Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

1. Aşevschi V., Dudnicenco T. Inginerie ambientală: Manual. Chişinău: Tipogr. Foxtrot SRL,
2008, 410 p.
2. Calitatea mediului: management de mediu, audit ecologic, evaluarea impactului, monitoring
ecologic, producere (mai) pura, terminologie conexă, Chişinău: Cartier, 1999.
3. Chirică L., Dudnicenco T., Titenko A., Dudnicenco I. Tehnologii ecologice: Suport didactic.
Chisinău: CEP USM, 2011, 265 p.
4. Chirică L., Nedealcov M., Dudnicenco T. Managementul mediului: Suport didactic.
Chişinău: CEP USM, 2014, 340 p.
5. Dudnicenco T. Legislaţia de mediu. Support de curs. Chişinău: Tipogr. “Artpoligraf”, 2019,
160 p.
6. Friptuleac Gr., Alexa L, Băbălău V. Igiena mediului (Lucrări practice). Chişinău: Ştiinţa,
1998, 360 p.
7. Iojă Ioan Cristian. Metode de cercetare şi evaluare a stării mediului. Bucureşti: Ed.
Etnologică, 2013, 143 p.
8. Lăzăroiu Gh. Tehnologii moderne de depoluare a aerului. Bucureşti: Ed. AGIR, 2000, 163 p.
9. Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului
asupra mediului inconjurător
10. Legea nr.1422 din 17.12.2011 privind protecţia aerului atmosferic.
11. Legea nr.1515-XII din 16.06.93 privind protecţia mediului înconjurător.
12. Măcărescu B., Nedeff V., Geamăn V. Ingineria şi protecţia mediului în industrie. Chişinău:
Ed. Tehnica-Info, 2003, 284 p
13. Mănescu S., Diaconescu M. L., Andronache E. Practica igienei mediului. Bucureşti: Editura
Fundaţiei "România de Mâine", 1997, 84p.
14. Ordinul Ministrului Mediului nr. 110 din 17.12.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii
privind încadrarea întreprinderilor în categorii după nivelul de impact asupra aerului
atmosferic.
15. Regulament Nr. 20 din  10.11.1998. Regulamentul Sistemului de Monitorind Ecologic
Integrat – http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313496
16. Tobolcea V., Creţu V. Protecţia calităţii aerului şi apei subterane. Iaşi, 1993, 129 p.
17. Vişan Sanda ş.a. Mediul înconjurător – poluare şi protecţie. Bucureşti: Ed. Economică, 2000,
336 p.
18. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Санкт-Петербург: Изд-
во «Петербург – XXI век», 1995, 144 с.
19. Хараев Г.И., Ямпилов С.С. Методическое пособие по дисциплине «Инженерная
защита атмосферы» для студентов специальности 3302 «Инженерная защита
окружающей среды». Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2003, 103 с.
20. Шалару В.В., Дудниченко Т.И. Инженерная защита окружающей среды: Учебно-
методическое пособие. Кишинэу: CEP USM, 2006, 135 c.
21. Шалару В.В., Дудниченко Т.И. Некоторые аспекты инженерной защиты окружающей
среды: Учебно-методическое пособие. Кишинэу: CEP USM, 2008, 81 c.