Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA


GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COADA MALULUI
MAGURELE, str. Principala nr. 688, tel. 0244217015
E-mail: scmagurele@yahoo.com
Nr. /

POLITIA COMUNEI MAGURELE

NR /

PLAN DE MĂSURI
pentru asigurarea securității și a siguranței elevilor în încinta și în perimetrul unității școlare
Anul școlar 2019-2020
Cadru legal:
 Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei in unitățile de învățămant cu modificările şi completările ulterioare;

Nr. Obiective Obiective specifice Măsuri/acțiuni Responsabil Termen Indicatori de


crt. generale realizare
1. Crearea Diagnoza stării de 1. Evaluarea riscurilor la securitate Responsabil 1 octombrie 2019 Analiza de
premiselor siguranţă a fizică și a măsurilor necesare structura nevoi
asigurării unităţii şcolare diminuării riscurilor
siguranței
elevilor Coordonator
Reglementarea 2. Reactualizarea procedurii care CEAC Permanent Revizuirea
accesului în școală reglementează accesul în şcoală a procedurii
profesorilor, elevilor şi vizitatorilor.
3.Elaborarea/completarea/reactualizarea Responsabil Permanent
atribuțiilor persoanelor care răspund de structura Centralizator
asigurarea siguranței elevilor și disciplina
personalului
4. Stabilirea atribuțiilor profesorilor Director Septembrie-
de servici pe școală pentru anul școlar octombrie Fisa de atributii
curent.
5. Asigurarea continuității efectuării Director/ resp. Permanent Grafice de
serviciului pe școală (în toate corpurile structura efectuare
în care se desfășoară proces instructiv- serviciu
educativ)

7. Încheierea unui protocol de


colaborare cu reprezentanții poliţiei de
proximitate în vederea supravegherii Director Octombrie
zonelor limitrofe unității școlare și Protocol semnat
realizării de acţiuni comune de
prevenire a faptelor ce pun în pericol
elevii în şcoală şi în zonele din jurul
acesteia

8. Elaborarea planului de pază Director Septembrie-


al unității octombrie Plan de paza

9. Asigurarea funcționării sistemului de


monitorizare a intrării persoanelor
străine în şcoală prin profesorii de profesor de
serviciu serviciu Permanent Registru
evidenta
10.Instruirea personalului unităţii de
învăţământ pentru asigurarea siguranței Director Semestrial
unității în afara programului de cursuri /resp. structura PV de instruire
2. Asigurarea Creșterea siguranței 1. Asigurarea pazei unității prin Personal de Permanent Plan de pază
pazei și a securității personal în timpul serviciu
unității de elevilor în desfășurării programului
învățământ incinta școlii școlar/
2. Realizarea instructajelor privind Resp.
respectarea normelor de Structura/comisie Semestrial PV prelucrare
protecție a muncii în laboratoare, norem de
sala de sport, sălile de clasă protecție a
muncii
3. Afișarea la loc vizibil la intrare și
în clasele de elevi a programării Profesorii Septembrie Afișe postate în
cadrelor didactice care Săptămânal locuri vizibile
efectuează serviciul pe școală și a Grafic afișat
numărului de telefon unic pentru
urgență și al polițistului de
proximitate la care se poate apela
în caz de nevoie.
3. Reglementarea Asigurarea 1. Accesul elevilor în unitatea de Personal de Permanent ROI
accesului în siguranței învățământ se face în conformitate serviciu Procedură
unitatea de elevilor și a cadrelor cu prevederile ROI și procedurii (profesor)
învățământ didactice de acces în școală.

2. Asigurarea controlului intrărilor și Personal de Permanent Registru


ieșirilor serviciu
(profesor)
3. Legitimarea persoanelor care
solicită acces în școală,
înregistrarea acestora în
Registrul pentru vizitatori, Personal de
identificarea problemelor și serviciu Permanent ROI
nevoilor acestora, (profesor)
respectarea locurilor de așteptare,
însoțirea persoanelor de către
profesorul de serviciu
4. Luarea unor măsuri imediate de
către prof. de serviciu, în cf. cu
procedura de acces, în cazul De câte ori situația o
intrării în unitate, în timpul impune
pauzelor a unor persoane
turbulente.
4. Organizarea Crearea condițiilor 1. Numirea, prin decizie, a Director Sept. 2019 Decizii
activității funcționării în responsabilului și a componenței
structurilor unitate a comisiilor comisiei de prevenire și
responsabile cu specifice combatere a violenței în mediul
asigurarea școlar în unitatea școlară în
securității și Asigurarea conformitate cu prevederile
siguranței resurselor necesare ROFUIP 2016, completat prin
elevilor în funcționării OM 3027/2018
incinta și în structurilor specifice Permanent PO elaborate
perimetrul asigurarea securității 2. Consiliere pentru organizarea și Director, revizii
unității și siguranței elevilor planificarea activității
comisiilor care asigură
securitatea și siguranța elevilor Responsabili
în unitatea școlară comisii

3. Elaborarea/reactualizarea de către De câte ori se impune PO


responsabilii comisiilor a
procedurilor operaționale
specifice comisiilor. serv. contabilitate

4. Furnizare de consumabile și Documente


suport logistic în vederea Lunar multiplicate
multiplicării documentației PV de instruire
necesare instruirii și informării Responsabili
elevilor privind reglementările în comisii
Educarea elevilor vigoare Profesori
pentru reproducerea educatori
comportamentelor 5. Instruirea elevilor pentru Semestrial PV exerciții de
adecvate în situații cunoașterea reglementărilor în alarmare
de urgență vigoare și a modului de
comportare în timpul Responsabilii
cataclismelor naturale, seisme, comisiilor de
producerii incendiilor etc. specialitate
Comisia
6. Instruirea elevilor pentru desemnată la
cunoașterea reglementărilor în nivelul școlii
vigoare și a modului de Semestrial PV activități
comportare în cazul producerii Educatori
Cunoaşterea şi unor accidente
aplicarea
legislaţiei, cu
precădere a Legii 7. Realizarea exercițiilor de alarmare Grup de lucru La începutul anului PV exerciții de
nr. 35/2.03.2007, cu specifice protecție civile și pentru desemnat școlar alarmare
modificările şi prevenirea și stingerea incendiilor
completările
ulterioare şi a 8. Actualizarea Regulamentului de
reglementărilor ordine interioară – prevederile
în vigoare ale privind accesul și asigurarea Director Permanent Completări ROI
M.E.N siguranței

9. Popularizarea prevederilor Site scoala


Legii nr.35/2.03.2007, a
Regulamentului şcolar şi
Regulamentului de ordine
interioară, site scoala permanent
10. Respectarea calendarului
acţiunilor obligatorii stabilite
de MEN/DGMP privind
creşterea siguranţei în unităţile
de
învăţământ
5. Asigurarea Organizarea 1. Întocmirea graficului profesorilor Director/ resp Septembrie 2019 Grafic profesori
serviciului pe serviciului pe școală de serviciu structura de serviciu pe
școală școală

2. Stabilirea atribuțiilor
profesorului de serviciu și Director/ resp
informarea cadrelor didactice în structura
legătură cu obligativitatea
Cunoașterea îndeplinirii acestora
atribuțiilor specifice Atribuții afișate
de către profesori 4. Afișarea atribuțiilor la avizier Permanent

Profesor de
5. Încheierea procesului verbal la
Păstrarea ordinii și serviciu
sfârșitul programului de către
disciplinei în Permanent Caiet de PV
profesorul de serviciu pe școală
perimetrul unității
școlare pe durata Zilnic, la încheierea
desfășurării serviciului
programului școlar
6. Instruirea Instuirea elevilor 1. Prelucrarea ROFUIP, a PO Profesori Septembrie
elevilor și privind regulile de specifice, a normelor de conduită educatori De câte ori se
personalului pe conduită în incinta în incinta unității, a regulilor de consideră necesar
teme de și în perimetrul circulație.
protecție și unității . PV instruire
prevenirea 2. Afișarea, la loc vizibil, a Profesori Septembrie/octombrie
situațiilor de planurilor de evacuare și a unor educatori
instrucțiuni
risc minimale de comportare în situații
de urgență La începutul anului Afișe
școlar

.7 Prevenirea Pregătirea 1. Încheierea unor protocoale de Director Septembrie – Protocoale de


violenței în antiinfracţională şi colaborarecu instituții specializate noiembrie colaborare
mediul școlar antivictimală a în vederea desfăşurării activităţi
elevilor în educativ-preventive în unităţile de
vederea adoptării învăţământ
unui
comportament bazat
pe respectarea 2. Prezentarea unor teme cu caracter
normelor de educativ –preventiv referitoare la Educatorii Lunar
convieţuire socială siguranţa personală şi la Activități
consecinţele săvârşirii de organizate – PV
infracţiuni

Crearea unui sistem 1. Solicitarea desemnării de către Director Septembrie


de comunicare reală partenerii educaționali a unor /octombrie
şi eficientă reprezentanţi pentru fiecare
între şcoală, unitate de învăţământ, care să
autorităţile publice monitorizeze cazurile de violență
locale şi familie sau alte fapte antisociale săvârşite
pentru identificarea, în incinta şcolii sau în vecinătatea
monitorizarea ei.
şi prevenirea Procedura
faptelor antisociale 2. Identificarea măsurilor Comisia de prev. Octombrie elaborată
prin implicarea concrete care se impun în A violențe
tuturor vederea prevenirii unor astfel
factorilor de fapte, stabilirea unui sistem Director Semestrial
de
educaţionali comunicare în vederea
intervenţiei rapide pentru
aplanarea sau soluţionarea stărilor
conflictuale ori actelor de violenţă

Educatori Lunar
3. Solicitarea de sprijin de
specialitate organelor abilitate din
partea conducerii unităţii şcolare PV , activități
pentru asigurarea pazei, în Voluntari organizate
concordanţă cu Legea
nr.333/2003
De câte ori este Activități
posibil organizate
Consilier
4. Participarea periodică la ședințele educativ
cu părinții a reprezentanților
Poliției
Permanent Activități
organizate
5. Implicarea, pe bază de
voluntariat, în derularea unor Profesori diriginți
activităţi de supraveghere a
zonelor şcolare pe timpul sosirii
și plecării elevilor de la
program Semestrial

6. Organizarea, în colaborare cu Centralizator


autorităţile publice locale sau
organizaţiile nonguvernamentale, Profesori diriginți
a unor activităţi extraşcolare
(artistice, sportive,culturale)care
să stimuleze spiritul de echipă şi
comunicarea între tineri şi care să
constituie alternative educative de
petrecere a timpului liber Semestrial
De câte ori este cazul

7. Identificarea elevilor ai căror


părinţi (unul sau ambii) sunt
plecați în străinătate, găsirea unor
modalităţi de ajutorare,
supraveghere, îngrijire

8. Identificarea familiilor în cadrul


cărora minorii sunt supuşi la
abuzuri şi luarea măsurilor ce se
impun;
9. Asigurarea Punerea în aplicare 1. Întocmirea unui plan de măsuri Director Anual Plan elaborat
siguranței, a sistemului pentru remedierea deficienţelor
securității și cadru de asigurare a constatate
sănătății protecţiei Director Permanent Doc de
elevilor unităţilor şcolare, a 2. Monitorizarea aplicării măsurilor monitorizare
siguranţei prevăzute în planul de măsuri
elevilor şi a Director
personalului Comisia de semestrial Raport
didactic disciplină
3. Evaluarea modului de asigurare a Comisia de
siguranței și sănătății elevilor în asigurare a
cursul anului școlar calității
Dezbatutut in sedinta CP din data
Aprobat in sedinta CA din data Director,

S-ar putea să vă placă și