semifebricat din fonta seu din o;el, turnet in cochile seu centrifugal,
semifebrieat din fonte turnet in forme coeia, semifebricet din metale
sou din eliaje neferoese, turnet in clasele de precizie 7T-10 (GOST),
in forma de nisip, in forme cooja sau cu model fuzibil, semifebricat din
o~el, for jet sau matri~et la cald, pe prese sou pe ciocene.

13

Semifebricet din o~el, turnet in cLesele de precizie 1-6 (GOST) , in


forme de nisip, in forma coeja sou cu model fuz ibil, semifabricat din
fonta, turnet in forma coaja sau cu model fuzibil, semifebricat din
metale seu din III iaje neferoese, turnat cu model fuzibil sau sub pre.iune. Gauro prelucrota anterior cu burghiu sau cu lergitor.

12

Semifabricot din o~el, turnet in clasele 1-b de preclzle (GOST) , in


forme de n i s ip , in forma eoaja sou cu lIodel fuzibil, semifebricat din
fonta,turn8t cu model fuzibil, aemifebricet din metale sau din aliaje
naferoese, turnet sub presiuno. Gaura prelucreta anterior eu burghiu sau
cu lllrgitor.

11

Semifebricat din o~el, turnal informe coaja SDU cu model fuzibil ,


semifebricot din fonto, turnet in forma cu model fuzibil. Gauro prelucreta enterior cu largitor.

1.Semif in isare

21.2 (continuare)

1.Sellif in i- 1.Sem if in isa re


sore
2.Finisere
2.Finisare
3.Hetezire

1.Somif in i- 1.Finisero
sore

1.Fini.are
2. H~tez ire

1.Finisare

1. F in i sar-e 1.Hetezire

1.Finisare
2.Hetezire

\i,

B. st:abilirea

succesi\..IDiitrecerilor

/1?~~?6

,1231,56

b)
Fig.21.1.Stabilirea

trecerilor

de lu-

cru fArll oept as er e (e) s i cu depl es er e a virfului


turului

sculoi

de obt inut

succesiunca

(b) in lungul con(numerele

trecerilor

indic!

de lucru)

'.,
~.

I~""
"

~}

t'"
tc'

~,'
H.~

f;
t,

t:

I~;

~,

~!
~.

f:),

k.

'-I

'~'!

;;i

'3

"

5
6
7

11
b)
Fig.21.2.

baz~ ale sernifabricatelor laminate,


este util ca trecerile de lucru sa

Q)

r,::::

V'

la deqrosarea suprafetelor de

t~:,

de lucru

se efectueze astfel incit virful


sculei sa se deplaseze ;;i in lUfl3Ul
conturului de obtinut:.(fig. 21.1) .
In cazul semifabcicatelor fixate in marrlri.na~i in virful ~l?ii mobile, se recoman::M
ea avansul
longitu:linal de lucru s~ se realizeze nurnai in di.rect.i.a~~ii
fixe: \..ID numar' minim de treceri se
as.iqura astfel prin mi.scareacutitului du~ 0 di.rect.i.e paral.eta cu
axa de rotatie (fig.21.2,a).
Pentru semifabricatele fixate in rnarrlrW, determ.inarea unei
succesauni. optime a trecerilor l?i
deci stabilirea traiectoriei optirne

f:/

vlrfului cutitului este mai, diticil~.


Astfel, pentru semifabricatele de midi.lurq.ime(di.scurd,
roti dintate), se va prefera . efectuarea. unor treceri de lucru
spre axa de rotatie (fig. 21.2,b). In cazul semifabricatelor rnai
l~i,
dar cu putine trepte, se vor realiza mal.multe treceri
.
~
0
direqie paralelii cu axa de rotatie
(fig. 21.2,c), iar
:daca treptele
sint numeroase,se voraplica
mai multe treceri
in ambeledirectii (fig.21.2,d).
d

regula, printr-o
precizie relativ
ridicatli:;;i prin valori reduse ale adaosurilor de prelucrare, fiind posibil~ prelucrarea
lor direct pe masdni.Ie-une
lt;e cu coman:1E1
numerdca.
Asupra sucoesi\..IDiifazelor de prelucrare ~i a trecerilor
de lucru ex\.;;:r.-citli
ind\. influentli rncrlulde orientare-fixare a
semifabricatul ui. Astfel, la folosirea marrlrinelor universale
cu trei b3.curi, succesiunea fazelor poate fi urmatoareat 1)Cntruire; 2)Gd:..xire;3)Prelucrarea de deqrosare a tuturor suprafetelor de baza , stnmjirea suprafetei frontale a capatului. liber (pentru sernifabricate forjate :;;i matritate, se prelucreazi1
toate suprafetele frontale), str\..IDjireasuprafetelor exterioare
;;i interioare; 4) strunjirea
de deqrosare ;;i de finisare a suprafetelor
suplimentare (daca prelucrarea suprafetelor de baza
;;i a celor suplimentare urmeazaa se realiza cu ajutorul tmui
singur cutit, atunci, toate suprafetele suplimentare se vor executa ~
prelucrarea de finisare a suprafetelor de baz~);
5) Finisarea
suprafetelor de baza exterioare lili interioare;
6 )Prelucrarea suprafetelor exterioare, Interdoare ~i a suprafetelor frontale suplimentare, care nu neoesi~ prelucr~i de degroare (inc1usiv retezarea).
Pentru sanifahricatele
fixate intre virfuri, qruparea fazelor de prelucrare are lac in modul, urrnator: 1 )Degro~areasuprafetelor de baz~; 2)Degrol?area :;;i finisarea suprafetelor suplimentare; 3) Finisarea suprafetelor de baz~; 4) Prelucrarea acelor suprarece suplimentare care nu neceai.ta 0 deqrosare prealabil~.

~
~

I._1._.

"

~"

d)

cl

f?

Succesiunea trecerilor
de lucru la strunjirea
de degro~are
a unu; $cmifabricat
laminat: .-preluer.ra
intra virfuri;
b-prelucrare
cu fixere in mandrin!

k~
,i,~

;~}

!:

la prelucrarea de finisare a suprafet:elor profilate, virful cutitului


va \lrIlloll"i
conturul de obPnut, :i.rrliferent de ti-

I
f!.

~,

f'

pul de semifabricat.
In ceea ce pri~
preluci:area suprafe~or supliloontare,
citeva su;;Jestii privin:i succesiunea trecerilor lli traiectorille
virfului sculei sint cuprinse in tal:elele 21.3, 21.4 si 21.5.
canalele (degaj~ile) pentru i9l?irea liberii a discului de
rectificat se obtin prin curse de lucrti a caror succesiune este
deperrlen~ de formal?i de l'"lqozitatea suprafete!or de realizat.
o ndcscrare a rugozi~tii
se asigur~ fie prin folosi.reciunui,
cutit al carui, profil coincide cu eel al canalului de obPnut,
. fie printr-o deplasare a unui cutit de M?-rnemai midi.pe conturul canalului.
DEgaj~ile necesare ie!1irii libere a sculei de file'.:at se
pot realiza conformunedadintre schemeleprezentate in tabele-

;;,:

'.;

(,
r

t"

r;
~i

tJ:

t\~

~)
1";'

t~
t::

~
~

221
220

' t..
.
_A

~.

.-- -: -:-:: .-':::.~-::~-.:c-:~,,:,:":,-~":';"""-'-:-.

-'."_.'-,----,

..

_-

.. .... ---_ ...


,

- -

._.

. r.,

Tnbelul

21.3. Dcplnsarea

sculci le prelucrnrcs

unor censle pentru

ie~ireo libera n discului

DimenForms canelului ~i forme


per~ii active a sculei

Depleseres

liaterialul
le
per~ii active
B x2B,
11 scut e i
mm

de rectificot

sculei

stuni-

2 x 2

b , mm

Dimensiunee
3

Q,el rapid

~{

~
~

~450.

3 x 3

t2'~
N
N
N

:7

4>

~~~

~
!/./b /

A:

/FY

5 x 5

P30
CTSK10)

.~

1::40
(W8 )

~~

8 x 8

f".'-~~-'.-.'-"-"-'--""---'-'"

. -.--,-~----

Tsbelul

~'.----"~

21.4. Deplasarea

..... ,- _ .... -,1 .........


'
I

.~ ,

..

<!

--_._.-'~-------------

sculei

la prelucrarea

Dimensiuni,

Forma cenelului ,i cea e par~li


ective IS sculei
B

canal.lor exterioere

11III

Haterialul
pDr~ ii act ive
sculei

cv ".q:iune

dn!optunghiular.

Deplasarea

IS

scule i

de degro~are

Treceri
5

(b-<9B"

;i de finisare

rapid

~nl

(i+Zltreceri

loclusiv finisareJ

; irec eri de
denrosarE

10

- ~I-----'
0

""'

'0-

~///~

PlO
(

~[t .P
L

i+Z

PlO

15

( T51:10 )
10,

10

25

1:40
( Vl:8 )

!+ 1

V
0

t.r1

'-t-

'-'"
Treeeri de finisare

15

"-

T5I:10

1 ;+1

'-'"

10

N
N
W

1---"--'
\

::J
o

.,

11

L.

..
Cl

'U

.c

"
.,
.,"

..5
I-

Cl

.,
...
...
g.,

I-

..
.....

.s~
I-

Cl

I-

L.

8.

8-

g-

..

-.,

..
O

.s

"...

b-~
~

.~
...
e

"
..."
x;

l-

Is

i
f.,

~Cl
Is.
~

SCO

~>l

..:~
~.

0..11'I

....

-8e I "-1

in care b. este gtimea canalului, in nun; B - gt:illlea cutitului,


mm;~ -~imea
adaosului de prelucrare pentru finisarea peretilor
laterali, mm; re - raza de virf a cutitului ( de obicei,
r.=O,2.. 0,3 mm).Nurnmul. real de treceri se obt ine prin adaugarea, la partea intreaga a citului calculat cu relatia (21.1),
a unei uniMti.

-o

L-

Ot

gol I

~~~

a)

.()

=>

]"
.,

1
11'I

N
::J

..8

"

t-

(21.1)

B-r.

.S~

t-

...

.-

."~

C>

le 2:;.. :, sau 21.4.


In cazul canalelor cu sect.iune t.ransversala sub forma
dreptunghiularii, se recornan::lli
ca prima trecere sa se efectueze
in zona de mijloc a canalului (tabelul 21.4), acest modde lucru asigurind 0 uzare relativ egal~ a ambelorvirfuri ale cutitului. Dacape suprafetele laterale ale canalului se cere 0 rugozitate Ra=2,5... 5 J.1Irl, se va realiza cite 0 trecere de finisare cu 0 adincimede 0,5 .. 2 nun. Din acest motiv, se poate prevedea 0 trecere de finisare pe suprarata cilirrlrica a canalului, cu 0 adincimede 0,1 .. 0,15 nun. Nurnmul. de treceri i pentru prelucrarea canalelor (cu exceptia celor de finisare, utilizate atunci cind sint necesare), se poate determina folosind
relatia:

b)

Fig.21.3.Posibilit!ti
de ob~inere a profilului filetului triunghiular cu ajutorul cutitelor, pe .trunguri cu comand! numeric! .

..
L.
Cl

0-

.". .~
L-

0.
::J

.-.,. .,
u
Cl

::J
-::J.>
., u
c .,

- ..
.,u

I-

o
u..

~ik

Profilul unui filet triun:jhiular se realizeaz.1 folosind 0


succesiune de treceri, in conformitate cu cele ar.1tate in figura 21.3. Schemadin figura 21.3,a se recoma.nda
in cazul fileteLcr cu un pas mai mic de 2 nun, executat pe semifabricate din 0teluri pentru constructdf, de masdni, sau dinmateriale fragile
(cazul, fontei), neasigurirrlu-se cele mai bene corrlitii de formare a aschi.Ll.or , Neajunsulschemeidin figura 21.3,b se refer~
la necesitatea unei treceri suplimentare pentru finisarea laturii din dreapta, in timp ce schema.
din figura 21.3,c corrlucela
o solicitare alternativii a muchiilor sculei. De altfel, in scopul ridiC<lrii preciziei de prelucrare, pentru fiecare dintre a-

224
I.=) Pk(l':-.

\'01.

~.

225

l~i~1j
\11

:,?~~
."".,~~

"I'~I
'.~KifJ

l~VI
;)11
'...

I
"~i'
~iif1

i':~~;~l

"~
:.~~~~

~~:

I
.:(~~:
.;, ..

;,~;

I
~~~~

t~~
~,~;

~M

"1[1

I:~~!
'~

;11

~;~
:1
.~:!
~.~

;;)1

,;~

~~

ceste scheme se recornan::Ja


aplicarea unor treceri de finisare
(mai ales pentru schemadin figura 21.3,c, dar ~i pentru sisteme tehnologice caracterizate de 0 rigiditate redus~). 0 solicitare uniforrna a cutitului pentru toate trecerile
se real izeaza
dam diarnetrul C\, in mm,de reglare a pozi1;iei virfului sculei
la trecerea k, va corespunde relatiei:

:)
~

Trenpta de precizie a semifebricatuLui


13;12

14

C\ =

[t=
In

Ik':- Ik--=--i)] _

re
n2

(21.2)
'

in care H este in.llt-imea teoretim


a profilului filetului, mm;
n - n~
de treceri pentru formarea profilului; re - raza de
virf, mm.1.Turnm:ul
de treceri
se stabil~te
in asa fel incit
gros:imeaaschfed. sa ~
valori de 0,05.. 0,3 mm.
C. stab:i..lirea

adincimii de ascaiere

La stnmjirea de deqrosare , se recornanc1a


0 aserneneaalegere a adincirnii de ascaiere , incit sa fie posibilil inlilturarea
adaosului de prelucrare intr-o s~il
trecere. Dacliadaosul de
prelucrare are totu!?i valori rnari, pentru dim:i.nuareaunor.abateri de forrna ale semifabricatului sau pentru evitarea aparitiei unor vibra?-i puternice, se recurge la executarea unui,numar'
mai mare de treceri. Stabilirea rnilrirnii adincirnii de aschi.ere
este adeseori corelatil :;;i cu fonna suprafetei de CJbtinut.
Pentru strunjirea de sem:ifi:nisare, de finisare :;;ide netezire, se poate formula de asernenearecornandareade a se inliltura intre:.3U1adaos intr-o singura trecere. Citeva indica1;ii privir.d.valorile rnini.meale adincimii de aschiere la strunjirile
de semifinisare, de finis are ~i de netezire ( in corespcndenta,
de al tfel, cu modulde calcul al adaosului de prelucrare ) sint
. cuprinse in tabelul 21.6. Dacavalorile
adinc:imii de ~chiere
indicate in tabel sint mai mari decit cele adrnisede un anurnit
sistern tehnologic ( pentru sisteme tehnolcqice dispunind de 0
rigiditate redusa) , se va recurge la efectuarea rnai multor treceri pentru fiecare fazil. Prin insurnarea valorilor minimeale
adincirnilor de a:;;chiere, determinate conformrecomandarf.Icrdin
tabelul 21.6, se ob1;ine adaosul de prelucrare necesar pentru
fazele precizate: dam mardmea adaosului total de prelucrare
este prestabilitil,
diferen1;a intre aceastia rgi, surnamentianata
anterior va fi inlaturata in cadrul fazei de deqrosare,
D. stab:i1i.rea. durab:ilitati-i sculelor
Se consider<1ea uzura adrnisibila a cup.telor utilizate pe
masdrri.Le-unal,
te cu comandanurnericiieste deperrlenta in primul
rind de natura rnaterialului prelucrat, de caracterul prelucra-

OiametruL suprafe~ei
co se preLucreaz6,
0, in mm, pine la:

11,10,9

13,12

11;10;9

226

8,7

Denumirea fazei
Finisere

Semifinl.nro
ValoB<e minima

Netezire

adincimii de e~chiere, t, mm
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
',0

0,9
1,0
1,3
1,5
1,7
2,0
2,2
2,4
2,5
2,8
3,0
3,5
4,0
4,5
5,3
0,3
7,0
'2,0

18
30
50
80
120
180
250
320
400
500
030
800
1000
'250
1000
2000
2500
~3'50

','

1,2
1,4
',5
1,7
2,0
2,2
2,5
2,8
3,2
3,8
4,0

0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,0
0,0
0,7
0,8
0,9
',0

',2

1,4
2,0

rii: citeva date concrete privin:i valorile uzurilor adrnisibile,


in mm,pentru scule de tipul cu1;itelor, sint prezentate in tabelul 21.7. In directa corela1;ie cu valorile uzurilor adrnisibile se aflil :;;i durabilita1;i.le cutitelor de strur:q; recornan::3m:-i
privind durabilitiltile
acestor categorii de scu1e, in cazul folosirii lor pe rna.:;;inile-luneltedispunind de sisteme de ~
numerti.ca
, sint cuprinse in tabelele 21.8 l?i 21.9.
Durata totala
de exploatare a unei scule (sau a unei plilcute) se obtine prin inrnultirea valorii durabilitil1;ii recomandate cu numarul. de reutiliz&i
adrnis:ibile, nurn&indicat de aserneneain tabelele 21.8 si 21.9.
E. stabil:i.rea mari.mi.iavansului de lucru, a vitezei de
dri.ere ~i a puterii efective

(l-

.'

Pentru strlmjirea
longitudinal<1 exteraoara l?i pentru
strunjirea
frontalil, avansurile de lucru s, in mm/rot, se determina pe baza rela1;iilor de calcu1 din tabelul 21.10, in care
D este diarnetrul suprafe1;ei ce se prelucreaza, 1."-1 mm,iar
coeficient care 1;ine cont de caracterul prelucrilrii, prin m-

';a-

1.

la ~trunjirile de ,f1n;aar8,

Trepte de precizie a piesal

,1

\1
;1

Tobalul 21.o.Vnlorl ale bdlnclail do n~hler.


de finiaoro ~i de netezire

227

Tabelul

Tipul,

..

2'Li~:\'bt.;~t~

w,;dii

Materielul
par!:i i
e~chietoare
a sculei

scut e i

ale

U21At"il

Haterialul

~lsibile

1n carol

prelucrn~

'i8C-61.'...:t 2'1.

c\.(tit.ClQ1'

!'.:"-. i'~'
;t-::-;; ~') o-r;C;!)Q!fitf.;(
metal ice f j xnt.e rnecanie

Uzura 8dlnisibil~ pe ~uprafata de a~"zar" ha' mm

Caracterul
prelucrlkii

O~el carbon ~i aliat


pentru constructii de

DurabilitaGros imea
tee econoplllcuJ:ei, mic1l, T,
min
mm

ma;;ini

rapid

Otel inoxidabil, otel


termorezistent
, otel
refractar

finisarfi

Otel carbon ~i aliat


pentru construcJ:ii de
ma~ini

Degrolisre

1,0..1,4

Finisare

0,40,6

Ot e l inox idab i t , ot e l

Degro~are
~i
f inisare

Corburi
metal ice

Degrol'are
~i

~
1,0

--

~.

"-

OJ:el rapid,carburi metaliee

OJ:el, font~, aliaje de


eupru sau de aluminiu

.. ,--.~,,~~
. .,- .. ..

0,8...1,0
,-

Ot e l , fontll

!ll7 D

__O,B

._-------

Fin iser-e

0,3

Degrol'are
l'i finisara

0,8...1,0

KsmKsJ<sr

eKs TJ<s ~spKshKs

lKsoKs j

c=J
0

c=J
0

(21.3)

in care Ksm este un coeficient ce tine cent de proprieUitile


mecanice ale materialului prelucrat( pentru oteluri l?i pentru
fente, prin duritatea HB, in MPa,iar pentru aliaje decupru
sau de aluminiu, prih rezistenta la rupere prin tracp.une, 1\,
in MPa)i Ks,,- coeficient a dl.rui valoare este dependen~ de earacterul prelucr~ii,
de modulde fixare a plc'!cuteipe corpul
sculei, de valoarea unghiului de atac principal x, in grade ~i
de valoarea unghiului de virf al ~ui,
e, in grade; Ksrt coeficient ce ia in considerare valoarea razei de.virf a cutitului, re' in mm;KSTd - coeficient ce tine cant de mardmea
Td,
in mm,a cirnpului de toleran~ pentru dimensiunea de obtinut;
K - coeficient cu valoare deperrlenti de numa.ruJ.z de scule
r~late;
Ksp - coeficient
care ia in considerare aspectele de
rigiditate ale sistemului tehnologic, prin diametrul maxim Dp'

cArbor;

pentru:
Finisare
netezire

prelucrat
Toate
FontA,sl i aje de t ipur i le
de
eupru ~ i
de al umeteriale
miniu

6,1.

"

..,~.- ..---- .... ~."., '''~..


'<~,.-..---~.~,.,...

3,2

-""---2

30

'"'''''._._--

~---,-.----~,
2

4,8
6,4

3,2
4,8; 6,4

---.-

------

30

4,8
6,4

30

4,8
6,4

30

so

11

7,9

5,0

6,3
8,0

in mm,al piesei ce se poate prelucra pe strunq, prin dimensiunile B l?i H (in mm),ce caracterdzeeza sectiunea transversala
prin corpul cu-p.tului (H.:-inAl
corpului cutitului, in nun,
iar B - l<11;imea
corpului cutitul
in nun) i K~h - coeficient a
drrui valoare este dependerrtade l.naltiffieaH, ID nun, a corpului
C\Jtitului l?i de grosimea placutei, h, in mm; Ksl - coeficient
os ia in considerare lungimeain consokaacui;itUlui, I, in mm;
Kcoeficient care tine cant de modulde orientare a semifa~ica..:tului, de lungimea L, in mm,a traiectoriei
parcurse de
scula' In lm:gul directiei
de avans, de diametrul suprafetei
prelucrate" D, in mm;Ksj - coeficient a carui, valoare este de-

0'
I

j
228

30

Otel
inoxidebil

--- -----

termed.iul unui parametru de rugozitate.


In raport l?i cu alte conditii de lucru, valorile avansurilor calculate pe baza relatiilor
din tabelul 21.10 se vor inmulti cu un coeficient de coreq.ie Ks' detenninat ca produs al
coeficientilor ccrespunzatord,din tabelul 21.11:

x,=

0
..- ~---..-.-.~,

-~

"~'-.-'~""'.~-.-.-.'~'--"~-'.

0,6.

3,2
4,8

ptlScot-:a. din

semifinisare

Material
Otel
pentru
construe
t ii de
mas in i

1,0

..

Cutite de retezat
l'i de canelat

r'-

tormorezistent
, o}:el
refractar
--.",,-~---~.,~,.-~.-"~~'.~
..,....,--~-.---.~-,-- .
Font3, aliajo de cuDegro~er"
P"U seu de aluminiu
Fini5IJro

Material
minereloceramic

Forma plilcutei
din
carburi metal ice

C\J

de reutiliz6ri

Degro~are,

, ,5 .... 2

O>el

l e CUt,it;;'lor

Numarul

'...

Cu!:ite normale,
cutite de strunjit plan, cutite
pentru prelucrarea suprafetelor
interioare

1_

229

Tebelul 21.9, Durebilitlltoillleeonasice ale ~itelOl"

cu placut:e fiute

prin lipire

HUClarul de reascuf.iri posibile:

Denurn Irea

aculel

Durllbilitlltea T,
In min, pentru scule
Inlllt:iaea
din:
corpulul
cut itulul
In_

Finisere, netezire

Degro~"re, semit inisare


Hetarielul prelucrat
Otoel pentru conatrucj:ii de .a~ini

Ot:el inoxidabi 1

Fonta, IIllaje de cupru seu de aluniniu

Toate tipurile de
l1/lteriale

Hllterialul part:il active a sculai


Cerburl
raetllllce
0

Of-el
rapid

Of.el
rapid

Carburi
matal ice

OJ:el
rapid

Carburi
l1atalice

Cf.el
rapid

Carburi
IDetalice

OJ:el
rapid

'1

10

11

20

25

10

10

10

11

11

12

40

10

11

12

12

13

50

11

'1

13

12

17

12

12

15

13

18

13

12

16

13

20

;2

Carburi
metellca
4

4
32

Cui-ita nor.lIlll
~i cupt. de
atrunj it pl en

45

45

63

10

80

11

----._-----

.-----

Tabelul 21.9 (continuere)


0

Cul:it. pentru
lergirea
geurilor

N
W

..-.

10

"6

20

25

45

45

32

10

40

10

10

11

20

25

10

10

11

40

l'

'0

12

50

11

12

10

12

12

11

13

13

32
Cul:it. de reteZlIt ,i de cenelet

16

60

63
80

45

8
9

Tabe t ut

penderrt.a de rigictitatea
ma9ini.i-U11elte, prin tipul acest.ei.a :;;i
de diametrul D, indieat anterior, in nun.
Tabelul

2i. 10- Relo~ia do colcul pentru deter.inareo ovonsului de lucru


in ~/rot, la strunjirea longitudinol5 exterioar~ ~i la
strunjireo frontalQ

V&lorile

Re lat i a de ca.l<,_,[
f>"ntru
ovansul de lucru s, mm/rot

Domeniul

s = C C (0,09
s Ra

Pentru
s

0~500:

Ol-el carbon sau aliat pantru


construc!.ii de ma~ini
0l-el termorezistent,
refractar

Cs

0,0045

1,4

0,3

eoeficientului

0,0046

1,6

Reletia
de calcul

1,25

0,25

Alieje de cupru ,eu de nluminiu

0,045

1,2

0,25

CRa pentru diferite

CRa

Felul prelucr!rii

CRa

De9ro~ere

400
256

Finisare
Netezire

131
0,75

Strunj ire
cil indr ic~
exterioarli
~i prelucrarea supr efe~elor eilindrice interioare cu
ojutorul
cUJ:itelor

Kso

Ks~'

232

17:3,550

-0,6737

442,9'10

-0,8072

Ysx

Ysm

Ysm

3,1338

-0,1786

Alillje de eupru

3,8306

-0,2073

CS"

xsx

Ysx

- meconic

3,9113

-0,46

0,159

- prin Lipire

2,907

-0 441

0,2124

0,5+-0,00625(x -10),
pantru x ~ '100
K x ~ ,- 0,D1(x -90),
s
pentru x > 900

KSTd

Finisare lIi
netezire
Finisare lIi
netezire

xsre
r.

Csre

xsTd
CsTd Td

Finisare ~j
netezire

Finisaro ~i
netezire

Csre

)(sr.
0,7034

1,0000
CsTd

xsTd

0,0150
0,7960

1,814
1,217

.-".--.-.,------.~---,--..~...~...... -, --.,-~-------"'- -------

(21.4)

K
= C z sz
z -s~r.dos~cule reglete

'

Ks Td ~i Ksz
(21.3); Ksl este

Ksr

Csm

Degro~8re
~i
semifinisare.
PLacu~1I 1iKatll:

Ksx = CSK

Ksr

au semnifieatH similare celor de la ~elatia


un coeficient cu valoare dependenfade lungirneain consola a cutitului,
I, in mm!?i de diametrul corpului cut.Ltului., d, in mm, pentru
cut-ite cu sectiune circulara ~i ,respectiv de inalpmea H, in mm
!?i Itmgimea in consola, 1, in nun, a unui cutit cu sectdune
dreptunqhful.araj Kso;" coeficient care 1;-inecant de diametrul D,
in mm,al suprafetei de prelucrat. Modulde determinare a coeficientilor de corec1;iedin rela1;-ia (21.4) este indieat in tal:elul 21.11.
la pre1.ucrarea suprafet:elor :i.nterioare cu ajutorul barelor
portcu:p.t montate in cansola in artorele principal
al ~inil -unelte, folosind cutite annate cu placute din carlxlri mineKm'

xsx

Ksx

Alioj
de
aluminiu

Ksm = Csm Rm

In rel<;tt-iade rnai sus,

Fontl! cenus ie
sau maleabiUI

in MPa )

Y~m

La prelucrarea suprafeteIor interioare cu ajutorul. cup.telor, relatiile pentru calculul avansului,s, in mm/rot, sint cuprinse in tabelul 21.12, in care C , xs' Y sint un coeficient,
respectiv expcnent.i, avirrl valori deperrl~te de natura materialului prelucrat ~i de caracterul prelucrMii, t - adincimeade
aschi.ere, in mm, B - Hitirneacorpului cutitului
sau a dornului
cu sect.iune dreptunghiulara, in mm, d - diametrul seq.iunii
transversale pr~ cu1;it sau prin dornul de sectiune circulara,
in mm iar Ks - 'coeficientul total de corect.i.er
= KsmKsxKsr.KsrJ<szKsl

OlB) sm

cilindrice

Valori
ale, constantelor

O~el

sm

suprbfe~8lor

stadii de prelucrare

Felul prelucr6rii

x,

sm

= C

( HB

---- --

0,045

.~,,:
~'if:-:n~
t~ ~trUt"ljilea

Oomeniul
de ut itizere

0,3

FontA ceous ie , font!! maleabil3

Semif in is er-e

Felul
prelucrllrii

'----

C,CRa(0,016D+8,4)Y/tX

Volorile

inoxodebil

(f<';;':'H:',._;~~:~.1..; i

constantelor

3/i5;-0,0020)Y/tx
0>500:

_.

5,_

Is.

c,liodrie~ extori(~r~ ~i la prelucrsree


interioare cu ajutorul cu~it8lor

de utilizare

~
Pentru

'2 l , -d _ Coof ic ien]; i i ~~~_"


:.,~
....
~-,x~ ,~;

Strunjire
ell indric6
exterioar6

sp

sh

= C

sp

sh

Degro~ere ;li
semifinisare

Degro~are,
1 in isare

Degrol'sre ;;i
semifinisare

xsl
Ksl = Csl l

233
I

Csp

xsp

Ysp

0,54

-0,25

0,3

Csh

xsh

Ysh

-0,215

0,45

semi-

Fin;sare

~L

xsz
-0,1608

0,9714

x
Y
D sP(BH) sp
p

x
y
H shh sh

Csz

1,320
0,1>90
Csl

xsL

-6,8

0,3

Tabolul

Tebelul 21.11 (coot;nuarp)


1

so

= C

so

x
(L/D) so

Strunj ire
cilindricll
exterioarll

KSj = Csj D

Ksl =
Prolucrllroa
suprllfe~olor
cil indr ic
intorioar
cu ajutorul
cu~it lor

esl

Fixare 1n consol~
ssu in mandrina
cu tre; bacuri

Cso

xso

1,10

-0,2

Fixere intre
v1rfuri , cu
antrenor

Cso

xso

1,38

-0,2

Fixere in universel s i v1d

1,66

-0,2

Csj

Xsj

Strunguri

norma le

0,155

0,30

Strunguri

revolver

0,55

0,075

Strungurl

carusol

0,28

0,19

x.j

Cu;it cu sec;iune
circular6

xsl
(l/d)

Csl
2,4859

Kal = Csl (H/l)

"sO = CsD 0

Cutit cu sec~iune
dreptunghiulorll

xsl

De9ro~are, semiflnlsare,
finisoro, notoziro

xsD

La f oLos irea
cutitelor .au
dornurilor cu
sectiune transversall! drept.unghiulor!:

xsl
-0,4014

la folosirea
cut-itelor seu
dornur i t or cu
sectiune trensvers"lI! c ircular!i:

Cs Dap

[mm/rot]
Xa

Xs Y.
6 Ks

de

Domeniul

Haterialul

prclucrat

Ys

Xs

(21.5)

s " C st

rn.
~

KS

utilizare

Folul prelucr6rii

Valorilo coeficientului
Cs ~i ale exponentilor
Cs

Xs

Ys

seu
Otel carbon
pentru conaliat
struc~ii de ma~ini

0,2469
0,0551
0,0361
0,0368

-0,2949
-0,3040
-0,3576
-0,2086

0,3871
0,7085
0,6394
0,5361

termorezisOtel
tent, inoxidabiL,
refrecter

Dogro~8re
Semifinisare
Finisare
Netezire

0,2065
0,0475
0,0389
0,0307

-0,2926
-0,2978
-0,3917
-0,2151

0,3865
0,6980
0,5709
0,5292

Fonti'! conu~ie,
font~ meleabi l6

Degro~6re
Semif in isere
Finisare
Netezire

0,2248
0,0636
0,0365
0,0333

-0,2840
-0,3148
-0,3564
-0,2350

0,4361
0,6958
0,6450
0,5646

Atiaje
de cupru
sou de eluminiu

Degro~are
Sem if in isare
Finisare
Netezire

0,3127
0,0711
0,0422
0,0415

-0,2953
-0,3046
-0,3642
-0,2134

0,3830
0,6982
0,6547
0,5500

Otel caroon
sau
aliat pentru construc.ia de ma~ini

Degro~are
Semifinisare
Finisare
Netozire

0,0600
0,0175
0,00934
0,0100

-0,2661
-0,4204
-0,3847
-0,1846

0,7571
1,0620
1,0000
0,7849

O,el termorezistent,inoxidabil,
refractor

Degro~ero
Semif inisare
Finisere
Netezire

0,0500
0,0155
0,00798
0,0085

-0,2715
-0,4145
-0,3794
-0,1976

0,7500
1,0420
0,9896
0,0785

DC9ro~sre
Semifinisare
Finisare
Neteziro

0,0650
0,0194
0,0100
0,0130

-0,2640
-0,4246
-0, 3796
-0,1737

0,7650
1,0580
1,0100
0,7350

Degro~are
,Semifinisare
Finisore
Netozire

0,0700
0,0208
0,0114
0,0120

-0,2500
-0,4265
-0,3750
-0,1853

0,7650
1,OnO
1,0040
0,7850

Fontll cenus io ,
fontli maLoabilli

At iaje de cupru
sou da aLuminiu

in care D/IP este diametrul arborelui principal, in nun, ~=Lap'+Ld'


fiin:i .l.un;r.Lmea
in consofa a arborelui principal, in mm,Ld l~
barei p::>rtcup.t, in mm,iar Cs' q., Xs ~i rn.- coeficient lli respectiv exponenp. ale caror valori sint deperrlentede
natura materialului prelucrat lli de caracterul prelucrart.i, (tabelul 21.13).
La prelucrarea suprafetelor profilate, modificarea valorii
efective a ~ului
de atac principal le face necesara rncx::lificarea, chiar in timpul prelucraraf , a i'l'driroiiavansului s, pentru a se asigura con::litii aproximativ constante de lucru. Aceasta mcdificare se va efectua prin interme::liulcoeficientului

aVDnsulul de lucru la prclucrarea


intorioare cu ajutorul
cu.itelor

Degro~are
Sem if in isare
Finisare
Netezire

xsD
0,2534

raloceramice, avansul s, in mm/rot, se determi.nii cu ajutorul


relap.ei:
q.
s

= e st

Rela.l! f~fttfU ~at~lul


suprnfeiotor ciliodrico

xsl

1,6454
CsD

Relatia pentru
cnlculul oVensului de lucru,
s, mm/rot

-0,6244

Csl

0,2033

2;.12.

-----_ .. ----

Lep

In fiecare punct al profilului rezultat intr-o sectdune atiala printr-o astfel de suprafa~ se poate def:ini un un;Jhi Ul,
intre tan:;jenta la profil in punctul respectiv :?i linia virfurilor IDallinii-unelte (fig.21.4).
Pentru 0 suprafa~ cornea, de exemplu,acest unqhi, Ul coincide cu senriunqhful,de la virful conului. Se va conaidera ca
valoare p::>zitivcla unghiului Ul acea valoare citita in sens trigonometric. Variatia unghiului Ul de-a lungul profilului
suprafetei prelucrate va determina 0 modificare a valo~ii efective
pentru unghiul de atac principal x,,:

K;x'

234

235
;

....i.,...

:,(" :::: x -

(21.6 )

ill

in care l( e:;te valoare constructi va a un;hiului de atac principal. De exemplu, pentzu punctele de capat ale profilului, in
sectdune axial.a, al unei sfere,' unghiul Ul se poate determine prin luarea in considerare a coordonatei p:>lare llfY3hiulare
ex:

valorile constantelor
Tebe Lu], 21.13.

Metarialul

prelucret

O~oluri
l iat e

cnrbon ~i npentru
con-

structii

da m8~ini

Cv'

(21.8 )

!?i Y; depinzirrl de natura materia-

ValorHe
const
telor din rela;;. pentru detOMliMr8a
aYansului la prolucrarea
suprafetelor
interioare
cu ajutorul
barelor portcutit, I>OIltatein oonsoUI in arborelo principal
at ~inih.nelte,
folosind CUJ:ite cu pllk:u~e din C3rburi
aotelieo sau din aeteriale ainer.loceraaieo
Valori ale constsntelor

Cerecterul
prelucr~rii
1

Cs

Xs

qs

Ills

Degro~8re

0,2423

0,4285

0,7231

0,2280

Somif i n i sere

0,0959

0,4508

0,7616

0,2112

0,4310

0,7814

Fil1;S8re

0,0268

Notndrtl

-'-'-"--'0,0043

----.-,--~.-"'-,...--'-,

----- ----0/,809

0,7146

0,1552

0,4305

0,7503

0,2166

0,0772

0,4499

0,7650

0,2145

rofrnctere

Finisere

0,0245

0,4543

0,7672

0,2257

Netezire

0,0030

0,4911

0,7585

0,2347

Degro~6re

0,7126

0,4554

0,6140

0,3i04
0,3205

Semif in isere

0,4038

0,5349

0,6289

Finiscre

0,1114

0,5074

0,6293

Netezire

0,0211

0,4926

0,6301

0,3378

Degro~8re

0,6710

0,4772

0,6129

0,3099

SemifiniserE!

0,3688

0,5451

0,6273

0,3199

Finisare

0,0947

0,5297

0,6245

0,2933

Netezire

0,0184

0,5195

0,5806

0,3056

,311f.

lului prelucrat, de marimile adincimii de aschi.ere t, in mm!?i


avansului s, in nun/rot~i fiiJrl irrlicate in tabelul 21.14.
viteza de aschi.ere determ:inati pe baza relatiei (21.8) va
lua in considerare unele conditii concrete prin inmultire cu
. valorile unor .coeficienti de corecl;ie calculati conformindicatiilor existente de asemeneain tabelul 21.14. Ace~i coeficienti tin cant de durabilitatea
T a cutitului, in min (~T)'
de
rigiditatea masirdd-unel.te, prin valoarea maximaa diametrului
Ds' in mm, a semifabricatului ce se poate :instala pe mastna-uneal.ta (~j).' de na~a ma::erialul~ prelucrat, p;in ct,uritatea
HE a acesfuia, e:Kpnmatian MPa,ID cazul otelur~lor !?~al fontelor, respectiv prin rezistenta la rupere prin traqiune ~,
in MPa,in cazul aliajelor de alurniniu sau de cupru (coeficientul Kvm) r de valoarea unghiului de atac pr:incipal x, in grade,
de valoarea 1.Jn3hiuluide virf al cutitului, e , in grade (~,,).
La deqrosare ~i la semifinisare, pentru verificarea
puter:ii efective de ~ere,
se va folosi relatia:
. xN YN
Ne=CNts
[kW],
(21.9)

.~ v,

Semif in iser-e

Aliaje de cupru,
alieje de aluminiu

Cv

[m/min]

!~~~H..-:h~t~f\!1

Oteluri termorezis'
tente, inoxidabile ~i

Font~ cenu~ie,
fontil met e eb i t d

In modpractic, la stnmjirea unei


suprarete profilate, conturul acesteia in sectdune axialc1se va l.rnpc1rp.
in zone corespu:nzc1toare
unor valori
ale coordonatei tm;Jhiulare p:>lare
ex = 5 100 Pentru fiecare dintre
punctele astfel obPnute, se va deFig. 21.4.Determinsrea
velorii
tennina unghiul lee' in grade I?i, ulterior, pr:in :interrnediulcoeficientuefective a unghiului
de atoc principal
lui Ksx' valorile corespunzc1toare
ale
avansului de lucru 5, in mm/rot ( aceste valori unnirrl a fi incluse in proqramul,pentru coman::ia
numerd.ca)

Viteza de ~chiere v, in m/min,se calculeazc1pe baza unei


rela\:ii de forma:
v=

1
09gro~are

(21. 7)

Ul=90-ex

l~L~lu~ l.'t.13

.-

valorile canstantelor fiirrl precizate in tabelul 21.15, depinzind de natura materialului prelucrat i de starea suprafetei
semifabricatului. Puterea efectiva de aschi.ere determinati astfel se va inmult.i cu un coeficient de corectde KNIII, calculat
conform .indica\:illor existente in tabelul 21.15 !?i' care t:ine
cont de proprieti~ile materialului prelucrat, prin duritatea HE
a acestuia, in MPa,in cazul otelurilor i fontelor, respectiv

0,2186

_-.

--,",.- ..

0,212~

236

237

~..L._

Tebelul 21.14 Velori ele con~tantelor din reL&tio vitoz~i do 8~chier~


~i ~l
de calcul al cooficientuLui de corUQ~io ~ vj'
tezei, la strunjiree longitudinaL5 exterioar5, La strun'
jitea frontoli ~i la prelucrorea suprofatelor interioere
cu ajutorul cu~iteLor
A. VeLori eLo constentelor din rele.ie de calcul e vitazei de 8~chiare, v
K
Condi,ii de lucru
HBterialul prelucret
.< 0,4
!

12

Cv

Xv

Yv

150

0,287

0,25

s, mm/rot

t, mm

0,4 ..1.0

O~eluri pantru construct II de


mO$ in i , otelurl de scule,
oteluri pentru rulmen~i

> 1,0

190

0,30

205

>

12

0,30

Kvm

mvm
Cvm Rm

0,6

130

0,10

0,25

113

0,10

0,4

> 1.0

79,3

0,10

0,6

98,7

0,15

0,25

> 0,4

107,5

0,15

0,4

0,4

87,6

0,10

0,25

> 0,4

95,6

0,15

0,4

< 0,4

112

0,15

0,4

> 0,4

114,1

0,15

0,4

< 0,4

87,8

0,10

0,4

> 0,4

97,8

0,10

0,25

0,4 .

C
vHB

(HB) mvHB

12

V)(

= Cvx

'"'

""

.. ,.,.. ,-

~
....

,.

..

-,,'.,

_",

'.

CvHB= 10307

mvHB= '1,208

Font6 cenu~ie, fontA


maleebilll

CvHe= 30981

mvHB= -1,37

AliBje de aLuminiu

Cvm= 9,57

mvm= -0,364

Al ia je de cupru

Cllm=6,49

"

mvm= -0,285

Cvx= 3,62; xvxc 0,004; Yvx= -0,29

Pl6cu~! fixat6 prin Lipire Cvx= 0,45; xvx= 0,34 ; Yvx= -0,15

Tabelul 21.15. Valori ole constentolor din rela~ia puterii efective de aschiere ;.iIIOd.Jlde calcul al coeficien$:ilor de eorect ie pantru
puterea efectiv~ la strunjirea longitudinal3 exterioori,
strunjiroa frontal5 ~i prolucrorea suprofe~olor do rcvoluJ.ie
intcriooro cu ojutorut cu~itolor

Otelur i inox idabile


<

--,

Placu~1Ifixatlimocanic

xvx Yvx
It

..

O,eluri carbon ~i ollote


pantru constructii do mo'
s in i , termorezlstente,
inoxideb i le , refrectero

(HB - In MPs)

0,4

0,4 ...1,0

<
!

0,4

vm

K
<

..."_"~"':r.J!!mJ.~N::':1~"-""'""'"

A. Valorilo const ent.elor din relat ie puterii efect ivs de a,chiero

------_.

> 12

Stareo suprafetei semifabricatului


Hatorialul prolucrat

__

Cu crustA

F!rlicrustA

S 12
FontA eenu$ie sau male&bllli,
alisje de cupru sau de
aluminiu
>

12

B. Determinarea eoefieien~lor de coreetie a vitezei de a~ehiere


Relet-ia de calcul

Domeniul de utilizere

XII

YN

CN

xH

Yii

Ot-elcarbon ~i aliat pentru eonsrructii de mas in i

5,011

0,645

0,436

3,943

0,688

0,436

Oi-eltermorezistent, Oi-el inoxidabil, o~el refractar

4,121

0,5:'3

0,3402

3,300

0,613

0,3623

Foots cenu;ie, fontll maleabill!

4,009

0,534

0,468

2,253

0,653

0,441

Atiaje de cupru sau de eluminiu

3,706

0,532

0,315

2,85

0,648

0,313

2.
B. Coeficient-i de corect-ie a ~terii

Carburi metal ice,


fixare m"c8nic~

CvT= 3,735

Csrburi motllliee,
pll!eu~e lipite

CvT= 4,100

myT= -0,"513

Oi-el rapid

CvT= 4,100

myT= -0,"513

Material mineraloceramic

CvT= 5,166

mvT= -0,402

Strunguri revolver

Cvj= 0,55

Strunguri norma le

Cv;=0,155

mvt
mvt

Strunguri carusel

Cv;= 0,28

mvj=0,19

Moted'
lIIyT slul
sculei
KvT = CvT T

IIIvj
KVj = Cvj Op

Valori ale constantelor din


relat-iade colcul

CN

238

mvT= -0,388

Relet-iade calcul
xNm
KNm = CHm (HB) . (HB - in MPa)
xNIil'
KNm = CHm Rm

efective la de9ro~are ~i la selllifinisare

Matarielul prelucret

CHm

xNm

Ot-el

0,0019

0,813

Fontl!

0,0164

0,541

Aliaje de aluminiu

0,234

0,259

Al iaje de cupru

0,133

0,327

0,075
0,300

prdn resi.stenta la rupere prdn tractiune


~, in MPa, in cazul
alia jelor de aluminiu sau de cupru.
M&imile o::anpanen:telorFx' Fy liii Fz ale for,t..ei de ascrdere
(necesare pentru eventuala verificare
a unor el(~mente ale .sis239

--~.----.-,--,,..
---.~-I

temului L"
" .:><-:-;) se dete.nninit
5.n.conforrni.tat;e cu reld\;-iile
din "'~1.-clu' ,', '.~. D';<'l)""""" '1'';'" 11,<.;m.;]0 (U'IT"Y"l .'ntel().... P F'it
F , in N, di versele verificAri se pot realiza utilizind relat~de de calcul specifice strungurilor clasice.
.
Pentru ret:ezare ~i pentru strunjirea canalelor, avansurile
de lucru s , 5n nun/rot, se determi.na conformrelatiilor din tabelul 21 .17 3i se corecteaza prin inmultire cu valorile coeficientilor c.,:: cocectie irrlic.:'1ti de asemeneain tabelul 21.17. In
rela1;iile pentiru determina.rea avansurilor de lucru, s-au folosit notatiile: Dmin - diametrul final al suprafetei prelucrate,
in nun;D - diametrul initial al supraf'eted, mm;Cs' x.' zs' q.,
p - constante ale caror valori depind de natura materialului
p~elucrat !?i de raportul Dmin/D; Ds - diametrul semifabricatului, in nun;b - l~timea canalului realizat
de catre cutit in
cadrul unei singure curse de lucru, in mm;Dp - diametrul maxim
al piesei ce se poate instala
pe nasdna-uneal.ta, in mm;L lungimeain consofa a saniei portcutit (la strungurile c:anriel)
\"..ClJ_"':::"._

'

,c.,.: .

-.,_'..

.....~:;',

.~

..
1.,.A-

....t;..;:;

1I.ll. ....
~j.~

__

A.;~I!

.-'.

~.I.

l.

.,

):t

0.

'-o

st:

-'"g

.-"

Fz " C t
F

"C

-!
i~

sY

200

1,0

0,75

125

0,9

0,75

Y
F

= C tX sY

65

1,2

'"

'0c 0.
0"
u

eo
o~~
~oo

I'-

If'I

~..oM

-8:!

'-

loo Cl

il ~

......
> c
c'-

- .-

'-o

-8

::I "

~''-~

ii .-

u."
~
~

.,"
>
c

"
:J
:J

..
"

'oJ

000

-8

-8

Cl

,!,

.,

-;;

-;;

:J

:J

'-0..

.,

:J :J

0'-

.....

"',..~"
.,

1) 6
:J

.!.3
Cl

.,

-;;

x
0
_c:

Cl

..
Cl

Cl

+'C

...s

...o

Cl
..

" 0

0.---.....
"

0'
-------

~~
"c.,:

'0

.,o <,'-

'-~

-8

.,

...,
"

16 Pfcos. \'01. 2

s
,,'

--

.1)

'"

:J

''"

'~I

.."

"'I

~~I

oJ

~
~o 00.
"
tT---:---.

0>

"
tT-----."

"

'"
~
o

'"
'-

0.
:J

...J a.

11)

>

0<

MMM

c:
1) .s

O:J-

000

It!.-

VI

U.2

' .

.-

0)

~M...M..

VI

'-

...
0

:J

loo
::I

~!

o
-'Cl)

000

0.
:J

:..g::z

"

co

~u

Cl
CD L

06.0
.0
"

:i:

20

co

co

UI.~

oJ

"
~d

NO

'0'.1';\'

"'..,..,

..

oJL.

"'-

c:

.-<>-M

0...
0...
-,
000

- .O.N...
000

Cl

co .... 0

CD

1'-0)

If)

VI

'Cl

..
:J

"'1'-

NO

., 0-

L.

-0

"

L.

""'"

.1';\'

MMM
0"0"0'"
VI
vt VI

:J

..-00

NO

O ..N... .- ..

000

~
o...
o...
q....

'0'.1';\''0'

,....,.
..."'1..0...

000

0'-

0"'0"0

N.,.N ...- ...

OM'"

000

'''-

-8

::I
loo

'"

.,

- .. .
..-

t-

000

~E+J
0.'-0
C>

0.

.- .-

If'I''''''
NNN

'-C

o
::I

N.N..
N...

000

"''''

L.

11

1l

000

NNN
0"'0"'0'"

'" CO..o
N
00

~Io

.-.,

N ..N...N...

000

..

"''''

cc
0
o .
'"

.!
.~
..

N...N...N..

000

2...

la rin::iul lor coeficientii de corectf,e a avansurilor iau


in considerare proprie~tile
mecanice ale materialului prelucrat, prin duritatea HB, in MPa,in cazul o1;elurilor i al fontelor, respecti v prin rezistenta la rupere prin tiractdune ~,
in l1Pa, in cazul aliajelor de aluminiu sau de cupru (coeficientul Km)' raportul intre Lunqimeasemifabricatului, L, in mm~i
diamehuJ. initial D, in mm(Ksl)' parame:trul de rugozitate Ra'
in J.iIIl, pentru suprafata ce se obtine prm prelucrare (KsRa)'
Viteza de aschiere v in m/min. se calculeaza in acest caz
cu ajutorul relatiei:

~~~
000

"'''''''

...

-8

000

N..N ...N..

000

!,~LU

1. La prelucrarea aliajelor de aluminiu SBU de magneziu, valorile for~elor


de a$chiere se vor mic$ora, fa~~ de cele din cazul o~alului, de circa
5-8ori;
2. Pentru 'retezare $i pentru
strunjirea unor canale circulere, (or~ele de
a$chiere corespund rela~iei:
F = F
C eX sY
in care B este latimea cu~itului~ In mm, ia; C, X $i Y sint constante evind valori identice cu cele din cazul componentei F ;
3. Pentru retezare $i pentru canelare, pe masure patrunaerii sculei in canal, fortele de a$chiere inregistreaz3 0 cre$tere de 15-25 %.

"'''''''

000

000

.,

0,65

N..
N..N

N...
- ..
N

.!
...

g
Observa~ii:

>

11

tIC sY

11

lJ')u"'\Lf'l

000

"

s:

loo

Rela~ia de calcul
x

".,

~
co

Valori ale constentelor


C

co

Tabelul 21.16, Relatiile de calcul ~i valorile constantclor pentru deter.inarea liri.ilor coepooclltelor fortei de a~iere,
in daN, la
strunjirca exterioara
~i interioara a unor semifubricato din
otel (R. = 7SO HPa)

tT"

Cl

:..n. 's"ll.f\
NNN

.,

X.o

.-

'-

c~0

NUlo.a.

'"

"

.," 0.

.0

'"
EO>:J
C
" :J

..

""L.

......
~

oJ

c
'"

:J

'"

"

241

240

~<A."

..J

-,._-_._

...._--------------_._--_

.._-._._.-

-_._--,..-

----'--

c;

Cv

.~

I,,
f.:...
.'~.

%~

...
~

, t:
-o

.-

'2

~
~
~
...

...
...

11

s
to

11

11

11

'"-o
...

"

Valorile constantelor din relatia vitezei de aschi.are (Cv'


x , Y , q ) sint dependentede natura materialului prelucrat l:?i
d~ mfu.im~avansului s (tabelul 21.18);
viteza determinatAcu
ajutorul relatiei (21.10) se inmulte;;tecu valorile coeficientilor de corect.i.e, care till cont de propriet:11tilemecaniceale
materialului prelucrat, pr in duritatea HB, in MPa, in cazul 0te1urilor /ill a1 fontel.or , rospoctdv prdn rezistent.a la rupero
prdn tractiune Rm, in cazul aliajelor de aluminiu sau de cupru
(coeficientul Kvm> :;;ide durabilitatea cutitului T, in min. Indicatii pri virrl mcdu1 de determinare a coeficientilor de corectie a vitezei sint cuprinse in tal:elul 21.18.

11

ee

~
L-

...

~.I..
.

;..

~
'"....'

11

11

~.
u

~
u

-c

N'

11

11

tI
u

0':

...

...
...'

11

iI

"

".

to

'"0

...,

11

-;;

(I(

~.

' ...;.....
:1

i.1

.Tabelul 21.18

~
~

~ ..

C
0'-

.,..

L.

a'1

...

,
4

4
1

1
~
1

...
.
'e

L.

L-

I -......
.-~

~,

...

.. 0
., 0

'5

".

III

er )(

0
C

...

-..... ..." -...


'-

.-

-8

"c

L-

co

...<-

...

...".-'-

...,.a"

~
-

L.

co

co

L.
Cl

...x

.~
<

;;:

>

C
0

:J

.-

C
0
u,

()

0<-" co
to

"
-8"

.co..,.,

..."

<-

-0

L.
Q.

-8

co
....

().-

.-.,' .."
... .L.

"
e
;;;
"

co'

.8 -8 .-

ale constantelor

Domeniul

L.

e
c

..8

C .,
:3'-"'0
Cl ..,..-

L-

"0
C

Cl

. -

- .ll

~I

...

.,
;;;

A. Valori

Valori ate constontelor din relatia vitezei cb asch iere s i


80dul de colcul ol coeficientilor
de corectie la retezarea
::;ila strunjirea canalelor

'8o
OD

~o

...

e"
....

-8

L-

OD

L-

Cl
Cl

..;

..

...

.,

C;
Cl<

e
x

"~ ~
IQ

:x:

~
E
<I)

u
11

..

e
lo<

.. e

Cl

c,

2:

.-,

ex

.. ..-

u
11

IQ

..

:x:

c,

lo<

:I;

vitezei

co
<-

...

.,

'0

Valori

Oteluri carbon ::;ialiote pentru


constructii de ma::;ini, oteluri termorezistente,
ct e lur i inoxidabile,
oteluri refroctare

>

.,

<-

III

c
o

"0
C

"c

.-

Fonte, aliaje de cupru,

"'-co

...,

de a~chiere

S .Determinorea

..."

Relotia de calcul

s 0,2
mm/rot

ale constantelor

Cv= 179; xv= 0,1; Yv= 0,4; qv= 0,1


Cv= 104; xv= 0,1; Yv=0,75;

s > 0,2
mm/rot

qv= 0,1

C = 140; xv= 0,1; Yv= 0,4; q.,.=0,1


v

aliaje de aluminiu

coef ic ient iLcr de ccr ect ie a vitezei

de asch ier e

L.

L.

...

Domeniul

de utilizare

'"

~
0
...

xvHB
KvHB = CvHB (HB)

Valori ale constantelor


din reletio de calcul

Oteluri carbon ::;ialiate pentru


constructii de mo::;ini, oteluri
termorezistente,
oteluri inoxidabite, ot e lur i refractare

CvHB = 10035
xvHB = -1,213

(HB - in MPa)
Cl

ee
x

~
...
,

CvHB=13113;

xvHB=-1,2b4

Aliaje de aluminiu

CvRm = 1,2

Al i0 je de cupru

CvRm = 1,34

'"'

font! maleabilA

Kvm = CvRm-O,00132(Rm-100)

Cl<

Cl<

Cl

'" ..co

11

Font! cenu~ie,

..

... 10

pentru calculul

de utilizare

...
Cl

din relotia

<-

.,

:0.,

Cl

""

Cl

8..~

-8"

~
'~
I.'

Cl

..
2S.!:
'-

co

.,

L-

"N'"
., o

~
~

..

I.

(-)

"

Dmin

C>....

qv

=, Yv
b s

..
..

'"~

(21.10)

[m/min)

..
..

(Rm - in MPa)

'"

lo<

xvT
KvT=

""

242

CvT T

Moterialul
sculei

Carburi

Otel rapid

243
......:.....-

metal ice

Cvr"

11.,63; xvT= -0,b08

C = 7,98
vT

; xvT= -0,566

t,
/.",

,-'.'

,
)"

..~- -- =". -~ ..
I'

I :/1

<-

,-

AI

.0,

r-

~. ~,

"

(1'
I

"-r-l--l -<.-~-.I
::,. I 0,1, . I I ~ I

C'~

-.J

I
,

~i

L.

AI

.c

~
-8
Cl

..
0

-.;
..

"5

'?

I ~I~I!I~I:'I~'I ..

..

B..

B..

Cl

Cl

.,

c--

., ..o

..

0-

0-

Cl

"

....

..

.c

8.

c
::>

-8"

....o

Cl

:s

.."

'-

~r
'"

"

l-

~ ..

"
.s8.
"> 6
';;'~
..
~

.."

Cl

a:;::

..
:J

{l
"5

'-.....
....

L.

.s...

"

...

:>
I-

<

:;

.8

"

t-

..

"..

"

o,

~.,

Cl

.-

>(

11

C>

Cl

...

Cl

I.L

..
:I
L.

I-

8..-

.. ...

L.

"0

...

.-

..

0'"

(J

.-

Cl

... .,

L.

...
0

"

{l
.
....
o

Cl

cc

x>

>
)(

a.

C
0

::z:

'"

>
>-

;;;

;;;

;;;
o,
>

'"u

">

:x:
~

::z:
~

x> a.

a.

a.

>

>

>

""

""

">

>

>

F iletare
e)<terioarli

I.fontll
Font!! cenus e ,
maleabill!
i

;:J

F iletare
interioarl!

2,07

3,06

409,13

508,21

6,69

xN

1,49

1,52

0,62

0,62

1,63

YH

-0,115

-0,13

-0,78

-0,85

-0,39

GAURILOR

succesiunii fazelor de prelucrare

Recornand.arile
din cadrul acestui subcapitol sint aplicabile, in principiu, in cazul preducrar.i.Lorprin gaurire, largire
cu bJrghie sau cu largitoare, centruire, adincire, filetare cu
tarozi, alezare, pre'lucrari realizate pe mas.irii,
de gaurit,
rna~ini orizontale de alezat ~i frezat, nasiru de gaurit in coordonate, centre de prelucrare, strunguri etc.
Pentru stabilirea
succesitmii fazelor de prelucrare, in
raport cu cerini;ele privirrl dimensitmile, precizia ~i rugozitatea gaurii de obl;inut, dar ~i cu alte particuJ.aritati ale suprafet;:elor (existent;:aumri,fund plan, a unor filete,
te!?ituri,

x > 0..

a.

O~el termorez istent , o~e.l


inoxidabil, o~el refractar

KN

A. stabilirea

0 .. u,

>
>-

>
>-

F ilete
scurte

21. 3 . PREL1JCRAREA

(J

...,

-"5

1';,1

:>
c

.., .....
.. ~
.....

....

...,

I> 0

..

.8~

c
e
o

~c

"..

8.~

ID

:J

.,

.o

.. 0 ..E
'-~c.. ..c:0
.-
.,,--.. .,'

.;

Filete de tun9ime normall!

10

>(
0

C~

.,.

U'"

Cl

..

Cl
"0

c '.8ti
. :>

o cc..
~".. '0 ~"
... 0... 0AI'-

"

..c

Cl

G~:.
\-::

(21.11)

[ kW ]

Constanta

:>
c
L.'_

n ..

'-

<Xi

O~el carbon ~i o~el pentru


construc~ii de ma~ini

0'-

..

..., '-..
'-~"
..

Cl

Cl

.
..

...c
:J

~CI

u,

F'

c"O

C>

"
.tl

co

.-

..

u,

YN

(HB)

i'

Tabelul 21.20.Valori ale constantelor din rela~ia pentru calculul puterii de


a~hi8r8
la prelucrarea filetului
metric triunghiuler, utilizind co~ ite co plilcutlldin carburi metaU""

.-.... ....
s....:.
n
., "

8.
....."

Cl

!.;.

-8~

Cl

Cl

.,

Cl

'0

Cl
L.

'tJ

...

L.

Cl

.. .. ..,..
..

..

C>

:>
o

-- ..
'-........"

Cl

Cl

...-.. ..'."
.... .
.
.. ...." .... .."
..

.8 .8

0-

..Cl

Cl

..c ..c ~
8. 8.
.. .. .... ..
c

Cl

"
..

G>

..
e
:J
o

... c ..c

~"

'-.......~
"'~"

e
..

L.

c-

..Cl
Cl
0

L.

:'J "Cl
-8 i
.! g
Cl

Cl

= KN

~!:

in care HE este duritatea materialului prelucrat, in MPa.Valorile constantelor KN' xN' YN din relai;ia puterii efective de
aschi.ere la prelucrarea filetelor metrice triunghiulare, utilizirrl cui;ite cu plc1cui;edin carburi metalice, sint date in tabelul 21.20.

Cl

c--

:CC;
..

.,

0::

Ne

C>

0-

.... .. ...
~
c
:J

~ ...

Cl

XN

..
B..
.,

Cl CD
..
E
:J
o

I~

f::

.CJ

:0-';..

:J

g"

..

..
"5

..:I

.,

.... ..

Cl

c--

a.

Cl

Cl

c
'- "0
"0 'IJ IJ

l~

'"

;:!

B..

..

oAe
':J
o

~
-8

Cl

oAE
:J
o

t-

..

-.;..

"0

ca

~.

....
Cl

.~::
ca

I~

<A

..

., ".,

:0-';..

"[

Cl
AI

g
'"
.,.,

L.

N.

prelucrdrea filetelelor folosirrl c,"utite cu p'Lacut.e


din carburi metalice, calculul vitezei de aschi.ere v, in m/miri
,
se real.Izeaza cu ajutorul re'lat.Li.Iordin tabelul 21.19 , prin
luarea in considerare a pasului p, in mm~i a duritai;ii
HB, in
MPa,a materialului semifabricatului. In ace'Las
i, tabel sint indicate ~i valorile constantelor Kv' ~ ~i Yv' care intervin in
relatiile de determinare a vitezei de a~chiere.
DeterminareaI=Uteriiefective de ascaiere Ne' in kW, se efectueaza folosind 0 relai;ie de forma:
S\:':ftn\

1 Ie"j
I.,'

.1

~I~I~,II

'?

L.

>

'?

~
~

'".. "!. ::t,


..0

,.>1

... --,'

":~'
,!..,

244

245

~L
"~ '.,_
..........
- .....
'..
~..--' ...
-.'''7~.-.-~.

:,...-,'/

"v- .

';\.,.,;~

'.;.~:':-_~'.'

-.",-~_,

,,,~,,":

'''''r-''''''~'-'''----'---'

.p

.~

_."

--_ ..... -

--

..

-.---------------------~

I
.,~~~

~
~~
~l
j

1
~
~

1
,I

~
~
.1
1

a unei suprafete lamate etc.), se pot utiliza reoomandAriledin


tabelul 21. 21. Daca in procesul tehnologic este prevazuta 0 0perat.Lede tratament terrnic, ee ar avea drept consecirrta 0 inrautatire a valorilor indieatorilor de precizie sau de rugozitate in report; cu situatia anterioara, se vor repeta eventual
unele clintre preducrari.Le aplicate inainte de tratamentul termic.
'
Atunei cirri se solieita asigurarea unei poai.t.i.Lsau a unei
directii eit mai corecte a' axei gaurii, este necesara ineluderea unei, centruiri in cadrul succesiunii fazelor sau operatiilor de preluerare a gaurii.

-o

0-1 ~

,..

~1

1
1

:1

.. ..

-'<

+
en

+ +

:!J

.: I ::

S~
..

"''''

~
~
+

!i

'"
~'"
0<
u+

-8

;:

'"

c,

N
Cl
'to

'.,"

.~

G>

'".,fN

" ~
<>..1::
'"
~ .,

Cl

.=

:::J
L.

...

~.t.

.-

~~
+

VI

~~
u..+
~
~

~
'"
~
N

C>

..+

....
'"
~

'"
~
~

I
"
.!- ... IQ

IQ

...

'"~~ '"~

;:

(,
.- ~ "

0..
,_ ~

...

Cl

o
'"..
~
+

~~
~ ~"

~~l~~
~ ~8
~ ~"

~t_~

["'z

N~B

cL.

e--

t-L..E

~:i.;:-:l
--+Ill

C
c_

"'<-"'0en
o

LJ
,

:z

'"

...:-

co
.-

I
247

.r
r

.L
." ..

-_.,

.... _ .... _---

._--, .. .._._-.-------_.
,

...

__ ..,- ----_. __ .._---

u..

;:

.....
~

[~

tC

Cl

t..J

D .;:! ~

c;

t(Lt-CO

0..(,-=

[~50

t..

+J ~

:J

.
UL.

.~N

:J:le

.L

c-L
.

co..o

<-

_~

:>L..IO

Cl
U

...

+A

t..tU

: ..,

;:

-G

U"G::JL.IO

z:

...

u.,.,-

'"~

.....

-G>

~u
XI)

"...
xC)

'"
~

(,
._

.: ~ -8

ou
XCI

.-

(,
._

N~

UtU

~ .

~ ~ ~ .!

VCI

~ +'

OCl

~
u,
....
~

o
'u

le
~
.,

.- .- .-

--L

[A5

:,:,

.-

0
._

+J

g ~

~.- ...

co

L.

~
~

a
u

'"u o
-'
~

--G

t-

Cl

~
~

'"~

'" -'
'"+
o
;!,~;!,+ ~u
'"
-'
~ ~
~ ~

..

-.J

--L

;: ~~ ~

"'I
.8

O-'Cu

.,

'"..

'"l'

ID
ID Cl>
-1(1)-1-1

U"'CI-

~ -~s~
i~ue

~
L

>
N

<>
.- ~

.r::::>"0

'"

~
~

;!,~;!,+ 'u" o+
~ .....
... -'
~

'~"

Cl)

;:

ID '"
-ICI)-.J-I

~
~

ID

'"
~
'"
~
N

Cl)

I--

(21.14)

Cl)

..J

~N

~~~+

f--

Pentru adincirea conaca, diametrul sculei va trehri sa eorespunda relatiei:

u..

~o;;
"''''
~~

+
'"~u.. l'u..
u..l'
Sl'

Bl'9

'"
~~
u..+
....
~

+ u.. +

'"
Ul
':(u..o;;
5~5",
.",+ ..

'"

~~~~
~ N
~
~

...

(21.13)

'"

8.

~~
u+
....
~

.. ..

u.c,
~~
"''''
~~
~N
"'Cl>

Il'I

Cl

III

oD

!if--

Se cuvine mentionat faptul ea, in concordantacu valorile


adincimilor de aschiere , se vor stabili cliametrele n, ale sculelor pentru fiecare faza i de prelucrare:

246

+ '"
VI<

> Dj-1 + 2f,

~+

"''''
~~
8~+
...
~

L.

t = 2,4'0,23 = 0,552 nun

e,

Cl)

(21.12)

2tj+1

z: +
+

z:

Unele recomarrlariprivirrl modul de stabilire


a adineimii
de aschi.eze pot fi formulate pe baza datelor clin tabelul 21.22.
Desigur ea la gaurirea in plin, adineimea de aschi.ere va fi egaM cu jumatate clin cliametrul burghiului folosit. Pentru largirea CU lckgitoare ~i pentru alezare, in raport cu cliametrul
gaurii ~i cu caracteruY'pralucrarff , adineimea de aschi.era se
stabil~e
t:i.nind cont de recomandarileexistente in prima par_
te a tabelului 21.22. Se vor lua de asemenea in considerare
prelucrarile anterioare celor doua mentdonate(largire cu 1argitorul ~i alezare), prin fol.oai.raa unor coefieienti de corectie, ale caror valori sint indicate tot in taJ::elul 21.22. Astfel, de exemplu,daca pentru un diametrud= 16 nun, alezarea de
deqrosare se efectueaza dupa gaurirea cu l:urghiul ( far-a a fi
precedata de vreo prelucrare prin largire), este necesara 1uarea in considerare a umii, coefieient de corectde a adincimii de
aschi.ere Kt = 2,4; intrucit valoarea initiala a adincimii de Cl!?chiere, recomandate in prima parte a taJ::elului 21.22, este
tjn= 0,23 nun, se va calcula adincimeapropr.iu-ai.sade aschi.ere
t, in modulurmator:

= Dj+1 -

u.~

VI<

III

Dj

+en

"''''
~1~6
S~+ u..<

B. stabili.rea adincim:ij, de a!?Chiere

t =.tin Kt

(I)

~1: "'<
l'+

~N

.""'
,.:1

:i

"''''

1) a.

e
0.-:

"'e

L
'G

..

'" e

R,

~_'"

'""

...'~~4~.'''S;!~!;::''r'''-.:-'''''W~'1h~',:..,~;-.,..,-,.

c-

~~

i"!

....,

~
...

'"e.;>,,-

::

se.;>

L.

- 0
'"
C~ :J
:J a

u~

se.;>

.... .,,

se.;>

a.'N

;::

0)(

a La.

~
...
en
e.;>,,-

0-

"'U
e.;>.1:.

;::

!~
c
'-...a.....
~,

., a

se.;>

e.;>..
Se.;>

~
...

.....
a.
o
..
aog

'"...
~

.s.s
.,

'"e.;> ..
Se.;>

...

'"e.;>
~
...
e.;>
'"
;,

(,
.-

III

N L

.,

'"

Le:
0..''''

a.
Cl

Il

o tJ CI':::s L.' 0

Cl

+'

Le:
D.. ~-

t")

Cl

tJ

a.

..,

.,o "

0,23

0,10

0,06

.!!

30

2,34

0,74

0,43

0,24

0,10

0,06

f.!

50

3,48

0,79

0,48

0,26

0,10

0,07

80

5,00

0,84

0,53

0,27

0,11

0,07

100

6,94

0,91

0,56

0,30

0,12

0,08

....

..co

.,

CD

I-

l-

II

11

"

....
N

::>

-8

..
::>
L

El El

El
Il
L

a.

e
Cl

11

L N
Cl a

CO CO
L
IJ

1),0).t.

00 ..

L L
CJ . 0. me

l; !H~~';:
Q.

:J

.3

.,........

~~.3ij-8 -8:::
-~CJ

Cl

"
L

Cl ..

.8 e li "E.~ l; ~
!!.6.':;f'~OJ

Ci

>
a

0_-'''

C:lZ--"CJ

.."

UU

.,

e
t..
.,

"'LL

I.L

fJ

-' ...u CJ....J cC :J


....... ,-.:J .......
CJ
..
.,U):J(/)~L
G O),u ....J '"
a.

..

0'"
:z: ,",u
0

..

I
i
i
f

I
I

>
L

,.,

I
II

"'!

.}
(

I
.k:",.;:,;

.,--;

Degro~are

ce se executa
Alezare

cu l~rgitor

Semif inisare

Finisare

Degro~are

Sem;{inisare

Finisare

Coaf icientul' Kt
Matritare
obi~nuita

1,0

Turnare
centr ifugala

1,3

1,1

2,4

4,5

1,09

G<'lurire
Largire cu
burghiul

largitor

Alezare

1,0

1,55

1,0

1,6

2,4

Finisare

1,0

2,8

Degro~are

1,0

1,0

Degro~are
Llirgire cu

1,75

Semifinisare

Semif in isare

248

~!,'~~'7":-'"-'

L~rg;re
Prelucrarea
precedentll

..

Prelucraraa

..
"
"

co
...JecLL

Finisare

ale coeficientutui de corec,ie e adincimii. de 8~ch;ere


in func~ie de succesiunea prelucr~rilor

[
I

..a"
~

8. Valori

iI

L
Cl

....

c,

0,41

'00

L
Cl

.,

0,70

Il

..o

+-JoQ.::J::Ju
.0
.,

"'N
...

1,44

'0

::JCaL. ..
C- c 0.'I-

16

a.

. " ..
.,. -8-8"
l-8 ....

.,

..

"0

0,10

Semif inisare

CO

0,21

"

"E"E

CJ c.. u..

~h.-8.!

C)
N
o C) IQ.::J r.. I 0
. ....:-/1)

I-

u.

Cl C
t.. .

.. ~
......

e:
e
co

0,48

'0
OIN

en

Cl

Cl

Cl

1,15

Degro~8re

~
...

o L".

.,

12

Il Il

Cl

Cl

. .,
..: Cl. ~.~

0,10

..

... co
... ~ ~.!!
c c
o
... -8 ~~

[~

o .,
a.e:

0,20'

Il

:J

Cl

e: c

..c .,

...

...

0,46

CD

~
...

.... ..
..., -8-8
o
..'"
.....
c

11

10

.. ., .,
-8

,.,
...

~
~

ICl

.;:"

Cl
U

CO

I-

0'-

~
...

N
Cl

II

..e.;>

~
...

I-

l-

l-

+
e.;>u.
'"

Cl

"o

co

"co

r'

a
o

0,09

F inisare

a.

-8

+
e.;>u.
'"

:~
.....

(I)

0,18

Semif in i sare

Degro~are

Alezere

cu lorgitor

... '.'
~

.,

C>

..

z:

0,44

.3o

11

..e.;>

aa.
...

L~rgire
1-,

CD

~
'"

in mm, pentru:

.~--6

D, mm
pina la

Il

de a~chiere,

"co

C>

+
en
e.;>u.

Cl

de a~chiere

g.

C>

:::,e.;>

-8~

~ ...

..

...

~d.('~C\'h~{;"~':H;{'il':,'i;:L;'j d,!

~::'
e
IgAur 1 i I

...

+x

a'u.~

'"

~~

;::

-o

o~

e.;>u.
se.;>

"-

~
...

L 0

(I)

co

., ::>
a~

""

u.',:'

Adlncimea

+ z
"'e.;>
e.;>..

;.',~~!,

L
Cl

"'''

(J

A. Adlncimea

."

..e>

....e.;>

::>
'"
L
<I)

.,a

"''(
e.;>..

",~,""

+%

~.:';"'.".

cor-cct ie a ..ainci.t11 do ascn ier t a prelucrsr'ea gliurHor

-8

CO

.-~

(};)

cc

\,1 ~

'e"
"

-8

U.

~U
..
+

.,~
"'01

:3.g
....

i;l~j.,",';

I-

u.+

.- 0

l-

>
-!,

V%
TU

;,

lol

<J)

......

S:(

~..

Cl

249

in care Di-1 este diametrul qaurd.i,obt.irnrtela prelucrarea precederrta in mm sau diametrul gaurii din semifabricat iar
f- latimea fatetei
in mm,
Rotunjirea valorilor diametrelor sculeIor pentru preIucrarea gaurilorse va efectua cu Iuarea in 'ccnsdderarea diametrelor scul.el.or standardizate. In Intent.ia asigurfu'ii unei, durabilitati eit mai mari ale sculelor pentru prelucrarea gaurilor
se vor avea in vedere recomandiirileexistente in literatura de
specialitate (uneIe clintre ele mentionate la prelucrarea gi:iurilor pe rna.o;;inile-unelte clasice)
in legatura ell mater.ial.ul,
par~ii actd, ve sau cu forma geometrica a acestei.a,
I

1
Oj e l , cu racire

1--

Pe suprsf 8>8 de
O$ezare

1,2...1,5

Pe virfuri

0,8..1,5

Cnd

O~el, (ontll

,Ill'

/'g

mo t a l ico

Alezoare

Fontll, fllrll
racire

Tabelul 21.23. Valori aedii ale uzurii adaisibile a sculei a~chietoare

Criterii de
uzuril

Diametrul
scul e i , D,

rarozi de
ma~inli

mm
3

Pe suprafaJ;.8de
a$ezare

Tarod pentru p iut it e

Uzura
admisibilil,
mm
5

Otel
Otel rapid

OJ;.el,
eu racire

Pe faJ:.etil
OJ;.elrapid

0,8.1.0

Pe fateti!

1,3.1,5
::20

0,5.0,8

Pe virfur i
>20

0,8..1,2

Font!!,
Uri! rilcire

Carburi
metal ice

Pe suprafaJ:a de
asezar e , la distanj:1lde 1,5 mm
de yid

Otel

Otel rapid

0,3

!ibO

1,4

!i80

1,6

Pe suprafot8 de
a~ezare a eonului
de atae

0,6...0,8

0,4..0,7

Pe supraf"~8 de
e~ezare

0,1250")

Pe suprafata de
a~ezare

0,05 0*)

0 - diametrul tarodului, mm.

Felul prelucrlirii

Materialul
prelucrat

Durabilitatea economie~ T, In min, pentru un


diametru 0 al sculei, 1n mm, pin~ la:
3

10

20

Otel carbon ~i otel


pentru eonstrucJ:ii
de ma~.inl

15

Gaurire,
lllrgire Otel inoxidabil,termoeu bur- rezistent, refractar
ghiul
Fontii
Aliaje de cupru sau
de aluminiu

30

40

50

so

80

25

45

50

70

90

110

140

15

25

30

40

50

70

20

35

60

75

110

140

170

200

30

50

75

90

125

150

200

230

10

20

30

40

50

80

100

15

30

45

60

75

120

140

1,0...1,2

Pe supraf~J:.ade
a$ezare

1,;!

Tabelul 21.24. Ourabilitatilc sculelor folosite la prelucrarea gaurilor

>20
Burghie

*)

~/.o

0,07 0*)

0,4..0,8
::20

Carburi
metal ice

Otel, fontll

FonU

Materialul
p~rJ:.iiactive a
seulei

Lfg

Pe suprDfllta
de a~ezore a
conului de
etae

Otol r8pid

Materialul prelucrat ~i eondiJ:.iide a~ehiere

h~"

1,0

a:;ozaro

Otel, cu r/icire

Tipul
sculei

fH.II'f'hf

- ._-_ .. __ ._------_.

~20
f---

scule10r

Pentru diferite tipuri de scule aschi.etoare utilizate la


preIucrarea gi:iurilor valorile medii ale uzurii admisibile sint
prezentate in tabelul 21.23. Acestor valori le corespl.U1d
durabilitatile
economicein::licate in tabelul 21.24 durabilita"ti
Iuate in considerare in mode1elematematiceaferente ca1culului
vitezei de ~chiere.

---.--~-'-~-...
----------~---<> --------,

l6rg itooro

--

Otel rapid
Font a , Urll
r~cire

c. stabilirea durabilitatii

Tabelul 21.23 (continuarc)

---

Uifgire cu Otel, fontll


Uirgitor,
adlneire, Aliaje de cupru sau
lamare
de aluminiu

j :h'_~'i"''''''''

250
251

---.
2

f- ...-~-"~~=[~.;:~-.
1

20

Fonta

Alezare

25

I---

!\ ~

1;;

<.

_._J
. __ .~....

30
40

I 45 I 60

40

80

60

120

6
80

120

7
100
160

120

140

180

200

I 90

I 120

I 150

I 180

I 200

I 230

f ont s , aLiaje

- I 30

I 40

I 45

I 50

I 60

I 70

D. stabili.rea mar:imiiavansului de lucru, a vitezei de a!?chiere ~i a puterii efective


La gilllrirea cu ajuto:rul l:xrrghielor,rnarimea avansului de
lucru, a vitezei de aschi.ere, a puterii efective necesare procesului de prelucrare :;:i cea a foq.ei axiale se pot detennina
folosirdu-se relatiile de calcul ~i .valorile indicate in tablul 21.25. In cad:rul acestor relatii, interv:in rnarimilediametrului D al burghiului ~i lungirnea1 a g~Urii axiale.
La lfu:girea cu ajutoruJ. l::urghielor, relatiile pentru calculul avansului de lucru, al puterii efective ~i al for-t;.eiaxiale, precum9i valorile constantelor din aceste relatii, sint
indicate in tabelul 21.26. Relatiile respective iauin considerare diametrul initial al g~urii Do 1?idiametrul D ~
largirea cu ajutorul burghielor.
La J1il:gi.reacu ajuto:rul Iargitoarelor,
calculul avansului
de lucru se efectueaz~ folosind relatia ~i valorile constantelor din tabelul 21.27. Pentru aoal.asd, procedeu, in tabelul
21.28 sint cuprinse relatia de calcul ~i valorile
constantelor
pent.ru determinarea vitezei de aschi.ere v, in m/min , in tabelul
21 29 - relatia de calcul
~i valorile constantelor pentru determinarea fortei axiale F in N, iar in tabelul 21.30- relatia
de calcul 9i valorile constantelor pentru determinarea puterii
efective de aschfere N'l' in kW.
La alezare (folosind. alezoare) relatiile de calcul 1?ivalorile constantelor necesare pentru determinarea avansului, in
mm/rot , sint indicate in tabelul 21.31, pentru determinareavitezei de aschi.ere v, in m/mm- in tabelul 21.32, pentru calcul.ul,foq.ei axiale F- in tabelul 21.33, iar pentru detenninarea puterii efecti ve N , in kW- in tabelul 21.34.
Pentru adincire ~i pentru lamare, re1atiile
de calcul 1?i
valorile constantelor necesare pentru determinarea avansului de
Lucru S in mm/rot a vitezei de aschi.ere v, in m/min, a puter i.i, efecti ve N , in kW1?ia foq.ei axiale F, in N, sint incluse
in tabelul 21.35. In acest tabel s-a notat cu D - diametrul maxim al suprafetei prelucrate, pentru lamare, respectiv diametrul exterior al sculei, pentrru adincire, in nun ~i cu Do- diaI

.;

-.;

U.

;;
...

"
...
'"

...s.,

L.

252

u.
U

t"
,;

1:;'

I:;

r-..

L.

alii

:>

.,..

-;;;

-8

'f.,
..

-8]

2ii.
~~
8.
~
.... ..
c~
..

.....a
.,

.,

CD

~)~

g~

.. ~
CD-

; "I
o
..,.

.,
.....,

rr

;::::

.,.,

~~

...,
L.

;;
<,

" .,

-;;;

..c

..
.,

.,

L.

L.

.c:
0
c

., .,.~'E
...,
c..

:.::

>

~
~

-;;;

Cl
<,

>

rr

~>

Co

co

>

0'

-o

M
0-

'"0

>

.;:;.6

.: ...": I

>

t;

.,

...I:;

;::::

r-..

.,

"',

.,

.,

...ot

""
~-8

~.

e.

...

~
~

;n

:I

:l

..

-.;

"

....

., e.

"",.:1'.0

E
:I

._-

:>-.; .,
:.::

~
'"
~

"'.
0

'"

..
....,

r-..
'"

..0

11

..0

r-..
'"

"'.
0

-<>

0-

~
~

'"
'"

N'

Cl
<,

u"

.- of<

..8
..."

e-'"

.J;'

.,
~

:I 0

co
>
et:

<0

.-

..0

......

L.

~
~

N.

<,
E
E

:8

>

.,
c

11

> ~
.,

.3

'"

'"

'"

0->

.3~

~ .~

0M
0

... !!

s:
.. ...

~
~

e>

CD

.......

... .,'e

.,.,

;:::

..:

0
U

L.

'"~

M
Z

'"

N
0

~.

c..
0

:I
a..

....

0N

fjF

-o

-o
U'\
o

0'

z:

Co

~
.

'"~
r-..

"'..

U'\

N'

;!

El

U'\

.
:l

.:
'"

~
..:

11

u,

-8

"'~..

u.

u-

>

...~

u.

er

-o

0'

IT

0U'\

u;

::3

0U'\
U'\

u,

co

de
cupru sau de aluminiu I

O;~l,

0-

<0

do cupru sau

de aluminiu

LFiletare

TBbelul 21.24 (continuare)

L.

0
:I

....
0

L.

::J

(,)

i:-S
u~

., ..

... s.....,'"
G

C'::J''o.,~

LL.

-.;

.s

.,

.~
.-

<
253

I
i

Tebelul 21.27. Roletia ~ ~olcuL ~j v&lbtil. oon~tont8lor pentru detaraloarlla


aVAOsului 0, in /rot, la largiroa gburilor cu l~rgitOdro

.~

1
l
~

j
.~

~
~

I
I
~
J
q

~.

~
~
~
1
~

1
A

~
~
1
~
~

...
Cl

'[

Cl
)(Z

-8

..

..."

'e

o
u.

~:u.1

3~

a5, :)....
~

..

.."~ ...a~
Cl

'.'&:

~ il

g,

~::J "
...
,~

g,

] ...
U

Cl

Cl

-8

...
~"

..

-8~

....

,
..
.. 1)

.~

. ::J

,,-Cl

"" -8'E
..
:c

.~

-:..

..
...
c
Cl

4IIoC

CI'~
E

Cl
N

Cl
+'

>

>
u

.,

;! ..

Cl

11>

13 .;;>

G~
1.1

-8.~

...,

'.~

...
....
c-.
,

;::J 0

~E

I
'"'"
'"o

0-

I
Cu prelucrarea
planA a fundului
gllurii

a)

0,

'"

'"'"

a)
N

-D,

ll>

a)

'""',
'"

ll>..

"
eT"cO
.,

.'"

-D

0,2273

0,4274

0,1919

0,5768

0,1992

0,6021

Semlf inlsere 0,1157

0,5156

0,1566

0,5216

0,1530

0,6034
0,5510

Finisere

0,0569

0,6295

0,0736

0,6166

0,1323

Degro~8re

0,0863

0,5524

0,0985

0,5879

0,1320

'0,5560

Semif inisare 0,0493

0,5618

0,0604

0,5900

0,0746

0,5922

0,5627

0,0576

0,5565

0,0663

0,5650

0,0423

Tabelul 21.28. Reletia de calcul ~i valorile constantclor pentru deterainarea


vitezei de e~hiero v, in a/ain, la l~rgireo gaurilor cu
largitoare

0-

:!i

~
~
...

:'1

~
N

'"s

0,

~
~
~

~
~

0'

.,

'"

:j

eT

.U

.,

;;;

Valori ale constantelor


Cv

FArA prelucraree
plana a fundului
g3uri i

.::1
"'5

~
-

';::J

Cl '~
0..

...

.. s.."
" ..

-;;

+'
Cl

:c

\1).'''-

:J

;::J.n u

....

GO

~.!-8
C

"

.......
.,

Cl
E

a.

0)

;::J

-8

Cl

<

k
...cL

Cv

53,6148 0,4010

71,0656 0,4365

80,1800 0,3650

Semifinisare

52,2922 0,2759

67,2211 0,3062

89,8274 0,2870

Finisare

74,6638 0,2923

86,7329 0,2933 119,9533 0,2869

Oegro~are

79,4160 0,4070

101,4789 0,4342 125,6669 0,3981

Semifinisare 80,5351 0,2909

96,0722 0,2898 133,5249 0,2856

Finisare

r
i
iI

Cv

De9ro~6re

109,5383 0,3D78

Cl

Cl

u. ~

254

Cu prelucrarea
pLana a fundului
gauri i

~.

C ;::J .,

Al iaje de
aluminiu

Fontlicenu;;ie
seu moleabi UI,
al ioje do cupru

O~el

Domeniul de utiLizare

11

"

Haterialul prelucrat

Rela~ia de calcul
Cv
v =-oqv

"

qs

-D,

11>

II

Cs

~,

"'Cl

>-

qs

Finisare

-D

.3

Cs

..0

N
-D,

Ec

!a.

qs

>

..

> ,~
.~
."
."

rI'

11

Cl
,~
. 0
Cl

,.

.-

Cs
Degro~8re
F~rA prelucrarea
planA a fundului
g~urii

::D,

"',

0,

.!
E

0-

o
o

rI'::1

z
u

;::

c
o
u

..

>
Eo

'"

~
~
o

!'1

rf'

~I

Cl

-~ ...8.

&0

Q.

8.!

o ..
e

rf':xlz

Valori ale constentelor


Oomeniul de utilizcre

",'

~~

-D,

+'

'"
'"

Alioje de
eluminiu

FonU cenus ie
sou meleabillS,
elieja de cupru

Otol

;g

-D

&%

';;'I
C

'"

Cl

'"
"

u.
U

Reletia de celcul
qs
s = Cs 0

'"
~
'"

'"eo

";

Cl
Cl

::J

::;;
",'

u,

Cl

.~
..c

eT

u,

..

.aB

Haterlelul prelucrat

11

, ~
2:
g ,~
...

u.
aoo

>

...'6.

:!i

<8,

u.

"

,~

255

119,0565 0,2927 165,2650 0,2869

Tabelul 21.29. Relotia de colcul ;;ivolorile constontelor pcntru deterainerca f ort.ei axiale F, In H,
la laogirea gOurilor cu lergitorul

Matcrialul prelucrat
Rel8~ia de calcul
qF
F = CF 0

Fonte cenu~ie sau maleabila,


aliaje de cupru

O~el

.. "r
Aliaje de aluminiu

,
t
I

I.

Valori ale constantelor


Domeniul de utilizere
CF

qF

CF

qF

CF

qF
;

-~
,
Fara pretuN

Degro~are

25,6867

1,2820

15,7039

1,1509

6,8995

1,1568

Semif inisare

48,3877

0,6145

30,1165

0,4962

9,7060

0,6313

creraa pt ana

U1

0)

a fundului

gauri i

I
~.

Finisere

23,7590

0,6004

18,3069

0,4348

5,7954

0,5708

.!

Cu prelu-

Dagro~are

15,5580

',2200

12;3813

1,1366

4,3083

1,1484

Sel)lif
inisare

28,701>2

0,1>178

23,5019

0,4979

5,5122

0,1>324

crare" plene
a fundului

gDuri;
Finisare

---

16,5429

....

0,574'

14,1977

0,4330

3,7211

0,51>72

----.---

TabeluL 21.30. Relat-ia do calcul ~i valodLa constltlltalorpentru deteraill8reaputerii efective de e;.chiere He' in
la largiroa gnurilor cu largitoore

1";1/,

-.,

Haterialul prelucrat
Rela,;a de calcul
qH
He = CH 0

~
..

Fonte cenu~ia sau maleabila,


al i sje decupru

Otel

Aliaje de aluminiu

Valori ale constantelor


Domeniul de utilizere

Fare preluN
01

-..J

qH

CH

qH

CH

qH

CH

Degro~ar.

',5200

-0,3000

0,5300

-0,4436

0,2400

-0,4612

Semif inisare

1,0300

-0,0729

0,7186

-0,0751

0,3207

-0,0892

Finisare

1,0070

-0,01>32

0,1>500

-0,01>58

0,2950

-0,0546

Degro;;are

1,7560

-0,0486

0,'1021

-0,0'101

0,4314

-0,0862

Semifinisare

1,2570

-0,0889

0,7400

-0,0935

0,3580

-0,0841

1,0780

-0,5330

0,5580

0,3210

-0,0432

crarea plana
a funcillui
gaurl i

Cu prelucrarea plana
a funcillui
gaurii

Finisare

-0,5330

Tdbelul 21.31

Tabolul 21.33 _ Rolpll 00 calcu], ~ I vnlor Ho doostllntolor pontru datltrlll


Inor""
fortei axiaie F, in ~, la sLozare

R~la~i6 do calcul ~i vulorilo c003t6ntolor pontru doter.inarea


Bvansului 5, 1n ma/rot, la alezBre

--- Reletia de caLcul

Haterielul prolucrat
R~la~i8 de calcul
q,
s = CD
s

Otel

ALiajde
aluminiu

Fontl!cenu~ie
sau maleabili'i,
aliaje de cupru

MeterieluL prelucrat

qF
CF 0

rontilcenu~ie
sau maleebi lil,
"l i aje de cupru

O~el

Al i aje de
aluminiu

-_ ..

Valori ale constantelor

Valori ale constantelor

Domeniul de utilizare

Domeniul de utilizare
Cs

qs

Cs

qs

Cs

qs

Degro~are

0,3056

0,4249

0,4583

0,3591

0,3071

0,3802

Sem ifiniser-e

0,2190

0,4735

0,1948

0,5229

0,2489

0,3588

0,1558

0,52i'4

0,1337

0,6016

0,2003

0,3819

0,2190

0,4735

0,1948

0,5229

0,2/.89

0,3588

Sem if inisare 0,1558

0,5274

0,1337

0,6016

0,2003

0,3819

0,5944

0,0943

0,6400

0,1682

0,4027

Finisare
Degro~i\ro
Cu prolucrare8
planil a fundu~ui
g.3urii

Finisare

0,1070

qF

CF

qF

CF

qF

36,6225

0,4449

22,5436

0,3350

7,4988

0,4433

-.-~.
Degro~are

Fsrs prelucrarea
plan! a fundului
9ilurii

Cr

F8r~ prelucrarea
plana a fundului
g~uri i

8,7669

0,4706

24,0178

0,0845

2,4493

0,4664

Finissre

4,0842

0,5210

7,8200

0,3124

1,2632

0,5194

Degro~ere

26,6170

0,4737

19,6622 0,3553

6,1586

0,4690

7,0965

0,5028

18,3733 0,1736

2,0802

0,5051

3,2962

0,5575

7,0593

0,8557

0,6043

Semifinisare

--- --Cu prolucrarea


plan6 Q funduLui
g8urii

Sl)lnif In iaer-o

Finisare

---- -- ----- ..

Tabelul 21.34. RoLft~iftdo calcul ~i vaLoriLe constantoLor pentru deter.innroa


putsrii efective No, in kW, La alazar.

Tabelul 21.32 Rela~ia do caleul ~i valorile constantelor pontru doterainerea


vitezei de a~hiere v, 1n m/ain, la alezaro

Rela~ie do caLeul
Haterialul pre<ucrat
Relatia de calcul
Cv
v =-qv
D

Haterialul preLucrat

FonU cenu~i
ssu rnsleabilll,
aLiaje de cupru

tel

0,3586

N0

Aliaje de
aluminiu

N
=--

Fontiicanuplo seu maleabilll, al ieJe


de eupru

O.el

OqN

ALiDle de
elumlniu

Valori alo constantelor

Valor i ale constante Ior

Domeniul de utilizar"

D~neniuL de utilizare
CN

Degro~are
~;ilr3 prelucrares
plan! a fundului
gl!ur-i
i

Cu prelucrarea
plana" fundului
gliurii

Semifinisllre

Cv

qv

Cv

qv

Cv

46,61

0,5866

33,34

0,6140

40,17

0,5383

63,31

0,6127

160,82

0,8935

58,85

0,5646

Finisar8

113,47

0,6990

302,85

1,0336

97,'0

0,6505

Degro~are

57,06

0,6158

40,08

49,69

0,5690

Semitinis8re

87,13

0,6533

129,80

0,8395

73,44

0,5993

143,46

0,7412

359,46

1,0412

123,54

0,6936

0,6391

F6ri prelucrarea
plan! a fundului
gaurii

Cu prelucrarea
plan! a fundului
gguri i

CN

qN

CN

GH

Degro~ero

1,5692

0,1680

1,0799 0,2139

0,2136

0,0119

Somitinisere

0,7868

0,1660

1,1814

0,3501

0,1256

0,0083

Finisare

0,7254

0,2221

1,5429 0,4785

0,1054

0,0237

Degro~are

1,5133 0,1649

1,1271 0,2287

0,2060

0,0060

0,7406

0,1539

1,'174 0,3385

0,'172

0,0016

0,6645

0,2017

1,4523 D,';V.;'98

0,1008

0,0244

Semif inisare
Finisare

Finisare

qN

II
I

258

259

1.

--

~--.~--~----~--------------

"

:;;

~,,:~~;,~~t!i,!1t.elof'
p-i'iHtru

';J)_':~(-'r H

<~

OOti.H~ iH'::J -; ~

Tec,elul21.36, Reta!;i;00 calcul "le.CCflstantelor-.,..ntrll deterlllinllrcl!l


vito:!:"j
de 8)Chiere v, in aI.in, a puterii N, in kll, 8 aoaentutui
efeet!v de torsiune, Ht, in HII, a fortei de a)Chiere F, in N
~i moaentului de torsiune ~isibil Ht ' in HII, la prelucrarea
filetelor cu ajutorul tarozilor
a

avansull.li :I, in :l!$/i'ot, a v irezei de asch iere v , in 1I/lIin, II


puted 1 e feet lve N , in kll, a fortei axial.. F, in H, la

Bdincire ~i lOftare e
Materialul prelucrat
Fetul
prelucrar i i

t~, ,";D
det"rminuti!

Constan-

R~tl"!tia de
c e l cu l

ts

r---Avansul de tucru,
S,

Cs

in mm/rot

qs
De

(0 - DO) s

Materialul prelucrat

Fontt'!ceO):el

nus ie seu
Aliej"
mateabili!. de
etieje de etuminiu
cupru

Cs

0,2096

0,2492

q.

0,4299

0,4326

rns

0,6195

0,6210

HlIrimea
determinata

Rela):isde celcul

1
C

Viteza de
Cv

Viteza de aschiere

v
V,

in m/min

13,72

18,32

23,58

q
a/CD

m
- 00) v

Lamare

qv
my

asch ier-e v ,

in m/min

Cv
0,0634
0,0742

0,0631
0,0738

0,0551

v "

de 8$chierc,

Na, in kW

Ne

q
inN
C N0a NCO - 00 )

F, in N

qF
mF
F = CFDe (0 - DO)

q
COs

Avansut de tucru,

= ----

s, in mm/rot

For):aaxiala,

1,088

qN

0,0411

0,0409

0,0533

qv

Ne

0,0605
103,7

qF

0,2845

0,1914

0,3053

mF

0,7955

0,9377

0,5635

56,78

18,43

0,00399

0,00708

qs

1,044

1,074

ms

0,0693

Cv

25,28

Puterea
efect ivllN,
Ii" CNtON-PD'NJ!jp~N-PPN
in k\ol

~~

PON

PpN
.0,0696
33,90

44,35
CM

ClV

0,1740

0,1758

0,1705

mv

0,1855

0,1853

0,1855
qOH

CI,o \

qF mF
F = CFO t

F, in N

260

CN

0,1220

0,0955

0,0429

qN

0,4207

0,4207

0,4263

mN

0,3616

0,3571

0,3615

CF

17,04

32,18

3,039

qF

0,6990

0,4318

0,7546

mF

1,157

1,170

0,9524

1,660

4,541

0,7184

0,7122

o.nrr

0,5298.

0,4880

0,4922

0,032

0,04

0,0195

H24-MS2

0,038

0,013

0,0008

M6-M20

0,7304

0,444

1,724

M24-H52

0,704

0,924

1,724

M6-H20

0,3

H24-H52

0,05

0,05

0,18

H6-M20

1,726

1,706

3,556

H24-M52

2,49

1,906

3,55Q

H6-H20

0,95

M24-H52

0,48

0,3

0,9

H6-M20

0,12

m"
M6-M20

qpli

Cs

2,42

CIy

0,0595

CF

m"

qON
0,0608

Cv

oqv

Cv

Adincire
Puteres efectiva
de 8~chiere,
Ne' in k\ol

ms
t

Vitezs d~ a~chiere
v , in m/min

3,027

mN

r---'
Forte axiall!,

5,013

0,0728

CN

At isje
.de
eluminiu

CH
Puteren "het'vil

Oiel

Font!
cenu~ie
sau maleabiUi,
aLiaje
de cupru

Constanta

Homentul
de torsiune Mt= cHdfOH-POM~)pfpM-ppM
Mt, in Nm

~~J

POM

'<pH

PpH

0,0454
0,084

M24-M52

0,021

H6-H20

0,7

M24-H52.

'1,3

MQ-M20

O,O~

0,017
1,1
0,9
1,3
0,15
0,08

M24-M52

0,07

H6-H20

3,28

H24-HS2

3,18

M6-H20

0,6

0,085
3,58

3,68
0,65

0,95
M24-H52

0,59

0,68

26~
. P.i. L

......,

Tabelul
0

CF

For~a de
8$chiere
F, in N

= CF
D~DF-PDF

(continuorc)
0

11,2

4,8

1124-H52

6,2

6,3

2,9

il

0,374

0,324

iD
...
IS

'f,-S)
y.;.)

POF

0,624

Q.

0,324

0,194

0,094

H6-1120

0,02

0,005

0,008

1124-1152

0,04

0,02

0,001

10

1124-1152
Ho-1120
PpF

7,9

6,6

2,4

1124-H52

1,9

2,2

1,6

CHr

11 = C
0 Cft.Ir
ta
Hr

8,3
3,3
2,2

0,0029

Cft.Ir

3,2009

la prelucrarea filetelor
cu ajutorul tarozilor,
calculul
vitezei de CU?chiere
V, in m/min; al momentului de torsiune
efectiv 1\e' in Nm, al fortei axiale F, in N ~i al momentuluide
torsi\.ID.eadmisibil 1\8 in Nm, se efectueaza pe baza irrlica?-i. Loz' din tabeIul 21.36, in care s-au notat cu p - pasul filetuLui., in mm,iar cu Dp - diametrul exterior al filetului,
in mm.
1

".,.-

C)

...~

18
..S

..-"

...,..-.

....
-...
ms

a'ii

-8

~~
Q.f

L-

....a

oJ'"

~i

~=

or;

L.....o

s .s.~~

~~.

~0.. L..
G ClCJ'too
~
:.,.U
G

CL ..

A. st:abilirea succesilmii fazelor de prelucrare

--

=;1::
11

~ B
-

N1..nnarul
de faze pentru preIucrarea unef, suprafete plane cu
ajutorul frezelor frontale se stabile!?te pe baza recomandariIor
din tabelul 21.37, tinind cont, pe de 0 parte, de modul. de obtinere !?i de precizia semifabricatului, iar pe de alta parte,
de precizia suprafetei de realizat. In raport cu caractaruj
prEllucreidi, 30 pot. asigura lirl1llitoarele precizf.L !?i rugozitati
ale suprafeteIor:

,....
M...

N
:::>

I-

..a

..a

!;,

.,

..,.
o..

e
co

0(1)

..

'-m

'""

0).

Let
t').

.8

.8

.-

.-

e
C)

I
t::

N G L ~

4J

Cl

0'-"'(,)+4

L.

I
oJ
~

-a ~

-8

..
a -8~oJ

.s~c='O"'a~.
-0"
oJ

._

.:B G' ~
~~~tO~-8

~L..""-o",
OQ."-o
O-C~

.
oo~CI~_G c~u ..
_ _..

.~

~-8~"'~~
"tJ
JJ:l

..~:~~Q.
~ =s Cl.2 8.

..
c~~

It

~~

--.~...

:!
-G~"'II"L-

il

il 11_".-

.....

h"

"'"

~~;Cij..
~ -'V) 0

-0

a.~.2:;

\l

::

a.

-0 ' "
~~ ,,..
0..

'-t

~Ea~L.~..
c:r
en ::J::'s ~ 'H .~

Cl -

~ .~ ~ -

L::

c- co" ~~~

. ~ Cl. 0

~:~~~~i
""Ct)'-'-IQ

'N ... CD

~-8~:f

"0

..."""

~-~~~~

..

Q.

(J .. c E ~:g
C'"
:J...,:J1Q
-"-8

a-Q
~
_.~ it to ,;

I ! .:
~g~~S~
VI

to

!!l!! ;; 2 a

~:~B.g'u
. _.- - 8..

..c

.5 ....

-::J~IQ"

'1'-"""-"
Q.MQ
15 6 2..

et

~~
.. ....0:'=
_..,...~ ~

N..

.\JUC)-CI

2+'C

-~

11

: = .~ .! i s
.-~

.;.= E..

1: ...

i
~
~
CD

G4-"CC'-

:...
.!.. I
-cso-oa
t_
Cl)
U

I.....

itJ

~
-8 ~~
-c..
.,c

et Cl ...
L.,.
a. 0 a e
-c....

ClIILCC
C L. ~ L ''''''\

.. 0.....

'!:-8'Q~.Q"

!!l8 -- ':;
~
~1l'''':::J
a
~
~

...o

:J
_

C
.-

a~

.-N

~
~
e

Prelucrarea suprafetelor plane folosiIxi


freze frantale

0 ..

me

.-N

Cl

eC

'"

PRErlJCRARE:A PRIN F'REZARE

....
...--

.- N

<-..,C

t)
LI

I)

~....

<11>

i.~

'Oa

Oen

"':NM

<-.-

...
"' ..
.8jl

0"'4).-..

Cl

a C
0 ..

Q.

C)

..~

a
~
...
I~

fJ
c,

""

""--'''" e
t)

~.-

-NM

L..'_
" C

0 ...,

,_

fJ C)'0"'
..

11&...
G

~NM

.15 iD!...

ail

n_ .,

L-

11

L-

ms c
oen ..

.. .,.,

mEC

e
L-

41

L-

.,

tP

L'_

L.

10'W) N

ClUlLLZ

Cl

L'-'_

L.

_NM....:r

L-

&...'-

t) C)

mec~
CI.t
f,)'-

ill 11)'-"

~''-

OCIJu..z:

4)
L-

..-

0 ..
L'-'-

":N";";

L-

oJL.

co

N
$

Q)ec~

c: CD
~._
0 .,

III

&...

..

0 &I)
L.'-'_

"

L.

~.-...-

L-

:i'i

21.4.1.

t,..._.-

N
Cl

a
~
t..._

';
!so!

21.4.

VI

_NM-...j'

L.'-

116-H20

co..-

0 ..

mec...,

.."-

c,

L.'- fJ .,
Cl C t.. L

C) 4)
L.. l..

IJ').._

qpF

l10mentul
de torsiune
8cin is ibil
Hts' in Nm

-o

.. .,.

..
L-

L'Cl C

Q(I)u..:.z::;

qOF

~
~a

L
Cl

" .,

,i

15

H24-H52

.,

.s
~

116-H20

H6-H20

p~F-PPf

21.36

oa~

.. ~oJC

+' ._
-0

._ ~._._

~~~~!~~8

c.!: ~ ,6 u
~i--o,,~-8..
""-''''

::J N
.,,,
~

--

aoo

~~~a~f~"
"000+"-.-0.
w8f~~.E;

I)

a.
--Ic ..
J;.~:o -.s ~ 8.
(I"
::.
._
(;

I)

'C

Q.'t- ~ ~

v- "

tJ

",

l'

~~-~~ui~
tJ
Vl

CI-.,

t,.

.'

..
_

-8 : J5 ::: C; 'B !:i

.~:~~~~

263

262

-----------.~.--Q~--~--------~
.

--_

...

_,.- _ .._-

"'---

.,
-----"- . "
.-- ~

~
l-

c,

II

II

,~

]I~

,,'-

.,
.,...

C) fi)
C '-'

L-

''N

lij

.IQ
.
.r-'''''

G>

ElC .
C,) .-

Cl

"

,-... '.,"

{l.",
>--

ElC

~N

11'" N

.,

'-

'"e

.,

"C

ElC

'",-

(I)

B. Alegerea sculei 8.Chietoare

C
u,

U.

U.

.--N

.,'-

Tinind.cont de Ui'~imeaB a supraretei, de prelucrat, in mm,


se determina unii parametri ai frezei, urmardndu-se recomandarile din tabelul 21.38. Folosindu-se criteriile
valabile i in
cazul masdrri.Lor--tme'Lt.e
clasice, se stabilesc tipul i d.imensiunile frezei .

Cl

.."

'-

"

...

z:

~N

C '-

G>''" u,
~N

C .
,C>
u, Z

11

c: '-

.,

,- "

,-,- .,.,
... "

CO

""
~

I-

,-,-".-...

C .

.,'-

c,

:>

C.I

"'''"Z
":N,..)

~N""

.." "'-

Cl C>

EC+J
C) . Cl

(I),,-Z

l:;;

la frezarea de degro~are: treptele


14 16 de precizie
i Ra= 25 50 pm;
la frezarea de semifinisare: treptele
12 13 de precizie 9i Ra= 12,5 pm;
la frezarea de finisare: treptele
10 11 de precizie
i Ra= 3,2 pm;
la frezarea de netezire: treptele 7 9 de precizie
i Ra= 3,2 pm.

l-

...

:::

'j
~

Tabolul

21.38.

RecoanndBri privind alegerea frezelor frontale, in


laiim6a de frezare B

'"

LlI~imea

de frezare

8,

f~tie

de

In mm, pini! la:

Parametri ai frazei
240

370

200

400

630

20

36

52

120
Diametrul

frezei,
pine la:

D, 1n mm,

HUlliarul de dint;

'".--

e-

_ceoco,...J_,,""
..

GJ-

4-ilDQ+oJIO'"

_L.
--'

.--

_Ill.,
I

OC~

."
c:~CO
CO
~
COli
"15U
Cl Cl c_ . Si Cl 5i

L.

::1u,
Cl
_.,
.0

..,"'CJ
COC

~
e-

IQ

ca ... .

I!::J
t...
.-OC:~
-....
1)
10
"CL.
C
Q.

E~~=~~E~~~

5 ....
Cf!: :.!.~
: ~ -8 ~...2.2: 0:-;; ~

~~H ~~

~~Hi

r;:

c!:';;Js:J~

c;J5....

~~=~l;ll~;;gt_u
'- L_ .L_......
E .~ ~ 0 ~ ::: 3 c: ';: Ci 8.
...." c.!:
-8 ~&)'-1
C ::J
-:J(-"'Oot)~1D

~ ~ ...~ ~ ~

::1+1-

U""-C"'O""OQ

..,c

= ~ ...

to
e.

oc
~.,
..:::J .. "
CJEo~"
o
~Gl_tlot...

~Q)
--""~I-O"".

c: ... ,..

C)e:JO

-~~OO+'
+J

co

O-'to-

.,
e

...._UO

c:.-

c~_"

IJ

uo
--GCGO"-CEl+'
"N~-O~-N_C>G
..0'''''
Cl 0 Cl
...Ot+'t.U
"0

-~-

eo.
~

t) 'to-

G-G"~

eGO
~..
010
.

c ~_...

""' . a.

(/) ~ : ~:::: E

:J

'~CJ

G~El

-8 ';I"N

~~:~B~G8~~

~ 'c ~

~ ~ ==

E-8~CJ~;g
:>.~
N

_ .

5 "O::l"
== E --'

0
CD..
M
OCNe-.,...
v-:JL.+'E

..
0"

........

8 ~ 8.
-

-,-..,....

:J

Q.. . ijG;:J

:>O ..--L
.
O~C~
~

8 ~ 6 ';:

zn

c ::."tahi 1 j rea crlincinrii de a:;;dri.ere

..,.
1-1

si frezei,

0::::1

~->--~..
<fJ ~

Cl (,:,

-0

(s.g..~f)'

u~
~-G
:>GElO
"GOCC>~

.o.~
L'n
I)
40 N :J:J......
-IU+I
f)

-o~
eC)

~LGGnO~
Cl.';;- ~

(/)

_C

..
-.

'N .;)

-88:~~~
264

0.'-11I1

IQ

Oil
0""
C
Cl 0

~:

...

c-C

'r.:~ f

: ~...:

= .,

.n:a:
s
..'s ~
""t

~-8;B
L"
~

...s ~

~'i::O

ftJ'"

:;

_ ..,.QO

-4)-'

"-L
..
CN&t

....,.
0 .

o-::t.....
C'"

..
.,
C

-__
~>--~C>
~

Valorile minimeale adincimii de ~chiere


se stabilesc pe .'
baza indicatiilor din tabelul 21.39, prin luarea in considerare "
a caracterului prelucdirii
a d.imensiunilorcorespunzatoare suprafetei frezate, a dimensiunii piesei oe se va obtine prin
frezare, a preciziei acestor dimensiuni ~i a celei aferente semifabricatului .

CJ

'-'

is Om
e 0-

D. Determinarea durabili:tapi
Valorile recomandateale
lor frontale pot fi stabilite
in timp ce valorUe medii ale
acel.easd,tipuri de scule, pot

-El
CO
-n:>
~-U

~., 'to--~

rJ
e

CJ
G~
_
O:>G
-GO

0
L
--0

~"~

tg.,
..
u.

....e
-

+I

I.'''''
.0 N J
I .

J
a

'-0"

ElLG-

: Q.';o!! .

-88~~

.C:
co

C
c

E:J'"

tiUG
:l ::

(,I)

~B

I
I"
i

frezei

durabUitatii T, in min, a frezepe baza datelor din tabelul 21.40,


uzurii adrnisibUe, in nun, pentru
fi ridicate din tabelul 21.41.

E. stab:i..lirea marim:ii avansului de lucru


Tinind cont de caracterul prelucrarii, de natura materialului prelucrat 9i de rigiditatea sistemului tehnologic , avan-

.,

'f-

265

Tabelul

LB'

Tabelul 21.39. Adlncimea ainiw3 de n~hiere


la frezaren de scsifinisnre,
de finisnre ~i de octezire a suprafe.olor plane

~~

'I!-~

'II
~

I
I

Frezareo de
Oimensiunilo
suprafe.ei
prelucrate,
lungime*lli'
l,ime,. 1n mm,
pin~ la:

.*
S

p **

'4
160 x 160
13

'4
400 x 400
13

14
Peste
400 X 400
13

de ob~inut prin frezare,

250

'80
Adincimoa

4
Frezarea

!.}.l.

~
~
j
~

120

80

Dimensiunea

Treapte
de
precizie

3'5

500

630

>630
160

10

11
11

semif in is er-e

de

"
10

13
12
11

2,10
1,90
',50

2,30
2,00
1,70

2,60
2,30
',90

2,80
2,50
2,00

3,10
2,70
2,30

3,30
2,90
2,40

3,50
3,10
2,60

4,20
3,60
3,30

4,70
4,10
3,40

12
11

',30
1,20

',50
1,30

1,70
1,60

',90
1,70

2,'0
1,80

2,20
',90

2,30
2,10

2,70
2,40

3,00
2,60

13
12
11

2,20
2,00
1,50

2,40
2,'0
',70

2,70
2,40
2,00

2,90
2,60
2,10

3,20
2,80
2,30

3,40
3,00
2,50

3,60
3,20
2,70

4,30
3,70
3,40

4,80
4,20
3,50

'2
11

',40
1,20

',60
',30

1,80
1,60

2,00
1,70

2,20
1,90

2,30
2,00

2,40
2,10

2,80
2,50

3,00
2,70

13
12
11

2,30
2,10
1,70

2,50
2,20
1,90

2,80
2,50
2,10

3,00
2,70
2,20

3,30
2,90
2,50

3,50
3,10
2,60

3,70
3,30
2,80

4,40
3,80
3,50

4,90
4,30
3,60

',50
1,40

1,70
1,50

',90
1,80

2,10
2,00

2,30
2,00

2,40
2,10

2,50
2,30

2,90
2,60

3,10
2,80

'2
'1

160

de a~chiere minim~ t, in mm

400

in mm, pins la:

400 X 400

'0

11

10

Tabelul

10

"

neteziro

1,15
0,95
0,90
0,90

'0
9
8
7

0,55
0,45
0,40
0,40

0,60
0,50
0,45
0,1.0

0,70
0,55
0,50
0,45

0,75
0,65
0,55
0,50

0,80
0,70
0,60
0,60

0,90
0,80
0,65
0,65

0,95
0,85
0,70
0,70

1,05
0,90
0,80

9
8
7

0,35
0,35
0,30

0,40
0,35
0,30

0,45
0,40
0,35

0,45
0,40
0,40

0,55
0,50
0,50

0,60
0,55
0,50

0,65
0,55
0,55

0,70
0,65
0,60

o,eo

10
9
8
7

O,bO
0,50
0,40
0,40

O,b5
0,55
0,45
0,1.0

0,70
0,55
0,50
0,1.5

0,75
0,65
0,55
0,50

0,85
0,70
0,60
0,60

0,95
0,75
0,65
0,65

1,00
0,80
0,70
0,70

1,10
0,95

O,BO

',20
1,00
0,90
0,85.

9
8
7

0,35
0,35
0,30

0,40
0,35
0,30

0,45
0,40
0,35

0,45
0,40
0,40

0,55
0,50
0,45

0,60
0,55
0,45

0,65
0,55
0,50

0,70
0,65
0,55

0,80
0,70
0,60

10
8
7

0,65
0,55
0,40
0,40

0,70
0,55
0,45
0,40

0,75
0,60
0,55
0,50

0,80
0,70
0,60
0,55

0,85
0,75
0,60
0,60

0,95
0,80
0,65
0,65

1,05
0,85
0,70
0,70

1,15
1,00
0,80
0,80

1,25
1,05
0,90
0,85

9
8
7

0,35
0,35
0,30

0,40
0,35
0,35

0,50
0,45
0,35

0,50
0,45
0,40

0,60
0,50
0,50

0,65
0,55
0,50

0,70
0,55
0,55

0,75
0,05
0,60

0,85
0,75
0,65

Peste
400 X 400

21.39 (continuere)

21.40. Durabilitatea

o,eo

0,70
0,65

o,eo

frezelor T, in .in

Meterialul

prelucret

.J

Frezarea

160 X 160

400 X 400

peste
400 x400

da finisare

10

1,10

1,20

1,30

1,40

1,60

',70

',80

2,30

2,50

12

11
10

1,00
0,90

','0
0,90

1,'0
',00

',20
',10

1,40
',20

',50
1,30

1,60
1,40

2,00
1,90

2,20
2,00

l'

10

0,60

0,70

0,70

0,80

0,90

',00

',10

',40

',50

13

10

',20

1,30

1,40

',50

1,70

1,80

1,90

2,40

2,60

',70
1,40

2,10
1,90

2,30
2,00

',00

','0

1,50

',60

',90

2,00

2,50

2,70

1,60
1,40

1,70
',50

',80
',60

2,20
2,10

2,40
2,20

',00

1,10

',10

',50

1,60

12

11
10

1,00
0,90

',10
',00

1,20
1,00

1,30
1,10

',50
1,30

11

10

0,70

0,70

0,80

0,80

0,90

13

10

1,30

1,40

',50

1,60

1,80

10

"

1,10
1,00

',20
1,10

1,30
1,20

',40
',30

'0

0,70

O,SO

O,SO

0,90

12

11

266

-----------

',60
',30

Tipul
frezei

-----

Oiametrul
frazei 0,
'1n mm,
pinll la:

Moterialul

O~el
rapid

Corburi
metal ice

plr.ii active
Matorialo
supordure
~i mineralo

frezei

O~ol
rapid

Carbur i
metal ice

ceramice

Durabilitatea

Froze
frontala

100
200
400
630

Freze
cu coadj

20
25
40
63
315

'Fr-eze

*~). semifabricat
pies!

Al ia je de cupru
sau de eluminiu

O~el, fontil

13

disc

economicl

T, in min

lSO

120
180
240
400

180
240
240
400

120
120
120
120

240
400
400

45
90
120

45
60
90
120

45
60
90
120

45
60
90
120

120

120

120

so

267

I ~120

240
400
400
400

-.
-

Tabet;~~

~~,~Le r-""~nt.l

~:\

cu CO<><.la ~ i pentru

pentru frozelo
A. Uzuri edmsibile

pentru

freze frontale,

>'jle f

Material minaraloceramic
sau slJpordur

Otol rapid

Oiarr,c"

trul
frozel,
D, mm,
pinll la:

CeractefuL
prelucrArii

-.

in mm

Cerbur i metal ice

MeterlaluL
Font!" al iaje
de cupru sau
de ~luminiu

Otel

Al iajo
de cupru SIlU
d" eluminiu

O,ol, fonU

Degro~ara
Semif 1nlsare

',2

1,5

1,3

1,5

Finlsere
Natezire

0,6

0,6

0,4

0,4

0,3

Degro~"re
SemH .niser-e

1,4

1,7

1,5

1,6

Finisare
Natezira

0,6

O,b

0,5

0,5

0,3

' 1,5

2,0

1,6

2,0

Finisara
Netezira

0,6

0,6

0,5

0,6

0,3

Degf"o~are
Semifinisare

1,5

2,0

1,7

2,5

100

0,8

0,8

pantru

0,5

0,7

0,55
0,40

0,30
0,20

0,50
0,40

0,60
0,55

0,30
0,20

0,40
0,30

0,55
0,45

0,55
0,40

0,80
0,50

0,35
0,25

25

3
5

0,65
0,50

0,80
0,60

0,35
0,25

32

4
6

0,55
0,40

O,BO
0,60

0,30
0,20

50

4
6

0,40
0,30

0,60
0,40

63

5
8

0,40
0,30

0,60
0,40

--

pantru freze disc, 1n mm

DiametruL
frezei 0,

TipuL
frezei

prtii e~chietoare

a frezei

Carburi
MateriaLuL

metal ice

preLucret

'1n mm,
pina La:

aiel carbon ~i 0teL termoraaLiat pentru


zistent, otel
construetii
inoxidllbil,oteL
de ma~ini
refractar

par.ii

a~chiatoare

FonU

0,3

Uzura

100
200
315

0,40
0,50
0,60

0,50
0,60
0,70

Freze di se
pentru crestat(canelat)

100
200
315

0,15
0.18
0,20

0,20
0,25
0,30

50
63
100
125

0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

---

50
80

0,60
0,70

--

a sculei
Carburi

ALiaje de cupru
sa<J de aluminiu

cu doua sau
trei Ui:;uri

j;"reze disc

Otel

metal ice

Freze di se
pent ru canaLe de pana

Font/!

admisibiU!

Freze di se
unghiulare

3
4

0,30
0,20

0,40
0,30

0,20
0,20

0,30
0,25

0,35
0,30

10

3
4

0,35
0,25

0,45
0,35

0,25
0,20

0,30
0,25

0,40
0,35

12

4
5

0,35
0,25

0,50
0,35

0,25
0,20

0,30
0,25

0,40
0,30

16

0,50

0,80

0,30

0,35

0,45

0,35

0,50

0,20

0,30

0/.0

0,40
0,30

3
6

0ieL rapid

freze cu coadll, in mm

O>el rapid
OteL

0,70
0,65

20

~}t;'))

Oiel carbon :;i OteL termoreaLiat pentru


zistent, otel
inoxidabil, cconstructii
teL ref ract ar
da ma:;ini

Uzura admisibiLa

Materialul
Numarul de
d int i a i
frezei,
2,
pinli la:

0,55
0,45

MaterialuL

630

Diametrul
f reze i 0,
in mm,
pina la:

0,65
0,55

400

B. Uzuri edmisibila

0,50
0,40

250

Finisare
Notezira

C. Uzuri admisibila

(cc,,;Yl-~

--'-'-"',
5

prolucrat

O,el

De9r,,~are
Semif inisare

iB~.,,~ut 2"')
......

f'--ntflli.t11'

fi'",~"t'l; ciw;:

BO

1.00
1,10
1,2Q

0,60
0,70
0,80

--

--

--

--

-,-----

sul pe clinte Sd' in mm/dirrte


, se stabile~te pe baza relatiei 9i
a irrlicatiilor existente in tabelu1 21.42; acest avans pe dinte
se va mi.csor'a prin inmultirea sa cu valorile coeficientilor de
corect.ie prezerrtatd,in t.al::elul 21.42. In calitate
de elemente
ce caracterizeaz~ grupele de avansuri ( mentionate in tabelul
21.42)
se consadera urrrl<'1toarele:
1) Grupa. I de avansuri: la frezarea unor' semifabricate riI

gicici, fixate di.rect pe masa unci, mru;d.ni-tmolte


de cu
I

268

lungimeredusa in consol.a a frezei;


269

~"",_,":t",.~, _

destnl, de

rilJi-

~
~
~
~
~j
j
.~

;J

"I

1
i

~
~
~

,
j
j

1
~~
]

J,
""i

~1
1

2) Grupaa !I-a de avansuri: la frezarea unor semifabricate de rigiditate medi.e


, fixate in dispozitive rigide, pe ma~ini,..unelte de rigictitate medie, cu Iunqimeredusa in consol.a a
frezei;
3) Grupaa III-a de avansuri: la frezarea unor piese nerigide, fixate in dispozitive cu rigiditate medie, pe masini, de
frezat de rigiditate scazuta, cu Iunqimemare in conso.laa frezei.
Valorile coeficientilor de corectie a avansului ( tabelul
21.43) iau in considerare influenta exercitata de duritatea HE,
in MPa,a materialului prelucrat (Ksm)' de natura materialului
partii aschi.atoare a freze~ (Ksf)' de raportul intre latimea
reala de frezare B, in nun ~~ latimea de frezare conformnormativelor, Bn' .in nun (KsB)' de nmimeal.lI"X1hiului
de atac principal x , in grade (Ksx) , de modulde fixare a placutei ~i de existenta unui strCl.tde acopsrdze a acesteia (K. l)' de modulde
amplasarea frezei fat.! de suprafata prelucrat1' (K.o)'
In oeea
ce priv~te valoarea latimii de frezare conform normativelor,
Bn' aoeasta se va stabili urmarindu-sedatele din tabelul 21.38
Dacaeste necesara obtinerea prin frezare a unei anunute
rugozitati Ra' in J.I1TI., a suprafetei prelucrate, avansul sd' in
mm/dirrtelii coeficientul sau de corect.Ie se determ:ina in conformitate cu in:iicatiile din tabelul 21.44.
F. Determinareavitezei de ~
Pentru calculul vitezei de aschiere v, in m/min. se vor utiliza relatia lii valorile constantelor existente in tabelul
21.45. Viteza de aschiere , determinata conform relatiei din acest tabel, se va corecta prin inmultire cu valorile coeficientilor precizati .in tabelul 21.46, coeficienti care iau in considerare duritatea HB, in MPa,a rnaterialului prelucrat (~HB)'
natura rnaterialului ~ii
~chietoare a frezei (~f)'
starea
suprafetei semifabricatului (~ ), rnarimea un:Jhiulm de atac
principal x , in grade (Kyx)' ra~rtul intre latimea de frezare,
B, in nun ;;i diametrul frezei D, in nun (KyB)' durabilitatea frezei T, in mm (~T)'
modulde fixare a placutei ~i existenta unui strat de acoperdre a acesteia (K, ), folosirea racirii suplimentare (Kyr)'
P
Stabilirea turatiei de calcul, alegerea turatiei
frezei,
tin.in:i cant de posibilitatile
masinid-cnerte, recalcularea vitezei de aschiere l?i determ.inareaavansului pe rotatde a frezei
sau a avansului pe minut, se etectueaza in moo asemanatorcelor
aratate in cadrul ~inilor
clasice de frezat.

s
e,

g.:

ls.

-8-';
,~-8

,- ::J
~
'"
<

.
s
III

...

'"eo

..

'S
III

..
2

...~
O'
to

;;
..

"5
III

...

~
~o

III

lI:

!s~III

III

Ii L

oo

....

<-

. 1lI
....'L
...

...

Cl

,- c
x

0,

'"0,

re.

*.

~
'"o

~.

N
.0.

'"o

0,

0,

'4
N
0,

t::

D.

0'

-e

.....

!?r
9

..~..

9'

9'

M
'4

..
...

0N

'"=,

8.

'4

~.

0,

~.
o

Cl

0'"

.= .!!
!.

.,

'"

c:'c
8,';;'

.
E

.,

~i

"

III

::::-8

..

III

....

i.l ....

Q,

B !;

::J

..8t
'"
c

..

.fiG...

u 0
~ u

Cl

';:;'1;

.,

0 .

~~
...

e--

..

::J

3
.8

....
U

G>

U C

-8~
E
~ ii

.... '
~'"

cc

'"

"0

"0

'"

~,
o

N
.0,

8,

'"'"
o

"'.

,..,

,..,

0,

0.

'"

~ C

g.~
Cl

-:>

'"~,

O.

..'" ...

'"~,

9'

-8.-

s,

0,

0,

0-

"

:::3

401

1:1

c:
ID
>

g."

CJ"'C

.,. ca
ON

Cl

01
CI~
Cl

271

o
0.

:0._
:::3

I?

C
11 Cl

>
:too

::J
III
L.."O
CJ

0L_
Cl

8,

?'

~,
o

'"

::J

...
,..,
~

'"

0'

I--

III

0,

~!s'~
.,
0

...'"

'"

...

~,
o

'"o

"',

0,

S,
?

.....

..

-e

t-,

...

~.

0.

-.
N

{l .

i2
::::"2

'"~

'"'"
"'.

.0
0,

S,

..

.D

.,O'

Cl

Cl

,-

li..

...

0..

-8

'"o

0.

M
M

..
...lii

III

O'

!!
Cl

ti:.

..."l
0-

'"

:0

,I

~.

I'-

o
,

III

i
.~

Ill

"

'"'"

:>

Cl

"

U E

270

::J :>

Cl

>~

III

.. ~

. .,-" ..

"
,,L

"

C
::40
.,....,
GN
Cl
(f.I~

Cl

G>L_

- .,
c

U.

:::;

G>'

..

L>

...., ..
;;

z:

Cl

oo

:::;

Tebalu:

rh:!".~~
-.~
,".~) (,,:'!f'! ii:-~al"\~ il or- de corect, ie
pretucrl!r<'I.'I ~',:;>r"f,,>elorplane
folosiod

~ ~ 'j:)

.'---,------'
... .~
Factorul tuat In

a .u\l-,,-::,;._~. tui

freze

sd

!ront:31e

"

Hodul de determinare

cons id(r(Oare

~i condi.ii

de calcul ?i '.t.:.i~:.<;,'d
......,ec-z.:.:~t'lhj,.,.~l.~,\' p~11~_r<t
:j,.~'-tJr.!!1inClreQ
v, 1r, ;?jf(<lln ~i c r-U;","!:r~i ef e-cti tvo
N, in
k~, ls p~9lucraroa suprafetoLo~ plane folosind froze fron~ale

vitezo-i

Rela~ia de calcul

Unghiul de attic
principal, x, in grade

/(

Modul de fixare a pl~cu>ei ~i existenta


unui
strat de acoperire , rezistent la uzura

/( l=1,00
KSPl=1,10
SP
K l=1,20
sp

Modul de amplasare a
frezei fa~4 de suprafata prelucratl!

21.44

sx

)(

RaLatia

Avansul
sd' in
mm/dinte

116

-0,080

-0,485

9,694

0,894

0,272

Fontll

35,13

-0,094

-0,55

3,670

0,829

0,225

Al ia je de cupru
sau al um in iu

66,3

-0,049

-0,691

6,707

0,823

0,251

Tobelul

DcterMinarea coeficientilor de corectio


prelucrarea suprafatelor plane folosind

Cs,,= 19,29

~i

III

Ouritatea meterialului
prelucrat, HB - in MPs

)(=-0,725

pentru fixare mecanic3


pentru fixere prin lipire
pentru placu.a ecoperit3 cu un strat
rezistent la uzura

s2

= Cs(HB)
(IlB-'in HPa)

Otel

Fontli

Cs = 0,008
ns1= 0,371
n52= 0,594

Cs = 0,005
0s1= 0,540
ns2= 0,790

Cs= 0,0003
IIls=1,0517

vm

la

de utilizare

m
C

vHB

Pentru otel:
Pentru font!:
Pentru aliaja de
Pentru alieje de
Pentru aliaje

(H8) vHB
CyHB=1139,1 ~~ myHB=-0,92
C HB=18371
~1 m HB=-1,30
V
c~pru (bronz): C HB=22,6b6 ~i m H6=-0,43
V
cupru (alama): C~HB=29,2b
~i m HB=-0,49
de aluminiu: CyHB='170,3 ~i mYH~=-0,75

La prelucrarea oteLului:
pentru /(40 (VK8), Kyf=1,0 pentru P10 (T15K6),
Kyf=0,9 pentru P20 (T14K8), K f=O,B pentru P30 (T5K10),
/(~f=0,7 pentru P40 (TT7/(12), ~ f=0,15 pentru otel rapid
(KbM5).
v
La prelucrarea fontei, a aliajelor de cupru sau de
aluminiu:
Kv =1,25 pentru K01 (VK3M) ~i pentru K10 (VK6M),
Kyf=1"S pentru K30 (VK4, VK6), K f=1,OO pentru K40 (VKB)
Kvf=0,9 pentru VK8V, K f=0,8 pen~ru VK10-0H,
K f=0,30
pentru otel repid (R6H5~.
v

Kvf=1,10

Reltl>is de caLcuL ~i vaLorile constantelor


avansului adaisibil din punctul 00 vedef-e
prafetei ~i al coeficientului
de corectie
lucrarea $Uprafe>elor plane foLo$ind freze

a vitezei de a~chiere
fraze frontale

Rela~ia de calcul ~i coodi~iiLe

Haterialul
a~chietoare

pentru deter.inarea
al rugozitlit:i; sua ftvansului La profrontale

Cs= 0,0008
ms= 0,9485

p~rtii
a frezei

prelucrat
Aliaj de
cupru

Starea suprafetei
semif abricetulu i

Aliei de
aluminiu

Unghiul
principaL

Cs = 0,0055
ns1= 0,585
ns2= 0,680

Cs= 0,1231
IllS=0,2876

Cs= 0,0331
ms= 0,494

I tI PilO~.vol. '2

--_ -

de atac
x, in grade

Raportul intra l~timea


de frezara B, in mm ~i
diametrul frezei 0,
in mm

272

KvS=1,OO
KYS=O,B

pentru semifabricat
pentru semifebricet

f~r! crust~
cu crustA

my x
/(YX = Cvxx

mvx=

Cvx= 3,241

-0,285

B \myB
/(YB -- CvB ~

0)

CvB= 0,9172

myB= -0,3236

273

... ~

..

~_=.__.-.....
~..-.w....,..

21.46.

Fectorul luat in
consideraro

ms

K.

Coetieient
de corectie

nN2

SimetricA: /(5a=0,50
Cu deplasare: /(sa=1,00

n 1
s

nN1

O~el

de calcul

sd = COs

CN

5B=-0,397

SI<

nN2
sd

ny2

111

S)(

He = CHt

nv1

m
C

nN1

Cy

ms6

HateriaLul
Elementul
determinat

~i

tv1, d v2

Y = C

Volori ale constantelor

/(sB = CsB (-)

CsB= 0,996

prelucrat

La prelucrarea o~elului:
/( f=1,4 pentru P40 (GOST: TT7K12)
S
K f=1,35 pentru carburi metal ice tip TT20K9 (GOST),
K",=~,25
pentru P30 (T5K10), /(Sf=1,10 pentru P20 (T14KB),
.T
/(sf=l,O pentru P10 (T15K6), ~sf=0,8
pentru /(40 (VKB),
Ksf=0,45 pentru o~et rapid (GOSI:. R6M5)
La prelucrarea fontai, a aliajelor de cupru sau
de aluminiu:
/( 1=1,20 pentru VK10-OH (GOST), Ksf=1,10 pentru VK6V,
KSf=i,oo pentru K40 (VK8), Ksf=0,75 pentru /(30 (VK4, VK6),
Ksf=O,65 pentru./(01 (VK3M) ~1 pentru K10 (VK6M), Ksf=0,35
pentru o~el rapld (R6M5)

Raportul intra l~~imea


reela de frezare B, in
mm, ~i la~ime8 de frezare conform normati
velor, Bn' in mm

Tabelul

MaterialuL

I
I

p~r.ii
8 scule

efectiYli N, kW

(HB)

Pcntru o~el: CsHB=864,9 ~i msHB=-0,885


,
Pentru fontli: C HS=1277 ~1 m HB=-0,95
Pentru aliaje de cu~ru (bronzurij: C HB=7,9B ~i m HB=-0,286
,
Pentru aliaj de eluminiu: CsHB=29,7 ~i msHB=~o,492

Materialul
a~chietoero

CsHB

Puterea

Viteza de a~chiere Y, m/min

msHB
KsHB
Duritatea materialului
prelucrat, HB, In HP

de n,chi2\re

de utiLizare

.,-

Tabolul 21.45. Rel~1:ii

la

~-_

_,...

>_

.........-

.'~

~~~;O

. ,.

~,...~/"'.~-_

"

rr-

c~~""-.,..~~,;~/.,.
.
:....;4.

'!:.>.:'~~~-~,;;-*'~';~;.~;T-.:
;.~':;~.~--::~'.'::::~''':''7".n:"!

k.. ,;-;--:-:~,..t,.,":!7:!'

j(i,j%~~i1

Tabelul 21.46 (contiouare)

o
Durabilitatea
min

frezei

T,
KvT = cvTr

Modul de fixare a placu.ei


~i existen.a unui strat de

; Cvr= 4,1956

; mvr= -0,3522

Kv = 1,00 pentru fixare mecanicA


KVPp = 1,15 pentru fixare prin lipiro
K
= 1,25 pontru plocu.a ocepcrit~ cu un strat
vp
rozistont la uzur~

acoper i re

~---~--------------~-I--------------:-:~
..
Felesiroa r~cirii
supl imontare

K
vr
Kvr

1,00 fArA rAcire


0 5
.
,8 cu rAClra

G. Det:erm:i.narea
prt:erii efective de ~ere
Determinarea puterii efecti ve de a!?chiereN , in kW,se efectueaz~ folosind relatia ~i valorile constantelor indicate in
tabelul 21.45 (t fii.n:l adincimeade a;;chiere, in mm,Sd - avansul, in mm/dinte), iar coeficientii de corectie a puterii efective se vor stabili pe baza recamandarilor din tabelul 21.47.
Factorii luati in considerare pentru corectarea puterii efective de a;;chiere sint: duritatea HB,in MPa,a materialului prelucrat (coeficientul KNHB) , 1..lnJhiulde atac principal x, in
grade (KNxl,
raportul intre M~imeade frezare E, in mm:;;idiametrul frezei D, in mm(KNB).

H. calculul m.1:irimilOf cc:mparente1or


ale fortei de ~ere

Marimile componentelorFy ;;i Fz ale fort-ei de aschi.are, in


N, se pot; detennina folosind relatiile
decalcul
;;i valorile
constantelor :in:licate in tabelul 21.48. Valorile stabilite astfel se vor corecta tinind cent de coeficientii de corec1;ie procizati de asemeneain tabelul 21.48, coeficienti a caror llli'1rin".~
ia in considerare natura rnaterialului p&-tii a;;chietoare a frezei, (KF.), mlirimea unqhiului, de atae principc'll x, in grade
(KFx)' raportul intre lilt1mea realil de frezare B, in nun 9i Mtimea de frezare conform norrnativelor, Bnt in mm(KFB), raportul intre numaru; real de dinti ai frezei z ~i m.llni1rul de dinti
zn conform ~rrnativel~r
(KFzl.
Pentru stabilir~
l~timii de
frezare conformnormatdvalor, B , in mm,se va tme cont de valorile in:::licate in. tabelul 21.38, de. urrle se va ridica de altfel ;;i ~
recomandatde dinti ai frezei, zn'
Tabe tut

A.
Tabelul

21.47

Determineree coeficien~ilor de corec~ie


e~hiere
la prelucrarea
suprafe~elor
frontale

Factorul luat in
considerare

Duritatea materialului
prelucrat, HB- in MPa

Nx

frezei 0, in mm

componentelor

= C

Matel'ielul
prelucrat

= C

x
Fy

t Fy

sd

CFy

--- -

CNx= 0,315

.= 0,288

--------

---I

'~5=

,5~7

m"S=

1 ,Ob/)

= C

Fz

x
t Fz

y
sd

z
FzO Fz

constantelor

ZFy

CFz

xFz

YFz

zFz

0,969

0,794

0,590

340,2

0,957

0,784

0,569

Font!

88,6

0,872

0,855

0,598

100,0

0,809

0,705

0,800

59,32

0,793

0,562

0,654

87,2

0,887

0,590

0,741

Valori

ale coeficien.iler

Factorul luat in
consideraro

Materialul
a~chietoare

p!r~ii
a sculei

Unghiul de at ec
principal
x, in grade

274

,.\,,',.,
,- '--, F
%

YFy

in

de calcul

de corec~ie
Modul de determinare,

domeniul

de utilizare

~:
KNB = C~5: .~.

xFy

ale fortei de a~chiere,

100,8

Aliaje de cupru
sau de aluminiu

mN

Fz

O~el

B.

mNx

z
FyO Fy
Valorila

CNm=O,0035
; n =O,742
Nm
CNm=O,0089
; n =0,626
N
cupru (brenz): CN:=0,0067;
n =0,691
cupru (alama): C =0,083;
n Nm=0,691
N
N
de aluminiu: cNm=B,008
; nNmmO,700

N.x

Fy ~i
Relatis

nNm

Raportul intre la, ime a ce ,


frezare B, in mm si dia
metrul

Oeterminaree'marimii

CNm(HB)

Pentru o~el:
Pentru fonta:
Pentru aliaje de
Pentru aliaju de
Puntru aliajs

de atae
x , in gcade

11

21.48 ' Rela~ii de celcul, valori ale constentalor


~i coeficlen~j de
corect ie pentru determineraa
IUlil'illlii componentelor
F
~i Fz
ole for~ei
do a~hiere
la prolucrareo
suprafe~el~r
plane
folosind fraze frontalo

Rela~ii de calcul ~i mod de utilizare

KNm

Unghiul
principal

e puterii efective do
plane folosind
freze

F y !id.. Fz

KFs = 1,00 pentru


KFs = 0,40 pentru

KFx = CFxx

mFx

275

carburi metal ice


o~et rapid

CFx= 3,24

mFx =-0,285

:~k,:tuL ~:~.,,.ti( ..t:-

Raportul intra l~>imoa


real~ d. frezaru a, in
mm ~ i ls~imead~ f r e zar e
conformn~rmetivelor Bn'
10 mm

mFB

:J ;

KFB= CFB~

Raportul intre num~rul


real

de

dt,

c,' ,,~ i

conformnormetivelor

Kn = TJ<nHBKnzKnlKnB'
CFB=0,88

KFd= CFd~:)

CFd=l,OO ;

21 .4.2 ::Prelucrarea
suprafetelor
,'.lor, a <Xlntururilor
~i
~.:>:i.rx:lfreze cu coOOa
A. Alegerea

mFa= 0,934

mFd=l,OO

plane,
a
a canalelor,

praguri_
folc-

g;;
21.15)

~
~;:"

~&;;
r';'.:

s!~lj
e"

f;: ,

~:

..
~~~
rji~~:
~."{

frezei

,1\',',

Factorul lust
in considararo

Relli~;s de
oelcul

Duritate8
matorialulul
preLucrat,
HB- in MPe

Num!kuldo dint i
a; f reze i, z

Diemetrulfrezei 0, in mm
25

Numarulde din~i z

l~~imoode frezere Bn

20

succesiunii.

32

40

50

63

20

30

30

30

fazelor

f~
~;<.
~.

~~;-

~5

Otolurj tormorezistente, inoxldabila, roCnHB3=0470 ; mnHS=


-1,377
mnHB fractere:
KnHB= CnHBCHB)
Fonte: CnHB~
-1,235
10896 ; mnHB=

f;il

~f~

~~,

fM

Aliaja de alum;niu:,CnHB=
1923,2; mnHB=
-1,1
ALiaje de cupru: CnHB2=970 ; mnHB=
-1,1

Tabelul 21.49. Diametrulfrezei D, in mm,numarulde din~i z ~i l~timea de


frezare 8, in mm,conf~ normativelor, la prerucrarea suprafetelor plane, 8 pragurilor ~i a contururilor, folosind freze
cu coadlI

Ceracteristici

f~'"

VaLoriala constantalor
O~aluri carbon ~l alleta pantru construct!i
de ma~lni: CnHB6=3300 ; mnHa=-1,445

~.

lor,
qura
sare)

~);~

Teoolul 21.50 DeterBinarea valorilor coeficien~ilor pentru stabilirea nu.~rulul de faze la prelucraroa suprafe~elor plane, a pragurilor, a contururilor ~i a c80alelor, folosind freze cu coada

Diametrul
D al frezei,
in nun, se stabil~
tinind
cant de
forma diferitelor
portitmi
ale suprafetei
ce urmeaza ~ se obtint{ prin prelucrare:
practic,
se va ale;Je cea mai mid1 valoare
dintre
diametrele
frezelor
cu care s-ar putea prelucra
separat
diferitele
pori;iuni.
Dare piesa prezinta
0 asemenea
configuratie incit
ea nu limiteaz~
diametrul
sculei,
se va utiliza
eel
mai mare
diametru.
posibil
al frezei.
In tal:elul
21. 49, sint
prezentate
unele caracteristici
de utilizare
a frezelor
cu coa-

B. stabilirea

"",
Ii~

d8ter-

in care Td este tolerani;:a


la dimensiunea
de obtinut
prin frezare, in mm; KI)HB- coeficient
care tine cont de duritatea
HB, in
MPa, a matenalului
prelucrat;
K"z - coeficient
a carui, valoare
este deperrlenti
de numi1rul de dinti
ai frezei,
z; Knl- coeficient ce ia in considerare
raportul
intre
lungimea
in consol.a a
frezei,
1, in mm l?i diametrul
acesteda,
0, in nun; KnS- coeficient a carui,
valoare
tine
cont
de raportul
dintre
l~timea de
frezare
B, in mm ~i diametrul
frezei
0, in nun. Valorile
acestor
coeficien1;:i
se stabilesc
conform indicatiilor
din tabelul
21.50

mFd

din~i a1 ~rezei

z ~ i numar-ul

determinarea raanarului, de faze neceSCU:8,. se


mina mal intii
un asa numit in:licator
Kn:
h;'.n.cr.u

::)

mnz
Knz= Cnzz

Raportul intra
lungimea in consoLAl, in mm~i diemetrul frezei D,
in mm

Knl = Cnl -;-

Reportut intra
t5~imee de frezere
B, in mm~i diamatrul f reze i D,
in mm

KnB= CnB~

Cnz=4,2B

~l

!;.;

mnz=-1,05

~.

ff'

~'{

:t~;

Cnl= 8,50

~~

mnL=-3,08

..
'.;.".',.
f~ ;.
~:1
;;f
~

~t

CnB=1,0

~'

mnB=-1,0

ri
1',

fi'
f:;
f"

Pe de alti
parte,se
determ:ina
rapoartele
Acmax/D l?i Acmin/D,
in care Acme\<:;,;i Acmin sint valorile
maxima, reSpectiv
minima, ale adaosul.ui,
de prelucrare
de-a 1\Jn3Ul conturului
suprafetei
de
prelucrat,
in mm, iar D- diametrul
frezei,
in nun. CUnoscirrlu-se
mEirimile acestor
rapoarte,
din tabelul
21.51 se stabilesc
valorile
tabelate
ale indicatoruluice
deterrninii
de faze

de prelucrare

Obtinerea
suPrafetelor
plane,
a pragurilor
:;ii a contururifolosind
freze cu coada, se poate efectua
fie intr-o
sinfaz~ (deqrosare)
, fie in doua faze (deqrosara
~i semifini

t:'

f'

I'

i~
p
,'to]

n~

ri;~

276

if
rt~>

277

t~

_...L __

\;~

~/~

~~,

..

_._---,

--_._.,

-,-_ .._,._.

..
..

1.'1

,~,'4

:i?i:'

,,~~
h;'lt
\~

kl1

;
-,~~;

~t:~

~.~j~,
',.-?1'
~~~:

~;~,
-~

:~b:
}

eo

'1

..
:J

I-eo

co

....

'~
f~
J1

';1

;~
;~
:J
"

~1
"

':1

:1

1j
~
J.

Cl

co

~
co
eo
'~
Oo

<>1

+-I

0'-

0..
.-...

0..
0.

00

00

00

,......
(0 C)
0.
0.
.-:.

"'NO:>

0...
~
.....
~
000

000

c. stahi) j rea crlincimii

"

""...., N

o...
r .
N.
N

"'-1" 0""
)
0...
e--r .
_.

0000

0000

0000

~~~~N
I

I.

cc

. . . .

~~o~~

OrNMM

. . ...

00000

I'

O.-NNN

. .

00000

00000

.~
-0

<:>

'c

11'\...

.."5

S~ ~

. .
000000

f;; ~ ~

.
000000

'"
.8.,

a'

..

"

'"

21
""
<:>

'"
>

ON~...z"'''''''-

0"'0"'0"0"0"0"'0'"

O"U"'IONMMOCO
.0......
(1) 00
00000000
0 N ....,.
.1.1)
.

ONM...~

Lf'\

.LI'l

"O

g~~

latiei:

.zr
t

"1."'..

CON-D,......o...o,...,O
I

"O,..... ..l/\O"OO
O..- ..N
...:t ~
0000000

0000000

. ..
000000

f'.-ONOOCO...:t"

d)MLn~..Q"'O

!!

0.

'r'"

t)

'r'"

.cg~~s~~~~

0 .
N ..
M...
....,..
..
"'
.
..0.r-,..CO
.
00000000

:JL-

0"0"'0"'0"'0"'0"'0"0"

I-N,

8-

....

. g;,:::,,~,~,
1':,~, ~, 8, cg, ,~~~~~~~~~
0000000"-'-

0"'0"'0"'0"'0"0"'0"'0"'0'"

pt~...~..~...~...R...t!...

~ ~

000000000

I---

~'I

g
.."

1!'!~t:;:~~!;!8S!~~
~...;!.. ::;~~~rI;:8i:!g~~
...~ .. .................... ~.~..~..~..;2..~...~.8...
0"0"0"'0"'0"'0"'0"'0"'0"'0'"
0(:)0000..- .
--

0000000--'-

~1
6
:J

l;;

tj

"50G
..... ~
L

ee

0. ac
'"u-0.
a:

-~.. ~.. . .
B'E
.. "-0
'Bc
- .. -., "

- N M......:t .u-\ ..().,.....


.CO 0"'. 0.. r N.M..~
Ion."" .1'-.
CJ 0" .0

000000000..-

000000000-

~
~
11\

~
4>
.a
>'"

'" co

U'-

:J.- ..J
~.c::l
ca

U 0

....,.-...~

.
L

""
Cl

Cl

1/1

Cl

0" 0" 0'" 0'" 0"'0"0'" 0"'0"'-'"

.
'-E-';
.. .ue.
..
o
-0'
,~
0..'-

co

-0'

.~
0.'-

''-

.
o

~E~
~ '- ..
co

oc

-" ..

"0
Q

2.~

..'"

~ '"

..L".
L
0

4>

2r D

Kj Acmax

:.:

'"
.-

(21.16f

Valorile coeficientului Kj se determina din tabelul 21.52,


in flIDc1;-ie
de materialul prelucrat, de materialul p&\:ii aschi>
etoare a frezei de diametrul D,in nun, al frezei, de produsu1
intre adaosul de prelucrare maxim A"m x' in nun ~i lat-imea de
frezare B, in nun, de numarul,trecer~ Bin cadrul fazei. Este evident ea surnaadincimilor de a!?chiere, la prelucrarea in rnai
multe treceri, va treb.ri. sa fie ~ala cu marimea adaosului de
prelucrare Acmax' in nun.
.
la prelucrarea in ctoua faze, in cadrul fazei de d~o!?are
pot exista una sau doua treceri: repartizarea adaosului de prelucrare pentru fiecare trecere !?i respectiv pentru fiecare faza, in vederea stabilirii
adincimilor de aschi.ere, t j' in nun,
se efectueazade asemeneacu ajutorul unui coeficient Kj' conformrelat-iei (21.17). Valorile coeficientului Kj sint precizate in tabelul 21.53, in raport cu natura ma:terialului semifabricatului cu cea a materialului par1;ii OJ?ch:it::l:cJ,:ire
a sculei
cu diametrul frezei D, in nun, cu raportul intre valorile min.:i.Tna

_N""~~..()""'COO'-O

:J

,~
,~
o "0

Ac

Ac

in care Ac este valoarea adaosului de prelucrare, in nun. Semnul


plus se va folosi in cazul suprafet-elor convexe, iar semnulminus - pentru suprafete concave.
la prelucrarea intr-o sin:;Jurafaza, intr-una, in doua sau
in trei treceri, repartizarea adaosului de prelucrare pentru
fiecare dintre trecerile de lucru, in ve::lerea stabilirii
valorilor concrete ale adincimii de ~chieret;-, in mm,se efectueaza \:inirrl cont de valorile unui coeficierit: Kj, conformunei .relatii de forma:
(21.17)

L-

de ~ere

Se considera ea adincimeade ~chiere este ~ala cu marimeaadaosului de prelucrare numai in cazul port-iunilor rectilinii ale conturului suprafetei de prelucrat.
la prelucrarea zonelor curbilinii ale conturului, caracterizate de 0 raza r, in mm~i folosin:i freze de diametru D, in
mm,valoarea adincimii de aschi.er'e t, in mm,va corespurrle re-

~~"'-1"N~

IO_Ntw")...,J"

0..
,

"''''~o
....

IO_N"",,

co
~

...

..

000

I--

c,

!co

"'''0

L-

IO '-N.

1'-,

..

.a

..

'it

I--

L-

':i,

Nu-.

~o

-s c

~'

nec..esareI<ntab' Dare '-/a1om_~ea Rn deterndnata conform relatie;i.


(21.15) este mai redusa decit valoarea tabelata Knt,.ab' atunci
vor fi necesare doua faze de prelucrare, iar daca vatcerca Kn
este rnai mare sau Eq'alacu cea a indicatorului tabelat Knteb,
prelucrarea se va efectua intr-o singura faza.

----,,----.-----,--~.---.---.,----~.---------,----------...,

...co

!!.
o

:':0.

QC

:J'u 3

. ~
" .

-0

-~-o
e
.- :J
~
Cl
<"

278

279
L-

Tabelul 21.52. Valorile coeficientului K. de repartizare a odaosului de prelucrare pe una, daua sau trci treceri la pr,,lucrerea intr-o singura fa~a 8 suprafe~elor plane, 8 pragurilor ~i 8 oontururilor folosind frcze CU CO&E.ia
~ __ -._P_r_o_d_u_su_l
__i,n_t_re
__a_d_a_o_su_l
__d_e
__p_rerl_U_c_r_a_re
__m_a_X_i_m_~_i~l_._~_im_e_a
__de__f_r_e_z_a_re-,(_A~c~m~a2x_XB_)_,
__m_m_2_,_p~irn_a
__la_:
Diame30~
trul ~ __

Hater 'islul
prelucrat
(0)

65

100

140

-L

200

~J-

300

L-

~~L-

Numarul trecer;l de lucru, i


frezei
D~:~~,r--l-'--1-'--2-r---l--'-2-'---3-"'--1--'--2-r--3-'--1-r---2--'r---3--'---1--''--2--'r=~]
(1)

(2)

.\

400~~_.
1

[~-]

3.;

.J

Coef icientul K;

1,0

0,6

1,0

1,0

0,65 0,35

0,5

0,4

12

1,0

1,0

1,0

0,7

0,3

16

1,0

1,0

1,0

1,0

0,4

0,4

0,2

0,2
0,1

0,35 0,35 0,3

0,5

0,5

0,35 0,35 0,3

0,7

0,3

0,5

(X)

0,4

0,1

0,35 0,35 0,3

.!

Produsul intre edaosul de prelucrere maxim ~i la~imea de frezare (AcmaxxB), mm2, pine la:
r--.--------r-------------r-------------,--------------,--~~--------r__------------~
200
400
bOO
300
900
1800
1200
O~el ,
fonta

r--~--------L----------~-----------L----------~--------__~

O~el
rspid

!I
f

Numarul trecerii de lucru, ;


2

0,5

20

1,0

0,65 0,35 0,5

0,35 0,35 0,3

25

1,0

1,0

0,75 0,25

0,5

0,5

32

1,0

1,0

i ,0

0,65

0,35

63

1,0

1,0

1,0

1,0

0,35 0,35 0,3


..

0,45 0,45 0,1

0,35 0,35 0,3

0,65 0,35

0,5

0,5

0,35 0,35 0,3

ir,..--~---I

hbalul 21.52 (contiooere)


(0)

(1)

Produsul intre adaosul de prelucrere maxim ~i ls~ime8 de frezare (AcmaxxB), mm2, pins la:

(2)

40

300

200

140

100

80

65

Numarul trecerii de lucru, i


1

10

1,0

0,6

0,4

0,5

0,5

0,4

0.4

0,2

12

1,0

1,0

0,8

0,2

0,5

1,0

1,0

0,6

0,4

1,0

1,0

16

0,5

14

0,7

0,3

O~el, Carburi
fonts metalice

1,0
1,0

0,65 0,35
0,8

0,2

1,0

0,35 0,35 0,3

0,4

0,4

0,2

0,5

a,s

0,35 0,35 0,3

ProciJSulintra adeosul de prelucrere maxim ~i lat;1''')8 de frezere (AcmaxxB), mm2, pine lo:

i i de lucru, ;
Numarul tr-eeer

!
....

20

1,0

0,7

0,3

0,5

0,4

0,1

25

1,0

1,0

O,bS

0,35

32

1,0

1,0

1,0

50

1,0

1,0

1,0

1200

900

600

400

300

200

140

....

0,35 0,35 0,3


0,5

0,5

0,75 0,25
1,0

0,35 0,35 0,3

0,5

0,65 0,35

0,5

0,35 0,35 0,3

0,45 0,45 0,1

0,75 0,35 0,3

21.52 (continuere)

Tabelul

(0)

(2)

(1)

Produsul

65

mexim s i

intre edaosul de prelucrere

100

200

1~0

Humerul

N
(Xl

Alieje
de cupru
sou de
aluminiu

1,0

0;8

0,2

0,6

0,4

1,0

1,0

0,7

0,3

12

1,0

1,0

1,0

16

1,0

1,0

1,0

O.el
rapid

Produsul

300

trecer ii de lucru, i

0,4

O,~

0,2

0,5

0,7

0,3

1,0

0,5

bOO

maxim

0,35 0,35 0,3


O,~ 0,1

0,5

20

1,0

0,75 0,25 0,5

25

1,0

1,0

32

1,0

1,0

63

1,0

1,0

0,5

0,65 0,35

1,0
1,0

0,5

0,35 0,35 0,3

0,4

0,4

0,6

0,4

1,0

0,45 0,4

0,7

3000

0,2

0,35 0,35 0,3

2000

0,5

2
(AcmexxB) , mm , pins la:

1400

0,35 0,35 0,3

~i letimea de frezere

1000

0,65 0,35

Humerul treceri i de lucru

bOO

400.

300

intre adaosul de prelucrare

400

2
l8~ i.meade f rezere (AcmaxxB), mm , pine la:

0,15

0,5

0,5

0,3

0,35 0,35 0,3

r---_.----.----l

Tebelul

21.53. Velorile

ooefici.entului Ki de repartizere 8 edaosolui de prelucrare


faze a suprafe;elor plene, 8 pregurilor ;i e contururilor,
folosind
Produsul intre edaosul
~i la~imee de frezare,

Material
prelucrat

Materialut scu"
lai

Oiemetrut
frezei I
O,mm

Raportut
Acmin

30

--Acmex

200

Humerul

N
CV
W

Otel,
fonta

O.el rapid

fazai

'I

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1'1 20

--

<0,5
>0,5

0,85 0,'5 0,6 0,3 0,'


0,85 0,15 0,6 - O,~

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,'1


0,8 Oi2 0,'1

<0,5
>0,5

16
20

11

0,1 0,5 O,~ 0,,


0,1 0,5 O,~ 0,'

0,8 0,2 0,85


0,75 0,25 0,85

0,15 0,7 0,2 0,' 0,5


0,15 0,7
0,3 0,5

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,70 0,3 0,8

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,65 0,35 0,8

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


O,bO 0,4 0,75

35

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,5 0,5 0,5

63

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,5 0,5 0,5

25

Il

0,4 0,'
- 0,5

0,2 0,'1
0,2 0,'1

0,1 0,7 0,2 0,1


0,1 0,7
0,3 0,35 0,35 0,3

0,2 0,'1
0,2 0,'1

0,1 0,'1
0,, 0,'1

0,2 0,'1
0,25 0,9

I-

0,1 0,'1
0,1 0,'1

0,2 0,8
0,3 0,8

0,2 0,8
0,5 0,7
0,2 0,8
0,5 0,65

0,2 0,8
0,35 0,7

--

Il

trecer i i de lucru

12

1200

600

1I

~OO

11

in douo

de pralucrere

Humarul

de lucru le prelucraree

mox~m de prelucrere Acmex' 1n mm


B, In mm (Acmex x Bl, plna la:

140

65

pe faze ;i treceri
freze cu coada_

--

--

0,1 0,5 0,4 0,1


0,1 0,5 0,5 0,35 0,35 0,3
0,1 0,75 0,15 0,1 0,5 0,4 0,'
0,1 0,75
0,25 0,5 0,5
0,2 0,'1
0,2 0,'1
0,2 0,9
0,25 0,9

11

11

21

22

,
I 23
-

--

0,1 0,7 0,2 0,1


- 0,1 0,65 0,35 0,35 0,35 0,3

0,1 0,'1
0,1 0,9

0,1 0,5 0,4 0,1


0,5
0,1 0,3

21.53 (continuare)

Tabelul

Haterial
prelucrat

Haterialul scule;

Dia- Rapormetul
trul Acmin
freze i, Acmax
D,mm

40

65

100

200

I-I--,-_I_I-,-__ I_-"-_I_J --,-__ I _...J......_1 1---,- __

Carburi
metel ice

10

11

10

<0,5
>0,5

0,8

0,2 0,6

0,4 0,4

<0,5
>0,5

0,8

0,2 0,85

0,75 0,25 0,85 -

0,150,650,250,1
0,150,65 - 0,35

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,85 -

0,15 0,8
0,15 0,8

0,2 0,4 0,4 0,2


0,2 0,4 0,4 0.2

16

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,70 0,3 0,8

0,2 0,9
0,2 0,9

0,1 0,5 0,4 0,1 0,1 0,5 - 0,5 0,350,350,3

20

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,65 0,35 0,8

0,2 0,85 -

0,150,7

0,2

0,'5 0,7

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,60 0,4 0,75

0,2 0,85 -

0,15 0,9
0,150,9

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,5 0,5 0,5

0,2 0,8
0,5 0,6

25
32

t----- --

__
I_--,-I_J_1

de lucru

14
O~el ,
fonts

I_--,-_I_I-,- __ I_-L_Il--,- __ ~

trecerii

12

800

400

300

Numarul fezei de prelucrare

Numarul

Produsul intre adaosul max~m de prelucrare Acmax' in mm


s i l at ime e de frezare, a, In mm (Acmex x B), p ine la:

0,8 0,2 0,6 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2

0,75 0,25 0,85

------------- ------

O,~ 0,2

0,85

0,25 0,85

...

0,2 0,1 0,450,450,1


~

0,3

0,35 0,35 0,3

0,450,450,1

0,1 0,7 0,2 0,1 0,5 0,4 0,1


0,1 0,65 - 0,35 0,5 - 0,5

0,2 0,8
0,4 0,8

-------

21.53 (continuere)

Tsbelul

Heterial
prelucrat

Haterialut 5CUlei

Diametrul
frezei,
D,mm

Raper>
tul
Acmin

200

140

65

---

Acmex

400

II
I

I
I

I
II

11

II

11

11

Alieje
de cupru .eu
de sluminiu

O~el rapid

1I

Il

11

de lucru

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

--

--

<0,5
>0,5

0,85 0,15 0,55 0,35 0,i: 0,4 0,4 0,2


0,85 0,15 0,55 - 0,45 0,4 0,4 0,2

<0,5
>0,5

0,85 0,15 0,7 0,2 0,' 0,5 0,4 0,1


0,3 0,5
0,5
0,85 0,15 0,7

12

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,85


0,8 0,2 0,85

0,15 0,7 0,2 0,1


0,15 0,7
0,3

16

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,85


0,70 0,3_ 0,85

0,15 0:9 '


0,15 CI,9

20

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,65 0,35 0,8

25

<0,5
>0,5

32
63

0>
(Jl

1800

1000

bOO

Numarul f eze i de prelucrare

tlumarul trecerii

ProdJsul intre adeosul maxim de prelucrare Acmex' 1n mm


~i l8;imea de frezere, B, 1n mm (Acmex x B), plna la:

0,2 0,85
0,2 0,85

0,8 0,2 0,8


0,60 0,4 0,8

0,2 0,85
0,2 0,85

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,6 0,5 0,5

--

0,2 0,8
0,5 0,6

<0,5
>0,5

0,8 0,2 0,8


0,5 0,5 0,5

--

--

0,1 0,5 0,4 0,1 0,1 0,5 - 0,5 0,35 0,3_50,3

0,15 0,75 0,15 0,1 0,5 0,4 0,.1


0,15 0,75 - 0,25 0,5 - 0,5

0,8
0,5 0,55
0,2

--

- - - 0,35 0,35 0,3 -

0,15 0,9
0,15 0,9
0,2 0,8
0,4 0,8
0,2 0,8
0,45 0,75

--

0,1 0,65 0,25 0,1 0,4 0,4 0,2


0,1 0,65 - 0,35 0,4 0,4 0,2
0,2 0,85
0,2 0,85
0,2 0,85
0,25 0,85

--

--

--

-- I
-- -I
j

0,15 0,6 0,3 0,1


0,4 0,35 0,35 0,3
0,15 0,6 0,15 0,9
0,15 0,9

0,1 0,55 0,35 0,1


0,45
0,1 0,55 -

htoelul 21.54, IlIiLll~ ill tie eeleul ~l lIoloril e coostcnt"to.ponltu de t e.inar ea


avansului d, in ~/dinte, la preluerarea suprQfe~elorpLano,
a progurilor ~i a contururilor, folosind froze cu co~

:;;i maxima (in nun) ale


adaosului de prelucrare
(Acmi,/Acmax) CU
produsul intre mar.imea maxima a adaosului de prelucrare
A~max
in mm~i latimea
de frezare
B, in mm, cu poz.i.t.i.a trecerh
in
cadrul fazei.
.
Daca din analiza ccodi.t.i.i.Lcr de lueru ( parametrii
frezei,
dimensiunile
supraf'et.ed. de preluerat
ete. ) se constata ea este
difieil
sa se realizeze
precizia
prescr.isa
din trei treceri,
se
poate proceda intr-unul
din urmatoare.Le doua moduri:
a) S~ se mi.csoreze var i.at.i.a adaosului de prelucrare
(Acmel<Acmin) fie printr-o
irnh.matatire
a formei semifabricatului,
he
prin folosirea
unei degro9~i
prealabile
a acelor
sectoare
ale
piesei carora le corespund valori maxime ale adaosului
de preluerare Acmex in nun;
b) Sa se divizeze
adaosul de preluerare
pe inaltimea
piesei (de-a lungul l~timii
de frezare).
I

Caractorulprelucrarii

Relatiade calcul
0

sd =

C.

Finisare

De9ro~8re

ns1

Velori ale constantelor

ts2 Bns3

Materialulprelucret

ns2

n.'3

Otaluri carbon~i aliete 0,0397 O,B3 0,41 0,42 0,0296 0,75 0,36
pentu. construc~iide
ma~ini
Oteluri tormorezistente, 0,0241 O,S9 0,43 0,41. 0,0214 0,75 0,31.
inoxodabile,e. frectere
0,0487 0,82 0,40 0,42 0,0375 0,73 0,35
Font!cehu~ie,font!
lIlaleebilli
Ali8jede cuprussu de
0,0509 0,85 0,41 0,44 0,0358 0,79 0,38
aluminiu

0,38

Cs

ns1

ns2

ns3

ns1

Cs

D. stab:iJ.i:rea marincii
suprafete10r
plane,

avansul:ui
de lucru
la prelucrarea
a pragurilor
~i a ccntururilor

~imea
avansului de lueru
SdI
in mmjdinte, se detenni.rui
folosindu-se
relatia
de calcul 9i valorile
constantelor
indicate in tabelul
21.54 tinind
cont de diametrul
frezei
D in mm
de adincimea de aschi.are t, in mm~i de I~timea de frezare
B,
in mm; aceasta ~ime
a avansului
Sd se va corecta prin inmultire cu valorile
coeficientilor
de corectie
din tabelul
21.55,
valori care depirrl dE: duritatea
HB, in MPa, a materialului
preLucret; (KsHS)' de natura: materialului
~ii
aschietoare
a frezei (Ksf)' de raportul
dintre n~
real de dint.i
z ~i n~rul de dint.i conform normativelor
(Ksz) de raportul,
dintre
lungimea in,CC?nsol~ I,m
~ ~i c;liaJ~etrul frezei D, ~. mm,(Ks\)
Pentru stabihrea
n~\ll
de dint~ zn se vor fo1os~ irrlicatiile din tabelul 21.49. Se mentd.oneaza faptul ea avansul pe dinte Sd nu treb.lie s<1 ccooare sub 0,02 mmjdinte in cazul freze10r
din ote1 rapid ~i sub 0,03 mmjdinte pentru
frezele
armate cu
pl<1cut.e din carb.lri metal ice
In timpul cursei
de ~trundere
a sculei pe 0 1ungime de
0, OlD, valoarea avansului
de Iucru se va cobori cu pina la 30 %
din valoarea stabiliti
pentru faza respectiv<1.
I

0,41
0,38
0,40

TabeluL21.55 Rele~ii de calcuL~i vaLoriLacoostantelorpentru determinerea


COdficien~ilorde oo.ec~ie a aV80surilorpe dinte LapraLuerll"
rea suprefe~elor pLane,e preguriLor~i a contururilor, foLo"
aind freze co coad!
'

E.

Determ:inarea vitezei

la prelucrarea
oantururilor

de C19drl.ere

suprafetelor

~i a p.rt:erii. efective

plane,

a pragurilor

Factorulluat
in considererlt

Valori ala constentelor,


domltniuld~ utilizare

Rel8~i8de calcul

Pontruotel: CCHS~
5755; msHB=
"1,135
Pentru fonts: sHa=52084;msH~= -1,437
Ouritateamaterielului
msHBPentru alleJe de cupru: CsHB= ,97 ;
p.olucrat, HB- in MPs KsHB
,
mHe"-0,286
" CsHS(HS) ,
Pentru aliaJede aluminiu~ 5HB~ 29,7;
,
msHB"
-0,492
Materialulp!rtii
a~chieto8rea frezei
~

Relat-ia de calcul ~i valorile


constantelor
pentru determinarea vitezei de aschi.ere v, in mjmin ~i a puterii
efective Ne'
in kW, sint
prezentate
in tabelul
21.56; ~imile
calculate
astfel
se vor inmulti cu valorile
coeficient-ilor
de corect.ie
corespunz<1tori,
valori
determinate
pe baza recomarrlarilor
din
tabelul
21.57.

Ksf= 1,00

Pentruotel rapid

Ksf = 0,80

Pentrucarburi metalica

Rsportulintra num!rul
m
(z \ sz
real de din.! z ~i numA- _
rul de din~i z , conform
normativelor(reb.21,49) Ksz- Csz'-)
\ zn
Raportulintra lungimea.
m
l \ sl
in consol4l, in mm~i
diametrulfrezei 0,
Ksl = Csl -;;-)
in mm

= -0,7

Csz=0,97

ffi

Csl= 0,9

msl=-0,33

5Z

287

286

,1,.,."

'

~~,"'

"

.,

u, .
_

C"
,)y:u. de CO:t:c.C~i8<." 0.":'t,;:Z61. de aschi.ere ::;i Cl pUi:..eefective 1;.incent de natura mate:r:ialului prelucrat (I<vm'
KN ) de duritatea
HB, in MPa,a materialului semifabricatului
(Km HS KUHS)' de materialul
~ii
aschi.etioare a frezei (Kvf'
v
K1H ), de durabilitea sculei T, in nrin (KvT' KNT), de ra:portul intre la1;i.meareal.a de frezare B, in nun::;i lat-imea de frezare
conformnormativelor, Bn' in nun(~B' KNB), de starea suprafet-ei
ce se prelucreaza (Kvs' KNS)' de existeni;.a \D1.6iraciri suplimentare a frezei (1\;., KNr).
Pentru stabilirea
la1;.imii de frezare
Bn, in mm, se pot avea in ved.ere valorile
indicate in tarelul 21.49.
calculul puterii efective Ne' in kW, se va efectua numai
pentru frezarea de degro~are.

Tabelul 21.)7

ru

O"ter.linoer<>" vulorilor coef ictentitor de corect ie a vitezei


de a~hiere ~i a puterii efective la prelucrarea suprafet.olor

plane, a prequrilor, cootururilor lIi cenalelor, folosind


f reze cu co&dO

Tabelul 21.56 Relatia de calcul ~i valorile constantelor pentru determinarea


vitozei de 8~chiere v, in m/min ~i a puterii efective N, in
kW, lo prolucrarea suprafctelor plane, a prequrilor ~i aacon_
tururilor, folosind frezo cu co&dO

_.

M~rimea determinat~ ~i rata~ia de calcul

Font/!

Aliaje de cup.u
sau de alum;niu

Natura mater;alului pralucrat

O~al carbon:
Kvm = Ktlm = 1,0
Ot-el allat pentru
construct;; de ma~;ni:
K m = KNm = 0,80
Orel termorezisteot,
inoxidabil, refrActar:
Kvm = KNm = 0,5

Font/!ce"u~;a:
Kvm = KNr = 1,00
Fonti ma eab;l6:
Kvm = KHm = 1,20

Bronzur ! cu
HB=i60 170 MPe:
Kv~ = KHm = 0,80
AliaJe de aluminiu
cu H8=147 196 MPa:
Kvm = KHm = 1,25

Duritates

Ne

= Cv

n 1"
0
CND N t N2sdH3

materi

alului prelucrat
HB, in MPs

Materielul p!r~ii
a~chietoare a
sculai

nv2 nv3
t sd
Valori ale constantelor
Cv

nv1

nv2

"v3

CN

H1

"N2

nN3

O~el

5,88

0,48

0,23

0,21

0,12

0,65

0,64

0,51

Font a

16,8

0,26

0,37

0,23

0,18

0,47

0,45

0,41

Alieja de cupru
sau de atum iniu

21,S

0,5

0,31

0,21

17

0,69

0,54

0,51

F.

Determinarea avansului de lucru, a vitezei de a:;;chiere


~i a prt:erii efective la frezarea canalelor folosirrl
freze cu coada

Rela1;.iilede calcul ::;i valorile constantefor pentru determinarea avansului SdI in nsn/ddrrte
, a vitezei de aschi.are v, in
m/nun~i a pute:r:ii efective Ne' in kW,la prelucrarea canalelor
in semifabricate din mate:r:ialecliferite, folosirrl freze cu coada , sint indicate in tabelul 21.58, ele 1;.ini.rrlcont de diarnetrul frezei, D, in mm,de rugozitatea suprafet-ei ce se va ob1;.ine, R", in ;.an,de li:it-irneade frezare B, in mm,de valoarea avansului Sd' in mm/dirrte
,
288

mllHB
KvHB = CvHB (HB)
i
CvHB= 50694
CvHB"
mvHB= - 1,417_5
mvHa=
CNHB= 4,510
CNHa=
mNHB= 1,308
mHHB=

KNHB = CNHB(HB)

mNHB

143,3
-0,66
0,035
0,444

Onv1
V

Ot-el

Puterea efectiv4 N ,
kW
e

Viteza de aschiere v,
m/mio
Haterialul prelucrat

Haterielut pretucrat
Factorul luat
in considerare

Durab i l it atea
frezei T, in min

Raportul intra
l!f.imearealilde
f.ezare B, in mm
~i l!t.imeade frezere conform normativelor Bn, mm
Steree su- Filr/!
crustil
prefe~ei
semifabr icatului
Cu
crust.!!

K f = K = 1,00
pen~.u o>aNf rapid
(GOST: R6M5, R6M3)
K f = KHf = 2,80
pen~ru P1 (T15K6)
K f = ~f = 2 30
penru P
(T5K10)

KvT
CvT = CNT
mvT = KNT

mvB

mNB

mvT
CvTT

( fB

-0,254

CNT = 3,1
mNT = -0,276

NB

mvB = mNB

KNB

-0,11

KvS = KNS = 1,00


KvS = KNS

CvT = CHT = 4,5


mvT = mHT = -0,372
(B

:n

Cu
Folosirea rO!cire
rilcirii supl imentere FM!
racire

19 Plcos.

=
=

CvT
mvT

K { = K~f = 1,00
pe~ ru 0 el rapid
(GOST: R6H5, R12)
K t = K~f = 0,90
pe~ ru 0 el rapid
de tip R6M3 (GOST)

mNT
KNT = CHTT

5,78
-0,436

KvB

K f = K = 1,00
pan~ru oteHf rapid
(GOST: R6H5, R6M3)
K f = ~f = 2,50
pen~ru K
(Kb)
K f = KMf = 2,10
pen~ru K4 (VK8)

\'01. '1

289

0,80

\m

~J

-0,1'

KvS = KNS

=
=

0,85

mvB = mNB

KvS

Kvr

KNr

1,00

Kvr

KNr

0,80

KNS

1,00

ReLa~ii da caLcuL ~i valoriLe constanteLor pentru dotorminaro8


8v8nsului ad' in mm/dinto, 8 vitozoi de 8~hioro v, in m/min
~i 8 putorit efectivo H, in kW, la prolucrDro8 ceneLolor,
folosind froze cu cod
e

Tabelul 21.58

I
1
~
~
~
~
~~

1J

.
1

A. Dotorminaroo m~rimilor unor compononte ela for~el do D~chiero, ~n N


Cons'
tenta

H!rimee determinDt6
~i rele~ia de calcul

O~.l

Fontil

Al ioJo de
cupru aau de
.lwnlrllu

U~l"~ill
do calcul
al f or t e i ,
in N

Valori ala constantelor


Avon.ul sd' in mm/dint.
Ons1 Rna2
e

sd = Cs

C.

0,00/.3

0,0042

0,005

ns1

0,902

0,977

0,946

ns2

0,339

0,380

0,398

ns3

0;618

0,652

0,716

Cv

4,82

8,44

17,04

nvl

0,31

0,10

0,25

nv2

0,07

0,12

0,07

nv3

0,22

0,31

0,23

CN

0,086

0,106

0,118

nN1

0,51

0,22

0,51

nN2

0,95

0,86

0,88

nN3

0,52

0,36

0,52

ns3

Rel6~ia de caleul ~i velorile constantolor pentru determinarea


~DriDilor unor componente ele for~ei de 8~hiere ~i a coofieien~ilor de corec~ie a aoostora, la prolucrerea eanalelor folo'
aind freze cu coadA, in ~ifabrleate din o~el, font~, aliaje
de cupru aou de atuminiu

Haterielul prelucrat

Tobelul 21.59

Viteza de a~chiere v, m/min

Valori ale
constantelor

nF2
Fy

nF3
sd

CFyD nF1C)-;-

CFy

nF1

nF2

nF3

0724,7

0,153

0,054

0,829

Fz

CFzO

CFz

25700

nF4

n 5

t)
-;-

nF6
sd

nF4

nF5

nFt.

0,142

0,063

0,894

.j

1
~

v = CV
nv2
B

nvl
nv3
sd

Puteree efectiv6 Ne' kW

~
1

OnN1

~
;1

i~

..

Ne = CN
B

nN2 nN3
Id

B. Doterminarea coeficien~ilor de corec~ie a for~elor de 6~chiera


Material prelucret
Factorul
luet in
O~el carbon ~i e- O~&l inoxidabil,
Font!!
cons iderare liet pentru cons' o~el refrectar
:
truc~ii de ma~ini
Natura mat"rialului prs'
lucrat
Duritatee
matorielului
prelucrat
HB, in MPa

G. Determinarea uarlmilar co:opanentelorFy ~i Fz ale

f~de~;ere
/Jv)n6rulde
din~i a i fre'

Pentru calcu1ul nm-:imilorcomponentelor Fy :;;i F2 ale for"tei de aschiere, in N, la folosirea frezelor cu coada, se pot
folosi relatiile
~i valorile constantelor indicate in tabelul 21.59. Aceste valori se vor corecta tinind cont de coeficientii de corectde I al diror modde stabilire este de asemenea
precizat in tabelul. 21.59, in func\:ie de natura materialului
prelucrat (KFm), de duritatea HB, in MPa,a materialului semifabricatului
(Km)'
de nureruJ. z de dinti ai frezei (KFz)' de
latimea de frezare B, in mm(KFB).

zei

KFHB=
mFHB=

Kfm

0,6

KFd " CFdz

; CFd= 0,25

; CF8= 0,05

KFHB= 5'10'4
mFHB= ',097

KF6

CFBB

crarea canalelor folosind freze pentru canale de pana, sint cuprinse in tabelul 21.60. In acel~i tabel sint. incluse de asemeneaelemente necesare stabilirii
coeficientilor de ccrectd.e a
avansului ~i a vitezei de ~chiere:;;i
care iau in considerare
natura materialului semifabricatului (Ksm' ~m)'
duritatea
otelului, HB, in MPa (KsHB1 ~HB)'
adincimea de ~chiere
t, in mm,
la frezarea cu avans pendular (Kst' ~t)'
existenta unei raciri
suplimentare (Ksr' Kyr>'

canale de pana

290

0,9

mFHa
CFHB(HB)
-4
23,510 '5 KFHB= 0,0710
',395
mFHB= ',224

KFHB
KFHB= 1,6'10
mFHB= ',437

LA~imee de
{rez8rs B, mm

21.4.3 Prelucrarea. canalelor folosind freze pentJ:u

Citeva iIrlicap.,i pentru determinarea avansului de lucru,


sm' in mm/rnin~i a vitezei de ~chiere
v, in m/min, la prelu-

KFm

KFIII= 1,00

AL ieje de cupru
saU do aluminiu

I
I

.L

291

21.4.4 Prelucrarea suprafetelor profilatp: C'):1?plexe


folosind freze cu CX>ad.a ~i cu cap sem.i.rotund

hb~lul

A. Alegerea frezei
Pentru prelucrarea de ~
a suprafetelor profilate
complexe, se IY.){', t:olosi freze cu ooada, din otel rapid, cu diametre de obic(ll pi.rlfi la 63 nun. Se va alege 0 freza cu un diametru D, in mm,ci t mai mare posibil, dar tinind cont de restrictiile impuse de profilul supraretei., de valorile razelor de racordare a diferitelor portiWli ale suprafetei, astfel melt sa
Tabelul

Adlncimoa de 8Jchiere t, In mm,


la frazerea cu
evens pendular
Existen~a
rllcIr ii
5upl imentaro

nerea eVlIOsului de lucru, a vjtez,~! ,00 a~iere

enf-itor de corect ie a ecestora.,la prelucreree


"iod f reze pentru canale de pani
A. Avansul pe minut

"Ill'

:d

M/min
Velori ala constantelor

Constente

nl

= C S0

,. C

sHB -

st

sHB(HB)

st

m H
S

K vHB

m
t st

CsHB= CvHB= 5754,9


mIHB~ mvHB"-1,035

CvHB(HB) vHB

Cst" Cvt" O,b04


mat" mvt,,-0,312

vt "C vt t vt

Ksr " Kvr 1,00

Cu r!clre

Ksr Kvr " O,BO

FAre r~c;ro

'!:
"

f
k

b~

~~';~

se asigure ~~or~~;
,adaosului de prelucrare pentru eventualele prelucr&-~ ulter:l~~.
La frezarea de fi.niSare, se utilizeaz~ freze conics cu cap
semiroturrl, cu dei sau cu trei din?- /fi cu diametre D de maximum20 mm.Principalele schemede prelucrare, folosite in cazul
suprafetelor profilate complexe, sint oele din figura 21.5.

Rela~ia de calcul

Elehenta de celc:ul ~i VlIlorl "la constantalor pentru

21.bO

deterllieoef ic i-:
canalelor folo-

Duritatoa o~.lulul HB, 1n HPe

(coot iroare)

21.60

ns

~!

Frezaree intr-o singur~ curse


de lucru

Frezare cu
,evens
pendular

,r:s

-: /ns'-

Avans
longitudinal

Avens pe
ver-t icalli

805,0

38,0

122,7

-0,2'18

-0,480

,-0,485

B. Vitaza de aichiere v, m/min

Procedau de frezere

Hodul

de

determiner

Valori ele constentelor


Z.;.

Frezare cu evans
pendular

Cv= 16,7
nv= 0,167

nv
v = CvD

Frezare intr-o singura


cursli de lucru

v= 25 m/min

Factorul Luat
in considerare

Avansului
0

Viteze! de a~chiere
2

Ksm = Kvm = 1,00


Haterialul
prelucrat

"

Valori ale constantelor sau domenlul de utilizare

Ksm = Kvm =

o,eo

KSIIl= Kvm = 0,50

Ot-eLcarbon
Of-elaliat pentru
construct.ii de
ma~ini

et-eltermorezistent, inoxidabiL,
refrectar

II

b)

c)

Fig. 21.5. Scheme de prelucrere la frezaraa supr8fe~elor profilate complexe:


a - frezeree unui canal; b - frozare dupA 0 linie ,,-S r" (in report cu directia mi~cllrii frezei, linia procedentil sepeghe~te la
stinge); c - frozere d.Jpli0 linie n+5
n ( in report cu direct-ia
m i~c6r ii freze i , lin ia precedentii Se pe~iise~te la dreapta ).

C. Coeiicienf-i de corec~ie e eV8nsului ~i a vitezei de a~chiere


Hodul de determinere a coeficientului pentru
corectia:

a}

B. st:abi1.ir8a avarisului de lucru


La prelucrarea de~,
avansul Sd' in mm/dinte, se
stabil~te
t:inin:1u-se cant de produsul dintre adinc:imeade aschiere t, in mm9i l~timea de frezare B, in mm~i de diametrul
frezei D, in mm,in conformitate cu relatia' ~i :i.n:li.catille din
tabelul 21.61. Acest avans se va coreCta prin inmultire cu va';
lorile unor coeficienti
de cor~e,
care iau in consi.derare
duritatea
HE, in MPa,a materialului prelucrat (KsHB)' tipul
dint-ilor frezei (Ksz)' raportul intre llm3'l.mea
in ocnsol.a, I,
in mm9i diametrul frezei D, in mm(Kal), schema de prelucrare
(K"p)

292

I
~,

293

;1'

Tebe Lul 21.61. OotorlQinftrooftvnnwLui do lucru ad' tn NII/dint


,i " coofieiDn~ilor do coroc~io ftDCOstuia La proLucraroa do dbgro~Bro 0
&UprafD~olor prof ilato coaplexo foLo: iOO fruG prof Hate cu

In am, la
Tabolul 21.62 Rela~ii pentru detorainaroo 6vonsuLui periodic S
prekucr-er ea suprafotolor prof Hato complexo folgg~oo f reze cu
co&dli ;oicu cap s08irotund
I

coadli

RaportuL
intre raza
Raza
de curhurl!
frezei
~i r aze
-f r-eze i r/R,
R, mm
pinll le:

A. AvansuL sd' mm/dinto


RoLa,ido calcul
Avansul sd' mm/dinto, la
frezorea de degro~are B
oj elur ilor

n 2
sd = CsD .1(t6) s

Dorneniuldo ut i lizer-e~i val or i


olo constantelor
O>eLur! corbcn ~i aliate pentru
construc>ii do mll~ini:
Cs= 0,0481; ns1= 0,75; n.2= -0,4

3
5
6
8
10

msHB
KsHB = C.HBCHB)

Ksz= 0,70

RaportuL intre lungimea in consol~ L,


in mm ~i diametrul frozei 0, in mm
Tipul
prelucrlirii

2145,16
msHS=-0,981

1:52= 1,00

Frezarea dup~

linie

Frezarea unui canal

YSL
Ksl = cslHKsp= 1,00
Ksp= 0,80

294

0,04

0,08

0,5
0,6
0,6
0,7
0,8

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0,8
1,0
1,1
1,3
1,5

1,1
1,5
1,6
1,9
2,1

6
8
10

0,6
0,8
0,9
1,0
1,1

0,8
1,0
1,1
1,3
1,4

1,1
1,4
1,5
1,8
2,0

1,6
2,0
2,2
2,5
2,8

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,6
0,8
0,9
1,0
1,2

0,9
1,2
1,3
1,5
1,6

1,3
1,6
1,8
2,1
2,3

50

3
5
6
8
10

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0,8
0,9
1,0
1,2
1,3

1,0
1,3
1,5
1,7
1,9

1,5
1,9
2,1
2,4
2,7

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,7
0,9
0,9
1,1
1,2

0,9
1,2
1,3
1,5
1,7

1,3
1,7
1,9
2,2
2,4

>50

3
5
6
8
10

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,8
0,9
1,0
1,1
1,3

0,9
1,3
1,4
1,6
1,8

1,4
1,8
2,0
2,3
2,5

0,5
0,6
0,7.
0,8
0,9

0,8
0,9
1,0
1,1
1,3

0,9
1,3
1,4
1,6
1,8

1,4
1,8
2,0
2,3
2,5

Csl= 1,195
msl=-0,255

Valorile rnaximeale avansului pentru 0 frez& cu z~ dinti


nu trel::uie sa ~easc.1
0,15 0,18 mm/dinte, iar pentru 0
frez& cu z>4 dint.i,avansul nu va ~i
0,1 mm/dinte.
la prelucrarea. de finisare, rerimea avansului periodic
Sper' in mm/cursa, se stabilE*jte prin luarea in considerare a
razei de curl::.ur~a suprafet.ei prelucrate r, a razei R a zonei
semisferice a frezei, a iruUt.imii asperitat.ilor H: relat.llle de
calcu1 utilizabile
in acest sens sint cuprinse in :tal::elul21.62
Avansul s, in mm/d:inte,se calcu1eaz~ folosin:iu-se re1at.ia (incluzind C'tiameb:'ul
frezei D, in mm,adaosul de prelucrare
A", in mm),valorile constantelor lli coeficienp.i de corect.ie
din tabelul 21.63. Valorile coficient.ilor de corect.ie se stabilesc, la rirrluJ. lor, t.:i.nirrlcant de duritatea HB, in MPa,a rnaterialului pr:elucrat (KsHB)' de rerimea Td' in mm,a toleran:tei
la dimensitmea de obtiiiut prin frezare (KsTd)' de lun;P.mea in
consol.a a frezei (K l)' de valoarea unghiulw. de inclinare a axei frezei fata de fuectia avansului Sd' in rnm/dinte,Cll,
in grade ~i de valoarea ~hiului
de inclinare a axei frezei fa~ de
directia avansului periodic Sper' 171 in grade.

0,02

0,01

0,08

2,0
2,5
2,8
3,2
3,6

CsHB=

Mari

0,04

1,4
1,8
2,0
2,3
2,5

VaLori ale constantelor

NormaLi

TipuL din.ilor frozei

0,02

1,0
1,3
1,4
1,6
1,8

3
DuritBtea o.oluLui HB, in MPo

0,01

in mm

0,8
1,0
1,1
1,3
1,4

degro~Bre a o>olurilor
Rola>i" do calcul

I nlll> imes asper itAt.itor rezidualo H,

Avansul periodic sper' in mm

B. Coeficion.i de coroc>ie a avansului sd' in mm/dinte, La frezarea de

Factorul lUBt in consideraro

Suprafe,e concave

Suprafe~e convexe

TabeluL 21.63 Determinaroa avansului de lucru sd' in aa/dinto ~i a coeficien\".ilor de coroc\".ie a acestuia la preLucrarea de finisare a
suprafeteLor prof Hate COIIpLexe, foLos iOO freze prof Hate
cu coada
A. Avansul de lucru Sdi ffim/dinte
Relatia
de calcul

Tipul prelucr~rii
Frezaro canal

I
1

ns1

sd = Cs --

Diametrul frezoi
0, in mm

Frezare dup'
sper= 0,7 mm

linie, cu avon. sper' in mm


spor= 1,0 mm

Diametrul frezei D, in mm

ns2
Ac
6-14

16-20

6-14

16-20

6-14

16-20

6-14

16-20

6,7.10-6

0,0126

0,001

0,0092

0,0006

0,008

0,0003

2,07

1,26

2,24

Oj~~

0,03

1,01

Cs

0,003

Constants ns1

1,46

3,49

1,21

1,96

1/29

ns2

0,98

1,00

0,9

0,90

1,05

I
I

.per= 1,5 mm

295

:t~,

\,\:;i....orHe avansului, s, nu tr0,bui~\::;;:~


fie mal mic:!. de 0,02
mm/dirrte
, in cazul frezelor cu diametre de peste 8 nunl?i mai
mici de 0,01 mm/dinte, pentru frezele
cu diametre de pW la
8 mm.Se consfdera ea valoarea maximaadmis~ a avansului Sd este de 0,15 mm/dinte.
.
la prelucrarea supratetefor profilate cu raze de curbura
mai mici de 0,15 mm,valorile avansUlui se vor mi.csora cu pW
la 30 % din valorile obi~uite.

Ttlbclul21.63 (contill'Jbre)
B. Coeficiunti de corec~i.

avan.ului de lucru

Rele~i8 de colcul ~\ valorile constentelor

Faotorul tuet In
considctrt:!'"e
"""~",,,

Our itctO/lot.',,lu\ HB, In 11Pa


M6rimea c!mpulul
de tol.ran~4 id'
mm

msHB
maTd
KSTd " C.TdTd

Lungimea In
consotll D
f r-e ze i I,

CsHB" 752bO

msHB"-1,42

C.Td= 25,0

m.Td~ 2,00

K.l = C.ll

mm

Felul
prelucr sr i i

KaHB " C.HB(HB)

0:$14 mm

es1:

D~16 mm

Cst

m.1"-2,74

= 15,131

msl"'2,29

'I ,

Unghiul
de incl inare

40

50

60

Vit'eza de aschiere v, in m/min, la frezarea de deqrosare


sau de f:inisare, se calculeaza pe baza relatiilor
cuprinse in
tabelul 21.64, cu luarea in considerare a diametrul\li frezei D,
in mm,a durabilitiitii
scu!ei T, in m:in, a avansului scj' in
nun/dinte, a avansului periodic sP.,er'in nun/curs~, a l~timl.i de
frezare B, in mm,a n~ui
de dinp. ai frezei z; vitezele
astfel calculate vor fi corectate prin inmultire cu valorile
coeficient;:ilor de corect;:ie :i.ridicap. in acel~i
tabel, valori
care sint dependente de natura mater:l,alului semifabricatului
(Kym>'
de duritatea
HB, in MPa,a acestuia (KyH8)'de durabilitatea sculei,
T, in min (Kvl)' de raportul: intre lungimeain
consol.a I, in mm~i diametrul frezei 0, in: mm.
,(Kyt), de raportul intre latimea real~ de frezare B, in ituni ~~. l~timea de fre-:
zare conformnormativelor, Bn, in nun(KyBr~:~~~hiul de incli.:.
nare u , in grade (Ky,,).Pentru l~timea de :frt$are confonn normativelor, se va lua in considerare 0 val6are;f3n= 20 nun.

mal

42816

~,0

C. Determinarea vitezei de ~ere

grade
110

80

0,67 0,60
0,50 0,47
0,35 0,37
,0",32 0,34
.0,30 0,37
o , 0 rO '..30 0,45
OJZJ :-:0~"320,47
iZ7 .0,35 0,45
0,35 0,37 0,43
0,42 0,40 0,40
0,50 0,46 0,40

0,50
0,45
0,45
0,47
0,50
0,60
0,57
0,52
0,47
0,41
0,35

0,45
0,52
0,60
0,67
0,75
0,80
0,80
0,73
0,63
0,50
0,33

0,40
0,60
0,75
0,87
0,95
,,00
1,03
0,90
0,75
0,55
0,30

0,45
0,68
0,80
0,93
1,00
'.07
1,10
0,96
0,80
0,60
0,35

0,57
0,75
0,82
0,85
0,90
0,95
0,95
0,85
0,75
0,57
0,40

0,90 0,80
o,n 0,73
0,50 0,65
0,45 0,57
0,43 0,53
0,35 0,47
0,40 0,53
0,41> 0,55
0,55 0,57
0,70 O,b5
0,80 0,73

0,67
0,63
0,70
0,73
0,80
0,85
0,.80

0,60
0,65
0,75
0,85
0,90
0,98
0,95
o,n 0,90
0,70 0,80
0,60 0,62
0,57 0,50

0,60
0,73
0,82
0,90
0,95
',00
1,00
0,90
0,77
0,65
0,45

0,65
0,75
0,83
0,85
0,90
',04
0,90
0,75
0,70
0,65
0,45

0,83
0,85
0,87
0,70
0,60
0,55
o,n 0,53
0,1>5 0,50
0,60 0,47
0,57 0,50
0,50 0,55

90

100

120

70

130

140

Coeflcientul K.

40
50
a axei
60
frezoi
fIlt-1l
de
70
direct-iaFreze- 80
avansu" re ea90
100
tu; ~d' nal
110
u , In
120
grade ~I
130
unghlul
140
de incl inar e
40
8 axel
50
frezel
60
fat-l!de
direct-la dupA 70
llnle 80
aVan'
sului
90
sper' +s per 100
110
120
T1, In
130
grade
140
40
50
60
dup~ 70
linle 80
90
-5
per 100
110
120
130
140

0,75
0,55
0,40
0,39
0,~5

0,60
0,55
0,50
0,35
0,23
0,15
0,20
0,27
0,37
0,48
0,60

0,50
0,53
0,51>
0,40
0,30
0,25
0,30
0,36
0,43
0,50
0,55

0,75
0,70
0,67
0,63
0,60
0,65
0,63
0,60
O,bO
0,63
0,65

0,53 0,57
0,56 0,63
0,63 0,68
0,50 0,70
0,47 0,67
0,40 0,60
0,35 0,57
0,38 0,52
0,45 0,50
0,47 0,49
0,50 0,40

0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,76
0,73
O,b8
0,60
0,52
0,45

0,70

0,73
o,n 0,80
0,80 0,86
0,92 0,90
0,97 0,95
1,00 1,00
0,95 0,90
0,87 0,80
0,73 0,68
0,60 0,60
0,50 0,52

0,72 0,87 1,00


0,81 0,85 0,90
.0,85 D,n 0,72
o,n 0,65 0,54
0,73 0,55 0,40
0,70 0,50 0,35
0,67 0,43 0,30
0,60 0,40 0,30
0,57 0,45 0,35
0,52 0,47 0,42
0.,46 0,54 0,60

0,72
0,80
0,85
0,85
0,87
0,90

0,80
0,85
0,88
0,88
0,90
0,90
0,80
0,73
0,62
0,58
0,55

0,91>
0,93
0,90
0,80
0,75
0,70
0,1>5
0,60
0,58
0,56
0,60

1,00
0,90
0,85
0,60
0,48
0".0
0,35
0,42
0,47
0,55
0,1>2
',05
1,00
0,93
0,70
0,63
0,50
0,50
0,52
0,56
0,62
0,68

.1.

1,10
',00
0,85
0,57
0,40
0,30
0,30
0,37
0,45
0,60
0,70

A~ R~l8tio do cftloul ~i vnlorite Qonatantolor pontru dotorminaroo vltezoi du


o~chiere v , In m/min
Relat;a de colcul

Caracterut

Vtllori tile
constantolor

pr-e tucr-ar I i .

C Onv1
De9ro~8re

1,20
1,10
0,95
0,67
0,55
0,40
0,43
0,48
0,51>
0,67
0,80

Bnv5z"vo

v =
T

nv2 nv3 nv4


sd Sper

F;n;sare

I
I

296
~
_.w,.,._~ .,.-. .",_. -,.,_.-

." ..- -, .- . -~---.-.

",...-.

.,

I'.

~,'.,: .; .
Deterainarea vltezei de eJChiere v, in slain ~i a ooeficienf.ilorde corecf.iea vitezei. la proluc ...
area de dogro;;ere ~i de>
flnisare a suprafctelor profilata co.plexe, folosind fraze
prof i late cu ~

Tabelul 21.64

nv1

i...

Cv 255 i
nv2= 0,46;
nv4= 0,2 ;
nvb= 0,1

=
=

nv1 0,45
0v3= 0,3
nv5 O,b

Cv= 4,79; nv1 0,44


nv2= 0,16

v = Cv --nv2
sd

~7"--"''---''~''-'--'''-

,"

...,~.<,: I.~...~

297

Domeniul de
ut it izaro
Oteluri carbon ~I
aliato pentru constructll de m8~lnl

O~eluri carbon ~I
allate pentru con.structii de ma~lni

Tabelul

~
1
d
~

,I

B.

Coeficien~i

do corec~io

a vitazei de a~chioro

~
.~
~

Factorul

~
1
~

Materialul
prelucrat

Finisere

O~el rapid do scule

Otel aliet de scule

Kvm

Otol carbon

Kvm

O~el allat pentru


constructii de m8~ini

ICvm

vm

otelului

HB, In MPa

--',-~..

KvT
Durabilitatea

frozei T, min

.~

1,00

Num!rul

Roportul intra lungimea in con.oll! l,


in mm ~i diamotrul frezoi 0, in mm

mvHB~-1,112
mvT
CvTT
CvT=

5,'

mvT=-O,312
l/0~5

Kill= 1,00

l/0>3

Kvle 0,80

l/0>5

Kvl= 0,80

-vB -

('f'

mvO=-O,S1Q
Unghiul do inclinaro a axe!
frezel fa1:1 do directia avansu
lul sd'c.l,in grade, la prelu
crarea suprafej:elor continul

de din.; z

Bn, in mm

63

100

125

180

250

315

18

18

18

18

26

26

10

16

16

20

20

20

B. Determ:inarea.
avansului de lucru,
~i a puterii efective

Kvl= 1,00

Raportul intre llll:


ime.::reaUI de frezare
B, in mm ~i llij:imeadefrezare conform
normativelor Bn, In mm

0, in mm

1,30

l/0~3

";:'

.-----

frezoi

caracteristici

LA.imea de frezare

1,10

mvr=-D,4b8

\~

=
=
=

CvT= ",46

:j
~~
,

0 80
'

CvI/O" 61.88

;~

= --"-"-,,,,,,-,--,-,,~--,.-~,--.-CvIlO(HB)

KvllB

4
~t

Diametrul
Parametri

mvHB

Duritatea

['.l_"to
do lit iU lnrll 11/rezel!>!' dlsc ell dooli ,,00 cLi lrii i
tu\~ri,
din o~ol ropid SDU ar~ote co pl&cute
din carburi
IICtalice, la prelucrarea
suprafo~olor
pt ano , proguril(>r
~i n conololor

--

luet in consider"re

21.65

prelucrArii

Degro~are

Tabolul

..

Caracterul

~
~

21.64 (contiouore)

,,~300

Kv= 1,00

w>3O

Kv= 0,85

Se apreciaza ea la frezarea suprafete10r profilate

compl.e-

xe vi teze1e :;;i forteJ.e de a:;;chiereau valori re::iuse, ceea ce nu

rnai face neoesara deterrni.narea:;;iverificarea ca atare a puterii efecti ve de a:;;chiere.

a vitezci de ~rier:e

La pralucrarea suprafetal.or plane, a praqurf.Ior :;;i a canalelor cu ajutorul frezelor disc, avansul de lucru Sd' in
mm/dinte, se poate stabilifolosind
relatia de calcul ( care ia
in considerare cliametrul frezei D, in mm,adincimea de aschi.ere
t, in mm:;;i numarul,de dinti ai frezei z ) ~i celelalte in:lica1;ii cuprinse in tabe1ul 21.66; valoarea final~ a avansului va
treb.ri. sa 1;imicent ~i de coeficien1;ii de corec1;ie, a caroz determinare se va efectua pe baza recom.an:'UU-ilor
existente de asemeneain tabelul 21.66. Se poate constata ea modulde determlnare a coeficien1;ilor de corectf,e a m&-i.miiavansului de lucru Sd ia in considerare ciuritatea liB, in MPa,a materialului
pre1ucrat (KsHB)' raportul intre lungimeain consofa 1, in mm~i
diametrul doi:nului portfreza d, in mm(K l)' nl..Illlill:ul
de d:i.n1;i
ai frezei (Ksz)' tipul suprafe1;ei prelucrate (K~p).
Pentru pre1ucrarea acel.orasd, categorii de suprafe1;e, determ:i.nareavitezei de aschiere , a puterii efective (1;inind cant
de diametrul frezei D, in mm,de adincimeade aschi.ere t, in mm
:;;i de avansul sd' in lMI/dinte) ~i a coeficien1;i1or respectivi
de corec1;ie (cu care se vor inmul1;i valorile ob\:inute initial
pe baza relatiilor
de calcu1) se poate rea1iza urmarand reco~ile
din tabe1ul 21.67. Datele din tabel eviden1;iaza 1uarea in considerare, prin intermediul coeficien1;ilor de corectie, a duritii1;ii liB, in MPa,a materialului prelucrat (~HBI
KNHB),
a naturii materialului pfu"1;iia:;;chietoare a frezei (K~f'
~f)'
a durabilitii1;ii frezei, T in min (~T)' a raportului
m- ,tre l~1;:imearea1~ de frezare B, in mm ~~ 1a1;:imeade frezare
conformnonnative1or Bn' in mm(~B)'
a raportului intre l'l..ln:Iimeain consofa 1, in mm~i diametrul domului d, in mm(Kv~); a
starii sUprafe1;eisemifabricatului (Ks)' a existen1;ei unea, r~ciri sup1imentare (Kvr)' a tipului de vsuprafata prelucrata (KVE)
Detenninarea valorii 1a1;:imiide frezare conformnonnative1or tin
se va efectua pe baza datalor din tabelul 21.65r prin luarea in
considerare a valorii egale sau imediat inferioat"8 celei a la1;:imiirea1e de frezare B.
I

21.4.5. Preluc:rarea cu freze cli.sc


A. Alegerea sculei ~
I

stabilirea sculei aschietoare se va efectua tinind cant,


in modsup1imentar, fa~ de criterille general valabile, de dimensimUle suprafe1;ei de obpnut (tabelul 21.65).

298

299

,I...
~
.J

!)~tefi~';n.rwes
S,V,"lH!M1L.d
ce:Eif,,;t
:: 1)(::n~,.~tu1D t:J

." ~>1.6J:.,

guriLor ~i

/.I

'in

Di?,/'s-Hot.t-'

s, ;,:~
(':)1:';:'

~t~{,\t'ilft'$.Dlor

pt.alrJ,

d)
pr a-

~,->i"

it

,,,b&wl 21.67

ci6 <i;,;:::ht.;'}r.~ v , in Mitiir'.~ -if. pu,~,t:r'i i ef ectivo Nol in kW ~i a cooficien~ilor corospuoxAtori do coroc~io,
la prelucreros $Uprafe~elor plene, a pragurilor Ji a canaletor. folosind freze disc

Oetertainnreavitazcl

cenel etor , f olos ind f reze disc

A. Determinarea vitezsl de a~chiere v, in m/min $i a puterli efoctive He' In kW

A. Avan.ul sd' In mm/dinte

M~rime8 determinatli ~I rela~i8 de celcul


;;"llltlade calcul:

Materialul
prelucrat

0
'd

Cs
t

ns1 ns2 ns3


B z

Cs

ns1

ns2

Puteroe afoct!vli He'


in kW

Viteza de 8~chiero v,
in m/min
nv1
0
v = Cv ---nv2 nv3
t sd

Valori ale constantelor

ns3

He= CHO

nN1 nN2 nN3


t
sd

Valor; ale constantelor


Otelurl carbon ~i aliete pentru
construc~ii de ma~ini
Materialul
prelucrat

0,031

0,5

0,2

Otel

O~eluri termorezistente, inoxidBbile,


refrectare

0,020

0,5

0,2

0,6

Fonte cenu~ii sau maleabile

0,047

0,5

0,2

0,6

0,08

0,5

0,2

0,8

Cv

0,6

.- -

0,19

0,3

0,33

0,13

0,5

0,4

Al iaje de cupru
sau de aluminiu

54,1

0,18

0,3

0,34

-: ..

Factorul luat
in consideraro

Ouritatea mate,rialului prelucrat HB, in MPs

,-

considerare

Valori ale constantelor,

KvHB

Raportul intra
lungimea 1n consold l, 1n mm ~i diametrul dornului

u,

rH

11I111

Num5rul do dinti
a i f raze I, z

Tipul supraf et e i
prelucrate

msHB
KsHB " CsHB(lIB)

CsHS= 2,75'10 5 ; msHB=-1,637

j
I
I
i

K$L

c~J1

C~l '" :' ,tta

Kvf= 4,00
KNf= 1,25

Dursbilitatea
ze i T, In mln

Csz= 5,5

msz=-0,59

Ksp = 1,30

Pentru suprafete plane,


pentru praguri

Ksp = 1,00

Pentru canale

Raportul intre
la.imea real~ de
frezare B, in mm
~i lA,imea de
frezare conform
norlllstivelor
Bnl in mm

KvT "

mvT
evTT .

-('r

K vB - -B

I
1-

0,35

0,25

2,30

-0,03

0,58

0,38

CHHB

mHHB

6345,7

-1,145

3,59'10-4

1,0'37

-1,391:> 7,7610-4

0,949

Prelucrareafontei
IIll!1jO! 11 !.Iupru
seu de alumlniu

01"[,

l'ontM

CvT

2,32/,

1,92b

2,110

mvT

-0,204

-0,161

-0,182

mvB=-O,11

300

-0,05

Prelucrarea' otelurilor foLosind fraze armate


cu pllicute din carburi motaLice

m~[~-O,IU

f r-e

1,92

Freze din o~el rapid

\ d

m,z
K sz = Csz

2,00

0,39

m~liB

mNHB Fontli
cenu~ie 36914,3"
sau maleabiL1I

Kvf= 2,10; KNf= 1,25

msl

nN3

0,58

C~HB

Kvf= KNf= 1,00


Materislul par,ii a~chiotoaro a
scule;

nH1

Valod' ate'constantolor, domeniul de


-----ut ilizare

mvHB
Otel
CvHB(HB)

KNHB = CNHSCHB)

domeniul de utilizare

nN2

-0,03

CH

vitezei de 8~chiere ~i a puterii efective

Rela~ie de cslcul

"

Ouritatea materialului prelucrat


HB, in MPs

a avansul u i sd

Rel8~ia d& calcul

nv3'

33,4

B. Coeficien,i de corec>ie

B. Coeficien~bf!e cdrecpe

nv2

Font~ cenu~ie,
fonti! maleabi la

_.,.

Al iajeQ8,:cupru sau de sluminiu

Factorul Luat 1n

nv1

15

301

I
~~~
T~
~
a
'':t

Reportul intra
Lungimoa in consolll L, in mm ~I
dlemetruL dornului d. in mm

~.~

Staroo suprefe~oi
somif abr icatulu i

"~"~I
,
-:

Kvl

Cvl (~

Cvl= 2,48

myL=-O,63

A. Datermin8rea 8vensului sd' in mm/dinte

FlIr.!!
crust!

KyS = 1,00
KvS = 0,60

Cu crust~

Cu rllcire

1,10

Tipul suprafetei
prelucrote

Kyp

1,10

Freze pentru caneLe de pan!

pr

Factorul lU8t
in considerare

a-

Natura
materlelulul
prolucrot

Our itotomlltorl.lulul pralucret Ha, in MP.

TaboLul 21.68' Valor! ale l~~laiLor dO frozaro luato in considerare La detor_lntro' parADOtrllor roOlmuLul dO .~hloto
La folo.lree
frel6lor dlao de oro.tat pi oan.lot ,I roapootlv La 10Loelroa frezolor diGC pontru canalo do ponl!

1,0

Li!~lml de frezar. in cazuL frezalor


disc pontru canal. de pana
B, in mm

0,0003'

0,8

0,3

-0,4

0,166

0,586

0,5

0,322

Haterielul preLucrot

In cazul freze10r disc pentru crestat (canelat) lii al irezelor disc pentru canale de pana, unele indicatii privin::i latimile de frezare BI'l.' in nun,folosite in cadrul relatiilor pentru
calculul vitezei ae aschi.are , sint cuprinse in tabelul 21.68.

O,S

n53

Valori ale const8ntelor, domeniul de utiliz8ro

Frezerea canaleLor

LAtimi d. frozoro pontru frozo


disc de crostat (canolet)
B, in mm

n52

B. Coeficienti de corec~ie 88vansului

Fr.ez erea suprefetelor plane, frozoree


guri lor

Kyp = 1,00

ns1

t"s2ans3

F~rl!r~cire

Kvr = 0,80

'1
1

Kvr

Cs

sd = Cs

Froze pantru crestat


Existen~a r~cirii
supL imontaro

l1

Valori ala constantelor

Reletia de c8lcul
Ons1

~
,"J

Deterilllnl.lr8ii

Yl

ij

:1

&IIlIhWlui
pe dint. ,\ 8 eoofitlcntllot
do corec"
~ia A .cestui. la ptolUer.r.eI co freze disc pentru crastot
(caoolat) ~i cu freze disc pontru canale do ponll

Tabelul 21.69

Tabelul 2i.67 (cootiouero)

j~

Z,O

3,5

6,0

12

18

25

Otel

Ksm =1,00

Ksm= 1,00

Font! cenu~ie

Ksm= 1,30

Ksm= 1,20

Fonti maLoabilll

Ksm" 1,40

Ksm= 1,20

Aliaja de cupru sau eluminiu

Ksm= 1,40

Ksm= 2,40

m.HB

KsHB " CsHB (HB)


... ....."'....

-_ __

....,
.......
,........
,=~,,---Reportul intro
lungimall in conaoIII a dornului
l,
In rnm ~I dlamotrul
8costuia d, In mm

Freze disc pentru


canale de panli

Freze disc pantru


crestet

--

_--' ------........ ~.-....

CsHS=162547

msHS=-1,568

_ ..-.._ ...._ .. .....-.... -.~.. ...... ..


,

"-

,..,' ~-""',

msL

K.l = Cal

t~)

CaL"'2,48

m~l=-O,83

Pentru calculul viteZei de ~ere


lii al puterii
efective, se recoman:l.1utilizarea relatiilor
de calcul ~i a constantelor existente .in tabelul 21.70 (relatii care tin cont de diametrul frezei 0, in nun,de ad.incimea de ~chiere
t, in nun,de
avansul sd' in nun/dinte); valorile vitezei ~i puterii
efective
de ~chiere se vor corecta prin irunultire cu valorile coeficientilor de corectde din acel~i tabsl. Se poate observa ea modul de determinare a coeficientilor de corectie ia in considerare duritatea HE, in MPa,a materialului prelucrat (~H~1 KNHS)'
durabilitatea
frezei, T, .in min (~T)'
raportul ,intre
lt1t:i.mea
real.a de frezare B, .in mml?i It1tiroea de frezare conform normati velor BI)' in nun(KB)' raportul intre lunqimea in consol.a 1,
in nunlii .diametrul &,rnului portfrezt1 d, in mm(Kv~)' starea
suprafetei semifabricatului (~s),
existen'ta unei raclri supli-

Avansul de lucru s , in nun/c.i:iilte,


se determi.ni1cu ajutorul
relatiei de calCUl (~cont
de diametrul frezei 0, in nun,
de adincimea de a!?chiere t, in mm~i de l!p.mea de frezare B,
in nun)lii al ccinstantelor irrlicate in tabelul 21.69. Coeficientii de corectda a avansului de lucru, precizatd. de asemenea in
tabelul 21.69, se determina avind in vedere natura materialului
prelucrat (Ksm)' duritatea HE, in MPa,a materialului semifabricatului
(KsH,B)' raportul dintre lung:iJnea.in consol.a a dornului L, in nunli~ diametrul acestuia, d, in mm(KsL).

303

302
i
....L_

\;:,ltJ&.,,,;;;.

tcr!':':l'!: .rv,;
'/~i..('d~i
oo 8;ichiere, a
pot.er i i e1<:cti'w'C: ~i a
coef icient ilor corespunzlltori
de corect Ie tu pr"!.\>Ctar"" cu
freze
disc pentru
crestat (canelat) ;i cu freze disc pentru
canale de panll

A. DalorminoreD

vitezei

de 8~chiere

,i e puterii

M~rimea

detarmin.t~

do calcut
_ -.
._--Puterea efect;va de
chiere He' in k~
.... ...

Onv1
Materialul

prelucrat

Ne = CND

Cv

Fonta cenu~ie
Aliaje

de cupru

sau maleabile

Factorul luat in
considerare

Relet;a

Raportul intre
llitimea reala de
frezare B, In mm
s i liltimea de
frezare conform
normativelor
B ,

n
1n mm
Rnportul intre
lungime6 In con"
sola a dornului
t , In mm ~i dinmetrul eccstu ie
d , in mm

0,29

-0,05

0,48

0,40

114

0,02

0,30

0,20

a vitezei

de a.chiere
Valori

KvHB

Materialul prelucrat

1,8-105

Ot.el

mNHS
KUHB = Ct-lHS(HSl

0,52

0,16

0,27

0,32

0,22

0,91

0,30

0,55

0,52

efectlve

ale constantelor,
ut il i zare

CvHB

CvHB(HB)

KilT

nN3

0,55

nil 1

domen;ul

de

mvHB

nN2

0,33

.i a puter;i

mvHB

CNHB

mNHB

-1,58

5,55-10 -4

0,98

-1,18

4,2'10-4

1,03

Fonta ce-

nus ie sau 7,52-103


me le eb i La

mvT

Our ab Ilitatea
f reze i T, in m in

CN
0,63

16,26

de calcul

Durltatea mater;alului prelucrat HB, in MPa

nw3
0,20

0,01

de corectle

constantelor

nv2

26,77

.au de aluminiu

B. Coeflcienti

nvl

ale

CvT

CvTT

2;26

Kvl =

evB

evl

rf

CvB=

er

1,00

21_71

mvB=-0,17

Relatia

C = 2,41
vl

vl

Cu crustll

Kvr"1,00

Cu racire

Kvr=0,80

FilrllrAcire

20 Plcos.

\'01.

m~rimii

avansului

in mc/dinte, 8 vitezei de a~chiere v,


in kW, la prelucrarea
cu freze
disc
d~n o~eluri carbon ~i aliate.pentru
conSdI

H,

sd' in mm/dinte

do calcul

ns1
C D
s
5
d ~ -----tns2Bns3

=-0,79

304

Kvs" 0,75

Determinarea
marimii avansului
1n m/min ~i 8 puterii efective
unghiulare
a semifabricatelor
struct: ii de ma~ini

A_ Determinarea

-;

Fare crustil

1,00

myT=-0,2
Tabelul

KYB =

KvS=

mentare (~r).
Pentru stabilirea
latimii de frezare confonn
normativelor B, in nun,se vor avea in vedere valorile din tabelul 21.68, ad~ptindu-se valoarea imErliat Interdoara celei a
latirnii de frezare reale B.
La fo1osirea :frezelor disc 1.JIX3hiulare
I
avansul de Luoru
SdI in mm/dinte,se stabil~te
pe baza recoman::3tirilor
din tabe11,11 21.71 (rela1;ia de cal.cul,t:inind cont de diametrul frezei D,
in mm,de n\lll1tU:u1
de clin1;iai frezei, z g;i de l~timea de frezare B, in mm);coeficientii
de corect:ie a avansului de lucru,
prezenta1;iin acela!?i ta.bel, iau in cansiderare duritatea HE,
in MPa,a materialului prelucrat (KHa) ~i raportul dintre lungimeain consol.a1, in nun~i diarnetrw. d, in nun,al dornului
portfreza (Ksl).
Determ:inareavitezei de aschi.ere v, in m/mm~i a puterii
efective (implicirrl cunoasterea diarnetrului frezei, D, in nun,a
latimli de frezare B, in nun,a numarulxri,
de dinti ai frezei, z,
a durabilitatii frezei T, in mm, a avansului sd' in nun/clinte,
a adincimii de aschi.ere t, in mm)se realizeaza folosindu-se
re1atille de calcul g;i valorile canstantelor din tabelul 21.71.
Coeficientii de corectda a vitezei de aschiere ~i a puterii efective, determinati conform indicatiilor
din acelaJ?i tabel,
iau in considerare duritatea BB, in MPa,a materialului prelucrat, (KyHJl)'
durabilitatea frezei T, in mm (KilT)' raportul intre Iunqi.meain consol.a1, in mm~i diarnetrul dornului portfreza d, in nun(Kvl)' existenta racirii suplimentare (~r).

nN1 nv2 nv3


t
sd

nv2 nv3
t
sd
Valorl

Ot-el

Exi.ten~8 racirii
supl iment ar-e

.i ralatia

Vitcza do a~chiera v,
in m/min

v = Cv

Stareo supr8fe~ei
sem;fabricatului

efective

_._._---_._----_.,--_

._ ..._-----

--

,.n7)

Tal,

~-

Volori

8lo constantelor

Cs

ns1

ns2

ns3

1,73.10-3

1,67

0,78

0,75

305

I.
:,1

~'l
.~~

Tebelul 21.71 (continuare)


B. Coofici.n~1 do corec~ia a avansului ad
Faotorul luat in
cons ldorare

Ourltatea matarlalulu!
prelucrat HB, in HPa

~
~

Reportul intra lung!mea


in consol! a dornulul l,
in mm ;1 diametrul acestuia d, in II\lII

.~

:l

iid

Valor; ale constentolor

Rala~ia do caloul
maHB

CaHB= 81706,7

KsHB CsHB(HB)

Cdp.22. REBDIlRI

msl

l
K S r" ClS-

m.H6=-1,478

ClJ ABRAZIVI

; msl=-0,83

Csl= 2,48

IA ~

DE ~

22.1. NOl'IUNI GENERALE

C. Oetarminarea vitazei do a~chiera v, in m/min ;i a puter;; efactive Ne' in kY


Rala~ia de calcul

.1

n n 5 n b
C 0 ~IB ~ z v
v

Cv

nv1

nv2

nv3

nv4

nv5

nvb

nv2 ny3 ny4


T Id' t \

31

0,42

0,33

0,2

0,3

0,1

011

n n
n:5
CND H1.dN2t N Bzn

CN

nH1

nN2

nN3

2,57'10-5

0,14

0,72

0,86

O. Coefl~i.n~i d. oor.c~i. a vlt.ze\ de a)ch!ero ~I


Faetorul luat in
cons Iclerera
Durltat mat.ri.tului
pralucrat HB, in HP.

Prelucrarea cu abrazivi se rerera la prelucrarea cu abrazivi legap. in discuri sau bare abrazive lii atirazivi liberi.
In cazul prelucrm-ii cu discuri abrazdve se inscriu: rectificarea roturrli{exterioarc11,rectificarea roturrli{ interioarc11,
.rectificarea suprafetelor plane, rectificarea danturii
roPJ.or
dinta,te, rectificarea filetelor, rectificarea canelurilor.
Prelucrarea cu bare abrazive este specificl operat-iilor de
supranetezire, honuire.
Prelucrarea cu abrazivi liberi se refer! la operat:iile de
lep.rl.re (rcdare) .

Valorl ale constantelor

Ralat-Ia de calcul

'putorli ofeetiy.

Valor! ele constantolor, domeniul


de ut illzare

mvHB

CvHB

mNHB

32932

myHB

CHHB

mNHB

-1,36

1,746.10-5

',431

22.2. RmIMIlRI

DE ASCHIERE pElITl<IJ ~FlCAREA


R01UNDA EXTERIOARA

"vHB " CvHB(HS)

Acest paragraf se referc11la calculul parametrllor reqimului de Wlchiere in cazul prelucrc11riipe Il\a!iini de rectificat
rotun:i exterior lii pe masdni,de rectificat uni,versal.

"NHB CHHBCHB)
Durebllltat frazai
T, In IIIln
Reportul intra lungimee
in consol' e dornulul l,
tn mm ~i dtametrul ace.'
tula d, tn mill
Exi.tan~. ricirii
supllm.ntar.

IIIvT
"vT CvTT

CvT" 3,89

myr,,-0,33

Cyl= 2,48

myl"-0,83

(L \ mvl
K l" C ll-:
v
v \d

Kyr" 1,00

Cu riclra

"yra O,SO

Flrl rleire

Vp
b)

a)

!
l'
I

Flg.22.1. Rectificarea rotundA exterloar!.

In fig.22.1.a se prezdnta schemarectificarii


rotunde exterioare prin metoda avansului lOn;Jitu:iinal, iar in fig. 22.lob

306

307

._L
.--'-

-,._.--_._._--

_.--_._------

I
I

prin metcx.1...

.u ;

a. M.:inc:ilrea

Udnsverso.l

t:

leb&lut

~).

lOl19ltudjnel

de asehi.ere =?i:rn.nnarw.
de treceri
Avansul in
free!-iun i

Adincirr,eade aschi.ere se alege simultan cu avansul de patrundere, intruci t la rectificare cele doua notduni, se confunda,
Nurnarulde treceri la rectificarea
rotun:1a exterioara cu
avans Lonqi.tudtna.lse calculeaza cu relatia:
~

i=

t~

stabilirea

10-12,5

16
10-12,5

Diametrul piese i ,mm,pin! la:

max

(22.1)

16-25
40
63
100
160
250
400

"')

,m/min pin! la :

Vitezs 8vensului principal ve

0,50
0,63
0,80

in care: Apmax este adaosul de prelucrare maxim(pe raza) , calculat penttu operatda de rectificare, mm; t - adincimea de aschiere, mm.
b.

,,,,,,lit icer e prif\ mulocioo 6v",\sului

~/2..l.(tUi..uc;~;,i v;";.

~.:

32
25
20

25
20
16

20
16
10-12,5

0,022
0,025
0,030
0,034
0,040
0,046
0,054

0,017
0,020
0,024
0,027
0,032
0,036
0,042

0,014
0,015
0,020,
0,021
0,025
0,029
0,034

0,009
0,010
0,012
0,013
0,016
0,018
0,021

0,011
0,012
0,015
0,017
0,020
0,023
0,026

i"

rectificarea cu avans longitudinal sint necesare avansul longitudinal . Sl (rnrn/rot.piesa) :?i avansul de patrundere St
(mm/cursasau mm/cursadubla).
Avansul longitudinal se calculeaza cu relatia:

32

0,007
0,008
0,010
0,010
0,012
0,014
0,016

0,005
0,006
0,007
0,008
0,010
0,011
0,013

Avensul de p~trundere St ,mm/cursa

Obscrvetio. In c6zul prelucr~rij cu eVens de p!trundore la


sului din tabel so dubloQz~.

avansurilor

32
25

curs! dubl~,vQlorito 6von-

'DJ

!,

vc:

La

Tabelul 22.3. Viteza de avans

')

Sl =

1
(3-'13~."

[rnrn/rot.piesa]

(22.2)

Diametrul piesei dp' mm pln~ la:

in care f3 este avansul longitudinal in fracti1IDi din latimea


discului abraziv, iar B este latimea discului abraziv, in mm.
Pentru f3 se recomandavalorile:
0,8;
f3 = 0,5
rectificarea de degro:?are
rectificarea de finisare
f3 = 0,4 0,6;
Ra = 1,6 3,2 ~
f3 = 0,25 . 0,4.
Ra = 0,8 0,4 ~

Rectificarell de
de9ro~arll
Rect if icarea de
finisare

Avansul de patrurdere pentru rectificarea exterioara prin


metoda,avansului longitudinal se recoman:iain funqie de diametiU..lpreser;-ae coefic[entur f3 :;;i de viteza avansului principal
v"' m/min , pentru rectificarea de deqrosare in tabelul 22.1 !?i
pentru rectificarea de finisare in tabelul 22.2. In tabelul 22.3
sint date vitezele avansului principal in functie de diametrul
de prelucrat =?ide materialul piesei. In tabelul 22.4 sint precizati coeficientii de corect.ie ai avansului de patrurdere in
cazul cind conditiile de lucru se schiInba..
Avansul de patrundere s~ pentru rectificarea rotl.mdaexterd.oara prin metc:x:l3,.9-.Y?J1SulUl.
de pa:tlJ.!I)Oere
este dat in tabelul
22.5 pentru rectificareaae
deqrosare cu coeficientii
de corectie in tabelul 22.6 9i in tabelul 22.7 pentru rectificarea
de finisare cu coeficientii de corectae in tabelul 22.8.'

Viteza
avansului
principal
va,m/min

25

40

63

100

160

250

320

Viteza aVansului principal


va,m/min

10-24 10-25 11-2,8 12-28 13-30 15-32 16-34

Otel nee/H it
~i fontll

14-32 15-39 16-46 17-53 18-65 21-75 32-85

0tel elllit
inoxideb i l ~i
refractar

24-32 26-39 28-46 30-53 33-65 39-75 45-85

,"--

4.~

c. stabil:irea vitezei de Cl!?Chiere


=?ia vitezei de rotatie a piesei
Viteza de aschi.ere la rectificare este consdderata ' viteza
derotatie a discului abraziv v, m/s , pentru care se recom.anda
valorile date in tabelul 22.9.
Viteza de rotatie a piesei v ,in
cazul rectificarii
rotUndeexterioare prin metodaavahsului longitudinal, se calculeaza cu relatiile:

309

308
i

.....JiL

..

'"

0
lI\

.0

Tabolul 22.4. Coeficiontli Q6 eorbc~;o Di aVahsulul do ~trundcro

'"

0
0,
0

,."
0

M
0

...
ID

~
S

0
lI\

s
Pl

S '"

...,
0

...
"'

.S

..0
""

"".0

Si:

S Pl

...

'"

""

Pl
~

'"

.0

11

Is.

,....

-.;

.i..

'"

""

0
N

::

..
.~

...
~

.!J

I>

S-

Pl

~
0

..

In
N

-8

"5

Cl

.,>"

11

..:

..
.0

....

In

-8

S!
cO

IC'-

'"..
N'

.. '".. ..cO
,
.. .. ..cO

.0

'"..,
N

..cO

..0

N'

In

S-

-8

.-

..0

..

..

8I>

:5...

Pl

:0

'" ..
..

..

.
.0

N'

Q)

cO

~ i': g

E
....,1:'~
L.
> > Q, >C

.-

..
N

..
N

..
cO

8, 8, 8,

>
e

S-

::J
S-

...

-8

~c
Cl

cB ~
8 8 8 0,

",,' I::;
0

...

t-

-0

0'

3!
~
0

8,

0
0'

I::;

!:;:

-0

-0
0-

s
0

0'

-0

0
0

0
0'

8,

0
0

'"
0

0'

0'

0'

0'

0'

lI\

-0
e-

8,
o

t-

'"
8, 8 0 0
0

0'

0'

lI\

0-

...

C,

..0

lI\

"- 08, 8

0'

0-

0'

0'

-0
0'

11'\

0
0'

lI\
e0,

0-

...

0,

N
0

0'

8
0'

C,

8 0 '"0,

0'

...

;;;

0'

0'

0-

... ..

.. ..,

0-

0-.'
0

0'

0'

-0

..

0'

0,
0

0
0

0
lI\

0-

0'

0'

0,
0

..

(; .~...
0'

...
N

.-

0,
0

0,
0

... ..

N
0
0'

0...

0'

0,
0

0,
0

0
0

0
t0,
0

e
...e

...::J
S-

'"

N
M

In

..0

Cl)

Cl

e"
Cl Cl
00..

I-

310

lI\
N

...
..

.0

-0

.. ..s

0
0

1,75 1,9

.!

::J

Tabelul 22.5. Avansul de patrundere pentru degro~are la rectificoroa oxterioor! cu


avans de patrundore

...
Cl
S-

"5

63

80

100

125

1bO

0,011

0,011

0,011

0,013

0,013

0,013

o ,{J08.

0,009

0,009

0,009

0,010

0,010

0,010

0,006

0,006

0,0'07

0,007

0,007

0,008

0,008

0,008

0,005

0,005

0,005

0,005

0,006

0,006

O,OOb

0,006

20

25

32

40

0,009

0,010

0,010

0,010

0,007

0,008

0,008

15

0,006

0,006

24

0,004

0,005

d, mm
T,min

50
St'

IMI/rot

Cl
U
C

Cl

0S
lI\
N

0,50 0,63 0,80 1,00 1,25 Otel inoxidabil ~i


0,55 0,6 0,7 0,8 0,85
0,63 0,80 1,00 1,25 1,60 refractar
0,80 1,00 1,25 1,60 2,00
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 O~el clllit

>

....
M

0,40
0,50
0,63
0,80

Cl

o..

M
..0

Coeflciont

Coef icient
5
6
7
8

700 900

0..

0,
0

400 500 bOO

~::J

...

1,00

1,3 ',45 ',6

0-

0,70

Fontii

... ..0
'"
0,

0'

0,
0

0,50

0,30

.s

0'

0,
0

0,20

0,95 1,1 1,2 1,3 1,45

"c

M
0

0,15

Mater ialul do
prelucrat

Otel nec.'ll
it

0,
0

Diamotrul di.oulu; D,mm

Adaosul de prelucrare, 2Ap' mm

ij

-8

'"
~

B. In functie de materielul de prelucrat

Cl

0'

0-

..

0,85
0,95
1,00
1,05

O~ol Inoxldabll ,I rnfrnctor


0~8l c~l it
Otel necllllt
Fontli

1,60
1,40
1,12
0,90

S-

0-

Pro-

S-

1,50
1,25
1,00
0,80

A. In func~ie de precizio

-.;o

...,

0
0'

'",

..

0'

..

::J

"5

.>,
"

~
8 8

Rectificarea do finisare

zie
ISO

0
0

1,1.0
1,12
0,90
0,71

-8

0'

.
..

e0
0'

1,25
1,00
0,80
0,63

6
9
15
24

III

c i-

t;

Coef ic iant

.,

0'

Coef iolent

750

600

500

"

c
Cl
>

Haterialul de prelucrat
400

OD

"
...

0'

Durebilitatoa
T, min

0'

..

Di&metrul discului 0, mm

0'

-8

...

0..

t-,

t;

S-

I::;

I::;

".,

S-

I>

~..

'"8,

0'

I>

ex)

0
0,

...
8,

0'

S-

'" , ;!

t-

....,

I::;

t-,
...
..0
~
8, 8, 8,

....
~

-0

I::;
8

.-'"

..

B. In func~ie de materialul de prelucrat

A. In func~ie de durcbilitatea discului

8, 8,

"-H

~ ~

::J 0.. e
1:1-.- ...... .0

..

.,..

...c
.-

::J
0

S-

"-11,

..0

Cl

'0.

N
N

..0

..

i's

Rectificarea de dcgro~8re

I::;

>

SOD

~5

311
(

-._----

._--_ _-- .
..

labelul

22.0.

'-vd icl<".,ti

dot cerecr ie si

i,f','

avansutu i ,h p;iulJ;,wre la d;'\lt"~"r"


Tabolul 22.8 (continuDr~)

Diemetrul discului abraziv D, mm


bOO

500

Haterielul de prelucret

f---:.,

900

750

Coeficientul de corec~ie
O~el inoxidebil ~i refrecter
O~el c~l it
Oie l neClH it
FonU

0,85
0,95
1,00
1,05

0,78
0,87
0,91
0,96

1,04
1,16
1,23
1,29

0,95
1,06
1,12
1,17

,:)

Diem~trul discului ebrdziv D, mm


i3lul d~ prolucrat

600

500

750

~-

0,60
0,90
1,10
1,45

0,70
1,00
1,20
1,60

900

--.-~--.~-~-~-.- -

0,80
1,10
1,30
1,75

h'.
},'

r:~

0,85
1,20
1,45
1,90

Vi
f.."
t}~
, ..
.~

t~;~:
rh. ,

Ob"UrV3;.ia. la r~ctificcred simultcn~ a supr6fot~i cilindrice ~i frontal~, lungimea de


r~ctific~re e$te :
l"lp, +11',

~!'iI
t<; !

[mm)
undel", este lungimea suprafetei c i t ir.dr
Ice ~il", - edlncim~a de asch ier-e
pe sc;prafa~afrontsa.

r~';:

Tabalul 22.7. Avansul de p!trundere pentru finisare la rectificarea exterioarl cu avens


de p!trundore
B, mm

32

40

50

63

d, mm

20
25
32
40
50
63
80
100
125
1bO

100

80

125

~~
l~'

160

Tabelut 22.9. Vitezo'~

0,0043
0,0044
0,0048
0,0051
0,0056
O,OObO
0,0067
0,0070
0,0077
0,0078

0,0038
0,0039
0,0042
0,0045
0,0049
0,0053
0,0058
O,OObO
0,0068
0,0068

0,0033
0,0033
O,OO3b
0,0039
0,0042
0,004b
0,0050
0,0053
0,0058
0,0058

0,0028
0,0030
0,0032
0,0034
0,0037
0,0040
0,0044
0,004b
0,0050
0,0050

0,0025
0,0025
0,0028
0,0030
0,0032
0,0035
0,0038
0,0040
0,0045
0,0045

0,0022
0,0022
0,0024
0,0026
0,0028
0,0030
0,.0034
0,0034
0,0035
0,0039

r:-__~,

0,0020
0,0020
0,0021
0,0023'
0,0025
0,0026
0,0030
0,0030
0,0032
0,0035

";"', ..,"

Viteza de ~~chiere v, m/s

Rectiflc8re

extdrioar! :

0i-el

cu oVens longitudinel
sou cu avan~ de patrundere Fontii

I:

0,15

0,20

0,30

0,50

0,70

Verificerea fAr6 celibru potcoev~

2Ap (mm), pina la :

1,00 0,15

0,20

0,30

0,50

0,70

1,00

0,40
0,50
0,63

c.so

0,50
0,63

o,ao

1,00

0,63
0,80
1,00
1,25

0,80
1,00
1,25
1,60

1,00
1,25
1,bO

2,00

1,25
1,6
2,0
2,5

0,30
0,42
0,54
0,72

0,37
0,53
0,69
0,90

31,5 - 40

18 - 24

20

-- 25

I~
~!

'KVT

m/min

(22.3)

.~.

TO,s. {3' St

rectificarea

/":
;' V

L~

de finisare:

~..\i .

-, O,l@.~
P

-----K

VT

To,5'{3's

Coeficientul de corectie
5
6
7
8

25 - 31,5

'dO,3

----

vp

zie

~
t;.t'~
~~

Finisare

de degro~are:
0,2

I
Treap- Verificarea cu celibru potcoavA
ta de
pree iAdaos de prelucrare

1:<
~..

&:;,

~
Tabelul 22.8. Coeficien~i de corec~le 81 avansului de p!trundere la finisara

Meteri"lul de prelucrat
Degro$&re

rectificarea

ISO

t?

a~chi~ro la rectificarca rotunda axterioar3

St' mm/rot

0,0050
0,0051
0,0055
O,OObO
0,0064
0,0070
0,0076
0,0080
0,0089
0,0090

.K.
Vs

, [ m/nUn]

~
t,

(22.4)

;j\:'~. t \.",-,

0,47 0,59
0,67 0,84
0,86 1,07
1,12 1,44

0,74
1,05
1,37
1,80

0,92
1,35
1,72
2,25

in care d este diametrul piesei, nun; T - durabilitatea discului


abraziv, min; Kv - coeficient de corectde in funct.ie de durabilitatea
discului abraziv; Kv - coeficientde
corectf,e in
funqie de Uitimea discului abraziv.

I:

tI'i

t':

~J~

[i'

312

t'i,

313

J
~,",,~~Jl"W"""'''~~TI''!'t~~~~_~f''--'''''''~'''-''~''~'~''4-_~'V'''-'-'.''':~:'--

.:

~t~

Coeficiontul de coruc~ie

O;.el inox debil ~i rofractor


Otel c!llit
Otel neclltit
FontS

~~,
e.:
\

In functiu de materielul de prelucrat

....,.-::":.:\.'-:_~-

.........__...._~_.

-.---~l~'"

';;!.:::::.:::.::.::::.:....:...________

,~,.R.5.

.~.

J~

L.tM:_?0)'.

. _..

I~
'1
~

.1

,;j
!~

~;fi

;~

In tabelul 22.10 se dau valurile durabilita1;ilor discului


abraz i.v, in tebelul 22.11 valorile coeficientului de .corectf.e
Kl'r ::;;i in t.abelul 22 .12 varoarea coeri.ci.entul.ui,
de corect.Le K
viteza de rotat.i.e a pi.esei. v la rect.if.icarea rotunda ex\:Ol:'iol_'1l.'ti pdJ1 mctwll l1vEU~u1ui d/ p~(Ll:'UJUJ(!l\:.1 s\~ do Lc!nn:ini'i cu
:celatiile:
- pantru rectificarea de deCJro~are:
vJJ

.J
.~

0,165'do,3

:~

~l
;N
:~

~
'j

1
t1

Tabelul

22.10. DUrai:>ilitlltua discurilor

c-

mln

A. Ra.:t if i="~.':'

e,

mill

32
2

L..-.

lu roct if icuree

LAt-ittea discului

B, mm

350

de rectificat

discului

L_:~~=]

500 ]

15

24

1,0

1,25

do cor ec t ie Xv,

40
1,6

50

63

80

100

125

160

1,25

0,.8

0,6

0,5

0,4

rotunda oxtoriollrli

de9ro~are .:.~upr8f"t-el~il~ric"
Diall,,,trul

0,75

O,b

-.-

Tub<>lul 22.12 Coofioiunt

.._._.~~KVr

r-.

~t

"brazil/o

T ,

Durobllltotca

pentru rectificarea

l~~~

~
~~

(22.5)

( m/mm )
1,0,5.

de eor ect le Kv,

r-

Col

vp

--

Tobelul 22.11 Cooficicnt

.600

Durab i l i tat a T,

o ,08'do,3

vp

D, mm

de finisare:

750

900

rf,5.

I
cu acel~i

mi n

[ m/mm]

(22.6)

St

semnificatii.

:~

~
~
1

d.

stabi J ;

rea foqei

IrinciPale de a.Chiere

?,

B. Rectii:card~
~aPta

da precizie

DUC3biIi t at e a
~

E~-~-;-~r_'-r0.7 ----8---~1
cia fir.i~ar"

T,m in

C. Rectificnrea

suprafe,elor

cilindrice

;----;3---

.-~.-

-k.~~

far~ racordare

de f in iser-e a supr ef e te l or cilindrice


$'Jpr"fet-e

cil i~~=a7"e-~
diseului
Tr"apta

cu racord"re

Suprafete frontale
discului
----

-------R~Z8 du racordard

2S

ale
I

de

~, mm
5

T , min

2,0 3,0
>3,0

_----

15
20
25
30
40

..

D. Kcct:fic&rea

--------

Tol&r~nt-a l~ lungime,

10
14
20
25

10

15
20
25

-.~-------I-.-33

su~r&fe.elor
lllfu

4
6
8
10
12 .

5
8
10
12
15

= C v 0,7'5
F

pI'

0,7to,O

(daN]

(22.7)

e. stabil:irea puterii

5
6

cu relatia:

in care CF este coeficient de corectde al for1;:eicare depin:le


de natura rnaterialului ~i se recornan:Ja:
pentru otel ci:Uit: CF = ~2~;
- pentru otel necalit: CF = 2,1 :
- pentru fonta: Cf = 2,0 ;
SI - avansul longitudinal,
mm/rot.pies~; t - adinci.meade Cll?chiere sau avansul de patrundere, mm:Vp - viteza de rotatie a
piesei, m/mm.

OUC"~lnitat~a

~0,5
0,5 . 1,0
1,0 . 2,0

Forta principal~ de aschi.ere se stabil~e

Puterea necesara operatiilor de rectificare de degro~are ~i


finisare, pentru actdonaraa piesei, se determina cu relatiile:
rectificarea cu avans longitu::ii.nal:

10

frontale

______
!---------,~~_____
Dur [.0 il it3te& f.l.:prafe.ei f r ont et e , olIin _
~ __
Ocse rve t ie , ln cezu], r cc r if Iear ii cu dou~ discuri
din tabel S~ ml5r"~te eu 60 %

314

.~

0~:3
.J...

0,05

~8
I

O,15'V

0,7'50,7'5
pIt

- rectificarea

din electrocorindonelb,durabilitatea

0,7dO,25Bo,25K
'K ,
. ";~ . __~_~ NB

[ kW)

(22.8)

cu avans de patruOO.;re:

o r 7 d'0 25. T, - K .K
0 , 098' vp. ':>t
co
-p. NTl
rim'
315

[kW

(22.9)

in carG

s.int, cunoscut;elr. afar& de B - littr:Ll1ea


discului abraziv, mm;,KN
. - coeficient de corectae in functie
de duri'tat.ea discului ~aziv,tabelul
22.13; KNB-coeficient
de
corectie in functie de l~~ea discului abraziv, -tabelul 22.14;
Lp- lungimea suprafetei de'rectificat,
mm;KNT1- coeficient de
corect.Ie in functie de duritatea discului abraziv I tabelul 22.15
~i KNm - coeficient de corectie in functie de natura materialului, tabelul 22.15.
S,,: .. ::,i.l ..;,,;3t,"-iile

Tabe lul 22.14 Coeficient

Tebolul 22.13 Coeficiunt do coroc~i. ~NT

Diem,,trul
de reo- 16-25 40
t ifloot
mm, pin! la:

Lilt:imea DuritatuB discului abreziv


di scut.ui
abreziv
8, mm,
J . K
K L
H N
N ..0
pin! la:

dot

corect.ieKNB

63

100

160

250

..1

0,65 0,4

0,2

N=

F z 'v p

(22.11)

[ kW ]

6000

in care vp este viteza de rotatde a piesei, m/min,determinata


cu una din relatiile
(22.3), (22.4), (22.5) sau (22.6).
22.3. CALCUIlJL RmlMUUJI DE ASCHIERE

LA REr:l'IFlCAREA
PE MASINI DE REX::l'IFlCAT FARA CENTRE

Rectificarea exterfoara pe mcc;;ini


de rectificat
f~a centre se poate realiza:
- prin metodaavansului longitudinal (de trecere),
- prin metodaavansului de patrurrlere, fig. 22.3.

exterior
fig. 22.2

Coeficientul de corec~ie KNT


25 ;~
63
100

0,8
0,9
1,0

0,9
1,0
1,12

1,04
1,16
1,30

Coefident
de corec~ie
KNB

1,22
1,36
1,52

3,0

1,55

cl:

Tabclul 22.15 Coeficient de corec~ie KNT, ~i KNm

----

In func~ie da duritatea discului abraziv

In func~ie de materialul de prelucrat

Our itatea
d i scul u i
abiaziv

K ... l

H N

N 0

P . O

O~el incx idebiL si


refractor

Coeficient
.
corcc~10

O~el
necat it

Fontii
Fig.22.2. Rectificarea rotundA exterioarA pe ma~ini de rectificot fArA
centre prin metoda 8vansului longitudinal.

Coof ic ient de corect ie KN1n

~de

KN"i'1

OJ:el
calit

1,0

1,16

Puterea necesara
calculeaza cu relatia:

1,36

1,58

1,2

1,1

1,0

0,9

pentru act ionarea mi9carii principale se


Fz'v

N=

[ kW ]

(22.10)

100
in care Fz este forta principala de ~chiere, relatia (22.7);
v - viteza de aschi.er'e, in m/s , tabelul 22.9.
Puterea neoesara actionarii piesei se poate calcula 9i cu
relatia:
316

~--., .--".

Fig.22.3. Rectificaroa rotunda oxtorioar5 pe ma~ini de reetificat fAr!


centra prin metoda avansului de p!trundera.

317
-~ ,_._-.------.- ...---~--."------.~.--~.~---~~
..
'.,,-

tI

I1
~

a. stabilirea

j,

Tabelul 22.16 (continuere)

sp

~.~.tg~,

(22.12)

[mm/rot]

in care ~ este diametrul piesei care se prelucreazii, mm;iar ex


- unghiul de inclinare a axei discului conducator, in grade.
Viteza de avans se dete:rminacu relatia:

1j
I
I

i
]
1

I
1
I
1
]

s PI "" lI"D dodo


-n

'T)'sincx, [mm/rain]

0,200

3600

2550

1830

1325

955

0,250

3820

2880

2040

1465

1060

760

0,320

3190

2400

1700

1220

855

635

0,400

2380

1800

1275

915

665

475

(22.13)

Coroctorlstlolle
disculul ebroziv

in care: Dd este diarnetrul discului corrlucltor, in mm;ndc-turatia dis;clui conducator, in rot/mini T) - coeficient de alunecare in~e piesii ~i discul ccnducatcr pentru care se recorn.an:lii
valorile T) = 0,90 - 0,95.
Viteza avansului de trecere,in mm/rrrin
, se peate alege pentru rectificareaf~ii
centre de degro:;;are,tal:elul 22.16 ~i Pentru rectificarea f~ii centre de finisare, tal:elul 22.17.
In functJ.e de treapta de precizie ~i de dimensiunile discului abraziv ~chietor, nl.lI'rl&ulde treceri pentru operatd.a de
finisare este in:licat in tal:elul 22.18.
Avansullong~tu:llnal real se determ:i.nacu relatia:

Granullltio

O~ol nocM It
50

Duritate

sp

Coeficient

' 1,0

[ mm/rot

50

40

0,85

40

50

I 0,82

1,06

50

I i J

0,87

0,75

0,68

0,9

Fontll

O~el c6llt

1,3

In functie de durabilitatea discului abraziv


La~imea diacului abraziv B, mm
Durabilitatea discului abraziv T, min

101 . 250

100

> 250

Coeficien~i de corec~ie
10
16
25
40

sm'~

40
L

Coeflcien~1 de corectie al ovensulul de trecere in functie de caracteristicile


discului abraziv

La rectificarea fcrrii centre prin metoda avansului longitudinal, avansul in mm/rot, se detenn:i.na.cu relap.a:

i
I.,.~.I.I

avansului

(22.14)

ndc'Ddc

1,25
1,00
0,80
0,63

1,60
1,25
1,00
0,80

2,00
1,60
1,25
1,00

Observe.li. 1. La de9ro~are nu se Ve foloal viteza evansului de trecare mal mare de


4000 mm/min.
2. Unghlul de incl!nara al disculul conduc!tor ae la intre 3 5,
3. La diametta mal mic! de 25 mm pentru care nu sa Indlc! valorl pentru viteza avansulul de trecere, se executi direct oper8~ia de flnlsore.

In tabelul22.19 se dau valorile avansului de patrundere i


precum/ili valorile corespunzatoare ale ~hiului
de lnclinare a
axei discului corrlucltor, la rectificarea fcrrii centre de degro9are .
.Tabelul 22.16 Rectificaroa firi centre. Vitez8 8vansului longitudinal la degro~are .

Tabelul 22.17. Viteza avansului longitudinal la rectificarea f~r~ centre do finiaare.


AdaosuL de prelucrere
2Ap' mm la trecere,
pin6 la:

10

Oiemetrul piesei dp' mm, pin' le:


16
25
40
63

Diametrul de rectificat dp' mm, pina la:


100

rnspta de precizie

10

1600

to

2000

16

25

40

63

100

Viteza avansului de tracere sm,mm/min


1
0,100
0,125
0,160

Viteza 8vansului da trecere, sm' mm/mln


2

318

3050

3400

2440

3660

2650

1910

2210
1770

1590
1270

IL

1300

1100

1050

800

1300

1000

1200

1100

1300

1200

319

1500

r..
k,:
T()bcltJl.
T~t'I.'~ul

CQeficienti de corectie

--

81

22~17 ~c:orlt ~m!"':'f:)

>0,16

0,13-0,16

0,10-0,12

0,08-0,09

1,25

1,00

0,80

0,63

HRC 35-40

1,00

0,80

0,63

0,50

HRC 50

0,80

0,63

0,50

0,49

1,00

0,80

Fontll

1,60

la rect if icerea

r';~t;v{'ldrJre

Diametrul piesei dp' mm


6
11
21
46
71
121

'----_._.- --''-'--'
O;~l c~lit

dil

'C~nt.tr. f=l'in toetoda avansului

fikh

t~

loogitudinal

Coaf ic ient de corec~ie


O;el nec,~1it

j\V!JfL':

vitezei svensului de trecere

Report intra gros ime a peret ilor ~i di ame t r-u

Stares lOaterialuluide
prelueret

22. 19.

1,25

Observetii. 1.H~rimea vitezei evensului de treeere nu ve dep!~i pe scees folosit!


degro~are.
2.Pentru piese cu sectiunea plin~, coeficien~ii se iou din coloene >0,16.

Avansul transversal 2st, mm

5
- 10
- 20
- 45
- 70
- 120
- 180

0,004
0,05
0,06
0,10
0,15
0,20
0,25

~~:

Unghiul de inclinare a

- 0,05
- 0,06
- '0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,35
- 0,40

3
3
2,5
2,5
2
1,5
1,5

ri.

4
4
3,5
3,5
3
2,5
2,0

~::,

k~,
j:

F.

f-

i~!'

I::~
IV'

::~.

~~~
.
Pentru rectificarea
la

de finisare se recoman:ia2st = 0,005..


a axei discului con-

0,02 mmjtrecere, iar unqhi.ul,de inclinare

ducator a = 1,5 - 20
La rectificarea
fari1 centre cu avans de pi1tnm:iere se recam.andaviteza avansului principal (Vd mjmin)i viteza avansului de ~trundere (vtrl mmjrnin),pentru operatia de degroare
in tal:elul 22.20 l'?i pentru operatd.a de finisare
in tabelul
I

~.

~
r":

tlL
~\ .

22.21.

~?'

It~

Tabelul 22.18. Hum~rul de treceri pentru finisare.


TabeLul 22.20. Viteza avansuLui de'patrundere la ~ectificerea fara centre de degro~are
prin patrwxlere
DiamatruL piesei dp mm, pinll Le :
Treapta de
prccizie

La~imea discuLui

lOO

40

16

ebr az iv , 6, mm

Dureb i li-

~~
L.
~'i

Oiametrul pie.ai do, m~

tatea

NumArul de trecari i

discului

6,3

10

16

25

40

63

100

160

18 - 35

20 - 40

abraziv,

5 lOO

101-250

> 250

100

1.01-250

> 250

~ 100

101-250

> 250

~ 100

101-250

> 250

So

T, min

Viteza svansului principal vdc' m/m!n


10-20

12-22

12 - 25

14 - 28

16 - 32

[0/\

t~
~~,

~t'\

Vitez" avan.ului de p6trundere vtr' mm/min


6
10
16
25

8
6,3
5
4

5,6
4,5
3,55
2,8

4
3,15
2,5
2

2,8
2,28
1,8
1,4

1,4
1,12
0,9
0,71

2
1,6
1,25
1

1
0,8
0,63
0,5

~~

~:

0,71
0,56
0,45
0,36

tit

Coeficienti de coreo~io oi vitezoi avansulul de pitrundere


functie de stares mate~IBlului
Haterislul de
preLucrat
O~eL nec!lit
O~el c~lit HRC 35 - 40
HRC > 50
Font~

Oiametrul discului abraziv 0, mm, pinA la :


250

400

630

0,91
0,87
0,78
0,96

1,00
0,95
0,85
1,05

1,12
1,06
0,95
1,17

~$

lI~

I
~

~w

21 Pko~.

320

vol.

321

...........
,__".....
..........,
........
h~.~.-__ ...
.v.:

16 - 32

/:;s:;;.,

~'~-"

._----- -.. ---.--~-

.",

..

,._.

. ....
-"""''''''''

-----.,,~
4\

~.;

t~
~l

:'!f.'::~

in care x:., este turatia


piesei,
rot/min;
et - unghiul de inclirta0
re a axei
discului
abraziv
conducator
cu valori
de 2-5 pentru
0
rectificarea
de deqrosare
~i circa 1 pentru rectificarea
de finisare.
Viteza de rotatie
a piesei
se determin& cu relatiile:
- rectificarea
cu avans longitudinal:

Tabelul 22.21. Viteza ovansului~ patrundere la rcctificarea f~r~ centre ~ finisoro


prin ~toda ovonsuluide pntruodcre
Dinmotrul Viteza avansului
pies"i d principal, vdc'
mm,pin~P
m/min
la :
O~el neca- O~el
lit, fonti! clllit
6,3
10
15
25
40
63
100
160

12 13 14 15 17 18 20 22 -

20
22
25
28
35
40
50
56

18 20 22 25 28 32 35 40 -

Lungimea
do rcctificat L, mm, pin~ la :
25

100

63

40

Vitcza avansuluide pdtrunderevtr' mm/min

22
25
28
32
40
45
56
63

5,00
4,00
3,15
2,50
2,00
1,60
',25
',OD

4,50
3,55
2,80
2,24
1,80
1,40
',12
0,90

3,55
2,80
2,24
1,80
',40
1,12
0,90
.. 0,7'

2,24
1,80
1,40
1,12
0,90
0,71
0,56
0,45

2,80

2,24
1,80
1,40
1,12
0,90
0,71
0,56

Vp

avensutu i

0,20

0,25

0,30

0,40

0,50

0,60

5
6
7
8

0,40
0,50
0,63
0,80

0,50
0,63
0,80
',DO

0,63
0,80
',OD
',25

0,80

1,00

,,~O

',25

',25
',60

',60
2,00

',25
',60
2,00
2,50

B. In func~ie do natura materialului

250

400

",0
0,90
0,60
',45

',20
',OD

vitezei
a piesei

avansului
Vs = sl~

Vi

(22.17)

[ m/min ]

c. Stabil.irea
Pentru calcule

fortei
principale
de aschi.ere
se fol.osestie
relatia
(22.7).

d. Stabil.irea

p.rt:eri.i necesare

1,30
','0
0,80
1,75

0,70
1,60

de avans lCJn3itudinal

longitucU.nal
= 1f.~.~.tgc(,

se calculeaza
[mm/miri]

in fUl1Ctie de natura
operatiei:
cu avans lon:Jitu:li.nal
:

O,OSvpO,85Sl0,7. (2St)O,6.~O,5KNIII'

rectificarea

Avansul de patrundere
in cazul rectifiC&-ii
fara
centre
metoda avansului
de patrundere,se
recornarrla intre urmatoalimite,
in functie
de natura operai;iei
:
- la operatii
de deqrosare s Str = 0,002 - 0,010
[mm/rot]
- la operatii
de finisare
: Str = 0,020 - 0,050
[mm/rot]

Viteza

de patzundere

'1fJ,46. (2 St )

Se dete.nnim
- rectificarea

Observa.ie. Se rocomend4
ce m4rimesvitezei avansuluide patrundere la finisare sa nu
deps~oascapo Cae tolo$it4 la opera.ia do degro$are.

stabilirea
de rotatie

-p

630
=

O~alnecUit
O~el HRC 35 - 40 d8~/mm2_~10-'
HPs)
O~el HRC >50deN/mm[10 HPsl
Fonta

b.

cu avans

(22.16)

Diametruldiscului abraziv D,mln,pins la:

Haterialul de prelucrat

prin
re1e

[ m/mir; ]

.Kvi . K..m '

in care ~ este diametrul


piesei,
mm; T - durabilitatea
discurilor
abrazive,
tabelul
22.10; ~T - coeficient
de corectae
in
functie
de durabilitatea
disculw.
abraziv,
tabelul
22.11; K..m=
0, 9 pen:~
pre1ucrarea
otelului
cdlit.

Adaosultotal de prelucrare 2Ap'mln,pin~ la:

ISO

38~0,3
45
(2st)sl

...0
.1."

n O,3K

do plltrundere

A. In func~io de troapte de precizie $i adaosultotal de prelucrare

rectificarea

Coolic ient, i do cer-ect ie ai


Treapts"do precizie

160

cuavans

de patrundere

= 0,027SVpO,65. (2St)O,65.'\,OI5.~,

[kW]

(22.18)

:
[kW]

(22.;1.9)

in care notatlile
sint
C\mOscute, in afara de ~m - coeficient
de. coreq:ie
in flmcP.e de materialul
de pre1ucrat,
pentru
care
se recornan::'ia valoarea
1,0 pentru
prelucrarea
otelului
necdlit
lii 0,9 pentru
prelucrarea
ote1ului
cdlit
; ~ -lungimea
de prelucrat
a piesei,
mm.

si a vitezei
.

22.4.

CAI.CUllJL RIDIMUliJI
INTE1UOARA

DE ASCHIERE LA REX::rIFlCAREA

cu relatia:
tificat

(22.15)

322

Rectificarea
.universal

ro~
sau

Interdoara
se face
pe masdrtl, de recpe JIlaIiini de rectificat
interior,
fig.

323
'~.'

i,;

22." .d.
22.4.b.

1:"'"

;";"'"'i'..i...il..l..

de

1.nL::r1or

i...'\.;;.\ ..,

tatci

Uc;,.CL,-"

a ..

f1g.

,',,,.J...>

. '.

_,~ avansura.Loz
j

ca :;;i la r ~ificarea
exterioara exista avansul de trecere
(longitudinal ) ~l' care se deternri.nacu relatia (22.2) :;;i avansul de pat.rundeze , St'
Pentru cooEicientul din relatia de calcul a avansului longitudinal (22.2 ) se recomandavalorile din tabelul 22.24.

Haterialul
de'
prelucrat

Caracterul
pre tucrsr ti ,

Deegro~are

,/

Raportul diametrului g~urii


la lungimea ei
,
"

4 : 1

2 : 1

1 : 2

1 : l'

Coeficientul

--4----

i,

i;;

;,"

Tabelul 22_24. Coefic ientul P la rectificarea rotunda interioari

Q}

:~

1 :3

0,75-0,0

0,7 -0,6 0,0 -0,5 0,5 -0,45 0,45-0,4


0,25-0,4

Q,el

F i;niSBre

0,25-0,4

DeegrO$are

0,8 -0,7 0,7 -0,0 0,0 -0,5 0,55-0,5

F iinisare

0,3 -0,45 0,3 -0,45 0,3 -0,4 0,3 -0,4 0,3 -0,4

~~
'-'i

0,2 -0,3 0,2 -0,3 0,2 -0,3


0,5 -0,45

Font! ~i bronz

b)
FiS_ZZ,,4. Rectificaree

rotunda interiosra

Diametrul discului abraziv se aleqe in ftmctie de diametrul gaurii, tabelul 22.22, iar latimea discului abraziv in
funct.i.a de lungimeagaurii de prelucrat, tabelul 22.23.

Avansul de patrundere pentru.operatda dadeqrosare se stabile:;;te din tabe lul 22.25 cu coeficientii de corectae din tarelul 22.26, iar srrcru rectificarea
de f:inisare avansul de patrundere se stab:ile:;;te din tabelul 22.27 cu coeficientii de coreqie din tabe III 22.28.

Tabelul 22.22. Diametrul discului abraziv la rectificarea interioari


Oiametrul
gllurii, mm
Oiametrul
discului
abraziv

35

36 - 85

,
0,95-0g

O,9'Og

Tabelul 22.25. Avansu

86 - 100 101 - 125 126 - 160 161 - 200 201 - 250

O,85-0g

0,86'Og

0,75'Og

O,7-0g

d,

O,65-0g

Tabelul 22.23. la~imea discurilor abrazive la rectificarea interioara

l1i,imea discului
abraziv

16-20

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-60

61-75

>75

20-25

22-28

25-30

30-35

32-40

40-50

50-60

60

la rectificarea interioara de degro~are cu avans

mm

St ' mm I c.d.

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320

Observatie. 0g reprezinta diametrul g!urii de rectificat, mm.

Lungimea gllurii, 20-25


mm

de patrur~re

long it. Hnsl

324

0,001 - 0,007
0,001 - 0,009
0,001 - 0,011
0,002, - 0,013
0,002 - 0,017
0,002 - 0,021
0,003 - 0,027
0,004 - 0,035
0,005 - 0,044
0,006 - 0,044
0,009 - 0,044
0,011 - 0,044
0,013 - 0,044
0,017 - 0,044

325
i
..cL...._

'l

Tabe lu l 22.26.
'-

~_

Cocf i"i""t i de corec

6J'"~",~,,,"".-...-.'-'-''- ...~....
__..........
,,~ .

-_. ,,~
.. --

Durabilitatea
di!cuLui dls
cului ebr az i v '1,6
T, min
le coe;:::;~l

2,5

'~'25_~"~~

~~~=.

Hateria1ul

._=-_""_~_""
..._'--....~""""_.

n.;,,,...'V ,...... ""'~. ,,_.,.w

o i scul u i .;braliv
- ...
-.....
--I~'""'

4,0

...--=-""-==

6,3

Tabolul 22.26. Coeficion~i\

i longitudinal de Jc9ro~ar"

ic a i svansutu

....w'... <._._ --'_ .n...~..._.......,.'-"


..,.,..,....,.

Ir, t onc t ie de dur eb i Li t at e,


-~~~~....

";

Roportul din'
tre diametrul
p ietrc i ~ij~'4
ce l al g~uril

10

-~~:r-r,50-C;:~U1

10,7

.p.

T~OO

>0,7

0'-6~J~1"0

Forma suprafe~ei
Flirllcanal Cu canal
de degajare de degajare

0,40

0,50

0,63

0,80

',00

1,25

0,50

0,63

0,80

1,00

1,25

1,60

O~el ino)(idabil si
r ef r ac t ar

0,7

0,56

clHit

1,0

0,75

1,2

0,90

1,0

1,20

O.el

db f'nlsoro

Coeficientul

In functie de materia1u1 pralucrat


. ~.=. ~~_=~'
__'_~~
"""~~-===-"''':='''_'JI'''::="''''"='=_~
Viteza de aechiere a discului abraziv
v (m!s) pin la :
de prelucrat
35,5
i ' 28
22~J'
......

longitudinal

Troop- Adaosul d& prelucrare 2Ap max,rnrn,pinllla: Haterialul


de pretuta de
cret
0,20
0,30
0,50
0,.0
p~oci- 0,15
ZlI'
(SO
Coeficientul de coroc~io

-.~~-...

ai avan~lui

,....

In f unc t ie do raportul di amo t.re lor

."'",..

do eo~ectiD

.8

0,1>3

0,80

1,00

1,25

1,60

2,00

0,80

1,00

1,25

1,60

2,00

2;50

In func~io de raportul

OOeficient de corec~ie

dintre

lungimea

necAl it
Fontl5

~i diamotrul

gAurii

~.

0,60

0,76

0,85

1 / d

1,2

1,0

2,5

4,0

C~el clH it

0,76

0,85

0,95

Cooficientul

1,0

0,87

0,76

O,b7

0tel necAlit

0,80

0,90

1,0

0,83

0,94

1,05

b. Stabilirea

vitezei. de ~ere

O~el

inoxidabil

...

Font~

~i refractar

---

:p.

a vitezei de rotap.e

Viteza de aschi.ere pentru rectificarea ob~uita


se recointre 30 . 40 m/s, iar pentru rectificrea rapida poate
ajunge pina la 60 . 80 m/so In cazul prelucrarii
unor gauri
cu dia:metre sub 10 - 16'mm,se adrnite pentru viteza de aschi.ere
valori cuprinse intre 10 . 20 m/s ,
Viteza de rotap.e a piesei se det~
cu relatiile
rectificarea de deqrosare :
Il"ICiI"lda

,,

Tabelul

22.27. Avansul de patrundere


longitudinal

-d,

la rectificarea

interioara de finisarc, cu avans

0,025 dO,7.

~~
mm

St' mu,/c.d.

d, mm

6,3

0,0010-0,0013

40

0,001'0,012

0,0011'0,0018

50

0,001-0,015

10

0,0013-0,0020

63

0,001-0,018

vp

St' mm/c.d.

- rectificarea

KVT

[ m/min]

de finisare

0,013'd'

'KVT'KvB

vp
12,5

0,0015-0,0037

80

0,001-0,022

!O

0,0015-0,0052

100

0,001-0,017

20

0,0013-0,0061

125

0,001-0,016

25

0,0012-0,0061

160

.Q.,001
'0,015

32

0,0012-0,0091

200

0,002-0,018

326

(22.20)

'J?,O. {30,9 . St 0,9

[ m/min]

(22.21)

'J?,O. {30,9. St 0,9

in care deste diametrul gaurii, nUn; T - durabilitatea discului abraziv, tabelul 22.29; {3 - coeficientul avansului, tabelul 22.24; St - avansul transver<""..:>al,
nun/cursa ; K./T - coeficient
de corectae in funct;ie de durabilitatea discului abraziv, tabelul 22.30 ~i ~B - coeficient de ccrectae in tunct ie de latimea
discului abrazdv, tabelul 22.31.
327

Tabelul 22.29. Durebilitatea disourilor ebrazive la rectificarea interioara


reet if ieerea ei lindriea interioara

A. Pentru
Diemetrul picsei dp , mm,
pine la :
16

160
320

W
N
CO

63

40

50

32

40

50

25

32

40

25

32

25

40

80

63

80

i~

50

63

50

----1
80

32

25

50

Adeosul de
prelucrare

la~ illles
diseului ebrllziv B ,pina la

63

i
t

80

Durabilitatea economics Tee , min

Treapta de
precizie

0,15

5 ~i 6
7
8

5,0
3,2
2,5

6,3
4,0
2,5

8.0
5,0
3,2

10,0
6,3
4,0

12,5
8,0
5,0

16
10
6,3

20
12,5
8,0

20
16
10

20
20
12,5

20
20
16

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

3,2
2,5
2,5

4,0
2,5
2,5

5,0
3,2
2,5

6,3
4,0
2,5

8,0
5,0
3,2

10
6,3
4,0

12,5
8,0
5,0

16
10
6,3

20
12,5
8,0

20
16
10

20

0,20

5 ~i 6
7
8

20
20
16

20
20
20

20
20
20

5 ~i 6
7
8

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

3,2
2,5
2,5

4,0
2,5
2,5

5,0
3,2
2,5

6,3
4,0
2,5

8,0
5,0
3,2

10
6,3
4,0

12,5

16
10
5,01 6,3

20
12,5
8,0

20

16
10

20
20
12,5

20
20
16

0,50

5 ~i 6
7
8

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

3,2
2,5
2,5

4,0
2,5
2,5

5,0
3,2
2,5

6,3
4,0
2,5

8,0
5,0
3,2

10
6,3
4,0

12,5
8,0
5,0

16
10
6,3

20
12,5
8,0

20 I
16
10

0,70

5 ~i 6
7
8

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

3,2
2,5
2,5

4,0
2,5
2,5

5,0
3,2
2,5

6,3
4,0
2,5

8,0
5,0
3,2

10
6,3
4,0

12,5
8,0
5,0

16 I
10 I

5 ~i 6
7
8

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

3,2
2,5
2,5

4,0
2,5
2,5

5,0
3,2
2,5

6,3
4,0
2,5

8,0
5,0
3,2

0,30

1,0

8,C,

20
12,5

,
I

~
/,

6,3

1
10 !
6,31
4,]

r-

Tabelul 22 29

(continuare'

I
Coeficienti de corectie a i durabi litatii pentru raportul diemetrelor disc abraziv/geura,

i
I

D/d

l'

I
j

11

Raportul dismetrelor
Coeficient de corectie

~ 0,5

z 0,4
0,5

~ 0,63

0,53

I
I

~ 0,8

0,8

1,0

11
I1

B. Rectificsrea suprafetelor frontele pentru reza de recordere a partilor cilindrice


~i frontale

~1

mm

N
\0

Diemetrul discului ebraziv 0 ,mm

Durabilitates T

, min

10

0,8

Observe~ie. Le rectificarea suprsfe~elor frontele cu R

<

15

20

30

40

50

60

1,2

1,7

2,5

3,3

4,2

5,0

1 mm durabilitetea se ia T=5 min.

100

8,0

125

10,0

Tobelul 22.31. Coof icient de coroctie


vitazai (vu

Tabelul 22.3O.Cooficient de corectie al


vitezei (vr

T, min

t,s.
0,75

KVB

2,5

4,0

b,3

10,0

B, mm

30

',0

',3

1,b5

2,25

KVB

1,1.

40

50

1,25

1,0

60

100

0,1.5 0,55

a. 8tabilirea avansui-Llor

al

AVansullongitudinal (de trecere) la 0 cursa dubla a mesei


rroa:,?inii
sau la 0 rotatie a rnesei rotative
se calculeaza cu
relutia
s.; = f3trB [mm/c.d. sau mm/rot.masa]
(22.24)
in care f3tr este un coeficient al. avansului de trecere
!?i se
recornand.a

125
0,45

c. stabi.l.irea prt:erii necesare

f3tr

Puterea necesara se calculeazli cu relap.ile


rectificarea de deqrosare :
2v

N = 0

0,5.5,4.5

rectificarea

.1(

"'NO "'NB

Tobelul 22.33 Avansul de potrundcro pcntru dcgro~orc


plana cu pcrircria discului ubraziv

0,4dO,3.1(
'~T

[ kW ]

(22.23)

Durabilitatea

in care KHT este coeficient de corectde in ftmct.ie de duritatea


discului abraziv, tabelul 22.13; ~8 -coeficient de corectae in
functie de llitunea discului abraziv, tabelul 22.32.

40

50

60

100

150

KNB

',3

',25

1,0

0,8

0,75

0,1.5

22.5. CAI..aJllJL REl3IMIJRILCR DE ASCHImE

lo rcctificnrcn

.__ .

0,017
0,014
0,011
0,009

..J....~

de corectie al avonsului

0,088
0,070
0,056
0,044
._~

stebilit

320

~~-

LA REX:I'IFICAABRAZIV

schemeledin fig. 22.5.

abrazlv

500

400
Coeficientul

--

0,70
0,76
0,82
0,86

O;el inoxidabil ~i refractor


O~el clilit
O~el necalit
Fontti

'" tobclul

d iseul.u]

Di;dmetrul

du prelucrat

_
22.33

-",,",

In funct ie de mat er i alul de prelucrat

M~terialul

Prelucrarea se executa ~

._-

25

de deqrosare
de finisare

St ' mm/cursa

Tabelul 22.34 Coeficient

B , mm

PERIFElUA DIsaJilJI

T , min
9
15
21,
40

!...

Tobelul '22.32 Cooficiont de corectio al puterii KH8

.:REA PLANA er

0,25

B - latirnea discului abraziv, mm.

(22.22)

[kW]

de f:inisare :

N = 0 28v 0,2.5,4.5
,

o,4dO,3.1(

0,8 pentru rectificarea


0,5 pentru rectificarea

0,50

0,78
0,87
0,91
0,96

0,

mm

600

de corec;ie
0,85
0,95
1,00
1,05

0,95

1,Ob
1,12
1,17

"

In func,ie de acoperirea

mesei
0,20 1 0,251

Indice de acoperire a rnasei


la' pinll la:

0,32 1 0,40 1 0,50 1 0,631


Coeficient

1,60 11,4011,25

11,12

0,80

de corec;ie
11,00

1 0,9010,80

1 0,71

Avansulde patzundere pentru deqrosare St se stabil~te


din
tabelul 22.33. La schimbareaconditiilor de lucru se folosesc
coeficien1;.ii din tabelul 22.34. Pentru rectificarea de finisare
avansul de patrundere se stabi.Ieste din tabel~.J.l?,2. 35 iar coeficientii de corectae din tabelul 22.36 L. cazu.l cind se schimhi condi1;.iilede lucru.
I

a)
Fig. 22.5. Ractificarea plen6 cu periferia discului

330

1 1,00

.1
,MI'I>

331

T800tul

22_:'b r.'nlc'!JuL de pJ.u~.L'::."!"J; :,";:r,~.~ ~ ~I:i'~~'nr'el a rect'ificarell


plnn~ co pcritcrio discului abroziv

0,037
0,030
0,023
0,018
0,015
0,012
0,009
0,007

8
10
12,5
16
20
25
32
1.0

Tabelul

22.36 Coeficien~i

0,150
0,120
0,092
0,074
0,059
0,046
0,037
0,030

do corec~ie ai avansului

Fig. 22.6. Schema pentru 8coperirea

-stabili~i

abrBziv

Mater ialul de
prelucrat

de corec~ie

320

400

500

Coeficientul
corectie

600

b. stahilirea
principal

de

0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 1,25

O~el inox idabi l


~i refractor

0,56 0,63 0,70 0,60

0,032

0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 1,25 1,60

O~el calit

O,SO 0,90 ',00 1,10

0,050

0,50 0,63 0,80 1,00 ',25 ',60 2,00

O~el neclilit

0,96

0,080

0,63 0,80 ',DO ',25 1,60 2,00 2,50

FontS

',28 1,45 , ,60 ',80

de 8coperirea

Indice de acoperire
pinii la :
Coeficientul

",0 1,20

a unei piese; z -

Tebelul 22.37,Viteze

de a~iera

ntlmiirul

:!'lia vitezei avansului


~

tal:elul 22.37.

v, rnls

',45
Materielul

de prelucrat

Degro~8re
22,5 - 25
20
- 22,S

aiel
Fontii
0,20

0,25

0,32

0,40

0,50

0,63

0,80

1,00

',60

',60

',25

',20

',00

0,90

0,80

0,7'

de corec~ie

\Z

vitezei de ~

Viteza de aschaere se stabil~e

mesai

mesei (
a

urrle ~ este suprarata de rectificat


de piese rectificate simultan.

mm

0,020

In functie

l: ~

discului
0 ,

mesai

in care l: \ este supratata total~ efectiv~ de rectificare,


mm2;
~ - ltitimea de umplere a mesei, mm,fig. 22.6; ~ - lun::Jimeade
umplere a mesei, mm,fig. 22.6; D - diametrul median al zonei
de umplere a mesei, mm,fig. 22.6; B - Hipmea unei piese, mm,
.
m
f~g. 22.6.

In tabelul 22.35

Oiametrul

Adaosul de prelucrare , mm
Tol9ran~"
dimensionalil
mm, pinll la: 0,08 0,12 0,17 0,25 0,36 0,50 0,70
Coeficientul

St ' mm I cursll

Str ' mm I cursii

Finisare
25

- 31

22,S - 25

viteza avansului pr:incipal (loNjitu::1inal) la rectificarea


plare cu periferia discului abraziv se deterrniI1ilin funqie
de.
tipul rectific.n-ii,
precum;;i al traa:?:inii-uneltepe care se face
prelucrarea:
..
.
- rectificarea de deqrosare
a. masini, de rectificat cu masadreptun;Jhiularii :

Indicele de acoper:i.real mesei se determin.a cu relatiile:


- pe masdrd,cu masadrepturqhlulara

0,8

vp

i:\

[ m/min ]

=
~,5.

f3tr'

(22.27)

St

(22.25)

la

b. masdni,de rectificat

l\'~

cu masa rotatdva

0,53

pe masirii, cu masarotatdva

[ m/min ]

Vp

(22.28)

rf,35. f3 tr .St

l:\

rectificarea de finisare :
a. masdni,de rectificat cu masadrept\.lJ"l3'hiularii

, (22.26)

la
Bm'DOl

\,
\

'.

333

332

~
~p.:-~'-'"

..' f':~';:.,, .'.

:: '~:r-:.:

- ::':.h~:';~':--".:~":.;

-'

Tnbo\ul22.40.Coefici~nt d8 eoreetle

0,45

vp

'J?,

KYT
'KvOl

[m/min]

-s

'{3

puterll KHBl

(22.29)
B , mm

,.
. . tr t
.
b masaru, de rectifwat
cu masa rotatdvae
0,3
.
vp =
KvT'KvBl
(22.30)
TO,35'{3 'S
in care
Teste
durabilitatea
w1"cuiilor
abrazive,
min, pentru
care se recornanda T=15 nUn; KVT- coeficient
de cor~ie
in functie de durabilitatea
di.sculm, abraziv,
tabeUul 22.38; KyBl-COeficient
de ccrect.ie in ftmctie
de latimea.
discu1ui
abraziv,
tabe1ul
22. J:2.

KNB1

30

40

50

60

100

150

1,5

1,2

10

0,7

0,6

0,4

22.6.

Prelucrarea

CAICUWL REGIMUlllI DE ASCHIERE LA RECrIFlCAREA


PLANA CU PARI'EA FRClNTAIA A DIsaJIlIT ABRAZIV
se executa

dupa schemele

Tabelul 22.38.Coeficien~ide corec~ie ai vitezei piosoi Kvr


Durabilitatea diseului T, min

10

15

20

30

40

Coefieien~i de eoree~ie KYT

1,0

1,0

0,8

0,6

0,5

c. staW 1j rea. puterii

- mas.irri, de rectificat
cu masa rotatdva
N = J( vs
0,8S 0,6'K 'K
''N
p. tr
t
"DJ NIIIj

[ kW ]

- unelte

S/~

(22.31)

a. stabiJ.irea avansului

(22.32)

Intrucit
lai;mea discului
abraziv
este intotdeatma
mai mare decit
lai;imea suprafei;ei
de prelucrat
,nu este necesar
avansul transversal
Str'
Tabelul 22.41. Avansuride plItrWlderepentru rectifiearea planli de degro;:arocu
partes fronts~3 s discului abraziv

Tabelul 22.39 Coeficien~ii de corec~ia a puterii KHDl~i K~l

Liitimeadiseului
abraziv B , mm J K K...

L6timeade rectificat Br' mm

St ' mm/curs/!

In funetie de materialul de preluerat

Coefieientulde
N N... O Materialul de prelucrat coreetie KHIII
1

Coeficientul de eoreetie KN01

-L.

Fig.22.7. Reetificarea plan~ eu partea frontal! a


discului abraziv

in care
Kil01 este coeficient
care i;ine seama de duritatea
discului abraziv,
tabelul
22.39 ;KN 1 -coeficient
care tine
seama
de materialul
de pre1ucrat,
tabelul
22.39;
KNB 1 - coeficient
care i;ine seama de latimea
discului
abraziv,
tabelul
22.40;
~ -coeficient
in ftmctie
de tipul
prelucrarii
: KN=0,4 pentru
deqrosare
9i 0,35 pentru
finisare.

In funetie de duritatea diseului abraziv

22.7.

+--fV- sy(

necesare

Puterea
se stal::1ile~te
in ftmctie
de tipul ~:inii
astfel
:
- masdrri, de rectificat
cu masa drept.un:]hiulara
N = 0 s-v.vs 0,8S 0,8'K 'K 'K
[kW]
,
p tr
t
NO
1 NB1 Nm
1

din fig.
V

Otel inoxidabil ~i
refraetar

1,2

20

0,040 0,130

32

0,026 - 0,093

50

0,020 - 0,065

80

0,014 - 0,048

40

0,80

0,90

1,04

1,22

Otel clilit

1,1

125

0,010 - 0,032

63

0,90

1,00

1,16

1,36

Otel neeillit

1,0

200

0,007 - 0,023

100

1,00

1,12

1,30

1,52

FonU

0,9

320

0,005 - 0,015

335

334
.;,':i.:-..~

l~.~~.

Tabelul

~~.xnic ieru, de cor-ec , ie at ~.n~)s1Jtui din tcbelul

L2 ..41

22.:,1 Coeficient

Tabelul

de cor ect ie at avansului

.-

s i adaosul de preluerere

In funet.ie de tot er ent e dimensionaUI


In funet.ie de materialul

preluerat
Adaosul

Haterialul

de prelueret

Coeficientul

-O'el

inoxideb

;.;.': r ~f,' oct ar

0,06

Toleranta
dimensionalil
mm pi nil la :

de eorec~ie

0,12

de preluerere
0,17

2Ap mex ' pine la:


0,35

0,25

Coefieientul

0,85

din tebelul 22.43

de coreotie

0,50

0,70

KSl

Otel eiH it

0,95

0,032

0,40

0,50

0,63

0,80

1,0

1,25

1,60

Ot-el nee~lit

1,00

0,05

0,50

0,63

0,80

1,0

1,25

1,60

2,0

FonU

1,05

0,08

0,63

0,80

1,0

1,25

1,60

2,0

2,50

In funet-ie de materialul

Avansul de ~trundere se stabile9te pentru rectificarea


de
deqrosar'e dup.1itabelul 22~41, iar in tai::elul 22.42 sint dati
coef'Lci.ent.Li,
de corectde , sau pentru rectificarea
de finisare
dupa tabelul 22.43 9i coeficientii
de coreqie dupa tabelul
22.44.
Tabelul

L!timea

22.43.

Avensul de pBtrundere pentru


frontal~ a discului abraziv

de reetifieat

Br ' mm

rectifiearea

de finisare

Diametrul

diseului

o ,

abreziv

mm
800

500

320
Haterialul

de prelucrat
Coeficientul

de eoree,ie

KS2

co partea
0,55

0,70

0,85

Ot-el cat it

0,80

',0

1,20

Ot e L necat it

1,0

',20

',60

1,20

1,00

2,0

Ot-el inoxidabil

St ' mm/eursa

20

0,013 - 0,040

32

0,010 . 0,035

50

0,008 - 0,025

80

0,006 . 0,020

125

0,005 0,017

200

0,004 - 0,013

~i refraetar

Fontil

b. stabilirea
pr:i.ncipal

vitezei. de ~ere

~i a vitezei

avansului

I':..
::'~ .

~
w

Viteza de aschi.ere se alege din tabelul 22.45.

f}
Tabelul

320

prelueret

22.45.

0,003 - 0,010

Viteza de a~hiere
discului abroziv

la rectificarea

planl co partea frontal I

t~,
t:'

Viteza de a~ehiere

r.atimea de rectificare raportata, B, ' se calculeaza cu relatiile


:
pe mas.irri,de rectificat cu masadreptunqlriul.ara

Haterialul

O,el

B;

----

pe masdni.de rectificat ~
L Ap
Br

[ nun ]

(22.33)

Fontl!

~:.

18 - 20

20 . 25

15 - 18

18 . 20

t:

~;

r.

~:
..

t~:
II

masarotativa
[ mm]

[.;

Finisare

Degro~8re

1.: Ap

~:;

v , m/s

de preluerat

~.;

.,

(22.34)

j~

viteza avansului principal se ca1cu1eazacu relatiile


pentru rectificarea de deqrosare

Dm

t,

~,:~

1':
:!'2 Pivos

336

, \"01. :2

337

r,.
I1

~.
'-~'~_-::o-..c-".~~;'!;::-"::~-:;:~'==:';;'~.:._':.:--=':':''-:':'''':'''':
::..:.=-=:.

_:-------==:::-=----====::=::::::::..~_::::_=:_

~"::.:

, ."Jit!,:' .,"'

'_'

:_:::.:_~-,"

h.

~
1~",,.~"'fX,.,.::~,_.!~;Q~.
'l!'\~*#~J#~i~*i~.2

- miseare pr:incipaHide rotat le a capului abraziv, I.


~care rectilinie-alternativa
in lun:JUl.cllntelui, H;
- mi:?carede rotatie lenta a piesei, in ambelesensuri, IH i
- mi:?carede translatie rectilinie-alternativa,
IV;

170
vp

tJ,85'

pentru .rectificarea

0 9
r ' 'St

[ m/min ] (22.34)

'KvT
1

de finisare
a. Determinarea

avansurilor

14,3

vp

tJ,85'B

O,5s

22.46.

Coeficiet:'t 00 corec~ie

Dupafiecare cursa dubla a capului de rectificat


piesa se
depfaseaza in mi.scarede translap.e, cu un avans de trecere st'
tabelul 22.47.

(22.35)

in care KvT1 este un coeficient in


discurilor abrazive, tabelul 22.46.
Tabelul

[m/min]

'KvT 1

flmctie de durabilitatea

a vitezei de "vans

Tabelul 22.47. Avnnsul do treccro pentru rectificarea


cu disc 8braziv biconic

T , lIIin

'1

15

24

Rugozitatea suprafe~ei
Ra ' JII1I

Natura
trecerii

40

!~
0,85

KYT1

1,0

1,4

2,25

~l

~
J.
:,j

~1
~
!l

c. st:ab:iJirea. puterii necesare


Puterea se stabil~
in funct:.iede tipul ~iniiastfel
- ~ini
de rectificat cu masadrepttm;Jhiular!

!i
I

do divizara

63

Do ' in mm , pin! la :

100

200

160

250

0 25'v
,

- ~ini
N

1,S'Vp

0,7s

O,4'B

0,8.1(
r

de rectificat
0,5.
St

kW ]

.1(

-'N0,'Nm1

[ kW ]

6,3 - 3,2 1,60-1,60

2,24-2,00

2,80-2,50

3,55-3,15

4,50-4,00

5,60-5,00

Selllif
in isare

3,2 - 1,6 0,63-0,56

0,80-0,71

1,00-0,90

',25-1,12

1,60, 1,40

2,00-1,80

Finisere

0,8 - 0,4 0,47-0,45

0,53'0,50

0,60-0,56

0~b7-0,1l3

0,75,-0,71

0,85-0,80

Yalorile inferioaro ala avansului de trecere se recomand!


o~olurilor cementate ~i c!lite cu HRC > 56

la rectificarea

Pentru irrlepartarea intre:JUlui adaos de prelucrare este necesar un avans de patrurdere s , tabelul 22.48, care reprezinta
adaosul de re:;Jlare dupa realizkea fiecarei treceri ( de deqro~,
semifinisare, finisare).

(22.36)

cu masarotativii :

0,5'B 0,8.1(
r

.1(

''N0l''Nm1

Degro~aro

Observ8~ie.

unelte,

:1

Diametrul
40

Avansul de trecere St ' in mmI c.d.

ij
{~

ro~ilor djn~atc

(Vi1

~~'
..
~::

~~

danturij

Tabelul 22.46 Avansul de patrundcre la rcctificarea


cu disc abraziv biconic

(22.37)

in care ~D1
este coeficient de ~e
in functie de duritatea discului abraziv, tabelul 22.39; Kw1 - coeficient de corectie in :ftmctie de materialul de prelucr~t, tabelul 22.39.

Natura trecerii

22. 7 .~FICAREA
DANIURII ROI'II!R DINTATE CILIDRICE!
PRIN RIJIARE, er DISC ABRAZIVBICXNIC-MEI'COA NILES

Finisare

if

Somif inisare

is

Degro~are

id

Observa~ie.

La acest tip de prelucrare un dinte al cremalierei de referin1;ieste materializat de discul abraziv bicanic cu flancurile active, iar piesa. ruleaza altemativ, far! alunecare, pe
ambeleflancuri ale discu1ui abraziv.
Profilu1 a dei dinp. vecini se realizeaz~ cu ~~i1e
(figura 22.8) :

NumArul de treceri

danturii

Avonsul de p6trundere
sp , m~ / trecero

=1
=1
= -)

-) Numrul de treceri pentru de9ro~are

ro~ilor din~ate,

0,020' - 0,015
0,045 - 0,030
0,110 - 0,065
se determin6

cu rela~ia

Ap - (spf - sps)
id

=
spd

in care Ap esto adaosul de prelucrare pe 0 parte 0 profilului, pe diametrul


de diviza/"e, mm, iar S f' S , S d' . avansurile dti piS!,,,";!"'-"
pentru finisare, semifinisare, re~pect~~ de~ro~8ro, in mm I trecef~,

~
){

;;

!~

~:::
338

339
.,t:.

b.'

de re::;tificat

:.1rse ;

curse

dlilllf~ ale

:;;i rlU!lliirul

22.8 REl:'l'IFlCAREA DANIURII RarlLOR DINTATE CILINDRICE


PRm RULARE CO DOUADIsaJRI ABRAZIVE TALER MEl'OOA MAAG

de

aoestaria,

~imea
cursei de lucru a capului de rectificat se determina cu rela~ia :
L = 1 + ( 5 10 )
[ mm]
(22.38)
in care 1 este lungimeadintelui, in mm.
Ni.Irnfuul de t n~ceri duble pe minut ale capului de rectificat se stabil~te
din taJ::.elul22.49.
Tabelul
Lungimea

Humarul

c.

pe minut ate coputui

cursei

L, mm, pin~ la :

25

240

22.49 NUUllirul de curse dble


capului

40
de curse

de rectificat

duble pe minut n

150

63

95

100

UnghiuL de
Hodulul m, 'inclinare
pina la: Pd, pinl!
la :

2,5

160

250

38

24

c.d. {.min

60

Se determina dupa tabelul 22.50


danturii ( drea.pta sau inclinata ).
22.50. Lungimea
Diametrul
Lungimea

de rectificat

I1.m:Jimea de lucru. in sensul ~

Tabelul

Cremalierade referinta este materializata prin doua discuri abrazive taler, fig. 22.9

de rulare

tinirrl

Fig.22.8.Rectificsros
danturii ro~ilor
din~ate cilindrice ,prin
rulare, metoda Hiles

seama de natura

Micarile de lucru sint acel~i


rii prin metodaNiles.

de lucru In sensul mi;scari i de rulare


de divizare

Do ' mm , pine la :

de lucru 'in sensul mi~carii

de rulare Lr

Fig. 22.9. Root if icarea dentur ii rot itor


dintste cilindrioe, prin rulare metoda Hssg

ca la rectificarea

dantu-

a. Determ:inarea avansurilor.
I

mm

sr

0
15
30
40

30
42
60
75

31
45
63
80

33
47
67
85

35
50
70
90

53
75
95

40
56
80
100

0
15
30
40

42
60
75
100

45

47
67
85
112

50
70
90
120

53
75
95
125

56
80
100
132

b7
85
112
150

70
90
120
160

75
95
125
170

80
100
132
180

85
112
150
180

90
120
160
190

95
125
170
200

100
132
180
212

Dupafiecare cursa dubM a piesei, acesteia i se impri.r!a


::?i0 mi.scarede translatie cu \ID avans de trecere, St' mm/rulare.
PenLruindepan:area intregului adaos de prelucrare se foLosest.e avansul de ~trurrlere
care reprezinta adaosul de reglare pentzu realizarea fiec&ei treceri ( degro~e
semifinisare, finisare ). Uneori este denumit::?iavans pe adincime pe
profilul dintelui la 0 trecere.
In tabelul 22.51 se prezinta avansul de trecere St in
nun/rularea piesei, iar in tabelul 22.52 avansul de ~trurrlere
sp nun/trecere.
I

4,0

0
15
30
40

6,5

~ 10

b3
80

10b
63
80

10b
140

0
15
30
40

b. NuIJmulde rul&i simple


Numarulde rulari simple ale piesei in timpul prelucrarii
se face dupa tabelul 22.53.
c. viteza de ascaiere

d. Viteza de a:;;dri.ere

Este data de discul abraziv ~i se recornand.a


a se lua
v = 25 30
[ m/s

viteza de aschi.ere este da~ de discul abraziv :;;i se


rn.anda
a se lua v = 25 35 m/s ,
341

340

.~

reco-

I,
i1

4~

~~

Principiul de lucru in cazul rectificarii ambe.lorflancuri ale unui gol cu un


singur disc abraziv profilat este prezentat in fig. 22.10.
Rectificarea unui flanc ell discuri abrazive simplu profilate este prezentat~
in fig. 22.11 .

Lungimea dintelui l , mm
ii

Natura trecer

~
4

REr:rrFIClI.RlY-i. I:1UN COP!ERE A DAN'!'tlR!! Rdr:ttbR


DINTATE

22.9.

Tsbelul 22.51 AV8Ilsulde trecoro pentru rectificlIrelldanturii rotilor


dintlltecu dou~ discuri tlller

!> 20

Rugo2itatea
suprafe~ei Ra' pm

>

AV8n~ul de trecere St ' mm

rulere

3,70 - 2,95
2,30 - 1,05
1,05 - O,C5

4,70 - 3,70
2,95 - 2,30
1,30 - 1,05

0,3 - 3,2
3,2 - 1,0
1,6 - 0,4

Oe9ro~are
Semif inisare
Fin I nnro

20

1'I

i1
1

Tabelul 22.52.Avansul do pltrundere la rectificarea danturii rotilor dintllte,


cu ~
discuri taler
Nature trcerii
Finisare

if

Semif inisare

is

Oegro~sre

id

Observa~ie.

*)

=
=
=

Fig. 22.10. Rectificarea danturii rotilor dintate


cilindrice prin copiere

Avansul de pAtrundore
sp , IIUII I trecere

Num6rul de treceri
1

0,015 - 0,010

0,065 - 0,040

*)

0,090 - 0,065

NumArul de treceri pentru do9ro~are se determin4 cu relatis datA in


tabelul 22.48.

Tabelul 22.53 Numarul


HOdulul
Unghlul
do inclim , mm
pinll la : nare fJd '
pinll la:

de

rulAri simple pe ~inut lIlepiesei


Olametrul de divizere Dot ms, pinA la :

40

03

100

160

250

>

250

NumAru.l de rulAri simple pe lIlinutnr


15
30
45

150
100
75
60

160
110
85
65

0
15
30
45

145
95
70
55

2,5

,4,0

0,5 .

2:

10

0
15
30
45

i,

170
120
90
70

190
130
100

150
105
80
60
140
100
75
55

0
15
30
45

75

200
140
110
80

200
150
115
85

155
115
85
65

180
125
95
70

190
135
105
75

190
145
110
80

145
110
80
60

160
120
90
65

170
130
100
70

180
140
105
75

130
90
70
50

135
95
75
60

140
100
80
65

145
105
85
70

Fig. 22.11. Rectificarea prin copiere " unui


singur Har;,".

342

343

-----

"""""'"

tu

Q.

$(';;

'IWM'iW'k",*,""'MJJ!J4\p'qJibJW;;g::k.;;:a&:;J41tW&bRKJi#!i14iM;g;;lkJ;LJi@4t0WH!#%ITM'.{i:~J~;~ilMi#i.lJR~it~ift

a.

pentru trecerile

Exista un avans de patrurrlere sR' in nun/trecere, care are


di.rect.i,e perpendiculara pe profilul dintelui.
Avansul radial al discului abraziv are sernnificatia din
fig. 22.11.
Avam;ul"adial dep:irrlede unqhi.ul,de anqrenare ~i se determina cu relatia:

vp
c.

in care sp este avansul de pat.rundere, in mm/trecere, tabelul


22.54, iar K - coeficient in funct.i.ede ~hiul
de angrenare,
astfel :
K = 2,9
pentru ex = 20

Tabelul

mesei

150

Tabelul 22.54 Avonsul de patrundere


prin copiere

la rectificarea

3,7

danturii

Avans de p~trundere

NumArul de treceri

Natura trecerii

ro~ilor

if

1 - 3

0,003 - 0,004

Sem if in isar-e

i s '"3 - 4

0,008 - 0,010

Observa,ie . ) Num~rul

= .)

dintate,

se determine

Ap - ( if.spf

+ issp.

cu relat,a

22:55 NlIrul de curse Wble

vp

Lungimea
I

40

50

ale llesei

cursei de lucru

80

b3

100

L , mm

125

160

200

NumArul de, curse duble pe minut ale mesai, n

5,0

63

50

40

32

25

20

16

13

6,3

80

63

50

40

32

25

20

16

8,0

100

80

63

50

40

32

25

20

10,0

125

100

80

63

50

40

,32

25

12,5

156

125

,DO

80

63

50

40

32

Lunqirneacursei de lucru se deterrn:i.rui


cu relatia

'd -

L = 1

spd

H ( Dd - H )

10

22.40 )

[ nun]

in care 1 este lungimeaclintelui~ in nun;H-inaltimea dintelui,


in mm;Dd - diametrul discului abraziv, in nun.

b. viteza de ~ere

~i viteza de avans de treoere


( lorqi.tu:linal ) a mesei.

Pentru viteza

m/min

0,030 - 0,050

de treceri la degro~are
. _

de curse duble a1 piesei. ( mesei

m/min

id

sp , mm / trecere

F fn i sare

Degro~are

de finisare

= 5 .

Viteza de
mi~care a

- pentru ex

NumaruJ.

[ rn/mill ]

12,5

Nl.lIUfuuJ. de curseduble al piesei (mesei) se stabilef?te


in
funqie de viteza de avans a mesei ~i de l~imea cursei de lucru, tabelul 22.55.

(22.39)

[ mm/trecere ]

s, = sp'K

= (5

Vp

Clllansurilor

Dei.:t.:L1fL:.;;W:t.U:l

de aschi.ere se recornan::ia
valorile
22.10. REX:rIFICAREA
CANEUJRlli)R

= 20

30

[ m/s ]
Rectificarea canelurilor se poate executa in mai multe variante in func~ie de forma ~i pozitia discului abraziv, fig.
22.12.
'
.

Viteza de avans de trecere (longitudinal) se aleqe astfel


- pentru trecerile de deqrosare ~i semifinisare :

""

'"\'

344

~"

~
~~

345

-L
1i!III!'II!iI'_,~::::W~.!:!\r,T~~'~~"'~~~i'"*A.4<-t.

l.,,:n

~.;"...,-

:-',",,,!"----'-

','..

._."",,,",

._",>",_,_

t",iil

"ON

-MU

I
',\

A
~pl

l{l

;;
ai-~!-~))y
--

~1
~
1'~~
)

i~
':1
~.
J

Fig. 22.12. Rectificarea

;1

0,
0

1\

on

0,
0

canelurilor

';j

0,
0

'"

~~

y-

~j

Avans de

__

i :;~;';
. .:->'!"i'~'Y;':-'
.:.....
'-:.:-:.:--;:,
.'...

~
iJ

;1

-~.-+

...r

Ip__

..Vplmlmtn}-~.

Vlteza.de.

:::
~

avans

.s

pr iricipot

Fig. 22.13. Hi~c4rile

de lucru la rectificarea

1.,

canelurilor

b.

Lun:Jimea

~
';'

-0

....

>0-

.....

:i

....

.~

0-

ex)

.0'

~0-

'"

..

....It

~::I

::I

..

:i
c
Cl
>

-!

Cl

....

..
Cl
N

.0'

..

:i
C
Cl

>

on

~
s
;;

rnas.ird.,

Astfe1 1un:Jimeacursei se determina cu re1atia


[ mm ]

1 + 11

.0

(22.41)

In
N
N

in care 1 este 1un;Jimea


por'titmii cane1ate, in mm, iar 11-Iungimeade de~ire,
in mm.
. Valorile lun:J:irn.i.i
de de~ire
sint date in tabe1ul 22.58.

:
.8

on

0,
0

0,
0

0,
0

....

0
0

on

VI

In
0,
0
In
....

In

q
0

0,
0

0,
0

.~
0,
0

In

0
In
0,
0

In
In
0,
0

....

0,
0

8,

In

0
In
0,
0

,.., s =,
'" ~
o.

....

VI

0,
0

o.

o.

In

....

o.

0,

In
In
0,
0

on
....

0,
0

In

VI

.,

..
>
..

3
Cl

.......
..
Cl

III

.0

on

O.
0

0
0'

In

0,
0

0,
0

In
In
0
0'

..
..~

.....

.,e
..
L

0,
0

0,

on

3..

.s

~
VI
0

In
0,

0-

.,

....

In
0
o

on
.0

0
....

0,
0

0,
0

In

....

In

o.

o.

'"

0
....

=,

~ '" '" 8,

In

""
0

VI

In
In

O.
0

s
0

Q'

s
=, o.
0

.0
0,
0

In

0,

o.
0

o.

In

....

Q
Q'

on

0'

0'

on

0
....

on
....

GO
Cl

~0
"""::
Cl

.. "
...~~
....
L

::I

Cl

~Ul
Cl
-!"

..

.- 0

:J~

]'~
c~

~.,
Cl

:s.

'"0,

'" ~ ~

on

.g
:J

0,
0

o.

VI

.;

1:

la pre1ucrarea canelurilor exista 0 lun;:rimede depasd.re


care se stabil~te
in ftmctie de viteza avansului principal, vR
~i de timpul.de comutarei de divizare caracteristic
fiecareJ.

....

cursei mesei

-8

Viteza de avans principal se stabil~e


in ftmqie de raportul 1fD i apoi in ftmqie de prelucrare se alege avansul de
patnmdere pentru opera'tia. de deqrosare din tabe1ul 22.56 ~i
pentru operatiile de finisare ~i semifinisare din tal::elul 22.57.
Mi~carile de 1ucru sint meI1tionatein fig. 22.13.

..,.

~
0,

a. Avansul de patrun::lerei viteza avansului principal.

on

VI

0,
0

1
e
.2

0,
0

0,
0

'"O.
'" ~
o.
on

Cl

0,
0

l
.a

~~t:.t1ldere

on

o.

!i

e
:t
e

Sp (mmrea)

0,
0

'" ~ ,.., ~

Cl

~1

0'

m s

la '"

.0
y-

~
0

'"In

0,
0

~
0

y-

... ~

on

0,
0

..
a ..g
-!

Cl

:s.

a
<"a.

o.

VI

on

> .

ex)

0,

0,

.0

0
....

s '"

....

0,

.0'
0

0,

0'

o.

..

Cl

Cl

Cl

:2 ~g

.-.. ..
~~
.-.. .
~ ..

CIa.

Cl

0'.,

~
Cl

..

.0

Cl

Q.

"',

.s q

11\
N

~
0

Cl

>

"',
0

....,

~
....

>..

~
8

t
t;

346

347

1:':
~~-

t:,;1

--~~
L ..

... ---

I
.

__ . ------

-----.------_..

."...

_-_.

__

~-----

.-.-~

'.'~"'---'~.----r---- ,.

..

..
e
..

'-

..0

:::
~

l\l

.-

0...

0
0...
0

1\

0...

'"0,
0

IQ

..

..0

.~
.."

..

g..
~.,
..
..~..

I~

L.

;.

'"

L.

~
..

0
<,

~ .:r

...,

..~..

..

"',
N

a'

I'>
..0

>

;:;
a.
;;

...,
.... .!....

L.~

.~
~
::I U

~.,

I'>

a,

0
0,

e-0

0
0
0'

"

..-8..
L

L.

., "
Cl

'"

::J
ex

..~'c

.,..

0.

.,
::I

rr-

~
0

0,

0,

N
0,

0
0,

!t

N,

'"

I'>

.,

Cl

""

::I

.8

111

111

178

222

, ,60

160

178

278

356

2,50

178

222

356

445

.." ".,
...

e'
e

.,

a No\:iuni

Metodele de rectificare
a filetelor
forma, precizia :;;i climensiunile pieselor

"'~

- rectificarea

f-

.~ ~-8

.. .,

J11!1f#JHHlIf

C L.

sd'

!to! 0.:J
"01-

coc

........
c

I~

.0,

co,
0

...,
.,
c~

.,,8-

[Jv

e
e

'I
348

","-8c ~0

..

Cl

Ch

'"

IIII

t:

:cb

":J
L-

-.....t---_._-

CL-

it..:

s,"'P

S/::p

.~ 0.-8
.,-8~

::J
..

..

., c e
"
'" > :J
o,,:z:
U .,

Fig. 22.'4. Rectificare


lor

Cl

..- .,

.0,

I'>

maimulte profile, prin

Cl 0

... ~~

01

Lo.l-C>

.,..

.0,

disc abraziv

de

""

.~ ~-8
U
~a. -8.~

CO

01

sint
canditionate
de rectificat
:

patrundere, este
folosita pentru piesele cu portiunea filetata
mai scurta de 70 mm,din clasa mijlocie de precizie, cu pasul
relati v mic, fig. 22.14. Latimea discului abrazi v este mai mare
cu 2 3 pas.i. deci t lungimea filetului.

G''''' ..,

~" .. "..

I'>

generale

"

.. "
{l~-8
" .. .,

142

f-

U L "

..-

22.11. RECTIFlCEREA
FlLETELOR

.-::I &..,
., I-

'"

111

::J

'"
..
c"

.. ....
.,

70

100

.-...,

...............c
.. e

';,

" ..
::J

..

.. .,

I -g . il
...

:i
..

f-

62

1,00

L'-

.0,

N'~
Cl

N
N

88

.8

"0

..0

---

:;';;'

~
'"

....

55

o,

50

.,::J :;

r-

.,

0 00
a' 0'
.;.. ..0
0
0, 0,

'"

c
>
cC

Cl

Cl

III

00

a'

'"

'g~
.~ ::I

>-

0
0
0'

,.,

> 16

II ' mm

0,63

"0

...

---

la

..
L

~ ~

L.

"
,,;
., ...
N

:;

IQ
N

,..,

>
Cl

.,

III

;:a.

>

"

"0
C

~::I

fa

-8
IX)

...

'"

0.

0.

Il\

10 - 16

>

.."

:~
..

0
0
0'

0,40

L-

::J

"

-8

00
0
0
0'

a.

...

0,

0
0
0'

6,3 - 10
Lungimea de dep6~ire

I-

a'

-;'"

0.

11

"',

....

III

N
0

0
0,

...,

..0

--"0

~
..
o
..

-8

s.,

e
"e

6,3

(de trecere) v ' m/min


p

secunde

..

Viteza avansului principal

~i

divlzare,

g.

~ ?
~

.
comutare

a,

.:2.$8. Vt ori Le lungi.,ii de depii;;'H'

Timpul de

Il\

0,

.0

d._ ,,:~:--

.."

...

0
0...
0

0
0

>0.

<,
Cl

I.;..,:,

-8

c
.,
>

Lf"II

r-

exterioare

multiprofil,

..
..

...

cu

disc

filete-

Fig.22.15.Rectificarea
filetelor exterioare cu disc abraziv monoprofil

abraziv

prin patrundere

- rectificarea 01 disc abraziv cu un


folosita pentru piesele cu lungime filetata
sau cu precizie mai ridicata,
fig. 22.15.

>
I-

IB

,
i
I

S~

profil

mai mare de

este
70 mm

349

'0;;

h:"'

;t'

~~
.--

.. ---.

- ...,.:- . -~ ..-.-.-.--

..

....,...

_.._ ._. __

..~

...

GO "kG,~i

rectificarea cu disc abraziv cu mai nnl1te profile, mai


inJust decit lurq.i..mea
de filetat, se recoman::1ti
pentru filetele
cu precizie mai mi.ca
, cu 0 lurqime mai maredecit l~timea discului abraziv , fig. 22.16.
- rectificarea interioara cu disc abraziv cu un s:inJur
profil sau cu mai nnl1teprofile. Rectificarea .irrterdoaracu un
disc abraziv cu mai multe profile se folos~te pentru filete
fine, a caror' lun::Jime
nu depasest;e 25 mm,fig. 22.17 :;;i respeotiv 22.18.
- rectificarea filetelor exterioare pe ma!jinide rectificat fad centre. La aceasta prelucrare linealul de sustdnere se
inclW CU Ul"3hiul
de inclinare al filetului, iar discul de antrenare se incl~
cu dublul acestui urqhi. In acest fel pd.esaeste antrenatli in mi!?careade rotatie:=;i de transla\:ie, fig.
22.19.

b. Alegereadi SOJrilor abrazdve


Pentru rectificarea filetelor se foloseSc discuri abrazive
din electrocorin::ionalb sau cartxrra de siliciu verde, CU liant
ceramic. Granula\.ia :;:i duritatea discurilor abrazive se dau in
functie de nm-imeapasului filetului,
in tabelul 22.59.
Tobelul 22.59. Diaouri

Pesul f Ilotulu I
do rect if ieet ,

11::':t}'"
"

St

'".. fI ~ S,=-n

V :: :

,:: ,::

':ll',ltU"=:"'"b

~y
:".::

lJ~'-.
Fig. 22.1b.Rectificarea
filetalor
exterioara cu disc abreziv multiprofil prin evens de pltrundera,
avans longitudina,l

"LAlI ~St

--S[=p

S{=p

Fig. 22.17. Rectifica"


rea filotolor
interioare cu disc ebraziv
monoprofil

pontru

rectificeroa

PinD III0,5

Fin Iser e

1,0 - 1,25

8 10

1,

1,5 - 2,5

10 12

8 10

2,5 - 4,0

12 11,

10 12

4,5 - 5,5

12 11,

10 12

Tabolul 22.60. Regi.uri

TipuL m8~inii

d& a~chiere

~i ceracteruL

la rcctificarea

prelucr3rii

HII~ini

cu
cu

0
0

cu

mars

spire

cu

mars

Oe9ro~are

fileteler

Vitez8 periferic6
e piesei vp,m/min

incet

0,12 - 0,20

0,3 - 0,5

0,01 - 0,15

0,2 - 0,5

rapid

0,030

Rect if iearea cu disc abraziv cu mei


multe spire cu pesul pini la 1,5 mm

c. Ra]i.mul de ~i

I,

Adincimell de
roctificare t, mm

spir4

Ha~ini

350

N - 0

b 8

0,9

fig. 22.18. R$ctificeree


filetalor
intarioere cu
disc abraziv Dultiprofil

pe ma~ini de rectificet

4 5

N - 0

Ouritate

Finisare cu disc abraziv

filotelor oxterioare
flirlicentre

Granule~io

Duritate

Oegro~lIre cu disc abreziv

Fig. 22.19. Rectificorea

filotoler

Oogro~or"
Granulll~ie

DUll

a,S -

~rmmmm-

abrazivo

- 0,040

o trecere

2,5 - 3,5

0,025-,0,1

Regjmul de a:;:chiereconsta in stabilirea adi.nc:i.mii


de rectificare pentru 0 trecere, t, in mm,precum:;;i vi.teza periferiea a piesei de prelucrat, vp' in m/min.Aceste valori sint date
in tabelul 22.60.

351

d.Viteza

de

it;; ;';. c,L'"

Vite~a de aschi.ere este viteza periferic2 a discului abraziv. Fiind rectificare exterioar~ sau interioar~, se vor fo1osi
pentru viteza periferi~ a discului abraziv valori1e liiicate
la aceste pre1ucr~i ale suprafetelor de revo1utie.
a)

22.12.

REX;IMURIOE PREWCRARE IA SUPRAFINISARE

operacLa de suprafinisare (ea :;;i honuirea) este recamarrlata pentru pre1ucrarea final~ de netezire a suprafetelor exterioare de revotutae, Prin supranetezire se olJt.ine0 i.rob..lni1~tire
a calitatii de suprafa~ obtinin:1u-serugozitati pire la Ra =
0,025

'J

fJIO..

11
e)

~z:

9,

I .. ) /V'CV"

I
I

tm~
_

Fig. 22~21. Scheme dispunerll esporita~ilor de suprafe~a, for~ei de lucru,


formel a~chiel, in func~ia
de unghlul de incruci~ere

~ "<f= 50

'J 53'

I p.c-.
I

i;.;

~:>

L::

V~~

Lc=63,5

In fig. 22.20

se prezinta schematic operatia de suprafinisare, iar in fig. 22.21 sint schemelede di.spunerea asperitatilor, fortei:;;i fonna aschi.ei.pentru diferite UI"Bhiuride incruci:;;are.

II;~
~I
I

IkJ~

"-

a~-~+~

dJI

--

'

h)~:

0<t:"-90

IJ

Tsbelul 22.61. lll~illlea


:Ji,..,..arut
barelor ebrazive la opera~ia de ...,..afinisare

Oismotrul suprsfe~oi, mm
< 10

Fig. 22.20. Schema suprafinisArii

suprafetelor

exterioare

= ( 0,4

0,7 )'0, [mm J

in care 0 este diametrul piesei.

(22.42)

I
I
I

<,6
6 10

20 40

12 20

40 ... 75

20 . 25

1 2

75 175

20 25

2: 25

2 4

2: 175

(22.42).

Humirul barelor abrazive

10 20

de revolu~ie

Pre1ucrarea se executa cu ajutorul barel.or abrazive cu materialul abraziv din electrocorindon, carbura verde de siliciu,
diamant, elbor.
In funct.i.ede diametrul supraretai. prelucrate se recomanc1!i
latimea :;;inumarulbarelor abrazive, tabelul 22.61 :;;i relatia

La~imea barei B, am

Pentru suprafinisare se folosesc bare abrazive din electrocorllrlon nobil, carbura verde de siliciu, diamant, azoturcl
(ni.trura) cucdcade bor (elbor).
Formele:;;inotatiile se gc1sescin normeinterne in ccncor+
dantcl cu precdzar.i.LeFederatiei Ellropenea Fabricantilor de
; ProduseAbrazive (FEPA).

352

.J

23 PiCO$. \'01.

:z

353

rr

i
"'I'

~
~
~
:t

I
1
~

,~,,~.~;,

~.

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~1
~
~
,I
~
~

i
~
~
~

Regimulde aschi.ere este InrIuerrtat;de presiunea specifica , vitezele mi.scard.Lorde rctat.i.e ~i de osc.i.Lat.i.e , microaspe-:
ritatile
operat.i.ei. anterioare, natura barelor abrazive, lichidul de racire-ungere.
Viteza mi~carii oscilatorii a barei abrazive este Limi.Lat.a
de forte1e de inertie care iau nast.ere r;;ise recomanda vosc=
5... 7 m/min liar
amplitudinea osci.Intf.Llor pin.:'i la () 111111.cresterea vitezei mi~carii oscilatorii mare~te intensitatea
procesului de aschi.ere :?i creste capa,citatea aschi.et.oare a bared, abrazive, avind a mica influenta asupra rugozitatii de suprnf'ata. Imbun.atatirea calitatii de supratata se obt.ine prin miirirea
frecventei oscilatiilor.
In timpul ciclului de Iucru viteza miscara:' de rctat.Ie nu
este, de regula, uniforma. In prima jumatate E. c:..r:lului vrot =
(2 4) 'vose' iar
la sfir!?itul ciclului vrr;:= (8 16)'vose'
Este mai avantajos a se lucra CU 0 frE:G\lentaa osci.Latd.i.10r de 1000 curse duble/min !?i cu ampl.i.tudi.nea
oscilatiilor
de
2 mm.deci.t,cu 0 frecventa a csci.Iat.i.i.Lorde 500 curse dubl.a/nrin
9i 0 amplitudine a oscd.Lat.Li.Lcr
de 4 mm.cresterea amplitudinii
rnare9te rugozitatea suprafetei ~i prcx:iuctivitatea pre.lucrard.i..
Operatia se realizeaza avantajos cu a frecventa a oscilatiilor barelor abrazive de 2000- 3000curse dub1ejrnin~i a amplitudine pina la 6 mm.Viteza periferica a pieselar pentru
prelucrarea preliminara se recomandasa fie de 12 - 15 m/miri,
iar pentru prelucrarea definitiva - de 30 m/min. Avansul longitudinal al barei abrazive se recornarrlasa fie de 2 - 4 nun/rot.
Intre ce1e doua viteze exista legatura:

22.13. REGIMURI
DEPREilJCRARE
LA HONUIRE
Honuirea este procesul de prelucrare finalc1 a suprafete10r cilirrlrice cu precizie ridicata, treptele
5-6 f?i rnai ridicata !?i 0 calitate de suprafata Ra pina. la 0,05 J.IItI.

Fig.22.22.
Honuire8
suprafe~elor
intoriollre.

<,
..
Vr :.::.::-

Taoetut 22.63. Rogiauri de a;<chiare la "'4>'"afinisaroa cu bare ebraziv din elbor

~
~

tgcx=

~
1

In t..al::lelul22.62 sint prezentate rezultatele obtinute in


cazul suprafinisarii cu bare abrazive din electrocorindon :;;i
carbura de siliciu.
In tabelul 22.63 se prezinta regimul de prelucrare prin
suprafinisare in cazul folosirii l:arelor abrazive din elbor.

vr
(22.43)
Harea
o~elului

vose
in care v; este viteza de rotatf,e a piesei, mjrnin;vose- viteza de osci.Latd.ea barelor abrazive, m/min.
Cele doua viteze se calculeaza cu relatiile
vr

1r'D'n
1000
2'a'nose

vose=

, .[m/mm)

(mjminj

Crom - nieh"l
O;el do rulmen~i
Crom - magneziu

(22.44)
(22.45)

1000

in care n este turatia piesei, rotjmin; a - amplitudinea ascilatiei,


in mm;nose- numarul de osci.Iatd.Lale barei abrazive,
oscj min.
Prin mcx:lificareaurqhiur.i.Lcrse modifica aUt voltnnul de
material irdepartat, cit !?i ~ozitatea
de supraf'ata ,

I
I

3S<

"

~'4

30... 35

6... 8

0,3 ... 0,4

Capaeitatea
do a~chiere
a, g/min

Rugoz itatoa
Re' JJm

0,04 ... 0,05


0,015 ... 0,02
0,06 ... 0,07

0,04 ... 0,016


0,04 ... 0,16
0,08 ... 0,32

~carea principala (fig. 22.22.) 0 canstituie rotirea capului de honuit pe lin:Ja care rnai exista ~carea
rectilinie
al.ternatdva a capului de honuit 9i preshmea barelor abrazive
pe suprafata interioara a gaurii. Pentru hbnuire se .folosesc
bare abrazive cu material abraziv electrocorirrlon, carb..m1 de
siliciu, ell:x:>r:;;i diamant.
.
PreSitmea barelor abrazive la honuize este cuprinsa intre
0,2 1,5 Njmrn2(MPa)
~ dar in modpractic se folosesc presiuni
intre 0,2 0,6 N/mm(MPa).Se recornarrli1
ea pentru honuirea
prealabila presitmea sa fie cuprinsa intre 1. . 1,5 N/mrn2
(MPa),
iar pentru honuirea definitiva intre 0,2 0,6 N/mrn2(MPa).
Presiunea de 1ucru influenteazi1 atit volumulde material in::iepartat, tab.22.64, cit irogozitatea de suprafata, tab.22.65.

I
.

Vlteza do
Vit028 do Pros iunae
p, IIPa
rota~io vr' transt8~io
m/min
vose' m/min

u.__ ..~

Tabelul 22.62. ReogillJride .schier. la supt"afinisar.

Opera~ ia

Bera ebrazive

Harca o~elulul Ture~ie pleaei Nr.de csc it e- Prel i~nea P, BUC8~i ~ ora Rugoz itat",,1
in rot/min.
~ii n, osc/lllin N/u (HPa)
Re' /If<

i
j

~l
1

W
01

Arbori conWcatori
pompe

Carbura de siliciu

HoCr10

260/520

0,2 0,4

140

0,32 0, 1b'

Fusurl pel ieri ,i maootoeoo arbor i coti~l

Electrocor indon

1bCrHn12

40/160

0,3 0,4

85

0,10 .0, 1/>

Fusur I arbor I cot;~i

Carbura de siliciu

1bCrHn12

40/160

0,3 0,4

85

0,25

300/600

10/5

0,4

100

0,12 0,16

220/440

7i4

0,3

210

0,10 0,12

4000

18

1,0

510

0, 1/>0,18

0'1

Cale de rulere biela exterior


lIIotoar.,rul~en~i

Electroco'
rindon

Interior

Electroco'
rindon

RUL1
~.~

I
.. '

S\.prafinisare pret iIIIlnaracale de ruler.


lool exterior rulmen~i

Elactrocorindon

RUL.1

I
1

Supraf inisara f inala


ca le de rulare inet
exterior rulmen,l

Electrocor indon

RUL 1

4000

18

1,0

450

0,04 0,00!

Tobelul 22.62 (continuar?;

,
Oper8.;a

Bara abraziva

Harca o.elului Tura.ia piesei Nr.de osc ita- Presi~nea P,


In rot/min. ii n, osc/min
N/mm (MPe)

Bues.i pe ora RU9"zitat08,


Re' JJ1lI
I

'1

Suprefinisere preli'
minera cale de rulare
rulmen.i redial i cu
bile

Eleetrocorindon

RUL 1

"10

15

2,4

80

0,30

Supraf inisare fara


centre 8 bol.ur ilor de
piston pine la D=4Smm

Carbura de siliciu

41CrNi 12

1,8

45

0,5

900

0,05 ...0,071

1
,I

I
I
'i

}
i

I,
1;1'

I:
:

;
:

U1

-..J

Supraf inisare prel iminare fare centre a


rolelor cilindrice cu
0=10 mm

Eleetrocor inden

RUL

0,5 .0,7

30

0,2

1800

0,32

Suprefinisare fara
centre a rolelor coni, Electrocor indon
ca

RUL

1,5 ..3,0

14

0,25

900

0,12

Suprafinisara fara
centre a rolelor ci'
lindrics

RUL

1,5.3,0

0,8 ..2,5

900

0,08

Eleetrocor inden

13.20

Observatii.1.La nu~arato~ .lnt datele pentru regimul de suprafinj.are preliminara, ier la numitor pentru suprafinisare finsla.
2.Viteza mi~cerii rectilinii alternative a pie.ei este data in m/min.

22.64. Influen~a presiunii

Tabelul

part~t

barolor

( MPs )

0,24

0,32

0,43

0,55

0,63

0,77

--

74
46

89
53

102
63

113
68

117
75

16
10

O,el 40H~C
daN , mm
(10' MPa]

, N I mm2

Presiunea

!-.

---_.

--

Volumul de material 9 I min

Grllnula,ia

Fonta albi:

jului pralucrat , mm;Ra - ahate.rea tnedl.e pS,traticli a microneregularit11ti1or suprafetei, t!ffii T - toleranta suprafetei prelucrate, nun; lact - lun:Jimea act.iva a barelor de hcnuit; roillillrat<1
in directia axai, alezajului, nuni x - exponent dat in tabelul
22.67.

de aoterisl lode-

asupra vol~lui

r----'-'---'
Materialul
de
prelucrat

abraziva

la honuire

Tabelul

4,9

2,5

1,5

exponentului

x din rela~ia (22.46)

da

Ra'

0,2...0,1
x

Exponent

de lucru Bsupra rugozita~ii de suprafa~a la hoouire

1,6...0,4

prelucrst

~
pre~iunii

Valorile

Rugozitatea
Haterialul

0,6

Tabelul 22.65. Influen~a

22.b7.

Otel

0,4

O,b

Fontli

0,5

0,7

Presiunea

Granula~ia

de

o mare irnportant;10 prezint11viteza de ~chiere. De requla,


viteza de rotatie a capului de honuit este cuprins~ intre 10.
60 m/min la honuirea pieselor clin otel lli intre
15 80 m/min
la honuirea pieselor clin font11.Viteza rectilinie-alternatiw
este cuprdnsa intre 3 25 m/minpentru oteJ, :;;i 5.. 20 m/nun pentru honuirea fontei. ~hiul urmelor l<1satede granulele abrazive se recornan::la
45 - 75 , aceasta reprezentirrl \.ID. raport vrot/
V re = 1. 4, uneori acest raport ajtln3irrl la valoarea 10.
Viteza de aschi.ere se st.abil~e ea sumacelor doua viteze,
dupa relatia :

Rz, ~m

Rugozitatca
Mllterialul

N / mm2 ( MPa )

prelucrat

0,1

0,2
5,2 ... b

Fontii albii

16

O~el 42HRC
daN/~m
(10' MPa)

22.66. Valorile coeficientului

Tubclul

0,6
b,7 ... 7,1

3,6

C din rela~ia

0,75

(22.46)

V
Materialul

de

prelucrat

Rugozitatea

Ra'

[m/min]

+ V;iI V1uc'K

(22.47)

in care
1,6..0,4

{V;oc
1+

K=

vra

)2

Vrot:

0,44

Otel nsaliat

0,2
clllit cu

Otel
HB

revenire

0,8..0,4

inaltll

= 321.363 dalUmm2 (10-1HPa)

Otel c!litcu

HRC>bO daN/mm2

0,2

110'1HPal

Fontil

0,58

In tal:elul 22.68 se prezint11 influenta vitezei de rotat.ie


a honului asupra vo1urnUlui
de material i.rrlep<1rtat,iar in tabelul
22.69 influenta vitezei rectilinii
alternative asupra vo1umului
de material.

0,58
0,78

0,8.0,4

0,71

0,2.0,1

0,93

1,6.0,4
0,2

0,97
1,25

Tabelul -22.68. Influen~"


partat

Haterialul
do
prelucrat

Granuletie

vitezei

Vitsu
rectilinio alternativ! v ,

16
.
x -D 4
= C'DP 'R"r'
1act
a

[mm3/min]

10

in care C este un coeficient care depinde de caracteristicile


materialului de pre1ucrat, tabelul 22.66i Dp -diametrul aleza358
-----------_

O~el

,
.

.~"L__

Viteza de rots~io

vrot ,m/min

21

40

so

eo

100

54

75

90

117

41

53

Ob

0,49

0,68

20

Fontll

(22.46)

am (g/min)

Volumul de material

m/mil;"

Volumulde material indepartat se poate calcula cu relatia:


()
"1n

de rota~ie " hOB.llui asupre vol ..