Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

( Propus pentru o clasă obişnuită în care este integrat un elev cu CES).

PROPUNĂTOR: Andronic Mariana


CLASA: a III-a.
OBIECTUL: Ştiinţe
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Plante cultivate şi spontane.
CONŢINUT: Din ce este alcătuită o plantă ?
TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. să recunoască componentele de natură ştiinţifică din mediul apropiat;
1.2. să diferenţieze caracteristicile mediului apropiat;
2.1. să folosească instrumente familiare pentru a descoperi însuşiri ale vieţuitoarelor şi
caracteristici ale mediului de trai;
2.4. să formuleze concluzii intuitive pe baza datelor extrase din experienţele desfăşurate sau
din observarea unor fenomene.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
PENTRU ELEVII OBIŞNUIŢI:
O1: să identifice părţile componente ale unei plante, având drept sprijin informaţiile dobândite
prin observarea dirijată, cele din textul lecţiei şi discuţiile purtate în clasă;
O2: să precizeze importanţa plantelor pentru celelalte vieţuitoare si pentru om;
O3: să deseneze una din plantele observate si să indice prin săgeţi părţile componente ale
acesteia, în condiţiile în care au fost intuite imaginile din manual si de pe planşe;
O4: să marcheze asemănările si deosebirile dintre plantele cultivate si cele spontane;
O5: să completeze informaţiile oferite de manual cu altele descoperite în alte surse de
informare;
O6: să lucreze individual/ în echipă pentru îndeplinirea unor sarcini.

PENTRU ELEVUL CU C.E.S. :M.A – (copil cu retard mintal şi în scaun cu rotile)


Obiectivele O1, O3, O6 sunt comune.
Pentru elevul M.A.:
OC2: să deseneze, după posibilităţile sale, plante dintr-un parc;
OC4: să intuiască, dirijat de un coleg tutore, unele plante din atlasul botanic;
OC5: să completeze câteva propoziţii lacunare, ajutat de către învăţătoare;
OC7: să-şi stimuleze dorinţa de autodepăşire, încurajat de colegi şi învăţătoare.

STRATEGII DIDACTICE:
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, , exerciţiul , jocul
didactic;

1
Resurse materiale :planşe cu plante, Atlas botanic, plante puse la încolţit, caiete auxiliare, fişe
cu informaţii, ghivece cu flori;
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;
Resurse temporale: 45 de min.
Resurse umane: 13 elevi

BIBLIOGRAFIE :
 Programe şcolare pentru învăţământul primar, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Bucureşti, 2004.
 Peneş, Marcela, Ştiinţe-manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2006.
 Neamţu, Cristina, Gherguţ, Alois, Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi,
2000.
 Gherguţ, Alois,Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi, 2005

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare

Activitatea Activitatea elevilor Activitatea elevului cu Metode şi Forme de Materiale


învăţătorului CES procedee organizar didactice
e
Moment Constituirea Elevul primesc fişe pentru Fişe,
organizat grupelor desen, caiet cu propoziţii caiete,
oric de elevi. lacunare scrise de către creioane
Distribuirea învăţător, creioane colorate
materialelor de colorate.
lucru.
Reactualizarea Învăţătoarea cere Elevii răspund: Va primi o fişă pe care este Conversaţia Frontal, Observarea
cunoştinţelor( me elevilor să -locul din natură unde desenat un mediu de viaţă euristică individual sistematică
dii de definească trăiesc vieţuitoarele; terestru (în pădure), în
viaţă) mediile de viaţă, -vieţuitoarele preferă care el va desena un
diferite. să motiveze de ce anumite condiţii de animal care trăieşte acolo.
aleg plantele sau viaţă; La fel va trebui să facă,
animalele -mediul de viaţă desenând un animal care
anumite medii de terestru/ mediul trăieşte în apă.
viaţă, să acvatic;
exemplifice -corpul lor se
vieţuitoare care adaptează, suferind
trăiesc în aceste modificări.
medii, să explice
cum pot rezista
unele dintre ele
în două medii de
viaţă
Captarea atenţiei Îndrumă elevii să Elevii observă plantele Este dirijat de către Conversaţia Frontal, Plante Observarea

3
observe plante cultivate si colegul său de bancă, , explicaţia, individual cultivate în sistematică
cultivate si îngrijite de acesta fiind unul foarte observaţia ghivece Aprecieri
îngrijite de ei; ei.Răspund: bun şi dispus să ajute, să verbale
“Ce fel de -sunt corpuri cu viaţă; observe părţile plantei.
corpuri sunt -răsar dintr-o Acesta îi arată fiecare
plantele? De ce?” sămânţă, se dezvoltă, parte şi îl îndrumă să le
“Descrieţi modul cresc, se înmulţesc si numească împreună.
în care mor
au fost Intuiesc părţile
cultivate.” observabile ale
plantelor din
ghivece.Descriu modul
în care au fost
cultivate.
Anunţarea temei Se vor anunţa Ascultă ce temă va
si a obiectivelor tema Ascultă cu atenţie care învăţa si ce va conversaţia Frontal Observarea
urmărite lecţiei este tema si încerca să înţeleagă sistematică
(alcătuire obiectivele. din această
a plantei) activitate. Pentru a
si i se crea o
obiectivel motivaţie de a
e învăţa, învăţătoarea
urmărite(r îi promite drept
ecunoaşte răsplată pentru
rea lucrul lui corect în
părţilor această oră că va
plantei, primi în dar acele
cunoaşter ghivece cu flori pe
ea care le va alege,
importanţ pentru a le îngriji
ei lor, acasă.
recunoaşt
erea
4
plantelor
cultivate
si
spontane).
Dirijarea învăţării A) Intuirea Va observa imaginile si Observaţia, Frontal, Manual, Observarea
imaginilo Elevii vor observa în repetă,după un explicaţia. individual, manualul sistematică
r din imaginile din coleg care a dat perechi digital
manual manual copii răspunsul corect,
care plantează care sunt părţile
flori, pomi în plantei. În acelaşi
curtea şcolii) si timp, îi arată pe o
vor preciza planşă în care sunt
părţile reprezentate
componente ale schiţat.
plantelor.
. B) Observarea Elevii urmăresc părţile Primeşte o fişă în care sunt Observaţia, Frontal, Planşă cu Observarea
unei plante componente ale desenate cu creion negru conversaţia, individual o plantă şi sistematică
Li se prezintă plantei în părţile plantei şi indicate explicaţia părţile ei
elevilor o plantă mărime denumirile fiecăreia. El va componen
care are toate naturală, dar si reveni asupra lor, te, fişă cu
părţile la planşă. colorându-le în culoarea o plantă
componente. Notează în caiete sub pe care o au în natură. desenată
Notează la tablă , formă de schemă Repetă cum se numesc
sub formă de noţiunile însuşite. părţile principale ale
schemă, noţiunile plantei.
transmise.
C) Identificarea Deducerea cu ajutorul M. A. are ca sarcină să Conversaţia Frontal, Observarea
importanţei conversaţiei a deseneze planta care îi , explicaţia individual sistematică
plantelor (pentru rolului place mai mult. Trebuie să Aprecieri
om si vieţuitoare plantelor fie atent să aibă toate verbale
pentru om si părţile principale, inclusiv
vieţuitoare: rădăcina fixată în pământ.
-asigură hrana omului Va fi monitorizat de către
5
si a animalelor; învăţătoare.
-asigură oxigenul
necesar vieţii;
-aduc precipitaţii
(pădurea) etc.
D)Compararea Elevii observă pe M. A este dirijat alături de Observaţia, Frontal, Planşă cu Aprecieri
unei plante planşă plante învăţătoare şi colegul de Descoperire individual plante verbale
cultivate cu o cultivate(fasole bancă, care îl ajută să a prin cultivate şi
plantă din flora ,grâu,varză) si disocieze cele două noţiuni învăţare, cu plante
spontană deduc modul arătându-i în momentul exerciţiul spontane
de cultivare- completării propoziţiilor
plantă cultivată lacunare, exemple de
Motivează de ce plante din fiecare
cultivă omul categorie.
plante.Observă o
plantă din flora
spontană.Descoperă
denumirea si
importanţa
ei.Completează
schema.
E)Identificarea Elevii sunt dirijaţi să Elevul observă, alături de Exerciţiul
asemănărilor observe si să compare colegi. Le arată, Frontal, Observarea
/deosebirilor o plantă care trăieşte în verbalizează. individual sistematică
dintre plantele mediul terestru cu o
terestre si cele plantă acvatică.Le
acvatice. denumesc.
Fixarea Cere elvilor să *Activitate Elevul este ajutat de Exerciţiul, Frontal, pe Caietul Observarea
cunoştinţelor rezolve exerciţii Exerciţiul nr. 1, p. 17- colegii de bancă, aceştia problematiz grupe mici auxiliar, sistematică
din manual şi intuirea imaginilor si fiind dintre cei mai buni la area manual Aprecieri
caietul auxiliar alegerea răspunsului învăţătură,să aleagă verbale
corect; răspunsul corect. Le
Exerciţiul nr.2- motivează alegerea
6
alcătuirea plantei; răspunsului.
Exerciţiul nr.3- Învăţătoarea verifică si dă
gruparea unor plante indicaţii.
după forma de Se lucrează în colaborare,
cultivare. sub atenta îndrumare a
*Activitate învăţătoarei.
Exerciţiile nr.1 si 2 din
caietul special (pot
apela la ajutorul
colegului de bancă).
Obţinerea Propune o Elevii rezolvă Sarcinile îi sunt date sub Explicaţia, Frontal, Aprecieri
performanţei activitate sarcinile exerciţiilor formă de joc: exerciţiul, individual verbale
independentă nr.4,5,6-p.18, din “Înţepăm cu săgeata locul joc didactic
caietul special: rădăcinii, al tulpinii etc.Să
-să deseneze un le arătăm drumul spre casă
copac si să indice plantelor care s-au rătăcit!
părţile plantei; Caută între denumiri si
-să recunoască potriveşte cu desenul.”
plantele care s-au Dacă rezolvă satisfăcător
“rătăcit” în imagine; este lăudat, dacă greşeşte
să asocieze desenul este ajutat.
cu denumirea plantei.
Asigurarea *Tema pentru Va rezolva tema ajutat de Conversaţia frontal Aprecieri
retenţiei si a acasă-ex. către părinţii care primesc , explicaţia verbale şi
transferului nr.2, indicaţii de la învăţătoare. notarea
p.17(caiet Se oferă cu plăcere să elevilor
ul colecteze plante, împreună ,tema pentru
special); cu mama, în timpul unei acasă
-organizarea plimbări pe dealul din
unei activităţi pe apropierea şcolii.
echipe de Pentru că au rezolvat bine
colectare de sarcinile primite, primesc
plante medicinale în dar ghiveciul cu floarea
7
si date despre care le-a plăcut cel mai
importanţa lor; mult.
„Vrei să ştii mai
mult?”(date noi
despre plante si
importanţa lor).
*Aprecieri si
recomandări
conform
răspunsurilor
date si gradului
de participare la
lecţie.