Sunteți pe pagina 1din 64

JUDECĂTORIA

TÂRGOVIŞTE
BILANŢ
2012

1
CAPITOLUL I
PREZENTARE GENERALĂ A INSTANŢEI

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire legală completă - România, Judecătoria


Târgovişte, judeţul
Dâmboviţa
Adresa oficială – B-dul Independenţei, nr. 34, Cod 130104
Telefon - 0245 / 615298

SCURT ISTORIC

Judecătoria Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1968


în baza Legii nr.58/1968 privind organizarea
judecătorească şi funcţionează în baza Legii nr.304 din
29.06.2004 privind organizarea judiciară.
Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică
organizate în judeţe şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
Conform anexei Legii 304/2004, în judeţul Dâmboviţa
funcţionează judecătorii la Târgovişte, Gaeşti, Pucioasa,
Răcari şi Moreni.
Din punct de vedere administrativ si teritorial,
Judecătoria Târgovişte îşi desfăşoară activitatea în
circumscripţia Tribunalului Dâmboviţa, respectiv a Curţii
de Apel Ploieşti.

2
În circumscripţia teritorială a Judecătoriei
Târgovişte sunt arondate următoarele localităţi :
Municipiul Târgovişte, comunele Aninoasa, Băleni,
Bărbuleţu, Bilciureşti, Brăneşti, Bucşani, Butimanu,
Cândeşti, Cojasca, Comişani, Corneşti, Dobra, Doiceşti,
Dragomireşti, Finta, Lucieni, Malu cu Flori, Măneşti,
Niculeşti, Nucet, Perşinari, Pietrari, Pucheni, Raciu, Râu
Alb, Răzvad, Şotânga, Tătărani, Ulmi, Văcăreşti, Voineşti,
Vulcana Pandele.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Judecătoria Târgovişte îşi desfăşoară activitatea în


cinci săli de judecată, 2 de penal şi 3 de civil.
Conducerea Judecătoriei Târgovişte este asigurată
de către preşedintele şi vicepreşedintele instanţei, ce au
în principal atribuţii în asigurarea activităţii
administrativ-judiciare, de către colegiul de conducere al
Judecătoriei, compus din preşedinte şi 4 judecători cu
atribuţii de dezbatere şi aprobare a măsurilor necesare
pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei, de avizare
a actelor, deciziilor şi ordinelor preşedintelui în
exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege şi adunarea
generala a judecătorilor, ce se organizează anual sau ori
de câte ori este nevoie, cu atribuţii de dezbatere a
activităţii anuale a instanţei, alegerea colegiului de
conducere, analiză a diverselor propuneri de acte
normative şi altele.

3
Pe lângă judecători, în cadrul instanţei de judecată
funcţionează personal auxiliar format din: grefieri,
arhivari, registratori, agenţi procedurali, aprozi,
muncitori.
Activitatea de judecata a cauzelor civile, comerciale
si penale se desfăşoară zilnic de către mai multe complete
de judecata, constituite conform legii, dintr-un judecător
şi un grefier, cu participarea în cauzele penale şi în unele
cauze civile, a procurorului.
Aceasta activitate de judecată este susţinută şi de
activitatea desfăşurată în compartimentele auxiliare ale
Judecătoriei :
- Grefa;
- Compartiment arhivă
- Compartiment registratură;
- Compartiment executări penale;
- Compartiment executări civile: executări silite şi
executări
contravenţionale;
- Birou de informare şi relaţii publice.
La nivelul instanţei mai este organizată şi activitatea
de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice, precum
şi activitatea de acordare a personalităţii juridice a
asociaţiilor de proprietari sau cea privind modificările la
statutul ori actul constitutiv.
Fiecare compartiment auxiliar are atribuţii specifice
ce sunt aduse la îndeplinire de personalul auxiliar al
instanţei sub coordonarea, supravegherea şi controlul
judecătorilor delegaţi şi a preşedintelui, potrivit ordinului
de serviciu întocmit de Preşedintele Judecătoriei
Târgovişte cu aprobarea colegiului de conducere.
4
Pe lângă activitatea de judecată a cauzelor civile,
comerciale şi penale, judecătorii coordonează şi răspund
de buna desfăşurare a activităţii compartimentelor
auxiliare, astfel încât se urmăreşte ca întreg circuitul
unui dosar, începând de la înregistrare, judecata propriu-
zisă, trimiterea în căile de atac şi executarea hotărârilor
judecătoreşti, să fie supravegheată şi controlată de către
judecător.

PREŞEDINTE

COLEGIUL DE CONDUCERE

JUDECĂTORI GREFIER ŞEF

PERSONAL AUXILIAR

Schema organizaţiei

CAPITOLUL II
ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI

II.1. INDICATORI STATISTICI RELEVANŢI PENTRU


ACTIVITATEA INSTANŢEI
5
II.1.1 VOLUMUL DE ACTIVITATE LA NIVELUL
INSTANŢEI PE COMPLETE SPECIALIZATE

În cursul anului 2012, se poate aprecia că activitatea


desfăşurată la Judecătoria Târgovişte, se încadrează pe o
linie descendentă, numărul dosarelor înregistrate fiind în
scădere. Comparativ cu anul 2011 când au fost
înregistrate un număr de 14.244 dosare, din care
13.142 civile şi comerciale şi 1.102 penale, în anul
2012 au fost înregistrate un număr de 12.264 dosare,
din care 11.121 civile şi comerciale şi 1.143 penale.
Această modificare s-a datorat hotărârilor CSM, prin care
s-a stabilit ca anumite cereri să fie înregistrate ca cereri
în dosare şi nu ca dosare separate( investiri, reexaminări
amenzi, taxe de timbru).Stocul de dosare a fost la
sfârşitul anului 2011 de 3.737, iar la finele anului 2012
s-a înregistrat un stoc de 3.735 dosare (2.985 dosare pe
rol şi 840 dosare suspendate), observându-se o scădere
a acestuia cu 2 dosare.

NUMAR TOTAL DOSARE INREGISTRATE

6
NUMAR TOTAL DE DOSARE CIVILE

NUMAR TOTAL DE DOSARE PENALE

STOC DOSARE

7
NUMAR TOTAL DE DOSARE SOLUTIONATE

DOSARE SOLUTIONATE CIVILE


8
DOSARE SOLUTIONATE PENALE

9
La Biroul executări penale în anul 2012 s-au
deschis 2505 de poziţii în registrul de evidenţă şi punere
în executare a hotărârilor penale, în urma pronunţării
unui număr de 812 de sentinţe penale. Prin hotărârile
pronunţate de Judecătoria Târgovişte în anul 2012 au fost
condamnate la pedepse cu închisoare un număr de 573
persoane, la pedeapsa amenzii penale un număr de 14
persoane şi au fost achitate 18 persoane dintre care unui
număr de 3 persoane li s-au aplicat amenzi judiciare.
Din totalul persoanelor condamnate la pedepse
cu închisoare, a fost suspendată condiţionat executarea
pedepselor pentru un număr de 313 inculpaţi, pentru 59
inculpaţi a fost suspendată executarea pedepsei
închisorii, sub supraveghere, iar restul de 201 inculpaţi
au fost condamnaţi la executarea pedepsei închisorii în
regim privativ de libertate.
Au fost condamnaţi un număr de 49 inculpaţi
minori, dintre care:
- 16 inculpaţi minori - la pedepse privative de libertate ;
- 24 inculpaţi minori - la pedeapsa închisorii, cu
suspendarea condiţionată a executării;
- 9 inculpaţi minori - la pedeapsa închisorii cu
suspendarea executării sub supraveghere.

Au fost obligate la plata cheltuielilor judiciare în


favoarea statului un număr de 741 persoane, din care
pentru 342 persoane a fost confirmată luarea în debit de
către organele fiscale, restul de 399 nefiind executate
(parte din acestea, respectiv 134, nefiind încă definitive).
În anul 2012 s-au aplicat măsuri educative unui
număr de 6 inculpaţi minori, dintre care 4 măsuri de
internare într-un centru de reeducare şi 2 măsuri de
10
libertate supravegheată, prevăzute de art. 103 Cod
penal .

Şase inculpaţi au fost sancţionaţi cu amendă


administrativă, pentru unul dintre aceştia hotărârea de
condamnare nefiind încă definitivă, pentru 3 inculpaţi
sancţiunea a fost executată, iar pentru restul de 2
inculpaţi sancţiunea nu a fost încă executată efectiv.
Din totalul de 14 pedepse cu amendă penală,
pentru 3 inculpaţi s-a suspendat condiţionat executarea
pedepsei, 3 au fost executate, 5 se află în termenul de
graţie de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii,
iar 2 se află în curs de executare, una nefiind definitivă
până la această dată.

De asemenea, Judecătoria Târgovişte a condamnat


un număr de 2 persoane pentru infracţiuni prevăzute de
Legea nr.161/2003 şi Legea nr.78/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea corupţiei şi a soluţionat un număr de
133 plângeri formulate împotriva actelor
parchetului, potrivit art.2781 cod proc.penală,
admiţând 60 plângeri şi respingând 65 plângeri, restul
fiind declinări de competenţă, ori trimiteri ale cauzei la
parchet.

Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei


Târgovişte a emis în anul 2012 un număr de 172 de
mandate pentru executarea pedepsei închisorii
(inclusiv mandate emise în baza sentinţelor pronunţate în
anul 2010 şi 2011, rămase definitive în 2012), din care
161 au fost puse în executare, 11 mandate nefiind
executate.

11
De asemenea, acelaşi compartiment a emis în cursul
anului 2012 un număr de 13 mandate europene de
arestare, dintre care unul a fost deja executat şi 13
mandate de urmărire internaţională, dintre care 10
au fost executate conform mesajelor Biroului Naţional
Interpol.

Cu privire la luarea măsurilor preventive şi alte


măsuri procesuale, în anul 2012 s-au pronunţat 176 de
încheieri cu privire la starea de libertate a inculpaţilor,
prin care s-a dispus arestarea preventivă a 92 inculpaţi, s-
a respins propunerea de arestare pentru 29 inculpaţi,
dintre care pentru un număr de 26 inculpaţi s-a dispus
măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea;
totodată, s-au admis pentru 11 inculpaţi propunerile
parchetului de prelungire a arestării preventive , a fost
înlocuită măsura arestării preventive cu măsura obligării
de a nu părăsi localitatea pentru 21 inculpaţi, iar pentru
alţi 5 inculpaţi a fost respinsă cererea formulată în acest
sens; s-a respins cererea de revocare a măsurii arestului
preventiv pentru 7 inculpaţi iar pentru un inculpat a fost
admisă cererea de revocare a arestului preventiv; de
asemenea, au fost admise 5 cereri de liberare provizorie
sub control judiciar, iar alte 35 de cereri formulate în
acelaşi sens au fost respinse. S-a dispus luarea măsurii
preventive faţă de o persoană juridică, potrivit
dispoziţiilor art. 479 ind. 5 alin.1, lit. a şi c Cod procedură
penală, măsură ce a fost ulterior prelungită de două ori la
cererea parchetului.

În cursul anului 2012 s-au înregistrat în registrul


anume destinat un număr de 649 cereri de recurs, atât

12
împotriva sentinţelor pronunţate în cauzele penale, cât şi
împotriva încheierilor prin care instanţa a dispus asupra
stării de libertate a inculpaţilor în faza de urmărire
penală şi în faza cercetării judecătoreşti, iar dosarele au
fost înaintate în termen legal către instanţele de control
judiciar.

Tot la nivelul Biroului Executări Penale se ţine şi


evidenţa punerilor în libertate în faza de judecată a
inculpaţilor, precum şi evidenţa datelor privind cazierul
fiscal, în anul 2012 înregistrându-se în registrul destinat
acestor situaţii un număr de 13 de inculpaţi puşi în
libertate în cursul judecăţii şi un număr de 6 inculpaţi
condamnaţi pentru fraude fiscale.

Tot în acest an s-au înregistrat un număr de 38


cereri privind autorizarea percheziţiei domiciliare
şi/sau informatice în cursul urmăririi penale, 30 fiind
admise (s-au emis 68 autorizaţii de percheziţie), 8
respinse, precum şi un număr de 26 de solicitări conform
Legii nr. 82/2012 ( listinguri telefonice) , dintre care 25
au fost admise şi una respinsă, cauze în care grefierii
delegaţi la Compartimentul Executări Penale au
participat în calitate de grefieri de şedinţă . Biroul
Executări Penale a întocmit şi înaintat instanţei de
executare:

- 7 referat privind revocarea suspendării executării


pedepsei sub supraveghere;

- 1 referat pentru constatarea prescrierii executării


pedepsei cu amendă penală;

- 4 referate privind constatare prescrierii executării


pedepsei închisorii.
13
- 2 referate-contestaţii la executare.

În cursul anului 2011 au fost înregistrate un număr


de 91 cereri de interceptare şi înregistrare audio-video, în
conformitate cu disp. art. 91 CPP, din care 86 au fost
admise, 5 respinse.

La Biroul executări Contravenţionale şi


Executări amenzi judiciare, în registrul de evidenţă şi
punere în executare a hotărârilor civile pronunţate în
anul 2012, prin care s-au recunoscut ori acordat creanţe
în favoarea statului, au fost deschise 1.489 poziţii, dintre
care:

- 1.014 de poziţii au fost închise;

- pentru 166 de poziţii nu a fost confirmată luarea în


debit;

- 309 poziţii neînchise întrucât nu sunt irevocabile,

Au fost înregistrate 205 poziţii amenzi judiciare


conform art.108¹ Cod procedură civilă şi 198 cod
procedură penală, dintre care:
- 124 poziţii au fost închise;
- pentru 60 poziţii nu a fost confirmată luarea în debit;
- 21 încheierii prin care s-au aplicat amenzii judiciare nu
au rămas definitive şi irevocabile.
Au fost formulate 46 de cereri de scutire sau
reexaminare amendă judiciară, dintre care 20 au fost
admise, 19 au fost respinse iar 7 nu au fost soluţionate.
Au fost soluţionate 64 de sesizări privind înlocuirea
amenzilor contravenţionale cu activitate în folosul
comunităţii, dintre care 6 au fost respinse, 58 au fost
admise. În urma admiterii sesizărilor , au fost emise 51

14
mandate de executare a sancţiunii privind prestarea unei
activităţi în folosul comunităţii, pentru 12 dintre acestea
nu a fost confirmată executarea de către intimaţii-
contravenienţi a activităţii în folosul comunităţii. În
registrul cererilor de acordare ajutor public judiciar au
fost evidenţiate 91 de încheieri , prin care 21 cereri au
fost respinse iar în 70 au fost admise.
În anul 2012 pe rolul Judecătoriei Târgovişte s-au
înregistrat un număr de 146 de dosare ce au avut ca
obiect luarea unor măsuri de ocrotire faţă de anumite
peroane , dintre care: 104 dosare au avut ca obiect
curatelă , 3o de dosare au avut ca obiect tutelă sau
autorizări date tutorului şi 12 dosare au avut ca obiect
punere sub interdicţie.

15
II.1.2 OPERATIVITATEA LA NIVELUL INSTANŢEI

În anul 2012 au fost soluţionate un număr de


12.266 dosare, din care 11.092 civile şi 1174 penale.
La sfârşitul anului 2012, stocul de dosare a fost de
3.735 din care 3.429 civile şi 306 penale, faţă de 3.737
în anul 2011, procentul de operativitate fiind de 80,09%,
din care 79,32 % - procent de operativitate în
materie penală şi 81,08 % - procent de operativitate
în materie civilă şi comercială.

NUMAR TOTAL DOSARE INREGISTRATE

16
NUMAR TOTAL DE DOSARE CIVILE

17
NUMAR TOTAL DE DOSARE PENALE

PROCENTE OPERATIVITATE

18
OPERATIVITATEA PE FIECARE JUDECĂTOR,
rezultă din tabelul de mai jos :
Numele şi Stoc Cauze Cauze Stoc Procent
prenumele la intrat soluţion la operativitate
judecătorului finele e în ate în sfârşit Observaţii
(complet) anului anul anul ul
2011 2012 2012 anului
2012
Istrate Manuela 122 523 527 118 81,70%
C.2 civil

Danciu Monica 112 393 437 79 86,53%


19
C.3 civil
Iancu Ecaterina 148 353 366 101 73,05%
Liliana
C.4 civil
Marcu Doina 145 497 539 150 83,95%
C.5 civil
Gogioiu Ana Maria Complet
C.6 civil desfiinţat
începând cu
data de
01.11.2011
Nae Alina 114 539 483 114 74,00%
C.7 civil
Toma Mihaela 156 492 478 170 73,76%
C.8 civil
Stan Amalia 144 569 577 136 80,92%
Veronica
C.9 civil
Nicolae Mirel 124 496 519 101 83,70%
Augustin
C.10 civil
Stoian Ionuţ 143 520 532 131 80,24%
Alexandru
C.11 civil.
Stoica Monica 161 396 504
C.1 stagiar 90.48%
complet
desfiinţat in
luna
septembrie
2012
Anghelescu Felicia 218 1527 1383 362 79,25%
C.12 civil
Preda Simona 205 1579 1476 308 82,73%
Claudia
C.13 civil
Erculescu Narcis 213 1591 1512 292 83,81%
C.14 civil
Spătaru Luiza 119 912 838 193 81,28%
C.15 civil
Cărpiniş Petre 88 332 367 53 87,38
Dănuţ
C.1 penal
Cristache Irina 174 329 397 106 78,92%
C.2 penal
Găişteanu Laura 140 298 326 112 74,42%
C.3 penal
Oprea Gheorghe 134 290 340 84 80,18%
C.4 penal
Bădescu Irina 145 298 345 98 77,87%
Raluca C.5 penal
Chivu Marinela 180 330 323 187 63,33%
C.6 penal
20
TOTAL
GENERAL 2.985 12.264 12.266 2895( p 80,43 %
rin
elimina
rea
dosarel
or
suspen
date in
nr. de
840 la
finele
anului
2012)

21
NUMAR TOTAL DE DOSARE SOLUTIONATE

DOSARE SOLUTIONATE CIVILE

22
DOSARE SOLUTIONATE PENALE

II.1.3. ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR

În anul 2012 la Judecătoria Târgovişte au fost


planificate un număr de 812 şedinţe de judecată
(penale şi civile), au fost rulate 28316 dosare, din care
25.508 in materie civilă şi comercială si 2808 in materie
penală, media de dosare pe şedinţa de judecată fiind de
34,87 dosare, iar media de şedinţe de judecată pe
judecător a fost de 40,6.
Situaţia dosarelor rulate – soluţionate şi numărul de
şedinţe penale şi civile pe judecător în 2012 este
următoarea:
Doamnei judecător SPĂTARU LUIZA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 912 dosare , a
participat la 43 şedinţe , a rulat un număr de
1557dosare şi a soluţionat un număr de 838 dosare.
Doamnei judecător PREDA SIMONA i-au fost
repartizare în anul 2012 un număr de 1579 dosare ,
23
a participat la 44 şedinţe , a rulat un număr de 2574
dosare şi a soluţionat un număr de 1476 dosare.
Doamnei judecător DANCIU MONICA, i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 393 dosare , a
participat la 36 şedinţe , a rulat un număr de 918
dosare şi a soluţionat un număr de 434 dosare.
Doamnei judecător MARCU DOINA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 497 dosare , a
participat la 42 şedinţe , a rulat un număr de 1655
dosare şi a soluţionat un număr de 539 dosare.
Doamnei judecător TOMA MIHAELA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 492 dosare , a
participat la 45 şedinţe , a rulat un număr de 1874
dosare şi a soluţionat un număr de 478 dosare.
Domnului judecător ERCULESCU NARCIS i-au
fost repartizate în anul 2012 un număr de 1591
dosare , a participat la 42 şedinţe , a rulat un număr de
2245 dosare şi a soluţionat un număr de 1512 dosare.
Doamnei judecător IANCU ECATERINA LILIANA
i-au fost repartizate în anul 2012 un număr de 353
dosare , a participat la 21 şedinţe , a rulat un număr de
825 dosare şi a soluţionat un număr de 366 dosare.
Doamnei judecător NAE ALINA ILEANA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 539 dosare , a
participat la 42 şedinţe , a rulat un număr de 1276
dosare şi a soluţionat un număr de 483 dosare.
Doamnei judecător CHIVU MARINELA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 330 dosare
penale şi plângeri contravenţionale, a participat la 40
şedinţe , a rulat un număr de 1115 dosare şi a soluţionat
un număr de 323 dosare.
24
Doamnei judecător ANGHELESCU FELICIA i-au
fost repartizate în anul 2012 un număr de 1527 dosare
, a participat la 44 şedinţe , a rulat un număr de 2715
dosare şi a soluţionat un număr de 1383 dosare.
Doamnei judecător GĂIŞTEANU LAURA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 298 dosare
penale şi plângeri contravenţionale, a participat la 42
şedinţe , a rulat un număr de 973 dosare şi a soluţionat
un număr de 326 dosare.
Doamnei judecător CRISTACHE IRINA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 329 dosare
penale şi plângeri contravenţionale , a participat la
41 şedinţe , a rulat un număr de 963 dosare şi a
soluţionat un număr de 397 dosare.
Domnului judecător OPREA GHEORGHE i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 290 dosare
penale şi plângeri contravenţionale , a participat la
42 şedinţe , a rulat un număr de 797 dosare şi a
soluţionat un număr de 340 dosare.
Doamnei judecător BĂDESCU IRINA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 298 dosare
penale şi plângeri contravenţionale , a participat la
40 şedinţe , a rulat un număr de 899 dosare şi a
soluţionat un număr de 345 dosare.
Doamnei judecător ISTRATE MANUELA i-au fost
repartizate în anul 2012 un număr de 523 dosare , a
participat la 44 şedinţe , a rulat un număr de 1561
dosare şi a soluţionat un număr de 527 dosare.
Doamnei judecător STAN AMALIA VERONICA i-au
fost repartizate în anul 2012 un număr de 569 dosare ,

25
a participat la 45 şedinţe , a rulat un număr de 1643
dosare şi a soluţionat un număr de 577 dosare.
Domnului judecător CĂRPINIŞ PETRE DĂNUŢ i-
au fost repartizate în anul 2012 un număr de 332
dosare penale şi plângeri contravenţionale , a
participat la 46 şedinţe , a rulat un număr de 678
dosare şi a soluţionat un număr de 367 dosare.
Domnului judecător NICOLAE MIREL AUGUSTIN
i-au fost repartizate în anul 2012 un număr de 496
dosare , a participat la 42 şedinţe , a rulat un număr de
1571 dosare şi a soluţionat un număr de 519 dosare.
Domnului judecător STOIAN IONUŢ ALEXANDRU
i-au fost repartizate în anul 2012 un număr de 520
dosare , a participat la 45 şedinţe , a rulat un număr de
1664 dosare şi a soluţionat un număr de 532 dosare.
Domnişoarei judecător stagiar STOICA MONICA
i-au fost repartizate în anul 2012 un număr de 396
dosare , a participat la 26 şedinţe , a rulat un număr de
813 dosare şi a soluţionat un număr de 504 dosare.

INCARCATURA TOTALA PE JUDECATOR

26
INCACRATURA TOTALA PE JUDECATOR MATERIE
CIVILA

INCACRATURA TOTALA PE JUDECATOR MATERIE


PENALA

27
MEDIA DE DOSARE PE SEDINTA DE JUDECATA

28
MEDIA DE ŞEDINŢE DE JUDECATĂ PE
JUDECĂTOR

29
Judecător delegat cu executarea pedepselor
privative de libertate – Simescu Florin a soluţionat în
cursul anului 2012 un număr de 1.415 dosare vizând
plângeri ale deţinuţilor, conform dispoziţiilor O.U.G.
56/2003 cu modificările si completările ulteriore si ale
legii nr. 275/2006 dintre care: 210 dosare care au ca
obiect plângere împotriva modului de stabilire a
regimului de executare a pedepsei , 152 dosare care au
ca obiect care au ca obiect sesizare comisie-schimbarea
regimului de executare a pedepsei în baza art. 26 alin.1-2
din lege, 328 dosare ce au ca obiect cerere de schimbare
a regimului de executare a pedepsei, 15 dosare care au
ca obiect sesizare comisie-schimbarea regimului de
executare a pedepsei în regim mai sever,în baza art. 26
alin.3 din lege; 194 dosare ce au ca obiect plângerii
împotriva măsurilor la exercitarea drepturilor prevăzute
în cap. IV din lege, 244 dosare ce au ca obiect plângere
împotriva hotărârii comisiei de disciplină şi 157 de
dosare ce au ca obiect comisie rogatorie şi 115 dosare ce
au ca obiect plângere împotriva procesului verbal de
evaluare a riscului pentru siguranţa locului de deţinere.
De asemenea au fost înregistrate 77 de sesizări cu
caracter administrativ dintre care 75 refuz hrană şi 2
dosare arest IPJ. Au fost înregistrate 2.790 de cereri
solicitare audienţe.
Alte sesizări pe care judecătorul delegat le primeşte
de la administraţia penitenciarului, în baza Legii nr.
275/2006, modificată şi completată din Legea nr.
83/2010 şi a Regulamentului de aplicare a acesteia sunt:
222 dosare ce au ca obiect înştiinţări director către
30
judecătorul delegat pentru vătămări corporale persoane
private de libertate; 12 cereri privind comunicări director
către judecătorul delegat pentru utilizarea şi încetarea
utilizării mijloacelor de constrângere; 110 înştiinţări
director către judecătorul delegat despre măsura
confiscării de obiecte interzise la deţinere pentru
persoanele private de libertate. 640 avize judecător
delegat pentru prestare muncă sau activităţi educative de
către persoane private de libertate/arestaţi preventiv,
194 documente transmise.
De asemenea, în şedinţele de liberare condiţionată,
au fost întocmite 52 de procese verbale în care au fost
analizate 294 persoane private de libertate .

II.2 ASPECTE CALITATIVE


II.2.1 PONDEREA ATACABILITĂŢII HOTĂRÂRILOR.
INDICELE DE DESFIINŢARE

În cursul anului 2012, la Judecătoria Târgovişte,


dintr-un număr de 12.266 de hotărâri pronunţate, au
fost atacate un număr de 2.010 sentinţe, din care: în
materie civilă: 129 – cu apel, 1232 – cu recurs; în materie
penală: 649 – cu recurs, ponderea atacabilităţii fiind de
16,38 %.
Tot în cursul anului 2012, au fost modificate şi
casate un număr de 216 hotărâri, din care 77 în materie
penală şi 139 în materie civilă şi comercială, în scădere
vizibilă faţă de anul 2011( 438 atacate, 92 în penal şi 346
în civil).
În continuare vom expune situaţia casărilor pentru
fiecare judecător :
31
1. judecător Cristache Irina Camelia a avut
un număr de 21 hotărâri în materie penală şi
13 în civil;
2. judecător Nae Alina a avut un număr de 5
hotărâri în materie civilă;
3. judecător Gogioiu Ana – Maria a avut un
număr de 10 hotărâri în materie civilă ;
4. judecător Oprea Gheorghe a avut un număr
de 16 hotărâri în materie penală şi 5 în
materie civil;
5. judecător Găişteanu Laura a avut un număr
de 8 hotărâri în materie penală şi 9 în
materie civilă;
6. judecător Chivu Marinela a avut un număr
de 9 hotărâri în materie penală şi 3 hotărâri
în materie civilă ;
7. judecător Bădescu Irina Raluca a avut un
număr de 8 hotărâri în materie penală şi 4
hotărâri în materie civilă ;
8. judecător Danciu Monica a avut un număr
de 5 hotărâri în materie civilă ;
9. judecător Marcu Doina a avut un număr de
9 hotărâri în materie civilă ;
10. judecător Preda Simona Claudia a avut un
număr de 7 hotărâri în materie civilă ;
11. judecător Toma Mihaela a avut un număr de
5 hotărâri în materie civilă ;
12. judecător Stan Amalia Veronica a avut un
număr de 6 hotărâri în materie civilă ;
13. judecător Anghelescu Felicia a avut un
număr de 7 hotărâri în materie comercială ;
32
14. judecător Spătaru Luiza a avut un număr de
3 hotărâri în materie comercială ;
15. judecător Erculescu Narcis a avut un număr
de 13 hotărâri în materie civilă ;
16. judecător Stoian Ionuţ Alexandru a avut
un număr de 14 hotărâri în materie civilă;
17. judecător Iancu Liliana Ecaterina a avut
un număr de 5 hotărâri în materie civilă;
18. judecător Nicolae Mirel Augustin a avut un
număr de 3 hotărâri în materie civilă.
19. judecător Istrate Manuela a avut un număr
de 7 hotărâri în materie civilă:
20. judecător Cărpiniş Petre Dănuţ a avut un
număr de 2 hotărâri în materie civilă şi 15
hotărâri în materie penală.
21. judecător Stoica Monica a avut un număr de
4 hotărâri în materie civilă:

Principalele motive de casare înregistrate se


încadrează în limita normalităţii, ele datorându-se în
parte unor deficienţe legislative, în rest, şi unor cauze
subiective ce pot fi datorate judecătorului.
În anul 2012 au existat cazuri în care hotărârile, atât
civile, cât şi penale nu au fost redactate în termenul
prevăzut de lege, în special din cauza modificărilor
legislative şi a intrării în vigoare a noului cod civil,
perioada de soluţionare a cauzelor fiind în general
redusă; judecătorii au dovedit preocupare pentru
judecarea acestora în termen rezonabil şi pentru
creşterea calităţii.

33
Indicele de desfiinţare a hotărârilor în materie
penală a fost de 6,55% iar în materie civilă a fost
de 1,25%.

II.2.2 ELEMENTE STATISTICE PRIVIND


DURATA DE SOLUŢIONARE A CAUZELOR PE
MATERII
Analizând activitatea Judecătoriei Târgovişte prin
prisma volumului de activitate şi a complexităţii cauzelor,
putem spune că în general la această instanţă au fost
respectate dispoziţiile art. 6 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului conform cărora „orice persoană are
dreptul la judecarea în mod echitabil în mod public şi într-
un termen rezonabil a cauzei sale de către o instanţă
independentă şi imparţială instituita de lege, care va
hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu
caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în
materie penală îndreptate împotriva sa”.
Din textul articolului rezultă că se stabilesc garanţii,
unele privitoare la instanţă (independenţă, imparţialitate,
instituită de lege, având competenţa de a pronunţa decizii
cu forţă obligatorie) şi altele privitoare la procedură
(echitabilă, publică, desfăşurată într-un termen
rezonabil).
Aprecierea caracterului rezonabil al duratei
procedurii se face în funcţie de circumstanţele concrete
ale cauzei, avându-se în vedere întreaga procedură. De
asemenea, trebuie avută în vedere complexitatea cauzei,
comportamentul părţilor, comportamentul autorităţilor,
importanţa pentru părţi a obiectului procedurii, fiind

34
susceptibile să antreneze încălcarea Convenţiei doar
întârzierile datorate comportamentului autorităţilor.
Cu cât obiectul procesului are o importanţă mai
mare pentru părţi cu atât aprecierea caracterului
rezonabil al procedurilor va fi mai strictă, justificându-se
o celeritate sporită în cauzele ce privesc încredinţarea
copiilor, dreptul de vizită al părinţilor, litigiile de muncă,
starea civilă, cererile de despăgubiri pentru prejudiciul
cauzat de neglijenţa diverselor autorităţi şi servicii.
Din punct de vedere al comportamentului
autorităţilor, constituie încălcări ale art.6 din Convenţie
nu numai eventualele neregularităţi în aplicarea
procedurii de către judecător, ci şi încălcările provocate
de celelalte autorităţi ori instituţii ce vin în contact cu
actul de justiţie.
Statul nu răspunde decât pentru întârzierile care îi
sunt imputabile, deoarece o persoană care invocă durata
nerezonabilă a procedurilor trebuie să facă dovada că a
depus diligenţe în vederea derulării normale a acestora.
Statul trebuie să respecte obligaţiile de rezultat:
desfăşurarea procesului într-un termen rezonabil, fiind
lăsate la aprecierea statului mijloacele alese pentru
atingerea acestui rezultat.
Pe lângă obligaţia judecătorului de a veghea la
respectarea rezonabilă a procedurilor prin conducerea
acestora astfel încât acestea să nu depăşească durata
admisă de jurisprudenţă organelor de la Strasbourg
statului îi revine o serie de alte obligaţii cum ar fi:
reducerea supraîncărcării instanţelor care în România
este o problemă de structură, punerea la dispoziţie

35
judecătorilor a mijloacelor legale şi materiale necesare
desfăşurării în mod echitabil a procedurilor.
În anul 2012, durata medie de soluţionare a unei
cauze a fost de 0-6 luni, iar la sfârşitul anului din stocul
de 3735 de dosare, un număr de 161 au depăşit
perioada de 1 an de la înregistrare şi 434 dosare
sunt mai vechi de 6 luni.
Între cauzele care au condus la soluţionarea
dosarelor peste termenul de 1 an se disting cauze
obiective şi subiective cum ar fi :
- formularea de către părţi a unor cereri informe sau
incomplete şi depunerii unor precizări la termenele
ulterioare;
- formularea unor obiective neclare, imprecise, la
expertiză, fără identificarea expresă a imobilelor ce
urmează a fi expertizate, ce duc la formularea unor
obiecţiuni repetate la expertiza, la cereri de refacere a
expertizelor, ceea ce atrage implicit amânarea repetată a
cauzei;
- numărul insuficient de experţi judiciari în special,
experţi topografi cu efect direct în special asupra
cauzelor de fond funciar şi partaje judiciare;
- se disting şi cauze în care amânarea repetată si
implicit tergiversare judecaţii se datorează si modului in
care judecătorul instrumentează dosarul (admiterea de
cereri de amânare repetate, admiterea şi administrarea
probelor în rate ), datorate in special timpului insuficient
acordat pregătirii şedinţei de judecată .
- numeroasele modificări legislative.
Durata de soluţionare a cauzelor în anul 2012 a fost
următoarea: 10.718 cauze au fost soluţionate în perioada
36
0-6 luni, din care 9730 în materie civilă şi 988 în materie
penală; 1021 cauze au fost soluţionate în perioada 6 luni
- 12 luni, din care 849 în materie civilă şi 172 în materie
penală şi 513 cauze au fost soluţionate peste un an, din
care 499 în materie civilă şi 14 în materie penală.

II.2.3 ASPECTE PRIVIND FORMAREA


CONTINUĂ A JUDECĂTORILOR ŞI PERSONALULUI
AUXILIAR DE SPECIALITATE.

În cursul anului 2012 formarea continuă a fost


realizată atât în mod centralizat prin intermediul
Institutului Naţional al Magistraturii, cât şi descentralizat
prin programele de formare profesională desfăşurate la
nivelul Judecătoriei.
Magistraţii instanţei noastre au participat la
seminarile planificate la începutul anului de Institutul
Naţional al Magistraturii, astfel:
Judecător Erculescu Narcis a participat în
perioadele 03- 04 mai 2012 la seminarul cu tema ,,
Interim Relief in Environmental Matters,,
Judecător Spătaru Luiza a participat în perioada
07-08 iunie 2012 , 27-28 septembrie 2012 şi 25-26
octombrie 2012 la seminarul cu tema Drept bancar;
Judecătorii Cărpiniş Petre Dănuţ şi Oprea
Gheorghe au participat în perioada 14-15 mai 2012 la
seminarul cu tema,, Noul Cod de Procedură Penală,
organizat în cadrul programului comun de formare
centralizată-formare descentralizată pentru anul 2012;.
Judecătorii Spătaru Luiza Mihaela, Toma Elena
Mihaela şi Erculescu Narcis au participat în perioada
37
14-15 iunie 2012 la seminarul cu tema,, Noul Cod de
Procedură Civilă, organizat în cadrul programului comun
de formare centralizată-formare descentralizată pentru
anul 2012
Judecătorii Danciu Monica, Toma Elena
Mihaela , Istrate Manuela şi Nae Alina Ileana au la
data de 19 iunie 2012 la seminarul legat de
reglementările Despre familie ale noului Cod Civil ;
Judecătorii Iancu Ecaterina Liliana , Preda
Simona Claudia , Toma Elena Mihaela şi
Anghelescu Felicia au participat în perioada 19-20
septembrie 2012 la seminarul cu tema . Noul Cod Civil,,
Judecător Bădescu Irina a participat în perioada
04-05 octombrie 2012 la seminarul cu tema ,, Justiţie şi
criminalitate informatică ;
Judecătorii Stan Amalia Veronica, Stoian Ionuţ
Alexandru şi Nicolae Mirel Augustin au participat în
perioada 15-16 noiembrie 2012 la seminarul cu tema ,,
Noul Cod Civil . Aspecte de dreptul familiei;
Personalul auxiliar al instanţei noastre au participat
la următoarele seminarii organizate de Şcoala Naţională
de Grefieri astfel :
1. Grefierii Stoica Alina şi Grigorescu
Laurenţiu au participat în perioada 12-14 martie 2012 la
seminarul cu tema ,, Drept procesual civil. Părţile în
procesul civil, Analiza comparativă între actualul şi noul
Cod de procedură civilă; .
2. Grefier Dogaru Ofelia Maria a participat în
perioada 26-28 martie 2012 la seminar cu tema Drept
procesual penal. Măsuri preventive şi alte măsuri

38
procesuale. Reflectarea instituţiilor din cadrul tematicii în
conţinutul noului Cod de procedură penală;
3. Grefier Colac Sânziana, a participat în
perioada 03-05 octombrie 2012, la seminarul cu tema
Drept procesual penal.
4. Grefier Andreescu Mariana, a participat în
perioada 31 octombrie -02 noiembrie 2012, la
seminarul cu tema Drept procesual civil. Citarea şi
comunicarea actelor. Analiza comparativă între actualul şi
noul Cod de procedură civilă;
5. Grefier Chirescu Tiberiu , a participat în
perioada 29-31 octombrie 2012, la seminarul cu tema
Drept procesual penal. Măsuri preventive şi alte măsuri
procesuale. Reflectarea instituţiilor din cadrul tematicii în
conţinutul noului Cod de procedură penală.
6. Grefier –arhivar Vochin Romeo a participat
în perioada 15-17 octombrie 2012 la seminarul cu tema
Comunicare şi deontologie ;
La nivelul instanţei a fost elaborat un program de
formare continuă în cadrul programului de formare
continuă descentralizată a judecătorilor aprobat de
Consiliul Superior al Magistraturii, temele dezbătute
vizând domenii de interes pentru activitatea
judecătorului.
Au fost organizate seminarii atât la nivelul Curţii de
Apel, cât şi al Tribunalului Dâmboviţa, cu precădere în
domeniile dreptului comunitar şi jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului cu participarea
judecătorilor din raza Curţii de Apel Ploieşti.
Apreciem că în contextul aderării României la
Uniunea Europeană, când judecătorul român a devenit
39
judecător de drept comun comunitar, se impune
acordarea unei atenţii deosebite familiarizării
judecătorului român cu materia dreptului comunitar şi a
jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie.
Pe ansamblu, putem aprecia că judecătorii şi-au
îndeplinit obligaţia de formare continuă dovedind că au
înţeles necesitatea acestei activităţi.

11.2.4 ASPECTE PRIVIND CALITATEA


MANAGEMENTULUI LA NIVELUL INSTANŢEI.

Înţelegând prin activitate managerială activitatea


desfăşurată de persoana sau grupul de persoane investite
cu autoritate formală în virtutea căreia iau decizii prin
care influenţează activitatea şi comportamentul altor
persoane şi având în vedere reglementările sus
menţionate identificăm la nivelul Judecătoriei un centru
de decizie format din:
- preşedinte, care exercită atribuţiile manageriale în
scopul organizării eficiente a activităţii acesteia
(art.43 din Legea nr.304/2004), preşedintele
Judecătoriei exercitând şi atribuţii de administrare a
instanţei;
- vicepreşedinte, care va exercita atribuţiile prevăzute
de regulament începând cu data de 10.01.2011
- colegiul de conducere care hotărăşte cu privire la
problemele generale de conducere ale instanţei;
- adunarea generală a judecătorilor ce îndeplineşte
atribuţiile prevăzute de alin.4 al articolului 50 din
Legea nr.304/2004.

40
Rolul principal în conducerea Judecătoriei,
conform legii, este deţinut de către preşedintele de
instanţă, care prin capacitatea de stabilire a unei direcţii
clare de acţiune şi urmărire a obiectivelor organizaţionale
şi individuale prin crearea unui climat organizaţional de
cooperare şi emulaţie corectă, capacitatea de instruire şi
sprijinire a subordonaţilor, motivarea corectă a acestora,
capacitate de comunicare, integritate etică, pune în
practică propria capacitate de conducere, contribuind la
funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiei în particular şi a
întregului sistem judiciar în ansamblu.
Considerăm că activitatea managerială a instanţei
trebuie să aibă în vedere atingerea următoarelor două
mari obiective:
- calitatea activităţii manifestată printr-un act de
justiţie înalt caracterizat prin obţinerea unor
hotărâri judecătoreşti de calitate şi asigurarea
celorlalte servicii publice oferite de Judecătorie la un
nivel corespunzător
- şi eficienţa activităţii manifestată în operativitatea
soluţionării dosarelor penale şi civile precum şi
asigurarea unor servicii publice rapide, funcţionarul
fiind cel care stă la dispoziţia cetăţeanului.
De asemenea trebuie avute în vedere şi direcţiile de
acţiune stabilite prin Strategia de Reformă a Sistemului
Judiciar şi Planul de Acţiune. Astfel, întreaga activitate
trebuie să ţină cont de manifestarea independenţei
efective a judecătorului de asigurarea transparenţei
actului de justiţie, calitatea şi eficienţa acestuia,
garantarea accesului liber la justiţie, eficientizarea
justiţiei pentru minori, consolidarea mediului de afaceri,
41
cooperarea judiciară internaţională, prevenirea şi
combaterea corupţiei în sistemul judiciar.
În contextul actual se impune adaptarea
instrumentarului managerial şi operaţionalizarea
acestuia, funcţie de condiţiile specifice instanţei de
judecată cu particularităţile sale, ţinându-se cont de locul
şi rolul resurselor umane în obţinerea de performanţă a
întregii organizaţii.
Apreciem că activitatea managerială poate fi
îmbunătăţită şi prin realizarea unei comunicări
organizaţionale de natură să înlăture atât obstacolele
generate de manager, cât şi cele generate de subordonaţi,
urmărindu-se eliminarea acestora printr-o abordare
corectă, lipsită de prejudecăţi a problemelor, prin respect
faţă de interlocutor, răbdare şi empatie.
Un accent deosebit trebuie pus pe activitatea
compartimentelor auxiliare, modul de lucru cu publicul,
completarea la timp a registrelor şi evidenţelor,
comportamentul în instanţă, în şedinţa de judecată,
redactarea în termen a hotărârilor şi înaintarea dosarelor
la instanţele de control judiciar, modul de întocmire a
încheierilor de şedinţă.
O influenţă majoră asupra calităţii activităţii o au
măsurile ce trebuie luate pentru respectarea regulilor
privind completarea evidenţelor (condica de şedinţă,
condica de redactări, registrul informativ, caietul
grefierului, înregistrarea pe suport magnetic a şedinţelor
penale, ataşarea actelor şi a dovezilor de comunicare a
hotărârilor la dosar, înaintarea dosarelor în căile de atac)
şi nu în ultimul rând, evidenţa generată de sistemul Ecris.
Pentru evaluarea modului în care se desfăşoară aceste
42
activităţi trebuie efectuate controale periodice în care să
se prevadă cauzele deficienţelor şi măsurile ce se impun a
fi luate, precum şi discutarea acestora cu persoanele
vizate, astfel încât să intervină autocontrolul, scopul fiind
acela al prevenirii greşelilor şi îmbunătăţirea activităţii.
Apreciem că este necesară degrevarea judecătorilor
cu funcţii de conducere de atribuţiile administrative şi
preluarea acestora de către managerii de instanţă.
Atribuţiile judecătorului de serviciu au fost preluate
de către grefierii cu studii superioare, care au în sarcină
stabilirea obiectului cererii şi a taxei de timbru,
repartizarea aleatorie a cauzelor efectuându-se de către
grefierii registratori, sub îndrumarea judecătorului
delegat.
Putem spune că activitatea de repartizare aleatorie
în sistem informatic a fost îngreunată de modificările
regulamentului de ordine interioară fără modificarea
corespunzătoare a sistemului Ecris ( exemplificăm HCSM
nr. 425/23.06.2011, 673/27.09.2011, 749/18.10.2011,
829/15.11.2011).
Activitatea sectorului arhivă a fost şi va fi în
continuare verificată în mod constant, urmărindu-se
pregătirea corespunzătoare a dosarelor pentru şedinţele
de judecată, trimiterea lor în căile de atac sau la alte
instituţii, listarea registrelor, comportamentul cu publicul,
integritatea şi eficienţa personalului.
În cursul anului 2012 au fost redistribuite o parte
din sarcinile care exced activităţii de judecată, atât în
rândul magistraţilor, cât şi al personalului auxiliar, pentru
echilibrarea volumului de muncă.

43
La nivelul instanţei a fost aplicat parţial programul
privind volumul optim de muncă, doar pentru completele
ce judecă în materie comercială( litigii cu profesionişti)
mărindu-se punctajul de dosare nou intrate pe şedinţă,
pentru a se asigura judecarea cauzelor într-un termen
rezonabil.

II.3 MODIFICĂRILE ÎN PLAN NORMATIV


II.3.1 IMPACTUL PRINCIPALELOR MODIFICĂRI
LEGISLATIVE ŞI REGULAMENTARE OPERATE ÎN
CURSUL ANULUI 2012 ASUPRA ACTIVITĂŢII
INSTANŢEI

În anul 2012 modificările aduse prin intrarea în


vigoare a noului cod civil, împreună cu legea nr. 71/2011
de punere în aplicare au contribuit într-o anumită măsură
la reducerea duratei de soluţionare a cauzelor.
În condiţiile în care noul Cod Civil a reglementat
instituţii noi, era previzibil că vor apărea dificultăţi de
interpretare şi practică neunitară la nivelul instanţelor,
nici până la acest moment nefiind conturată o practică
unitară, în special în privinţa modificărilor aduse în
materia minori şi familie şi în ce priveşte instituţia
medierii.
În cursul anului 2012, Regulamentul de Ordine
Interioară a instanţelor a suferit mai multe modificări
şi rectificări de hotărâri, cu impact negativ asupra
organizării activităţii instanţei, a modului de distribuire a
cauzelor.

44
Apreciem că, în continuare, este nevoie de o
îmbunătăţire a dispoziţiilor Regulamentului, uneori
susceptibile de mai multe interpretări. De asemenea, au
fost evidenţiate CSM impedimentele de natură practică
(lipsa unui program informatic avansat, lipsa
personalului) în aplicare disp. art.93 – 97 astfel cum au
fost modificate, care reglementează obligaţia grefierului
registrator şi a grefierilor de şedinţă de a identifica
dosarele cu aceleaşi părţi şi acelaşi obiect.
O îngreunare a activităţii instanţei s-a constatat şi în
urma aplicării hotărârilor CSM nr. 425/2011, şi nr.
673/2011 prin care s-au dispus, la intervale scurte de
timp, modalităţi diferite de creare a dosarelor asociate.

CAPITOLUL III
ACCES ŞI ÎNCREDERE ÎN JUSTIŢIE,
TRANSPARENŢĂ ŞI INTEGRITATE

45
III.1 ASIGURAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE
ÎN ANUL 2012 ŞI ASIGURAREA TRANSPARENŢEI
INSTANŢEI

Potrivit art.4 din Legea nr.544/2001, autorităţile


publice şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza
compartimente specializate de informare şi relaţii publice
sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
În acest sens la Judecătoria Târgovişte au fost
desemnaţi doamna judecător Danciu Monica, care a fost
şi purtător de cuvânt al instanţei şi doamnele judecător
Cristache Irina şi Stan Amalia, pentru a soluţiona petiţiile
formulate de justiţiabili.
Conform legii nr.304/2004 privind organizarea
judiciară şi a Regulamentului de ordine interioara al
instanţelor, Biroul de informare şi relaţii publice asigură
legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de
comunicare în masă în vederea asigurării transparenţei
activităţii judiciare în condiţiile legii. Biroul este condus
de un judecător desemnat de preşedintele instanţei care
îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt.
Biroul de informare şi relaţii publice nu a beneficiat
în cursul anului 2012 de un spaţiu corespunzător pentru
desfăşurarea activităţii.
În cursul anului 2012 au existat un număr de 6
solicitări de informaţii publice ce au primit rezolvarea
cuvenită în termen legal. De asemenea, în registrul
privind evidenţa petiţiilor au fost înregistrate 114 de
petiţii (conform art.7 din Legea nr.544/2001 şi OG
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002)
46
Se constată tendinţa justiţiabililor de a invoca, prin
petiţiile formulate, nemulţumiri faţă de măsurile
procesuale dispuse de judecător în cursul judecăţii şi faţă
de soluţiile pronunţate în cauze.
S-a urmărit ca prin furnizarea informaţiilor către
justiţiabili, să nu se aducă atingere principiului asigurării
unui proces echitabil sau interesului legitim al oricăreia
dintre părţile implicate în proces.
În toate cazurile, formularea răspunsului către
petiţionar a fost precedată de documentarea
reprezentantului Biroului de Informare şi Relaţii Publice,
sens în care au fost studiate dosarele în cauză, astfel cum
prevăd dispoziţiile art.80 din Regulamentul de ordine
interioară al instanţelor judecătoreşti.
În situaţiile în care s-a considerat necesar, au fost
purtate discuţii cu judecătorii care au gestionat dosarele
vizate de sesizările formulate.
De asemenea, sunt afişate informaţii de interes
public conform dispoziţiilor art.5 din Legea nr.544/2001,
informaţiile exceptate de la accesul liber al cetăţenilor la
informaţii de interes public în conformitate cu dispoziţiile
art.12 din Legea 544/2001 precum şi informaţii privind
procedura accesului liber la informaţii.
La Judecătoria Târgovişte nu au existat cereri
privind acordarea acreditării ziariştilor şi reprezentanţilor
mijloacelor de informare în masă şi nu au avut loc
conferinţe de presă, decât în mod excepţional, acestea
fiind organizate la nivelul Tribunalului Dâmboviţa.
Activitatea acestui birou s-a îmbunătăţi prin
amenajarea unui avizier, în care s-au afişat modelele
pentru întocmirea unei cereri de informaţie de interes
47
public, precum şi programul de lucru şi informaţii pentru
serviciile oferite de instanţa noastră ( eliberare copii
legalizate de pe hotărârile judecătoreşti , eliberare
certificate de grefă etc.)
Tot prin intermediul Biroului de informare şi relaţii
publice, cu sprijinul conducerii instanţei s-au pus la
dispoziţia justiţiabililor ghidurile realizate în sprijinul
acestora de către Inspecţia Judiciară din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii .
În sprijinul îmbunătăţirii activităţii de informare a
justiţiabililor s-a luat măsura completării informaţiilor de
interes public din cuprinsul portalului instanţei noastre,
pe site - ul Ministerului de Justiţie, prin indicarea
compartimentelor auxiliare din cadrul instanţei noastre, a
personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
acestor compartimente şi programul de lucru cu publicul
.
Magistraţii Judecătoriei Târgovişte au înţeles că
aparatul judiciar trebuie să protejeze oamenii care sunt
îndreptăţiţi la aceasta, asistenţa juridică a justiţiabililor
proveniţi din categorii defavorizate fiind o condiţie
esenţială pentru respectarea dreptului la un proces
echitabil. În acest sens s-a încercat informarea la nivelul
justiţiabilului asupra prevederilor referitoare la
posibilitatea acordării de asistenţă juridică gratuită în
procesele civile sau pentru victimele unor infracţiuni.
În sensul îmbunătăţirii accesului la justiţie există în
arhiva Judecătoriei un punct de informare informatizat,
au fost distribuite ghiduri destinate justiţiabililor şi s-au
organizat manifestări de tipul „uşilor deschise”.

48
Apreciem că această activitate ar putea fi
îmbunătăţită prin înfiinţarea unor servicii de consiliere.
În ceea ce priveşte prezenţa media din domeniul
audio-vizual în interiorul sălilor de judecată în cursul anul
2012 a existat o singură cerere, aceasta vizând
pronunţarea unei soluţii în şedinţă publică, cerere
aprobată de către preşedintele completului de judecată.
Într-un sigur caz, fost exercitat dreptul la replică, în
urma unui articol publicat în ziarul local Art Press.
În aplicarea dispoziţiilor art.677/2001, a fost
desemnat un judecător responsabil cu această activitate,
neîntâmpinându-se dificultăţi în această materie până în
prezent. În cursul anului 2012 nu au existat cazuri în care
persoanelor vizate de Legea 677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal să le fi fost încălcate
drepturi
Totodată este de menţionat faptul că la nivelul
Judecătoriei Târgovişte nu au existat cazuri privind
exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor
recunoscute de Legea nr.677/2001 şi nu au existat
proceduri de investigare din partea Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.
La sediul Judecătoriei Târgovişte există un avizier,
conform dispoziţiilor art.79 alin.1 lit.d. din Regulamentul
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti ce
cuprinde informaţii pentru justiţiabili cu privire la
calitatea instanţei de operator care prelucrează date cu
caracter personal şi la drepturile persoanei vizate în
contextul prelucrării datelor cu caracter personal.

49
III.2 MĂSURI PENTRU UNIFICAREA PRACTICII
JUDICIARE LA NIVELUL INSTANŢEI

La Judecătoria Târgovişte sunt ţinute lunar sau de


câte ori este necesar întruniri pentru discutarea
problemelor ivite în practica curentă şi sunt întocmite
procese-verbale pentru fiecare şedinţă, sunt desemnaţi
judecători responsabili cu această activitate, se ţine
legătura cu Tribunalul Dâmboviţa şi Curtea de Apel
Ploieşti, judecătorii participând la întrunirile ţinute la
acest nivel pentru unificarea practicii judiciare,
trimestrial, măsuri pe care le considerăm necesare
creşterii calităţii actului de justiţie.
În sistemul informatic intranet sunt postate deciziile
de casare ale ÎCCJ pronunţate în cauze soluţionate de
Curtea de Apel Ploieşti şi recursurile în interesul legii.
Cunoaşterea şi valorificarea jurisprudenţei Curţii
Constituţionale şi jurisprudenţei europene se fac prin
accesarea site-urilor acestor instanţe.
Întreg personalul are acces la programul Intralegis,
care este actualizat zilnic.
Toate problemele de drept care pot determina
interpretări diferite şi, implicit, o practică neunitară sunt
discutate în şedinţele de învăţământ profesional. În anul
2011 la stabilirea acestor teme s-au avut în vedere în mod
prioritar dispoziţiile noului cod civil, fiind întocmită o
planificare săptămânală a şedinţelor de învăţământ
profesional.
În cadrul întâlnirilor lunare sunt discutate opiniile
diferite ale judecătorilor asupra chestiunilor care pot
primi o soluţionare diferită, se stabileşte opinia
50
majoritară, care se consemnează într-un proces-verbal al
şedinţei şi este însuşită, de regulă, de toţi judecătorii.
În cursul anului 2012 au fost postate hotărâri pe
portalul instanţelor de judecată, activitate care are ca
scop cunoaşterea practicii celorlalte instanţe şi unificarea
practicii judiciare.

III.4 ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ŞI


RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI
INSTANŢEI.

Evaluarea obiectivă a fiecărui judecător în parte


constituie o cerinţă de prim plan în managementul
resurselor umane de natură a stimula judecătorii în
obţinerea unor performanţe pe calea aplicării corecte a
legilor.
Scopul evaluării este de a îmbunătăţii performanţele
profesionale ale judecătorilor, creşterea eficienţei
activităţii instanţelor şi a încrederii publice în activitatea
judecătorească.
În această activitate de mare răspundere trebuie să
pornim de la considerentul că oamenii sun conduşi de
dorinţa de a le fi recunoscute performanţele.
Prin HCSM nr. 324 din 24 august 2005, s-a aprobat
Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor şi procurorilor, care cuprinde desfăşurarea
acestei activităţi într-o perspectivă mai cuprinzătoare,
mai complexă, organizarea acesteia la nivelul instanţelor,
modalitatea de acordare a calificativelor şi căile de atac
ale celor nemulţumiţi de calificativul obţinut.

51
Astfel, conform art. 2 din regulament, pentru
verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă
profesională şi de performanţă, judecătorii şi procurorii
sunt supuşi la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienţa,
calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare
profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de
specializare.
Evaluarea judecătorilor din cadrul instanţei noastre
a continuat în anul 2012 şi s-a realizat de către membrii
comisiei constituite prin hotărâre a Consiliului Superior al
Magistraturii . La Judecătoria Târgovişte comisia de
evaluare este compusă din preşedintele instanţei şi doi
membrii desemnaţi de colegiul de conducere şi anume
doamnele judecător Preda Simona şi Anghelescu Felicia şi
un membru supleant, Nae Alina.
Evaluarea judecătorilor reflectă un profil al
magistratului, apt să menţină în mod continuu un just
echilibru între cerinţa de independenţă şi cea de
responsabilitate..
Plenul C.S.M., prin Hotărârea nr. 184 din 01.03.2006
a aprobat profilul profesiei de judecător distingându-se o
serie de cerinţe cum sunt: să manifeste integritate
morală, să comunice clar şi logic şi să fie receptiv la
informaţia care îi poate îmbunătăţii mesajul, să fie
credibil, să fie eficient în managementul propriilor
îndatoriri, conştientizare socială şi angajament,
predispoziţie pentru munca intensă şi învăţare
profesională, aspecte ce vor constitui baza evaluării
activităţii acestora.

52
Aceste cerinţe au fost avute în vedere şi de membrii
comisiei de evaluare din cadrul instanţei noastre la
momentul notării.
Considerăm că, în perspectivă, activitatea de
evaluare trebuie să se focalizeze pe identificarea
metodelor de a stimula judecătorii în autoperfecţionare.
Menţionăm că în cursul anului 2012 nu a existat
sancţiuni .

CAPITOLUL IV
GESTIONAREA RESURSELOR

IV.1 RESURSELE UMANE AFLATE LA


DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2012

53
Judecătoria Târgovişte are în prezent 22 posturi de
judecători – 22 ocupate, dintre care un judecător stagiar
şi unul delegat la penitenciar; 31 posturi de grefieri –
ocupate, 6 posturi grefieri arhivari – toate ocupate, 2
posturi agenţi procedurali - ocupate, 2 posturi de
aprozi – ocupate, un post de muncitor – ocupat.
Colectivul de judecători reuneşte în rândul său
membrii cu vechime, cât şi judecători mai tineri intraţi în
magistratură prin concurs din rândul avocaţilor.
În cursul anului 2012 Judecătoria Târgovişte s-a
bucurat de stabilitate în rândul personalului, ceea ce a
fost benefic pentru volumul de activitate şi practica
unitară la nivelul instanţei. Colectivul este bine închegat
şi nu s-au semnalat până în prezent neînţelegeri ori
incompatibilităţi socioprofesionale.

Structura corpului de judecători se prezintă astfel:


Nr. Nume şi prenume Sex Funcţia Specializare
Crt.
1. Spătaru Luiza F Preşedinte Comercial
2 Danciu Monica F Vicepreşedi Civil
nte
3. Marcu Doina F Judecător Civil
4. Gogioiu Ana F Judecător Civil
Maria
5. Iancu Liliana F Judecător Civil
Ecaterina
6. Nae Alina F Judecător Civil
7. Istrate Manuela F Judecător Civil
8. Cărpiniş Daniel M Judecător Penal
9. Toma Mihaela F Judecător Civil
10. Bădescu Irina F Judecător Penal
Raluca
11. Erculescu Narcis M Judecător Comercial
12. Simescu Florin M Judecător Penal – judecător
54
delegat la
Penitenciarul
Mărgineni
13. Anghelescu F Judecător Comercial
Felicia
14 Preda Simona F Judecător Comercial
15. Cristache Irina F Judecător Penal
16. Găişteanu Laura F Judecător Penal
17. Oprea Gheorghe M Judecător Penal
18. Chivu Marinela F Judecător Penal
19. Stan Amalia F Judecător Civil
20. Nicolae Mirel M Judecător Civil
21. Stoian Ionuţ M Judecător Civil
22. Stoica Monica F Judecător Stagiar

Compartimentul auxiliar se caracterizează prin


stabilitate faţă de membrii corpului judecătoresc, în
ultimii 4 ani neconstatându-se fluctuaţii în rândul
membrilor săi de natură a influenţa activitatea instanţei.
În mare parte membrii personalului auxiliar, în
special grefierii, au înţeles necesitatea autoperfecţionării,
o parte dintre aceştia fiind absolvenţi ai facultăţii de
drept, fapt de natură a veni în întâmpinarea noii tendinţe
de creştere a rolului grefierului şi a responsabilităţii
acestuia în actul de justiţie.

55
Personalul auxiliar se structurează conform
tabelului următor :

Nume şi prenume Sex Funcţia


Nr.
crt.
1. Vuta Marinela F Grefier sef
2. Gălie Mihaela F Grefier
3. Andreescu Mariana F Grefier
4. Badea Marcela F Grefier
5. Mihai Mihaela F Grefier
6. Codreanu Mihaela F Grefier
7. Vasile Iolanda F Grefier
9. Costache Olivia F Grefier
penitenciar
10. Antofie Ana Maria F Grefier
11. Dogaru Ofelia F Grefier
12. Deaconeasa Daniela F Grefier
13. Gheorghe Cerasela F Grefier
14. Vâlcică Constantin M Grefier
15. Grigorescu M Grefier
Laurenţiu
16. Vintescu Vasile M Grefier
17. Gună Gabriela F Grefier
18. Colac Sânziana F Grefier
19. Ciucardel Liliana F Grefier
20. Klein Liliana F Grefier
21. Dumitrache Alina F Grefier
22. Chirescu Tiberiu M Grefier
23. Stoica Alina F Grefier
24. Militaru Vrirginia F Grefier
25. Dutescu Roxana F Grefier
26 Necula Mirela F Grefier
27 Wagner Iuliasn M Grefier
28 Bugiulesu Roxana M Grefier
29 Dutescu Andreea M Grefier

29. Dinu Elisabeta F Grefier

30. Bratu Mioara F Grefier

56
31. Vintilescu Nicolae M Grefier-arhivar

32. Dumitrache M Grefier-arhivar


Laurenţiu
33. Dinu Olitia F Grefier-arhivar

34. Costache Corina F Grefier-arhivar


Ioana
35 Chivu Silvia F Grefier- arhivar

36. Vochin Romeo M Registrator

37. Vochin Daniela F Agent


procedural
38. Tone Cornel F Agent
procedural
39. Ion Liliana F Aprod

40. Petrache Liliana F Aprod

IV.2 RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE


AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2012

Judecătoria Târgovişte dispune de un spaţiu situat în


Municipiul Târgovişte, B-dul Independenţei, nr. 34,
localizat în apropiere de centrul oraşului, fiind împărţit în
57
birouri, 5 săli de judecată, compartimente pentru
deţinuţi, arhiva şi registratura, sală de aşteptare.
Sălile de judecată nr.1 şi nr. 6 sunt folosite pentru
judecarea cauzelor penale, fiind dotate cu logistică
corespunzătoare pentru înregistrarea acestor cauze. În
sălile 2, 3 şi 5 se desfăşoară procesele civile, comerciale
şi de fond funciar.

În prezent se utilizează sistemul informatizat ECRIS,


conform căruia sunt gestionate toate informaţiile despre
dosarele şi documentele referitoare la dosare din cadrul
unei instituţii. Totodată sistemul este prevăzut şi cu
facilităţi pentru planificarea diverselor activităţi din
cadrul instituţiilor sistemului juridic.

La Judecătoria Târgovişte fiecare grefier şi judecător


beneficiază de calculator şi imprimantă şi se asigură
pregătirea acestora pentru însuşirea tehnicilor de lucru
cu acest echipament, respectiv modul de operare pe
calculator a înregistrării dosarelor repartizate, a
pronunţării hotărârilor judecătoreşti, a înregistrărilor
tuturor menţiunilor privind circuitul intern al dosarelor în
sistem ECRIS, cu ajutorul personalului IT. De asemenea,
implementarea programului Ecris a îngreunat şi
îngreunează în continuare activitatea, prin inadvertenţele
pe care le prezintă şi prin necoroborarea acestuia cu
hotărârile CSM de modificare a ROI.
Totodată, se impune înnoirea echipamentului electronic
cât mai curând cu putinţă, fiind expirată durata de
funcţionare pentru majoritatea unităţilor.

58
CAPITOLUL V
RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI
CELELALTE INSTITUŢII ŞI
ORGANISME, PRECUM ŞI CU
SOCIETATEA CIVILĂ .

Potrivit art. 16 (1) lit. k din Regulamentul de ordine


interioară al instanţelor judecătoreşti, preşedintele
judecătoriei asigură, în condiţiile legii, colaborarea
cu parchetul de pe lângă judecătorie, cu organele de
poliţie, cu organizaţiile profesionale ale avocaţilor,
notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor
judecătoreşti, experţilor şi interpreţilor, precum şi
cu alte instituţii şi organizaţii.
În considerarea acestei obligaţii preşedintele
instanţei a participat la şedinţele organizate, de mai
multe ori, cu reprezentanţi din cadrul Baroului
Dâmboviţa, Corpului experţilor tehnici de pe lângă
Tribunalul Dâmboviţa, Inspectoratul de poliţie al
judeţului Dâmboviţa,
La aceste întruniri s-au discutat probleme
curente fiind identificate şi soluţii de rezolvare a
acestora .
Colaborarea directă cu organele Parchetului de
pe lângă Judecătoria Târgovişte s-a desfăşurat în

59
condiţii absolut normale, principiale şi în pronunţării
unor hotărâri judecătoreşti legale şi temeinice.
Propunerile de arestare preventivă au fost
rezolvate cu operativitate, cu asigurarea dreptului la
apărare al învinuiţilor şi inculpaţilor, in condiţii de
transparenţă şi imparţialitate
Relaţiile Judecătoriei Târgovişte cu organele de
politie s-au desfăşurat in condiţii de normalitate ,
existând sprijin reciproc in desfăşurarea activităţii
curente a ambelor instituţii.
S-au întâmpinat dificultăţi în executarea unor
mandate de aducere ori mandate de executare, în
special existând erori în privinţa datelor de identificare a
acestora, impunându-se analiza situaţiilor de către
instanţa de judecată şi pronunţarea de hotărâri în
fiecare speţă prin care au fost îndreptate erorile
sesizate .
În general colaborarea cu experţii tehnici
judiciari poate fi apreciată ca mulţumitoare , existând
înţelegerea necesară atât din partea judecătorilor, cat si
a experţilor in realizarea unui act de justiţie de calitate,
apărând o serie de probleme practice ca urmare a
modificărilor legislative. Au fost organizate întruniri
periodice unde s-au discutat diferitele probleme
nemulţumiri identificându-se si soluţii pentru rezolvarea
acestora . Nemulţumirile au fost manifestate fata de
cuantumul onorariului acordat de instanţă acesta fiind in
general redus , dar şi la modul de stabilire a obiectivelor
pentru rapoartele de expertiza si încuviinţarea cu
uşurinţa a obiecţiunilor formulate de părţi .

60
Numărul redus de experţi în specialitatea topografie
a condus la supraaglomerarea experţilor din această
materie si efectuarea cu întârziere a lucrărilor, existând
insă si situaţii in care lucrările nu au fost întocmite din
culpa experţilor desemnaţi , instanţa fiind nevoită să
recurgă la atenţionarea acestora si apoi sancţionarea cu
amenda judiciară .

Un alt motiv important de amânare a cauzelor este


reprezentat de dispoziţia introdusă prin OUG nr.
212/2008, în baza căreia trebuie solicitat avizul OCPI
pentru expertizele efectuate în cauze în care se solicită
pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de act autentic de
înstrăinare a unor imobile, această cerinţă neputând fi
îndeplinită în prezent, până la încheierea unui protocol
între Ministerul Justiţiei şi ANCPI privind procedura de
soluţionarea a acestui tip de cereri.

Raporturile cu avocaţii Baroului Dâmboviţa s-


au desfăşurat, în general, in condiţii de colegialitate şi de
colaborare, aceştia au răspuns la solicitările instanţei cu
ocazia desemnării ca apărător din oficiu, atât în timpul
programului de lucru, cât şi în afara acestuia cu ocazia
soluţionării cererilor de arestare preventivă .
Au existat insă si situaţii in care cauzele au fost
amânate datorită neprezentării apărătorilor la termenele
de judecată ; sunt probleme legate de spaţiul alocat
avocaţilor care îşi desfăşoară activitatea la instanţa
noastră .
Nu au fost probleme deosebite în activitatea
de colaborare cu notarii publici, consilierii juridici
.

61
S-a respectat întotdeauna dreptul la imagine şi
intimitatea al judecătorului, cât şi liberul acces al
presei la informaţii.
O preocupare constantă s-a manifestat din partea
judecătorilor instanţei noastre pentru cunoaşterea
tuturor hotărârilor Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul C.S.M.
Relaţiile de colaborare intre instanţa noastră şi
Consiliul Superior al Magistraturii au continuat şi pe
parcursul anului 2011, menţinându-se la acelaşi nivel
ridicat ca şi în anii anteriori. S-a manifestat solicitudine
din partea judecătorilor instanţei care au răspuns in
termen diverselor solicitări venite din partea Consiliului
Superior al Magistraturii .
Au existat relaţii de colaborare directă, dar în
majoritatea cazurilor acestea s-au desfăşurat prin
intermediul Tribunalului Dâmboviţa si al Curţii de Apel
Ploieşti .
În cursul anului 2012, prin intermediul Serviciului
Inspecţiei Judiciare, la Judecătoria Târgovişte au fost
efectuate verificări asupra modului în care se
desfăşoară activitatea instanţei, fiind vizate cauzele de
tergiversare a dosarelor, modul de funcţionare a
sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor,
respectarea termenului de redactare a hotărârilor
judecătoreşti, identificându-se atât eventualele
neajunsuri, dar şi soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii
.
Trimestrial s-a comunicat către Consiliul Superior al
Magistraturii numărul de cauze nou înregistrate, cauzele
aflate pe rol şi perioada de când se află in sistem
62
pentru fiecare judecător in parte. De asemenea, lunar
sunt comunicate situaţiile statistice solicitate, privind
termenul de redactare a hotărârilor, procentul de
operativitate.

CONCLUZII

În general, putem aprecia că activitatea Judecătoriei


Târgovişte in cursul anului 2012 s-a desfăşurat la acelaşi nivel ca
şi in anii anteriori, efortul judecătorilor şi al grefierilor fiind
considerabil, in condiţiile in care exigenţele au crescut.
Trebuie avut in vedere deficitul de imagine al justiţiei
in general, in raport cu care efortul nostru trebuie să asigure o
activitate de judecată care să conducă la creşterea credibilităţii şi
reabilitării acestei imaginii în faţa opiniei publice .
Calitatea actului de justiţie şi operativitatea în
soluţionarea cauzelor trebuie să devină obiective ale fiecărui
magistrat in parte, performanţa in acest domeniu fiind de natură a
aduce satisfacţii atât judecătorului, cat si celui ce ajunge să
apeleze la sistemul justiţiei .

PREŞEDINTE,
SPĂTARU LUIZA MIHAELA
63
64