Sunteți pe pagina 1din 3

Administrarea societatii presupune exercitarea atributelor de posesie, folosinta

si dispozitie asupra fondului de comert si a celorlalte elemente ale


patrimoniului, cat si savarsirea de acte de conservare, gestiune sau dispozitie in
legatura cu aceste bunuri. Administrarea este realizata de catre un organ distinct
de gestiune permanenta – administratorii.

Administrarea societatii poate fi incredintata uneia sau mai multor persoane,


care pot fi asociati sau neasociati, persoane fizice sau juridice.

Durata de functionare a administratorilor poate fi determinata sau


nedeterminata. Administratorii societatii pe actiuni sunt alesi pentru o perioada
de patru ani cu conditia de a putea fi realesi din nou.

Administratorului ii revin urmatoarele obligatii:

indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege pentru validarea


constituirii societatii;

obligatia generala de a administra societatea;

obligatia de a tine la zi registrele cerute de lege si raspunde de corectitudinea


inregistrarilor;

obligatia de a convoca adunarea generala ordinara sau extrordinara;

obligatia de a intocmi bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi,


reprezentandu-le adunarii generale. O copie va fi dipusa la administratia
financiara iar un exemplar al bilantului, vizat de administratia financiara, va fi
depus la Oficiul Registrului Comertului;

de a indeplini toate indatoririle prevazute de actul constitutiv;

de a colabora cu lichidatorii, in cazul dezolvarii si lichidarii societatii etc.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: realitatea


varsamintelor efectuate de asociati, existenta reala a dividentelor platite, exacta
indeplinire a hotararilor adunarii generale, stricta indeplinire a indatoririlor pe
care legea si actul constitutiv le impun. Incetarea functiei administratorilor
poate fi realizata prin revocarea acestora de carte adunarea generala prin
demisie.

Administratorul raspunde pentru nerespectarea obligatiilor iyvorate din


contractul de mandat. Aceasta este o raspundere civila contractuala.
Nerespectarea unei obligatii legale poate fi si o fapta ilicita civila
extracontractuala ori o infractiune.

Consiliul de administratie.

In societatile unde sunt mai multi administratori, acestia se organizeaza in


consiliu de administratie, care este organul colectiv de conducere. Consiliul de
administratie ea hotararile prin deliberari pe baza principiului majoritatii de
voturi. El se intruneste o data pe luna la sediul societatii.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii


consiliului, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Consiliul de administratie are in structura functionala a societatii, aceleasi


indatoriri si prerogative ca si administratorul unic.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta


personala a cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin actul
constitutiv nu se prevede un numar mai mare. Deciziile se iau cu majoritatea
absoluta a membrilor prezenti. Deciziile consiliului pot fi anulate sau
considerate nule la hotararea adunarii generale.
Comitetul de directie.

Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de
directie, compus din membri alesi dintre administratori. Delegarea intervine
cand este necesara existenta unui organ colegial care sa poata actiona operativ.

Presedintele consiliului de administratie este si director general sau director. In


aceasta calitate conduce si comitetul de directie. Avand calitatea de
administrator, presedintele consiliului de administratie este desemnat, in
conditiile legii, reprezentant al societatii. Prin actele sale el angajeaza societatea
in raporturile cu tertii.

Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a consiliului de


administratie registrul sau de deliberari.

Consiliul de administratie poate oricand revoca membrii comitetul de directie.

Directorii executivi.

Executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor


directori executivi, functionari ai societatii.
Directorii executivi nu vor putea fi membri ai consiliului de administratie a
societatii.  Ei sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii,
pentru neindeplinirea indatoririlor lor.