Sunteți pe pagina 1din 2

1

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM


Sediu: Strada Balta Albina Nr.9, Sector 3, București
Tel: 02134433.44 ; Fax. 0314079600
Site: www.spectrum.ro; email: info@spectrum.ro
Sediu : Sos. Colentina Nr. 64 B , Sector 2, Bucuresti
Tel:0733314741; email: colentina@spectrum.ro

CONTRACT DE PARTENERIAT

Nr............ ......
I. PĂRŢI
Între
Școala Primară Spectrum, cu sediul in Bucuresti, str. Balta Albina nr. 9, CIF 35618196,
reprezentata prin dl. Ozdemir Mahmut – Manager,
și
.................................................................................................................................... ,
cu sediul în ..............................., str...................., nr.................., înregistrată la ............................. cu
nr. ............................, CUI/CIF............................, reprezentată de d-nul/d-
na .................................................. în calitate de......................................................................, denumit(ă) în
continuare partener

s-a încheiat prezentul contract de parteneriat, cu următoarele date:

II. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI

Art. 1.
Obiectul contractului îl constituie colaborarea dintre cele două instituții, ținând cont de principiile de bună
practică ale parteneriatului, în vederea realizării unor activități comune .
Art.2 Principiile de bună practică ale parteneriatului
- toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor propuse și să înțeleagă care va fi rolul lor în
cadrul parteneriatului
- părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția
parteneriatului
III. RESPONSABILITĂŢILE şi OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 3.1. ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM se obligă :


- Să participe la activități cu caracter educativ;
- Să prezinte informații privind activitatea desfășurată, fără a deteriora imaginea școlii;
- Să asigure spațiul necesar desfășurării activității;
- Să desemneze un cadru didactic care are rolul de reprezentant al instituției;
- Să informeze cadrele didactice și elevii despre activitatea proiectată;
- Să desfăsoare activități cu caracter educativ;

Art. 3.2. Partenerul se obligă să:


- Să participe la activități cu caracter educativ;
- Să prezinte informații privind activitatea desfășurată, fără a deteriora imaginea școlii;
- Să asigure spațiul necesar desfășurării activității;
- Să desemneze un cadru didactic care are rolul de reprezentant al instituției;
- Să informeze cadrele didactice și elevii despre activitatea proiectată;
2
ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM
Sediu: Strada Balta Albina Nr.9, Sector 3, București
Tel: 02134433.44 ; Fax. 0314079600
Site: www.spectrum.ro; email: info@spectrum.ro
Sediu : Sos. Colentina Nr. 64 B , Sector 2, Bucuresti
Tel:0733314741; email: colentina@spectrum.ro

- Să desfăsoare activități cu caracter educativ;

IV. DURATA contractului de parteneriat

Prezentul contract de parteneriat este valabil pentru o perioada nedeterminată.

V. GARANŢII

PĂRŢILE declară că au deplina putere, autoritate şi libertate de a încheia prezentul contract de


parteneriat şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile ce decurg din acesta.

VI. ÎNCETAREA COLABORĂRII

Modificările aduse prezentului „Contract de parteneriat” vor fi consemnate în scris şi vor fi semnate de
către ambele părţi.

Încetarea colaborării se va realiza cu acordul părților.

Prezentul contract de parteneriat a fost incheiat azi ................................................... în 2 exemplare


originale, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNĂTURI: SEMNĂTURI:

Școala Primară Spectrum ..................................................

MANAGER, .............................,

Mahmut Ozdemir ..................................................

______________________ ________________________