Sunteți pe pagina 1din 20

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE

Nume Ion-Horia BÎRLEANU


Adresă Str. I. G. Sbiera nr. 25A, 720183 Suceava, jud. Suceava, România
Telefon 0744624313
Fax -
E-mail ion2002horia@yahoo.com;

Naţionalitatea română
Data şi locul naşterii 2.01.1945, Panciu, jud. Vrancea
Starea civilă căsătorit

STUDII PREUNIVERSITARE

• Perioada 1959-1963
• Instituţia de învăţământ Liceul „Roman Vodă”, Roman, jud. Neamț
• Profilul Umanist
• Diploma obţinuţă la absolvire Diplomă de maturitate

STUDII UNIVERSITARE

• Perioada 1964-1969
• Instituţia de învăţământ Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
• Specializarea Limba şi Literatura Română
• Titlul obţinut la absolvire Profesor de limba şi literatura română, cf. Diplomă de licenţă în filologie

STUDII POSTUNIVERSITARE

• Perioada 1989-1990
• Instituţia de învăţământ Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
• Specializarea Curs postuniversitar de limba rusă: Cursuri practice de limbă şi civilizaţie rusă; Limba
rusă: gramatică, vocabular, sintaxă; Literatura rusă clasică
• Titlul obţinut la absolvire Translator, traducător, cf. Diplomă de absolvire

DOCTORAT

• Instituţia de învăţământ coordonatoare Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi


• Domeniul de doctorat Filologie
• Titlul tezei de doctorat Graiurile din Valea Șomuzului Mare
• Anul susţinerii tezei 1995
• Titlul obţinut la absolvire Doctor în Filologie

ALTE STUDII / STAGII DE PREGĂTIRE

• Perioada 1973-1977
• Instituţia Universitatea Politică şi de Conducere, Iaşi
• Denumirea programului de studii Sociologie
• Calificarea obţinută Sociolog, cf. Diplomă de absolvire
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

• Perioada 1.09.1969-31.05.1970
 Locul de muncă Şcoala Generală Roşcani, com. Trifești, jud. Iaşi, prin repartiție
guvernamentală
 Domeniul de activitate Învăţământ preuniversitar, profesor şi director de şcoală
 Funcţia Director de şcoală, profesor de limba și literatura română, limba latină
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducere instituţie de învățămînt și predare
• Domenii de competenţă Limba și literatura română

• Perioada 1.06.1970-31.12.1978 și 1.01.1979-31.12.1989


 Locul de muncă Academia R.S.R. și din septembrie 1976 Universitatea „Al. I. Cuza”
Iaşi, Departamentul de Dialectologie din Centrul de Lingvistică, Istorie
Literară și Folclor
 Domeniul de activitate Dialectologia limbii române
 Funcţia Dialectolog și dialectolog principal
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetarea graiurilor populare dacoromânești
• Domenii de competenţă Activități de cercetare specifice dialectologiei, în cadrul Programului
Național de Cercetare Fundamentală Prioritară: Noul Atlas Lingvistic
Român, pe regiuni. Moldova și Bucovina

• Perioada 1.01.1990-31.12.1995; 1.01.1996-31.12.1997; din 1.09.1998,


cercetător ştiinţific principal, gradul I cu ½ normă, pînă la 31. 12. 2014
 Locul de muncă Cercetător ştiinţific; Cercetător ştiinţific principal, gradul III; Cercetător
ştiinţific principal, gradul II; Cercetător ştiinţific principal, gradul I
 Domeniul de activitate Dialectologia limbii române
 Funcţia Academia Română, Departamentul de Dialectologie din Institutul de
Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetarea graiurilor populare dacoromânești în cadrul proiectului
NALR. Moldova și Bucovina
• Domenii de competenţă Graiurile populare dacoromânești

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

• Perioada 1975-1995
• Locul de muncă Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor și Facultatea de
Filologie
• Gradul didactic Dialectolog principal și Îndrumător pentru practica de specialitate şi de cercetare ştiinţifică a
studenţilor

• Perioada 1995-1998
• Locul de muncă Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor și Facultatea de
Filologie
• Gradul didactic Lector universitar, cumul sau plata cu ora (perioade intermitente)
• Principalele • cursuri susţinute: Dialectologia limbii române, Terminologia creștină de origine
activităţi şi latină din limba română
responsabilităţi • seminarii şi laboratoare: Dialectologia limbii române, Terminologia creștină de origine
latină din limba română

• Perioada 1998-2000
 Locul de muncă Facultatea de Litere din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 Gradul didactic Conferenţiar universitar
• Principalele • cursuri susţinute: Folclorul literar românesc, Dialectologia limbii române,
activităţi şi Terminologia religioasă creștină din limba română
responsabilităţi • seminarii şi laboratoare: Folclorul literar românesc, Dialectologia limbii române
Lucrări licenţă, lucrări Îndrumare de lucrări de licență şi de lucrări de gradul I și
îndrumate pentru obţinerea activităţi administrative specifice funcţiei de decan
gradului didactic I (şi altele)
• Perioada 2000-31.09.2010
 Locul de muncă Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 Gradul didactic Profesor universitar, coordonator de doctorat (cf. Ordin MECT 5658/12.12.2005)
• Principalele • cursuri susţinute: Folclorul literar românesc, Dialectologia limbii române,
activităţi şi Terminologia religioasă creștină din limba română, Istoria limbii
responsabilităţi române, Sociolingvistică, Etnolingvistică
• seminarii şi laboratoare: Folclorul literar românesc, Dialectologia limbii române
Lucrări licenţă, lucrări Îndrumare de lucrări de licență (peste 300), lucrări de masterat
îndrumate pentru obţinerea (peste 250), lucrări de gradul I (peste 20), coordonare teze de
gradului didactic I (şi altele) doctorat (18) și activităţi administrative specifice funcţiei de
decan, cum ar fi înființarea de programe de masterat, de
specializări de licență și a Școlii Doctorale de Filologie

• Perioada Din 1.10.2010


 Locul de muncă Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 Gradul didactic Profesor universitar consultant, coordonator de doctorat (cf. Ordin MECT 5658/12.12.2005)
• Principalele • cursuri susţinute: Tehnica cercetării științifice, Studii de toponimie și dialectologie
activităţi şi • seminarii şi laboratoare: Îndrumare doctoranzi (din 2010 pînă în prezent)
responsabilităţi Lucrări licenţă, lucrări Îndrumare de teze de doctorat, participare în comisii pentru
îndrumate pentru obţinerea susținerea tezelor de doctorat în diverse centre universitare din
gradului didactic I (şi altele) țară și comisii de echivalare a doctoratului cu gradul I.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
PUBLICAŢII • Cărţi în 1 Ion-Horia BÎRLEANU, Emigrări ardeleneşti la est de Carpaţi. Consecinţe
edituri lingvistice, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 1998, ISBN: 973-98498-2-2, 160 p.
cotate 2 Ion-Horia BÎRLEANU, Lumini în Tunelul tranziţiei. Note de lectură, vol. I, Iaşi,
CNCSIS Editura Sedcom Libris, 1999, ISBN: 973-98499-5-4,136 p.
3 Ion-Horia BÎRLEANU, Graiurile din Valea Şomuzului Mare. I. Formarea numelor
de sate, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 1999, ISBN: 973-98499-6-2, 208 p.
4 Ion-Horia BÎRLEANU, Graiurile din Valea Şomuzului Mare. II. Fonetica, Iaşi,
Editura Sedcom Libris, 2000, ISBN: 973-98499-31-0, 298 p.
5 Ion-Horia BÎRLEANU, Tradiţie şi tranziţie la est de Carpaţi, Iaşi, Editura Sedcom
Libris, 2001, ISBN: 973-8028-64-X, 164 p.
6 Ancheta dialectală ca formă de comunicare, de Stelian Dumistrăcel, în colaborare
cu Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu, Iaşi, Editura Academiei Române, 1997,
ISBN: 973-27-0513-2/973-27-0452-7, 454 p.
7 Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale,
Culese de Stelian Dumistrăcel şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu,
vol. I, partea 1, Iaşi, Editura Academiei Române, 1993, ISBN: 973-27-0452-7/973-
27-0453-5, CII + 348 p.
8 Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale,
Culese de Stelian Dumistrăcel şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu,
vol. I, partea 2, Iaşi,Editura Academiei Române, 1995, ISBN: 973-27-0512-4/973-27-
0452-7, XX + 350 p.
Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale, vol.
al II-lea, partea 1, Culese de Ion-Horia Bîrleanu şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-
Horia Bîrleanu, cu o prefaţă de Stelian Dumistrăcel, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2002, ISBN: 973-27-0898-0/973-27-0452-7, 342 p.
Poétique de la tradition. Études rassemblées par Muguraş CONSTANTINESCU,
Ion-Horia BÎRLEANU, Alain MONTANDON, Cahiers de recherches du CRLMC.
Centre de Recherches sur les Litteratures Modernes et Contemporaines, Université
Blaise Pascal, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France,
2006, ISBN: 2-84516-316-9; ISSN: 1275-3734, 196 p.
• Cursuri Ion-Horia BÎRLEANU, Curs de dialectologie românească. I. Probleme teoretice,
tipărite, Suceava, Editura Universităţii, 2000, ISBN: 973-9408-48-6, 246 p.
îndrumare, Діалектологія румунської мови, Частина І, Иon Хорія Бирляну, Г. Я.
antologii Жерновей, Чернівецький Національний Університет імені „Юрія Федьковича“,
etc. Чернівці, 2005, ISBN:966-568-790-5 , 246 +XLVI c (Acesta este un curs după care
se predă dialectogia la specializarea de limba și li literatura română din Universitatea
din Cernăuți).
• Lucrări Despre originea hidronimului Şomuz, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”,
ştiinţifice Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, nr. 6 (180), 1998, Chişinău, p. 75-81;
(maxim 5 Particularităţi fonetice care nu marchează opoziţia literar-nonliterar. I. Diftongarea
titluri) vocalelor în graiurile din Valea Şomuzului Mare, în „Limbaje şi comunicare”, tom. IV,
Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2000, p. 132-145;
Particularităţi fonetice care nu marchează opoziţia literar-nonliterar. II. Evitarea
hiatului în graiurile dacoromâneşti din Valea Şomuzului Mare (jud. Suceava), în
„Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Ştefan cel Mare» “ Suceava, 2003, p. 23-42;
Omul de dincolo de cuvinte, în Discursul repetat, Editor Cristinel Munteanu, Iaşi,
Institutul European, 2008, ISBN: 978-973-611-509-7, p. 271-275;
Rodica Nagy & Ion-Horia Bîrleanu, Université de Suceava, Roumanie, Marius
Sala et se maîtres. La passion des langues romanes (note bio-bibliographique), în
Les funambules de l'affection. Maîtres et disciples, Centre de Recherches sur les
Littératures el la Sociolopoétique, Presses Universitaires Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand,
France, 2008, p. 521-526 ;
Contribuţia lui Alexandru Philippide la stabilirea repartiţiei dialectale a
dacoromânei (coautor: Ioana Rostoș), în Analele Ştiinţifice ale Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Secţiunea IIIe., Lingvistică, Tomul LXI/2013,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2013, p. 43-63, ISSN 1221-8448.
1.
PROIECTE DE Participarea efectivă la Programului Național de Cercetare Fundamentală: Noul Atlas Lingvistic
CERCETARE Român, pe regiuni. Moldova și Bucovina, program susținut, după Decembrie 1989, prin proiecte de
cercetare multianuale și granturi de cercetare fundamentală ale Academiei Române.
În perioada 2.02.2009-1.01.2013, manager tehnic al Proiectului POSDRU „Doctoral burses at
USV” din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
În perioada 2005-2010, expert evaluator CNCSIS
În perioada 2007-2010, expert evaluator ARACIS
MEMBRU ÎN Simpozionul Naţional de Dialectologie (al III-lea) octombrie 1984, Iaşi; (al IV-lea) octombrie-
COMITETE noiembrie 1986, Sibiu; (al V-lea) mai 1988, Craiova; (al VI-lea) octombrie 1990, Cluj-Napoca; (al VII-
ŞTIINŢIFICE lea) octombrie 1992, Bucureşti;
(reviste, Zilele Academice Clujene. Simpozionul Naţional „Tezaurul onomastic al României” Cluj-Napoca,
congrese, (al VI-lea) octombrie 1981; (al VII-lea), noiembrie-decembrie 1984; (al VIII-lea) noiembrie 1987; (al IX-
simpozioane) lea) «Sisteme ale numelor proprii», octombrie 1993;
Sesiunea Ştiinţifică „Cunoaştere, Creativitate, Comunicare”, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
(SELECTIV) Centrul de Ştiinţe Sociale, octombrie 1980, Iaşi;
Sesiunea Jubiliară a Centrului de Ştiinţe Sociale din Timişoara, decembrie 1988, Timişoara;
Sesiunea Ştiinţifică „Norma literară în contextul diversităţii funcţionale a limbii române”,
Academia de Ştiinţe a Republicii MoLdova, Institutul de Lingvistică din Chişinău, noiembrie 1992,
Chişinău;
Sesiunea Ştiinţifică „Cercetări de dialectologie”, Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, martie 1992, Chişinău;
Conferinţa Naţională de filologie „Limba română azi”, Iaşi-Chişinău, ediţia a II-a, 28-31 august
1992, Chişinău (în colaborare);
Congresul al V-lea al Filologilor Români, 6-9 iunie 1994, Iaşi-Chişinău (în colaborare);
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia a V-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”,
Facultatea de Litere, Suceava, octombrie 1999;
Colocviul internaţional Omul şi mitul, ediţia I, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Facultatea de Litere
şi Ştiinţe ale Comunicării, Suceava, 2005;
Consecinţe lingvistice ale emigrărilor ardeleneşti în Modova şi Bucovina, comunicare în cadrul
Ciclului lunar de conferinţe „Limba română şi relaţia ei cu istoria şi cultura poporului român“ organizat
de către Academia Română, Secţia de Ştiinţe Filologice, coordonator acad. Marius Sala, septembrie
2007 (Bucureşti);
Sesiuni Ştiinţifice anuale ale Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Filialei Iaşi a
Academiei Române;
Diferite alte manifestări ştiinţifice, mese rotunde etc. organizate de Institutul de Lingvistică al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, de Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava în
colaborare cu Universitatea din Cernăuţi sau de institute de cercetare de profil filologic din ţară
(Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara);
Atelier de traduction, revue semestrielle réaliséee par Le Centre de Recherches INTER LITTERAS
de la Faculté des Lettres et Sciences de la Communication de l'Université «Ştefan cel Mare» de
Suceava, Revistă categoria B, Cod 55 CNCSIS;

APARTENENŢA LA ORGANIZAŢII ŞI ASOCIAŢII PROFESIONALE

1. Membru în Societatea de Ştiinţe Filologice din România, filiala Iaşi, din anul 1978;
2. Membru fondator al Societăţii Naţionale „Academia Mihăileană”, Iaşi, din anul 1991;
3. Membru fondator al Societăţii Române de Onomastică, Cluj-Napoca, din anul 1993;
4. Membru fondator al Societăţii Române de Dialectologie, Cluj-Napoca, din anul 1997.

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

1. Schimburi de experiență cu institutele de cercetare de profil din Republica Moldova

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE REPREZENTATIVE (SELECTIV)

Simpozionul Naţional de Dialectologie (al III-lea) octombrie 1984, Iaşi; (al IV-lea) octombrie-noiembrie 1986, Sibiu; (al
V-lea) mai 1988, Craiova; (al VI-lea) octombrie 1990, Cluj-Napoca; (al VII-lea) octombrie 1992, Bucureşti;
Zilele Academice Clujene. Simpozionul Naţional „Tezaurul onomastic al României” Cluj-Napoca, (al VI-lea) octombrie
1981; (al VII-lea), noiembrie-decembrie 1984; (al VIII-lea) noiembrie 1987; (al IX-lea) «Sisteme ale numelor proprii»,
octombrie 1993;
Sesiunea Ştiinţifică „Cunoaştere, Creativitate, Comunicare”, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Centrul de Ştiinţe
Sociale, octombrie 1980, Iaşi;
Sesiunea Jubiliară a Centrului de Ştiinţe Sociale din Timişoara, decembrie 1988, Timişoara;
Sesiunea Ştiinţifică „Norma literară în contextul diversităţii funcţionale a limbii române”, Academia de Ştiinţe a
Republicii MoLdova, Institutul de Lingvistică din Chişinău, noiembrie 1992, Chişinău;
Sesiunea Ştiinţifică „Cercetări de dialectologie”, Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
martie 1992, Chişinău;
Conferinţa Naţională de filologie „Limba română azi”, Iaşi-Chişinău, ediţia a II-a, 28-31 august 1992, Chişinău (în
colaborare);
Congresul al V-lea al Filologilor Români, 6-9 iunie 1994, Iaşi-Chişinău (în colaborare);
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia a V-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Facultatea de Litere,
Suceava, octombrie 1999;
Colocviul internaţional Omul şi mitul, ediţia I, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării, Suceava, 2005;
Consecinţe lingvistice ale emigrărilor ardeleneşti în Modova şi Bucovina, comunicare în cadrul Ciclului lunar de
conferinţe „Limba română şi relaţia ei cu istoria şi cultura poporului român“ organizat de către Academia Română, Secţia de
Ştiinţe Filologice, coordonator acad. Marius Sala, septembrie 2007 (Bucureşti);
Sesiuni Ştiinţifice anuale ale Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Filialei Iaşi a Academiei Române

LIMBI STRĂINE

• Citire Nivel: bine


Rusa • Scriere Nivel: bine
• Conversaţie Nivel: satisfăcător
• Citire Nivel: bine
Franceza • Scriere Nivel: bine
• Conversaţie Nivel: satisfăcător
• Citire Nivel: foarte bine
Italiana • Scriere Nivel: bine
• Conversaţie Nivel: satisfăcător
Anexă privind activitatea ştiinţifică
I. Anchete pe teren
În calitate de colaborator la tema Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni.
Moldova şi Bucovina. TEXTE DIALECTALE, temă înscrisă în programul naţional de
cercetare, am efectuat peste 200 de anchete dialectale în localităţi rurale din Moldova
şi din Bucovina, iar mai recent şi din Republica Moldova şi Ucraina. Dintre acestea,
51 de sate fac parte din zona Şomuzului Mare, judeţul Suceava, zonă investigată din
perspectivă dialectală, onomastică (toponimie, antroponimie şi zoonimie) dar şi etno-
şi socio-lingvistică. Rezultate parţiale ale acestor cercetări s-au concretizat într-o serie
de studii şi articole publicate în reviste şi în volume de specialitate din Iaşi şi din ţară,
în comunicări susţinute la manifestări ştiinţifice naţionale şi locale precum şi în
volumele Emigrări ardeleneşti la est de Carpaţi. Consecinţe lingvistice, Editura
Sedcom Libris, Iaşi, 1998 şi Graiurile din Valea Şomuzului Mare, vol. I, Formarea
numelor de sate, Editura Sedcom Libris, Iaşi (aflat sub tipar).
În celelalte localităţi investigate, precizez că, pentru zonele din reţeaua NALR.
Moldova şi Bucovina, în 38 de puncte (zona anchetată de Adrian Turculeţ) şi în 28 de
puncte (zona anchetată de Vasile Arvinte) am efectuat singur anchete dialectale pentru
înregistrarea de texte dialectale [Vezi Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova
şi Bucovina. Texte dialectale, vol. I, partea 1, p. XLIII, partea 2, p. XXI]. În celelalte
zone (48 de puncte din zona investigată de Stelian Dumistrăcel, 11 puncte din zona lui
Ion A. Florea şi 2 puncte din zona lui Ion Nuţă) am participat la anchetele efectuate cu
Chestionarul NALR pentru Atlas, precum şi la anchetele pentru înregistrarea textelor
dialectale [Vezi Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Date
despre localităţi şi informatori, p. 409-420].
La tema Graiuri româneşti de la est de Carpaţi. Etno- şi Socio-texte, înscrisă în
planul de cercetare comun al Institutului de Lingvistică din Chişinău al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova şi al Institutului de Filologie Română “A. Philippide” al
Filialei Iaşi a Academiei Române, am participat la toate anchetele dialectale (42 de
localităţi rurale din România, Republica Moldova şi din zona românească cuprinsă în
Ucraina) efectuate în ultimii cinci ani, făcând parte din colectivul celor trei cercetători
ieşeni care colaborează cu normă în afara planului la această cercetare. Precizez că la
această temă de cercetare participă şi trei cercetători de la Chişinău.
Ca urmare a acestei activităţi, am prezentat trei comunicări ştiinţifice la
Chişinău (1992, 1993, 1994) şi, în colaborare, alte comunicări ştiinţifice la Conferinţa
Naţională de Filologie “Limba Română azi” (Iaşi-Chişinău, 1992) şi la cel de al VII-
lea Simpozion Naţional de Dialectologie (Bucureşti, 1992), în care au fost puse în
discuţie o serie de aspecte teoretice şi metodologice privind culegerea şi prelucrarea
textelor, precum şi o serie de rezultate parţiale ale investigaţiilor făcute asupra
graiurilor populare româneşti de la est de Carpaţi.
II. Transcrierea şi publicarea de texte dialectale
Prelucrarea materialului dialectal înregistrat în localităţile din reţeaua Noului
Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina s-a concretizat în transcrierea
fonetică de texte dialectale şi folclorice, revizii şi operaţiuni tehnico-redacţionale în
vederea publicării lucrării Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi
Bucovina. Texte dialectale, Culese de Stelian Dumistrăcel şi publicate de Doina
Hreapcă şi Ion-Horia Bârleanu, Editura Academiei Române, Iaşi, vol. I, partea 1,
1993, CII + 348 p., partea 2, 1995, XX + 350 p.
De asemenea, unele probleme metodologice şi experienţa în anchetele
dialectale pentru texte şi în anchetele folclorice au fost valorificate în lucrarea teoretică
Ancheta dialectală ca formă de comunicare, de Stelian Dumistrăcel, în colaborare cu
Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bârleanu, Editura Academiei Române, Iaşi, 1997, 454 p.
În curs de pregătire pentru tipar se află volumul al II-lea de Texte dialectale,
culese de Ion-Horia Bârleanu, care urmează a fi publicate în colaborare cu Doina
Hreapcă, cuprinzînd, în cele două părţi programate, 28 de localităţi din zona centrală a
Moldovei. La fel, am transcris textele dialectale din 10 localităţi ce vor fi incluse în
volumul al III-lea de texte, cuprinzînd localităţile anchetate de noi din zona Bucovinei.
La solicitarea unor specialişti din ţară, autori ai unor lucrări academice, o parte
din textele transcrise au fost incluse în alte volume (Vezi Lista de lucrări...).
La tema de cercetare comună cu Institutul de Lingvistică din Chişinău, Graiuri
româneşti de la est de Carpaţi. Etno- şi Socio-texte, am început deja analiza, selectarea
şi transcrierea de texte în vederea alcătuirii primului volum, programat să fie predat
pentru tipar în anul 1999.
III. Activitatea de colaborare cu Institutul de Lingvistică din Chişinău
La tema Graiuri româneşti de la est de Carpaţi. Etno- şi Socio-texte, înscrisă în
planul de cercetare la Institutul din Chişinău şi la Institutul din Iaşi, fac parte,
împreună cu Stelian Dumistrăcel şi Doina Hreapcă, din echipa de cercetători ieşeni şi
cercetători din Chişinău. În această calitate am participat la toate anchetele de teren,
efectuate în 42 de localităţi rurale, la întâlnirile de lucru de la Iaşi şi Chişinău, precum
şi la programul de acomodare a colegilor din Republica Moldova cu tehnica şi
modalităţile de investigare dialectologică şi folclorică a graiurilor populare.
În afara acestei colaborări efective, am fost solicitat de către conducerea
Institutului de Lingvistică din Chişinău al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
ca şi de către cercet. dr. Vasile Pavel, autorul lucrării Atlasul lingvistic român pe
regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria, volumul I, Chişinău, “Ştiinţa”,
1993, 239 p., 102 hărţi lingvistice, pentru lectura volumului şi pentru îndrumarea
ştiinţifică a redactării indicelui la primele volume [Vezi ALRR. Bas. Bucov. Transn.,
vol. I, p. 9].
IV. Activitatea în cadrul revistei Institutului
În afara sarcinilor de plan din colectiv, am depus un interes deosebit pentru
realizarea unei reviste cu un aparat critic modern, academic. În acest sens, am redactat
Indicele de cuvinte, baze şi afixe al “Anuarului de lingvistică şi istorie literară”,
tomurile XV - XXX (1964-1985), peste 130 de pagini tipărite, şi am continuat
alcătuirea şi publicarea lui pentru fiecare nou volum.
V. Activitatea didactică
1. În cadrul Catedrei de Limba Română a Facultăţii de Litere a Universităţii
“Al. I. Cuza” din Iaşi, din norma de lector, poziţia 23, am suplinit următoarele cursuri
şi seminarii:
În anul universitar 1995-1996:
Cursul de limba română contemporană (fonetică), anul I, secţiile A + B;
Seminarul de limba română contemporană (fonetică), 4 grupe, secţiile A + B;
În anul universitar 1996-1997:
Cursul de dialectologie română la Facultatea de Litere şi Teologie, anul al II-
lea;
În anul universitar 1997-1998:
Cursul special de limbă (lexicologie: Terminologia religioasă creştină de
origine latină din limba română), anul al II-lea, secţiile A + B.
În anul universitar 1998-1999 (din normele de la poziţiile 26, 27, 32 şi 33):
Cursul şi seminarul special de limbă (lexicologie: Terminologia religioasă
creştină de origine latină din limba română), anul al IV-lea, secţia B;
Cursul special de limbă anul al III-lea, secţia B;
Seminarul de limba română contemporană (fonetică), 4 grupe, secţiile A + B;
Seminariile de dialectologie şi de limba română contemporană (fonetică), la
Facultatea de Litere şi Teologie, anii I şi al II-lea, 2 grupe;
2. În cadrul Facultăţii de Litere şi Jurnalistică a Universităţii “M. Kogălni-
ceanu” din Iaşi, am suplinit cursurile şi seminariile din norma de lector, specialitatea
Limba română contemporană (fonetică şi lexicologie), anii I şi al II-lea, în perioada
1992-1996.
VI. Activitatea publicistică
În afara activităţii desfăşurate în cadrul programului de cercetare al Institutului,
precizez că, după anul 1989, am desfăşurat o amplă activitate publicistică, concretizată
în peste 150 de studii, note, comentarii şi interviuri referitoare la cultivarea limbii
române sau privind limba română din Republica Moldova, dar şi la alte domenii de
interes mai larg, prezentări de cărţi, istorie, cultură şi civilizaţie populară, industria
casnică românească, obiceiuri şi tradiţii populare, folclor etc.
Ca urmare, pentru activitatea de promovare a cercetării ştiinţifice şi de cultivare
a limbii române, prin activitatea publicistică, am primit Diploma jubiliară şi premiul
Revistei “Cronica” pe anul 1995.
Pentru alte date cu privire la activitatea ştiinţifică, culturală şi publicistică, vezi
Nicolae Busuioc, Scriitori ieşeni contemporani. Dicţionar Bibliografic, Editura
“Junimea”, Iaşi, 1997, p. 66.

Listă de lucrări şi comunicări ştiinţifice


I. Lucrări publicate

a). Volume
Indice de cuvinte, baze şi afixe al “Anuarului de lingvistică şi istorie literară”,
tom. XV - XXX (1964-1985), Editura Academiei Române, Iaşi, 1992 (extras de 134 p.),
apărut în AnL. A. Lingvistică, tom. XXXII, 1988-1991, Editura Academiei Române,
Iaşi, 1992;
Emigrări ardeleneşti la est de Carpaţi. Consecinţe lingvistice, Editura Sedcom
Libris, Iaşi, 1998, 160 p.;
Lumini în Tunelul tranziţiei. Note de lectură, vol. I, Editura Sedcom Libris, Iaşi,
1999, 136 p.;
Graiurile din Valea Şomuzului Mare. I. Formarea numelor de sate, Editura
Sedcom Libris, Iaşi, 1999, 208 p. (sub tipar);
Graiurile din Valea Şomuzului Mare, vol. II. Fonetica, În pregătire pentru tipar
(320 p.);

Volume (în colaborare)


Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale,
Culese de Stelian Dumistrăcel şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bârleanu,
vol. I, partea 1, Editura Academiei Române, Iaşi, 1993, CII + 348 p.;
Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale,
Culese de Stelian Dumistrăcel şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bârleanu,
vol. I, partea 2, Editura Academiei Române, Iaşi, 1995, XX + 350 p.;
Ancheta dialectală ca formă de comunicare, de Stelian Dumistrăcel, în colaborare
cu Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bârleanu, Editura Academiei Române, Iaşi, 1997, 454
p.;
Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale,
Culese de Ion-Horia Bârleanu şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bârleanu,
Editura Academiei Române, vol. II, partea 1, 2002, XCII + 284;

b). Colaborări în volume


Antologia fonetică a limbii române, coordonator Andrei Avram, Bucureşti, 1988
(colaborare cu texte dialectale transcrise fonetic din zona de anchetă pentru NALR.
Moldova şi Bucovina. Texte dialectale);
Micromonografia comunei Tătăruşi, în Pavel Delion, Contribuţii la monografia
muzicală a comunei Tătăruşi - Iaşi, Editura Cronica, Iaşi, 1996, p. 75-81;

c). Studii, articole, note


Consecinţe lingvistice ale mişcărilor de populaţie românească din Transilvania în
Moldova şi Bucovina, în AnL, tom. XXV, Iaşi, 1976, p. 121-133;
Dacii şi romantismul românesc, în “Dialog”, anul XI, 1979, nr. 69-70, p. 11;
9 Factori de diferenţiere în graiurile din Valea Şomuzului Mare (jud. Suceava),
în AnL. A. Lingvistică, tom. XXX, Iaşi, 1985, p. 229-230;
Aspecte ale progresului social-economic reflectate în vorbirea populară, în
Filosofia şi problematica lumii contemporane, volum colectiv apărut în redacţia
“Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»din Iaşi” (III b, tomul XXXII,
1986) şi “Anuarul Centrului de Ştiinţe Sociale” din Iaşi (tomul III, 1986),
Universitatea “Al. I Cuza”, Iaşi, 1986, p. 154-159;
Particularităţi fonetice şi lexicale reflectate în antroponimia din Valea Şomuzului
Mare (jud. Suceava), în “Studii de onomastică”, vol. IV, Cluj-Napoca, 1987, p. 114-
127;
Comportamentul lingvistic al unor ardeleni în mediul socio-cultural moldovenesc,
în “Lucrările celui de al V-lea Simpozion Naţional de Dialectologie (Craiova, 27-28
mai 1988)”, Partea I, Craiova, 1990, p. 43-56;
Raport de motivare în oiconime din Valea Şomuzului Mare (jud. Suceava), în
“Studii de onomastică”, vol. V, Cluj-Napoca, 1990, p. 95-114;
Indice general al revistei “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom. XXXI
(1987), în AnL. A. Lingvistică, tom. XXXI, 1987, Editura Academiei Române, Iaşi,
1988, p. 473-495;
Indice general al revistei “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom. XXXIII
(1992-1993), în AnL. A. Lingvistică, tom. XXXIII, 1994, Editura Academiei Române,
Iaşi, 1988, p. 323-348;
Geografia lingvistică românească fără prejudecăţi, în “Academica”, anul IV,
1994, nr. 12 (48), p. 20;
Cu foarfeca pe harta ţării: Observaţii la cartea unui (pseudo)Moldovan, studiu
critic asupra lucrării Petre P. Moldovan, Moldovenii în istorie, Chişinău, 1993, 245 p.,
în “Cronica”, anul XXIX, 1994, nr. 1400, p. 8, 16;
Un model al integrării cercetărilor dialectologice: Atlasul lingvistic român pe
regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria, în “Cronica”, anul XXX, 1995, nr.
1414, p. 4-5;
Din istoria ortografiei cu litere latine, în “Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”,
nr. 4 (166), 1996, Chişinău, 1996, p. 117-118;
Rolul accentului în participiile scurte de tipul căst, văst, vint..., în “Omagiu
profesorului Vasile Arvinte cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani”, “Analele
Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi (Serie nouă). Lingvistică”, tomul
XLIII, 1997, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997, p. 21-28;
Structura cîmpului toponimic Şomuz, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.
I. Cuza» din Iaşi (Serie nouă). Lingvistică”, tomul XLIV, 1998, Editura Universităţii
“Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997;

d). Recenzii în reviste


Ilie Dan, Contribuţii, Bucureşti, 1978, 225 p., recenzie în “Opinia studenţească”,
VI, 1981, p. 1;
Ilie Dan, Confluenţe, Bucureşti, 1980, 230 p., recenzie în “Opinia studenţească”,
VII, 1981, p. 4;
Ioan Pătruţ, Nume de persoane şi nume de locuri româneşti, Bucureşti, 1984, 171
p., recenzie în AnL. A. Lingvistică, tomul XXIX, Iaşi, 1984, p. 538-541;
“Limbă şi literatură moldovenească”, recenzie în AnL. A. Lingvistică, tomul
XXXI, 1986-1987, Iaşi, 1988, p. 450-451;
Noul Atlas lingvistic al României. Moldova şi Bucovina, vol. I, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1987, recenzie în “Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul LXIV,
nr. 3, Iaşi, 1988, p. 121-124;
Vasile Pavel, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei,
Transnistria, volumul I, Chişinău, “Ştiinţa”, 1993, 239 p., 102 hărţi lingvistice,
recenzie în “Teologie şi viaţă”. Revistă de gîndire şi spiritualitate, Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei, Serie nouă, anul III (LXIX), Nr. 8-10, august-octombrie, 1993,
p. 246-250;
Vasile Bodnarciuc, Sintagmatica şi paradigmatica circumstanţialelor de timp în
limba română, Chişinău, 1991, 69 p., recenzie în “Revistă de lingvistică şi ştiinţă
literară”, nr. 3(153), 1994, Chişinău, 1994, p. 97-98;
George Gogin, Ortoepia limbii literare, Chişinău, “Ştiinţa”, 1991, 259 p., recenzie
în “Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, nr. 2(152), 1994, Chişinău, 1994, p. 98-
101;
Vasile Pavel, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei,
Transnistria, volumul I, Chişinău, “Ştiinţa”, 1993, 239 p., 102 hărţi lingvistice,
recenzie în “Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, nr. 5(155), 1994, Chişinău, 1994,
p. 98-101;
“Limba română”. Revistă trimestrială editată de Ministerul Ştiinţei şi
Învăţământului al Republicii Moldova, anul II, numerele 1-4, Chişinău, 1992, recenzie
în AnL. A. Lingvistică, tomul XXXIII, 1994, Editura Academiei Române, Iaşi, 1994,
p. 293-295;
Vasile Bodnarciuc, Sintagmatica şi paradigmatica circumstanţialelor de timp în
limba română, Chişinău, 1991, 69 p., recenzie în AnL. A. Lingvistică, tomul XXXIII,
1994, Editura Academiei Române, Iaşi, 1994, p. 284-285;
George Gogin, Ortoepia limbii literare, Chişinău, “Ştiinţa”, 1991, 259 p., recenzie
în AnL. A. Lingvistică, tomul XXXIII, 1994, Editura Academiei Române, Iaşi, 1994,
p. 281-284;
Cartea unui (pseudo)moldovan: Petre P. Moldovan, Moldovenii în istorie,
Chişinău, 1993, 245 p., recenzie critică în “Opinia”, anul V, 1994, partea I, nr. 1242, p.
5; partea a II-a, nr. 1248, p. 5; partea a III-a, nr. 1252, p. 5;

e). Interviuri
Prutule apă de lacrimi, graniţă vremelnică, interviu cu scriitorul Serafim Saka
din Republica Moldova, în "Iaşul", Anul I, nr. 1, 14-20 ianuarie, 1991, p. 4;
Prutul "blestemată frontieră", interviu cu Preşedintele Republicii Moldova,
domnul Mircea Snegur, în "Iaşul", Anul I, nr. 5, 21-28 februarie, 1991, p. 1, 3;
Limba română este singura limbă literară din această zonă a romanităţii
orientale, interviu cu academicianul Silviu Berejan, directorul Institutului de
Lingvistică al Academiei de Ştiinţe din Chişinău, realizat de Ion-Horia Bîrleanu, în
"Cronica", Anul XXX, nr. 1405, 1-15. I. 1995, p. 5;
Momentul actual este un moment de răscruce, Ion-Horia Bîrleanu şi Liviu
Druguş în dialog cu Marin Sorescu, în "Bucovina literară", Suceava, Anul IX, nr. 1-2
(95-96), ian.-febr. 1999, p. 3-5 (Iaşi, 4 iunie 1990, Institutul de Filologie Română "A.
Philippide" din Iaşi);

II. Participări la diverse manifestări ştiinţifice


Comunicări prezentate la:
Simpozionul Naţional de Dialectologie (al III-lea) octombrie 1984, Iaşi; (al IV-lea)
octombrie-noiembrie, 1986, Sibiu; (al V-lea) mai, 1988, Craiova; (al VI-lea)
octombrie, 1990, Cluj-Napoca; (al VII-lea) octombrie, 1992, Bucureşti;
Zilele Academice Clujene. Simpozionul Naţional “Tezaurul onomastic al
României” Cluj-Napoca, (al VI-lea) octombrie, 1981; (al VII-lea), noiembrie-
decembrie, 1984; (al VIII-lea) noiembrie, 1987; (al IX-lea) «Sisteme ale numelor
proprii», octombrie, 1993;
Sesiunea Ştiinţifică “Cunoaştere, Creativitate, Comunicare”, Universitatea “Al. I.
Cuza” din Iaşi, Centrul de Ştiinţe Sociale, octombrie, 1980, Iaşi;
Sesiunea Jubiliară a Centrului de Ştiinţe Sociale din Timişoara, decembrie, 1988,
Timişoara;
Sesiunea Ştiinţifică “Norma literară în contextul diversităţii funcţionale a limbii
române”, Academia de Ştiinţe a Republicii Modova, Institutul de Lingvistică din
Chişinău, noiembrie, 1992, Chişinău;
Sesiunea Ştiinţifică “Cercetări de dialectologie”, Institutul de Lingvistică al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, martie, 1992, Chişinău;
Conferinţa Naţională de filologie “Limba română azi”, Iaşi-Chişinău, ediţia a II-a,
28-31 august, 1992, Chişinău (în colaborare);
Congresul al V-lea al Filologilor Români, 6-9 iunie, 1994, Iaşi-Chişinău (în
colaborare);
Sesiuni Ştiinţifice anuale ale Institutului de Filologie Română “A. Philippide” al
Filialei Iaşi a Academiei Române;
Diferite alte manifestări ştiinţifice, mese rotunde etc. organizate de Institutul de
Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova sau de institute de cercetare
de profil filologic din ţară;

III. Activitate publicistică


Am publicat în presa locală, în unele cotidiane centrale sau reviste ca Opinia, Iaşul,
Realitatea, Monitorul, Evenimentul, Cronica, Convorbiri literare, Adevărul, Azi,
Contemporanul etc., diferite studii, note, comentarii şi interviuri referitoare la
cultivarea limbii române sau privind limba română din Republica Moldova, dar şi la
alte domenii de interes mai larg (istorie, cultură, tradiţii şi civilizaţie populară,
industria casnică românească, folclor etc.).
În cotidianul regional Evenimentul am susţinut trei rubrici săptămânale: “Note de
lectură”, în care am prezentat peste 90 de recenzii la volume apărute recent în
România şi în Republica Moldova, “Tradiţie şi spiritualitate la est de Carpaţi”, în care
am publicat peste 30 de studii şi “Limba română prin tunelul tranziţiei: â sau î, sunt
sau sînt”, în care am publicat 32 de studii (Vezi Bibliografie-anexă) .
Alte detalii cu privire la activitatea ştiinţifică, culturală şi publicistică, în Nicolae
Busuioc, Scriitori ieşeni contemporani. Dicţionar Bibliografic, Editura “Junimea”,
Iaşi, 1997, p. 66.

IV. Referinţe bibliografice şi recenzii (selectiv)


În volume
Gavril Istrate, Originea limbii române literare, Junimea, Iaşi, 1981, p. 99;
Tratat de dialectologie românească, Scrisul Românesc, Craiova, 1984, p. 789;
Noul Atlas Lingvistic al României. Moldova şi Bucovina. Date despre localităţi şi
informatori, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1987, p. 410-419;
Elisabeta Faiciuc, Studii de onomastică (I-V). Bibliografie, Cluj, 1990, p. 14, 101;
Atlasul lingvistic român, pe regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria,
Editura "Ştiinţa", Chişinău, 1993, p.9;
Eugen Coşeriu, Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică, Editura
"Ştiinţa", Chişinău, 1994, p. 83, 85, 156;
Stelian Dumistrăcel, Sate dispărute, sate ameninţate, Institutul European, Iaşi,
1995, p. 106, 149, 176, 195;
Nicolae Busuioc, Scriitori ieşeni contemporani. Dicţionar Bibliografic, Editura
“Junimea”, Iaşi, 1997, p. 66.
Dorina Amariei, Vasile Amariei, Tătăruşi (1938-1998). Monografie, Editura
Eurocard, Iaşi, 1998, passim;

În reviste
Fonetică şi dialectologie, XIII, 1994, p. 240-246;
Limba română, XLIII, nr. 3-4, 1994, p. 171-172;
Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova, Chişinău, nr. 4 (172), 1997, p. 89, 93, 119-122;
Recenzii (la titlurile din secţiunea I-a)
G. Istrate, AnL. A. Lingvistică, XXXIII, 1992-1993, p. 259-263;
Magdalena Vulpe, Fonetică şi dialectologie, XIII, 1994, p. 240-246;
Floarea Vârban, Limba română, XLIII, 1994, nr.3-4, p. 171;
Valentina Corcimari, Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Chişinău, 1994,
nr. 6, p. 106-107;
Valentina Corcimari şi V. Bodnarciuc, Ibidem, 1995, nr. 5, p. 103-105;
I. Lobiuc, Cronica, XXXI, 1996, nr. 3-4 (1431-1432), p. 14;
V. Pavel, Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Chişinău, 1997, nr. 4 (172), p.
119-122;
Valentina Corcimari, Revista română, III, 1997, nr. 4 (19), p. 5;
Vasile Pavel, Cronica, XXXII, nr. 5 (1462), octombrie, 1997, p. 11;
Mircea Ciubotaru, Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Chişinău, 1998, nr. 2
(176), p. 119-122;

Bibliografie publicistică:
Studii, note, articole mărunte, recenzii etc.

I. Rubrica: Tradiţie şi spiritualitate în Moldova

1997
Pădurea de fîntîni din Păuneşti-Vrancea, în “Evenimentul”, Suplimentul de joi,
nr. 1815, joi, 24 iulie 1997, p. 1;
Casa lui Moş Ion Roată, în “Evenimentul”, Suplimentul de joi, nr. 1833, joi, 14
august 1997, p. 1;
Carul tranziţiei, în “Evenimentul”, Suplimentul de joi, nr. 1845, joi, 28 august
1997, p. 1;
Roata morii de apă, în “Evenimentul”, Suplimentul de joi, nr. 1863, joi, 18
septembrie 1997, p. 1;
Stuful, între trecut şi prezent, în “Evenimentul”, Suplimentul de joi, nr. 1923,
joi, 27 noiembrie 1997, p. 1;
Un viitor ca în trecut. “Mama natură” e nădejdea noastră, în “Evenimentul”,
Suplimentul de joi, nr. 1935, joi, 11 decembrie 1997, p. 1;

1998
Spiritul întreprinzător al ţăranului român, în “Evenimentul”, Suplimentul de
joi, nr. 1953, joi, 8 ianuarie 1998, p. 1;
...Pînă la limita posibilităţilor, în “Evenimentul”, Suplimentul de joi, nr. 1965,
joi, 22 ianuarie 1998, p. 1;
Opoziţia constructivă a satului românesc, în “Evenimentul”, Suplimentul de joi,
nr. 1997, joi, 5 februarie 1998, p. 1;
Ultima soluţie..., în “Evenimentul”, Suplimentul de joi, nr. 1989, joi, 19
februarie 1998, p. 1;
Industria casnică în opoziţie..., în “Evenimentul”, Pagini de joi, nr. 2001, joi, 5
martie 1998, p. 25;
Cînepa, o alternativă a schimbării, în “Evenimentul”, Week End, Supliment
original, nr. 2015, sîmbătă, 21 martie 1998, p. 25;
Primele focare de cultură, mănăstirile ortodoxe, în “Evenimentul”, Pagini de
joi, nr. 2025, joi, 2 aprilie 1998, p. 25;
Ouăle roşii, o tradiţie milenară..., în “Evenimentul”, Pagini de joi, nr. 2037,
joi, 16 aprilie 1998, p. 25;
Broderiile religioase, adevărate monumente de artă românească, în
“Evenimentul”, nr. 2042, joi, 23 aprilie 1998, p. 4;
Arta primelor manuscrise religioase, în “Evenimentul”, nr. 2054, Vineri, 8 mai
1998, p. 4;
Pro şi contra Eminescu! Neîmpliniţii în... dilemă, în “Evenimentul”, nr. 2021,
sîmbătă, 28 martie 1998, p. 10;
Un pro şi un contra... ratat, în “Opinia Moldovei”, nr. 77 (172), vineri, 3 aprilie
1998, p. 5;
Neîmpliniţii în... dilemă, în “Opinia Moldovei”, nr. 84 (179), Sîmbătă-
Duminică, 11-12 aprilie 1998, p. 4;
Cu ochii-n patru, în “Opinia Moldovei”, nr. 84 (179), Sîmbătă-Duminică, 11-12
aprilie 1998, p. 5;
Geamarii ardeleni din Iaşi, în "Evenimentul", nr. 2287, luni, 8 februarie, 1999,
p. 6;

II. Rubrica: Limba română prin tunelul tranziţiei

Neştiinţa agresivă, ca şi pseudoştiinţa, este la fel de dăunătoare pentru adevăr.


Observaţii pe marginea emanaţiilor “ştiinţifice” din articolul Să nu dramatizăm
reintroducerea literei â din a al prof. M. M. Cojocaru, apărut în “Monitorul”, nr. 59
(516) din 13 martie 1993, în “Monitorul”, Anul III, nr. 64 (521), Vineri, 19 martie
1993, p. 5;
Încremeniţii în “culegeri de texte sovieto-ruse” şi ortografia, în “Monitorul”,
Anul III, nr. 76 (533), Vineri, 2 aprilie 1993, p. 5;
Vom mai scrie corect?, în “Opinia”, Anul V, nr. 1260, Joi, 29 Septembrie 1994,
p. 5;
Ortografia: o ştiinţă a limbii, în “Evenimentul”, nr. 1380, Marţi, 20 februarie
1996, p. 9;
Ortografia trebuie înţeleasă, în “Evenimentul”, nr. 1381, Miercuri, 21 februarie
1996, p. 11;
Ştiinţific şi convenţional în ortografie, în “Evenimentul”, nr. 1382, Joi, 22
februarie 1996, p. 11;
Ortografia şi istoria ei (1), în “Evenimentul”, nr. 1383, Vineri, 23 februarie
1996, p. 11;
Ortografia şi istoria ei (2), în “Evenimentul”, nr. 1384, Sîmbătă, 24 februarie
1996, p. 23;
Ortografia cu litere latine la 136 de ani, în “Evenimentul”, nr. 1385, Luni, 26
februarie 1996, p. 11;
Ortografia şi constituţia fonologică, în “Evenimentul”, nr. 1386, Marţi, 27
februarie 1996, p. 11;
Ortografia şi etimologismul transilvănean (1), în “Evenimentul”, nr. 1388, Joi,
29 februarie 1996, p. 11;
“Mărţişoare” ortografice (ne)academice, în “Evenimentul”, nr. 1389, Vineri, 1
martie 1996, p. 11;
Ortografia şi etimologismul transilvănean (2), în “Evenimentul”, nr. 1390,
Sîmbătă, 2 martie 1996, p. 21;
Societatea Academică Română şi ortografia (1), în “Evenimentul”, nr. 1391,
Luni, 4 martie 1996, p. 13;
Societatea Academică Română şi ortografia (2), în “Evenimentul”, nr. 1392,
Marţi, 5 martie 1996, p. 9;
Academia Română şi primele norme ortografice (1), în “Evenimentul”, nr.
1396, Sîmbătă, 9 martie 1996, p. 21;
Academia Română şi primele norme ortografice (2), în “Evenimentul”, nr.
1397, Luni, 11 martie 1996, p. 11;
Academia Română şi primele norme ortografice (3), în “Evenimentul”, nr.
1398, Marţi, 12 martie 1996, p. 9;
Ortografia şi orgoliile (ne)academice (1), în “Evenimentul”, nr. 1409, Luni, 25
martie 1996, p. 13;
Prima ortografie academică din 1932, în “Evenimentul”, nr. 1617, Luni, 25
noiembrie 1996, p. 13;
Ortografia din 1932, de la adevăr la (ne)adevăr, în “Evenimentul”, nr. 1618,
Marţi, 26 noiembrie 1996, p. 15;
Ortografia şi prigonirea neacademică a lui sînt (I), în “Evenimentul”, nr. 1620,
Joi, 28 noiembrie 1996, p. 15;
Ortografia şi prigonirea neacademică a lui sînt (II), în “Evenimentul”, nr.
1622, Sîmbătă, 30 noiembrie 1996, p. 15;
Cu foarfecele împotriva adevărului: Observaţii la cartea unui (pseudo)Moldovan,
în “Evenimentul”, nr. 1632, Joi, 12 decembrie 1996, p. 15;
Cu foarfeca pe harta României: Observaţii la cartea Moldovenii în istorie, în
“Cronica”, Anul XXIX, nr. 1400, 16-31 octombrie 1994, p. 8, 15;

III. Rubrica: Capcana cuvintelor

“A recidiva în victorie”, în “Evenimentul”, nr. 1723, sîmbătă, 5 aprilie 1997, p.


24;
“Conducere managerială”?, în “Evenimentul”, nr. 1729, sîmbătă, 12 aprilie
1997, p. 23;
“Infracţiuni” sportive ! , în “Evenimentul”, nr. 1735, sîmbătă, 19 aprilie 1997,
p. 23;
Acorduri gramaticale şi “acorduri parlamentare”, în “Evenimentul”, nr. 1741,
sîmbătă, 26 aprilie 1997, p. 24;
Acorduri gramaticale în tranziţie, în “Evenimentul”, nr. 1745, sîmbătă, 3 mai
1997, p. 24;
Sigla partidului: un simbol al neştiinţei, în “Evenimentul”, nr. 1750, sîmbătă,
10 mai 1997, p. 24;
Familiar şi familial, în “Evenimentul”, nr. 1763, sîmbătă, 24 mai 1997, p. 32;
Excroc sau escroc?, în “Evenimentul”, nr. 1769, sîmbătă, 31 mai 1997, p. 24;

IV. Recenzii, note de lectură

1996
Rene Girard, Violenţa şi sacrul, Traducere de Mona Antohi, Editura Nemira,
bucureşti, 1997, 352 p., în “Evenimentul”, nr. 1379, Luni, 19 februarie 1996, p. 13;
Georgeta Siniţchi, Actualităţi în patologia alergologică, Editura Dosoftei, Iaşi,
1995, ., în “Evenimentul”, nr. 1381, Miercuri, 21 februarie 1996, p. 11;
Ion Muşlea, Icoanele pe sticlă şi xilogravurile ţăranilor români din
Transilvania, Editura “Grai şi Suflet-Cultura Naţională”, Bucureşti, 1995, în
“Evenimentul”, nr. 1390, Sîmbătă, 2 martie 1996, p. 23;
Stelian Dumistrăcel, Sate dispărute, sate ameninţate, Institutul European, Iaşi,
1995, 238 p., în “Evenimentul”, nr. 1396, Sîmbătă, 9 martie 1996, p. 23;
Compendiu de limba română. Fonetică. Vocabular. Gramatică. Sinteze şi
exerciţii rezolvate, Coordonator conf. dr. Alexandru Metea, Editura Helicon,
Timişoara, 1995, în “Evenimentul”, nr. 1405, Miercuri, 20 martie 1996, p. 13;
Janine Bremond, Alain Geledan, Dicţionar economic şi social, Editura Expert,
Bucureşti, 1995, în “Evenimentul”, nr. 1409, Luni, 25 martie 1996, p. 11;
Mircea Zaciu, Ca o imensă scenă, Transilvania..., Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1996, în “Evenimentul”, nr. 1429, Miercuri, 17 aprilie 1996, p. 23;
Ştefan Naciu, Jurnal electoral, Editura 100+1 Gramar, Bucureşti, 1996, în
“Evenimentul”, nr. 1486, marţi, 25 iunie 1996, p. 13;
Poezia creştină românească, Ediţie îngrijită de Magda Ursache şi Petru
Ursache, Institutul European, Iaşi, 1996, 432 p., în “Evenimentul”, nr. 1490, Sîmbătă,
29 iunie 1996, p. 13;
Poezia creştină românească, Ediţie îngrijită de Magda Ursache şi Petru
Ursache, Institutul European, Iaşi, 1996, 432 p., în “Realitatea”, nr. 56, Sîmbătă-
Duminică, 6-7 iulie 1996, p. 4;
Marcel Petrişor, N. V. Gogol sau paradoxurile literaturii moderne, Institutul
European, Iaşi, 1996, 192 p., în “Evenimentul”, nr. 1496, Sîmbătă, 6 iulie 1996, p. 18;
Alex. Ştefănescu, Gheaţa din calorifere şi gheaţa din whisky, Institutul
European, Iaşi, 1996, 256 p., în “Evenimentul”, nr. 1499, Miercuri, 10 iulie 1996, p.
13;
Michel Foucault, Cuvintele şi lucrurile. O arheologie a ştiinţei umane, Editura
Univers, Bucureşti, 1996, 472 p., în “Evenimentul”, nr. 1501, Vineri, 12 iulie 1996, p.
23;
Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996, 232 p., în
“Realitatea”, nr. 62, Sîmbătă-Duminică, 13-14 iulie 1996, p. 4;
Alex. Ştefănescu, Gheaţa din calorifere şi gheaţa din whisky, Institutul
European, Iaşi, 1996, 256 p., în “Realitatea”, nr. 63, Luni, 15 iulie 1996, p. 4;
Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996, 232 p., în
“Evenimentul”, nr. 1505, Miercuri, 17 iulie 1996, p. 13;
Ieromonah Gabriel Bunge, Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov,
Editura Deisis, Bucureşti, 1996, în “Realitatea”, nr. 88, Marţi, 13 august 1996, p. 4;
Liviu Antonesei, Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Editura
Polirom, Iaşi, 1996, 128 p., în “Evenimentul”, nr. 1529, Miercuri, 14 august 1996, p.
11;
Liviu Antonesei, Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Editura
Polirom, Iaşi, 1996, 128 p., în “Realitatea”, nr. 91, Vineri, 16 august 1996, p. 4;
Virgil Nestorescu, Românii timoceni din Bulgaria, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1997, în “Realitatea”, nr. 92, Sîmbătă-Duminică, 17-18 august
1996, p. 4;
David Martin, Manipularea şedinţelor. Cum să obţii ceea ce vrei, atunci cînd
vrei, Editura Alternative, Bucureşti, 1996, 152 p., în “Realitatea”, nr. 93, Luni, 19
august 1996, p. 4;
Auxentios al Foticeei, Lumina Sfîntă de Paşti de la Ierusalim. Studiu asupra
ritului Luminii Sfinte din Biserica Sfîntului Mormînt, Editura Deisis, Bucureşti, 1996,
în “Realitatea”, nr. 96, Joi, 22 august 1996, p. 4;
David Martin, Manipularea şedinţelor. Cum să obţii ceea ce vrei, atunci cînd
vrei, Editura Alternative, Bucureşti, 1996, 152 p., în “Evenimentul”, nr. 1536, Joi, 22
august 1996, p. 11;
Gustave Le Bon, Incertitudinile prezentului, Institutul European, Iaşi, 1996, în
“Realitatea”, nr. 110, Sîmbătă-Duminică 7-8 septembrie 1996, p. 4;
Virgil Nestorescu, Românii timoceni din Bulgaria. Grai. Folclor. Etnografie,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, 210 p., în “Evenimentul”, nr.
1545, Luni, 2 septembrie 1996, p. 16;
Ioan Oprea, Terminologia filozofică românească modernă, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1996, 388 p., în “Evenimentul”, nr. 1557, Luni, 16 septembrie 1996, p. 13;
Ioan Oprea, Terminologia filozofică românească modernă, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1996, în “Realitatea”, nr. 121, Vineri 20 septembrie 1996, p. 4;
Adrian Năstase, Umor parlamentar, Bucureşti, 1996, 180 p., în “Realitatea”, nr.
127, Vineri 27 septembrie 1996, p. 4;
Adrian Năstase, Umor parlamentar, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”,
Bucureşti, 1996, 180 p., în “Evenimentul”, nr. 1569, Luni, 31 septembrie 1996, p. 13;
Preot V. Sorescu, Sfîrşitul lumii în perspectiva profeţiilor biblice, Editura
Saeculum I.O.-Editura Vestala, Bucureşti, 1996, 224 p., în “Realitatea”, nr. 142, Marţi
15 octombrie 1996, p. 4;
Preot V. Sorescu, Sfîrşitul lumii în perspectiva profeţiilor biblice, Editura
Saeculum I.O.-Editura Vestala, Bucureşti, 1996, 224 p., în “Evenimentul”, nr. 1583,
Miercuri, 16 octombrie 1996, p. 23;
Jean-Noel Vaurnet, Dumnezeul femeilor, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996,
192 p., în “Evenimentul”, nr. 1590, Joi, 24 octombrie 1996, p. 15;
Jean-Noel Vaurnet, Dumnezeul femeilor, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996,
192 p., în “Realitatea”, nr. 155, Miercuri 30 octombrie 1996, p. 4;
Luminiţa Niculescu, Palmele îngerilor. 15 exerciţii de smerenie româno-
americană, Cuvînt înainte de Teodor Baconsky, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, în
“Realitatea”, nr. 158, Sîmbătă-Duminică 2-3 noiembrie 1996, p. 4;
Episcopul Auxentios al Foticeei, Lumina Sfîntă de Paşti de la Ierusalim. Studiu
asupra ritului Luminii Sfinte din Biserica Sfîntului Mormînt, Editura Deisis, Bucureşti,
1996, 192 p., în “Evenimentul”, nr. 1599, Luni, 4 noiembrie 1996, p. 11;
Casa glasurilor noastre. Radio Iaşi-55 de ani, O culegere de gînduri şi
sentimente de Gloria Lăcătuşu, Editura Cronica, Iaşi, 1996, 200 p., în “Evenimentul”,
nr. 1602, Joi, 7 noiembrie 1996, p. 15;
Alain Lieury, Manual de psihologie generală, Editura Antet, Bucureşti, 1996,
224 p., în “Evenimentul”, nr. 1611, Luni, 18 noiembrie 1996, p. 13;
Marile religii. Iudaismul. Creştinismul. Islanismul. Hinduismul şi Budhismul,
Coordonator Philippe Gaudin, Traducere Sanda Aronescu, Editura Orizonturi, Editura
Lider, Bucureşti, 1996, 464 p., în “Evenimentul”, nr. 1614, Joi, 21 noiembrie 1996, p.
15;
Mihai Macici, Vinurile României, Alcor Edimpex SRL, Bucureşti, 1996, 176 p.,
în “Evenimentul”, nr. 1620, Joi, 28 noiembrie 1996, p. 15;
Beth Slick, Norton Utilities 8, Editura Teora, Bucureşti, 1996, 344 p., în
“Evenimentul”, nr. 1626, Joi, 5 decembrie 1996, p. 15;

1997
Mihai Coman, Bestiarul mitologic românesc, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1996, 262 p., în “Evenimentul”, nr. 1646, Sîmbătă, 4 ianuarie
1997, p. 15;
Gheorghe Băluţă, Scurtă istorie a editurii româneşti, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1966, 100 p., în “Evenimentul”, nr. 1651, Vineri, 10 ianuarie 1997, p. 15;
Steven J. Zaloga, Ţinta: America. Uniunea Sovietică şi armele strategice,
Versiune românească de Liana Ciuche, Editura Elit, Bucureşti, 1996, în
“Evenimentul”, nr. 1660, miercuri, 22 ianuarie 1997, p. 15;
Dan Agrigoroae, Carte de ortografie şi de punctuaţie pentru clasele I-IV,
Editura Adan, Piatra Neamţ, 1996, în “Evenimentul”, nr. 1661, Joi, 23 ianuarie 1997,
p. 15;
Jean-Pierre Richard, Scîrba lui Celine, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996, 94
p., în “Evenimentul”, nr. 1667, Joi, 30 ianuarie 1997, p. 15;
Dicţionar de sociologie, Traducere de Mariana Ţuţuianu, Editura Univers
Enciclopedic, 1996, 368 p., în “Evenimentul”, nr. 1668, Vineri, 31 ianuarie 1997, p.
15;
Faust Brădescu, Scurtă analiză spectrală a Mişcării Legionare, Editura
Majadahonda, Bucureşti, 1996, 156 p., în “Evenimentul”, nr. 1673, Joi, 6 februarie
1997, p. 15;
Maria, Regina României, Însemnări zilnice (Decembrie 1918-decembrie 1919),
vol. I, Editura Albatros, Bucureşti, 1996, 430 p., în “Evenimentul”, nr. 1676, Luni, 10
februarie 1997, p. 11;
Théodule Ribot, Logica sentimentelor, Editura Iri, Bucureşti, 1996, 184 p., în
“Evenimentul”, nr. 1683, Marţi, 18 februarie 1997, p. 15;
Grigore Ilisei, “Cu George Lesnea prin veac”, Editura Moldova, Iaşi, 1996,
176 p., în “Evenimentul”, nr. 1706, Luni, 17 martie 1997, p. 11;
Măştile puterii: Nicolo Machiavelli, Frederic II, Benito Mussolini, Ediţie
îngrijită şi prefaţă de Elvira Sorohan, Institutul European, Iaşi, 1996, 236 p., în
“Evenimentul”, nr. 1714, Miercuri, 26 martie 1997, p. 13;
Marin Sorescu, Lulu şi Gulu-Gulu, Editura “Creuzet”, Bucureşti, 1995, 112 p.,
în “Evenimentul”, nr. 1720, Miercuri, 2 aprilie 1997, p. 13;
Liviu Antonesei, O prostie a lui Platon. Intelectualii şi politica, Editura
Polirom, Iaşi, 1997, în “Evenimentul”, nr. 1744, vineri, 2 mai 1997, p. 15;
Faust Brădescu, Viziunea integrală a Revoluţiei Legionare, Editura
Majadahonda, Bucureşti, 1997, 328 p., în “Evenimentul”, nr. 1746, Luni, 5 mai 1997,
p. 13;
Lucien Regnault, Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul secolului IV,
Editura Deisis, Sibiu, 1997, 256 p., în “Evenimentul”, nr. 1747, Marţi, 6 mai 1997, p.
15;
Ion Muscalu, Cîntecul ciocîrliei, Editura Danaster, Iaşi, 1997, 164 p., în
“Evenimentul”, nr. 1760, Miercuri, 21 mai 1997, p. 13;
Panait Istrati, Omul care nu aderă la nimic. Documente din Rusia Sovietică,
Editura Istros, Muzeul Brăilei, Casa Memorială “Panait Istrati”, vol. I (338 p.), II (144
p.), Brăila, 1996, în “Evenimentul”, nr. 1761, Joi, 22 mai 1997, p. 15;
Ion Popa, Marinela Popa, Limba română. Fonetică şi vocabular, Editura
“Niculescu”, Bucureşti, 1997, 224 p., în “Evenimentul”, nr. 1763, Sîmbătă, 24 mai
1997, p. 13;
Emil Bălan, Prefectul şi prefectura în sistemul administraţiei publice, Editura
Fundaţiei “România de mîine”, Bucureşti, 1997, 104 p., în “Evenimentul”, nr. 1781,
Sîmbătă, 14 iunie 1997, p. 15;
Nicolae Breban, Riscul în cultură, Editura Polirom, Iaşi, 1997, 300 p., în
“Evenimentul”, nr. 1811, Sîmbătă, 19 iulie 1997, p. 4;
Aurelian Bondrea, Sociologia opiniei publice şi mass-media, Editura Fundaţiei
“România de Mîine”, Bucureşti, 1997, 312 p., în “Evenimentul”, nr. 1819, Marţi, 29
iulie 1997, p. 7;
Adrian Grigoropol, Călău şi diplomat. Vîşinski - pumnul lui Stalin în România,
Editura Continent XXI, Bucureşti, 1997, 240 p., în “Evenimentul”, nr. 1827, Joi, 7
auguast 1997, p. 4;
Dmitri Volkogonov, Lenin. O nouă biografie, Editura Orizonturi-Editura Lider,
1997, 570 p., în “Evenimentul”, nr. 1828, Vineri, 8 august 1997, p. 4;
Georges Dumezil, Zeii suverani ai indo-europenilor, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1997, 284 p., în “Evenimentul”, nr. 1843, Marţi, 26 august
1997, p. 4;
Dicţionar de psihanaliză. Semnificanţi, concepte, mateme, Sub redacţia lui
Roland Chemama, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997, 380 p., în
“Evenimentul”, nr. 1846, Vineri, 29 august 1997, p. 4;
Michel Quoist, Iată-mă, Doamne!, Editura Ars Longa, Iaşi, 1997, 182 p., în
“Evenimentul”, nr. 1866, Luni, 22 septembrie 1997, p. 4;
Valeriu Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Plata şi răsplata istoriei. Ion Antonescu
şi Războiul de Reîntregire a Neamului, Editura Vrantop, Focşani, 1997, 260 p., în
“Evenimentul”, nr. 1872, Luni, 29 septembrie 1997, p. 4;
Joachim Wach, Sociologia religiei, Editura Polirom, Iaşi, 1997, în
“Evenimentul”, nr. 1912, Vineri, 14 noiembrie 1997, p. 8;
Platon Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României contra
Rusiei sovietice. 22 iunie 1941-23 august 1944, Editura Fides, Iaşi, 1997, în
“Evenimentul”, nr. 1918, Vineri, 21 noiembrie 1997, p. 8;
Dragoş Moldovanu, Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident. Studiu de
stilistică comparată, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, în
“Evenimentul”, nr. 1924, Vineri, 28 noiembrie 1997, p. 12;
Stelian Dumistrăcel, Dicţionar. Expresii româneşti, Institutul European, Iaşi,
1997, 316 p., în “Evenimentul”, nr. 1930, Vineri, 5 decembrie 1997, p. 12;
Biblia 1688, Pars V, Deuteronomum (A doa lege), Ediţie îngrijită de Vasile
Arvinte şi Ioan Caproşu, Editura Unversităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997, în
“Evenimentul”, nr. 1936, Vineri, 12 decembrie 1997, p. 12;
Sara Rossbach, Lin Yun, Feng Shui şi arta culorilor, Editura Teora, Bucureşti,
1997, în “Evenimentul”, nr. 1942, Vineri, 19 noiembrie 1997, p. 12;

1998
Ioan Petru Culianu, Psihanodia, Editura Nemira, Bucureşti, 1997, 160 p., în
“Evenimentul”, nr. 1954, Vineri, 9 ianuarie 1998, p. 4;
Preot Vasile Sorescu, Religia ortodoxă. Călăuză pentru credincioşi, Editura
Saeculum I.O.- Editura Vestala, Bucureşti, 1997, 192 p., în “Evenimentul”, nr. 1960,
Vineri, 16 ianuarie 1998, p. 11;
Algirdas Julien Greimas, Despre zei şi despre oameni, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1997, 282 p., în “Evenimentul”, nr. 1966, Vineri, 23 ianuarie 1998, p. 12;
Jan van Helsing, Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX. O călăuză
în reţeaua Lojilor, a Înaltei Finanţe şi în Politică, Editura Alma Tip, Bucureşti, 1997,
318 p., în “Evenimentul”, nr. 1972, Vineri, 30 ianuarie 1998, p. 4;
Radu Theodoru, Nazismul sionist, Editura Alma Tip, Bucureşti, 1997, 230 p., în
“Evenimentul”, nr. 1979, Vineri, 7 februarie 1998, p. 4;
Dulciu Murărescu, Personalităţi din alte ţări despre România, Editura Paideia,
Bucureşti, 1997, 246 p., în “Evenimentul”, nr. 1996, Vineri, 27 februarie 1998, p. 27;
Gail Kligman, Nunta mortului, Editura Polirom, Iaşi, 1998, 298 p., în
“Evenimentul”, nr. 2002, Vineri, 6 martie 1998, p. 28;
Călin Cernăianu, Diplomaţia lupilor, Editura Nemira, Bucureşti, 1997, 406 p.,
în “Evenimentul”, nr. 2008, Vineri, 13 februarie 1998, p.28;
Alexandru Zub, Chemarea istorie, Editura Junimea, Iaşi, 1997, 352 p., în
“Evenimentul”, nr. 2014, Vineri, 20 martie 1998, p. 28;
Al. Husar, Periplu prin memorie, Editura Institutul European, 1998, 264 p., în
“Evenimentul”, nr. 2020, Vineri, 27 martie 1998, p. 28;
Rudolf Steiner, Puncte centrale ale problemei sociale, Editura Omniscop,
Craiova, 1998, 126 p., în “Evenimentul”, nr. 2026, Vineri, 3 aprilie 1998, p. 28;
Al. Husar, Periplu prin memorie, Editura Institutul European, 1998, 264 p., în
“Opinia Moldovei”, nr. 79 (174), Luni, 6 aprilie 1998, p. 4;
Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale,
Editura Antet, Bucureşti, 1998, 528 p., în “Evenimentul”, nr. 2032, Vineri, 10 aprilie
1998, p. 28;
Unde se opreşte Occidentul? Observaţii pe marginea cărţii lui Samuel P.
Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet,
Bucureşti, 1998, 528 p., în “Opinia Moldovei”, nr. 84(179), Sîmbătă-Duminică, 11-12
aprilie 1998, p. 5;
O nouă perspectivă proletară: Rudolf Steiner, Puncte centrale ale problemei
sociale, Editura Omniscop, Craiova, 1998, 126 p., în “Opinia Moldovei”, nr. 85 (180),
Luni, 13 aprilie 1998, p. 4;
Iulian Chivu, Cultul grîului şi al pîinii la români, Editura Minerva, Bucureşti,
1997, 168 p. + 8 planşe color, în “Evenimentul”, nr. 2038, Vineri, 17 aprilie 1998, p.
28;
Florentin Popescu, Dicţionar de literatură universală pentru elevi. Autori.
Opere. Personaje, Editura Floarea Darurilor, Bucureşti, 1998, 304 p., în
“Evenimentul”, nr. 2043, Vineri, 24 aprilie 1998, p. 28;
F. C. Hayek, Capitalismul şi istoricii, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, 182
p., în “Evenimentul”, nr. 2051, Marţi, 5 mai 1998, p. 6;
Ion Popecu-Sireteanu, Memoria limbii române, Eitura Bucovina, Iaşi, 1998,
208 p., în “Evenimentul”, nr. 2060, vineri, 15 mai 1998, p. 10;
Tatiana Petrache, Dicţionar enciclopedic al numelor de botez, Editura
Anastasia, Bucureşti, 1998, în “Evenimentul”, nr. 2072, vineri, 29 mai 1998, p. 10;
Ioan Boroda, Noaptea Şoimului, Editura Junimea, Iaşi, 1998, în “Evenimentul”,
nr. 2108, vineri, 10 iulie 1998, p. 9;
Paul Cornea, Introducere în teoria literaturii, Edtura Polirom, Iaşi, 1998, în
“Evenimentul”, nr. 2120, vineri, 24 iulie 1998, p. 9;
Mihai Eminescu, Chestiunea evreiască, Editura Vestala, Bucureşti, 1998, în
“Evenimentul”, nr. 2131, joi, 6 august 1998, p. 7;
George Lăzărescu, Dicţionar de mitologie, Editura Niculescu, Bucureşti, 1998,
în “Evenimentul”, nr. 2148, miercuri, 26 august 1998, p. 7;
Ion Antonescu, Românii. Originea, trecutul, suferinţele şi drepturile lor,
Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 1998, 144 p., în “Evenimentul”, nr. 2182, sîmbătă,
3 octombrie 1998, p. 10;
Gheorghe Văduva, Nori pentru mileniul III. Eseu de geostrategie, Editura
Naţional, Bucureşti, 1998, în “Evenimentul”, nr. 2281, luni, 1 februarie 1999, p. 6;

Data: 24.06.2016 Semnătura,

Ion-Horia BÎRLEANU

S-ar putea să vă placă și