Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Tulcea
Nr.384167/22.01.2020
Ex. unic
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

Red./ TEV/2020/1 exp. 1/1


Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 2; cod postal: 820180
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEȚEAN TULCEA
COMISIA DE EXAMINARE

Tabel nominal cuprinzând rezultatul obținut de candidat la


examenul organizat pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară – proba scrisă, Serviciul
Logistic – Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă

Candidat
Nr.
Punctaj final Obs.
crt. Nume și prenume,

1 ȚUGUI NICOLETA-MONICA 100 ADMIS

OBSERVAŢII:
Acordarea punctajului final pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare
membru al comisiei de examinare.
Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.
După afişarea rezultatelor finale obţinute la examen, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, în termen de o zi
lucrătoare de la data afişării acestora, la secretariatul Serviciului Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

COMISIA DE EXAMINARE:

SECRETAR

Red./ TEV/2020/1 exp. 1/1


Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 2; cod postal: 820180