Sunteți pe pagina 1din 21

lelui

aventuri
matei
peplanetaverde
Dragă Matei,

Fiecare jucărie are o poveste. Dacă o


ı̂ntrebi ș i-ți apropii apoi urechea de ea,
dacă asculți foarte foarte atent,
o să ți-o povestească.

Cu iubire,
Mami ș i tati

Atel
ierulde eroi
Ș i, fiindcă cine caută cu adevărat o comoară
Lui Matei ı̂i plăcea tare mult să se joace ı̂n parc:
ı̂ntr-o bună zi o găseș te, aș a i se ı̂ntâmplă ș i lui Matei.
se dădea pe tobogan ș i sărea pe trambulină până
Într-o zi găsi un trenuleț cu roțile rupte.
pica de oboseală. Ș i, uneori, săpa adânc ı̂n groapa
Bine, nu părea chiar comoara din poveste aș a că,
cu nisip sperând să găsească o comoară.
dezamăgit, Matei se pregăti să-l arunce.

Atel
ierulde eroi
- Uaaaa!... făcu Matei, rămânând
cu gura căscată.
- Te rog să nu arunci trenulețul!
zise piticuța.

Darde-a
biace-itr
ecuas
taprinmintecăunuldintre Atel
ierulde eroi
s
teja
riic
areînconjur
auparc
ul s
elăsăpânălapămâ nt
i
ardinvârf
ulluicoborî
opit
icuțăc
upă ral
b,str
ălucit
or.
- Dar e stricat! ı̂i arătă Matei.
- Dacă-l curățăm puțin ș i-i găsim roți, va fi trenuleț
foarte frumos. Uite-l, de-abia aș teaptă să zboare pe ș ine!
Cum Matei era ı̂ncă nehotărât, piticuța adăugă:
- În plus, dacă-l arunci, ı̂n scurt timp planeta mea o să
moară.
- Cum, tu vii de pe altă planetă? ı̂ntrebă Matei mirat.
- Da, de pe Planeta Verde. Crezi că mă poți ajuta s-o
vindecăm?
- Cum să nu! zise Matei. Dar stai, cum ajungem acolo?

i
Atelerulde eroi
Piticuța făcu un semn către stejar ș i imediat frunzele lui se
lipiră unele de altele, transformându-l ı̂ntr-o rachetă.
Matei puse trenulețul ı̂n buzunar ș i urcă lângă piticuță iar
peste un minut, VUUUM! - erau deja deasupra norilor.

Dedes
ubt,
orașul
sefăc
eatotmaimic
:câ
tun

r,c
âtonucă,
câtunbobdema z
ăre.

i
Atelerulde eroi
I
me dia
ttre
curăpe
l
ângăLună,băzda
tăde
r
iduri
c af
ațabunic
ului
.

Î
njuruleiluceauspiral
e
destelealbeșigalbene
atâtdefrumoasecă
semănaucul uminițel
edin
braduldeCr ăci
un.

i
Atelerulde eroi
- Ce-i acolo? ı̂ntrebă Matei, arătând o portocală
uriaș ă ce plutea prin cosmos.
- Aceea e planeta Marte, zise piticuța, conducând
nava printr-o coadă de cometă ce le umplu pe
amândoi cu sclipici.
- Odată, ș i planeta mea semăna de la depărtare cu
un pepene, aș a era de verde. Era plină de păduri ș i
de animale. Dar acum aproape toate au dispărut.
- Ș i unde au plecat? ı̂ntrebă Matei mirat.
- Nicăieri. Au murit, răspunse tristă piticuța.

i
Atelerulde eroi
Trc
eur â
ăpelng a
ăPl t
neaJ t
upie,
rc c
aoaa a
de
i
ggantc
i e
ădepiri
sc i
ășai .
ne
Apoipiti
cuț
acondusenavacătr
einel
elel
ui
Sat
urn,totmaiaproa
peș i
ma i
aproapepână

ndinelelesetr
ansf
orma r
ăînșir
uride
pi
etri
cel
ec eplut
eauali
niat
eprincos
mos.

i
Atelerulde eroi
Doarunas ingur ă
, mai mare,er
apunc ta
tăcu
pic
ățel
edet oatec ulori
leiarrachetaoluăcutoat
ă
vi
tezaîntr-
acolo.Pemă surăcesea pr
opiau,pi
căț
ele
le
setra
ns f
orma uînr ândur idupărânduridemunți
multi
colori
. i
Atelerulde eroi
Racheta se lăsă uș or la pământ ș i, imediat ce păș i pe
Planeta Verde, Matei ridică ochii spre ceva
ce nu mai văzuse niciodată: mii ș i milioane
de jucării aruncate unele peste altele
se ı̂nălțau ı̂n munți până la cer.

Erau atâtea jucării câte Matei nici nu visase vreodată


că ar putea exista ı̂n lume.

Pistoale ı̂ndoite, ursuleți de pluș , păpuș i triste că


n-au fost niciodată scoase din cutie, rățuș te ı̂ngropate
sub săbii de plastic, maș inuțe peste căluți, Supermani
sub mormane de mitraliere... Ce mai, o adevărată
harababură!

- Ce-i aici? ı̂ntrebă Matei.


- Jucăriile pe care copiii nu le mai vor, răspunse
piticuța. Jucării Aruncate, Jucării Stricate,
Jucării Pierdute, toate ajung aici.

i
Atelerulde eroi
Apoi piticuța ı̂l luă pe Matei de mână, ocoliră
muntele ș i după el se ivi o priveliș te care-i tăie
răsuflarea.

Până ı̂n depărtare se vedeau munți de


Jucării Stricate, râuri pe care pluteau
Jucării Aruncate ș i păduri ı̂ngropate sub
Jucării Pierdute. Era un amestec fantastic
de mâini ș i picioruș e ș i lego ș i rotițe pe care Imedia
t ,
unmur murîncepusăcirculepr intr
e
dacă cineva ar i ı̂ncercat să ı̂l sorteze, nu ar j
uc ăr
ii
.Ma iî
ntâi
,unpe ști
șorî
izis
eunui delince
fi terminat nici ı̂n 500 de ani. auzis
e,delinulunui c
rocodi
l,
crocodilul uneima i
muțe
- Ș i ce se ı̂ntâmplă cu ele? ı̂ntrebă Matei. șima i
muțaunui soldăț
eldeplas
tic.
Înc urând,toat
e
- Dacă nu le ia nimeni, va trebui să le topim, j
uc ăr
ii
lealarăces oart
ăleașt
eaptăși înc e
purăs ă
zise piticuța. plângăsfâșiet
or.

i
Atelerulde eroi
Mai ı̂ntâi, Matei ı̂ncepu să râdă văzând
spectacolul acesta ciudat, dar se
opri când văzu jucăriile
căzând ı̂ntr-un cazan
ı̂ncins pregătit
înaintea lor.

Cel
eS t
ricat
e,deparcășt
iaucălorlevene
a
pri
mada tărândul,
chia
rîncerca
răs ăf
ugă:car
e
petrei
picioa
reînlocdepatru,car
e
punându-șiî
nloculpi
esel
orc el
elipsea
u
bucăț
iruptedinalt
ele
.

Unc a
mi onîș
ipuseî
nlocdec a
binăuncap
dedinozaur,
untăncul
ețașe
zăînlocul
tunul
ui
cât
eval ori
cel
e,ununi
cornîși
puseînloc
ul
cor
nului omânăderoboț
el.

i
Atelerulde eroi
Dar jucăriile acestea sunt vii, au suflet! ı̂i
arătă Matei piticuței. Dar piticuța părea
e
Ficaec
r ădeașisot
c eaunsââ
si,
tfăe
c a că nici n-a auzit.
Pssssssss !cândsetope ns
ai a
tntaneu,
deparăș
c -
iari cr
eutsc ec
uz ăeruptă.

Pssss
sss!
Pssss
sss! ..
.f
ăcea
uma i
Ps
sss
sssss
s!.
.. de
partej
ucă
rii
le.

i
Atelerulde eroi
-

g
rineacaa
znuluiauns
j eăunpr
r ințșio
Pema
i
prnțeă
s.ErauJucăr iSt
i riat
c e,pri
nțulnuma i
corș
i iprnț
i s
e i
eci v
neaîimul
s sesepăr .
ul
ae
v aunpi

Î
nai
ntesăcadă,î
șisc
oa s
e răi
nimeledi
npieptși
l
edădurăuneicăpri
oar
eș iunuile
u,apois
eluară
demânășisă
rirăîmpreunăîncazanulî
nci
ns.
Psssssss!Ps sssssssss !fă
cură.

Umărlâng
ăumă r
,că
pri
oar
ași
leul
depl
ușse
î
ndr
epta
rătri
ști
spremor
manuldeJ
ucări
i
Pi
erdut
e.
i
Atelerulde eroi
- Dar de unde vin Î
lsc
oas
e,î
lpus
epepă
mântș
ispus
e:
toate jucăriile
acestea? ı̂ntrebă Tren,tr
en,turbo-t
ren,
Matei, acum de-a
Miider oț
i,c
âtepoți,
dreptul supărat. înnis
ipgăsit, șivagoanemi i
,
fă-
telung,s
uper -
tren, lacopii
,pentrutoț
i
SUPER-INFI
NIT! ducem jucăr
ii!

Darîșiamint
ică
- De pe planeta ta,
șieler
ac â
tpece
răspunse piticuța,
săarunce
lăsându-ș i
tr
enulețulpe
ochii în jos.
car
e-laveaîn
De pe Pământ.
buzunar.
- O, nu! zise
Matei mâhnit.

i
Atelerulde eroi
- Haideți, jucăriilor! strigă o dată Matei cât putu de tare.
Șic
resc
ut r
enulețul.
Dedouăori
,dezeceor
i, Mergem acasă!
deosutănouăz ecișinouădeori
,ia
rînurmalui
apă
rurăatât
eav ag
oa necăariput
utînc
onjur
a
cuel
etoatăPla
ne t
aVe rde
.

i
Atelerulde eroi
I
medi
atJ
uc ări
il
ePi er
dutesări
răînv
agoa
ne, Put
e aiv
edeae l
efanț
icupici
oaredeg i
raf
ășiper
uci
c
hiui
ndf
eri
ci
tecăosă
-și
găs
eas
căc
opiii
. r
oz,ma și
nuțecuschiuriș
icueli
cideelic
opter
,pr
ințe
se
î
mbr ă
c a
teînSpiderman,cang
uri c
uaripiși
câteș
ima i
J
ucăr
iil
eSt
ric
atef
ăcur
ăceș
tiur
ăel
ema
ibi
ne: c
âte,cădacăle-
amî nși
rapetoaten-a
m ma ialac
e
î
șicombinarăînt
reelepi
esel
elips
ăa șadeni
mer
itc
ă s
-a-nt
âmpl atmaidepart
e.
n-
aii pututsănule
-ndrăg
eștipeloc
.

i
Atelerulde eroi
După ce toate jucăriile urcară ı̂n tren,
Matei ı̂i făcu cu mâna piticuței si̦ urcă si̦ el
ı̂n locomotivă.

Numai Jucăriile Aruncate nu voiau să


urce ı̂n tren.
- Pe noi nu ne mai vrea nimeni!
ziseră ele amărâte.
- Ba sigur c-o să vă vrea!
răspunse cu ı̂ncredere Matei.
Trebuie doar să schimbați ı̂ntre voi
copiii de la care ați plecat! MATEI

i
Atelerulde eroi
a
poi
totma
imi
c.
..
ș
ima
imi
c.
..
ș
ima
imi
c.

Apoi trenulețul lung ș i ı̂ncărcat până la


refuz ı̂și luă zborul, trecu de cer iar Matei
ı̂l ı̂ndreptă spre Planeta Pământ.

Î
nur mă,
Pla
netaVerdeî
ncepe
asă
s
eme necuunpepene
.Laînce
putmare
..
.

i
Atelerulde eroi