Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4Domeniul de studii
1.5Ciclul de studii1)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea Transilvania din Braov


Inginerie Tehnologic i Management Industrial
Ingineria Fabricaiei
tiine inginereti
Licen
Tehnologia Construciilor de Maini

2.Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Tehnologia construciilor de maini III
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
2.4 Anul de studiu
IV
2.5 Semestrul
VIII
2.6 Tipul de
E
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

Coninut2)

DS

Obligativitate3)

DI

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
5
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator/ proiect
3.4 Total ore din planul de nvmnt
70
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator/ proiect
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti.....................................
3.7 Total ore studiu individual
55
3.8 Total ore pe semestru
125
5
3.9 Numrul de credite4)

/1/2

42
ore
28
15
9
3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Analiz matematic, ALGAED, Matematici speciale, Mecanic, Desen tehnic i
infografic
4.2 de competene
Utilizarea cunotinelor din disciplinele fundamentale ale ingineriei n efectuarea de
calcule, demonstraii i aplicaii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei.
Selectarea, combinarea i utilizarea cunotinelor, principiilor i metodelor din
domeniul ingineriei fabricaiei prin scheme funcionale i reprezentri grafice pentru
rezolvarea de sarcini specifice domeniului
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Sal de curs cu tabl i videoproiector


Laborator cu diverse masini-unelte specifice tehnologiei construciilor de maini
ndrumar de laborator
ndrumar de proiect

Competene profesionale

6. Competene specifice acumulate


Asocierea cunotintelor, principiilor i metodelor din tiintele tehnice ale domeniului cu reprezentri grafice
pentru rezolvarea de sarcini specifice
Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare

F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5

transversaleCompetene
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
nsuirea de ctre studeni a teoriilor, metodelor i principiilor fundamentale ale
proiectrii proceselor tehnologice specifice tehnologiei construciilor de maini
7.2 Obiectivele specifice
nsuirea de ctre studeni a cunotintelor, principiilor i metodelor din tiintele
tehnice ale domeniului cu reprezentri grafice pentru rezolvarea de sarcini
specifice
8. Coninuturi
8.1 Curs
1. TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A
SUPRAFEELOR EXTERIOARE DE
REVOLUIE
1.1. Operaii pregtitoare
1.2. Prelucrarea prin strunjire a arborilor
1.3. Prelucrarea prin frezare a suprafeelor
exterioare de revoluie
1.4. Prelucrarea prin broare a suprafeelor
exterioare de revoluie
1.5. Prelucrarea arborilor prin rectificare
1.6. Netezirea arborilor
2. TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A
SUPRAFEELOR INTERIOARE DE
REVOLUIE
2.1. Generaliti
2.2. Burghierea alezajelor
2.3. Adncirea alezajelor
2.4. Alezarea alezajelor
2.5. Prelucrarea prin strunjire a alezajelor
2.6. Broarea alezajelor
2.7. Prelucrarea alezajelor adnci
2.8. Rectificarea alezajelor
2.9. Prelucrri de netezire a alezajelor
3. TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A
SUPRAFEELOR PLANE
3.1. Prelucrarea suprafeelor plane prin
rabotare i mortezare
3.2. Prelucrarea suprafeelor plane prin
frezare
3.3. Prelucrarea suprafeelor plane prin
broare
3.4. Prelucrarea suprafeelor plane prin
rectificare
3.5. Prelucrarea suprafeelor plane prin
netezire
4. TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A
SUPRAFEELOR PROFILATE
4.1. Prelucrarea suprafeelor profilate prin
strunjire
4.2. Prelucrarea suprafeelor profilate prin
frezare
4.3. Prelucrarea suprafeelor profilate prin
rabotare i mortezare
4.4. Prelucrarea suprafeelor profilate prin
rectificare
5. TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A
F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5

Metode de predare
Prelegere clasic sau
mbuntit
Prelegere pe baz de
slide+studiu de caz

Observaii
4

FILETELOR
5.1. Filetarea manual
6
5.2. Filetarea mecanic cu tarozi
5.3. Filetarea mecanic cu filiere
5.4. Executarea filetelor prin strunjire
5.5. Filetarea cu capete de filetat
5.6. Prelucrarea n vrtej a filetelor
5.7. Frezarea filetelor
5.8. Rularea filetelor
5.9. Filetarea cu scule abrazive
5.10. Prelucrarea filetelor precise
6. TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A
ROILOR DINATE
6.1. Generaliti
6.2. Prelucrarea danturii roilor dinate
cilindrice (cu dini drepi i nclinai) prin
metoda copierii
2
6.3. Prelucrarea danturii roilor dinate conice
(cu dini drepi i nclinai) prin metoda
2
copierii
6.4. Prelucrarea danturii roilor dinate
cilindrice (cu dini drepi i nclinai) prin
metoda rulrii
6.5. Prelucrarea danturii roilor dinate conice
(cu dini drepi i nclinai) prin metoda rulrii
6.6. Prelucrarea danturii roilor dinate conice
cu dini curbi
6.7. Finisarea danturii roilor dinate
netratate termic
6.8. Finisarea danturii roilor dinate tratate
termic
7. TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A
CANALELOR DE PAN I CANELURILOR
8. TEHNOLOGIA ASAMBLRII
Bibliografie
[BUZ97] BUZATU, C., NEDELCU, A., .a., Prelucrri de netezire a suprafeelor n construcia de maini, Editura Lux
Libris, Braov, 1997.
[DR84] DRGHICI, G., Tehnologia construciilor de mainilor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1984
[IVA 80] IVAN, N. V., Tehnologia fabricrii mainilor, Vol. I. Universitatea din Braov, 1980.
[IVA 80] IVAN, N. V., PIUKOVICI, I., TITEI, D., Tehnologia fabricarii masinilor, Vol. II.
Universitatea din Brasov, 1980.
[IVA 79] IVAN, N. V., PIUKOVICI, I., BUZATU, C., T.F.M., Indrumar pentru lucrari
practice,Universitatea din Brasov, 1979.
[CHI 72] CHIRIACESCU, T. S., IVAN, N. V., T.C.M. Indrumar pentru lucrari practice, Editura
Universitatii din Brasov, Brasov, 1972.
[IVA 04] IVAN, N. V., BERCE, P., DRGOI, M. V., OANCEA, GH., IVAN, Maria-Cornelia, BLC,
N., LANCEA, C., UDROIU, R., VASILONI, A. M., MIHALI, Maria.,IVAN, Cristina, Sisteme
CAD/CAPP/CAM teorie si practic. Edit. Tehnic, Bucureti,2004.
[BRA 86] BRAGARU, A., PICOS, C., IVAN, N. V., Optimizarea proceselor si echipamentelor
tehnologice. Edit. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996, ISBN 973-30-4447-4.
[DRA 84] DRAGHICI, G., BUZATU, C., Indrumar pentru lucrri practice la T.C.M., Universitatea din
Braov, 1984.
[DRA 85] DRAGHICI, G., BUZATU, C., PIUKOVICI, I., ITEI, D., M., NEDELCU, A., ndrumar de
proiectare T.C.M, Vol. I-IV, Universitatea din Braov, 1985.
[ALB 80] ALBU, A., .a., Programarea asistat de calculator a mainilor-unelte. Edit. Tehnic,
Bucureti, 1980.
[NED97] NEDELCU, A., BUZATU, C., IEIU, D., Tehnologii i sisteme flexibile de fabricaie, Universitatea
TRANSILVANIA din Braov, Braov, 1997.
[NED00] NEDELCU, A., OANCEA, GH., LUPULESCU, N., B., Tehnologii i sisteme flexibile de fabricaie, Editura
Lux Libris, Braov, 2000.
[NED03] NEDELCU, A., Tehnologii de prelucrare mecanic i neconvenionale, Editura Universitii Transilvania din
Braov, Braov, 2003.
[NED05] NEDELCU, A., Tehnologii de prelucrare mecanic i neconvenionale, Editura Universitii Transilvania din
Braov, Braov, 2005.
[NEA 02] NEAGU, C., ILIESCU, V., ILIESCU, Mihaela, PURCREA, M., Tehnologia construciei de
maini, bazele teoretice, Vol. I Edit. Matrix Rom, Bucureti, 2002, ISBN973-685-504-X.
F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5
3

[NEA 02] NEAGU, C., TONOIU, S., PURCREA, M., ILIESCU, Mihaela, Tehnologia construciei de
maini, tehnologii de prelucrare, Vol. I Edit. Matrix Rom, Bucureti, 2002, ISBN 973-685-518-X .
[KAL 06] KALPAKJIAN, S., SCHMID, S., Manufacturing Engineering & Technology. PrenticeHall, 2006.
[PIC 92] PICOS, C., PRUTEANU, O., BOHOSIEVICI, C., COMAN, GH., BRAHA, V.,PARASCHIV,
D.,SLATINEANU, L., GRAMESCU, TR., MARIN, AL., IONESII, V.,TOCA, AL., Proiectarea tehnologiilor de
prelucrare mecanic prin achiere Vol. I, II.Edit. Universitas, Chiinu, 1992, ISBN 5-362-00970-2,
ISBN 5-362-00971-0.
[STE 07] STENERSON, J., CURRAN, K., Computer Numerical Control: Operation and Programming.
Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-111547-2.
[VLA 96] VLASE, A., Tehnologia construciilor de maini. Edit. Tehnic, Bucureti, 1996, ISBN97331-07777-8.
8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Metode de predare-nvare
Observaii
1. Calculul dimensiunilor tehnologice. Rezolvarea mai Conversatie
Realizarea activitii prin munca
multor tipuri de probleme.
Conversatie+Experime n echip
2. Aplicatii privind calculul adaosului de prelucrare si
nt individual
a dimensiunilor tehnologice intermediare pentru
Expunere, activitate
diverse suprafete.
aplicativ, conversaie, lucru
3. Calculul parametrilor regimului de aschiere
n grup
utilizand metoda clasica si cea a programarii
matematice pentru diverse procedee de prelucrare a
suprafetelor.
4. Calculul normei tehnice de timp.Exemplificare la
prelucrarea unei piese simple.
5. Studiul preciziei prelucrarii diverselor tipuri de
suprafete( excentrice, filetate etc.) pe masini unelte
universale.
6. Tehnologii de prelucrare mecanica prin aschiere a
pieselor pe strunguri automate si semiautomate.
Tema proiectului: S se proiecteze procesul
Prelegerea+conversati Realizarea activitii prin munca
ndividual
tehnologic de prelucrare a reperului ...
e
pentru un program de
Conversaie
fabricaie de . buc/an asigurndu-se un
+argumentare
nalt grad de flexibilitate tehnologic
Expunere, activitate
aplicativ, conversaie, lucru
(primirea temei)
n grup
Probleme de rezolvat:
1 studiul de caz al unei soluii tehnologice
avansate (activitate de cercetare)
2 analiza condiiilor tehnice impuse reperului
dat
3 stabilirea semifabricatului
4 proiectarea variantei tehnologice optime
4.1 identificarea suprafeelor / complexelor
de suprafee i a prelucrrilor aferente
4.2. elaborarea grafului tehnologic
4.3. determinarea variantei tehnologice
optime utiliznd programarea matematica n
variabile bivalente
4.4. stabilirea operaiilor / fazelor i a
mainilor-unelte i S.D.V.-urilor necesare
5 proiectarea parametrilor tehnologici
principali
5.1 calculul adaosurilor de prelucrare i al
dimensiunilor intermediare;
5.2 calculul regimurilor de achiere prin
metoda clasica i cea a programrii
matematice;
5.3 calculul normelor tehnice de timp si
sincronizarea acestora;
6 elaborarea programului de conducere
numeric n vederea prelucrrii unui complex
de suprafee pe MUCN
7 analiza structurii tehnologice necesare i a
fluxului de materiale;
8 ntocmirea documentaiei tehnologice:
8.1 memoriul justificativ;
8.2 planul de operaii;
F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5

8.3 programul CN;


8.4 schema structurii tehnologice.
9. Sustinere proiect
Bibliografie
[IVA 80] IVAN, N. V., Tehnologia fabricrii mainilor, Vol. I. Universitatea din Braov, 1980.
[IVA 80] IVAN, N. V., PIUKOVICI, I., TITEI, D., Tehnologia fabricarii masinilor, Vol. II.
Universitatea din Brasov, 1980.
[IVA 79] IVAN, N. V., PIUKOVICI, I., BUZATU, C., T.F.M., Indrumar pentru lucrari
practice,Universitatea din Brasov, 1979.
[CHI 72] CHIRIACESCU, T. S., IVAN, N. V., T.C.M. Indrumar pentru lucrari practice, Editura
Universitatii din Brasov, Brasov, 1972.
[IVA 04] IVAN, N. V., BERCE, P., DRGOI, M. V., OANCEA, GH., IVAN, Maria-Cornelia, BLC,
N., LANCEA, C., UDROIU, R., VASILONI, A. M., MIHALI, Maria.,IVAN, Cristina, Sisteme
CAD/CAPP/CAM teorie si practic. Edit. Tehnic, Bucureti,2004.
[BRA 86] BRAGARU, A., PICOS, C., IVAN, N. V., Optimizarea proceselor si echipamentelor
tehnologice. Edit. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996, ISBN 973-30-4447-4.
[DRA 84] DRAGHICI, G., BUZATU, C., Indrumar pentru lucrri practice la T.C.M., Universitatea din
Braov, 1984.
[DRA 85] DRAGHICI, G., BUZATU, C., PIUKOVICI, I., ITEI, D., M., NEDELCU, A., ndrumar de
proiectare T.C.M, Vol. I-IV, Universitatea din Braov, 1985.
[ALB 80] ALBU, A., .a., Programarea asistat de calculator a mainilor-unelte. Edit. Tehnic,
Bucureti, 1980.
[NED97] NEDELCU, A., BUZATU, C., IEIU, D., Tehnologii i sisteme flexibile de fabricaie, Universitatea
TRANSILVANIA din Braov, Braov, 1997.
[NED00] NEDELCU, A., OANCEA, GH., LUPULESCU, N., B., Tehnologii i sisteme flexibile de fabricaie, Editura
Lux Libris, Braov, 2000.
[NED03] NEDELCU, A., Tehnologii de prelucrare mecanic i neconvenionale, Editura Universitii Transilvania din
Braov, Braov, 2003.
[NED05] NEDELCU, A., Tehnologii de prelucrare mecanic i neconvenionale, Editura Universitii Transilvania din
Braov, Braov, 2005.
[NEA 02] NEAGU, C., ILIESCU, V., ILIESCU, Mihaela, PURCREA, M., Tehnologia construciei de
maini, bazele teoretice, Vol. I Edit. Matrix Rom, Bucureti, 2002, ISBN973-685-504-X.
[NEA 02] NEAGU, C., TONOIU, S., PURCREA, M., ILIESCU, Mihaela, Tehnologia construciei de
maini, tehnologii de prelucrare, Vol. I Edit. Matrix Rom, Bucureti, 2002, ISBN 973-685-518-X .
[KAL 06] KALPAKJIAN, S., SCHMID, S., Manufacturing Engineering & Technology. PrenticeHall, 2006.
[PIC 92] PICOS, C., PRUTEANU, O., BOHOSIEVICI, C., COMAN, GH., BRAHA, V.,PARASCHIV,
D.,SLATINEANU, L., GRAMESCU, TR., MARIN, AL., IONESII, V.,TOCA, AL., Proiectarea tehnologiilor de
prelucrare mecanic prin achiere Vol. I, II.Edit. Universitas, Chiinu, 1992, ISBN 5-362-00970-2,
ISBN 5-362-00971-0.
[STE 07] STENERSON, J., CURRAN, K., Computer Numerical Control: Operation and Programming.
Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-111547-2.
[VLA 96] VLASE, A., Tehnologia construciilor de maini. Edit. Tehnic, Bucureti, 1996, ISBN97331-07777-8.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice, asociailor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Competenle dobndite vor fi necesare angajailor n domeniul fabricaiei
10.Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/ laborator/ proiect

F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5

10.1 Criterii de evaluare


Claritatea, coerena i concizia
expunerii scrise
Gradul de acoperire a
problematicii cerute de subiecte
Corectitudinea reprezentrilor
grafice i a relaiilor de calcul
Utilizarea corect a metodelor
specifice problematicii cursului
Utilizarea corect a termenilor
i noiunilor specifice cursului
Capacitatea de exemplificare
Prezena la curs
Aplicarea corect a metodelor
specifice de rezolvare pentru
problema dat

10.2 Metode de evaluare


Evaluare scris cu itemi
subiectivi sau obiectivi
Evaluare prin examen scris
test tradiional de cunotine
teoretice i rezolvare de
probleme
Evaluare pe parcurs

Evaluare
cu
obiectivi
Evaluare oral

itemi

10.3 Pondere
din nota final
60

20

Utilizarea corect i fluent a


termenilor specifici
Corectitudinea reprezentrilor
grafice i a calculului analitic i
numeric
Capacitatea de exemplificare
Interpretarea rezultatelor
Aplicarea corect a metodelor
specifice de rezolvare pentru
problema dat
Utilizarea corect i fluent a
termenilor specifici
Corectitudinea reprezentrilor
grafice i a calculului analitic i
numeric
Capacitatea de exemplificare
Interpretarea rezultatelor

Evaluare
cu
obiectivi
Evaluare oral

itemi

20

10.6 Standard minim de performan


Proiectarea proceselor tehnologice specifice tehnologiei construciilor de maini pentru piese de complexitate medie

Data completrii
....................
Data avizrii n departament
.......................

Semntura titularului de curs


Prof.dr.ing. Anior Nedelcu
...............................................

Semntura titularului de seminar/


laborator/ proiect
Asist. Ing. Dan ieiu
Prof.dr.ing. Anior Nedelcu
..............................................
Semntura directorului de departament
Prof. dr. ing. Gheorghe Oancea
.....................................................

Not:
1) Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licen/ Master/ Doctorat;
2) Regimul disciplinei (coninut) - pentru nivelul de licen se alege una din variantele:DF (disciplin
fundamental)/ DD (disciplin din domeniu)/ DS (disciplin de specialitate)/ DC (disciplin complementar);
3) Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele:DI (disciplin obligatorie)/ DO (disciplin
opional)/ DFac(disciplin facultativ);
4) Un credit este echivalent cu 25 30 de ore de studiu (activiti didactice i studiu individual).
5)

F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5