Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE INVOIRE/ORE LIBERE IN COMPENSARE

Subsemnatul/a …….…………………………………………… ,identificat prin


CNP…………………………………….angajat/a la S.C. CONDUENT BUSINESS
SERVICES ROMANIA S.R.L, pe proiectul AIRBUS, solicit timp liber in data
de……………………., pentru un nr. de………ore in intervalul orar…………-
……………in vederea rezolvarii unor probleme personale.

Orele de mai sus sunt ajustate in cursul lunii astfel (in conformitate cu planificarea
responsabilului direct):

Recuperare prin ore lucrate in perioada urmatoare;

Nu vor fi recuperate

Compensare cu ore lucrate suplimentar in perioada anterioara cererii.

Va multumesc.

*In caz de nerecuperare a orelor/zilelor, salariatul va fi platit pentru timpul efectiv lucrat.

Data: Semnatura:

Aprobat responsabil________________

Conduent Internal Use Only


CONDUENT GLOBAL ETHICS HELPLINE www.conduent.com/helpline or 844-330-0221
Conduent Ethics and Compliance Program Internet Site: www.conduent.com/ethics Page 1 of 1