Sunteți pe pagina 1din 4

COMPONENŢA COMISIEI METODICE

Nr. Numele şi Vechimea Încadrare Obiectul Ultima


Crt Prenumele în a predat perfecţionare Clasele
. Profesorulu învăţămân
i t

1. X 8 Profesor Educaţie 2017


Titular fizică
Grad II
2. Y 4 Profesor Educaţie 2016
Suplinitor fizică
Debutant
3. Z 3 Profesor Educaţie 2016
Suplinitor fizică
Debutant
PLANUL MANAGERIAL AL CATEDREI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ


Prof. ..................................

OBIECTIVE OBIECTIVE MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMENI RESPONSA-


GENERALE DERIVATE CALENDARIS- BILITĂŢI
TICI
CURRICULUM

Elaborarea a) Analiza activităţilor 01-10-2016 .


programelor de desfăşurate în anul X
activităţi şcolar .................... de profesorii
semestriale şi catedrei de educaţie fizică;
anuale propuneri şi măsuri de
îmbunătăţire a activităţii;
b) Fixarea datelor şi temelor
şedinţelor de catedră;

Consilierea c)Studierea programelor şcolare şi 1-15septembrie Profesorii


cadrelor propunerea unor eventuale catedrei
didactice în modificări:
vederea d) Consultarea Ghidului 1-15 septembrie Profesorii
elaborării metodologic privind proiectarea catedrei
planificărilor documentelor de planificare şi
calendaristice evidenţă şi a instrucţiunilor
şi a proiectării metodice de desfăşurare a
unităţilor de activităţilor;
învăţare e) Prezentarea unor planificări şi 30 septembrie Profesorii
unităţi de învăţare model oferite catedrei
de MECTS şi convenirea pentru
aplicarea unitară a acestora la
nivel de catedra
Planificarea f)Repartizarea pe profesori a 1 octombrie
activităţilor de ramurilor sportive şi echipelor cu Membrii
pregătire care se vor prezenta în competiţii 10 octombrie catedrei
specială a m)Stabilirea calendarului intern în
elevilor care concordanţă cu cel al O.N.S.Ş.
vor participa în 30 septembrie
competiţiile g) Stabilirea graficului de
O.N.S.Ş. şi alte pregătire a echipelor şi elevilor
concursuri pentru fiecare profesor;
şcolare
Informarea h) analiza semestrială a 20septembrie X
semestrială activităţilor profesorilor din
asupra catedră şi elaborarea informărilor 21 ianuarie
activităţii pentru întocmirea planului -2017
catedrei de managerial al şcolii;
educaţie fizică
EVALUARE/ CONTROL

Elaborarea i) Stabilirea probelor şi normelor 01 octombrie Profesorii


instrumentelor de control pe niveluri de clase şi septembrie catedrei
de evaluare şi sexe;
notare k) Stabilirea ramurilor sportive ce
vor fi programate în funcţie de
tradiţiile şcolii,baza materială din 16-23
şcoală şi opţiunile elevilor; septembrie
l) Stabilirea testelor iniţiale Profesorii
catedrei
Analiza Analiza rezultatelor la teste - Semestrul I X
periodică a iniţiale şi probe de control - Sfîrşit de an
performanţelor
şcolare ale
elevilor
Monitorizarea m) Verificarea respectării Lunar
parcurgerii programelor şcolare şi a X
programelor planificărilor realizate pe baza
şcolare la programelor;
fiecare clasă şi n) Discutarea în şedinţa de Noiembrie
a modului în catedră a unor ore demonstrative
care se ţinute de profesori ai catedrei,
realizează având ca subiect realizarea
evaluarea evaluării, notarea acestora;
elevilor o) Urmărirea modului în care se Februarie 2017
realizează evaluarea elevilor
Evaluarea p) Întocmirea unei fişe de
activităţii evaluare privind activitatea
membrilor fiecărui membru al catedrei şi X
catedrei şi întocmirea unui raport cu Iunie 2017
propunerea propuneri privind acordarea
calificativelor calificativelor anuale
anuale către
Consiliul de
Administraţie
Efectuarea de Asistenţe şi interasistenţe, pe semestrial X
asistenţă la ore parcursul celor două semestre

Asigurarea Colaborarea între toţi profesorii


circulaţiei catedrei, între aceştia şi ori de câte ori Profesorii
informaţiei atât managerul şcolii; este cazul catedrei
pe orizontală
cât şi pe
verticală