Sunteți pe pagina 1din 1

dDd/^dh/h^d'/h

E/^D^dZh>/ϮϬϭϴ
KEKD/&Z/>KZ

Cadrul legal de organizare úi conducere a contabilităĠii


 Legea contabilitatii nr. 82/1990
 Ordonan‫܊‬a nr. 65/1994 privind organizarea activită‫܊‬ii de expertiză contabilă ‫܈‬i a
contabililor autoriza‫܊‬i modificată de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al
situa‫܊‬iilor financiare anuale ‫܈‬i al situa‫܊‬iilor financiare anuale consolidate ‫܈‬i de
modificare a unor acte normative

ModalităĠi de organizare a activităĠii economice


 Legea nr. 31/1990 privind societă‫܊‬ile comerciale
 Ordonan‫܊‬a de urgen‫܊‬ă nr. 44/2008 privind desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ilor economice de
către persoanele fizice
 Legea nr. 36/1991 autorizate, întreprinderile individuale ‫܈‬i întreprinderile familiale
 OrdonanĠa nr. 26/2000 cu privire la asociaĠii úi fundaĠii privind societă‫܊‬ile agricole ‫܈‬i
alte forme de asociere în agricultură
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole ‫܈‬i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 ‫܈‬i ale Legii nr. 169/1997

Reglementări contabile specifice


 OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaĠiile
financiare anuale individuale úi situaĠiile financiare anuale consolidate
 Ordinul nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind
contabilitatea în partidă simplă
 Ordin nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial
 OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Reglementări fiscale
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 HG nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală