Sunteți pe pagina 1din 14

CURRICULUM VITAE

Curriculum
vitae
Europass

Informaţii
personale
Nume / Prenume Negreț Ion (NUME DE AUTOR: ION NEGREȚ-DOBRIDOR)

Adresă(e) Str. C. A. Rosetti nr.14, bloc Scala, scara A, etaj 2, apartament 4, sector 1,
Bucureşti.

Telefon(oane) 021/3110884 (acasă); 0742698415 021/3184


(mobil); 550
(facultate)
Fax(uri)
E-mail(uri) ion.negret@fpse.unibuc.ro

Naţionalitate(-tăţi)

Data naşterii

DOMENIUL Invățământ superior și cercetare


OCUPAŢIONAL

EXPERIENŢA
PROFESIONAL
Ă

Perioada 1997 - prezent


Funcţia sau postul Profesor universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației
ocupat
Activităţi şi Profesor conducător de doctorat
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa Universitatea din Bucure?ti
angajatorului
Tipul activităţii sau Activități didactice, științifice și manageriale
sectorul de
activitate
Perioada 1986-2000
Funcţia sau postul Profesor titular la Liceul pedagogic din București (post rezervat) și inspector
ocupat școlar la Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Activităţi şi Inspectarea, îndrumarea și controlul grădinițelor, școlilor și liceelor din
responsabilităţi București
principale
Numele şi adresa Ministerul Educației și Învățământului
1
angajatorului
Tipul activităţii sau Perfecționarea directorilor de școli și orientarea școlară a elevilor din
sectorul de municipiul București
activitate
Perioada 1990 -1993
Funcţia sau postul Consilier la Guvernul Romaniei; șeful Sectorului Învățământ, Cultură și
ocupat Culte din Guvernul României
Activităţi şi Coordonarea activităţilor de la ministerele sus menționate cu deciziile
responsabilităţi primului-ministru (Petre Roman; Theodor Stolojan), ale viceprim-ministrului
principale pentru Protecția socială și Calitatea Vieții ( prof. dr. Ion Aurel Stoica ) și ale
președinților celor două camere ale Parlamentului României
Numele şi adresa Guvernul României
angajatorului
Tipul activităţii sau Asigurarea convergenței și comunicării eficiente între instituțiile centrale sus
sectorul de menționate; monitorizarea derulării reformelor în domeniile învățământului,
activitate culturii și cultelor religioase
Perioada 1993 - 1997
Funcţia sau postul Cercetător științific ?i conf. univ. dr. la Academia de Înalte Studii Militare
ocupat
Activităţi şi Proiectarea noilor structuri organizatorice și curriculare pentru reforma
responsabilităţi învățământului superior militar românesc în vederea integrării României în
principale NATO; monitorizarea procesului de reformă educatională militară
românească
Numele şi adresa Ministerul Apărării Naționale
angajatorului
Tipul activităţii sau Pregătirea, perfecționarea și îndrumarea (cursuri, seminarii, aplicații,
sectorul de simulări etc.) cadrelor de conducere din învățământul militar (rectori, decani,
activitate șefi de catedră, comandanți militari) pentru implementarea proiectelor de
reformă în învățământul superior militar românesc

Perioada 1989 - 1994


Funcţia sau postul Redactor-sef adjunct al revistei Alternative
ocupat
Activităţi şi Conducerea procesului editorial; coordonarea rubricilor dedicate problemelor
responsabilităţi socio-culturale; publicist
principale
Numele şi adresa Casa Presei Libere
angajatorului
Tipul activităţii sau Ziarist, publicist
sectorul de
activitate

Perioada 1978 - 1979


Funcţia sau postul Redactor la Revista de pedagogie
ocupat
Activităţi şi Publicistică pedagogică. Coordonarea și editarea suplimentului
responsabilităţi Radioteleșcoala
principale
Numele şi adresa Institutul de Cercetări Pedagogice și Psihologice și ISIAP- Casa Scânteii
angajatorului
Tipul activităţii sau Publicistică pe teme pedagogice
sectorul de
activitate

2
EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

Perioada 1978 - 1981


Calificarea / Doctorat în Pedagogie
diploma obţinută
Disciplinele Studii de: filosofia și sociologia educației; psihologie genetică; posibilitatea
principale studiate / accelerării psihogenezei cognitive la vârste precoce; educabilitatea și limitele
competenţe educației în procesele de formare umană; dimensiunile socioculturale ale
profesionale experimentelor accelerative
dobândite
Numele şi tipul Universitatea din București. Coordonarea pregătirii și a tezei de doctorat a
instituţiei de fost asigurată de profesor universitar doctor docent Stanciu Stoian, membru
învăţământ / corespondent al Academiei Române.
furnizorului de
formare
Perioada 1971-1975
Calificarea / Licențiat în Pedagogie și filologie română
diploma obţinută
Disciplinele Pedagogie generală. Pedagogia vârstelor. Psihologia generală. Psihologia
principale studiate / copilului și a dezvoltării. Metodologia cercetării. Logica clasică. Logică
competenţe simbolică. Istoria filosofiei. Istoria pedagogiei. Limbi străine. Lingvistică.
profesionale Istoria literaturii universale. Etică.
dobândite
Numele şi tipul Facultatea de filosofie, secția pedagogie, a Universității din București
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada 1967-1971
Calificarea / Diploma de Bacalaureat
diploma obţinută
Disciplinele A. Discipline umaniste: Istoria limbii și literaturii române; Istorie universală;
principale studiate / Filosofie; Psihologie; Limbi clasice (latina ) și moderne (franceza și rusa); B.
competenţe Discipline realiste: Matematică și științe ale naturii (fizică, chimie, biologie
profesionale etc.)
dobândite
Numele şi tipul Liceul Teoretic din Plenița, județul Dolj
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE

Limba maternă Română

Limbi străine
cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
3
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs Exprimare
conversaţie oral scrisă
Limba engleză E bine bine bine bine bine
Limba franceza F bine bine slab slab Slab
Limba rusă
Limba latină
Limba elină
(Greaca veche )
Limba spaniolă
Limba italiană

R bine bine slab slab -


L bine bine Nu e cazul Nu e cazul bine
G bine bine Nu e cazul Nu e cazul bine
S bine bine slab - -
I bine bine slab - -

Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


abilităţi sociale
Capacități de comunicare și negociere formate de-a lungul carierei didactice,
prin experiențele speciale în perioada în care am lucrat la Guvernul României
Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
aptitudini (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
organizatorice
În numeroasele funcții de conducere pe care le-am îndeplinit mi-am exersat
capacitățile native de organizator și le-am perfecționat continuu.
Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
aptitudini tehnice (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Nu am.
Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
aptitudini de (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
utilizare a
calculatorului
Stăpânesc tot ceea ce poate oferi un calculator performant unui profesor, autor și
cadru de conducere într-o instituție de învățământ superior și cercetare științifică.
Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
aptitudini artistice
Cred că sunt un critic de artă avizat. Am studiat mulți ani, cu pasiune, marile
doctrine estetice, literatura, artele. Mi-am dovedit competența în acest domeniu în
lucrările pe care le-am dedicat culturii românești și universale; de exemplu în
tratatele, studiile și în eseurile mele Mitul lui Chiron, Catastrofa pedagogică,
Axiologia zborului de vultur, Romania și monștrii culturali ai secolului XXI ?;
de asemenea, în Tratatul de pedagogie universală și în Tratatul de istorie a
educației și învățământului la români pe care le coordonez sub egida Academiei
Române.

4
ACTIVITATE DIDACTICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ

Informaţii DISCIPLINE PREDATE:


suplimentare Pedagogie generală (Teoria curriculumului; Teoria educabilității; Teoria instruirii;
Teoria evaluării s.a.); Design instrucțional; Doctrine pedagogice; Teoria educației
interculturale; Management educațional; Mastery learning și învățare colaborativă;
Managementul clasei

CĂRȚI PUBLICATE:

Formarea personalității umane (în colab., Editura Militară, 1980)


Psihologie genetică și educație (Editura Științifică și Enciclopedică, 1980)
Învățarea eficientă (Editura Afeliu, în colab., 1994)
Didactica învățământului de științe sociale, (Editura Militară, în colab,
1981)
Catastrofa pedagogică. Explorări subiective asupra destinului școlii
românești la sfârșit și început de mileniu (Editura Afeliu, 1995)
Familia, acest miracol înșelător (Editura Didactică și pedagogică, în colab.,
1999)
Accelerarea psihogenezei. Cercetări experimentale și hermeneutice
privind puterea educației asupra naturii umane (Editura Aramis, 2000)
Mitul lui Chiron. Explorări hermeneutice asupra destinului paideutic al
omenirii (Editura Aramis, 2001)
Proiectarea activităților de educație religioasă (în colab., 2001)
Prelegeri pedagogice (Editura Polirom, în colab., 2003)
Știința învățării (Editura Polirom, în colab., 2004)
Inspecția școlară și designul instrucțional (Editura Aramis, în colab., 2004)
Didactica Nova sau Arta de a-i învăța pe toți (aproape ) totul (Editura
Aramis, 2005)
Teoria generală a curriculumului educațional. O abordare diacronică și
hermeneutică a întemeierii ca știință teleologică (Editura Polirom, 2008)
Tratat de pedagogie universală, vol. I, Fundamenta paedagogiae (coord.
Editura Academiei Române, 2014)
Tratat de istorie a educației și învățământului la români (Editura
Academiei Române, în curs de apariție)
STUDII VOLUME COLECTIVE ȘI ARTICOLE MAI IMPORTANTE:

Axiologia zborului de vultur ("Transilvania", 3-4/1989)


Încotro se îndreaptă școala ? ("Alternative", 1990)
Știința nu oferă spiritului nici o șansă ("Alternative", 1990)
Dilema paideutică românească ("Paideia", 1996)
Obsesia culturii de masă la români ("Paideia", 1996)
Școala româneasca în cumpătul vremii ("Tribuna învățământului", 1995)
Educația și pacea ("Transilvania", 5/198
Sinergia de grup – obiectiv major al educației ("Revista învățământului
militar", nr.1-2/1995
Romania și monștrii culturali ai secolului XXI ("Paideia", 3/1998)
Arta de a instrui eficient în „Inspecția școlară” (coord. I. Jinga, 1983);
Posibilitatea determinării eficacităţii generale a instruirii pe baza dirijării
mecanismelor de învăţare în clasă şi în cadrul programelor
compensatorii, în vol. ” Structuri, strategii și performanțe în învățământ”,
5
Ed. Academiei Române, 1989;
Predarea şi învăţarea limbii şi literaturii române din perspectiva
psihopedagogiei moderne, în vol."Limba şi literatura română în liceu",
E.D.P., 1983.
Constituirea pedagogiei ca știință, în vol.„Manual de pedagogie”, Ed. ALL,
1998.2001,2006.Educabilitatea. Factorii dezvoltării personalității, în
vol.„Manual de pedagogie”, Ed. ALL, 1998.2001,2006 .
Teoria educabilității, în vol. „Curriculum pedagogic. Pentru formarea
personalului didactic”, vol. I, Editura Didactică și Pedagogică, 2006.
Teoria și metodologia curriculumului: statut epistemologic și dezvoltări
actuale, în colab. cu D. Potolea, în vol. „Pregătirea psihopedagogică.
Manual pentru definitivat și gradul didactic II ”, Editura Polirom, Iași,
2008.
Proiectarea şi învățarea eficientă sau Cum sau se întemeiază „lucrul-
didactic- bine făcut” pe „proiectul- didactic- bine- gândit” (un „serial”
pentru tinerii educatori), în colab. cu Ioan Jinga, în "Revista de
pedagogie", nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 /1982.
Posibilitatea determinării eficacităţii generale a instruirii în învăţământul
integrat cu cercetarea şi producţia (un model mastery learning adaptat
specificului şcolii româneşti), în colab. cu Ioan Jinga , în "Revista de
pedagogie", nr.11-12 /1987 și nr.1, 2 și 3 / 1988. „Învățarea deplină” în
clasă – un principiu pedagogic modern, în „Transilvania”, nr.2/ 1987.
Victimele viitorului, în "Alternative", septembrie 1990.
Dilema paideutică românească la sfârșit și început de mileniu, în
"Paideia", nr.1 /1996. Americanizarea spiritului românesc și păstrarea
identității naționale, în „Paideia”, nr. 3/1997.
Şcoala românească în cumpătul vremii, în "Tribuna învăţământului",
noiembrie-decembrie-ianuarie /1995.
Teoria și practica recunoașterii valorilor spirituale la români, în „Paideia”,
nr. 1/2005.
The Mythical Origins of the Education or the Unhappy Fate of Chiron,
the Centaur, în „Analysis & Metaphysics”, 2-3/2003.
The Tragic Obsession of Universality in Education or from Paideia to
Pansophia, în „Revista de filosofie contemporană”, 2-3, Cartea
Universitară, 2003.
PROIECTE:

Membru în proiectul "Curriculum pedagogic universitar" CNCSIS 2005


Coordonator din partea Universității din București în Proiectul POS DRU
cofinanțat din Fondul Social European - ,, Formarea continuă a
profesorilor de Limba română, engleză și franceză, în societatea
cunoașterii” (parteneriat Universitatea din București cu ISJ Brăila și
SIVECO România
Expert în Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin POS
DRU/55/1.1/S/25088 (2007- 2013) –„Cadru de referință al curriculumului
național pentru învățământul preuniversitar: un imperativ al reformei
curriculare” ( Beneficiar Ministerul Educației și Cercetării, Centrul
Național de Evaluare și Examinare ); ș.a.

AFILIERI

Membru al Asociației pedagogilor din Romania

6
Membru fondator al Academiei Pedagogilor

RECUNOAȘTERI:
Premiul Academiei Române pentru lucrarea "Învățarea eficientă " (1997)

Medalia „Comenius" conferita de Asociația "Jan Amos Comenius" (2002)

Medalia „Medalia John Dewey” conferită de Congresul Internațional „John


Dewey”(2015)

M Medalia jubiliară a "Tribunei Învățământului" (1999)

LISTA COMPLETĂ A PUBLICAȚIILOR


Prof. univ. dr. Ion Negreț
(nume de autor: ION NEGREȚ-DOBRIDOR)

A. CĂRȚI
1. Negreț, I. (1981), Psihologie genetică și educație, București, Editura Științifică și
Enciclopedică.
2. Negreț, I. & Ciocan, I. (1981), Formarea personalității umane. Sensuri și semnificații
instructiv-educative. București: Editura Militară.
3. Negreț, I., Ioan Jinga, Vlăsceanu, L., Toma, S., Tomșa, Gh. ; volum coordonat de I. Jinga
și L. Vlăsceanu (1989), Structuri, strategii și performanțe în învățământ. București:
Editura Academiei Române.
4. Negreț, I. & Jinga I.(1994), Învățarea eficientă. O abordare teoretică și două ghiduri
practice pentru educatori și elevii lor. București: Editis.
5. Negreț, I. (1995), Catastrofa pedagogică. Explorări subiective asupra destinului școlii
românești la sfârșit și început de mileniu. București: Editura Afeliu, col.„Vesper”.
6. Negreț-Dobridor, I., Cerghit, I., Neacșu, I., Pânișoară, I. O. (2000), Prelegeri pedagogice.
Iași:Editura Polirom.
7. Negreț-Dobridor, I. & Jinga I. (1999), Familia, acest miracol înșelător. București: Editura
Didactică și Pedagogică.
8. Negreț-Dobridor, I. (2000), Teoria curriculumului educațional, Buzău: Editura CCD
„I.Gh.Dumitrașcu”.
9. Negreț-Dobridor, I. (2000), Doctrine pedagogice moderne și contemporane, Buzău: Editura
„I.Gh.Dumitrașcu”.
10. Negreț-Dobridor, I. (2001), Accelerarea psihogenezei. Cercetări experimentale și
hermeneutice privind puterea educației asupra naturii umane, București: Editura
Aramis.-Megapress.
11. Negreț-Dobridor, I. & Popescu, A.(2001), Proiectarea activităților de educație religioasă,
București: Editura Aramis.

7
12. Negreț-Dobridor, I. (2001), Mitul lui Chiron. Explorări hermeneutice asupra destinului
paideutic al omenirii. București: Editura Aramis.
13. Negreț-Dobridor, I. & Jinga I. (2004), Inspecția școlară și design-ul instrucțional.
București: Editura Aramis.
14. Negreț-Dobridor, I. (2005), Didactica Nova sau Arta de a-i învăța pe toți (aproape) totul.
București: Editura Aramis.
15. Negreț-Dobridor, I. & Pânișoară, I. O. (2005), Știința învățării. De la teorie la practică.
Iași: Editura Polirom.
16. Negreț-Dobridor, I. (2008), Teoria generală a curriculumului educațional. O abordare
diacronică și hermeneutică a întemeierii ca știință teleologică. Iași: Editura Polirom.
17. Negreț-Dobridor, I. (2014), coordonator general, Tratat de pedagogie universală (volumul
I, 2 părți). București: Editura Academiei Române.
18. Negreț-Dobridor, I. & Cristea, S. (2014), coordonatori, Fundamenta paedagogiae, în
Tratat de pedagogie universală, București: Editura Academiei Române.

B. PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE MAI IMPORTANTE


1. Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un
imperativ al reformei curriculare (Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;
Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi
Examinare al Ministerului Educației Naționale; Cod contract: POSDRU 25088
/55/1.1/S/25088).
2. Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea
cunoaşterii (Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară:1. .
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”; Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila;
Contract de finanțare: POSDRU/87/1.3/S/62536).
Programul a fost coordonat din partea Universității din București de Ion Negreț-
Dobridor care a conceput și redactat două manuale de implementare pentru
formarea a 5000 de cadre didactice:
• Abilitare curriculară (350 p.)
• Diferențierea instruirii (350 p.)
3. Consilieri școlari mai bine pregătiți – program de formare continuă de tip blended
learning (Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară:1.
„Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”; Beneficiar: centrul
Municipiului București de Resurse și asistență Educațională; Cod contract:
POSDRU/87/1.3/63906).
În calitate de expert, Ion Negreț-Dobridor a redactat manualul de implementare
Instruirea gimnazială (250 p.)

C. STUDII ȘI CAPITOLE ÎN VOLUME


19. Negreț, I. (1976), Metodologia educativă şi structura factorială a creativităţii umane, în
Colectiv (1976), Copilul şi mediul social. București: Institutul de Cercetări Pedagogice
și Psihologice.

8
20. Negreț, I. (1976), Comportamentul simbolic şi structurile preoperatorii la vârsta
preşcolară, în culegerea (1976) De la grădiniţă la şcoală. București: Revista de
Pedagogie & Institutului de Cercetări Pedagogice și Psihologice.
21. Negreț, I. (1980), Folosirea metodelor participative în predarea ştiinţelor sociale în
Voichiță, V. (1980), Didactica învățământului de științe sociale. București: Editura
Militară.
22. Negreț, I. (1980), Principii de folosire a tehnicilor audiovizuale în Voichiță, V. (1980),
Didactica învățământului de științe sociale. București: Editura Militară.
23. Negreț, I. (1980), Criterii de eficienţă didactică în selecţionarea şi utilizarea mijloacelor
audio-vizuale în Voichiță, V. (1980), Didactica învățământului de științe sociale.
București: Editura Militară.
24. Negreț, I. (1983), Predarea şi învăţarea limbii şi literaturii române din perspectiva
psihopedagogiei moderne în Dumitrescu- Bușulenga, Z, Coteanu I., Tabarcea C, Bărboi
C. (1983), Limba și literatura română în liceu. București: Editura Didactică și
Pedagogică.
25. Negreț, I. (1983), Finalităţile şi obiectivele instruirii la limba şi literatura română în
Dumitrescu Bușulenga, Z., Coteanu, I., Tabarcea, C., Bărboi, C., Negreț, I., Lăzărescu
Gh. (1983), Metodica predării limbii și literaturii române. București: Editura Didactică
și Pedagogică.
26. Negreț, I. (1983), Strategii educaţionale ale predării limbii şi literaturii române în
Dumitrescu Bușulenga, Z., Coteanu, I., Tabarcea, C., Bărboi, C., Negreț, I., Lăzărescu
Gh. (1983), Metodica predării limbii și literaturii române. București: Editura Didactică
și Pedagogică.
27. Negreț, I. (1983), Reuşita şcolară şi planificarea activităţii didactice în Dumitrescu
Bușulenga, Z., Coteanu, I., Tabarcea, C., Bărboi, C., Negreț, I., Lăzărescu Gh. (1983),
Metodica predării limbii și literaturii române. București: Editura Didactică și
Pedagogică.
28. Negreț, I. (1983), Proiectarea științifică și evaluarea activităților de predare a limbii și
literaturii române în liceu în Dumitrescu Bușulenga, Z., Coteanu, I., Tabarcea, C.,
Bărboi, C., Negreț, I., Lăzărescu Gh. (1983), Metodica predării limbii și literaturii
române. București: Editura Didactică și Pedagogică.
29. Negreț, I. (1984), Exigențele tehnologiei moderne a educației, în Colectiv (1984) Limbă și
literatură. București: Societatea de Științe Filologice din România.
30. Negreț, I. (1986), Cartea prietena noastră (un ghid de autodidaxie eficientă), în vol.
Colectiv (1986) Limba şi literatura română în liceu, Sibiu: Revista „Transilvania”.
31. Negreț, I. (1998), Constituirea pedagogiei ca știință în Jinga I. & Istrate I. (1998), Manual
de pedagogie. Manual destinat studenților de la departamentele pentru pregătirea
personalului didactic, profesorilor și institutorilor din învățământul preuniversitar.
București: Editura All.
32. Negreț, I. (1998), Procesul de învățământ ca obiect de studiu al didacticii în Jinga I. &
Istrate I. (1998), Manual de pedagogie. Manual destinat studenților de la
departamentele pentru pregătirea personalului didactic, profesorilor și institutorilor
din învățământul preuniversitar. București: Editura All.
33. Negreț, I. (1998), Educabilitatea și factorii dezvoltării personalității în Jinga I. & Istrate I.
(1998), Manual de pedagogie. Manual destinat studenților de la departamentele pentru
pregătirea personalului didactic, profesorilor și institutorilor din învățământul
preuniversitar. București: Editura All.
34. Negreț, I. (1998), Tendințe de modernizarea metodologiei didactice în Jinga I. & Istrate I.
(1998), Manual de pedagogie. Manual destinat studenților de la departamentele pentru
9
pregătirea personalului didactic, profesorilor și institutorilor din învățământul
preuniversitar. București: Editura All.
35. Negreț, I. (2001), Constituirea pedagogiei ca știință în Jinga I. & Istrate I. (2001), Manual
de pedagogie. Manual destinat studenților de la departamentele pentru pregătirea
personalului didactic, profesorilor și institutorilor din învățământul preuniversitar.
(ed.revizuită și completată). București: Editura All.
36. Negreț, I. (2001), Procesul de învățământ ca obiect de studiu al didacticii în Jinga I. &
Istrate I. (2001), Manual de pedagogie. Manual destinat studenților de la
departamentele pentru pregătirea personalului didactic, profesorilor și institutorilor
din învățământul preuniversitar. (ed. revizuită și completată). București: Editura All.
37. Negreț, I. (2001), Educabilitatea și factorii dezvoltării personalității în Jinga I. & Istrate I.
(2001), Manual de pedagogie. Manual destinat studenților de la departamentele pentru
pregătirea personalului didactic, profesorilor și institutorilor din învățământul
preuniversitar. (ed. revizuită și completată). București: Editura All.
38. Negreț, I. (2001), Tendințe de modernizare a metodologiei didactice în Jinga I. & Istrate I.
(2001), Manual de pedagogie. Manual destinat studenților de la departamentele pentru
pregătirea personalului didactic, profesorilor și institutorilor din învățământul
preuniversitar. (ed. revizuită și completată). București: Editura All.
39. Negreț-Dobridor, I. (2006), Teoria educabilității, în Cristea S. (2006), Curriculum
pedagogic. București: Editura Didactică și Pedagogică.
40. Negreț-Dobridor, I. & Potolea D. (2008), Teoria și metodologia curriculumului: statut
epistemologic și dezvoltări actuale în Potolea, D. Neacșu I., Pânișoară, I.O. (2008)
Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gradul didactic II. Iași:
Editura Polirom.
41. Negreț-Dobridor, I. (2014), Pedagogia ca știință, tehnologie și artă, în Negreț-Dobridor,
I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. & Cristea, S.
(2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
42. Negreț-Dobridor, I. (2014), Geneza educației și originile gândirii pedagogice, în Negreț-
Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. &
Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
43. Negreț-Dobridor, I. (2014), Specificul fenomenelor și proceselor educaționale, în Negreț-
Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. &
Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
44. Negreț-Dobridor, I. (2014), Fundamentele multidisciplinare ale pedagogiei contemporane
în Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-
Dobridor, I. & Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura
Academiei Române.
45. Negreț-Dobridor, I. (2014), Pedagogia perennis și paedagogia temporalis în Negreț-
Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. &
Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
46. Negreț-Dobridor, I. (2014), Pedagogia ca știință socio-umană transdisciplinară, în
Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I.
& Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
47. Negreț-Dobridor, I. (2014), Pedagogia ca știință obiectivă și disciplină hermeneutică, , în
Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I.
& Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
48. Negreț-Dobridor, I. (2014), Pedagogia ca disciplină fenomenologică și știință a spiritului,
în , în Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-

10
Dobridor, I. & Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura
Academiei Române.
49. Negreț-Dobridor, I., Pânișoară, I.O., Cristea, S. (2014), Nomothetica pedagogică, în
Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I.
& Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
50. Negreț-Dobridor, I. (2014), Conceptul de educabilitate, în Negreț-Dobridor, I. (2014),
Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. & Cristea, S. (2014),
Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
51. Negreț-Dobridor, I. (2014), Teoriile clasice ale educabilității, în Negreț-Dobridor, I.
(2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. & Cristea, S.
(2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
52. Negreț-Dobridor, I. (2014), Teoria epigenetică a educabilității, în Negreț-Dobridor, I.
(2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. & Cristea, S.
(2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
53. Negreț-Dobridor, I. (2014), Cercetări și probleme privind accelerarea psihogenezei la
om, în Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-
Dobridor, I. & Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura
Academiei Române.
54. Negreț-Dobridor, I. (2014), Factorii dezvoltării și formării personalității umane, în Negreț-
Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. &
Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
55. Negreț-Dobridor, I. (2014), Paradigma curriculară – o perspectivă pentru reitegrarea
științelor educației, în Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol.
I, Negreț-Dobridor, I. & Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București:
Editura Academiei Române.
56. Negreț-Dobridor, I. (2014), Evoluția modelelor curriculare și schimbările educaționale
de-a lungul istoriei civilizației euroatlantice, în Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de
Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. & Cristea, S. (2014), Fundamenta
paedagogiae. București: Editura Academiei Române.
57. Negreț-Dobridor, I. (2014), Metamorfozele curriculumului educațional în era
postmodernă, în Negreț-Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I,
Negreț-Dobridor, I. & Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura
Academiei Române.
58. Negreț-Dobridor, I. (2014), Panorama pedagogică a lumii și viitorul educației, în Negreț-
Dobridor, I. (2014), Tratat de Pedagogie Universală, vol. I, Negreț-Dobridor, I. &
Cristea, S. (2014), Fundamenta paedagogiae. București: Editura Academiei Române.

D. ARTICOLE ȘI STUDII ÎN REVISTE


59. Negreț, I. (1975),Educaţia din perspectiva dezvoltării personalităţii umane, "Era
Socialistă ", nr.21 /1975.
60. Negreț, I. (1976), Logica didactică şi măiestria pedagogică, "Era Socialistă ", nr.7 /1976.
61. Negreț, I. (1976), Exigenţele profesiei didactice, "Era Socialistă ", nr.20 /1976.
62. Negreț, I. (1976), Spiritul ştiinţific în activitatea didactică, "Era Socialistă ", nr.20 /1976.
63. Negreț, I. (1979), Învăţământul creativ şi exigenţele cercetării psihopedagogice, "Era
Socialistă ", nr.10 /1979.
64. Negreț, I. (1977),Viziunea pedagogică asupra modernizării învăţământului contemporan,
"Era Socialistă ", nr.12 /1977.
65. Negreț, I. (1979),Integrarea Televiziunii cu Circuit Închis în complexe de instruire, în
"Radioteleşcoala", nr. 3-4 /1979.
11
66. Negreț, I. & Jinga, I. (1982), Proiectarea şi învățarea eficientă sau Cum sau se întemeiază
„lucrul - didactic - bine făcut” pe „proiectul - didactic – bine - gândit” (un „serial”
pentru tinerii educatori). Revista de pedagogie, nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 /1982.
67. Negreț, I. & Jinga, I. (1982), Posibilitatea determinării eficacităţii generale a instruirii în
învăţământul integrat cu cercetarea şi producţia (un model mastery learning adaptat
specificului şcolii româneşti). Revista de pedagogie, nr.11-12 /1987.
68. Negreț, I. & Jinga, I. (1982), Posibilitatea determinării eficacităţii generale a instruirii în
învăţământul integrat cu cercetarea şi producţia (un model mastery learning adaptat
specificului şcolii româneşti). Revista de pedagogie, nr.1-2 /1988.
69. Negreț, I. (1986), Încercatul destin al Paideei în ultimele decenii…, „Transilvania", nr.12
/1986.
70. Negreț, I. (1986),Posibilități de proiectare și realizare a instruirii inter- și
pluridisciplinare din perspectiva educației permanente , în „Revista de pedagogie”, Nr.
1/1986.
71. Negreț, I. (1987), Educaţia şi pacea, în "Transilvania", nr.5 /1987.
72. Negreț, I. (1987), „Învățarea deplină” în clasă – un principiu pedagogic modern, în
„Transilvania”, nr.2/ 1987
73. Negreț, I. (1988), Calitatea și eficiența procesului de predare-învățare - criterii
fundamentale pentru evaluarea activității în școli, în „Revista de pedagogie” Nr.
10/1988.
74. Negreț, I. (1989), Axiologia zborului de vultur ,în "Transilvania", nr.3-4 /1989.
75. Negreț, I. (1990), Încotro se îndreaptă şcoala?, în "Alternative '90", iunie-iulie, 1990.
76. Negreț, I. (1990),Victimele viitorului, în "Alternative", septembrie 1990.
77. Negreț, I. (1991), Știinţa nu oferă spiritului nici o şansă, în „Alternative '90", martie-
aprilie, 1991.
78. Negreț, I. (1990), Mersul vieţii şi al revoluţiilor la români , în "Alternative '90", nr.11-12
/1990;
79. Negreț, I. (1991), Mersul vieţii şi al revoluţiilor la români , în "Alternative '90", nr.1-1
/1990;
80. Negreț, I. (1994), Tipologia demersurilor transdisciplinare în proiectarea reformei
învăţământului militar, în "Revista Învăţământului Militar", nr.3-4 /1994.
81. Negreț, I. (1995), Standardele de proficienţă şi învăţământul militar ca învăţământ de elită,
în „Revista Învăţământului Militar", nr.3-4 /1995.
82. Negreț, I. (1995), Şcoala românească în cumpătul vremii, în "Tribuna învăţământului",
noiembrie-decembrie-ianuarie /1995.
83. Negreț, I. (1995), Sinergia de grup - obiectiv major al educaţiei militare, în "Revista
Învăţământului Militar", nr.1-2 /1995.
84. Negreț, I. (1996), Educația și supraviețuirea în veacul următor, în revista „ Strategii
XXI„, Academia de Înalte Studii Militare, nr. 1/1996.
85. Negreț-Dobridor, I. (1996), Dilema paideutică românească la sfârșit și început de
mileniu, în "Paideia", nr.1 /1996.
87. Negreț-Dobridor, I. (1996), Obsesia culturii de masă la români, în "Paideia", nr.3 /1996.
88. Negreț-Dobridor, I. (1996), Educația și supraviețuirea în veacul următor, în revista „
Strategii XXI„, Academia de Înalte Studii Militare, nr. 1/1996.
89. Negreț-Dobridor, I. (1997), Americanizarea spiritului românesc și păstrarea identității
naționale, în „Paideia”, nr. 3/1997.
90. Negreț-Dobridor, I. (2001), Soarta tristă a centaurului sublim, în "Paideia" nr.1 /2001.

12
91. Negreț-Dobridor, I. (2003), The Tragic Obsession of Universality in Education or from
Paideia to Pansophia, în „Revista de filosofie contemporană”, 2-3, Cartea Universitară,
2003.
92. Negreț-Dobridor, I. (2003), The Mythical Origins of the Education or the Unhappy Fate
of Chiron, the Centaur, în „Analysis & Metaphysics”, 2-3/2003.
94. Negreț-Dobridor, I. (2005), Teoria și practica recunoașterii valorilor spirituale la români,
în „Paideia”, nr. 1/2005.

E. ESEURI ȘI DEZBATERI PUBLICE


95. Negreț, I. (1990), Vom muri de râs sau de inimă rea?, "Alternative '90", septembrie 1990.
96. Negreț, I. (1990), Comedia sauriană (I), "Alternative '90", noiembrie, 1990.
97. Negreț, I. (1990), Înţelesuri contemporane ale relaţiei dintre şcoală şi mediul de viaţă
socială, "Revista de pedagogie", nr.5 /1979.
98. Negreț, I. (1979), Pedagogia contemporană între tehnologie şi un nou umanism,
"Radioteleşcoala", nr.1-2 /1979.
99. Negreț, I. (1990), Cercetări noi asupra rolului motivaţiei în învăţare, "Era Socialistă ",
nr.2 /1976.
100. Negreț, I. (1976), Valoarea educativă a gândirii divergente şi repetiţia, "Era Socialistă ",
nr.2 /1976.
101. Negreț, I. (1976), "Spectacolul" educaţiei, "Era Socialistă ", nr.15 /1976.
102. Negreț, I. (1978), Învăţământul diferenţiat - o problemă doar de concepţie?, "Era
Socialistă ", nr.14 /1978.
103. Negreț, I. (1978), Ipostaze şi implicaţii ale psihologului, "Era Socialistă ", nr.19 /1978.
104. Negreț, I. (1978), Poate fi învăţată matematica de cât mai mulţi?, "Era Socialistă ", nr.7
/1978.
105. Negreț, I. (1979), Ce-l determină pe elev să înveţe?, "Era Socialistă ", nr.1 /1979.
106. Negreț, I. (1979), Matematica se cere înţeleasă!, "Era Socialistă ", nr.4 /1979.
107. Negreț, I. (1979), Ce se cere spus de la tribuna şcolii?, "Era Socialistă ", nr.12 /1979.
108. Negreț, I. (1979), Perfecţionarea reciclării cadrelor didactice…, "Era Socialistă ", nr.14
/1979.
109. Negreț, I. (1980), Ce şi cum se dezbate în "Forum"?, "Era Socialistă ", nr.2 /1980.
110. Negreț, I. (1990), De ce a scăzut moralul celor de la "Europa Liberă? , "Alternative",
nr.17-18 /1990.
111. Negreț, I. (1990), Estul Europei: "Sesam", deschide-te! , "Alternative", nr.17-18 /1990.
112. Negreț, I. (1990), Uşa abia crăpată a Europei…"Alternative", nr.17-18 /1990.
113. Negreț, I. (1979), O lege în ştiinţă şi două imperative categorice, "Alternative", nr.19-20
/1990.
114. Negreț, I. (1990), O interogaţie despre dromader, "Alternative", nr.19-20 /1990.
115. Negreț, I. (1990), Schimb de scrisori despre jocul de zaruri, "Alternative", nr.19-20
/1990.
116. Negreț, I. (1990), Demonul paradoxal, "Alternative", nr.19-20 /1990.
117. Negreț, I. (1990), Cine? Şi de ce? Şi până când, "Alternative", nr.19-20 /1990.
118. Negreț, I. (1990), Dihotomii despre moarte, "Alternative", nr.19-20 /1990.
119. Negreț, I. (1990), Cum a murit Beria? , "Alternative", nr.20-21 /1990.
120. Negreț, I. (1990), Va mai fi ucis un tiran! , "Alternative", nr.20-21 /1990.
121. Negreț, I. (1990), "Predateli"…, "Alternative", nr.20-21 /1990.
122. Negreț-Dobridor, I. (2005), Cartea morţilor şi psyhagogia, "Universul şcolii", nr.1
/1999.
123. Negreț-Dobridor, I. (2005), Moise şi Paideia mozaică, "Universul şcolii", nr.1 /2000.
13
124. Negreț-Dobridor, I. (2005), Kabala şi înţelepciunea kabalim, "Şcoala buzoiană", nr.10
/1999.
125. Negreț-Dobridor, I. (2005), România şi monştri culturali ai secolului XXI , în "Paideia",
nr.3 /1998.
126. Negreț-Dobridor, I. (2005), Mulţumesc pentru speranţă, domnilor, "Tribuna
Învăţământului", nr.24 /1998.
127. Negreț-Dobridor, I. (2005), Cancerul cititului , "Tribuna Învăţământului", nr.506 /1999.
128. Negreț-Dobridor, I. (2005), Esenţialismul pedagogic la români, "Tribuna
Învăţământului", nr.507 /1999.
129. Negreț-Dobridor, I. (2005), Dl. Leonida Condescu faţă cu Reforma , "Tribuna
Învăţământului", nr.508/1999.
130. Negreț-Dobridor, I. (2005), Cei cinci magnifici, "Tribuna Învăţământului", nr.509 /1999.
131. Negreț-Dobridor, I. (2005), Paideia şi "Generaţia Pro", "Tribuna Învăţământului",
nr.510 /1999.
133. Negreț-Dobridor, I. (2005), Vânzătorii de miracole, "Tribuna Învăţământului", nr.511
/1999.
134. Negreț-Dobridor, I. (2005), Dincolo de Patul lui Procust, "Revista Învăţământului
Preşcolar", nr.1-2 /2000.
135. Negreț-Dobridor, I. (2005), Colegiile universitare de institutori la început de drum,
"Revista Învăţământului Preşcolar", nr.3-4 /2000.

14