Sunteți pe pagina 1din 2

SC MODEL SRL

Oradea, str. Atelier, nr. 19


CUI 35733578
J05/458/2016

Nr. 1/20.01.2017

PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC

Incheiat azi, 20.01.2017, cu ocazia adunarii generale a asociatului unic din cadrul SC
MODEL SRL, ce are loc la sediul social din localitatea Oradea, str. Atelier, nr. 19.
Ordinea de zi cuprinde dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit
si pierdere, repartizarea rezultatului.
La adunarea generala participa asociatul unic:
* ASOCIATI, ce detine 100% din capitalul social.
Adunarea generala este statutara.
Administratorul societatii prezinta raportul de gestiune privind rezultatele activitatii
desfasurate in anul 2016 si propune adunarii generale aprobarea rezultatelor prezentate.
Adunarea generala formata din asociatul unic, hotaraste urmatoarele:
- aprobarea bilantului contabil la 31.12.2016
- aprobarea contului de profit si pierdere incheiat la 31.12.2016, conform datelor din balanta
de verificare a conturilor sintetice.
- rezultatul pozitiv obtinut in exercitiul financiar 2016 in valoare de xxxx lei va fi repartizat
astfel:
 rezerva legala: xxx lei;
 rezultat reportat: xxxx lei.

ASOCIATI
SC MODEL SRL
Oradea, str. Atelier, nr. 19
CUI 1234567
J05/xxx/2016

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
Intocmit la data de 31.12.2016

Conform datelor inregistrate in balanta de verificare intocmita la 31.12.2016 societatea a


realizat venituri totale in suma de xxxx lei.
Cheltuielile inregistrate au fost de xxxx lei, inregistrandu-se un rezultat de xxxx lei. Impozitul
pe venit datorat a fost in suma de xxxx lei.
Structura contului de profit si pierdere la 31.12.2016 se prezinta astfel:
Cifra de afaceri neta: xxxx lei
Alte venituri: xxxx lei
Total venituri: xxxx lei
Costul materiilor prime, alte cheltuieli: xxxx lei
Chelt. cu personalul: xxxx lei
Chelt. cu amortizarile: xxxx lei
Alte cheltuieli: xxxx lei
Total cheltuieli: xxxx lei
Impozit pe venit: xxxx lei
Rezultat total ( profit): xxxx lei

Politicile contabile adoptate:


La intocmirea situatiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile
contabile adoptate. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a efectuat in acord cu
urmatoarele principii: continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, independenta
exercitiului, evaluare separata a elementelor de activ si pasiv, intangibilitatii, necompensarii,
prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificatie.
Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de productie sau de achizitie, diminuat cu
amortizarea calculata pe durata de functionare. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost
calculata conform metodei liniare.
Creantele si datoriile s-au inregistrat la valoarea lor nominala.
Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si
datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina a fost cursul BNR valabil
pentru ziua tranzactiei, conform legislatiei in vigoare.
Rezultatul exercitiului financiar nu este influentat de reguli de evaluare alternative. Principiile
contabile asigura furnizarea informatiilor relevante pentru luarea deciziilor si reprezentand fidel
rezultatele.
Situatiile financiare se refera la exercitiul financiar 2016 care corespunde anului calendaristic
si sunt intocmite in moneda nationala, exprimata in lei .
Angajamente financiare, garantii, active contingente neincluse in bilant – nu exista.
Societatea nu a acordat credite si nici avansuri de trezorerie conducerii societatii.
Societatea nu a achizitionat actiuni proprii.

Contabilitatea este condusa conform prevederilor Legii contabilitii nr.82/1991 si


Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte
componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Oradea, Administrator,
ADMINISTRATOR