Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR PENTRU EXAMENUL DE MECANICĂ

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

1. Cinematica punctului. Metoda vectorială de descriere a mişcării. Viteza şi acceleraţia


punctului.
2. Metoda coordonatelor carteziene pentru descrierea mişcării punctului. Viteza şi acceleraţia
punctului.
3. Metoda naturală de descriere a mişcării punctului. Viteza şi acceleraţia punctului.
4. Mişcarea de rotaţie a rigidului în jurul unei axe fixe. Descrierea mişcării. Viteza şi acceleraţia
unghiulară. Vitezele şi acceleraţiile punctelor rigidului.
5. Mişcarea plan - paralelă a rigidului. Ecuațiile care desciu această mișcare. Viteza unui punct al
rigidului în mișcare plană.
6. Determinarea vitezelor punctelor rigidului în mişcarea plan - paralelă. Cazuri posibile de
determinare a poziției centrului instantaneu al vitezelor și aplicarea lui la calcularea vitezelor.
7. Noţiuni generale despre mişcarea compusă a punctului. Mişcarea absolută, relativă şi de
transport. Relația dintre vitezele acestor mișcări.
8. Compunerea vitezelor şi compunerea acceleraţiilor punctului în mişcarea compusă.
9. Teorema compunerii accelerațiilor unui punct în mișcare compusă. Direcția și modulul
accelerației Coriolis.
10. Dinamica punctului material. Legile lui Newton. Descrierea dinamică a mişcării punctului
material în diferite sisteme de coordonate.
11. Cantitatea de mișcare pentru un punct material și pentru un sistem de puncte materiale.
Teorema variației cantității de mișcare. Conservarea impulsului. Consecințe.
12. Momentele axiale de inerție a rigidului. Definiție. Teorema Huygeens – Steiner.
13. Momentul cinetic pentru un punct material, pentru un sistem de puncte materiale. Teorema
variației momentului cinetic. Conservarea momentului cinetic. Consecințe. Aplicații.
14. Lucrul forței. Lucrul elementar. Lucrul total. Puterea forței.
15. Energia cinetică pentru diferite mişcări ale punctului material și ale solidului rigid. Teorema
Konig.
16. Energia cinetică a sistemului mecanic. Teorema despre variaţia energiei cinetice a sistemului
mecanic.
17. Cîmpul de forţe. Cîmpul potenţial de forţe. Energia potenţială şi calcularea ei.
18. Energia mecanică. Legea conservării energiei mecanice. Disipaţia energiei mecanice.
19. Oscilațiile mecanice libere. Caracteristicile principale ale oscilațiilor armonice. Pendulul
matematic, pendulul fizic.
20. Oscilaţiile mecanice libere în prezenţa mediului rezistent. Oscilatorul cu arc elastic.
Decrementul oscilaţiilor amortizate.
21. Oscilaţiile forţate în prezența mediului rezistent. Ecuația diferențială a oscilațiilor forțate.
Fenomenul de rezonanţă.