Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Evaluare
Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine

Profesor: Elisei Cosmin Marius


Şcoala Gimnazială Nr. 1, Balintești
CLASA a VIII- a

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Elisei Cosmin Marius

Instituţia de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 1, Balintești

Data: 01.03.2018

Clasa: a VIII-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine

Tipul lecţiei: Evaluare

Lecţiile evaluate:

1. Biserica – locaș de închinare

1
2. Icoana – fereastră spre cer

Competențe specifice:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
O1- Elevii vor fi capabili să explice cum este alcătuită clădirea bisericilor ortodoxe, să înfățișeze scopul prezenței bisericilor în mijlocul
credincioșilor ei;
O2- Să cunoască funcțiile icoanei și să înțeleagă de ce avem nevoie de icoane în spațiul bisericii, dar și în biserica de acasă – în familie;
să privească icoana ca pe un mod al manifestării lui Dumnezeu în lume și ca pe o chemare spre sfințenie continuă;
O3 - Să înțeleagă și să răspundă corect la testul de evaluare;
O4- Să realizeze o compunere cu titlul: „Icoana – mărturisire și chemare la iubirea milostivă a lui Dumnezeu”.
Resurse:
1.Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a VIII-a, aprobată prin O. M. 3393 / 28.02.2017
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VIII-a
2.Temporale: - Numărul de lecţii:1;
- Durata: 50 de minute
3.Bibliografice : Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I.B.M.O.R., Bucureşti, 2008;
- Muşatu Bocoş, Instruire interactivă - Repere pentru reflecţie şi acţiune, Presa Universitară Clujană, 2002
- Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
- Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei. Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
- Opiş Dorin; Opriş Monica, Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi,
2017.

Strategia didactică:

Metode: Conversaţia, explicaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, argumentarea, itemi de tip pereche, itemi cu alegere duală;

2
Mijloace: Testul, Caietul, Tabla.
Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală şi activitate individuală;

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Momentul Timp Activitateaprofesorului Activitatea elevilor Metode şi Evaluare/


crt. Lecţiei mijloace Forme de
organizar
e

1. Moment 2’ - Salutul - Răspunsul la salut Conversaţia


organizatoric - Rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” - Rostirea rugăciunii Activitat
- Notarea absenţelor - Elevul de serviciu indică e frontală
absenţii

După cum aţi fost anunţaţi de ora trecută,


2. Anunţarea, rezolvarea şi discutarea Ob.1 astăzi veţi fi evaluaţi printr-un test. Lecţiile
din care vom da test sunt:
testului 40’ Ob.2
1. Biserica – locaș de închinare
Ob.3

3
Nr. Momentul Timp Activitateaprofesorului Activitatea elevilor Metode şi Evaluare/
crt. Lecţiei mijloace Forme de
organizar
e
Ob 4 2. Icoana – fereastră spre cer - Elevii ascultă cu atenţie. Conversaţia Activitate
Itemi de tip frontală
pereche Activitate
 Se notează titlul lecţiei pe tablă;
Itemi cu alegereindividual
 Se împart elevilor testele de
evaluare şi se explică cerinţele duală ă
acestora Explicaţia Verificare
 Se precizează timpul de lucru; Observaţia Orală
 La expirarea timpului alocat Dirijată
rezolvării testelor de evaluare, Exerciţiul Aprecieri
acestea se strâng; Argumentarea verbale
 Se discută cu elevii modul în care
trebuia rezolvat corectat testul.

3. Aprecierea activităţii elevilor  Se fac aprecieri generale privind Conversaţia


2’ răspunsurile orale ale elevilor; Activitate
frontală
Verificare
4. Precizarea şi explicarea temei 4’ Ob.2 Elevii sunt rugați să rezolve o compunere Elevii îşi notează tema în Conversaţia Orală
pentru acasă
cu titlul: „Icoana – mărturisire și chemare caiet. Caietul Aprecieri
Explicaţia verbale
la iubirea milostivă a lui Dumnezeu”.
Activitate
frontală

5. Încheierea 2’ Profesorul rostește rugăciunea, salută elevii Elevii rostesc rugăciunea


și iese din clasă și răspund la salut. Activitate

4
Nr. Momentul Timp Activitateaprofesorului Activitatea elevilor Metode şi Evaluare/
crt. Lecţiei mijloace Forme de
organizar
e
frontală

Numele:

Clasa:

Evaluare

1. Completează spațiile libere din următoarele propoziții astfel încât să se potrivească cu lucrurile învățate:
Văzută din lateral, clădirea bisericilor ortodoxe are formă de ............, iar de vom privi de sus bisericile ortodoxe au formă de ........,
pentru că Domnul nostru Iisus Hristos și-a întemeiat Biserica prin moartea Sa pe Cruce. Interiorul bisericii este împărțit în trei părți: pronaos,
........ și......... Unele biserici au la intrare și pridvor. Altarul este partea cea mai sfântă a bisericii. Acest loc este despărțit de naos prin
catapetească sau ........
Icoana mai este numită și o „fereastră spre...........” sau „Evanghelie în culori”. Prima icoană a fost făcută de Evanghelistul ....., iar
prima icoană nefăcută de mână omenească a fost mahrama pe care s-a imprimat chipul Mântuitorului.

2. Enumerați care sunt cele mai importante obiecte care se află pe Sfânta Masă din Sfântul Altar și explicați pe scurt două dintre aceste
obiecte.

3. Explicați una din cele patru funcții ale icoanei ortodoxe.

5
4. Răspunde la următoarele întrebări:

a. Icoana își face simțită prezența în viața ta?

b. Ai o icoană acasă căreia te închini ori de câte ori te afli în prezența ei? Care este aceea și de ce ai ales-o pe aceasta?
c. Ce simți atunci când participi la slujbele bisericii tale? De ce crezi că Dumnezeu ne cheamă să participăm la rugăciunea Bisericii?

5. Alcătuiește o scurtă compunere în care să folosești următoarele cuvinte: icoană, chip, biserică, imagine, slujbă.

Barem de corectare:

Subiectul I.- 20 puncte

7 itemi- Se acordă 3 puncte pentru fiecare răspuns corect 7x3. = 21p.

(corabie, cruce, naos, altar, iconostas, cer, Luca)

Subiectul II.-15 puncte

6
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 puncte pentru enumerarea obiectelor sfinte și câte 5 puncte pentru fiecare
obiect explicat corect) 3x5p. = 15p.

Subiectul III.- 10 puncte

Se acordă 10 puncte pentru explicarea uneia din cele 4 funcții ale icoanei (5 puncte pentru denumirea corectă a funcției și 5
puncte pentru explicarea acesteia)

2x5p. = 10p

Subiectul al IV-lea – 15 puncte


Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns de la cele 3 întrebări. Aici intervine claritatea afirmației, corectitudinea, dar și
exprimarea și ortografia.

Subiectul al V-lea -20 puncte


Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare cuvânt folosit correct într-o propoziție prin care să se întrevadă facil sensul cuvântului în
acel context.
5x4p =20p

Se acordă 20 puncte din oficiu

TOTAL...........................................................................................................100 puncte

Interpretarea testului

7
Clasa a VIII- a

Aprecieri Observatii Recomandari

8
9
Rezultate obtinute

Nr, Numele si prenumele elevilor Nota Nota Nota Nota Nota Observatii
crt. 6 7 8 9 10
1

10
2
3
4
5
6
7
8

Situatia notelor

10 9 8 7..... Media
Note de
Nr notelor

11

S-ar putea să vă placă și