Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţţa Sţr. Drumul Teilor nr.

83
Tel.-Fax 0240 541 296 Numele elevului
PROIECT DIDACTIC

Data: 22.01.2020
Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Simion Leonescu, Luncaviţţa
Profesor: Anghelache Crisţi-Daniel
Clasa: a V-a B
Aria curriculară: Om sţ i socieţaţe
Disciplina: Isţorie
Unitatea de învățare nr. 4: Civilizaţţia greacaă sţ i elenisţicaă
Titlul lecțiilor evaluate:
1, Polis-ul – organizarea inţernaă : Aţena
sţ i Sparţa. Procesul de colonizare
2. Sţudii de caz Hisţria, Tomis, Callaţis
3. Raă zboaiele grecilor: raă zboaiele greco-persane, raă zboiul peloponesiac
Tipul lecției: Evaluare
Competențe generale:
1. Uţilizarea eficienţaă a comunicaă rii şi a limbajului de specialiţaţe.
3. 3. Aplicarea principiilor şi a meţodelor adecvaţe îîn abordarea surselor isţorice.
4. Folosirea resurselor care susţin îînvaă ţarea permanenţaă .
Competențe specifice:
1.2. Uţilizarea ţermenilor isţorici specifici secolului al XX-lea, îîn diferiţe siţuaţii de comunicare scrisaă sau
oralaă ;
3.5. Localizarea îîn ţimp şi plasarea îîn spaţiu a fapţelor isţorice din secolul al XX-lea, pe baza surselor
isţorice
Competențe derivate:
La sfaî rsţ iţul lecţţiei, elevii vor:
C1. Alege varianţa corecţaă a enunţţurilor daţe asţfel îîncaî ţ informaţţia isţoricaă saă fie corecţaă .
C2. Preciza ţermenii corecţţi îînţr-un iţem de ţip lacunar.
C3.Poţrivi corecţ ţermenii de pe 3 coloane.
C4. Raă spunde unor îînţrebaă ri pe baza unui ţexţ daţ.
C5. Sţabili raă spunsul unor îînţrebaă ri cu raă spuns deschis.
Strategia didactică
Resurse procedurale: explicaţţia, expunerea, conversaţţia.
Resurse maţeriale: ţesţul mulţiplicaţ.
Tipuri de iţemi uţilizaţţi: iţem cu alegere mulţiplaă , îînţrebaă ri cu raă spuns scurţ, îînţrebaă ri sţrucţuraţe.
Duraţa: 50 min
Bibliografie:
 Consţanţiniu Florin, Cojescu Norocica – Maria, Mamina Alexandru, Istorie. Manual pentru clasa a V-
a, Ed. Corinţ.
 Oane Sorin, Ochescu Maria, Istorie clasa a V-a- ghidul profesorului, Ed. Humaniţas Educaţional,
Bucureşţi, 1999.
 Rangu M./C.Boboc – Caieţ meţodic al profesorului de isţorie, clasa a V-a, Ed Lidana, 2009
 Sţan Florenţina, Ignaţescu Aurelia, Strategii şi metode didactice moderne, Ed. Omega, Buzaă u, 2010.

1
Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţţa Sţr. Drumul Teilor nr. 83
Tel.-Fax 0240 541 296 Numele elevului
TEST DE EVALUARE
Unitatea de învățare nr. 5 Civilizația greacă și sinteza elenistică
Clasa a V-a B

I.Alegeţi liţera corespunzaă ţoare raă spunsului corecţ penţru fiecare din afirmaţiile de mai jos: 20 p
1. Romanii îîi numeau pe eleni:
a) greci; b) macedoneni; c) ţraci.
2. Primul mare poeţ al grecilor, care a caî nţaţ raă zboiul dus de ahei penţru cucerirea ceţaă ţii Troia (Ilion) , a fosţ:
a) Herodoţ; b) Homer; c) Tucidide
3. Perioada micenianaă reprezinţaă îînflorirea epocii:
a) aramei; b) bronzului; c) fierului.
4. IÎn secolul al V-lea îî.Hr., Aţena cunoaşţe o perioadaă de maximaă sţraă lucire, devenind “şcoala îînţregii Helade” şi prin
geniul poliţic al lui:
a) Solon; b) Clisţene; c) Pericle
5. Piţicul, ceţaţea Aţena, l-a opriţ pe giganţ, Imperiul Persan, îîn “raă zboaiele medice” din perioada:
a) 492-449 îî.Hr.; b) 461-431 îî.Hr. c) 431-404 îî.Hr.

II. Compleţaţi spaţiile libere, cu raă spunsul corecţ: 12 p


1. Helenii, grecii fac parţe din marea familie a popoarelor..................................................
2. Dorienii, care au paă ţruns îîn Grecia îîn secolul al XIII-lea îî.Hr., erau cunoscaă ţori ai meţalurgiei........................
3. Legenda spune caă reformaţorul ce a elaboraţ Consţiţuţia care a sţabiliţ modul de guvernare îîn Sparţa a
fosţ ..........................................
4. IÎn secolul al VII-lea îî.Hr., demosul aţenian lupţa cu eupaţrizii penţru................................................................

III. Faceţi corespondenţa dinţre cele ţrei coloane privind desfaă şurarea raă zboaielor greco-persane: 10 p
1. Temisţocle A. 493 îî.Hr. a. Termopile
2. Leonidas B. 490 îî.Hr. b. Salamina
3. Sfaî rşiţul raă zboaielor C. 480 îî.Hr. c. Maraţon
greco-persane
4. Raă scoala ionienilor D. 480 îî.Hr. d. Plaţeea
5. Milţiade E. 479 îî.Hr. e. Mileţ

A B C D E

IV. Ciţiţi cu aţenţie ţexţul de mai jos: 24 p


Discursul lui Pericle :
« Avem o Consţiţuţie care nu imiţaă legile vecinilor, ci mai degrabaă noi îînşine sunţem exemple penţru alţii. Se numeşţe
democraţie...din pricinaă caă esţe condusaă nu de caî ţiva, ci de mai mulţi, şi dupaă lege, ţoţi sunţ egali îîn Aţena”.
(Tucidide, Războiul peloponesiac)

Pornind de la acesţ ţexţ , raă spundeţi la urmaă ţoarele cerinţe:


1. Transcrieţi din ţexţ afirmaţia referiţoare la forma de conducere exisţenţaă îîn Aţena.
2. Care sunţ drepţurile ceţaă ţeanului îîn polisul grec?
3. Care sunţ reformele îînfaă pţuiţe de Solon şi Clisţene îîn secolele VI-V îî.Hr.?

V. Raă spundeţţi la cerinţţele de mai jos: 24 p


1. Menţionaţi douaă cauze şi douaă urmaă ri ale raă zboaielor greco-persane .
2. Araă ţaţi care au fosţ principalele colonii greceşţi pe liţoralul romaî nesc al Ponţului Euxin şi imporţanţa acesţora.

2
Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţţa Sţr. Drumul Teilor nr. 83
Tel.-Fax 0240 541 296 Numele elevului
Se acordaă 10 puncţe din oficiu! Succes!

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

I. câte 4 puncte pentru alegerea răspunsului corect : 1a, 2b, 3b, 4c, 5a 5X4 p = 20 puncte

II. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1. indo-europene; 4x3 p = 12 puncte
2. fierului;
3. Licurg;
4. legi scrise si reforme

III. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1Db, 2Ca, 3Ed, 4Ae, 5Bc 5x2 p = 10 puncte

IV. 1. 10 puncte pentru transcrierea corectă: “Se numeşte democraţie... 10+5+8 = 24 puncte
din pricină că este condusă nu de câţiva, ci de mai mulţi, şi după lege,
toţi sunt egali în Atena”.
2. câte 5 puncte pentru fiecare drept civil sau politic: dreptul la proprietate,
moştenire, cel de a participa la apărarea ţării, la ceremoniile religioase şi la
conducere .
3. câte 8 puncte pentru reformele înfăptuite de Solon, respectiv Clistene:
- Solon: a împărţit cetăţenii în patru grupe după avere, a eliberat pe sclavii
datornici plătindu-le datoriile şi restituindu-le pământurile.
- Clistene: a dat drepturi egale tuturor cetăţenilor, indiferent de avere,
împărţindu-i în 10 triburi teritoriale, după domiciliu; a introdus ostracismul;
a desfiinţat plutocraţia şi a pus bazele democraţiei.

V 1. câte 12 puncte pentru menţionarea cauzelor şi urmărilor războaielor greco-persane: 12+12 = 24 puncte
- cauze: rivalitatea dintre cele două state şi dorinţa de independenţă a grecilor;
- urmări: eroismul grecilor, primejdia a grăbit unirea tuturor grecilor,
au favorizat lupta pentru hegemonie între Atena şi Sparta
2. 12 puncte menţionarea coloniilor greceşti şi a importanţei acestora: Histria,
Tomis, Callatis- schimburi economice, culturale , etc.

Total SI 20 P
SII 12 P
SIII 10 P
SIV 24 P
SV 24 P
OF 10 P
= 100 p

3
Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţţa Sţr. Drumul Teilor nr. 83
Tel.-Fax 0240 541 296 Numele elevului

Matricea de specificație

Conținuturi Achiziția Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză Total


informației
Subiectul I Alegeţi liţera X X 5%
corespunzaă ţoare raă spunsului corecţ
penţru fiecare din afirmaţiile de mai
jos
Subiectul II Compleţaţi spaţiile X X X X 13%
libere, cu raă spunsul corecţ:
Subiectul III Faceţi corespondenţa X X 2%
dinţre cele ţrei coloane privind
desfaă şurarea raă zboaielor greco-
persane:
Subiectul IV Ciţiţi cu aţenţie ţexţul X X X X X 35%
de mai jos:
Pornind de la acesţ ţexţ , raă spundeţi la
urmaă ţoarele cerinţe:
Subiectul V Raă spundeţţi la X X X X X 35%
cerinţţele de mai jos:
1. Menţionaţi douaă cauze şi douaă
urmaă ri ale raă zboaielor greco-persane .
2. Araă ţaţi care au fosţ principalele
colonii greceşţi pe liţoralul romaî nesc
al Ponţului Euxin şi imporţanţa
acesţora.

Total 100%

4
Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţţa Sţr. Drumul Teilor nr. 83
Tel.-Fax 0240 541 296 Numele elevului

Fișă de interpretare a rezultatelor

Tema: Civilizaţia greacă şi elenistică


Clasa a V-a B Liceul Tehmologic Simion Leonescu, Luncaviţa, jud. Tulcea
Număr elevi: 22
Prezenţi: 22
Absenţi: -

Nr. Nume şi prenume SI S II S III S IV SV Of. Nota


Crt. elev 2p 1.2 p 1p 2.4 p 2.4 p 1p obţinută
1. Anţohi Adela 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

2. Baă licoi Marius 2 7 0.8 1.6 2.4 1 7.5

3. Baă licoi Paul 2 9 0.8 2.4 2.4 1 9.5

4. Baă raă nceanu 2 1.2 0.6 2.4 2,4 1 9.6


Alexandru
5. Berecheţ Andreea 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

6. Buruianaă Teodora 1.6 1 0.8 2.4 2.4 1 9.2

7. Dimache Lucas 1.6 1.2 0 2.4 2.4 1 8.6

8. Draă goiu Gabriel 1.6 0.9 0.6 2.4 2.4 1 8.9

9. Frangulea Nicoleţa 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

10. Giame Gabriel 1.6 1.2 0 2.4 2.4 1 8.6

11. Gherghisţ an Laura 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

12. Graur Ramona 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

13. Ilie Maria 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

14. Malacu George 1.6 1.2 0.6 2.4 2.4 1 9.2

15. Malacu Nina 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

16. Mocanu Daria 2 1.2 0.6 2.4 2.4 1 9.6


5
Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţţa Sţr. Drumul Teilor nr. 83
Tel.-Fax 0240 541 296 Numele elevului

17. Naă sţase Nicoleţa 1.6 1.2 0.8 2.4 2.4 1 9.4

18. Pascale Iulian 2 1.2 0 2.4 2.4 1 9

19. Racheleanu Mara 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

20. Rolea Adrian 2 1.2 0.6 2.4 2.4 1 9.6

21. Sţ opu Pedro 2 1.2 0 2.4 2.4 1 9

22. Sţ ţergaă rel Ana-Maria 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10

IÎn urma aplicaă rii ţesţului la clasa a V-a B, s-au consţaţaţ urmaă ţoarele:
 Media clasei: 09.44 cu 1.5 puncţe mai mare ca la ţesţul precedenţ de pe sem I (07.94)
 Promovabiliţaţe: 100 %
 Noţe sub 5: 0 %
 Noţe îînţre 5 sţ i 7: 0%
 Noţe pesţe 7: 100%

Compeţenţţa C1 C2 C3 C4 C5
Nr. Elevilor care au 75% 90% 44% 96% 100%
dobaî ndiţ-o 100 %
Nr. Elevilor care au 25% 10% 44% 4% -
dobaî ndiţ-o mai mulţ de
50%
Nr. Elevilor care au - - - - -
dobaî ndiţ-o sub 50 %
Nr. Elevilor care au - - 12% - -
dobaî ndiţ-o 0 %

Gresţ eli frecvenţe:


 Elevii nu ciţesc cu aţenţţie cerinţţele sţ i se graă besc îîn elaborarea raă spunsurilor
 Nu se îîncadreazaă îîn limiţele de spaţţiu daţe penţru elaborarea eseurilor.
 Pesţe 30% din elevi sunţ superficiali îîn ţraţarea subiecţelor

Maă suri:
6
Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţţa Sţr. Drumul Teilor nr. 83
Tel.-Fax 0240 541 296 Numele elevului
 Discuţţii pe baza lucraă rii
 Exerciţţii suplimenţare la clasaă ce necesiţaă lucrul cu ţexţul

S-ar putea să vă placă și