Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

GHID
privind redeschiderea unităților
de învățământ
preuniversitar vocațional

pedagogic, teologic, sportiv, artistic


scenarii pentru anul școlar
2020-2021

Machetat la
Editura Didactică și Pedagogică S.A.
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRIII

GHID
PRIVIND REDESCHIDEREA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR VOCAȚIONAL
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

GHID
PRIVIND REDESCHIDEREA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR VOCAȚIONAL
PEDAGOGIC, TEOLOGIC, SPORTIV, ARTISTIC
- SCENARII PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 -

A. PREMISE

În condițiile întreruperii activităților didactice prezențiale,


în martie 2020, învățământul românesc s-a confruntat cu situații inedite:
Ø lipsa mijloacelor tehnologice;
Ø incertitudinea duratei suspendării activităților prezențiale;
Ø incertitudinea continuării anului şcolar;
Ø desfășurarea activităților profesionale în sistem telemuncă.

Astfel, cadrele didactice au fost determinate să identifice cele


mai adecvate resurse informaționale și tehnologice care să le permită
desfășurarea activităților didactice, în condițiile unui proces de predare-
învățare online.

2
Un studiu de etapă, care a debutat după ce s-a trecut la maniera de
învățare online, elaborat de CNPEE (UCE), în colaborare cu universitățile
din București, Cluj, Iași și Timișoara, la sfârșitul lunii aprilie 2020, a scos în
evidență următoarele:
- valorificarea abilităților și a competențelor pe care le aveau profesorii
și elevii în utilizarea mijloacelor de comunicare electronică;
- existența unei varietăți de dispozitive pentru învățarea în mediul
virtual și a unei pluralități de soluții identificate în accesarea acestora și în
producerea învățării;
- permanentizarea unor tipuri de interacțiuni mijlocite de mediul
virtual, indiferent de modul de învățare – online sau față în față - pentru
efectele benefice ale acestora, precum: o ședință, comunicarea unor
anunțuri către părinți, colegi, unele proiecte ale copiilor/elevilor, unele
activități din programul școlilor de vară, activități de promovare a unor
proiecte, diseminări de practici etc.

Învățământul preuniversitar vocațional se află, în acest moment,


în fața unei mari încercări! El trebuie să răspundă la întrebări de genul:
- Cum se va organiza și desfășura activitatea didactică în anul școlar
2020-2021?
- E nevoie de SCENARII?
- Dacă e nevoie de SCENARII, care ar trebui să fie acestea?

Pentru diferitele situații care pot apărea, altele decât cea care ar
permite deschiderea tuturor unitățilorde învățământ vocațional (Scenariul
1), au fost concepute alte două scenarii: un scenariu cu soluții de derulare
a activităților cu elevii combinat „față în față” cu „online” (Scenariul 2)
și un scenariu în care se poate reveni la formula de învățare exclusiv
„online” din timpul stării de urgență/alertă, evident, cu unele adaptări,
ameliorări și corecții, în funcție de lecțiile învățate (Scenariul 3).

3
B. SCENARII PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

SCENARIUL 1 SCENARIUL 3

SCENARIUL 2
Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în
Scenariul 1 unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor
normelor de protecție

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din


învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a,
cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
Scenariul 2 și
Revenirea parțială [prin rotație de 1 (una) - 2 (două)
săptămâni] a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și
liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități /


Scenariul 3
lecții online

4
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 SCENARIUL 3
Domenii analizate
(învățământ „față în față”) (învățământ mixt: „față în față” - online) (învățământ exclusiv online)

ASPECTE COMUNE ASPECTE COMUNE ASPECTE COMUNE

I. FAȚĂ ÎN FAȚĂ
• Utilizarea infrastructurii și a bazei materiale • Utilizarea infrastructurii și bazei a materiale proprii (închise și/ • Spațiu de lucru necesar (pentru cei aflați
proprii (închise și/sau deschise), cu respectarea sau deschise), cu respectarea legislației în vigoare online)
legislației în vigoare • Asigurarea condițiilor materiale pentru desfășurarea optimă a • Crearea/folosirea unei platforme comune
• Asigurarea condițiilor materiale pentru lecțiilor la disciplinele vocaționale
desfășurarea optimă a lecțiilor la disciplinele • Asigurarea materialelor de dezinfecție pentru combaterea și
vocaționale prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-Cov-2, conform normelor
• Asigurarea materialelor de dezinfecție pentru MS/DSP
combaterea și prevenirea îmbolnăvirii cu SARS- • Cazarea elevilor în internat (maximum 2 elevi/cameră)
Cov-2, conform normelor MS/DSP • Servirea mesei în regim de catering, asigurat, de regulă, de
• Cazarea elevilor în internat (maximum 2 elevi/ cantinele școlare
cameră)
• Servirea mesei în regim de catering asigurat, II. ONLINE
de regulă, de cantinele școlare • Spațiu de lucru necesar (pentru cei aflați online)
• Crearea/folosirea unei platforme comune

ASPECTE SPECIFICE ASPECTE SPECIFICE ASPECTE SPECIFICE

A. PEDAGOGIC I. FAȚĂ ÎN FAȚĂ A. PEDAGOGIC


INFRASTRUCTURĂ • Utilizarea, în cea mai mare măsură, a grupelor/ A. PEDAGOGIC • Acces la internet și logistica necesară
claselor de aplicație proprii, cu respectarea • Utilizarea, în cea mai mare măsură, a grupelor/ claselor de elevilor care participă la practica pedagogică,
legislației în vigoare; aplicație proprii, cu respectarea legislației în vigoare profesorilor metodiști și profesorilor coordo-
• Existența unui program diferențiat pentru • Existența unui program diferențiat pentru grupele de practică natori de practică pedagogică
grupele de practică observativă și practică de observativă și practică de predare cu activitatea în spații închise,
predare cu activitatea în spații închise, pentru pentru asigurarea distanțării fizice B. TEOLOGIC
asigurarea distanțării fizice • Organizarea pe grupe, în funcție de repartizarea elevilor la • Asigurarea unei baze materiale care să
• Organizarea pe grupe, în funcție de repar- grupele/ clasele de aplicație, la activitățile desfășurate în aer permită profesorului să se conecteze în direct
tizarea elevilor la grupele/ clasele de aplicație, liber/ clase outdoor, unde spațiul permite unui număr mare de cu elevii care stau acasă
la activitățile desfășurate în aer liber/ clase elevi să lucreze
outdoor, unde spațiul permite unui număr mare C. SPORTIV
de elevi să lucreze B. TEOLOGIC • Acces la internet și logistica necesară
• Adaptarea spațiilor închise/deschise pentru desfășurarea elevilor sportivi și profesorilor antrenori
B. TEOLOGIC actităților și în două schimburi cu respectarea legislației în
• Adaptarea spațiilor închise/deschise pentru vigoare D. ARTISTIC
desfășurarea actităților și în două schimburi, cu • Asigurarea unui interval orar optim de transport al elevilor • Asigurarea condițiilor necesare profesorilor
respectarea legislației în vigoare pentru activitatea online din spatiul de creatie

5
• Asigurarea unui interval orar optim de C. SPORTIV
transport al elevilor • Utilizarea bazelor sportive proprii (închise și/sau deschise),
cu respectarea legislației în vigoare
C. SPORTIV • Utilizarea bazelor sportive închiriate de la alte entități cu spe- (atelierul) personal sau din spațiul unității de
• Utilizarea bazelor sportive proprii (închise cific sportiv (cluburi sportive, asociații sportive etc), pe baza învățământ
și/sau deschise), cu respectarea legislației în contractelor de îchiriere, cu respectarea legislației în vigoare • Accesul la internet și logistica necesară
vigoare • Existența unui program diferențiat pentru grupele de tuturor elevilor

6
• Utilizarea bazelor sportive închiriate de la alte începători, avansați și performanță
entități cu specific sportiv (cluburi sportive, D. ARTISTIC
asociații sportive etc), pe baza contractelor de • Utilizarea infrastructurii și a bazei materiale ale unor instituții
îchiriere, cu respectarea legislației în vigoare de cultură, pe baza contractelor de închiriere, cu respectarea
• Existența unui program diferențiat pentru legislației în vigoare
grupele de începători, avansați și performanță
II. ONLINE
D. ARTISTIC A. PEDAGOGIC
• Utilizarea infrastructurii și a bazei materiale • Acces la internet și logistica necesară elevilor care participă
ale unor instituții de cultură, pe baza la practica pedagogică, profesorilor metodiști și profesorilor
contractelor de închiriere, cu respectarea coordonatori de practică pedagogică
legislației în vigoare B. TEOLOGIC
• Asigurarea unei baze materiale care sa permită profesorului
de specialitate să se conecteze în direct cu elevii care stau acasă
C. SPORTIV
• Acces la internet și logistica necesară elevilor sportivi și
profesorilor antrenori
D. ARTISTIC
• Asigurarea condițiilor necesare profesorilor pentru activitatea
online din spațiul de creație (atelierul) personal sau din spațiul
unității de învățământ
• Accesul la internet și logistica necesară tuturor elevilor

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 SCENARIUL 3


Domenii analizate
(învățământ „față în față”) (învățământ mixt: „față în față” - online) (învățământ exclusiv online)

ASPECTE COMUNE ASPECTE COMUNE ASPECTE COMUNE

• Adaptarea proiectării activităților didactice I. FAȚĂ ÎN FAȚĂ • Selectarea conținuturilor care pot fi abordate
pentru recuperarea competențelor generale și • Adaptarea proiectării activităților didactice pentru recuperarea în desfășurarea lecțiilor online
specifice cuprinse în documentele de proiectare competențelor generale și specifice cuprinse în documentele de • Stabilirea competențelor specifice pentru
CURRICULUM din anul școlar anterior proiectare din anul școlar anterior lucrul în mediul online
• Utilizarea aplicaţiilor digitale în anumite con- • Utilizarea aplicaţiilor digitale în anumite contexte de învăţare • Elaborarea planificărilor respectând și siste-
texte de învăţare (vizionare de film, documentare, (vizionare de film, documentare, accesare de linkuri, site-uri mul de desfășurare a lecțiior online
accesare de linkuri, site-uri care să ofere informaţii care să ofere informaţii suplimentare, fără însă a abuza de me- • Activitățile online să fie axate pe pregătire
suplimentare, fără însă a abuza de mediul on line diul on line care trebuie accesat doar ca resursă suplimentară, teoretică
care trebuie accesat doar ca resursă suplimentară, în scenariul tradiţional, „faţă în faţă”) • Utilizarea unui sistem de evaluare online
în scenariul tradiţional, „faţă în faţă”)
• Combinarea predării tradiționale cu aplicații • Combinarea predării tradiționale cu aplicații digitale, în
digitale, în scopul familiarizării elevilor pentru scopul familiarizării elevilor pentru scenariul predării exclusiv
scenariul predării exclusiv online online

II. ONLINE
• Selectarea conținuturilor care pot fi abordate în desfășurarea
lecțiilor online
• Stabilirea competențelor specifice pentru lucrul în mediul
online
• Elaborarea planificărilor respectând și sistemul de
desfășurare a lecțiilor online
• Activitățile online să fie axate pe pregătire teoretică
• Utilizarea unui sistem de evaluare online

ASPECTE SPECIFICE ASPECTE SPECIFICE ASPECTE SPECIFICE

I. FAȚĂ ÎN FAȚĂ
A. PEDAGOGIC A. PEDAGOGIC A. PEDAGOGIC
• La clasele a-IX-a și a-X-a, organizarea • La clasele a-IX-a și a-X-a, organizarea practicii pedagogice • Stabilirea competențelor specifice care se pot
practicii pedagogice se va realiza într-un sistem se va realiza într-un sistem integrat care presupune: forma prin lecții desfășurate online
integrat care presupune: - 50% analiză și aplicare a elementelor de teorie pedagogică • Activitățile online să fie axate pe analiză,
- 50% analiză și aplicare a elementelor de teorie - 50% peer-learning reflecție și aplicare a cunoștințelor teoretice
pedagogică • La clasele a-XI-a și a-XII-a, organizarea practicii pedagogice aferente disciplinelor psihopedagogice în
- 50% peer-learning se va realiza într-un sistem integrat care presupune: proiectarea demersurilor didactice online.
• La clasele a-XI-a și a-XII-a, organizarea - 50% peer-teaching B. TEOLOGIC
practicii pedagogice se va realiza într-un sistem - 50% lecții de probă susținute atât în sala de clasă, cât și • Fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă o
integrat care presupune: spații în aer liber platformă digitală specifică
- 50% peer-teaching B. TEOLOGIC • Utilizarea aplicațiilor folosite care s-au dovedit
- 50% lecții de probă, susținute atât în sala de • Formarea cadrelor didactice de specialitate care nu posedă eficiente din perspectiva predării online
clasă, cât și spații în aer liber competențele necesare I.T. la nivel micro, în cadrul unității C. SPORTIV
B. TEOLOGIC de învățământ, de către informatician sau un cadru didactic • Utilizarea unor resurse educaționale deschise
• Formarea cadrelor didactice de specialitate desemnat de unitatea de învățământ/ sau prin cursuri online • Planuri de pregătire individualizată
care nu posedă competențele necesare I.T. la centrate pe dobândirea competențelor necesare D. ARTISTIC
nivel micro, în cadrul unității de învățământ, de • Abordarea unor strategii individualizate de învăţare care să • Activitățile online să fie axate pe activități de
către informatician sau un cadru didactic desem- dezvolte sau să corespundă nevoii de spiritualitate a liceenilor aprofundare a elementelor studiate față în față,
nat de unitatea de învățământ/ sau prin cursuri • PARTICIPAREA elevilor la activitățile practice, specifice pe pregătire teoretică, exercitii de întretinere a
online centrate pe dobândirea competențelor cultului, se va organiza cu respectarea legislației în vigoare deprinderilor practice dobandite și pe activități
necesare (referitoare la măsurile de combatere a pandemiei) de documentare
• Abordarea unor strategii individualizate de C. SPORTIV • Organizarea unui modul de practică
învăţare care să dezvolte sau să corespundă • Adaptarea planificărilor la specificul disciplinei sportive, cu artistică comasată într-o perioadă de relaxare
nevoii de spiritualitate a liceenilor accent pe individualizare epidemiologică, derulat dupa finalizarea cur-

7
• PARTICIPAREA elevilor la activitățile surilor teoretice, desfășurat în conformitate cu
practice, specifice cultului, se va organiza cu normele și regulamentele specifice adaptate la
respectarea legislației în situația creată de epidemia SARS-Cov-2
vigoare (referitoare la măsurile de combatere a • Durata lecției să fie adaptată la condiții clima-
pandemiei) terice și /sau la baza sportivă
C. SPORTIV • Probele de evaluare să fie simplificate și să
• Adaptarea planificărilor la specificul discipli- evite contactul între elevi
nei sportive, cu accent pe individualizare • Asigurarea grupelor de începători și selecția

8
• Durata lecției să fie adaptată la condiții clima- lor prin programe de inițiere desfășurate în
terice și /sau la baza sportivă bazele sportive ale unităților de învățământ
• Probele de evaluare să fie simplificate și să D. ARTISTIC
evite contactul între elevi • Reînființarea unui modul de practică artistică
• Asigurarea grupelor de începători și selecția comasată care a constituit în anii precedenți
lor prin programe de inițiere desfășurate în exemplu de bună practică, într-o perioadă
bazele sportive ale unităților de învățământ de relaxare epidemiologică, dupa finalizarea
D. ARTISTIC cursurilor teoretice, desfășurat în conformitate
• Activitățile de pregătire artistică practică vor fi cu normele și regulamentele specifice adaptate
organizate în conformitate cu normele și regu- la situația creată de epidemia SARS-Cov-2
lamentele specifice adaptate la situația creată de • Probele de evaluare simplificate, astfel încât să
epidemia SARS-Cov-2 evite, pe cât posibil, contactul între elevi
• Reînființarea unui modul de practică artistică
comasată care a constituit în anii precedenți II. ONLINE
exemplu de bună practică, într-o perioadă A. PEDAGOGIC
de relaxare epidemiologică, dupa finalizarea • Stabilirea competențelor specifice care se pot
cursurilor teoretice, desfășurat în conformitate forma prin lecții desfășurate online
cu normele și regulamentele specifice adaptate • Activitățile online să fie axate pe analiză,
la situația creată de epidemia SARS-Cov-2 reflecție și aplicare a cunoștințelor teoretice
• Probele de evaluare vor fi simplificate, astfel aferente disciplinelor psihopedagogice în
încât să se evite, pe cât posibil, contactul între proiectarea demersurilor didactice online.
elevi B. TEOLOGIC
• Fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă o
platformă digitală specifică
• Utilizarea aplicațiilor folosite care s-au dovedit
eficiente din perspectiva predării online
C. SPORTIV
• Utilizarea unor resurse educaționale deschise
• Planuri de pregătire individualizată
D. ARTISTIC
• Activitatea online să fie axată pe aprofundarea
elementelor studiate față în față, pe pregătirea
teoretică, pe menținerea deprinderilor practice
dobandite și pe documentare
• Organizarea unui modul de practică
artistică comasată într-o perioadă de relaxare
epidemiologică, derulat dupa finalizarea cur-
surilor teoretice, desfășurat în conformitate cu
normele și regulamentele specifice adaptate la
situația creată de epidemia SARS-Cov-2
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 SCENARIUL 3
Domenii analizate
(învățământ „față în față”) (învățământ mixt: „față în față” - online) (învățământ exclusiv online)

ASPECTE COMUNE ASPECTE COMUNE ASPECTE COMUNE

I. FAȚĂ ÎN FAȚĂ

A. RESURSE MATERIALE A. RESURSE MATERIALE A. RESURSE MATERIALE


• Utilizarea tuturor resurselor materiale de care • Utilizarea tuturor resurselor materiale de care dispune • Dotarea elevilor și profesorilor cu laptopuri
dispune unitatea de învățământ unitatea de învățământ sau tablete
• Utilizarea tuturor resurselor materiale • Utilizarea tuturor resurselor materiale închiriate sau luate • Crearea unor resurse educaționale care să fie
închiriate sau luate în folosință pe baza unor în folosință pe baza unor protocoale de colaborare încărcate pe platforma comună
protocoale de colaborare • Achiziționarea de materiale pentru igienizarea materialelor • Facilitarea accesului la diferite aplicații de
• Achiziționarea de materiale pentru igienizarea și a spațiilor de lucru învățare online
materialelor și a spațiilor de lucru
B. RESURSE FINANCIARE B. RESURSE FINANCIARE
B. RESURSE FINANCIARE • Asigurarea resurselor financiare necesare pentru derularea • Asigurarea resurselor financiare necesare
• Asigurarea resurselor financiare necesare în condiții optime de igienă pentru prevenirea și combaterea achiziționării de laptopuri sau tablete
pentru derularea în condiții optime de igienă îmbolnăvirii cu SARS-Cov-2 • Acces la resursele educaționale elaborate în
pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu cadrul diferitelor proiecte cu finanțare externă
RESURSE SARS-Cov-2 C. RESURSE EDUCAȚIONALE
• Identificarea și utilizarea exemplelor de bune practici, C. RESURSE EDUCAȚIONALE
C. RESURSE EDUCAȚIONALE schimburi de experiență • Identificarea și utilizarea exemplelor de bune
• Identificarea și utilizarea exemplelor de bune • Utilizarea materialelor suport oferite de ONG-uri, practici, schimburi de experiență
practici, schimburi de experiență universități etc. • Utilizarea materialelor suport oferite de
• Utilizarea materialelor suport oferite de ONG- asociații profesionale, universități, bazele de
uri, universități etc. II. ONLINE filme didactice ale școlilor etc.
• Crearea și realizarea unor materiale
A. RESURSE MATERIALE educaționale proprii care vizează creșterea
• Dotarea elevilor și profesorilor cu laptopuri sau tablete eficienței și calității demersurilor de analiză și
• Crearea unor resurse educaționale care să fie încărcate pe reflecție a situațiilor de instruire
platforma comună • Identificarea și utilizarea unor resurse
• Facilitarea accesului la diferite aplicații de învățare online educaționale deschise

B. RESURSE FINANCIARE
• Asigurarea resurselor financiare necesare achiziționării de
laptopuri sau tablete
• Acces la resursele educaționale elaborate în cadrul diferite-
lor proiecte cu finanțare externă

C. RESURSE EDUCAȚIONALE

9
• Identificarea și utilizarea exemplelor de bune practici,
schimburi de experiență
• Utilizarea materialelor suport oferite de asociații profesion-
ale, universități, bazele de filme didactice ale școlilor etc.
• Crearea și realizarea unor materiale educaționale proprii
care vizează creșterea eficienței și calității demersurilor de
analiză și reflecție a situațiilor de instruire
•Identificarea și utilizarea unor resurse educaționale

10
deschise

ASPECTE SPECIFICE ASPECTE SPECIFICE ASPECTE SPECIFICE

I. FAȚĂ ÎN FAȚĂ
A. PEDAGOGIC A. PEDAGOGIC A. PEDAGOGIC
• Asigurarea resurselor financiare pentru • Asigurarea resurselor financiare pentru derularea optimă • Colectarea resurselor educaționale într-o
derularea optimă a practicii pedagogice a practicii pedagogice bibliotecă pedagogică comună școlilor peda-
• Crearea și realizarea unor materiale • Crearea și realizarea unor materiale educaționale proprii: gogice
educaționale proprii: ghiduri de practică ghiduri de practică reflexivă, îndrumătoare metodice etc B. TEOLOGIC
reflexivă, îndrumătoare metodice etc B. TEOLOGIC • Colectarea resurselor educaționale într-o
B. TEOLOGIC • Conceperea unor auxiliare didactice cu dublu rol, atât bibliotecă comună liceelor teologice
• Conceperea unor auxiliare didactice cu ca repere de lectură, cât şi ca instrumente de evaluare cu C. SPORTIV
dublu rol, atât ca repere de lectură, cât şi ca accesare prin intermediul tehnologiei digitale • Identificarea și utilizarea unor resurse
instrumente de evaluare cu accesare şi prin C. SPORTIV educaționale deschise oferite de federațiile
intermediul tehnologiei digitale • Asigurarea resurselor necesare pentru: derularea în naționale de specialitate
C. SPORTIV condiții optime de igienă pentru prevenirea și combaterea • Planuri de pregătire sportivă individualizată
• Asigurarea resurselor necesare pentru: îmbolnăvirii cu SARS-Cov-2, derularea optimă a D. ARTISTIC
derularea în condiții optime de igienă pentru pregătirii sportivilor și participarea la competiții • Identificarea și utilizarea unor resurse
prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu SARS- • Utilizarea materialelor suport oferite de federațiile de educaționale deschise oferite de către instituții
Cov-2, derularea optimă a pregătirii sportivilor specialitate de cultură
și participarea la competiții • Elaborarea unor materiale educaționale proprii care • Planuri de pregătire artistică individualizată
• Utilizarea materialelor suport oferite de vizează creșterea eficienței și calității antrenamentului
federațiile de specialitate sportiv
• Elaborarea unor materiale educaționale proprii D. ARTISTIC
care vizează creșterea eficienței și calității • Identificarea și utilizarea exemplelor de bune practici,
antrenamentului sportiv schimburi de experiență
D. ARTISTIC • Utilizarea materialelor suport
• Identificarea și utilizarea exemplelor de bune • Crearea și realizarea unor materiale educaționale proprii care
practici, schimburi de experiență vizează creșterea eficienței și calității orelor de specialitate
• Utilizarea materialelor suport
• Crearea și realizarea unor materiale
educaționale proprii care vizează creșterea
eficienței și calității orelor de specialitate
II. ONLINE
A. PEDAGOGIC
Colectarea resurselor educaționale într-o bibliotecă
pedagogică comună școlilor pedagogice
•B. TEOLOGIC
• Colectarea resurselor educaționale într-o
bibliotecă comună liceelor teologice
C. SPORTIV
• Identificarea și utilizarea unor resurse
educaționale deschise oferite de federațiile
naționale de specialitate
• Planuri de pregătire sportivă individualizată
D. ARTISTIC
• Identificarea și utilizarea unor resurse
educaționale deschise oferite de către instituții
de cultură
• Planuri de pregătire artistică individualizată

C. MODIFICĂRI LEGISLATIVE/PROIECTE LEGISLATIVE CARE SE IMPUN

1. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR VOCAȚIONAL - TEOLOGIC

Nr. Actul legislativ supus elaborării/


Textul inițial din actul legislativ Textul propus
crt. modificării

1. Metodologii privind inițierea cadrelor didactice care nu posedă competențe digitale

11
2. Legislație privind dotarea cadrelor didactice cu aparatură digitală finanțată de la bugetul de stat
12
2. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR VOCAȚIONAL - SPORTIV

Nr.
Actul legislativ supus elaborării/modificării Textul inițial din actul legislativ Textul propus
crt.

1. Ordin comun MS-MTS-MEC privind selecția și pregătirea sportivă practică a elevilor sportivi

OMEC sau HG privind finanțarea unităților de învățământ în vederea achiziționării materialelor sportive pe care elevii sportivi să le poată utiliza în pregătire
2.
și acasă (domiciliu)

3. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR VOCAȚIONAL - ARTISTIC

Nr. Actul legislativ supus elaborării/


Textul inițial din actul legislativ Textul propus
crt. modificării

1. Ordin comun MS-MC-MEC privind pregătirea artistică practică a elevilor

2. OMEC sau HG privind finanțarea unităților de învățământ în vederea achiziționării materialelor pe care elevii să le poată utiliza în pregătirea practică de acasă
SCENARII ȘI TRASEE - PREGĂTIRE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Cu o săptămână înainte de derularea


practicii pedagogice, profesorul
coordonator de practică pedagogică
Unitatea de aplicație comunică cu directorul unității de Unitatea de aplicație Practica pedagogică se deruleză conform programului în unitatea
Scenariul 1 poate primi elevi aplicație şi stabilesc împreună, dacă poate primi elevi
în sediu de aplicație stabilită.grădiniță/ școală primară.
sunt îndeplinite condiţiile de derulare în sediu
în siguranţă a pregătirii practice a
Modul de elevilor în unitatea de aplicație – creșă/
grădiniță/ școală primară.
abordare
- practica
a pregătirii Există spații disponibile pedagogică se deruleză
la nivelul colegiului/ liceului conform programului
practice şi se poate derula practica modificat în spațiile din
pedagogice Profesorul coordonator pedgogică liceu/ colegiu.
de practică pedagogică
verifică disponibilitatea - se caută soluţii
în liceele / pentru derularea practicii
Unitatea de aplicație spațiilor din liceu/
colegiile colegiu şi a posibilităţii pedagogice în altă unitate de
solicită amânarea practicii aplicație, cu care se încheie
pedagogice pedagogice de amânare a practicii
pedagogice fără a afecta protocol de colaborare în
derularea optimă şi vederea derulării practicii
din România, Nu există spații disponibile
Unitatea de aplicație anunţă coerentă a curriculumului pedagogice, sau cu altă
şi/sau nu se poate derula
în parteneriat unitate de învăţământ pentru
profesorul coordonator de practica pedagogică
utilizarea spațiilor necesare
cu creșele/ practică pedagogică pentru a procesului de instruire
Unitatea de aplicație găsi împreună soluţia pentru practică
grădinițele nu poate primi
derularea practicii pedagogice.
Scenariul 2 elevii profilului - practica pedagogică se
/ școlile de pedagogic în sediu Poate solicita amânarea sau deruleză conform programului
Există spații şi se poate
aplicație anularea derulării practicii derula practica pedagogică modificat în spațiile din colegiu/
pedagogice în unitatea de liceu
aplicație, Unitatea de aplicație
solicită anularea Profesorul coordonator - se caută soluţii pentru
de practică pedagogică derularea practicii la altă
protocolului verifică disponibilitatea unitate de aplicație, cu
de colaborare spațiilor din școală care se încheie protocol
Nu există spații în liceu/
de colaborare în vederea
colegiu şi/sau nu se poate
derulării practicii pedagogice
derula practica pedagogică
sau cu altă unitate de
învăţământ pentru folosirea
spațiilor acesteia.

13
Profesorul coordonator de practică pedagogică alături de profesorii metodiști, realizează materiale de prezentare/ materiale didactice filmate care pot conduce la atingerea rezultatelor
Scenariul 3 învăţării aferente perioadelor de pregătire practică, cu posibilitatea de aplicare a măsurilor remediale după trecerea în Scenariul 2 sau în Scenariul 1
SCENARII ȘI TRASEE - PREGĂTIRE PRACTICĂ / LITURGICĂ

Unitatea de
învățământ

14
asigură spații Unitatea de învățământ Se continuă Activitatea practică / liturgică se deruleză conform
adecvate asigură spații adecvate demersurile programului, în spațiile unității de învățământ
desfășurării desfășurării pregătirii de organizare
pregătirii practice / liturgice
practice /

Scenariul 1
liturgice

Există spații
disponibile şi se Activitatea practică /
Profesorul verifică poate derula activitatea liturgică se deruleză
Unitatea de învățământ disponibilitatea de pregătire practică conform programului
asigură condiții optime spațiilor unității / liturgică
pentru desfășurarea Se continuă de învățământ în
activității frontale demersurile vederea organizării Nu există spații
de organizare activității în condiții disponibile şi nu se
Unitatea de pentru elevi Se caută soluţii pentru
optime, conform poate derula activitatea
Modul de derularea activității
învățământ nu curriculumului de pregătire practică /
abordare a practice / liturgice
poate primi toți liturgică
pregătirii
elevii în spațiile
practice și
proprii amenajate Elevii dispun
liturgice Unitatea de învățământ Pregătirea practică
pentru activitățile de dispozitive și
asigură suportul tehnic se deruleză individual,
de posibilitățile tehnice

Scenariul 2
practice / liturgice pentru desfășurarea Profesorul online, sub coordonarea
se asigură că pentru lucrul online
activităților practice / Se continuă profesorului
liturgice pe platfome toți elevii au
demersurile
online, dispozitive
de organizare electronice și Se caută soluţii pentru a
cu vizualizarea/ Elevii nu dispun
acces la internet/ asigura fiecărui elev un
coordonarea directă a de dispozitive și de
platformă laptop / tabletă și accesul
elevilor de către posibilitățile tehnice
la internet/ platforma
profesor pentru lucrul online
online

Unitatea de învățământ
Unitatea de asigură suportul tehnic
învățământ nu pentru desfășurarea
Se continuă Profesorul realizează materiale de prezentare care pot conduce
poate primi elevii activităților practice /
demersurile la atingerea rezultatelor învăţării aferente lecțiilor de pregătire
în spațiile proprii liturgice pe platfome
practică / liturgică, cu posibilitatea de aplicare a măsurilor
amenajate pentru online, de organizare remediale după trecerea în Scenariul 2 sau în Scenariul 1
cu vizualizarea/
activitățile practice
coordonarea directă a

Scenariul 3
/ liturgice elevilor de către profesor
SCENARII ȘI TRASEE - PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

Înainte de începerea Activitatea sportivă practică se


Se continuă demersurile deruleză conform programului, în baza
Unitatea de cursurilor, profesorul
de organizare sportivă proprie unității de învățământ
învățământ împreună cu directorul
asigură spații unității de învățământ sau în cea închiriată
adecvate stabilesc / verifică dacă
desfășurării sunt îndeplinite condiţiile
pregătirii de derulare în siguranţă a
Există spații Activitatea
sportive pregătirii sportive practice

Scenariul 1
disponibile şi se poate sportivă practică
practice a elevilor în baza sportivă
derula activitatea de se deruleză
proprie sau închiriată
pregătire sportivă conform
practică programului

Se continuă Profesorul/antrenorul verifică


Modul de demersurile disponibilitatea bazei sportive, proprii
Se caută soluţii
de organizare unității de învățământ sau închiriate, în
abordare Nu există spații pentru derularea
Unitatea de învățământ vederea organizării activității în condiții
disponibile şi nu se activității practice în
asigură condiții optime optime, conform curriculumului
a pregătirii poate derula activitatea altă bază sportivă.
pentru desfășurarea activității Se încheie protocol
de pregătire sportivă
sportive frontale pentru un număr de de colaborare cu altă
Unitatea de practică
maximum 15 elevi unitate de învăţământ
practice în învățământ nu
poate primi toți pentru utilizarea spațiilor
unitățile de elevii sportivi necesare procesului de
Unitatea de învățământ instruire practică
în bazele asigură suportul tehnic pentru
învățământ sportive proprii desfășurarea activităților

Scenariul 2
cu program sau închiriate practice pe platfome online, Elevii dispun de Pregătirea sportivă
cu vizualizarea/coordonarea dispozitive și de practica se deruleză
sportiv directă a elevilor de către posibilitățile tehnice individual, online,
integrat și profesor/antrenor Profesorul / antrenorul se asigură pentru lucrul online sub coordonarea
Se continuă
că toți elevii sportivi au dispozitive profesorului
suplimentar demersurile
electronice și acces la internet/
de organizare
platformă
Elevii nu dispun Se caută soluţii pentru
de dispozitive și de a asigura fiecărui elev
posibilitățile tehnice sportiv un laptop / tabletă
pentru lucrul online și accesul la internet/
Unitatea de învățământ platforma online
Unitatea de
asigură suportul tehnic
învățământ nu
pentru desfășurarea
poate primi
activităților practice Profesorul /antrenorul realizează
elevii sportivi în
pe platfome online, cu materiale de prezentare care pot
bazele sportive
vizualizarea/coordonarea conduce la atingerea rezultatelor învăţării
proprii sau
directă a elevilor de către aferente lecțiilor de pregătire practică,

Scenariul 3
închiriate
profesor/antrenor Se continuă demersurile cu posibilitatea de aplicare a măsurilor

15
de organizare remediale după trecerea în Scenariul 2 sau
în Scenariul 1
SCENARII ȘI TRASEE - PREGĂTIRE PRACTICĂ ARTISTICĂ

Toate disciplinele practice care

16
Unitatea de presupun activități didactice colective Nu apar semne de
învățământ poate sau de grup se pot desfășura conform Activitățile la disciplinele practice se deruleză conform programului
Scenariul 1 îmbolnăvire în colectiv
primi elevi în sediu scenariilor planificate dacă sunt
îndeplinite condiţiile de derulare a
acestora în siguranţă

Modul de Există spații disponibile la Activitățile practice la


abordare nivelul colegiului/ liceului disciplinele care se
- se pot derula activitățile desfășoară în formații
a pregătirii practice la disciplinele mai mari de numărul
Unitatea de învățământ își care se desfășoară în maxim de elevi la grupă
practice formații mai mari de se deruleză conform
modifică programul în așa fel
artistice numărul maxim de elevi programului modificat în
încât activităților la disciplinele Unitatea de învățăm/nt se la grupă spațiile din liceu/ colegiu.
în liceele care se desfășoară în preocupă de planificarea
Conducerea unității de spațiului necesar (săli
formații mai mari de numărul
/ colegiile învățământ împreună cu de spectacole proprii,
Situația epidemiologică maxim de elevi la grupă să profesorul coordonator al săli de sport, instituții de
de artă din nu permite unității de li se acorde o jumătate din disciplinelor practice care cultură colaboratoare
învățământ desfășurarea numărul de ore specificat în se desfășoară în formații colaboratoare
România Scenariul 2 în sediu de activități planul cadru de învățământ. mai mari de numărul
practice colective Orele rămase neefectuate se maxim de elevi la grupă
verifică disponibilitatea Se caută soluţii pentru
comasează și se vor efectua, derularea activităților
spațiilor din școală
la decizia școlilor, în vacanța Nu există spații în liceu/ practice la disciplinele
de primăvară (în perioda colegiu pentru derularea care se desfășoară
desfășurării olimpiadelor activităților practice în formații mai mari
la disciplinele care se de numărul maxim
școlare) sau imediat după
desfășoară în formații mai de elevi la grupă pe
terminarea anului școlar. baza Ordinului comun
mari de numărul maxim de
elevi la grupă MS-MC-MEC privind
pregătirea artistică
practică a elevilor

Unitatea de învățământ asigură suportul tehnic pentru desfășurarea activităților practice pe platfome online, cu vizualizarea/coordonarea directă a elevilor de către profesor/antrenor
Scenariul 3 Profesorul realizează materiale de prezentare care pot conduce la atingerea rezultatelor învăţării aferente lecțiilor de pregătire practică, cu posibilitatea de aplicare a măsurilor remediale după
trecerea în Scenariul 2 sau în Scenariul 1
COLECTIVUL DE AUTORI

NR.
NUME ȘI PRENUME INSTITUȚIA/ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CRT.

COORDONATOR: Alin-Cătălin PĂUNESCU - C.N.P.E.E.

ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL PEDAGOGIC


1. Anca-Denisa PETRACHE M.E.C.
2. Anamaria CIOBOTARU Colegiul Național Pedagogic ,,Constantin Brătescu" Constanța
3. Adriana DUMITRU Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab" Slobozia
4. Adriana MATACHE Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab" Slobozia
ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL TEOLOGIC
5. Vasile TIMIȘ M.E.C.
6. Pr. Dragoș BAHRIM Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” Iași
Arhid. Angel-Cristian
7. Colegiul Național „Carol I” Craiova
STĂICULESCU
8. Pr. Ioan RIBA Colegiul Romano Catolic „Sf. Iosif” București
9. Sr. Maria FODOCA Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” Bucureşti
10. Laszlo GAL Liceul Teologic Romano-Catolic „G.M.G. Karoly” Alba Iulia
11. Eva SZUCS Departamentul de Catehetică - Biserica Reformată
12. Andrási BENEDEK Colegiul Național „Aprily Lajos” Brașov
13. Iosif CURTA Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Oradea
14. Onesim COZMA Liceul Teologic Penticostal „Betel” Oradea
15. Romică SÎRBU Departamentul Educație Biserica Adventistă
16. Accan MOLOGANI Colegiul Național „K. Ataturk ”Medgidia
ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL SPORTIV
17. Alin-Cătălin PĂUNESCU C.N.P.E.E. / M.E.C.
18. Silvia TEODORESCU U.N.E.F.S. București
19. Laurențiu OPREA Inspectoratul Școlar al Municipiului București
20. Csaba Istvan FARKAS Inspectoratul Școlar Județean Covasna
21. Alin VANCEA Inspectoratul Școlar Județean Dolj
22. Emilian PĂTRU Inspectoratul Școlar Județean Galați
23. Sorin POPOVICI Inspectoratul Școlar Județean Iași
24. Titel IORDACHE Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
25. Simona TOMA Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
25. Constantin OSAIN Inspectoratul Școlar Județean Timiș
27. Andrei SZEMERJAI Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”Constanța
28. Cristian PINTRIJEL Clubul Sportiv Școlar Nr.5 București
29. Marius TĂTARU Clubul Sportiv Școlar Călărași
30. Elena Magda MELINTE Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț
31. Ion TOMA Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” București
ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL ARTISTIC
32. Adrian BRĂESCU M.E.C.
33. George-Cătălin PETRE Liceul de Arte Plastice „Ionel Perlea” Slobozia
34. Ioana-Lavinia STREINU Inspectoratul Școlar al Municipiului București
35. Adriana CONȚ Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București
36. Rusu SADOVEI Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
37. Gheorghe Gheorghiță VORNICU C.N.A.„Octav Băncilă” Iași
38. Beniamin CHIRA Liceul de Arte Plastice „Ionel Perlea Slobozia
39. Georgeta – Aneta BĂCIOIU Inspectoratul Școlar al Municipiului București
40. Hilda Elisabeta IACOB C.N.M.„Sigismund Toduță” Cluj-Napoca
41. Carmen CHILEA Colegiul de Arte „Regina Maria” Constanța
42. Mariana PINTILIE Liceul de Coregrafie și Artă dramatică „Octavian Stroia” Cluj - Napoca
43. Mioara SANGEOZAN Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău
44. Nicolae BRÂNZEU Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad