Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 28 din 18.03.2020

privind aprobarea cesionării drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul de concesionare nr. 3 din
20.04.2007, către doamna Pop Livia

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 18.03.2020, având în vedere
următoarele:
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 2195 din 18.03.2020 elaborat
de Primarul Comunei Periam, în calitatea sa de iniţiator;
- cererea domnului Dr. Rasici Dalibor înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.
1466/25.02.2020, prin care solicită acordul privind cesionarea drepturilor și obligațiilor convenite prin
contractul de concesionare nr. 3/20.04.2007 încheiat între Comuna Periam, prin Consiliul Local Periam și
Dr. Rașici Dalibor;
- cererea din data de 16.03.2020 a doamnei Pop Livia, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub
nr.2148/16.03.2020, prin care solicită cesiunea drepturilor și obligațiilor aferente contractului de
concesionare nr. 3/20.04.2007;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
2196/18.03.2020 întocmit de doamna Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- prevederile contractului de concesionare nr. 3/20.04.2007 încheiat între Comuna Periam, prin
Consiliul Local Periam și Dr. Rașici Dalibor;
- imobilul (teren) situat în intravilanul Comunei Periam, având nr. vechi de conscriere 817 și adresa
actuală Comuna Periam, strada Mureșului, nr.103, Judeţul Timiş, reprezintă un teren intravilan în suprafață
totală de 948 mp care se află în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, conform extrasului de
carte funciară pentru informare având nr. 402833 Periam, lit.B - Proprietari și Acte: Comuna Periam,
domeniu privat, intabulare, drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 parte, la lit.C - Sarcini:
figurează înscris dreptul de concesiune pe o perioadă de 49 ani în favoarea Dr. Rasici Dalibor, nu a fost
revendicat în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;

1
- faptul că pe terenul mai sus descris se află amplasată construcția reprezentând Policlinica medicală
în regim „P”, ai cărei proprietari sunt soții Rașici Dalibor și Rașici Simona Alecsandra;
- prevederile art.354-355 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile art.551 pct.1, art.552, art.553 alin.1 și alin.4, art.555, art.557 alin.2 și art. 1315-1320
din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată (rl), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b și c, art.129 alin.4 lit.e,
art.129 alin.7 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.197 și art.199-200 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă cesionarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul de concesionare nr. 3


din 20.04.2007 (care a fost încheiat între Comuna Periam, prin Consiliul Local Periam și Dr. Rasici
Dalibor), către doamna Pop Livia, domiciliată în Comuna Saravale, nr.112, Județul Timiș.

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de cesiune, conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 și
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cesionarului revenindu-i obligativitatea respectării
folosinței exclusive a terenului în suprafață totală de 948 mp, înscris în C.F. nr. 402833 Periam (Nr. CF
vechi: 2685), având nr.cadastral CAD:50133, Top:741-743/1, pentru funcționarea Policlinicii medicale
construite pe acesta.

Art.3. Domnul primar Dumitraș Cornel este împuternicit de către Consiliul Local Periam să
semneze contractul de cesiune prevăzut la Art.2. al prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraș Cornel,


primarul Comunei Periam şi doamna Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei
Comunei Periam.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării
actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Consiliului Local al Comunei Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- Domnului Dr. Rasici Dalibor;
- Doamnei Pop Livia;
- Notarului public;
- Doamnei Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe
pagina de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
L.S.
 STRUTINSCHI RODICA SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM

____________________ ? BRONȚ DACIANA


,
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
_______________________

2
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 28/2020
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 18/03/2020
2 Comunicarea către primarul comunei2) 18/03/2020
3 Comunicarea către prefectul județului3) 19/03/2020
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 19/03/2020
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 20/03/2020
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 20/03/2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

S-ar putea să vă placă și