Sunteți pe pagina 1din 10

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Malu Alb (AR) Şcoala Gimnazailă nr.

1 Barcea
com. Drăgăneşti, Jud. Galaţi com.Barcea, jud. Galaţi
Tel. 0236861497 Tel. 0236860967
Nr…../……………. Nr……/…………………
Aprobat, Aprobat,
Director: Director:

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIV INTERDISCIPLINAR


ŞCOLILE IMPLICATE: Şcoala Gimnazială nr. 1, Malu Alb şi
Şcoala Gimnazială nr. 1 , Barcea , jud. Galaţi
PERIOADA DE DERULARE: noiembrie 2019 - iunie 2020
CADRE DIDACTICE IMPLICATE: înv. Mitrea Mariana şi înv. Zaharia Tincuţa

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE INTERDISCIPLINARE SUSŢINUTE ÎN CADRUL


PROIECTULUI :
 Confecţionarea de obiecte decorative pentru pomul de iarnă în cadrul orelor de Arte vizuale şi abilităţi practice.
 Tema educativă: Să ascultăm poveşti la gura sobei- vizionarea de materiale educative.
 Efectuarea împreună a unor excursii la Iaşi şi Sovata.
 Realizarea de desene educative pe teme educative date, teme reieşite din subiectul activităţilor.
 Concurs de recitări, cântece pe teme date.
 Intreceri sportive între clasele participante.
 Tema de educaţie moral-civică Copiii şi drepturile lor.
 Expoziţii la ambele şcoli cu imagini din activităţile şi cu produsele activităţilor elevilor.

ARGUMENT:

Necesitatea educării copilului în spirit activ-participativ în vederea integrării sale într-o societate dinamică supusă
schimbării este o idee pe cât de veche pe atât de actuală.
Învăţământul contemporan exploatează aceasta idee impunând un alt mod de abordare a conţinutului educaţional.
Promovarea proiectelor de parteneriat educativ interdisciplinar constituie una din trăsăturile definitorii ale progresului stiinţei
contemporane.
Am ales drept titlu a proiectului de parteneriat expresia: BINE AI VENIT COLEG DE-NVĂŢĂTURĂ! deoarece consider
că are un caracter atractiv, elevii vor participa cu optimism, însufleţire şi dăruire, într-o atmosferă de voie bună la acest proiect.
Proiectul de parteneriat educativ interdisciplinar contibuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.
Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul
activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor.
Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de cadrele didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele
elevilor.
În centrul atenţiei am avut realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti, care constă în dezvoltarea liberă, integrală,
armonioasă, a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. (Legea învăţământului nr.85 1995 Art.3)
O altă justificare a alegerii temei este în funcţie de necesităţile, condiţiile şi presiunile sociale exercitate asupra noului tip de
personalitate urmărit a fi realizat în cadrul procesului instructiv-educativ. Astfel, am ţinut cont de comanda societăţii
contemporane care vizează formarea unor personalităţi receptive, deschise spre nou şi cu evidente înclinaţii creatoare.
Şcolile implicate în această colaborare dispun de resurse materiale şi umane ce se pot adapta la cerinţele derulării unui
asemenea parteneriat educativ.
Toate activităţile acestui proiect, conceperea lui şi modul de derulare au acceptul direcţiunii şcolilor implicate, cât şi a
Consilierului de Programe şi Proiecte Educative Şcolare şi Extraşcolare.

SCOPUL PROIECTULUI:

 Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi în proiect;
 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli implicate în acest proiect;
 Programul va reusi înlăturarea barierelor de comunicare între şcoli şi înscrierea în direcţia de dezvoltare a învăţământului
în cadrul reformei;
 Dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite;
 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, diversificarea acestor activităţi şi
marirea numărului lor în viitor;
 Susţinerea de către autorităţile locale prin demersuri a acestor activităţi, şcoala având rolul de a forma generaţia tânără;

OBIECTIVE:

Obiectivele urmărite au fost:

 Să existe comunicare între elevii şcolilor din cele două localităţi Malu Alb şi Barcea;
 Să se lege anumite prietenii între elevii celor două şcoli;
 Să se desfăşoare diverse activităţi sportive, artistice, literare între elevii celor două şcoli;
 Să se desfăşoare activităţi de dobândire de cunoştinţe moral-civice;
 Să existe un comportament atent, tolerant şi civilizat între elevi;

INIŢIERE ŞI ORGANIZARE:
 Iniţiativa proiectului aparţine: înv. MITREA MARIANA
 Proiectarea, susţinerea şi evaluarea activităţilor din proiect aparţin: înv. MITREA MARIANA şi înv. ZAHARIA TINCUŢA

GRUPURI ŢINTĂ:

 Elevii clasei a IVa, Şcoala Gimnazială Nr.1 Malu Alb


 Elevii clasei a IVa, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Barcea

PARTICIPANŢI LA PROIECT:

 Elevii claselor a Iva de la cele două şcoli;


 Învăţătorii şi directorii şcolilor;
 Părinţii elevilor participanţi;
LOCUL DERULĂRII PROIECTULUI:
 Şcoala Gimnazială nr.1 Malu Alb;
 Şcoala Gimnazială nr. 1 Barcea
 Oraşele Iaşi şi Sovata
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:
Acest proiect educativ se va derula timp de un an şcolar.( 2019-2020)
RESURSE:
A) Umane - participanţii la proiect
B) Materiale - diplome, rechizite, dulciuri
C) Financiare - sume diferite pentru cheltuieli de transport suportate de părinţii ambelor clase – autofinanţare
D) Temporale – anul şcolar 2019-2020

EVALUARE:
 Aprecierea permanentă a activităţii şi rezultatelor muncii elevilor: orale, metoda Galeriei,
 Materiale afişate la panourile claselor şi a şcolilor;
 Prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice;
 Realizarea unui PPS in care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din activităţile susţinute;
 Postarea proiectului pe un site cu materiale didactice;
 Realizarea unui album de fotografii despre activităţile proiectului.

Să ascultăm poveşti la Să confecţionăm


gura sobei podoabe de Crăciun
pentru pomul de iarnă
-activitate instructiv
educativă-
Concurs de desene,
povestiri şi cântece

BUN VENIT COLEG DE -


NVĂŢĂTURĂ !

Activitate interdisciplinară de
parteneriat educativ

Excursie în oraşul Copiii şi Concursuri


Iaşi drepturile lor sportive

BUN VENIT COLEG DE-NVĂŢĂTURĂ !


MICROPROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE

Tema activităţii: Conţinutul activităţii: Locul Participan Perioada: Resurse: Evaluare:


activităţii: ţi:

Contractarea Elaborarea proiectului Şc. Gim. Înv. Mitrea Octombrie Documente Realizarea
partenerilor Malu Alb Mariana şi 2019 şcolare contactului
direct Zaharia între
Tincuţa parteneri

1.Să ne Excursie la Iaşi cu următoarele Fotografii


cunoaştem obiective:
ţara… Financiare impresii
Teatrul Luceafărul proprii
Să fim prieteni! Palatul Culturii Oraşul Iaşi Elevii noiembrie2019
Mitropolia Sf. Parascheva claselor a
Bojdeuca lui Creangă IV a

2. Să ascultăm Tema educativă: Să ascultăm poveşti Şc. Malu -calculator -aprecieri


poveşti la gura la gura sobei- audierea unor poveşti Alb orale
sobei Elevii Decembrie
Concurs de lectură: Cine citeşte cel mai claselor a 2019
expresiv IV a -fişe de
lucru fotografii
Completarea unor fişe de lucru;
Recunoaşte personajul poveştii! -gustări şi
sau dulciuri
Din ce poveste am citit fragmentul?
Să colorăm personaje din povesti!

3. Să -materiale
confecţionam expuse la
podoabe de Tema educativă: Să confectionam Şcoala Elevii Decembrie --lipici, panoul
Crăciun podoabe de Crăciun Barcea claselor a 2019 hârtie claselor
IV a glasată
Audiţie muzicală-Colinde fotografii
Semnificaţia Crăciunului foarfecă

ceai cald

4. Copiii şi Completarea unor fişe de lucru Şcoala Malu Elevii Aprilie 2020 calculator -aprecieri
drepturile lor Alb claselor a orale
IV a
Realizarea unor pliante care conţin
drepturile copilului -fişe de
lucru – fotografii
Concurs de desene pe această temă.
lipici, hârtie -materiale
Concursuri sportive glasată expuse la
foarfecă panoul
culori
cleselor
jocuri
sportive

5. Ziua copilului Excursie avand ca itinerar Sovata Elevii celor Iunie 2020 Financiare fotografii
e azi şi Ziua două clase proprii
Prieteniei Cheile Bicazului- Sovata- Sighişoara

Coordonator: Înv. Mitrea Mariana Colaborator: Înv. Zaharia Tincuţa