Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA


PERSONALULUI DIDACTIC

MASTERAT: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, ANUL I

PORTOFOLIU EXAMEN
Disciplina: Managementul și dezvoltarea organizației școlare
Sem. I, an univ. 2020-2021 (examen curent)

Nume1 și prenume student: ANDRONIC MARIANA

2021
Cerințe:

1
Studentele căsătorite vor semna cu numele avut înaintea casătoriei
1) Prezentați, explicați/exemplificați avantajele și dezavantajele posibile ale delegării ca
metodă specifică componentei metodologice a sistemului managerial (1p)

Din ansamblul metodelor specifice managementului educaţional, delegarea reprezintă


una din cele mai importante. Delegarea îi va permite unui manager să facă mai multe lucruri
deodată şi, mai ales, să se ocupe de problemele cu adevărat importante.
Apelând la această metodă a delegării un manager poate să aibă o serie de avantaje:
- realizează mai multe, chiar şi lucruri pe care şi-a dorit întotdeauna să le facă, dar nu a
avut niciodată timp, adică poate câştiga timp pe care să-l dedice activităţilor strategice;
- managementul devine productiv;
- managerul îşi cunoaşte mai bine angajaţii şi îşi reevaluează relaţiile cu aceştia;
- sporeşte încrederea manager-colaboratori;
- reuşeşte să îi ajute pe ceilalţi să se dezvolte din punct de vedere profesional şi să le
dezvolte încrederea în sine.
Posibilele dezavantaje ale utilizării metodei delegării pot fi:
- posibilitatea de diminuare a responsabilităţii în muncă a persoanelor implicate;
- neexecutarea întocmai a sarcinilor din cauza înlocuirii temporare a managerului cu un
executant.
- posibilitatea de a avea rezultate nesatisfăcătoarea datoriă lipsei competenţelor necesare a
persoanei delegate.
Astfel de situaţii de delegare se pot realiza atunci când nu este timp suficient, iar alţii au
destul sau se oferă oportunitatea de a instrui şi dezvolta pe cineva.

2) Identificați o schimbare concretă pe care doriți să o realizați la nivelul organzației școlare


(din perspectiva unui manager școlar), pe care o considerați oportună și necesară pentru
dezvoltarea școlii și exemplificați modul concret de lucru, astfel încât să demonstrați
respectarea principalelor funcții manageriale: planificare, organizare, desfășurare,
control/evaluare (4p)

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR TIC


Argument
Directorii au foarte multe probleme administrative de rezolvat (reparaţii curente, găsirea
banilor pentru dotări) neglijând uneori lucrul cel mai important pentru care se află în şcoală,
acela de a asigura calitatea învăţării.
Pedagogia secolului XXI este considerată o pedagogiei a competenţelor şi ea solicită
profesorului modern să îşi însuşească arta de a preda cu TIC.
Educaţia actuală prin cerinţele realităţii cotidiene şi atitudinea elevilor faţă de şcoală, impune
profesorului să completeze şi/sau să alterneze învăţarea tradiţională, colaborativă din sala de
clasă, centrată pe valorizarea elevilor, cu secvenţe de învăţare, sprijinite de metode moderne şi
instrumente ale TIC.
Eficientizarea demersului de predare-învăţare-evaluare prin inserarea în scenariile didactice a
unor secvenţe de instruire, cu ajutorul unor unelte digitale adecvate alese, conduce la creşterea
motivării elevilor pentru educaţia oferită de şcoală.
Atitudinea elevilor faţă de procesul învăţării nu poate fi schimbată. În schimb noi profesorii
trebuie să găsim resursele interioare pentru schimbarea şi adaptarea noastră la cerinţele realităţii
cotidiene trăite în sala de clasă sau în contextul actual – şcoală on-line.
Schimbările în domeniul educaţiei depind de ceea ce fac şi de cum gândesc profesorii.
Participarea profesorilor la stagii de formare care vizează scopuri şi obiective ce motivează şi
dezvoltă didactica digitală este esenţială pentru nevoia de a dobândi noi abilităţi de îndrumător
şi consilier în activitatea din clasă, pentru a dobândi competenţe în arta de a preda cu TIC.
PLANIFICARE
Pe baza unor activități planificate, vom iniția sesiuni online intensive, de educație digitală
pentru profesori, pentru a utiliza tehnologia la clasă atât într-un context de predare online sau
hibridă, cât și pentru școala față în față.
Sesiunile de formare au o abordare integrată: pornim de la pedagogia învățării din perspectiva
unor teorii și cercetări moderne, continuăm cu explorarea legăturii dintre tehnologie și învățare,
pentru ca apoi să aprofundăm o serie de resurse digitale necesare pentru portofoliul de bază al
oricărui cadru didactic. Părțile de teorie sunt completate de activități ce le dau ocazia profesorilor
să aplice practic ceea ce învață și să construiască la clasă propriile contexte în care să transfere
cunoștințele dobândite.
În cadrul sesiunilor de formare, se urmăreşte dezvoltarea următoarelor competențe:
 operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a
instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică.
 orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor
de informare și documentare multiple.
 integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea
curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea
propriei activităţi didactice.
 realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică, utilizând
resursele TIC disponibile.
 creşterea calităţii învăţării
ORGANIZARE
1.
a.Realizarea echipei de implementare: Scrierea și aplicarea chestionarelor la nivelul școlii ,
pentru identificarea analizei de nevoi.
b.Data/perioada de desfăşurare: 30.09.2020 – 31.12.2020.
c.Locul desfăşurării: online pe platforma google classroom a școlii
d.Participanţi: personalul didactic din învățământ.
e.Resurse financiare: bugetul şcolii
f.Descrierea pe scurt a activității:
Activitatea va fi derulată online pe platforma google classroom a școlii.
Formatorul va face o prezentare succintă a activității. Se vor elabora chestionarele legate de
utilizarea platformelor e–learning, precum și a programelor de învățare, evaluare și diseminare,
prin utilizarea calculatorului și a internetului. Se vor aplica chestionarele cadrelor didactice.
2.
a. Analiza chestionarelor aplicate, planificarea activităților și susținerea webinariilor de formare.
b. Data/perioada de desfăşurare: 01.01.2021 – 10.01.2021
c. Locul desfăşurării: online pe platforma google classroom a școlii
d. Participanţi: personalul didactic din învățământ.
e. Resurse financiare: bugetul şcolii
f. Descrierea pe scurt a activității:
Activitatea va fi derulată online, pe platforma MEET și pe platforma google classroom a
școlii.
Vor fi prezentate rezultatele chestionarelor înregistrate la nivelul școlii. Vor fi făcute
propuneri privind activitățili, dar și modalitățile de promovare, realizare, evaluare.
DESFĂȘURARE

Nr.crt Sesiunea de formare/ Tema Data Nr. Formatorul


. ore
1. SESIUNEA I - Utilizarea cu succes a 01.2021 8 ore
instrumentelor digitale, pentru evaluarea
elevilor in mediul online
2. SESIUNEA a II-a - Lecții interactive, 02.2021 8 ore
utilizând Wordwall si Learningapps.
3. SESIUNEA a III-a - Documentele Google 03.2021 8 ore
colaborative și folosirea lor eficientă la clasă.
4. SESIUNEA a IV-a - Aplicații și instrumente 04.2021 8 ore
digitale, folosite în activitatea de predare-
învățare-evaluare
5. SESIUNEA a V-a - Prezentările vizuale – 05.2021 8 ore
crearea și utilizarea lor
6. SESIUNEA a VI-a - Scenarii pentru 06.2021 8 ore
proiectarea lecțiilor în online.
7. SESIUNEA a VII-a - Google Classroom (cum 07.2021 8 ore
se creează, se distribuie, se înrolează elevii și
profesorii, tipuri de lecții, Meet, Jamboard).

CONTROL/EVALUARE

Vom organiza o dezbatere online, la care vom face o analiză swot a activității. Vom realiza o
diseminare a activității prin publicare de articole în reviste și publicații de prestigiu, imagini din
cadrul webinariilor vor fi publicate pe site-ul școlii. Vom nota punctele slabe și vom încerca
remedierea lor în activitatea viitoare. Directorul va realiza asistențe și implementarea de către
cadrele didactice care au participat la sesiunile de formare a instrumentelor digitale în cadrul
activităților de predare-învățare-evaluare realizate în cadrul lecțiilor online.

Notă:
a) Punctajul pentru fiecare subiect se acordă în funcție de gradul de adecvare a
răspunsurilor la cerința subiectelor, cu accent pe răspunsul personal (NU cel preluat din
curs sau alte surse informative), precum și în funcție de completitudinea răspunsurilor
oferite.
b) 1p se acordă pentru limbajul de specialitate, capacitatea de abordare personală a
cunoștințelor științifice, coerența abordării