Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ, clasa a VI-a


Anul de studii 2020 - 2021
1.

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Utilizarea limbajului istoric în diverse situaţii de învăţare şi de viaţă, respectând cultura


comunicării.
2. Amplasarea în timp şi spaţiu a evenimentelor, proceselor, fenomenelor, demonstrând
înţelegerea continuităţii şi schimbării în istorie.
3. Analiza critică a informaţiei din diferite surse pornind de la cultura istorică, manifestând
poziţia cetăţeanului activ şi responsabil.
4. Determinarea relaţiei de cauzalitate în istorie, dând dovadă de gândire logică şi spirit critic.
5. Valorificarea trecutului istoric şi a patrimoniului cultural, manifestând respect faţă de ţară şi
de neam.

1
Compete Unități de competență Unitatea Unități de conținut Nr. Săptămâ Note
nțe de de na/
specifice învățar or data
discipline e e
i
1., 2., 3., 4. Identificarea termenilor specifici I. EVUL Migraţiile şi formarea popoarelor medievale. 1
epocii antice. MEDIU Arabii în secolele V-XI. 1
Redarea prin cuvinte proprii a TIMPUR Formarea poporului român şi a limbii române 1
sensului termenilor istorici studiaţi. IU(sec. al Economie şi societate în Europa occidentală 1
Identificarea arealului de trai a şi spaţiul românesc în secolele V-XI.
V-lea-
popoarelor antice. Regatul Franc şi Imperiul lui Carol cel Mare 1
Plasarea evenimentelor şi proceselor
XI-lea)
(9 ore) Imperiul Roman de Răsărit (Bizanţul) în 1
istorice într-un context cronologic.
secolele V-XI.
Identificarea informaţiilor din surse
Obştea sătească şi primele formaţiuni statale 1
cu referire la evoluţia omenirii în
preistorie şi istoria antică.
în spaţiul românesc
Formularea mesajelor simple în baza Cultura în Europa occidentală şi Bizanţ 1
informaţiei selectate din surse. Sinteză și evaluare 1
4.1. Enumerarea cauzelor
evenimentelor din istoria antică.
1., 2., 3., 4., 1.2. Redarea prin cuvinte proprii a II. Formarea şi evoluţia statelor în Europa 1
5. sensului termenilor istorici studiaţi. EVUL MEDIU occidentală, Centrală şi de Sud-Est.
2.2. Plasarea evenimentelor şi MIJLOCIU Marea schisma a Bisericii Creştine. 1
proceselor istorice întrun context (secolele XI- Cruciadele
cronologic. XV) Formarea şi consolidarea statelor medievale 1
2.3 Transferarea elementelor din româneşti.
matematică şi Ştiinţe în calcularea Organizarea internă. Biserica. 1
anilor şi descrierea spaţiului istorico-
(11 ore)
Formarea şi expansiunea Imperiului Otoman 1
geografic. Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea 1
cel Bătrân
Viaţa politică a Ţării Moldovei până la mijlocul 1
secolului XV-lea. Alexandru cel Bun
Ţările Române în lupta antiotomană. Iancu de 1
Hunedoara, Vlad Ţepeş
Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel 1
Mare
Economie şi societate în Europa occidentală şi 1
spaţiul românesc în sec. XI-XV. Oraşul medieval
2
3
Compete Unități de competență Unitatea Unități de conținut Nr. Data Not
nțe de de e
specifice învățar or
discipline e e
i
3.2.Formularea mesajelor EVUL MEDIU Situaţia politică a Ţărilor Române în prima 1
simple în baza informaţiei TÂRZIU (secolul jumătate a sec. al XVI-lea. Campania anului
selectate din surse. al XVI-lea- prima 1538
4.2. Stabilirea relaţiei dintre jumătate a Suzeranitatea otomană în Ţările Române 1
secolului al XVII- Evoluţia politică a Ţării Moldovei. 1
cauze şi evenimente.
lea). 9 ore Războiul antiotoman sub conducerea lui Ion 1
5.1. Recunoaşterea
Vodă
monumentelor din istoria antică
Războiul antiotoman sub conducerea lui Mihai 1
- parte a patrimoniului cultural
Viteazul. Unirea Ţărilor Române
universal. Ţările Române în prima jumătate a secolului al 1
XVII-lea.
Cultura românească în Evul mediu 1
Viaţa cotidiană în Evul Mediu 1
Evaluare 1
2., 3., 4., 5. 2.1. Identificarea arealului de De la atelierul meşteşugăresc la manufactură. 1
trai a popoarelor antice. NAŞTEREA Marile descoperiri geografice. Lumea Nouă: 1
2.2. Plasarea evenimentelor şi LUMII cunoaştere şi explorare
proceselor istorice într-un MODERNE. Cultura Europei: Renaşterea şi Umanismul. 1
context cronologic. EUROPA ÎN Manifestări ale Renaşterii şi Umanismului în 1
EXPANSIUNE 9
3.3. Utilizarea informaţiei din spaţiul românesc
diferite surse istorice în Reforma şi Contrareforma 1
expunerea evenimentelor din Europa în timpul războiului de 30 de ani 1
epoca antică. Recapitulare 1
4.3. Construirea schemei Evaluare sumativă 1
cauză- eveniment-consecinţă.
5. 2. Prezentarea rolului
personalităţilor în istorie
pentru dezvoltarea calităţilor
personale.
Compete Unități de competență Unitatea Unități de conținut Nr. Data Not
nțe de de e
specifice învățar or
discipline e e
i
1., 2., 4., 5. 1.2. Redarea prin cuvinte IV. Neamul tracilor. 1
proprii a sensului termenilor Civilizaţia
istorici traco- geto- Geto-dacii. Sarmizegetusa. 1
studiaţi. dacică
2.1. Identificarea arealului de Relaţiile geto-dacilor cu vecinii. 1
trai a popoarelor antice.
2.2. Plasarea evenimentelor şi Unificarea Daciei pe timpul lui Burebista 2
proceselor istorice într-un
context cronologic. Cotidianul şi religia geto-dacilor. 2
4.1. Enumerarea cauzelor
evenimentelor din istoria Sinteză și evaluare 1
antică.
4.2. Stabilirea relaţiei dintre
cauze şi evenimente.
5.3. Promovarea
patrimoniului cultural prin
modelarea şi prezentarea
obiectelor specifice
preistoriei/ istoriei antice.
1., 2., 3., 4. 1.3. Utilizarea termenilor V. Omul şi mediul în peninsula Italică. 1
istorici specifici preistoriei şi Europa în
epocii antice în elaborarea antichitateRo Întemeierea Romei – istorie şi legendă. 1
enunţurilor/ textelor. ma antică. Roma regală.
2.1. Identificarea arealului de Republica Romană. Expansiunea Romei 1
trai a popoarelor antice. în Peninsula Italică şi bazinul Mării
2.3 Transferarea elementelor Mediterane.
Imperiul Roman. 1
din matematică şi Ştiinţe în Cultura Romei Antice şi contribuţia ei 1
calcularea anilor şi descrierea asupra dezvoltării altor popoare. Mari
spaţiului istorico-geografic. autori şi capodopere.
3.2. Formularea mesajelor Studiu de caz: Istoria calendarului.
simple în baza informaţiei Influenţa civilizaţiei Romei antice asupra 1
selectate din surse. altor popoare.
4.2. Stabilirea relaţiei dintre Credinţele şi apariţia creştinismului. 1
cauze şi evenimente.
Compete Unități de competență Unitatea Unități de conținut Nr. data Not
nțe de de e
specifice învățar or
discipline e e
i
Studiu de caz: Creştinismul în spaţiul Nord-
Dunărean.
Recapitulare 1
Evaluare sumativă 1

2., 3., 4., 5. 2.2. Plasarea evenimentelor şi VI. Dezvoltarea Daciei în perioada lui Decebal 1
proceselor istorice întrun context Dacii şi
cronologic. romanii Războaiele daco-romane 1

3.3. Utilizarea informaţiei din Dacia sub stăpânirea Romei. 1


diferite surse istorice în
expunerea evenimentelor din Romanizarea geto-dacilor. 1
epoca antică.
Daco-romanii şi migratorii. 1
4.2. Stabilirea relaţiei dintre
cauze şi evenimente. Moştenirea culturală a geto-dacilor. 2
Interferenţe culturale în spaţiul
5.2. Prezentarea rolului strămoşilor
personalităţilor în istorie pentru în antichitate.
dezvoltarea calităţilor personale. Studiu de caz: Columna lui Traian. 1

Sinteză și evaluare 1
3., 4., 5. 3.3. Utilizarea informaţiei din VII: Criza Imperiului Roman. 1
diferite surse istorice în Declinul
expunerea evenimentelor din lumii antice Popoarele barbare şi căderea lumii antice. 1
epoca antică.
4.3. Construirea schemei Cultura antică - tezaurul culturii universale. 1
cauză- eveniment-consecinţă.
Recapitulare 1
5.1. Recunoaşterea Evaluare sumativă 1
monumentelor din istoria antică
- parte a patrimoniului cultural
universal.
Compete Unități de competență Unitatea Unități de conținut Nr. data Not
nțe de de e
specifice învățar or
discipline e e
i
1., 3., 5. 1.3. Utilizarea termenilor Învățarea Studiu: Unelte și obiecte create de oamenii 1
istorici specifici preistoriei şi bazată pe din antichitate
epocii antice în elaborarea proiect: Realizarea unui produs: desen, descriere, 1
enunţurilor/ textelor. Mini- sistem de întrebări, set de ilustrații, imagini
3.3. Utilizarea informaţiei din cercetare: Turul galeriei: Prezentarea și evaluarea 1
diferite surse istorice în Evoluţia unor produselor cu participarea persoanelor
expunerea evenimentelor din obiecte/unelte din comunitatea educațională. Sinteză și
epoca antică. în timp. Evaluare
Rezerva Vizitarea muzeului/monumentului din 1
5.3. Promovarea patrimoniului profesorului școală, localitate, regiune; întâlnire
cultural prin modelarea şi cu persoană resursă.
prezentarea obiectelor specifice
preistoriei/ istoriei antice.
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ

CLASA A V-a
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ/ UNITĂȚI DE COMPETENȚE

C1. Utilizarea limbajului istoric în diverse situaţii de învăţare şi de viaţă, respectând cultura comunicării.
UC 1.1 Identificarea termenilor specifici epocii antice.
UC 1.2 Redarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor istorici studiaţi.
UC 1.3 Utilizarea termenilor istorici specifici preistoriei şi epocii antice în elaborarea enunţurilor/ textelor.

C2. Amplasarea în timp şi spaţiu a evenimentelor, proceselor, fenomenelor, demonstrând înţelegerea continuităţii şi schimbării în istorie.
UC 2.1 Identificarea arealului de trai a popoarelor antice.
UC 2.2 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context cronologic.
UC 2.3 Transferarea elementelor din matematică şi Ştiinţe în calcularea anilor şi descrierea spaţiului istorico-geografic.

C3. Analizacritică a informaţiei din diferite surse, manifestând cultură istorică şi poziţia cetăţeanului activ şi responsabil.
UC 3.1 Identificarea informaţiilor din surse cu referire la evoluţia omenirii în preistorie şi istoria antică.
UC 3.2 Formularea mesajelor simple în baza informaţiei selectate din surse.
UC 3.3 Utilizarea informaţiei din diferite surse istorice în expunerea evenimentelor din epoca antică.

C4. Determinarea relaţiei de cauzalitate în istorie, dând dovadă de gândire logică şi spirit critic.
UC 4.1 Enumerarea cauzelor evenimentelor din istoria antică.
UC 4.2 Stabilirea relaţiei dintre cauze şi evenimente.
UC 4.3 Construirea schemei cauză-eveniment-consecinţă.

C5. Manifestarea respecului faţă de ţară şi de neam, valorificând trecutul istoric şi patrimoniul cultural.
UC 5.1 Recunoaşterea monumentelor din istoria antică - parte a patrimoniului cultural universal.
UC 5.2 Prezentarea rolului personalităţilor în istorie pentru dezvoltarea calităţilor personale.
UC 5.3 Promovarea patrimoniului cultural prin modelarea şi prezentarea obiectelor specifice preistoriei/istoriei antice.