Sunteți pe pagina 1din 10

Regulamentul oficial al jocului de baschet Regulamentul jocului de baschet în fotoliu rulant

Linii si dimensiuni: Linii si dimensiuni:


Este o suprafață dreptunghiulară cu dimensiunile de 28 Dimensiuni de 28 m lungime şi 15 m lăţime măsurabil in
m în lungime pe 15 m în lățime, acestea fiind măsurate de interiorul liniilor de margine.
la marginea interioară a liniilor care delimitează terenul. Toate liniile trasate vor fi de aceeaşi culoare, preferabil alb,
Toate liniile trebuie să fie trasate cu aceeași culoare (de de 5 cm lăţime şi clar vizibile.
preferință alb), să aibă o lățime de 5 cm și să fie clar Terenul de joc va fi limitat de linii de margine,
vizibile. constituind linii de limitare a lungimii, linii de fund (in
Aceste linii sunt: părţile mai scurte) şi linii de margine care constituie linii de
-liniile de fund (pe lățimile terenului), limitare a lăţimii, linii laterale (in părţile mai lungi)
- liniile laterale (pe lungimile terenului), Linia de centru va fi marcată paralel cu liniile de fund, din
- linia de centru (trasată paralel cu liniile de fund), punctele centrale ale fiecărei linii laterale şi va fi prelungită
- cercul central (trasat la centrul terenului și va avea o rază cu 15 cm in afara fiecărei linii de tuşă.
de 1,80 m măsurată de la marginea exterioară a Cercul central va fi marcat in centrul terenului de joc şi
circumferinței), va avea raza de 1,80m măsurabilă de la marginea
- semicercurile (trasate pe terenul de joc având centrul la exterioară a circumferinţei. Dacă cercul in interior este
jumătatea liniilor de aruncări libere și o rază de 1,80 m colorat el trebuie să aibă aceeaşi culoare cu zonele de
măsurată de la marginea exterioară a liniilor care le restricţie.
delimitează), Semicercurile terenului de joc vor fi marcate pe terenul
- două linii de aruncări libere (trasate paralel cu fiecare linie de joc, cu o rază de 1,80m măsurabile de la marginile
de fund, marginea lor exterioară situată la 5,80 m de la exterioare ale circumferinţelor şi cu centrele lor la
marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă 3,50 jumătatea liniilor de aruncare liberă.
m lungime), Linia de aruncare liberă va fi marcată paralel cu fiecare
- zonele de restricție trebuie să fie spațiile delimitate pe linie de fund. Marginea ei exterioară trebuie să se situeze
terenul de joc de liniile de fund, liniile de aruncări libere și la cel mult 5,80 m de marginea interioară a liniei de fund şi
liniile care unesc extremitățile liniilor de aruncări libere cu trebuie să aibă 3,60m lungime. Centrul liniei trebuie situat
punctele situate pe liniile de fund la 3 m pe linia imaginară care uneşte mijlocul celor două linii de
fund.
Zonele de restricţie trebuie să fie spaţiile delimitate pe
terenul de joc de liniile de fund, liniile de aruncări libere şi
liniile care unesc extremităţile liniilor de aruncări libere cu
punctele situate pe liniile de fund la 3 m de o parte şi alta a
mijlocului acestor linii, măsurate de la marginea exterioară
a acestor linii. Toate aceste linii, cu excepţia liniilor de fund,
fac parte din zona de restricţie. Interiorul acestor zone de
restircţie pot fi colorate dar culoarea trebuie să fei aceeaşi
cu cea din cercul central.
Zona de aruncare pentru 3 puncte a unei echipe )
trebuie să fie intreaga suprafaţă a terenului de joc,
exceptand zona de langă coşul adversar şi liniile care o
delimitează. Această zonă se compune din :
• Două linii marcate paralel cu liniile laterale, la o
distanţă de 6,25 m de punctul de pe suprafaţa terenului de
joc situat perpendicular pe centrul coşului adversar.
Distanţa de la acest punct pană la marginea interioară a
mijlocului liniei de fund este de 1,575 m, măsurabilă din
partea interioară a acestei linii.
• Un semicerc cu raza de 6,25 m măsurată de la
marginea exterioară a liniei care il delimitează (cu centrul
in acelaşi punct ca in paragraful de mai sus) şi care
interesectează liniile paralele.
Echipamentul: Echipamentul:
Panourile, coşurile cuprinzând inelele şi plasele,  Coşul şi anexele lui care constau din :
structura de susţinere a panourilor, inclusiv capitonajul, o Panouri
mingi de baschet, cronometrul de joc, tabela de scor, o Coşuri care conţin inele şi plase
cronometrul de atac, cronometru sau un dispozitiv adecvat o Suporturile de panouri trebuie să fie prevăzute
pentru cronometrarea minutelor de întrerupere, 2 semnale cu apărătoare
sonore separate distinctiv diferite cu sunet puternic, unul  Mingii de baschet
din fiecare pentru operatorul cronometrului de atac,  Cronometrul de joc
scorer/cronometror, foaia de joc, indicatoare pentru  Tabela de scor
greşelile jucătorului, indicatoare pentru greşelile de echipă,  Aparat de 24 secunde
săgeata pentru posesia alternativă, pardoseala terenului de  Cronograf sau un dispozitiv (vizibil) corespunzător
joc, terenul de joc, iluminatul adecvat. (diferit de cronometrul de joc) pentru măsurarea
minutelor de intrerupere
 Două semnale sonore separate, distincte şi puternice
 Foaia de arbitraj
 Indicatoare pentru greşelile de jucător
 Indicatoare pentru greşelile de echipă
 Indicator de posesie a mingii (săgeţi)
 Suprafaţă de joc
 Teren de joc
 Lumini adecvate
O atenţie specială trebuie acordată fotoliilor rulante
avand in vedere că acestea sunt considerate ca făcand parte
din jucători. Incălcarea următoarelor reguli referitoare la
fotoliile rulante vor aduce penalizări.
Se permite folosirea unei singure perne pe fotoliul
rulant. Aceasta trebuie să aibă dimensiuni care să nu
depăşească 10cm grosime,excepţie pentru jucătorii
claselor 3,5, 4 şi 4.5 puncte unde pernainu trebuie să
depăşească 5 cm. In acelaşi timp perna trebuie să aibă
densitatea şi consistenţa suficiente incat să-i permită
flexibilitatea de atingere a colţurilor diametral opuse.
Perna trebuie să fie pe formatul scaunului, săinu fie
moale darinici rigidă. Pernainu trebuie să aibă
margini rigide sau să fie confecţionată dintr-un
material rigid, ci trebuie să permită un şezut in adiţie
cu o pernă.

Echipe: Echipe:
Fiecare echipă, va fi formată din: nu mai mult de 12 Fiecare echipă va fi compusă din :
componenţi îndreptăţiţi să joace, inclusiv un căpitan de  Nu mai mult de doisprezece (12) jucători cu
echipă; un antrenor principal; un număr maxim de 8 drept de joc, inclusiv un căpitan
membri însoţitori delegaţi, inclusiv un număr maxim de 2  Un antrenor şi, dacă o echipă doreşte, un
antrenori; asistenți care se pot aşeza pe banca echipei. antrenor secund
În cazul în care o echipă are antrenori asistenți, primul  Un maxim de cinci (5) insoţitori care au
antrenor asistent va fi înscris în foaia oficială de joc. dreptul să stea pe banca echipei şi au
responsabilităţi precise, ca de exemplu,
manager, doctor, fizioterapist, statistician,
interpret.
Cinci (5) jucători din fiecare echipă trebuie să se afle pe
teren in timpul jocului şi vor putea fi inlocuiţi.
Un inlocuitor devine jucător şi un jucător devine inlocuitor,
atunci cand :
 Arbitrul a făcut semn inlocuitorului să intre pe
terenul de joc
 In timpul unui minut de intrerupere sau a unui
interval de joc, un inlocuitor anunţă scorerului
schimbarea unui jucător.

Jucători-Accidentarea: Jucători-Accidentarea:
În cazul accidentării unui (unor) jucător(i), arbitrii pot In cazul in care un jucător este accidentat, jocul este oprit
opri jocul. Dacă mingea este vie în momentul producerii de către arbitri.
accidentării, arbitrii nu vor opri jocul, până când echipa Dacă mingea este vie in momentul producerii unui
care controlează mingea, o aruncă spre coş, pierde posesia accident, arbitrii se vor abţine să fluiere pană cand faza de
mingii, o reţine departe de joc sau mingea a devenit joc nu se va termina, adică pană cand echipa care are
moartă. Dacă jucătorul accidentat, nu poate continua să controlul mingei va arunca la coş, va pierde posesia mingei
joace imediat (în aproximativ 15 secunde) sau dacă fără a o juca sau dacă mingea va deveni moartă. Totuşi,
dacă este necesar a se proteja un jucător accidentat, arbitrii
primeşte îngrijiri medicale, el trebuie înlocuit. Un doctor
pot fluiera intreruperea jocului.
poate intra pe terenul de joc, fără permisiunea vreunui
Dacă jucătorul accidentat nu poate continua jocul
arbitru, dacă după părerea sa, jucătorul accidentat necesită imediat (in aproximativ 15 secunde) sau primeşte ingrijiri,
îngrijiri medicale urgente. el trebuie inlocuit sau echipa sa va continua jocul in mai
puţini de cinci (5) jucători.

Antrenorul principal: Antrenorul principal:


Cu cel puţin 40 minute înainte de ora programată pentru Cu cel puţin douăzeci (20) minute inainte de ora fixată
începerea jocului, fiecare antrenor principal sau pentru inceperea jocului, fiecare antrenor sau
reprezentantul lui va înmâna scorerului o listă cu numele şi reprezentantul lui va prezenta scorerului lista cu numele şi
numerele corepunzătoare componenţilor echipei care au numerele corespunzătoare jucătorilor cu drept de joc,
drept de joc, precum şi numele căpitanului echipei, numele precum şi numele căpitanului, antrenorului principal şi al
antrenorului principal şi primului antrenor asistent. celui secund. Toţi membrii echipei al căror nume se află pe
foaia de arbitraj au dreptul să joace, chiar dacă ei ajung
după inceperea jocului.
Cu cel puţin zece (10) minute inainte de inceperea
jocului, fiecare antrenor va confirma acordul său cu privire
la numele şi numerele jucătorilor precum şi al antrenorilor
inscrişi pe foaia de arbitraj şi va semna foaia. In acelaşi
timp, antrenorii vor indica primii cinci (5) jucători care vor
incepe jocul. Antrenorul echipei va fi primul care va efectua
aceste acţiuni.
Timp de joc, scor egal şi prelungiri: Timp de joc, scor egal şi prelungiri:
Jocul va cuprinde 4 sferturi de câte 10 minute fiecare. Jocul constă in patru (4) perioade de cate zece (10)
Trebuie să existe un interval de joc de 20 minute, înainte minute.
de ora la care jocul a fost programat să înceapă. Trebuie să Vor exista pauze de cate două (2) minute intre prima şi a
existe intervale de joc de 2 minute, între primul şi al doilea doua perioadă de joc (prima jumătate), intre a treia şi a
sfert (prima repriză), între altreilea şi al patrulea sfert (a patra perioadă de joc ( a doua jumătate) şi inainte de
doua repriză) şi înaintea fiecărei prelungiri. Trebuie să fiecare prelungire.Intervalul (pauza) dintre reprize va fi de
existe un interval de joc de 15 minute între prima şi a doua cincisprezece (15) minute.
repriză. Dacă scorul este egal la sfârşitul celui de-al Va exista un interval de timp de douăzeci (20) minute
patrulea sfert jocul va continua cu atâtea prelungiri, având inainte de inceputul jocului care va constitui un interval de
o durată de 5 minute fiecare pentru ruperea egalităţii. joc.Dacă jocul este egal la terminarea celei de a patra
perioade, jocul va continua cu cate prelungiri de cinci (5)
minute pentru a decide un invingător.
Coş reuşit şi valoarea sa: Coş reuşit şi valoarea sa:
Un coş este reuşit, când o minge vie intră în coş pe Un coş reuşit din acţiune este atribuit echipei care a atacat
deasupra şi rămâne în interior sau trece prin coş în coşul in care mingea a fost aruncată, după cum urmează :
întregimea ei. Mingea se consideră fiind în interiorul • Un coş reuşit in urma unei aruncări libere contează
coşului chiar dacă numai o mică parte a ei este în interiorul un punct (1)
coşului şi sub nivelul inelului. • Un coş reuşit din zona coşului de două puncte
1. o aruncare liberă contează 1 punct. contează două puncte (2)
2. eliberarea mingii din zona coşului de 2 puncte • Un coş reuşit din zona coşului de trei puncte
contează 2 puncte. contează trei puncte (3)
3. eliberarea mingii din zona coşului de 3 puncte
contează 3 puncte.
4. după ce mingea a atins inelul la o ultimă aruncare
liberă şi este regulamentar atinsă de oricare jucător
înainte ca aceasta să intre în coş, coşul reuşit
contează 2 puncte.

Înlocuirea: Înlocuirea:
O înlocuire este o întrerupere a jocului solicitată de O inlocuire de jucător constituie o intrerupere a jocului
înlocuitor pentru a deveni jucător. Înlocuirile vor efectuate solicitată de un inlocuitor
cât mai repede posibil. Un jucător care a comis 5 greşeli O echipă poate efectua o inlocuire de jucător(i) in timpul
sau a fost descalificat, trebuie să fie înlocuit imediat unei oportunităţi de inlocuire
(înlocuirea nu va dura mai mult de 30 secunde). O oportunitate pentru o inlocuire de jucători incepe
cand mingea este moartă şi cronometrul de joc este oprit şi
iar arbitrul care semnalizează o greşeală sau o abatere şi-a
terminat comunicarea cu masa scorerului.
Abateri: Abateri:
Mingea va fi acordată adversarilor pentru o repunere în joc Jucător afară din joc și minge afară din joc - Un jucător
de la locul cel mai apropiat de cel al infracţiunii, exceptând este in afară din joc atunci cand orice parte a corpului său
zona aflată direct în spatele panoului, în afara cazului în sau al fotoliului său rulant este in contact cu podeaua sau
care altfel este precizat în aceste reguli. orice alt obiect, in afara unui altul decat un jucător aflat pe,
Jucător afară din joc şi minge afară din joc - Un jucător deasupra sau in afara liniilor care delimitează terenul.
este afară din joc când orice parte a corpului său este în Driblingul - Un jucător nu poate arunca mingea in panou şi
contact cu podeaua sau orice obiect altul decât un jucător apoi să o atingă inainte ca un alt jucător să o atingă, mai
deasupra, pe sau în afara liniilor care delimitează terenul. puţin atunci cand, in opinia arbitrului, a fost o aruncare la
Dubludribilng - Un jucător nu trebuie să dribleze pentru a coş. O abatere de la această regulă constituie infracţiune.
doua oară după ce a terminat primul lui dribling în afara Regula celor 3 secunde - Un jucător nu poate rămane mai
cazului în care între cele 2 driblinguri el a pierdut controlul mult de trei (3) secunde consecutive in zona de restricţie
unei mingi vii pe terenul de joc. adversă, dacă echipa sa are controlul unei mingi vii in
Regula paşilor - Abaterea de paşi este mişcarea terenul din faţă şi cronometrul este in funcţiune.
neregulamentară a unui picior sau a ambelor picioare în Jucător strans marcat - Un jucător strans marcat trebuie să
afara limitelor precizate în acest articol, în orice direcţie, în paseze, să dribleze sau să arunce mingea la coş intr-un
timp ce o minge vie este ţinută în mână (mâini) pe terenul interval de cinci (5) secunde.
de joc. Regula de 8 secunde - Intotdeauna cand un jucător are
Regula de 3 secunde - Un jucător nu trebuie să rămână în controlul unei mingi vii in terenul din spate, echipa sa
zona de restricţie a adversarilor pentru mai mult de 3 trebuie să treacă mingea in terenul din faţă intr-un interval
secunde consecutive în timp ce echipa lui controlează o de opt (8) secunde.
minge vie în terenul din faţă şi cronometrul de joc este Regula de 24 secunde - Presupune timpul de atac al
pornit. echipei.
Regula de 8 secunde - echipa trebuie să treacă mingea în Minge intoarsă in terenul din spate - O echipă care
terenul advers în maxim 8 secunde. controlează o minge vie în terenul ei din faţă nu poate
Regula de 24 secunde – Presupune timpul de atac al provoca întoarcereaneregulamentară a mingii în terenul ei
echipei. din spate.
Jucător strâns apărat - Un jucător care ţine o minge vie pe
terenul de joc este strâns apărat când un adversar este
într-o poziţie regulamentară de apărare activă la o distanţă
nu mai mare de 1 m, trebuie să paseze, să arunce la coş sau
să dribleze în limita a 5 secunde.
Minge întoarsă în terenul din spate - O echipă care
controlează o minge vie în terenul ei din faţă nu poate
provoca întoarcerea neregulamentară a mingii în terenul ei
din spate.

Greseli: Greseli:
Greşeala personală - o greşeală personală va fi înscrisă la Greşeala personală - O greşeală personală este greşeala
jucătorul vinovat unui jucător(care include şi propriul său fotoliu rulant) care
Dublă greşeală - o dublă greşeală, este o situaţie în care 2 provoacă un contact personal neregulamentar cu un
adversari comit greşeli personale, unul asupra celuilalt, adversar indiferent dacă mingea este vie sau moartă. Toţi
aproximativ în acelaşi moment cei zece jucători au responsabilitatea de a evita un contact
Greşeala tehnică - o greşeală tehnică este o greşeală fără cu jucătorii adversari.
contact, de natură comportamentală a jucătorului Un jucător nu trebuie să ţină, să obtrucţioneze, să impingă,
Greşeala antisportivă - o greşeală antisportivă este o să forţeze, să pună piedică sau să impiedice inaintarea unui
greşeală de contact a unui jucător, care în aprecierea unui adversar prin extinderea mainilor, braţelor, coatelor,
arbitru, este un contact excesiv, dur, provocat de un umerilor, coapselor, genunchilor sau a picioarelor sau prin
jucător în efortul lui de a juca mingea sau direct asupraunui inclinarea corpului intr-o poziţie anormală (in afara
adversar. cilindrului său) şiinici să apeleze la mijloace brutale sau
Greşeala descalificatoare - o greşeală descalificatoare este violente.
orice acţiune flagrant nesportivă, comisă de jucători, Dubla greşeală - O dublă greşeală este situaţia in care doi
înlocuitori, antrenori principali, antrenori asistenţi, jucători adversari comit un contact personal neregulamentar, unul
eliminaţi şi membrii însoţitori delegaţi. impotriva celuilalt, aproximativ in acelaşi timp.
Încăierare - încăierarea este o interacţiune fizică între 2 sau Greşeală antisportivă (nesportivă) - O greşeală
mai mulţi adversari (jucători, înlocuitori, antrenori antisportivă este o greşeală personală a unui jucător care,
principali, antrenori asistenţi, jucători eliminaţi şi membrii in opinia arbitrului,inu a făcut o incercare regulamentară
însoţitori delegaţi). de a juca direct mingea in limitele spiritului şi a
prevederilor prezentului regulament.
Greşeală descalificatoare - O greşeală descalificatoare este
orice comportare flagrantă cu caracter nesportiv a
jucătorilor, inlocuitorilor, antrenorului principal,
antrenorului secund sau a insoţitorilor echipei.
Greşeală tehnică - Desfăşurarea normală a unui joc
presupune colaborarea totală şi loială a membrilor celor
două echipe (jucători, inlocuitori, antrenori, antrenori
secunzi şi insoţitorii echipei) cu arbitrii, oficiali şi comisar.
Aruncări libere: Aruncări libere:
O aruncare liberă este o oportunitate acordată unui O aruncare liberă este o oportunitate dată unui jucător
jucător de a înscrie1 punct, fără împotrivirea adversarilor, de a inscrie un (1) punct, fără impotrivirea unui adversar,
de la o poziţie din spatele liniei de aruncări libere şi în dintr-un loc situat in spatele liniei de aruncări libere şi in
interiorul semicercului. interiorul semicercului.
Arbitrii vor fi: un şef al brigăzii de arbitri şi 1 arbitru sau 2 Arbitrii vor fi: primul arbitru / arbitrul principal şi unul sau
arbitri. Ei vor fi ajutaţi de către oficialii mesei şi de un doi arbitrii secunzi. Ei vor fi asistaţi de oficiali aflaţi la masa
comisar, dacă este prezent. oficială şi de un comisar şi un clasificator, dacă acesta este
prezent.