Sunteți pe pagina 1din 8

MEMORIU TEHNIC

FILCOGAB SIZING, DESIGN & CONSULTING Aleea Dealul Macinului, nr.12, sector 6 Bucuresti

Date: 25/01/2011 50258104.doc 1/8


MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

CUPRINS

1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI


2. ACTE NORMATIVE SI STANDARDE CARE SUNT LA BAZA
PROIECTARII STRUCTURILOR DE REZISTENTA A
CONSTRUCTIEI
3. INCADRAREA IN CLASE SI CATEGORII
4. DATE DESPRE AMPLASAMENT
5. DESCRIEREA SISTEMULUI STRUCTURAL
6. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR (PSI), PROTECTIA
MUNCII SI PROTECTIA MEDIULUI
7. ORGANIZAREA DE SANTIER

Page 2 of 8
MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI


1.1. Obiectiv de Investitie: xyz
1.2. Categorii de lucrari: REZISTENTA
1.3. Faza proiect: PTh
1.4. Beneficiar: xyz
1.5. Proiectant specialitate rezistenta: xyz

2. ACTE NORMATIVE SI STANDARDE CARE SUNT LA BAZA


PROIECTARII STRUCTURILOR DE REZISTENTA A
CONSTRUCTIEI:
2.1. Evaluarea incarcarilor si combinatiilor ipotezelor de
calcul:
• SR EN 1990-2004 - Bazele proiectarii structurilor
• CR 0-2005. Cod de proiectare „Bazele proiectarii structurilor in constructii”
• SR EN 1991 Actiuni in constructii.
• NP-082-04. Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra
constructiilor. Actiunea vantului
• CR 1-1-3-2005. Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor
• P100-1/2006 Cod de proiectare seismica Partea I - prevederi de
proiectare pentru cladiri

2.2. Evaluarea sigurantei elementelor structurale:


2.2.1. Suprastructura
• SR EN 1993-1-1: Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri.
• SR EN 1993-1-8: Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-8: Proiectarea
imbinarilor

Page 3 of 8
• C133-82: Instructiuni tehnice pentru imbinarea elementelor de constructii
metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretenisionate.

3. INCADRAREA IN CLASE SI CATEGORII


Conform normativului P100/1-2006, - “Cod de proiectare seismica – Partea I –
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, cladirea proiectata se incadreaza in zona
seismica cu acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,24g si perioada de colt Tc
= 1,6 s, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani.
Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei (conform
Normativului P100/1-2006) este III pentru care γ1= 1.20.
Constructia are un caracter permanent si se inscre in categoria "C" de
importanta.

4. DATE DESPRE AMPLASAMENT


Terenul pe care este amplasata cladirea care face obiectul proiectului este
situat intravilanul orasului Bucuresti.
Pentru proiectare au fost luate in consideratie urmatoarele date :
• Din punct de vedere al actiunii vantului conform NP-082-2004 „Cod de
proiectare. Bazele proiectarii şi actiuni asupra constructiilor. Actiunea
vantului” a fost considerata pentru proiectare zona cu presiunea de
referinta dinamica qref=0.5 kPa.;
• Din punct de vedere al incarcarii cu zapada conform „Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor Indicativ CR1-1-3-2005” a
fost considerata zona cu valoarea caracteristice a incarcarii la sol s0,k =
2.0kN/mp, pentru o perioada de recurenta de 50 de ani.

5. DESCRIEREA SISTEMULUI STRUCTURAL


Structura de rezistenta a magazinuli are forma dreptunghiurala in plan, cu
dimensiunile de 40 x 72m.

Page 4 of 8
Structura se compune din 5 cadre transversale amplasate la distante de 16
mintre axele 1 si 2, 4 si 5, respectiv 20m intre axele 2 – 3 – 4 si 5 cadre longitudinale
amplasate la distanta de 10 m.
Sistemul structural se compune din:
• Cadre metalice – stalpi cheson, grinzi din otel
• Acoperis tip sarpanta metalica.
Suprastructura este alcatuita din cadre metalice necontravantuite pe directie
trasversala si pe directie logitudinala.
Planseul este o sarpanta metalica alcatuita din ferme, pane tip grinzi cu zabrele
cu talpi paralele, contravantuiri orziontale de acoperis peste care se va aseza
invelitoarea realizata din panouri sandwich.
Toate imbinarile sudate sunt realizate in uzina. Imbinarile pe santier intre
subansambluri se vor realiza cu suruburi IP de inaltata rezistenta pretensionate
gr.10.9.
Toata suprastructura este realizata din europrofile, otel S355.
MATERIALE FOLOSITE LA REALIZAREA STUCTURII
Otel laminat:
• S355 pentru suprastructura metalica
• S355 pentru suruburi de ancoraj
• Suruburi IP gr.10.9

6. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR (PSI), PROTECTIA


MUNCII SI PROTECTIA MEDIULUI
Se vor respecta toate prevederile legale in vigoare privind:
• securitatea si sanatatea in munca
• normele de prevenire si stingere a incendiilor
• normele de protectie a mediului
Antreprenorul lucrarilor este obligat:
• sa analizeze documentatia tehnica de executie din punctul de vedere al
securitatii muncii si daca este cazul, sa faca obiectii, solicitand
proiectantului modificarile necesare conform reglementarilor legale.

Page 5 of 8
• sa aplice prevederile legislative de protectie a muncii, precum si
prescriptiile din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de
baza, de serviciu si auxiliare necesare realizarii constructiilor;
• sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul
realizarii unei exploatari ulterioare a constructiilor in conditii de securitate
a muncii si sa sesizeze clientul si proiectantul cand constata ca masurile
propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propuneri de
solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare;
• sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in
vederea rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite
aparute in executarea lucrarilor de constructii;
• sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor,
precum si cele constatate la receptia lucrarilor de constructii.
Beneficiarului ii revin urmatoarele obligatii legale privind executarea
constructiilor :
• sa analizeze proiectul din punctul de vedere al masurilor de securitate a
muncii si in cazul cand constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata
de prevederile legislatiei in vigoare, sa ceara proiectantului remedierea
deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea
in concordanta a prevederilor din proiect cu cele legislative;
• sa colaboreze cu proiectantul si antreprenorul lucrarilor, dupa caz, in
scopul rezolvarii tuturor problemelor de securitate a muncii.
• pentru lucrarile care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de
productie, sa incheie cu antreprenorul lucrarii un protocol in care se va
delimita suprafata pe care se executa lucrarea, pentru care raspunde
privind asigurarea masurilor de protectia a muncii ce revin furnizorului; in
protocol se va specifica si conditiile care trebuie respectate de catre
antreprenor, astfel incit desfasurarea procesului de productie in conditii de
securitate sa nu fie afectat de lucrarile de constructii executate
concomitent cu aceasta.
• sa controleze cu ocazia receptiei lucrarilor, realizarea de catre
antreprenor a tuturor masurilor de protectie a muncii prevazute in

Page 6 of 8
documentatia tehnica, refuzand receptia lucrarilor daca nu corespund din
punct de vedere al securitatii muncii.
• sa emita instructiuni proprii de securitate a muncii pe activitatile sau
grupele de activitati necesare exploatarii constructiilor.
La exploatarea constructiilor, beneficiarul este obligat sa respecte prevederile
legale privind securitatea si sanatatea muncii.
Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostintele profesionale si cele de
securitatea muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostinte privind
acordarea primului ajutor in caz de accident.
Este necesar sa se faca instructajul tuturor oamenilor care iau parte la procesul
de realizare a investitiei. Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul
muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitati care vin pe santier in interes
de serviciu sau interes personal.
Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta
echipament de protectie corespunzator in timpul lucrului sau de circulatie prin
santier.
Aparatele de sudura ( grupuri de sudura ) precum si generatoarele de acetilena
vor trebui controlate inainte de inceperea executiei si in timpul ei de seful santierului
respectiv.
Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat.
Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.
In timpul transportului pe verticala, elementele de constructie vor fi asigurate
contra deplasarilor longitudinale sau transversale.
Operatiile de incarcare si descarcare manuala se vor face prin rostogolire pe
plan inclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si
controlate inainte de inceperea lucrarilor.
In cazul folosirii utilajelor de ridicat se va respecta sarcina admisa a acestora.
Efectuarea operatiilor de incarcare - descarcare se va face sub conducerea
sefului de echipa care raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea
materialelor de constructii si cu capacitatea acestora, precum si de intreaga manevra
de coborare.
Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

Page 7 of 8
Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri, puturi sau goluri cand se
coboara sau se ridica, in acestea sau prin acestea, tevi, accesoriile lor sau alte
materiale.
In timpul montajului se vor evita manevrele langa stalpii electrici aerieni pentru a nu
se produce avarierea acestora.
Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si executant.
7. ORGANIZAREA DE SANTIER
Executantul lucrarii, functie de gradul tehnic de dotare, precum si de gradul de
pregatire profesionala a personalului, va lua masuri de detaliu, privind organizarea
lucrarilor de constructii-montaj, tinand seama de urmatoarele:
• organizarea de santier se va face numai in incinta proprie;
• se vor respecta prevederile din proiect, iar in cazul schimbarii de
solutie,se vor elabora detalii noi,in conditiile impuse de legislatia in
vigoare;
• se va urmari permanent respectarea geometriei in plan si pe verticala;
• evacuarea materialelor rezultate din lucrari se va face conform avizului
obtinut.
Executantul lucrarilor de constructii-montaj va lua toate masurile organizatorice,
pentru respectarea normelor de securitate a muncii.
Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare ii vor privi direct pe
executant si pe beneficiar.
Intocmit,
Ing. xyz

Page 8 of 8

S-ar putea să vă placă și