Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. număr din zz.ll.aaaa

Titularul activității: LUCHIAN IOAN -DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ


Adresa: Str. -, Nr. 185C, Putna, Judetul Suceava
Punct de lucru: LUCHIAN IOAN-DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Locația activității: Str. -, Nr. 185C, Putna, Judetul Suceava
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:
....
Poziţie
Cod Cod
Denumire activitate Anexa 1 din Denumire activitate
CAEN CAEN NFR SNAP
CAEN Rev. 2 OM CAEN Rev.1
Rev.2 Rev.1
1798/2007
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 239 3614 Productia altor tipuri de
mobilier

....
Activitate PRTR Denumire activitate PRTR

Nu este cazul
Emisă de: APM Suceava
Activitatea poate fi desfășurata pe teritoriul județului Suceava
Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.
Data emiterii: zz.ll.aaaa
Data expirării: zz.ll.aaaa
....
Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de LUCHIAN IOAN -DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
cu punctul de lucru din Str. -, Nr. 185C, Putna, Judetul Suceava,.... înregistrată la APM
Suceava cu nr. 7680/10.08.2015, .... în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,
în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005
privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,


AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
se emite:
AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Pentru LUCHIAN IOAN -DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu punctul de lucru
din Str. -, Nr. 185C, Putna, Judetul Suceava,

Documentația conține:
Fisa de prezentare si declaratie
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
Certificat de inregistrare, certificat constatator, clasarea notificarii 6139/24.05.2011, autorizatie
de construire nr.29/27.04.2009, contract de comodat din anul 2011, contract prestari servicii
de salubrizare nr.36/08.07.2015 cu Primaria comunei Putna, contract valorificare rumegus
nr.92/01.07.2015 cu SC MARMOB SRL Marginea, plan de incadrare in zona, plan de situatie,
anunt ziar, chitanta tarif autorizare;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:


- beneficiarul prezentei autorizatii are obligaţia de a asigura salubritatea in zona obiectivului
propriu şi de a nu afecta prin zgomot, miros sau alte disconforturi, vecinatatile;
- sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla;
- containerele si recipientele folosite pentru colectarea selectiva a diferitelor tipuri de deseuri
vor fi inscriptionate cu denumirea deseurilor si vor fi marcate în diferite culori prin vopsire sau
folii si adezive, conform Ord. MMGA nr. 1281/2005;
- sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu
anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu completarile ulterioare si sa o transmita anual la APM
Suceava; aceasta evidenta va fi pastrată cel putin 3 ani;
- sa gestioneze ambalajele si deseurile de ambalaje conform prevederilor HG 621/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje;
- deseurile rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase se vor depozita
selectiv, numai pe platforme betonate, special amenajate conform prevederilor HG
nr.2293/2004 privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a
materialelor lemnoase;
- se va solicita reinoirea tuturor contractelor la data expirarii;
- se vor achita, dupa caz, sumele datorate la Fondul pentru Mediu in conformitate cu
prevederile OUG nr. 196/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
- titularul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului
in cazul in care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu:
schimbarea titularului, vanzarea de active, faliment sau încetarea activitatii pe amplasamentul
respectiv.
Cu 45 de zile inainte de data expirarii prezentei autorizatii, aveti obligatia sa depuneti
documentatia
necesara reautorizarii.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
2
In cazul în care există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii
autorizaţiei de mediu se va solicita revizuirea acesteia.
Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage dupa sine suspendarea
si/sau anularea acesteia, dupa caz. Autorizatia de mediu se suspenda de catre autoritatea
emitenta, pentru nerespectarea prevederilor acesteia dupa o notificare prealabila prin care se
poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se
mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii,
desfasurarea activitatii este interzisa.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor


acte normative:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 aprobata de Legea nr.265/2006 privind
protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
- HG nr.2293/2004 privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a
materialelor lemnoase

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are


obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce
modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
....
Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea
acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin
Legea nr. 262/2007
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității
competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului
activității.
....

I. Activitatea autorizată
....
Cod CAEN Capacitate maximă
Activitate UM
Rev.2 proiectată
3109 Fabricare de mobilier 10,00 Metri cubi/luna

....
1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
Hala productie mobilier are o suprafata de 300mp cu o platforma exterioara de 500mp.
Utilaje: masina de rindeluire la grosime, masina combinata de indreptare si rindeluire, masina
de calibrat, masina de gaurire si scobire pe orizontala, strung pentru lemn, masina de frezat
cu ax inclinat, electrofierastrau.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
3
2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare,
cantități
....

Periculozitate
Cantitate
Natura chimică Destinație / Mod de
Tip Denumire Încadrare UM
/ compoziție Utilizare depozitare

Alte materii Cherestea Materie 10,00 Metri fabricare de Pe platforma


primă cubi/lun 02.10.2015mo amenajata,
a bilier acoperita
Alte materii Chit Materie 2,00 Kilogra Magazie
auxiliară m/luna produse
chimice,aeri
sita si
betonata
Alte materii Aracet Materie 5,00 Kilogra Magazie
auxiliară m/luna produse
chimice,aeri
sita si
betonata
Alte materii Baiț Materie 25,00 Litri/lun Magazie
auxiliară a produse
chimice,aeri
sita si
betonata
Alte materii Lac Materie 50,00 Litri/lun Magazie
auxiliară a produse
chimice,aeri
sita si
betonata
Alte materii Diluant Materie 5,00 Litri/lun Magazie
auxiliară a produse
chimice,aeri
sita si
betonata

....
3. Utilități - apă, canalizare, energie
....
Tip utilitate Descriere Cantitate UM

....
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității
Receptie materie prima, prelucrare, confectionare elemente de mobilier, imbinare, acoperire,
finisare, livrare.
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
4
4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul
ariilor naturale protejate
Tip arie Arie protejată

....
5. Produsele și subprodusele obținute
....
Tip produs/subprodus Denumire produs/subprodus Cantitate UM Destinație
Alte produse Mobilier 0,00 Comercializare

....
6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
....

centralei (MW)
nominală a
Cantitate

Puterea
Tip combustibil Combustibil UM Tipul centralei

....
7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe
amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)
....
Cod CAEN Denumire activitate CAEN Rev.2
Rev.2

....
8. Programul de funcționare
8 ore/zi, 5 zile/saptamana
8 angajati

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului


....
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu,
din dotare (pe factori de mediu)
....
Aer
....
Cod Denumire coş Poluant Echipament
Diametru

Diametru

Stereo70

Stereo70
Eficiență
bază (m)
Înălțime

vârf (m)
(m)

(%)

CAEN depoluare
X

Rev.2

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
5
Pentru retinerea rumegusului rezultat din preocesul de productie, hala este dotata cu un
sistem de exhaustare, cu guri de aspiratie pe utilajele principale, cu colectarea acestuia in
container, in imediata vecinatate a halei.
Alte surse de poluare
....
Sursă Tip sursă

....
Apă
....
Pretratare ape pe amplasament
....
Denumire Detalii

....
Tratare ape pe amplasament
....
Denumire Detalii

....
Sol
Hala si magazia de produse chimice au paviment betonat, platforma betonata si acoperita.
Alți factori de mediu (după caz)
....
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
....
3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații,
admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții
....
Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale
....
Cod CAEN Rev.2 Denumire coș Poluant VLE UM Condiții de
referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:


În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri),
titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
6
În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie,
combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.)
titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a
instalației generatoare de emisii.
Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din
instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată


....
Loc de prelevare Natura apei Indicator de CMA UM
calitate

....

III. Monitorizarea mediului


....
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți,
frecvența, modul de valorificare a rezultatelor
....
Monitorizarea aerului
....
Cod CAEN Denumire coș Poluant Tip de Frecvență Metodă de analiză
Rev.2 monitorizare

....
Monitorizarea apei
....
Loc de prelevare Natura apei Indicator de Tip de Frecvență Metodă de
calitate monitorizare analiză

....
Monitorizarea apei subterane
....
Loc de prelevare Indicator de calitate Tip de monitorizare Frecvență Metodă de analiză

....
Monitorizarea solului
....
Loc de prelevare Adâncime (cm) Indicator analizat Tip de Frecvență Metodă de

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
7
monitorizare analiză

....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se


regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale
titularului.
....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor


....
1. Deșeuri produse
....

Cod operațiune
Cantitate
Operațiune
Cod Sursă Denumire
Denumire deșeu UM valorificare /
deșeu generatoare operațiune
eliminare

20 03 01 deseuri municipale 0,00 Eliminare D1 Depozitarea pe


amestecate sol si in sol (de
exemplu,
depozite si altele
asemenea)
03 01 05 rumegus, talas, aschii, 0,00 Valorificare R 12 Schimb de
resturi ele scândura si deseuri in
furnir, altele decât cele vederea
specificate la 03 01 04 efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de la
R1 la R11

....
2. Deșeuri colectate/comercializate
....
Cod operațiune
Cantitate

Operațiune
Cod deșeu Denumire deșeu UM valorificare / Denumire operațiune
eliminare

....

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
8
3. Deșeuri stocate temporar
....
Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare

....
4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)
....
Operațiune

Cantitate
Cod Denumire
Cod deșeu Denumire deșeu UM valorificare /
operațiune operațiune
eliminare

....
Cod deșeu de echipamente electrice și
Denumire deșeu
electronice (DEEE)

....
Cod deșeu de baterii și acumulatori Denumire deșeu

....
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
....
6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor
....
7. Ambalaje folosite
....
Tip Descriere Cantitate UM Operație
ambalaj

....

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase


....
1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite
....
Substanță chimică periculoasă/ Categoria - Fraza de
Tip Cantitate UM
Categorie de amestec Fraza de risc pericol
Amestecuri Altele 25,00 Litri/luna Baiț
Amestecuri Altele 50,00 Litri/luna Lac
Amestecuri Altele 5,00 Litri/luna Diluant

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
9
....
2. Modul de gospodărire
....
- ambalare:....
- transport: ....
- depozitare: ....
- folosire/comercializare: ....
....
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile
periculoase
....
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și
pentru intervenție în caz de accident

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților


relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților


relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip Denumirea substanței Fraze de risc/fraze Cantitate Cantitatea relevantă (tone)


periculoase/Clasa de de pericol maximă Coloana 2 din Coloana 3 din
pericol prezentă cf. Partea 1 a Partea 1 a
Art.2, HG Anexei nr. 1 la Anexei nr. 1 la
804/2007, HG 804/2007 HG 804/2007
tone

Instalații de stocare a substanțelor periculoase


Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate
Instalații relevante din punct de vedere Cauze Efecte
al securității

Sisteme de siguranță existente


Instalația Echipamente de funcționare în siguranță

....
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
....
VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare
ale activităților
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
10
....
VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea
....
Nr. Frecvență de Perioada depunerii
Denumire raport Acces aplicații SIM
Crt. raportare raportului

....
Prezenta autorizație de mediu conține ...() pagini și a fost eliberată în .... exemplare.
....

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Întocmit,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava,
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel.0230514056; Fax 0230514059
11