Sunteți pe pagina 1din 3

SOCIOLOGIA/ ASISTENTA SOCIALĂ

CATEGORII SOCIOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


1. DEFINITIE Sociologia – ştiinţa despre societate (lat. socius – Asistența socială reprezintă un asamblu de institutii,
soţ, asociat, companion, tovarăş; gr. logos – programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii
discurs, teorie, sistem, cuvânt). specializate de protejare a persoanelor, grupurilor,
Sociologia – ştiinţa unităţilor sociale, de la cele comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar
mai simple (cercuri de prieteni, familie, echipe de în dificultate, care din cauza unor motive de natură
muncă), până la cele mai complexe (popoare, economica, socio-culturală, biologică sau psihologică
naţiuni, ţări, organizaţii internaţionale). nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si
Sociologia – ştiinţa naţiunii care are ca funcţie eforturi proprii, un mod normal, decent de viață.
cunoaşterea realităţii sociale (Dimitrie Gusti).
Sociologia – ştiinţa societăţilor omeneşti ce se
ocupă cu studiul vieţii sociale, al formelor de
comunitate umană, de convieţuire socială
(Traian Herseni).
Sociologia – ştiinţa care se ocupă cu studiul vieţii
sociale în general şi cu studiul comparativ al
societăţilor (Mihail Ralea).
Sociologia – studiul integrativ structural şi
dinamic al societăţii, abordată în unitatea şi
diversitatea componentelor sale unitare (Petre
Andrei).

OBIECTIVE  Să înţeleagă, prin interpretare, activitatea Obiectivul principal al asistentei sociale este de a veni
socială; în ajutorul persoanelor aflate în dificultate pentru ca
 Să explice, în mod cauzal, pe această bază, acestia să obțină condițiile necesare unei vieți decente.
derularea şi efectele activităţii sociale. Să dezvolte în rândul segmentelor de persoane
defavorizate propriile capacitati si competente pentru o
mai pronuntata functionare sociala.
FUNCȚII  FUNCŢIA DESCRIPTIVĂ – descrierea,  Identificarea si inregistrarea segmentului
prezentarea faptelor şi proceselor sociale, populatiei ce constituie obiectul activitatilor de
aşa cum acestea au loc; avem de-a face în asistenta sociala
acest caz cu o diversificare sociografică a  Diagnosticarea problemelor de diferit ordin cu
sociologiei; care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc
 FUNCŢIA EXPLICATIVĂ sporit se pot confrunta intr-o anumita perioada
(COMPREHENSIVĂ) – dacă sociologia s- de timp, si in anumite conditii sociale,
ar limita numai la descrierea faptelor, economice si culturale
fenomenelor şi proceselor sociale, atunci  Dezvoltarea unui sistem coerent de programe,
aceasta ar fi doar sociografie; ea vizează masuri, activitati profesionalizate de suport si
să stabilească relaţii de determinare sau de protectie a acestora
covarianţă între diversele aspecte ale vieţii  Elaborarea propriilor programe de catre cei
sociale. aflati in situatii de risc
 FUNCŢIA DE AMELIORARE A VIEŢII  Identificarea variatelor surse de finantare a
SOCIALE – sociologia se raportează în programelor de sprijin
mod critic la societatea pe care o studiază,  Stabilirea drepturilor si modalitatilor concrete de
propunându-şi schimbarea acesteia prin acces la serviciile specializate de asistenta
formularea de politici sociale (ex: politici sociala prin cunoasterea cadrului legislativ –
educaţionale, politici de organizare a institutional
instituţiilor sociale, politici salariale etc.)  Suport prin consiliere, terapie individuala sau de
grup, in vederea refacerii capacitatilor de
integrare benefica in societate
 Promovarea unor strategii de preintampinare a
situatiilor defavorizate
 Dezvoltarea unui program de cercetari stiintifice
la nivel national si local privind dimensiunea
problemelor celor aflati in situatii speciale

Niveluri 1. ramuri care studiază grupuri şi 1. Individual (asistenta economica, psihologica,


colectivităţi umane – de exemplu: morala pentru persoanele in nevoie, cum sunt
sociologia grupurilor mici, sociologia somerii, cei dependenti de droguri, alcool, cei
urbană, sociologia rurală; cu probleme de integrare in comunitate,
2. ramuri care cercetează fenomene şi victime ale diferitelor abuzuri)
procese sociale – de exemplu: sociologia 2. Interpersonal si de grup (terapii de familie, ale
opiniei publice, sociologia educaţiei, cuplului, ale grupurilor marginalizate)
sociologia politică, sociologia 3. Comunitar (rezolvarea conflictelor etnice, de
comunicaţiilor; grup, mobilizarea eforturilor individuale si
3. ramuri care studiază instituţii sociale – de colective intru solutionarea lor normala)
exemplu: sociologia familiei, sociologia
şcolii.

S-ar putea să vă placă și