Sunteți pe pagina 1din 33

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL FINANCIAR – BANCAR DIN СHIŞINĂU


CATEDRA ’’CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ’’

CURRICULUM
la disciplina

BAZELE CONTABILITĂŢII

AUTOR: Afonschi Ala, grad didactic unu

Chişinău – 2013
APROBAT Şef catedră
la şedinţa catedrei Ciornîi R, gr. did. superior, magistru
în economie
din „___”___________ 2013 ____________

APROBAT Preşedinte
la şedinţa Consiliului V. Sârbu, director-adjunct
metodico-ştiinţific pentru activitatea
din „___”_______2013 didactică
___________________

VIZAT

Contsbil şef
SC ”StilConstruct” S.R.L._________________________________________ Cojocaru Natalia

Contsbil şef
SC ”Maican Com” S.R.L.__________________________________________ Grubleac Aurica

Contsbil şef
ÎM Regia Exploatare a Drumurilor şi Podurilor “EXDRUPO”___________ Botezatu Aliona

2
I. PRELIMINARII

Disciplina „Bazele contabilităţii” reprezintă o parte itroductivă a cursului de contabilitate financiară


şi de gestiune pentru studenţii specialităţile Contabilitate, Finanţe, Informatică. Studiul acestei
discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe necesare privind obiectul de studiu şi
componentele lui aferente unei unităţi patrimoniale, conceptuale a reprezentării acestora în viziunea
contabilităţii, sfera de cuprindere, principalele particularităţi de reflectare neîntreruptă şi completă a
existenţei şi modificărilor elementelor patrimoniale, proceselor, fenomenelor, rezultatelor financiare.

Disciplina în cauză cuprinde studierea terminologiei cu conţinutul ei specific şi principiile care stau
la baza organizării contabilităţii. Cea mai mare atenţie, acest curs o oferă totalităţile procedeelor care
constituie metoda de studiu a obiectului contabilităţii inerente acestui obiect şi comune altor discipline
(documentaţia, evaluarea, inventarierea, calculaţia, bilanţul, sistemul, dubla înregistrare, rapoartele
financiare etc.)
Conţinutul disciplinei „Bazele contabilităţii” cuprinde şi cerinţele generale, ce rezultă din
Standardele Naţionale de Contabilitate, în baza celor internaţionale.
Studiul acestei disciplini le asigură studenţilor pregătirea teoretică şi practica respectivă pentru a însuşi
cursurile ulterioare privind contabilitatea financiară şi de gestiune.
Disciplina în cauză se încheie cu examen.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul Responsabil Numărul de ore


Semestrul

Evaluarea

credite
disciplinei în de Total inclusiv: Nr. de
planul de disciplină preleg. pr./sem. lucrul
învăţământ individual
S.04.O.001 Afonschi IV 120 45 45 30 ex 4
Ala

3
III. Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor

Nr. Ore
d/o preleg. pr./sem. lucrul
Unităţi de conţinut
individual
1. Esenţa şi funcţiile contabilităţii. 3 3 2

2. Obiectul şi metoda de studiu a contabilităţii 6 6 4


3. Bilanţul contabil – element de bază a metodei 4 4 4
contabilităţii.
4. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare 8 8 4
5. Schema generală a contabilităţii principalelor operaţii 6 6 4
economice
6. Evaluarea şi calcularea – procedee ale metodei 4 4 4
contabilităţii
7. Documentaţia ca procedeu al metodei contabilităţii 4 4 2
8. Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate. 4 4 4

9. Organizarea contabilităţii 6 6 2

Total 45 45 30

IV.COMPETENŢE-CHEIE/TRANSVERSALE

1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi.


2. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat.
3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină.
4. Competenţe acţional-strategice.
5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare.
6. Competenţe interpersonale, civice, morale.
7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
8. Competenţe digitale în domeniul tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale (TIC).
9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi crea valori).
10. Competenţe antreprenoriale.

4
V. COMPETENŢE TRANSDISCIPLINARE
PENTRU SPECIALITATEA CONTABILITATE

Denumirea succintă a Descriptorii ale competenţelor


competenţelor
La nivel Cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii:
de cunoaştere 1. Contabilitate – organizarea contabilităţii în unitatea economică
2. Audit intern – desfăşurarea activităţii în echipa de audit intern
3. Finanţe – contabilitatea resurselor financiare
4. Sisteme informaţionale – dezvoltarea contabilităţii în baza utilizării
sistemelor informaţionale moderne.
5. Tehnologii informaţionale şi de comunicare – cunoaşterea şi utilizarea
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în domeniul afacerilor
şi contabilităţii
6. Politici de contabilitate – elaborarea politicilor de contabilitate în
scopul obţinerii unor rezultate mai performante.
7. Inovaţii în contabilitate – aplicarea Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară în unităţile economice.

La nivel 8. Stabilirea priorităţilor zilnice în corelaţie cu indicaţiile


de planificare a primite din surse autorizate;
activităţii proprii 9. Planificarea etapelor activităţilor în succesiune logică în
funcţie cu complexitatea lucrărilor de executat;
10. Revizuirea planului de activităţi contabile, evidenţierea
cauzelor nerealizării unor activităţi;
11. Efectuarea analizei în vederea eliminării disfuncţionale;
La nivel 12. Stabilirea modului de comunicare şi conlucrare cu grupul
de lucru în echipă de muncă în concordanţă cu tipul acestuia;
13. Evidenţierea şi înlăturarea barierelor de comunicare;
14. Transmiterea / primirea operativă a informaţiilor structurate
în corelaţie cu specificul fiecărei situaţii în parte;
15. Analiza informaţiile primite cu promptitudine şi
responsabilitate;
16. Participarea la discuţii pe teme profesionale, soluţionarea
cu calm a divergenţelor de opinii: discuţiile să se
desfăşoare într-o atmosferă de respect şi neutralitate.
La nivel 17. Selectarea programul specific în funcţie de scopul urmărit, în corelaţie
de gestionare a cu tipul documentelor de elaborat;
informaţiei 18. Introducerea datelor primare în totalitate, cu acurateţe
răspunzând tuturor cerinţelor programului privind
sintetizarea informaţiei;
19. Verificarea cu profesionalism a datelor introduse pentru
asigurarea corectitudinii specifice finale;
20. Salvarea, păstrarea informaţiilor cu respectarea
condiţiilor de securitate şi confidenţialitate;
21. Tipărirea documentelor specifice finale în numărul de
exemplare solicitat, în funcţie de necesităţi.
La nivel 22. Întocmirea documentelor contabile primare netipizate în momentul
de documentare efectuării operaţiunilor patrimoniale şi financiare în conformitate cu
actele normative în vigoare şi regulamentul intern al unităţii
economice;
23. Completarea documentelor contabile primare corect şi citeţ, utilizând
terminologia de specialitate;
24. Verificarea modului de întocmire / completare a documentelor având

5
în vedere normele legale în vigoare.
La nivel 25. Analiza documentelor primare colectate în scopul identificării corecte
de organizare a a operaţiunilor economice sau financiare pe care le reprezintă;
contabilităţii 26. Identificarea operaţiunilor economice şi elementelor patrimoniale în
scopul asigurării corespondenţei conturilor în care se vor înregistra
operaţiile respective;
27. Identificarea conturilor corespondente în baza Planului de conturi;
28. Întocmirea formulelor contabile privind elementele patrimoniale prin
asocierea simbolurilor de cont, asigurându-se corectitudinea contării
structurilor patrimoniale.
La nivel 29. Întocmirea registrelor contabile în funcţie de tipul şi regimul acestora
de completare a cu respectarea regulilor stabilite prin actele normative în vigoare.
registrelor contabile 30. Verificarea concordanţei formei şi conţinutului registrelor contabile cu
modelele incluse în actele normative în vigoare;
31. Completarea registrelor contabile cronologic, în scopul identificării şi
controlului permanent al operaţiunilor efectuate.
La nivel 32. Pregătirea procesului de evaluare cu determinarea corectă a obiectului
de evaluare evaluării în funcţie de scopul urmărit;
patrimonială 33. Stabilirea metodelor de evaluare în funcţie de necesităţi, scopul
urmărit şi cerinţele legislaţiei în vigoare;
34. Evaluarea patrimoniului cu respectarea regulilor de recunoaştere şi
evaluare a structurilor patrimoniale stabilite în procesul activităţii
economice;
35. Aprecierea corectă a rezultatelor evaluării, în concordanţă cu scopul
urmărit.
La nivel 36. Efectuarea lucrărilor preliminare şi colectarea datelor necesare
de întocmire a întocmirii raportului financiar în termenul legal prevăzut;
rapoartelor financiare 37. Introducerea datelor în formatul raportului în totalitate, pentru
asigurarea reflectării corecte şi complete a situaţiei financiare şi a
rezultatului financiar;
38. Verificarea corelaţiilor indicatorilor din diferite rapoarte, întocmirea
anexelor şi notei explicative în corespundere cu normele metodologice
în vigoare, în funcţie de tipul indicatorilor.

VI. COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BAZELE CONTABILITĂŢII


- Determinarea rolului contabilităţii în cadrul sistemului informaţional şi argumentarea esenţei
contabilităţii; caracterizarea patrimoniul întreprinderii ca obiect de studiu a contabilităţii.
- Clasificarea veniturilor întreprinderii, consumurilor şi cheltuielilor acesteia.
- Descrierea criteriilor de grupare a posturilor de activ şi pasiv ale bilanţului contabil şi
descrierea modificărilor ce intervin în bilanţul contabil sub influenţa operaţiunilor economice
efectuate în perioada de gestiune.
- Descrierea structurii conturilor contabile, funcţiilor îndeplinite de conturile contabile şi
conţinutului conturilor de activ şi pasiv.
- Aplicarea Standardelor Contabile la înregistrarea operaţiilor economice în contabilitate;
întocmirea registrelor contabile în funcţie de tipul şi regimul acestora cu respectarea regulelor
stabilite prin actele normative în vigoare şi clasificarea componenţei Rapoartelor financiare,
colectarea datelor necesare în scopul întocmirii acestora.

6
VII. OBIECTIVELE GENERALE
Cunoaştere şi înţelegere

 Să definească noţiunea de contabilitate.


 Să definească conţinutul activelor şi pasivelor.
 Să cunoască structura Bilanţului contabil
 Să definească contul contabil.
 Să enumere elementele structurale ale unui cont contabil.
 Să cunoască modul de funcţionare aconturilor de Activ şi Pasiv.
 Să definească dubla înregistrare.
 Să definească evidenţa analitică şi sintetică.
 Să cunoască şi să opereze cu planul de conturi.
 Să definească veniturile din activitatea operaţională şi cheltuielile din activitatea operaţională.
 Să definească veniturile din activitatea neoperaţională şi cheltuielile din activitatea neoperaţională
 Să definească inventarierea.
 Să enumere etapele inventarierii.
 Să definească conţinutul evaluării.
 Să enumere principiile evaluării
 Să definească documentele contabile.
 Să caracterizeze registrele contabile

Aplicare

 Să enumere obiectivele şi funcţiile contabilităţii.


 Să clasifice activele şi pasivele conform bilanţului contabil
 Să argumenteze procedeele metodei contabilităţii.
 Să enumere elementele structurale ale unui cont contabil.
 Să întocmească Formule contabile
 Să combine sensul dublei înregistrări cu formulele contabile
 Să clasifice veniturile şi cheltuielile conform raportului privind rezultatele financiare.
 Să determine rezultatul financiar pe baza veniturilor şi cheltuielilor.
 Să contabilizeze rezultatele inventarierii.
 Să evalueze elementele patrimoniale ale întreprinderii.
 Să determine costul efectiv de producţie pe seama consumurilor
 Să clasifice documentele contabile.
 Să verifice documentele contabile
 Să clasifice registrele contabile

Integrare

 Să argumenteze reglementarea normativă a contabilităţii.


 Să întocmească Politica de contabilitate a entităţii.
 Să argumenteze procedeele metodei contabilităţii.
 Să întocmească bilanţul contabil în documentul unic tipizat.
 Să stabilească legătura între conturi contabile şi bilanţul contabil.
 Să întocmească Balanţa de verificare pentru conturile analitice şi sintetice.
 Să întocmească rapoartele financiare.
 Să aplice principiile de întocmire a documentelor în cazul aplicării metodei manuale de prelucrare
a informaţiei şi cu ajutorul tehnicii electronice de calcul.
7
 Să aplice etapele de mişcare a documentelor de la momentul întocmirii până la predarea în arhivă.
 Să înregistreze documentele cu regim special.
 Să verifice documentele contabile.
 Să argumenteze esenţa formelor contabile.
 Să întocmească registrele şi formele contabile.
 Să aprecieze locul rapoartelor financiare în activitatea agenţilor economici.

VIII. OBIECTIVE DE REFERINŢE ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT

Subiectul 1. Esenţa şi funcţiile contabilităţii

Obiective Unităţi de conţinut


Să argumenteze esenţa contabilităţii. Esenţa şi rolul contabilităţii în sistemul
Să determine rolul contabilităţii în cadrul informaţional.
sistemului informaţional. Dezvoltarea contabilităţii şi a funcţiei acesteia.
Să definească noţiunea de evidenţă contabilă. Principiile de bază şi cerinţele contabilităţii.
Să clasifice utilizatorii evidenţei contabile. Locul contabilităţii în disciplinele studiate.
Să determine perioada în care contabilitatea a
devenit ştiinţă.
Să clasifice funcţiile contabilităţii.
Să clasifice cerinţele referitoare la datele
reflectate în rapoartele financiare.
Să argumenteze principiile de bază ale
contabilităţii.
Să determine locul contabilităţii în cadrul
disciplinelor studiate.
Să evidenţieze legătura contabilităţii cu
disciplinele studiate.

Subiectul 2. Obiectul şi metoda de studiu a contabilităţii

Obiective Unităţi de conţinut


Să clasifice sfera de aplicare a contabilităţii. Sfera de aplicare şi obiectul contabilităţii.
Să clasifice tipurile de activităţi de Mijloacele economice şi clasificarea acestora.
întreprinzător. Noţiuni despre consumurile, cheltuielile şi
Să caracterizeze patrimoniul entităţii ca obiect de veniturile entităţii.
studiu a contabilităţii. Operaţiuni economice.
Să clasifice consumurile şi cheltuielile entităţii. Metoda contabilităţii şi elementele acesteia.
Să clasifice veniturile entităţii.
Să calculeze rezultatul financiar al entităţii.
Să definească esenţa operaţiunilor economice
reflectate în contabilitate.
Să descrie modificările ce se produc în
componenţa mijloacelor în cazul efectuării
operaţiunilor economice cu caracter intern.
Să descrie modificările ce se produc în
componenţa mijloacelor în cazul efectuării
8
operaţiunilor economice între câţiva agenţi
economici.
Să definească metoda de studiu al contabilităţii.
Să descrie elementele metodei contabilităţii.
Să caracterizeze esenţa elementelor metodei
contabilităţii.
Să identifice în ce constă interdependenţa dintre
obiectul şi metoda contabilităţii.

Subiectul 3. Bilanţul contabil – element de bază a metodei contabilităţii

Obiective Unităţi de conţinut


Să determine esenţa bilanţului contabil. Esenţa bilanţului contabil şi importanţa acestuia.
Să dezvăluie însemnătatea bilanţului contabil Structura bilanţului contabil.
pentru reflectarea situaţiei financiare a entităţii. Caracteristica posturilor de bilanţ.
Să descrie în ce constă necesitatea reprezentării Tipurile de modificări în bilanţ sub influenţa
dualiste în bilanţ a patrimoniului entităţii. operaţiunilor economice.
Să descrie importanţa obligatorie a expresiei Funcţiile bilanţului contabil.
băneşti în bilanţul contabil.
Să explice necesitatea întocmirii bilanţului
contabil la o dată anumită.
Să caracterizeze posturile bilanţului contabil.
Să caracterizeze fiecare tip de active şi pasive.
Să descrie modul de evaluare în bilanţ a activelor
şi pasivelor.
Să descrie criteriile de grupare a posturilor de
active şi pasiv ale bilanţului contabil.
Să descrie modificările ce intervin în bilanţul
contabil sub influenţa operaţiunilor economice
efectuate în perioada de gestiune.

Subiectul 4. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare

Obiective Unităţi de conţinut


Să dezvăluie noţiunea de conturi contabile. Noţiuni de conturi contabile, funcţiile şi
Să descrie structura conturilor contabile. structura acestora.
Să descrie funcţiile îndeplinite de conturile Clasificarea conturilor contabile.
contabile. Să descrie structura conţinutului Conturi de activ şi de pasiv.
conturilor de activ şi pasiv. Dubla înregistrare şi însemnătatea acesteia.
Să descrie tehnicii efectuării înregistrărilor în Înregistrări contabile şi tipurile acestora.
conturi şi determinării soldului final al acestora. Conturi sintetice şi analitice, interdependenţa
Să determine esenţa celui mai important element acestora.
al metodei contabilităţii – dubla înregistrare, care Balanţe de verificare şi însemnătatea de control
este necesară pentru sistematizarea informaţiei în al acestora.
baza conturilor contabile. Interdependenţa conturilor contabile cu bilanţul
Să familiarizeze dubla înregistrare cu tipurile de contabil.
modificări în componenţa activelor şi pasivelor. Planul de conturi contabile.

9
Să descrie rolul corespondenţei conturilor la
întocmirea formulelor contabile.
Să descrie factorii care determină corespondenţa
conturilor contabile.
Să descrie funcţiile conturilor sintetice şi
analitice.
Să determine legăturile reciproce între conturile
contabilităţii sintetice şi analitice.
Să explice necesitatea şi modul de întocmire a
balanţelor de verificare a conturilor sintetice şi
analitice.
Să clasifice interdependenţa dintre balanţele de
verificare a conturilor sintetice şi analitice.
Să determine legătura reciprocă dintre conturi şi
bilanţul contabil.
Să explice însemnătatea legăturii reciproce dintre
conturi şi bilanţul contabil.
A determina rolul Planului de conturi contabile
unic pentru reflectarea operaţiunilor economice
ale agentului economic.
Să descrie structura Planului de conturi
contabile.
Să clasifice conturile contabile.
Să descrie modul de simbolizare a conturilor
contabile.

Subiectul 5.Schema generală a contabilităţii principalelor operaţii economice


Obiective Unităţi de conţinut
Să determine consumurile suportate de entitate în Noţiunea de evidenţă a procurării mijloacelor.
procesul procurării mijloacelor. Schema generală a evidenţei consumurilor de
Să determine conturile sintetice utilizate pentru producţie.
evidenţa mijloacelor procurate. Modul de contabilizare a cheltuielilor şi
Să descrie metodica de reflectare a operaţiunilor veniturilor, şi de determinare a rezultatului
economice de bază privind procurarea financiar.
mijloacelor.

Să descrie procesului de producţie al entităţii.


Să clasifice conturile sintetice utilizate pentru
evidenţa consumurilor activităţii de bază şi
auxiliare, precum şi a costurilor indirecte de
producţie.
Să descrie modul de reflectare în conturi a
producţiei în curs de execuţie, consumurilor
perioadei de gestiune şi a fabricării producţiei.
Să determine conturile sintetice utilizate pentru
evidenţa cheltuielilor şi veniturilor.
Să descrie metodica de reflectare în conturi a
cheltuielilor şi veniturilor, de determinare a
profitului net şi a modului de contabilizare a
acestora.

10
Subiectul 6. Evaluarea şi clasificarea – procedee ale metodei contabilităţii

Obiective Unităţi de conţinut


Să enumere tipurile de etaloane utilizate în Etaloane contabile.
contabilitate. Metode de evaluare utilizate în contabilitate.
Să determine însemnătatea evaluării pentru Calculaţia – metodă a evaluării.
reflectarea generalizată a mijloacelor şi surselor
de formare a acestora.
Să descrie metodele de evaluare a mijloacelor la
întrarea în entitate.
Să descrie metodele de evaluare a mijloacelor în
contabilitatea curentă.
Să descrie metodele de evaluare a mijloacelor în
bilanţul contabil.
Să descrie metodele de evaluare a mijloacelor la
ieşirea de la entitate.
Să demonstreze rolul calculaţiei în calcularea
costului, în studierea componenţei consumurilor
incluse în costul producţiei.
Să descrie examinarea procesului de calculare a
costului: raportarea pe obiecte de consumuri directe
şi indirecte, întocmirea calculaţiei costului de
fabricare şi unitar al producţiei.

Subiectul 7. Documentaţia ca procedeu al metodei contabilităţii

Obiective Unităţi de conţinut


Să determine rolul documentului ca putător de Noţiunea şi funcţiile documentelor.
bază al informaţiei. Clasificarea documentelor.
Să determine părţile componente ale Modul de completare şi clasificare a
documentului şi cerinţelor faţă de acesta. documentelor.
Să determine principiul de întocmire a Circulaţia documentelor
documentului în cazul aplicării metodei manuale Clasificarea registrelor contabile.
de prelucrare a informaţiei şi cu ajutorul tehnicii Tehnica înregistrărilor contabile.
electronice de calcul. Metode de corectare a greşelilor în contabilitate.
Să descrie criteriile de clasificare şi de raportare Esenţa formelor contabilităţii
a documentelor.
Să determine regulile şi cerinţele necesare pentru
asigurarea valorii juridice integrale a
documentelor.
Să descrie întocmirea şi utilizarea în activitatea
contabilă a documentelor şi proceselor de
prelucrare a acestora.
Să descrie etapele de mişcare a documentelor de
la momentul întocmirii până la predarea în
arhivă.
Să descrie clasificarea esenţei şi destinaţiei
registrelor contabile.
Să descrie tipurile registrelor contabile.
11
Să descrie construirea registrelor contabile.
Să descrie legăturile reciproce a registrelor
contabilităţii sintetice şi analitice.
Să determine regulile înregistrărilor contabile în
registre.
Să descrie metodele de corectare a greşelilor în
contabilitate.

Subiectul 8. Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate

Obiective Unităţi de conţinut


Să descrie inventarierea ca element al metodei Esenţa, însemnătatea şi tipurile inventarierii.
contabilităţii. Modul de efectuare a inventarierii.
Să determine rolul inventarierii în asigurarea Determinarea rezultatelor inventarierii şi
integrităţii bunurilor agenţilor economici. contabilitatea acestora.
Să expună tehnica efectuării inventarierii
diverselor tipuri de bunuri şi să întocmească
documentele corespunzătoare.
Să dezvăluie metodele de constatare a
rezultatelor inventarierii bunurilor.
Să determine metodele de reglementare a
discordanţelor depistate la efectuarea
inventarierii.
Să descrie reflectarea în conturi a operaţiunilor
care conţin rezultatele inventarierii diverselor
tipuri de bunuri.

Subiectul 9. Organizarea contabilităţii

Obiective Unităţi de conţinut


Să prezinte nomenclatorul actelor normative care Baza normativă a contabilităţii.
reglementează bazele juridice, economice şi Contabilitatea financiară şi managerială (de
organizatorice ale organizării şi ţinerii gestiune).
contabilităţii. Organizarea contabilităţii la întreprindere.
Să dezvăluie prevederile de bază conţinute în Politica de contabilitate.
actele normative care reglementează ţinerea Componenţa şi modul de pregătire şi prezentare
contabilităţii. a rapoartelor financiare.
Să descrie noţiunile de contabilitate financiară şi
managerială.
Să determine principiile conform cărora se
formează informaţia în contabilitatea financiară
şi managerială.
Să explice metodele de bază de organizare a
contabilităţii în condiţiile actuale.
Să determine modul de elaborare a politicii de
12
contabilitate.
Să clasifice componenţa rapoartelor financiare.

VI. LUCRUL INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESORI


Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de
d/o realizare
1. Esenţa şi funcţiile Studiu după manual Prezentarea referatelor conform
contabilităţii. Suport de curs Participarea la conferinţe graficului
Studiul bibliografiei stabilit
minimale indicate
Activitate specifică de
pregatire seminar
Pregătirea prezentării orale
2. Obiectul şi metoda Studiu după manual Prezentarea referatelor conform
de studiu a Suport de curs Analiza rezultatelor graficului
contabilităţii Studiul bibliografiei prezentate stabilit
minimale indicate
Activitate specifică de
pregatire seminar
Pregătirea prezentării orale
Pregătire teste, lucrări de
control
3. Bilanţul contabil – Studiu după manual Prezentarea referatelor conform
element de bază a Suport de curs Participarea la graficului
metodei Studiul bibliografiei conferinţe stabilit
contabilităţii. minimale indicate
Activitate specifică de Analiza rezultatelor
pregatire seminar prezentate
Pregătirea prezentării orale
Proiecte în grup
4. Sistemul de conturi Studiu după manual Prezentarea conform
şi dubla înregistrare Suport de curs rezultatelor graficului
Studiul bibliografiei Analiza rezultatelor stabilit
minimale indicate prezentate
Documentare suplimentara
în bibliotecă
Documentare pe internet
Studii de caz
Activitate specifică de
pregatire seminar
Pregătirea prezentării orale
5. Schema generală a Studiu după manual Prezentarea conform
contabilităţii Suport de curs rezultatelor graficului
principalelor Studiul bibliografiei Analiza rezultatelor stabilit
operaţii economice minimale indicate prezentate
Documentare suplimentara
în bibliotecă
Documentare pe internet
Activitate specifică de
pregatire seminar
Pregătirea prezentării orale
Pregătire teste, lucrări de
control
13
6. Evaluarea şi Studiu după manual Prezentarea conform
calcularea – Suport de curs rezultatelor graficului
procedee ale Studiul bibliografiei Analiza rezultatelor stabilit
metodei minimale indicate prezentate
contabilităţii Documentare suplimentara
în bibliotecă
Documentare pe internet
Studii de caz
Activitate specifică de
pregatire seminar
Pregătirea prezentării orale
Pregătire teste, lucrări de
control

Formele dominante de organizare a cursului preved utilizarea


Tehnologiile didactice metodelor de evaluare a cunoştinţelor în grup şi individual.
Predarea cursului se va face prin expunere cu utilizarea
mijloacelor tehnice, tabelelor şi exemplelor practice
Modalitatea evaluării finale Evaluarea finală a elevilor se va efectua sub formă de examen.

14
Modele de fişe de lucru

Exerciţiu 1. Clasificarea activelor şi pasivelor entităţii


Să se clasifice informaţia contabilă de mai jos în pasive şi active:
Nr. Elemente patrimoniale Active Pasive
1. Datoriile cumpărătorilor pentru mărfurile livrate
2. Datoriile privind asigurarea socială
3. Clădirea secţiei de producţie
4. Piese de schimb
5. Licenţă
6. Utilaj destinat montării
7. Datoria faţă de furnizor pentru mărfurile procurate, dar neachitate
8. Sume datorate bugetului
9. Avansuri acordate pe termen scurt
10. Acţiuni procurate pe un termen de 10 luni
11. Disponabilităţi băneşti la contul de decontare
12. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
13. Datorii faţă de fondul social
14. Obligaţii pe arendă pe termen lung
15 Obiecte de inventar
16. Cambii pe termen scurt primite
17. Acreditive
18. Computere
19. Avansuri pe termen scurt primite
20. Semifabricate din producţie proprie
21. Profit al perioadei de gestiune
22. Materie primă
23. Salarii neachitate lucrătorilor
24. Terenuri destinate comercializării
25. Capital retras
26. Credite bancare pe termen lung
27. Disponibilităţile băneşti di casierie
28. Subvenţii
29. Rezerve prevăzute de statut
30. Combustibil
31. Dreptul de autor
32. Producţie în curs de execuţie

Exerciţiu 2. Clasificarea activelor şi pasivelor entităţii


Combinatul de conserve nr.7, la 31,03,200_ dispunea de următoarele elemente patrimoniale:
Nr. Elemente patrimoniale Suma,lei
1 Rezerve prevăzute de legislaţie 16000
2 Credit bancar pe un termen de 6 luni 24000
3 Datoriile cumpărătorilor privind mărfurile livrate pe credit 41000
4 Mijloace băneşti la bancă 48000
5 Avansuri pe termen scurt primite 49000
6 Sucuri conservate 26000
7 Salarii calculate muncitorilor 23000
8 Capital social 105000
9 Fructe 6000
10 Profitul perioadei de gestiune 19000

15
11 Chiria neachitată de lucrători 6000
12 Automobile 160500
13 Gemuri 10000
14 Clădiri 280000
15 Utilaje de producţie 140660
16 Rezerve prevăzute de statut 20000
17 Datorii faţă de buget 15000
18 Uzura mijloacelor fixe 263000
19 Datorii faţă de furnizori 30660
20 Împrumuturi pe termen lung 153500
Se cere: Să se grupeze elementele patrimoniale în active şi pasive şi cadrul lor pe grupe.

Exerciţiu 3. Clasificarea activelor şi pasivelor entităţii


Firma ,,Triada” , specializată în comercializarea mărfurilor cu ridicata, dispune de următoarele
elemente patrimoniale la data 31.12.200_:
Elementele patrimoniale ale firmei ,,Triada,,
Nr. Elemente patrimoniale Suma,
lei
1. Automobile 117000
2. Acţiuni pe termen scurt procurate de la S.A. ,,Gigant,, 1700
3. Datorii faţă de furnizori 67000
4. Cont valutar 83000
5. Benzină 4300
6. Motorină 5600
7. Piese de schimb 1800
8. Rezerve prevăzute de legislaţie 6150
9. Utilaj comercial 230000
10. Mărfuri la depozit 40800
11. Terenuri 89000
12. Capital social 100000
13. Ambalaje 9200
14. Cont curent 46000
15. Clădiri 400000
16. Amortizarea mijloacelor fixe 180000
17. Datoriile cumpărătorilor pentru mărfurile livrate 60000
18. Datorii faţă de personal pentru retribuire muncii 19700
19. Credite bancare pe termen lung 480550
20. Portofoliu perioadei de gestiune 9400
21. Datorii faţă de buget 55000
22. Împrumuturi pe termen scurt 170600
Se cere:
a) Să se grupeze elementele patrimoniale în active şi pasive;
b) Să se grupeze elementele patrimoniale în cadrul activului şi pasivului conform conţinutului
economic.

Exerciţiu 4. Componenţa şi clasificarea activelor


Să se selecteze din elementele de mai jos componentele activelor nemateriale şi să se determine
valoarea totală a acestora (lei):
 Hîrtii de valoare - 4000
 Resurse naturale – 12000
 Licenţă – 4000
16
 Mijloace fixe – 20000
 Capital social – 25000
 Brevete – 35000
 Drept de autor – 25000
 Programe informatice – 6800
 Materiale 4500
 Cheltuieli de constituire – 3500
 Mărfuri – 16000
 Mijloace băneşti – 45368
Exerciţiu 5. Componenţa şi clasificarea activelor
Să se selecteze din elementele de mai jos componentele imobilizări corporale şi să se determine
valoarea totală a acestora (lei) :
 Investiţii financiare pe termen lung - 8700
 Mijloace fixe - 36000
 Credite bancare pe termen lung - 20000
 Materiale – 16000
 Terenuri – 10000
 Creanţe pe termen lung – 25000
 Produse finite – 12000
 Clădiri – 25000
 Împrumuturi pe termen lung – 12450
 Imobilizări corporale – 456790
 Mijloace băneşti – 45678
Exerciţiu 6. Componenta si clasificarea activelor.
Să se calculeze din elementele de mai jos componentele activelor curente şi să se determine valoarea
totală a acestora (lei):
 profit net – 7000
 capital propriu – 20000
 materie primă – 12000
 creanţe pe termen scurt ale cumpărătorilor – 25000
 mijloace fixe – 120000
 avans pe termen scurt acordat – 45000
 avans pe termen scurt primit – 35000
 imobilizări necorporale – 4000
 rezerve – 4500
 produse finite – 10700
 mijloace băneşti – 38000
 împrumuturi pe termen scurt – 6000
 investiţii pe termen scurt – 56467
Exerciţiu 7. Componenţa şi clasificarea pasivelor.
Să se selecteze din elementele de mai jos componentele capitalului propriu şi să se determine valoarea
totală a acestuia (lei):
 mijloace fixe – 30000
 investiţii financiare – 10000
 capital retras – 2000
 profit nerepartizat – 5000
 capital secundar – 2000
 imobilizări necorporale – 5000
 mijloace băneşti – 7000
 mărfuri – 15000
 credit bancar pe termen lung – 10000
 capital social – 40000
 alte rezerve – 4500
 capital nevărsat – 6800
17
Exerciţiu 8. Componenţa cheltuielilor peraţionale.
Reieşind din datele de mai jos să se selecteze cheltuielile operaţionale şi să se precizeze suma acestora
(lei):
 costul vînzărilor – 20000
 cheltuielei de salarizare a aparatului de conducere – 3000
 cheltuieli de reclamă – 2000
 cheltuieli legate de scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe – 1500
 cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar – 1000
 cheltuieli privind arenda pe termen lung a mijloacelor fixe - 25000
 cheltuieli privind energia electrică consumată pentru necesitaţile generale ale entităţii –
4000
 cheltuieli privind ieşirea imobilizări necorporale – 5670
Variante de răspuns:
a)34000
b)29000
c)54000
d)24000
e)36260

Exerciţiu 9. Clasificarea veniturilor pe tipuri de activităţi.


Să se clasifice veniturile de mai jos în venituri operaţionale şi neoperaţionale şi în cadrul lor pe grupe
de venituri:
1. Venituri din arenda curentă
2. Venituri din vînzarea materiei prime
3. Venituri obţinute din recuperarea daunei materiale pentru lipsuri de mărfuri
4. Venituri din diferenţe favorabile de curs valutar
5. Venituri din vinzarea produselor
6. Venituri din primirea unui mijloc fix cu titlu gratuit
7. Venituri din arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung
8. Valoarea materialelor constatate plus la inventariere
9. Venituri din vînzarea investiţiilor pe termen lung
10. Venituri din amenzi, penalităţi
11. Venituri din dividente
12. Venituri din realizarea obiectelor de inventar
13. Venituri din redevenţe
14. Venituri din dobînzi
15. Venituri din vînzarea brevetelor
16. Venituri din prestarea serviciilor
17. Valoarea mijloacelor fixe constante plus la inventariere
18. Venituri din vînzarea mărfurilor
19. Venituri din vînzarea producţiei neterminate
20. Compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţi naturale.
Exerciţiu 10. Clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi.
Să se clasifice cheltuielile de mai jos în cheltuieli operaţionale si neoperaţionale şi în cadrul lor pe
grupe de cheltuieli:
1. Cheltuieli privind paza obiectelor administrativ-gospodaresşti
2. Materiale folosite pentru ambalarea produselor finite
3. Pierderi provocate de perturbari politice
4. Amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie comercială
5. Cheltuieli de studiere a pieţelor de desfacere
6. Lipsuri de mijloace fixe constante cu ocazia inventarierii
7. Cheltuieli privind deplasările inginerului-şef
8. Cheltuieli aferente serviciilor poştale şi telefonice
18
9. Salariile calculate departamentului juridic
10. Calcularea impoyitului pentru amenajarea teritoriului
11. Lipsuri de mijloace băneşti constante cu ocazia inventarierii
12. Amortizarea licenţelor cu destinaţie generală şi administrativă
13. Cheltuieli legate de încălzirea biroului administraţiei
14. Costul serviciilor prestate
15. Salariul calculat muncitorilor ocupaţi cu demontarea mijloacelor fixe
16. Valoarea de bilanţ a mărfurilor vîndute
17. Cheltuieli privind datoriile dubioase
18. Impozit pe imobil
19. Cheltuieli privind reparaţiile garantate şi deservirile cu garanţie
20. Cheltuieli de ambalare a mărfurilor
21. Cheltuieli privind protecţia muncii
22. Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie comercială
23. Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare
24. Salarii calculate vînzărilor
25. Cheltuieli de reprezentare
26. Cheltuieli privind reducerea preţurilor la mărfuri
27. Cheltuieli legate de reparaţia curentă a clădirii depozitului central.

Exerciţiu 11. Structura bilanţului contabil


Precizaţi care este mărimea activelor pe termen lung (lei):
1. Capital propriu – 100000
2. Active curente – 180000
3. Datorii pe termen lung – 20000
4. Datorii pe termen scurt – 170000

Variante de răspuns :
a. 90000
b. 400000
c. 110000
d. 130000

Exerciţiu 12. Structura bilantului contabil


Precizaţi care este mărimea capitalului propriu, dacă dispunem de urmatoarele date (lei):
1. Active curente – 100000
2. Datorii pe termen lung – 90000
3. Datorii pe termen scurt – 70000
4. Active pe termen lung – 150000

Variante de răspuns :
a. 160000
b. 410000
c. 90000
d. 310000

Exerciţiu 13. Conţinutul şi structura bilanţului


Firma “FWY” S.A. produce şi comercializează produse cosmetice. Ea dispunea la 31 decembrie 200_
de următoarele elemente patrimoniale:
Elemente patrimoniale ale firmei “FWY”
Nr. Elemente patrimoniale Suma, lei
1. Credite bancare pe termen lung 175000

19
2. Săpun 30000
3. Mijloace băneşti la contul curent 99000
4. Utilaj de producţie 412000
5. Investiţii financiare pe termen scurt 15000
6. Capital social 163000
7. Licenţe 12000
8. Salarii calculate muncitorilor 45000
9. Parfum 13500
10. Rezerve prevăzute de statut 36000
11 Ambalaje 7500
12. Datorii faţă de furnizori privind materia primă aprovizionată 92500
13. Deodorante 19000
14. Profitul perioadei de gestiune 10500
15. Datorii faţă de buget 32500
16. Amortizarea licenţei 3500
17. Credite bancare pe termen scurt 50000
18. Creanţe ale cumpărătorilor 25000
19. Datorii faţă de Fondul Social 5000
20. Amortizarea mijloacelor fixe 20000
Se cere: Să se grupeze elementele patrimoniale de mai sus în active şi pasive şi să se întocmească
bilanţul contabil pe grupe

Exerciţiu 14. Conţinutul şi structura bilanţului


La 30 iunie 200_ S.R.L. “Trandafir” dispunea de următoarele elemente patrimoniale:
Elementele patrimoniale ale S.R.L. “Trandafir”
Nr. Elemente patrimoniale Suma, lei
1. Credite bancare pe termen lung 621600
2. Avansuri acordate pe termen scurt 32500
3. Mijloace de transport 202690
4. Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate 5290
5. Clădiri 1534500
6. Capital social 452300
7. Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale 356010
8. Semifabricate cumpărate 17820
9. Mărfuri 9540
10. Datorii privind asigurările sociale 15070
11. Licenţe 17110
12. Amortizarea mijloacelor fixe 625690
13. Produse finite 261000
14. Cont curent 69280
15. Materiale 9900
16. Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale 82100
17. Amortizarea imobilizărilor 20200
18. Rez. Prev.de lege 85250
19. Utilaj destinat montării 47920
20. Profitul perioadei de gestiune 85590
21. Reserve prevăzute de statut 36700
22. Terenuri cu construcţii 308550
23. Programe informatice 3200
24. Casa 360
25. Cont curent în valută străină 8190
26. Conturi speciale 1900
27. Împrumuturi pe termen scurt 208000
20
28. Datorii faţă de personal privind alte operaţii 27760
29. Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi 22800
30. Obiecte de inventar 19000
31. Materie primă 28000
32. Producţie în curs de execuţie 6060
33. Capital suplimentar 93190
34. Uzura obiectelor de inventar 15050

Se cere: Să se întocmească bilanţul contabil ( pe capitole) al S.R.L. “Trandafir” pentru trimestrul II al


anului 200_

Exerciţiu 15. Modificările bilanţiere sub influenţa operaţiilor economice


Să se indice tipurile modificărilor bilanţiere sub influenţa următoarelor operaţii economice:

Nr. op. Conţinutul operaţiei economice Tipul


modificării
bilanţiere
1. Din contul curent se rambursează un credit bancar;
2. De la furnizori s-au procurat materiale, cu achitare ulterioară;
3. S-au procurat acţiuni cu achitarea în numerar;
4. Acoperirea pierderilor din contul rezervelor;
5. Achitarea datoriei faţă de salariaţi;
6. Majorarea capitalului statutar din contul profitului;
7. În casierie s-au primit mijloace băneşti din contul curent;
8. În contul curent în valută srăină s-a obţinut un credit bancar;
9. Din contul de decontare s-a achitat datoria faţă de buget;
10. S-a procurat un mijloc fix, achitîndu-se prin acreditiv;
11. Din casiere se acordă avans delegatului;
12. La contul curent se înregistrează mijloacele baneşti aflate în
expediţie;
13. Din contul valutar se achită datoria faţă de un furnizor străin;
14. Se achită datoria faţă de furnizor din contul unui împrumut pe
termen scurt;
15. La contul curent se înregistrează avansul primit de la cumparatori;
16. Crearea rezervelor din contul profitului;
17. Din salariul angajaţilor se reţine impozitul pe venit;
18. Se deschide un acreditiv din contul unui credit bancar;
19. Din contul curent se acordă un avans furnizorilor;
20. Procurarea mărfurilor cu achitarea din contul curent.

Exerciţiu 16. Modificările bilanţiere sub influenţa operaţiilor economice


Să se analizeze sensul modificărilor bilanţiere şi modificarea valutei bilanţului, în rezultatul
operaţiilor economice, dacă totalul bilanţului la 31.12.200_ constituia 700600 lei:

Operatiile economice si influenta lor asupra bilantului contabil


Nr. Continutul operatiei Suma, Influenta asupra Total bilant
op. lei Activulu Pasivului dupa fiecare
i (+;-) (+;-) operatie
1 Din contul curent s-au ridicat bani in 20000
numerar
2 Din casiere s-a achitat salariul 19800
21
3 La contul curent se încaseaza 28786
creantele clientilor
4 Din contul curent se achita datoria 34687
faţă de buget
5 Se accepta factura furnizorilor pentru 45678
materialele primite
6 Se achită datoria faţă de Fondul 889
Social
7 Imprumutul pe termen lung, existent 25470
anterior, se trece in categoria
imprumuturilor pe termen scurt
8 Din salariul lucratorilor se retine 6% 8062
în Fondul de Pensii
9 Din contul current în valută străină se 8000
ramburseaza o parte a împrumutului
pe termen scurt

Exerciţiu 17. Tipurile conturilor contabile


Grupati conturile în următoarele categorii:
1. conturi de bilanţ (conturi de activ si conturi de pasiv).
2. conturi de rezultate (conturi de activ si conturi de pasiv).

Nr Conturi De bilant De rezultate


Activ Pasiv Activ Pasiv
1. 216 “Produse”
2. 123 ”Mijloace fixe”
3. 711 ”Costul vinzarilor”
4. 322 ”Rezerve stabilite de statut “
5. 217 ”Mărfuri”
6. 411 ”Credite bancare pe termen lung”
7. 311 ”Capital social
8. 521 ”Datorii comerciale “
9. 333 ”Profit net (pierdere) a perioadei de gestiune”
10. 211 ”Materiale”
11. 523 ”Avansari pe termen scurt primate “
12. 124 ”Amortizarea mijloacelor fixe”
13. 722 ”Cheltuieli ale activitatii financiare “
14. 531 ”Datorii fata de personal pivind retribuirea
muncii “
15. 611 ”Venituri din vinzari”
16. 213 ”Obiecte de mica valoare si scurta durata”
17. 214 ”Amortizarea obiectelor de mica valoare si
scurta durata”
18. 125 ”Resursele naturale”
19. 242 ”Cont curent”
20. 723 ”Pierderi exceptionale”
21. 621 ”Venituri din activitatea de investitii”
22. 122 ”Terenuri “
23. 141 ”Investitii pe teren lung in parţi neafiliate”
24. 712 ”Cheltuieli comerciale”
25. 534 ”Datorii privind decontarile cu bugetul”
26. 413 ”Imprumuturi pe termen lung”
27. 622 ”Venituri din activitatea financiare”
22
28. 221 ”Creante comerciale”
29. 533 ”Datorii privind asigurarile sociale“
30. 721 ”Cheltuieli ale activitatii de investitii”

Exerciţiu 18. Modul de functionare a conturilor


Să se indice denumirea contului şi să se completeze sumele ce lipsesc.

Simbolul Denumirea contului Sold initial Rulaj Sold final


contului Dt Ct
523 5 000 9 000 6 000
211 2 000 3 500 7 000
311 25 000 7 000 9 000
217 12 000 14 500 18 000
411 15 000 17 300 12 600
242 12 000 5 800 7 900
226 1 600 2 000 1 800
311 25 000 7 000 9 000
216 22 000 18 000 0
531 15 000 6 000 9 000
534 25 000 19 000 23 000

Exerciţiu 19. Modul de funcţionare a conturilor

Sa se indice unde se vor înscrie următoarele modificări: în debitul sau în creditul conturilor respective.

Conţinutul modificărilor Contul Debit Credit


Nr.
1. Intrarea mijloacelor fixe la entitate
2. Creşterea creanţelor comerciale
3. Creşterea capitalului social
4. Calculul amortizării mijloacelor fixe
5. Diminuerea datoriei fata de buget
6. Ieşirea mijloacelor baneşti de la entitate
7. Incasarea creanţelor
8. Incasarea mijloacelor baneşti
9. Diminuarea rezervelor prevazute de statut
10. Creşterea datoriei faţă de personal
11. Ieşirea mărfurilor
12. Micsorarea capitalului social
13. Iesirea mijloacelor fixe
14. Calculul amortizării imobilizărilor necorporale
15. Intratea materialelor
16. Majorarea rezervelor prevazute de legislatie
17. Repartizarea profitului
18. Obţinerea produselor finite
19. Majorarea rezervei privind datoriile dubioase
20. Majorarea capitalului retras
21. Inregistrarea veniturilor din vinzari
22. Colectarea consumurilor de producţie
23. Calculul datoriei faţă de buget
24. Majorarea stocului de materie primă
25. Diminuarea stocului de produse finite

23
Exerciţiu 20. Formule contabile

Sa se completeze jurnalul inregistrării cronologice a operaţiilor economice pentru luna curentă.

Jurnalul înregistrătii cronolagice a operaţiilor economice

Nr. Conţinutul operaţiei economice Suma, Corespondenţa


op. lei conturilor
Debit Credit
1 2 3 4 5
1. S-au primit materiale de la furnizori şi urmează a 40000
fi achitate
2. Din contul curent se rambursează creditul pe 50000
termen scurt
3. Se procură rechizite de birou cu achitare în 210
numerar
4. Din casierie se eliberează numerar unui titular de 200
avans
5. La contul valutar s-a înregistrat suma unui credit 300000
bancar pe termen scurt
6. Din contul curent se achită datoria faţă de buget 4300
7. La contul curent s-au încasat creanţele 60000
cumpărătorilor
8. S-a primit numerar de la bancă 4000
9. Din contul unui credit bancar pe termen scrut a 50000
fost deschis un acreditiv
10. S-au cumpărat acţiuni pe termen scurt cu 3000
achitare din contul curent
11 Din contul curent se eliberează un avans 26000
furnizorilor

Din contul curent s-a achitat datoria faţă de 498050


12 furnizori

Din contul curente s-a achitat datoria faţă de 498050


furnizori

13. S-a primit la contul curent un credit bancar pe 1500000


termen lung

14. S-a procurat un teren cu achitare ulterioară 98000

15. La contul curent s-a primit un avans de la 59600


cumpărători

16. Din casierie s-a achitat salariul 6300

17. Titularul de avans rambursează în casierie suma 85


avansului neutilizat

18. Din contul rezervelor prevăzute de stat s-a 12000


majorat capitalul statului

24
19. S-au consumat materiale la fabricarea producţiei 6800
de bază

20 S-au calculat salariile muncitorilor ocupaţi cu 185000


fabricarea producţiei de bază

21. S-au calculat CAS aferente salariilor ?


muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei de
bază

22. S-a calculat amortizarea mijloacelor fixe cu 5420


destinaţie generală gospodărească

23. Se reflectă costul efectiv a produselor fabricate 45000

24. De la angajatul Guţu s-a încasat în numerar 450


contravaloarea pagubei stabilite cu ocazia
inventarierii

25. Din contul unui credit bancar pe termen lung s-a 85000
achitat datoria faţă de furnizori

Exerciţiu 21. Formele contabilitaţii şi tipurile acestora


Să se contabilizeze operaţiile economice ce urmează în 2 moduri:
a)prin formele contabile simple,
b) printr-o formulă contabilă compusă.
1)Din contul curent se virează 76000 lei dintre care bughetul – 45000 lei, iar 31000 lei în Fondul
Social;
2)Din casieria entităţii sa achită salariu 18300 lei şi se elibereaza unui titular de avans 380 lei;
3)Se achită datoria faţă de de furnizori:25000 lei din contul curent, 15000 lei din contul unui
acreditiv şi 27000 lei din contul unui credit bancar pe termen scurt;
4)Profitul perioadei de gestiune se foloseşte pentru:majorarea capitalului capitalului statutar -
178000 lei, majorarea rezervelor prevazute de statut-5600 şi pentru formarea altor rezerve -6200 lei;
5)Conform facturii se primesc de la furnizori măarfuri în valoare de 24000 lei, TVA (20%)-
48000 lei, total factorii 28800 lei;
6)În contul curent se încasează 52600 lei, dintre care 36000 lei reprezintă datoriile cumpărăturilor,
iar 16600 sînt avansuri primite de la cumpărători;
7)Se cumpără 250 de acţiuni pe termen de 6 luni ale entitîţiii”X” cu preţ unitar de 5,40 lei şi 130 de
acţiuni pe termen de 3 ani ale entităţii „Z” cu preţ de 8.30 lei; achitarea se face din contul curent;
8)Din salariul personalului în mărimi de 250900 lei se reţine impozitul pe venit -7+%, 16% în
fondul de pensii, 1% cotizaţii sindicale si 456 lei pentru asigurarea medicală benevolă;
9)S-a calculat salariul: muncitorilor din producţia de bază -26000 lei şi personalul administrativ al
entităţii – 13500 lei;
10)Din contul rezervelor prevăzite de statut se majorează capitalului statului 5800 lei şi se acopera
pierderea perioadei de gestiune precedente – 4500 lei;
11)Din depozitul entităţii s-au eliberat materiale pentru:
a) în secţia de bază pentru fabricarea producţiei – 6780 lei;
b) pentru necesităţile secţiei auxiliare – 900 lei;
c)pentru necesităţiţe administrative ale entităţii – 3500 lei.

25
Exerciţiu 22. Formule contabile şi modul de funţtionare a conturilor
În baza operaţiilor economice de mai jos să se întocmească formulele contabile respective şi să se
determine soldul final al mijloacelor bănesti la contul curent.
Existent la contul curent la 01.01.2002-243466 lei.
În timpul lunii ianurarie s-au efectuat următoarele operaţii economice:
1. La contul curent s-au înregistrat sume din achitarea oreanţelor cumpărăturilor - 143545 lei;
2. S-au primit mijloace bănesti din casierie - 68665 lei;
3. Din contul curent s-au transferat în achitarea datoriei faţă de S.A.”Bucuria” - 233658 lei;
4. La contul curent s-au înregistrat mijloace acreditivului neutilizat - 244566 lei;
5. De la contul curent s-a ridicat în numerar pentru achitarea salariului şi altor cheltuieli gospodăreşti -
97654 lei;
6. La contul curent s-au înregistrat mijloacele băneşti aflate în expedţie - 32467 lei;
7. La contul curent s-a primit de la cumpărător un avans pe termen lung - 50000 lei;
8. S-a cumpărat valută străină în scopul achitării datoriior faţă de furnizorii de peste hotare - 252000
lei;
9. S-au cumpărat obligaţiuni emise de altă entitate pe un termen de 6 luni - 16500;

Exerciţiu 23. Conturile sintetice şi analitice; legătura reciprocă dintre ele


Soldul iniţial al contului 211”Materiale” constituia 18700 lei, inclusiv:
Zahăr-1000 kg la preţul de 5,50 lei/kg

Cacao-300 kg la preţul de 45 lei/kg


În timpul luni s-au înregistrat următoarele operaţii:
1) S-au primit de la furnizori:
Zahăr-300 kg cu preţul unitar de 5,50 lei/kg
Cacao-90 kg cu preţul unitar de 43,50 lei/kg
2) S-au consumat în activitatea de bază:
Zahăr-375 kg cu preţul unitar de 5,20 lei/kg
Cacao-300 kg cu preţul unitar de 45 lei/kg
3) S-au primit de la furnizori:
Zahăr-200 kg cu preţul unitar de 5,30 lei/kg
Cacao-60 kg cu preţul unitar de 44,50 lei/kg
4) S-au consumat în activitatea de bază:
Zahăr-425 kg cu preţul unitar de 5,20 lei/kg
Cacao-40 kg cu preţul unitar de 43,50 lei/kg
Se cere:
a) Să se întocmească formulele de contabile respective;

26
b) Să se deschidă conturile analitice şi contul sintetic”Materiale” şi de înregistrat în ele operaţiile
economice;
c) Să se întocmească balanţa de verificare a conturilor analitice.

Schema conturilor analitice.


Debit (Intrari) 211/ZAHAR Credit(Iesiri)
Nr.op Cantitatea, Preţul,lei Valoarea,lei Nr.op Cantitatea,kg Preţul,lei Valoarea,lei
kg
Si
1) 2)
3) 4)
RD RC
SF
Debit (Intrari) 211/CACAO Credit(Iesiri)
Nr.op Cantitatea, Preţul,lei Valoarea,lei Nr.op Cantitatea,kg Preţul,lei Valoarea,lei
Kg
Si
1) 2)
3) 4)
RD RC
SF
Debit 211”Materiale” Credit
Sold initial
1) 2)
Schema 3) 4) balanţei de verificare
a Rulaj debitor Rulaj creditor conturilor analitice
Materiale Unit.de
Sold final Sold iniţial Rulaj Sold final
masuraă
C P V Debitor Creditor C P V
C P V C P V
Zahar
Cacao
Total * * * * * * * * *
Unde: C-cantitatea; P-pret; V-valoarea

Exerciţiu 24. Conturile sintetice si analitice; legatura reciprocă dintre ele

La firma “Ritm” la începutul lunii aprilie se aflau în stoc:


Materialul A-450 bucăţi a cîte 25 lei bucata
Materialul B-230 kg a cîte 17 lei/kg
In cursul lunii au avut loc urmatoarele operaţii:
La 04.04 s-au eliberat în producţie:
Materialul A-230 bucăţi a cîte 25lei bucata
Materialul B-120 kg a cîte 17lei/kg
La 12.04 s-au primit de la furnizori.
Materialul A-280 bucăţi a cîte 25 lei bucata
Materialul B-190kg a cîte 17lei/kg
La 27.04 s-au eliberat în productie:
Materialul A-300 bucăţi a cîte 25lei bucata
Materialul B-170 kg a cîte 17lei/kg
Se cere:
a) Să se întocmească formulele contabile respective;

27
b) Să se deschidă conturile analitice şi contul sintetic “Materiale” şi de înregistrat în ele operaţiile
economice;
c) Să se întocmeasca balanţa de verificare a conturilor analitice.

Exerciţiu 25. Legătura dintre conturi şi bilanţ

La 01.06.200 entitatea ‘AZ’ dispunea de urmatoarele elemente patrimoniale:


Nr. Elementele patrimoniale Suma,lei
1 Cont curent 85000
2 Datorii fata de furnizori 30500
3 Mijloace fixe 230000
4 Avansuri acordate 60800
5 Reserve prevazute de legislaţie 8000
6 Capital social 55000
7 Datorii fata de salariaţi 15000
8 Mărfuri 40000
9 Amortizarea mijloacelor fixe 67300
10 Credit bancar pe termen lung 260000
Pe parcursul lunii iunie au avut loc urmatoarele operaţii economice:
1. De la furnizori s-au procurat mărfuri cu achitarea ulterioară-15000lei
2. Din contul curent s-a transferat în casă-7000 lei
3. Din casă s-a platit salariul-6500lei
4. S-a procurat un mijloc fix achitîndu-se din contul curent-65000lei.

Se cere:
a) Să se întocmească bilanţul la 01.06.200_;
b) Să se întocmeasca Jurnalul înregistrărilor cronologice a operaţiilor economice, indicînd
corespondenţa conturilor;
c) Să se deschidă conturile, înregistrînd în ele soldurile iniţiale, sumele operaţiilor economice, să
se calculeze rulajele şi soldurile finale;
d) Să se întocmească balanţa de verificare şi bilanţul contabil la finele lunii iunie.

Exerciţiu 26. Legatura dintre conturi si bilant

La 01.05.200 S.A. ’‘ZW’’ dispunea de urmatoarele elemente patrimoniale


Nr. Elemente patrimoniale Suma,lei
1 Cont curent
2 Capital social
3 Profit al perioadei de gestiune
4 Materiale
5 Imobilizări necorporale
6 Amortizarea imobilizărilor necorporale
7 Datorii fata de buget
8 Datorii fata de furnizori
9 Datorii fata de furnizori creante fata de cumparatori
Pe parcursul lunii iunie au avut loc următoarele operaţii economice:
1. În contul current s-au încasat o parte din creanţele cumpărătorilor-12000lei.
2. În contul curent s-a primit un împrumut pe termen scurt-45000lei.
3. De la furnizori s-au primit materiale cu achitarea ulterioară-16000lei.
4. Din contul curent s-au trasferat în buget-6000lei

Se cere:

28
a) Să se întocmească bilanţul la 01.05.200_;
b) Să se întocmească Jurnalul înregistrărilor cronologice a operaţiunilor economice, indicând
corespondenţa conturilor;
c) Să se deschidă conturile, înregistrînd în ele soldurile iniţiale, sumele operaţiunilor economice,
să se calculeze rulajele şi soldurile finale;
d) Să se întocmească balanţa de verificare şi bilanţul contabil la 31.05.200_.

Exerciţiu 27. Legătura dintre conturi şi bilanţ.

La 01.04. 200_ firma “Y” dispunea de următoarele elemente patrimoniale :


Nr. Elemente patrimoniale Suma,Lei
1 Avansuri acordate 12000
2 Materie primă 17000
3 Cont curent 75000
4 Casa 700
5 Datorii faţă de furnizori 12000
6 Datorii faţă de salariaţi 19700
7 Produse finite 28300
8 Cont curent în valută străină 25000
9 Capital social 35300
10 Credit bancar pe termen scurt 91000

În cursul lunii aprilie au avut loc următoarele operaţii:


1. Din contul curent se plăteşte un avans furnizorillor – 7000 lei.
2. La contul curent se înregistrează suma obţinută din realizarea valutei – 12500 lei.
3. De la furnizori se procură materie primă cu achitarea ulterioară – 25000 lei.
4. În contul curent se primeşte un credit bancar pe termen lung – 125000 lei.
Se cere :
a) Să se întocmească bilanţul la 01.04.200_;
b) Să se întocmească Jurnalul înregistrărilor cronologice a operaţiilor economice, indicînd
corespondenţa conturilor;
c) Să se deschidă conturile, înregistrînd în ele soldurile iniţiale, sumele operaţiilor economice, să
se calculeze rulajele şi soldurile finale;
d) Să întocmească balanţa de verificare şi bilanţul contabil la 30.04.200_.
Exerciţiu 28. Legătura dintre conturi şi bilanţ

La întreprinderea “Tadermark ” la 01.01.200_ existau următoarele elemente patrimoniale :


Nr. Elemente patrimoniale Suma,Lei
1 Mijloace fixe, la valoare iniţială 133247
2 Amortizarea mijloacelor fixe 39946
3 Capital social 188430
4 Mijloace bănesti , inclusive:
a) În numerar 1260
b) Disponibil bancar :
- cont curent 724232
-cont curent în valută străină 122316
5 Credite bancare pe termen scurt 256000
6 Creanţele cumpărătorilor 218165
7 Imobilizări corporale 18283
8 Rezerve prevăzute de legislaţie 13672
9 Capital suplimentar 80000

29
10 Credite bancar pe termen lung 300000
11 Mărfuri 32000
12 Profitul perioadei de gestiune 33000
13 Datorii faţă de :
a) Furnizori 23000
b) Personal privind retribuirea muncii 48265
c) Faţă de buget 60190

În timpul lunii ianuarie s-au inregistrat următoarele operaţiuni economice :


1. De la bancă s-au primit în casierie 52000 lei .
2. Conform listelor de plată s-a achitat datoria fată de personal în suma totală.
3. Din casierie s-a eliberat un avans unui delegate – 3000 lei
4. Conform procesului verbal s-a dat în explotarea cladirea depozitului în valoare de 18283 lei;
5. De la furnizori s-au cumpărat mărfuri în valoare de 17645 lei , TVA – 20%; cu achitare
ulterioară.
Se cere:
a) Să se întocmească bilanţului iniţial şi să se deschidă conturile, înregistrînd soldurile
iniţiale;
b) Să se întocmească formulele contabile şi să se înregistreze în conturi;
c) Să se calculeze rulajele şi soldurile finale să se întocmească balanţa de verificare şi
bilanţul la sfirşitul lunii.
Exerciţiu 29. Legătura dintre conturi şi bilanţ
Date privind existenţa patrimoniului la 1.10.200_ la S.A. “Vatra”
Nr. Elemente patrimoniale Suma,Lei
1 Mijloace fixe 195000
2 Capital social 179000
3 Profit al perioadei de gestiune 34000
4 Investiţii pe termen scurt 14000
5 Materiale 48000
6 Mărfuri 22000
7 Credite bancare pe termen lung 199000
8 Datorii fata de furnizori 25000
9 Produse finale 55000
10 Avansuri primate de la cumpărători 49000
11 Datoria cumpărătorilor pentru mărfurile livrate 69000
12 Casa 1000
13 Cont curent 178000
14 Datorii faţa de buget privind TVA 36000
15 Capital retras 58000
16 Datorii faţă de personal 60000
17 Amortizarea mijloacelor fixe 58000

Pe parcursul perioadei de gestiune au avut loc urmatoarele operaţii economice:


1) S-au primit materiale e de la furnizori – 30000 lei , TVA 20 %;
2) Din contul curent s-au ridicat bani în numerar – 12000 lei;
3) La contul curent s-a primit un credit bancar pe termen scurt - 125000 lei ;
4) Din casieria entităţii, conform documentelor de plată a fost achitată retribuţia salariaţiilor –
12500 lei ;
5) S-a calculat amortizarea mijloacelor fixe cu destinatie generală gospodarească – 5200 lei
5a) S-a consumat materie prima la fabricarea produsului - 7500 lei
5b) S-a calculat amortizarea MF productive - 5600 lei
5c) S-a calculat salariu muncitorilor - 7300 lei
30
5d) CAS la ac. salarii - 23 %
5e) S-a consumat energia pentru : a) iluminare – 1900 lei
b) tehnologii – 2100 lei
6) Cumparatorilor li s-au livrat produse finite, al caror cost efectiv constitue 19000 lei ,
valoearea de realizare fiind 26400 lei, inclusiv TVA.
Se cere:
a) Să se intocmeasca bilanţul la 01.10.200_;
b) Să se intocmeasca Jurnalul inregistrarilor cronologice a operatiilor economice, indicînd
corespondenţa conturilor;
c) Să se deschidă conturile înregistrînd în ele soldurile initiale, sumele operaţiilor
economice, sa se calculeze rulajele şi soldurile finale ;
d) Să se întocmească balanţa de verificare şi bilanţul final.
Nota:
La sfîrsitul lunii se compară sumele înregistrate în creditul conturilor de venituri cu sumele
înregistrate în debitul conturilor de cheltueli şi diferenţa (profit sau pierdere) se scrie în contul
333”Profit net (pierdere ) al perioadei de gestiune”, fără a întocmi formule contabile.

31
COLEGIUL FINANCIAR BANCAR
Aprobat
la şedinţa catedrei
,,Contabilitate şi Analiză Economică”
din „__” ________ 20__
Proces - verbal nr.__
Şef catedră,
Ciornîi R.____________
Magistru în econom.
TEST
VARIANTA _
Pentru examen la Bazele contabilităţii
Anul II
Elevul __________________ Grupa _______
Facultatea Contabilitate

Subiectul I. Mijloacele entităţii şi clasificarea acestora


I. La nivel de cunoaştere 3 p.
1.1. Descrieţi rolul mijloacelor entităţii în activitatea economică
II. La nivel de aplicare 5 p.
I.2. Clasificaţi mijloacele entităţii
III. La nivel de integrare 7 p.
1.3. Argumentaţi costul efectiv total şi unitar pentru fiecare material în parte, repartizaţi cota-parte a cheltuielilor de transport-
aprovizionare, aferente materialelor achiziţionate.
Pe parcursul lunii la S.A.”Greta” au avut loc următoarele operaţiuni economice:
1. Conform facturii, de la furnizorul „Delta” s-au primit şi depozitat:
- materialul „A” 5000 kg – la preţ 4 lei/kg;
- materialul „B” 3200 kg – la preţ 5 lei/kg.
2. Total TVA conform facturii (20%) - ?
3. Cheltuieli de transport-aprovizionare constau din:
a) cheltuieli de transport pînă la depozit (servicii externe), - 2300 lei
TVA – 20% - ?
b) cheltuieli pentru asigurarea în drum a materialelor procurate – 800 lei;
c) cheltuieli de deplasare legate de aprovizionare cu acordarea avansului – 550 lei;
d) salariul calculat muncitorilor pentru descărcarea materialelor – 400 lei;
e) contribuţiile la asigurarea socială aferente salariului calculat ?
f) calculul asigurării medicale obligatorii ?

Subiectul II. Sistemul de conturi contabile


II. La nivel de cunoaştere 3 p.
2.1. Definiţi noţiunea de conturi contabile
II. La nivel de cunoaştere 5 p.
2.2. Clasificaţi conturile contabile de activ şi de pasiv. Interdependenţa conturilor sintetice şi analitice
III. La nivel de integrare 7 p.
2.3. Argumentaţi determinarea soldul final al contului 242 ”Cont curent în valută naţională” şi înregistraţi operaţiunile economice
în cont.
Disponibilul de mijloace băneşti în bancă la S.R.L.”Universul” – 37000 lei.
În luna curentă au avut loc următoarele operaţiuni economice:
1. din disponibilul de la bancă s-a efectuat achitarea:
a) cu furnizorii – 9550 lei;
b) cu bugetul – 3500 lei;
2. din contul curent s-au ridicat bani în numerar pentru a achita salariile – 2500 lei;
3. s-a încasat în contul curent sumele primite de la cumpărători – 28100 lei;
4. s-a încasat de la client un avans pe termen scurt pentru mărfurile ce urmează a fi vîndute – 6000 lei;
5. din contul curent s-a transferat furnizorilor un avans pe termen scurt – 1000 lei;
6. a fost obţinut un împrumut pe termen de 5 luni – 4000 lei;
7. în contul curent s-au încasat mijloace băneşti din vînzarea valutei străine – 3000 lei.
Baremul de evaluare
Puncte Nota
6–8 5
9 – 11 6
12 – 18 7
19 – 25 8
26 – 28 9
29 – 30 10

” ” _______________201_ Examinator _______________

32
VII. BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ
I. Acte legislative şi normative
1.1. Legea contabilităţii nr 113-VIII din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.28 din 2007.
1.2. Standardele Naţionale de Contabilitate // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88 – 91
din 30 decembrie 1997.
1.3. Regulamentul privind inventarierea nr.30 din 5 martie 2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 35 – 38 din 29 martie 2001.
1.4. Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderii şi Normele
metodologice de utilizare a conturilor contabile // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 88 – 91 din 30 decembrie 1997.

II. Manuale, cărţi, broşuri:


2.1. Needless B.E., Anderson H.R., Caldwell J.C. Principiile de bază ale contabilităţii. Ediţia a V-
a // Chişinău, ARC, 2000.
2.2. Viorel Ţurcanu, Eudochia Bajerean Bazele contabilităţii // Chişinău, Tipografia Centrală,
2004.
2.3. Bojian O. Bazele contabilităţii. Bucureşti, 1997
2.4. Bazele contabilităţii agenţilor economici din România. Ediţia a IV. Editura Intelcredo Deva,
2001.
2.5. Bojian O. Contabilitatea întreăprinderilor. Bucureşti: Editura economică, 1999.
2.6. Chadwick L. Contabilitate de gestiune. Bucureşti: Teora. 1998.
2.7. Contabilitate financiară: Manual / Colectiv de autori: coordonator Alexandru Nederiţă.
Chişinău: ACAP, 1999. – 440 p.
2.8. Contabilitate managerială : Ghid practico-didactic / Colectiv de autori: coordonator
Alexandru Nederiţă. Chişinău: ACAP, 2000. – 264 p.

33

S-ar putea să vă placă și