Sunteți pe pagina 1din 3

MANAGEMENT STRATEGIC

Evaluare intermediară:
Identificarea şi formularea problemelor strategice, a obiectivelor și activităților

Manager: Melnic Angela

Instrucţiuni: Formulaţi problemele, aplicând următorul model:

1. Obţinerea ... (numiţi rezultatele dorite) este blocată de ... (numiţi deficienţele care
împiedică obținerea rezultatelor scontate).

2. Numiţi neajunsurile şi cauzele acestora.

Sau:
Contradicţia... (numiţi obstacolul) şi situaţia... (numiţi situaţia dorită a sistemului)
conduce la scăderea... (numiţi rezultatul negativ).
Identificaţi câte o problemă a şcolii, urmând strict instrucțiunile de mai jos, pentru
următoarele domenii:
 procesul educaţional:
Problema1:. Competențele digitale slab dezvoltate ale majorității cadrelor didactice din
instituție afectează calitatea procesului educațional din cauza că cadrele didactice nu
doresc să se implice în propria dezvoltare profesională, rata de acoperire cu calculatoare
în instituție este scăzută și n-au acces la internet, ceea ce duce la numărul mare de cadre
didactice care au slab dezvoltată competența digitală și de implementare a TIC în
activitatea pedagogică, la necompetența de a prelucra rapid datele și de afișare a
rezultatelor și la neadaptarea la o societate în continuă schimbare;

 managementul instituţiei:
Problema2: Inexistența în școală a unui management intern care să fie centrat pe
perfecționarea continuă și pe conștientizarea măiestriei pedagogice, iar problemele vieții
școlare nu sunt soluționate prin ,,prisma calității” din cauza numărului redus de cadre
didactice calificate cu gradele I și superior, din cauza predării unor disciplini școlare de
către nespecialiști, din cauza nivelului scăzut de motivare și de responsabulitate a
cadrelor didactice pentru rezultatele muncii, ceea ce duce la suprasolicitarea unor angajați
din sistem, la insufuciența informației, documentare și preocupare a cadrelor didactice
pentru dezvoltarea profesională și îmbunătățirea imaginii instituției și la neasumarea
responsabilităților pentru bunul mers al lucrurilor în instituție;

 şcoala şi comunitatea (cooperarea cu alte instituţii):


Problema3: Insuficiența colaborării cu partenerii sociali, cu alte instituții valoroase, cu
oranizațiile nonguvernamentale afectează realizarea unui proces educativ de calitate în
instituție din cauza implicării slabe a actorilor comunitari în procesul educațional, lipsa
formării a abilităților actorilor educaționali de a conlucra cu partenerii sociali și a
neinformării partenerilor educaționali despre necesitatea calității în educație, ceea ce duce
la menținerea pasivității din partea partenerilor sociali, la nevalorificarea partenerilor
școlari întru eficientizarea procesului educațional, la nesoluționarea problemelor cu care
se confruntă sistemul educațional
 asigurarea didactică şi materială a şcolii:
Problema4: Calitatea procesului educativ, siguranța și sănătatea elevilor și angajaților
instituției este afectată de baza materială insuficientă din cauza necolaborării cu partenerii
sociali, neîncheierii unui acord de parteneriat cu organizațiile nonguvernamentale și primăria,
atragerea slabă de fonduri, ceea ce duce la scăderea prestigiului instituției, scăderea calității
predării disciplinelor, îmbolnăvirea angajaților;

Formulaţi câte un obiectiv strategic SMART pentru soluţionarea fiecărei probleme.


O1. Valorificarea plenară în procesul educațional a TIC și a softurilor educaționale pe parcursul
a 3 ani de către cadrele didactice;
O2. Crearea unui program integral de formare și dezvoltare, funcționare a competențelor și
atitudinilor de învățare, ceea ce va constitui unul din fundamentele în devenirea personalității,
durabilității achizițiilor și ar asigura calitatea funcționării;
O3. Dezvoltarea și asigurarea eficacității parteneriatelor cu alte instituții valoroase, cu organizații
nonguvernamentale, factori comunitari în vederea realizării unor proiecte educaționale de maxim
interes pentru elevi, școală, comunitate;
O4. Gestionarea responsabilă și transparentă a resurselor financiare bugetare și valorificarea
surselor de finanțare extrabugetară posibile;
Scrieţi în continuare câte 3 activităţi de realizare a fiecărui obiectiv, pe parcursul unui an
de studii, specificând perioada de realizare, resursele necesare şi responsabilii.
Obiectivul Activități de realizare Perioada de Rezultatele Responsabili
strategic realizare preconizate
O1. 1.Ședință de lucru: Pe parcursul 7-8 instruiri Managerii
,,Instruirea cadrelor anului școlar; anual instituției;
didactice pentru utilizarea cadrele
TIC în educație”; didactice
2. Consultații
individuale:,,Diversificarea Anal 2 ore opționale
ofertei de cursuri opționale săptămânal Managerii
prin introducerea TIC”; instituției,
3. Lecții demonstrative: cadrele
,,Schimb de experiență în didactice
cadrul asistențelor la ore în
utilizarea TIC”; Pe parcursul Utilizarea TIC-
anului școlar; ului în cadrul
lecțiilor Managerii
demonstrative; instituției,
cadrele
didactice

O2. 1.Atelier de Permanent 1-2 cadre Managerul


lucru:,,Promovarea didactice instituției;
imaginii și statutului promovate Șefii Comisiilor
cadrului didactic prin anual prin Metodice,
intermediul mass-media”; mass-media cadrele
2.Organizarea didactice;
concursului ,,Pedagogul Pe parcursul
anului” în instituție; anului de Câte 1-2 cadre Managerii
3.Prezentarea orelor studiu didactice instituției, Șefii
publice. Promovarea și Comisiilor
susținerea proiectului Metodice;
,,Studierea experienței
avansate a cadrelor
didactice și manageriale” Pe tot
parcursul Câte 1-2 cadre Cadre didactice
anului de didactice cu experiență
studiu participante; avansată;
O3. 1.Anchetă – La început de Anchete Managerul
sondaj:,,Interesul comun al an școlar; instituției;
agenților comunitari” Agenții APL;
2.Întâlniri de vocație cu Directorul
reprezentanții Consiliului Pe parcursul Demersul adjunct pe
Local al elevilor și a anului de didactic; educație,elevii,
agenților economici; studiu Interviul; membrii
agenților
economici;
3.Realizarea de broșuri și Pe parcursul
pliante și prezentarea lor în anului de Broșuri, pliante Echipa
comunitate:,,Imaginea studiu managerială,
gimnaziului nostru” elevii, cadrele
didactice;
O4. 1.Reparația curentă a La începutul
instituției de învățământ; anului de Condiții create;
studiu; Managerii
2. Conectarea la apeduct și Pe parcursul Conectare la instituției;
canalizare; anului de apeduct; Șeful de
studiu; gospodărie;
3.Dotarea cu mobilier a Anual Câte 2 clase în Contabilul;
instituției de învățământ; an dotate;