Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina: Fizică. Astronomie.

Clasa: a X-a ,,U” Numărul de ore pe săptămână: 2 ore. Anul de studii : 2019-2020
Planificate-68 ore: inclusiv: probe de evaluare-5, lucrări de laborator–5

Competențele specifice disciplinei “Fizica. Astronomia”


1. Identificarea și descrierea fenomenelor fizice și a manifestărilor acestora prin observații directe
și analize ale surselor de informații, manifestând curiozitate și atenție.
2. Investigarea fenomenelor fizice prin observare și experimentare, manifestând perseverență și
precizie.
3. Analiza și interpretarea datelor și informațiilor privind fenomene, legi, teorii fizice și
aplicațiilor tehnice ale acestora, manifestând gândire critică.
4. Gestionarea cunoștințelor și capacităților din domeniul fizicii prin rezolvarea de probleme și
situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate.

Unități de competențe Unități de conținuturi Nr. Data Ob


ore (săptă ser
mână vați
) i
MECANICA
I. Cinematica (14 ore+1 oră)
1.1.Descrierea mişcării corpurilor 1.1. Conceptele de bază ale 1
folosind modelele şi conceptele: cinematicii.
punct material, mobil, solid rigid, 1.2. Mărimi vectoriale. Eroarea 1
corp de referinţă, sistem de relativă.
coordonate, sistem de referinţă, 1.3. Evaluare inițială. 1
traiectorie, deplasare, distanţă 1.4. Mişcarea rectilinie 1
parcursă, coordonată, viteză, viteză
uniformă. Viteza. Legea
medie, acceleraţie, perioadă,
mişcării rectilinii uniforme.
frecvenţă, viteză unghiulară,
acceleraţie centripetă. 1.5. Rezolvarea problemelor. 1
1.6. Lucrare de laborator: nr.1 1
1.2.Identificarea condiţiilor în care „Studiul mișcării rectilinii
un corp poate fi descris: ca un punct uniforme”.
material, ca un mobil. 1.7. Mişcarea rectilinie uniform 1
variată. Accelerația. Legea
1.3.Reprezentarea în formă analitică vitezei.
și grafică a: 1) legii mișcării în 1.8.Rezolvarea problemelor. 1
mișcarea rectilinie uniformă; 2) legii 1.9. Legea mişcării rectilinii 1
mișcării și legii vitezei în mișcarea uniform variate.
rectilinie uniform variată.
1.10. Rezolvarea problemelor. 1
1.4.Aplicarea formulelor vitezei, 1.11. Lucrare de laborator:Nr.2. 1
vitezei medii, acceleraţiei, „Verificarea experimentală a
accelerației centripete, perioadei, uneia din formulele
frecvenței, vitezei unghiulare, legii caracteristice mişcării rectilinii
mișcării rectilinii uniforme, legii uniform variate a unui corp”.
vitezei şi legii mişcării rectilinii 1.12. Mişcarea curbilinie. 1
uniform variate la rezolvarea Mişcarea circulară uniformă.
problemelor în situaţii concrete. Accelerația centripetă.
1.13. Proiect: ,,De la ,,frecvența 1
de pedalare” la viteza de
1.5.Investigarea experimentală a mișcare a bicicletei.”
mişcării rectilinii uniforme și a 1.14 Generalizare și 1
mișcării rectilinii uniform variate. sistematizare.
1.15. Evaluare sumativă Nr.1. 1
1.6. Înregistrarea în tabel a valorilor
mărimilor fizice măsurate cu
calcularea erorii absolute și a erorii
relative.

1.7. Analizarea rezultatelor


măsurărilor efectuate și formularea
concluziilor prin evaluarea
rezultatului obținut.

1.8. Formarea comportamentului


sistemic al participanților la traficul
rutier (traversarea străzilor și liniilor
de cale ferată, deplasarea cu
mijloacele de transport ș.a.),
argumentând prin rezolvarea
diferitor situații-problemă, faptul că
la orice viteză vehiculul parcurge un
anumit drum (spațiu) de frânare,
care trebuie luat permanent în
considerație.
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: eroare relativă, viteză momentană, viteză
absolută/relativă/de transport, accelerația, accelerație centripetă, viteză unghiulară, ecuaţia/legea
mişcării/vitezei.
II. Dinamica (16 ore)
2.1.Generalizarea rezultatelor 2.1. Legile/principiile dinamicii. 1
observărilor experimentale în Principiul inerţiei. Sisteme de
formularea principiilor dinamicii. referință inerțiale.
2.2. Principiul fundamental al 1
2.2.Reprezentarea analitică și grafică dinamicii.
a forțelor. 2.3. Rezolvarea problemelor. 1
2.4. Principiul acţiunii şi 1
2.3.Aplicarea principiilor mecanicii reacţiunii.
newtoniene, legii atracției 2.5. Rezolvarea problemelor. 1
universale, formulelor forței elastice
2.6. Legea atracției universale. 1
și a forței de frecare în situaţii
Câmpul gravitațional.
concrete.
Intensitatea câmpului
gravitațional.
2.4.Identificarea particularităţilor
mişcării rectilinii uniforme, mişcării 2.7. Rezolvarea problemelor. 1
rectilinii uniform variate și mișcării 2.8. Forţa elastică. 1
circular uniforme în contextul 2.9. Rezolvarea problemelor. 1
principiilor dinamicii. 2.10. Lucrare de laborator:Nr.3 1
,,Determinarea constantei
2.5.Explicarea interacțiunii elastice a unui resort.”
corpurilor din Univers prin forțe de
2.11. Forța de frecare. 1
atracție gravitaționale, care depind
Coeficientul de frecare. Aplicații
de masele corpurilor şi distanţa
practice.
dintre ele. 2.12. Lucrări de laborator:Nr.4. 1
2.6.Interpretarea forţei de greutate ca “Determinarea coeficientului
forţă de atracţie universală de frecare la alunecare”.
manifestată în vecinătatea 2.13. Rezolvarea problemelor. 1
Pământului, a acceleraţiei 2.14. Rezolvarea problemelor. 1
gravitaţionale ca intensitate a
câmpului gravitaţional. 2.15. Generalizare și 1
2.7.Investigarea experimentală a sistematizare.
dependenţei alungirii corpurilor 2.16. Evaluare sumativă nr.2. 1
elastice de forţa deformatoare, a
legilor frecării la alunecare.
2.8.Înregistrarea în tabel a valorilor
mărimilor fizice măsurate cu
calcularea erorii absolute și a erorii
relative.
2.9.Analizarea rezultatelor
măsurărilor efectuate și formularea
concluziilor prin evaluarea
rezultatului obținut.
2.10. Formarea comportamentului
sistemic al participanților la traficul
rutier (traversarea străzilor și liniilor
de cale ferată, deplasarea cu
mijloacele de transport ș.a.),
argumentând prin rezolvarea
diferitor situații-problemă, faptul că
la orice viteză vehiculul parcurge un
anumit drum (spațiu) de frânare,
care trebuie luat permanent în
considerație.
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: sistem de referință inertial/neinerțial, acțiune și
reacțiune, suprafață netedă/ideală, fir ideal.
III. Impulsul mecanic. Lucrul şi energia mecanică (12 ore+1 oră)
3.1. Descrierea calitativă şi 3.1. Impulsul mecanic. 1
cantitativă a conceptelor: lucru 3.2. Rezolvarea problemelor. 1
mecanic, putere mecanică, energie 3.3. Lucrul mecanic. Puterea 1
cinetică, energie potenţială, lucrul mecanică.
forţelor conservative, lucrul forțelor 3.4. Rezolvarea problemelor. 1
de frecare, impuls mecanic, legea
3.5. Energia cinetică. Teorema 1
conservării energiei mecanice.
variaţiei energiei cinetice.
3.2. Identificarea condiţiilor în care 3.6. Rezolvarea problemelor. 1
energia mecanică se conservă. 3.7. Forțe conservative. Lucrul 1
forțelor conservative. Energia
3.3. Utilizarea mărimilor fizice lucru potenţială gravitaţională.
mecanic, putere şi energie mecanică, 3.8. Energia potenţială elastică. 1
impuls mecanic, a teoremei variaţiei 3.9. Lucrul forţei de frecare/de 1
energiei cinetice şi a legii rezistență.
conservării energiei mecanice la
3.10. Legea conservării şi 1
rezolvarea problemelor/situațiilor-
problemă. transformării energiei mecanice.
Aplicații.
3.11. Rezolvarea problemelor. 1
3.4 Investigarea experimentală a
fenomenelor bazate pe aplicarea 3.12. Generalizare și 1
legilor conservării energiei mecanice sistematizare.
3.13. Evaluare sumativă nr.3. 1

Elemente noi de limbaj specific disciplinei: impuls mecanic, teorema variaţiei energiei cinetice,
energia potenţială elastică.
IV. Elemente de statică (8 ore)
4.1.Stabilirea condiţiilor în care 4.1. Echilibrul unui corp 1
corpul se află în echilibru de acționat de forțe coplanare
translaţie sau în echilibru de rotaţie. concurente. Echilibrul de
translaţie.
4.2.Aplicarea condiţiilor de echilibru 4.2. Rezolvarea problemelor. 1
în situaţii concrete. 4.3. Momentul forţei. Echilibrul 1
de rotaţie. Aplicații practice.
4.3.Determinarea poziţiei centrului
de greutate al figurilor plane. 4.4. Rezolvarea problemelor 1
4.5. Centrul de greutate. 1
4.4.Analizarea rezultatelor Echilibrul în câmp gravitaţional.
măsurărilor efectuate și formularea 4.6. Rezolvarea problemelor 1
concluziilor prin evaluarea 4.7. Generalizare și 1
rezultatului obținut. sistematizare.
4.8. Evaluare sumativă nr.4. 1
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: forte concurente, echilibru de translație, echilibru de
rotație, centrul de greutate, momentul forței.
V. Oscilaţii şi unde mecanice (14 ore+2 ore)
5.1. Analiza fenomenelor oscilatorii 5.1. Procese oscilatorii în natură 1
utilizând mărimile caracteristice ale şi în tehnică. Mărimi
mişcării oscilatorii și ondulatorii caracteristice mişcării
(perioadă, frecvență, fază, pulsație, oscilatorii.
elongație, amplitudine, lungime de 5.2. Pendulul elastic.Pendulul 1
undă). gravitațional.
5.2.Descrierea cantitativă a 5.3. Rezolvarea problemelor. 1
oscilaţiilor pendulelor elastic şi 5.4. Lucrare de laborator: Nr.5. 1
gravitaţional. „Studiul pendulului
5.3.Investigarea experimentală a gravitațional şi determinarea
oscilaţiilor mecanice. valorii intensității câmpului
5.4.Aplicarea mărimilor gravitațional/accelerației
caracteristice (perioadă, frecvență, căderii libere”.
fază, pulsație, elongație, 5.5. Conservarea și 1
amplitudine, lungime de undă) ale transformarea energiei mecanice
mişcării oscilatorii și ondulatorii la în mişcarea oscilatorie.
rezolvarea problemelor.
5.6. Rezolvarea problemelor. 1
5.5.Înregistrarea în tabel a valorilor
mărimilor fizice măsurate cu 5.7. Oscilaţii amortizate şi 1
oscilaţii forţate. Rezonanţa.
calcularea erorii absolute și a erorii
Aplicații.
relative.
5.8. Unde mecanice. Clasificarea 1
5.6.Analizarea rezultatelor
undelor mecanice (unde
măsurărilor efectuate și formularea
transversale şi unde
concluziilor prin evaluarea longitudinale). Caracteristicile
rezultatului obținut. undelor.
5.7.Explicarea producerii şi efectelor 5.9. Rezolvarea problemelor. 1
unui seism (nivel calitativ).
5.10. Ultrasunete. Infrasunete. 1
5.8.Aplicarea unor măsuri de
Unde seismice. Aplicații
prevenire şi protecţie în raport cu
posibilele efecte ale seismelor, de practice.
protecție fonică la utilizarea diferitor 5.11.Rezolvarea problemelor. 1
surse sonore și în diverse situații. 5.12. Rezolvarea problemelor. 1
5.13. Generalizare și 1
sistematizare.
5.14. Proiect: ,,Utilizarea 1
ultrasunetului.”
5.15. Evaluare sumativă nr.5. 1
5.16.Lecție de totalizare.
1
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: oscilator armonic, oscilații armonice, fază, pulsație,
elongație, amplitudine, rezonanță, oscilații amortizate și forțate, unde transversale/longitudinal.