Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebări posibile pentru disciplina „Metode cantitative şi calitative de

asistare a deciziilor”

1. Care sunt sursele principale de informaţii necesare luării deciziilor din contabilitatea
entităţii?
2. Care sunt factorii ce influenţează adoptarea de decizii manageriale şi evoluţia curentă
a entităţii în afaceri?
3. Cum poate fi definit decidentul/ mediul decizional?
4. Care sunt cele 3 situaţii întâlnite în mediul decizional?
5. În fundamentarea deciziilor financiare manageriale ce aspecte trebuie să luăm în
considerare.
6. După orizontul de timp pentru care se adoptă şi implicaţiile aplicării lor asupra
obiectului condus ce tipuri de decizii avem?
7. După periodicitatea elaborării deciziile cum se împart acestea?
8. Care sunt riscuri economice / riscurile financiare care pot afecta procesul decizional?
9. Dat fiind impactul deosebit al deciziilor de management asupra funcţionării şi
eficientizării domeniului condus care sunt parametrii calitativi necesari în
fundamentarea deciziilor?
10. Care sunt precondiţiile fundamentării deciziilor?
11. Exemple de surse primare / prelucrate de informaţii financiar contabile necesare în
procesul de fundamentare a deciziilor.
12. In cadrul activităţii de exploatare care sunt circuitele decizionale ce prezintă
importanţă pentru manager?
13. care sunt beneficiile unei analize a rentabilităţii clienţilor?
14. Care sunt aspectele care evidenţiază importanţa deciziilor privind investiţiile?
15. În ce constă investiţia tactică/investiţia de ruptură ?
16. Care sunt etapele ce trebuiesc parcurse în scopul adoptării deciziei strategice de
investiţii?
17. Care sunt argumentele necesare fundamentării deciziei pe termen lung?
18. Care sunt alternativele de decizie utilizate în politica de finanţare?
19. Care sunt obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească sistemul informaţional
contabil ?
20. Care sunt informaţiile ce privesc poziţia financiară?

1
21. Care sunt informaţiile ce privesc performanţa entităţii?
22. Care sunt corelaţiile care trebuie urmărite prioritar în studiul si analiza bilanţului?
23. Prezentaţi Indicatorii ce arată echilibrul financiar?
24. Nevoia de fond de rulment: relaţie de calcul, mărimi pe care le poate prezenta,
explicaţii.
25. Cash-flow-ul: definiţii, informaţii pe care le furnizează.
26. Enumeraţi paşii care trebuiesc urmaţi în construirea cash flow-ului.
27. Variante de planuri de trezorerie.
28. Cash-flow-ul: formulă de calcul, mărimi pe care le poate prezenta.
29. Care sunt avantajele pe carele aduc informaţiile cuprinse în "Situaţia fluxurilor de
numerar”?
30. Modelul static de analiză a fluxurilor monetare.
31. Model dinamic de gestionare a fluxurilor monetare
32. Care sunt principalele metode specifice previziunilor financiare necesare în elaborarea
situaţiilor financiare previzionate?
33. Care sunt avantajele în folosirea bugetelor în gestiunea entităţilor?
34. Funcţiile tabloului de bord;
35. Avantajele şi dezavantajele tabloului de bord
36. Enumeraţi indicatorii cantitative, de eficienţă utilizaţi în conţinutul tabloului de bord;
37. Care sunt perspectivele care privesc organizarea tabloului scorurilor?
38. Care sunt cele mai frecvente obiective economice ale unei entităţi?
39. Enumeraţi politicile principale ale unei organizaţii;
40. Care sunt informaţiile de care poate beneficia managerul în legătură cu activitatea
comercială a unei entităţi?
41. La ce se referă dimensiunea investiţională?
42. Care sunt indicatorii care măsoară rentabilitatea investiţiilor?
43. Metode de determinare a dividendului de plată.
44. Indicatorii politicii de dividend
45. Enumeraţi 5 indicatori privind randamentul şi rentabilitatea
46. Enumeraţi 5 indicatori de eficienţă a gestiunii financiare
47. Din ce perspective este organizat tabloul scorurilor?
48. Care sunt sursele externe/interne de informaţii necesare analizelor manageriale?
49. Care sunt atribuţiile managerului financiar?
50. Care sunt obiectivele managerului legate de activitatea de personal a entităţii?

2
51. Care este finalitatea managementului stocurilor?
52. Enumeraţi factorii principali în determinarea mărimii stocurilor.
53. Care sunt elementele pe care se bazează politica creditului comercial?
54. Care sunt atribuţiile ce le revin managerului legate de activitatea de aprovizionare a
entităţii?
55. Care sunt principalele mijloace de finanţare a unei investiţii mici?
56. Care sunt informaţiile necesare fundamentării deciziei de preţ şi cost?

Succes!!!!!!!