Sunteți pe pagina 1din 2

S.A.

MOLDTELECOM

BILANȚUL
la data de 31.12.2018

Codul rândului La finele La finele perioadei


Nr. d/o Articolele bilanţului bilanțului contabil perioadei de de gestiune
(Forma nr.1) gestiune curente precedent
  ACTIV
  1. ACTIVE IMOBILIZATE
1.1 Imobilizări necorporale 10 547 111 037 623 017 140
1.2 Imobilizări corporale 040,030,020,090 4 579 182 740 4 685 670 491
1.3 Investiții financiare pe termen lung 070,080 2 042 475 2 042 475
1.4 Alte active imobilizate 100,120 264 045 154 214 572 211
  Total capitolul 1 130 5 392 381 406 5 525 302 318
   
  2. ACTIVE CIRCULANTE
2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale 140,160,180 85 860 985 79 409 023
2.2 Creanţe pe termen scurt 190,210,220,230,240 198 147 199 219 947 861
Investiți financiare curente în părți
2.3 270 10 514 265 12 357 944
neafiliate
Numerar și alte elemente de
2.4 250,260 15 855 910 3 635 614
numerar
2.5 Alte active circulante 290 126 219 985 107 642 742
  Total capitolul 2 300 436 598 343 422 993 184

  Total active 310 5 828 979 750 5 948 295 502


  PASIV
  3. CAPITAL PROPRIU
         
3.1 Capital social și suplimentar 320 984 193 950 984 193 950
3.2 Rezerve 330 3 270 879 606 3 266 695 503
Corecții ale rezultatelor anilor
3.3 340 2 655 850 x
precedenți
Profit nerepartizat (pierdere
3.4 350 52 574 910 60 722 388
neacoperită) al anilor precedenți
Profit net (pierderea) al anului de
3.5 360 59 010 783 x
gestiune
3.6 Alte elemente de capital propriu 380 30 362 042 30 362 042
  Total capitolul 3 390 4 399 677 141 4 341 973 883
  4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare 440 317 925 402 231 120 508
  Total capitolul 4 440 317 925 402 231 120 508
  5. DATORII CURENTE
5.1 Datorii financiare 450,460,530 456 463 436 597 924 403
5.2 Datorii comerciale 470,490 567 008 834 687 520 194
5.3 Alte datorii curente 500,510,520,540,560,570 87 904 937.37 89 756 515.19
  Total capitolul 5 580 1 111 377 207 1 375 201 112

  Total pasive 590 5 828 979 750 5 948 295 502


S.A. MOLDTELECOM

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE


de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Codul La finele perioadei La finele perioadei de


Nr. d/o Indicatori
rândului de gestiune curente gestiune precedente
1. Venituri din vânzări 10 1 700 312 455 1 770 840 051
2. Costul vânzărilor 20 1 390 763 265 1 468 076 046
3. Profitul brut (pierdere brută) 30 309 549 191 302 764 005
4. Alte venituri din activitatea operațională 40 68 136 601 63 840 068
5. Cheltuieli de distribuire 50 189 681 961 203 327 319
6. Cheltuieli administrative 60 58 318 530 66 742 559
7. Alte cheltuieli din activitatea operaţională 70 71 462 357 73 682 243
Rezultatul din activitatea
8. 80 58 222 944 22 851 952
operaţională:profit (pierdere)
Rezultatul din alte activități: profit
9. 90 21 337 367 56 554 780
(pierdere)
Profitul (pierderea) perioadei de raportare
10. 100 79 560 311 79 406 732
până la impozitare
Cheltuieli (economie) privind impozitul pe
11. 110 20 549 528 17 553 896
venit
12 Profitul net (pierderea netă) 120 59 010 783 61 852 836

S.A.”Moldtelecom” a înregistrat în 2018 venituri operaționale în mărime de 1 768,4 mln lei, ceea ce
constituie cu 3,6% mai puţin faţă de perioada de gestiune precedentă. Genul principal de activitate reprezintă
prestarea serviciilor de comunicaţii electronice, cu cota predominantă de 96,1% în totalul vânzărilor. Ponderea
veniturilor din ieşirea activelor circulante constituie 1,4 %. Activității de leasing operaţional îi revine cota
nesemnificativă de 1,1%.

Nivelul rentabilităţii veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut şi volumul vânzărilor)
în 2018 constituie 18,2%, înregistrând o creștere de 1,1% faţă de perioada de gestiune precedentă. Rentabilitatea
activelor (raportul dintre profitul până la impozitare şi valoarea medie a activelor totale) la S.A.”Moldtelecom”
s-a majorat cu 0,03%, de la 1,32% în perioada de gestiune precedentă până la 1,35% în 2018. Rentabilitatea
capitalului propriu (raportul dintre profitul net şi valoarea capitalului propriu) se menține la nivelul anului
precedent la nivelul de 1,4%.