Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ BIOLOGIE - CLASA A IX-A

AVIZAT
DIRECTOR:
Disciplina: BIOLOGIE
Anul școlar: 2020-2021
Unitatea de învățământ: Școala Profesionala Bordusani
Clasa: a IX-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: State Ana Maria

Nr. 2578/08.10.2020
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii*


crt. învăţare ore
1. Recapitulare Noțiuni recapitulative cl. V-VIII : 1 S1 14-
1. Alcatuirea unei plante cu flori 18.09.2020
2. Clasificarea plantelor
3. Functiile organismelor vii
4. Clasificarea animalelor
5. Ecosistemul
2. Test iniţial 1 S1 14-
18.09.2020
3. Celula – unitatea 1.1. Culegerea de date din surse variate de Celula - noţiuni introductive. 1 S2 21-
structurală și informare/documentare despre organizarea Tipuri fundamentale de celule: 25.09.2020
funcțională a lumii vii - procariote
vieții 1.2 Clasificarea indivizilor biologici pe baza - eucariote
caracterelor generale Structura celulei procariote
1.3. Identificarea structurilor biologice Structura celulei eucariote:
microscopice în vederea caracterizării lor. a) Invelișul celulei:
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru -membrana celulara; 21-
identificarea unor caractere generale ale -perete celular; 1 S2 25.09.2020
organismelor şi evidenţierea componentelor b) Citoplasma:
şi proceselor celulare - fundamentală; 28.09-
1
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din Citoplasma: 1 S3 02.10.2020
investigaţii şi formularea concluziilor - structurată - organite celulare: reticul
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza endoplasmic, robozomi, mitocondrii,
modelelor aparat Golgi, lizozomi, centrozom,
3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare plastide, vacuole, incluziuni
şi rezolvare de probleme c) Nucleul – membrană nucleară, 1 S3 28.09-
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei nucleoli, carioplasmă - cromatină (acizi 02.10.2020
specifice biologiei în diferite situaţii de nucleici – tipuri și rol)
comunicare
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind Diviziunea celulară: mecanism,
diverse metode de comunicare importanță, clasificare;
- diviziunea indirectă; 2 S4 05-
- cromozomi și fus de diviziune 09.10.2020
(alcătuire și rol);
- mitoza (faze, importanță);
- meioza (etape, faze, importanţă)
Evaluare – Test (Structura celulei și 2 S5 12-
tipuri de diviziune celulară) 16.10.2020
4. Ereditatea şi 1.1. Culegerea de date din surse variate de Concepte: ereditate, variabilitate;
variabilitatea informare/documentare despre organizarea Mecanismele transmiterii caracterelor
lumii vii lumii vii ereditare:
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din a) Legile mendeliene ale eredităţii: 2 S6 19-
investigaţii şi formularea concluziilor 1. Legea purității gameților; 23.10.2020
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza 2. Legea segregării independente a
modelelor perechilor de caractere;
3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare b) Teoria cromozomală a eredităţii:
şi rezolvare de probleme schimbul reciproc de gene între
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei cromozomii omologi
specifice biologiei în diferite situaţii de Influența mediului asupra eredității 1 S7 26-
comunicare (mutații – concept, clasificare, factori 30.10.2020
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind mutageni)
diverse metode de comunicare Genetica umană: 1 S7 26-
5.1. Aplicarea în viaţa cotidiană a - boli ereditare – clasificare și exemple 30.10.2020
cunoştinţelor referitoare la structurile şi - sfaturi genetice.
organismele cu potenţial patogen precum şi Ingineria genetică: 1 S8 2-6.11.2020
2
la acţiunea factorilor mutageni - sinteza artificială de gene și transferul
interspecific;
- clonarea.
Evaluare – Test (Mecanismele 1 S8 2-6.11.2020
transmiterii caracterelor ereditare și
influența mediului asupra eredității)

5. Diversitatea 1.1. Culegerea de date din surse variate de Noţiuni introductive 1 S9 9-13.11.2020
lumii vii informare/documentare despre organizarea Virusuri.
lumii vii Regnul Monera:
1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza - Bacterii: eubacterii
caracterelor generale Regnul Protista: 1 S9 9-13.11.2020
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru - sporozoare
identificarea unor caractere generale ale - alge unicelulare, euglene 16-
organismelor şi evidenţierea componentelor Regnul Fungi: 1 S10 20.11.2020
şi proceselor celulare - Ascomicete
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din - Bazidiomicete
investigaţii şi formularea concluziilor Regnul Plante: 1 S10 16-
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza - Alge pluricelulare 20.11.2020
modelelor - Briofite: briate
3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare - Pteridofite: filicate
şi rezolvare de probleme - Gimnosperme: conifere 1 S11 23-
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei - Angiosperme: dicotiledonate, 27.11.2020
specifice biologiei în diferite situaţii de monocotiledonate 1
comunicare
Regnul Animale: 1 S12
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind NEVERTEBRATE:
diverse metode de comunicare - Spongieri 30.11-
5.1. Aplicarea în viaţa cotidiană a - Celenterate 4.12.2020
cunoştinţelor referitoare la structurile şi - Viermi (platelminți, nematelminți, 1 S12
organismele cu potenţial patogen precum şi anelide)
la acţiunea factorilor mutageni - Moluște 2 S13 7-11.12.2020
- Artropode

3
5.2. Proiectarea unor activităţi de protejare şi VERTEBRATE: 2 S14 14-
conservare a mediului - Pești 18.12.2020
5.3. Argumentarea importanţei teoretice şi - Amfibieni
practice a noţiunilor de biodiversitate şi de - Reptile
genetică - Păsări 2 S15 21.12.2020-
- Mamifere 11-
15.01.2021
Conservarea biodiversităţii în România 2 S16 18-
22.01.2021
Recapitulare. Evaluare sumativă 2 S17 25-
29.01.2021

4
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii*


crt învăţare ore
1. I. Ţesuturi 1.1. Culegerea de date din surse variate de Ţesuturi vegetale: embrionare, 1 S18
vegetale şi informare/ documentare în scopul asimilării definitive (de apărare, fundamentale, 8-12.02.2021
animale de cunoştinţe despre structura şi funcţiile conducătoare, mecanice, secretoare)
organismelor, Ţesuturi animale: epitelial, conjunctiv, 1 S18
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor muscular, nervos.
2. II. Structura şi de organe vegetale şi animale în scopul Nutriţia autotrofă: 1 S19
funcţiile comparării lor, Fotosinteza:
fundamentale ale 2.1. Utilizarea investigaţiei pentru - frunza – structură și rol; 15-
organismelor vii evidenţierea structurii şi funcţiilor - fotosinteza: ecuaţie chimică, 19.02.2021
organismelor, importanţă;
a) Funcţia de 2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din Nutriţia heterotrofă: 1 S19
nutriţie  investigaţii şi formularea concluziilor, Heterotrofia la plante;
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor Sistemul digestiv la mamifere: 1 S20 22-
organismelor pe baza modelelor, tubul digestiv și glandele anexe 26.02.2021
Digestia 3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi (componente, localizare și rol)
de identificare şi de rezolvare de probleme, Digestia chimică; 1 S20 22-
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei 26.02.2021
specifice biologiei în diferite situaţii de Boli ale sistemului digestiv la om 1 S21 1-5.03.2021
comunicare, (gastrită, ulcer gastroduodenal,
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind toxiinfecții alimentare, apenticită,
diverse metode de comunicare, hepatită) – cauze, manifestări,
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a prevenire.
cunoştinţelor despre influenţa factorilor de
mediu asupra funcţiilor organismelor,
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
mediului
Respiraţia 1.1. Culegerea de date din surse variate de Respiraţia aerobă (ecuaţia chimică, 1 S21 1-5.03.2021
informare/documentare în scopul asimilării de cunoştinţe
importanță);
5
despre structura şi funcţiile organismelor, Respiraţia anaerobă (ecuaţia chimică,
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe
vegetale şi animale în scopul comparării lor, exemple); 8-12.03.2021
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi Respiraţia la plante – stomate; 1 S22
funcţiilor organismelor, Respiraţia la animale: 1 S22 8-12.03.2021
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi
formularea concluziilor, Sistemul respirator la mamifere: căi
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor organismelor pe respiratorii, plămâni (componente,
baza modelelor localizare și rol);
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi
de rezolvare de probleme,
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice biologiei în Mecanismul ventilației pulmonare la 1 S23
diferite situaţii de comunicare, mamifere; 15-
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de
comunicare, 19.03.2021
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre Boli ale sistemului respirator la om 1 S23
influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor (bronșită, laringită, astm bronșic,
organismelor,
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de pneomonie, TBC) – cauze, manifestări,
protejare a sănătăţii proprii şi a mediului prevenire.
5.3 Realizarea de conexiuni intra, inter şi transdisciplinare
Circulaţia Circulaţia la plante: 2 S24 22-
Structura primară a rădăcinii şi tulpinii 26.03.2021
1.1. Culegerea de date din surse variate de la angiosperme dicotiledonate;
informare/documentare în scopul asimilării Absorbţia apei şi sărurilor minerale;
de cunoştinţe despre structura şi funcţiile Circulaţia sevelor în corpul plantelor;
organismelor,
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor Circulaţia la animale.
de organe vegetale şi animale în scopul Mediul intern la mamifere (sângele – 1 S25
comparării lor, grupele sangvine);
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru Sistemul circulator la mamifere: inima 29.03-
evidenţierea structurii şi funcţiilor și vase de sânge. 1 S25 1.04.2021
organismelor, Boli ale sistemului circulator la om
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din (varicele, ateroscleroză, hipertensiune 2 S27 19.04-
investigaţii şi formularea concluziilor, arterială, inferct miocardic, accident 23.04.2021
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor vascular cerebral) – cauze, manifestări,
organismelor pe baza modelelor prevenire.
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi
de identificare şi de rezolvare de probleme,
Excreţia 4.1 Utilizarea corectă a terminologia Excreţia la plante (transpiraţia); 1 S28

6
specifice biologiei în diferite situaţii de 26.04-
comunicare, 29.04.2021
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind Sistemul excretor la mamifere: căi 1 S28
diverse metode de comunicare, urinare şi rinichi (localizare, structură și
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a rol);
cunoştinţelor despre influenţa factorilor de Boli ale sistemului excretor la om 1 S29
mediu asupra funcţiilor organismelor, (litiază urinară, insuficiență renală
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi cronică) – cauze, manifestări, prevenire) 10-
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a 14.05.2021
mediului Evaluare – Test (Funcțiile de nutriție) 1 S29
5.3 Realizarea de conexiuni intra, inter şi
b)Funcția de transdisciplinare Sensibilitatea:
relație - Organe de simţ la mamifere (ochiul, 1 S30
urechea, nasul, limba şi pielea) – 17-
Sensibilitatea localizare, structură şi rol; 21.05.2021

- SN la mamifere. SNC (măduva 1 S30 17-


spinării, encefal – localizare, rol); 21.05.2021
- boli ale SNC la om și cauze,
1.1. Culegerea de date din surse variate de manifestări, prevenire.
Locomoția informare/documentare în scopul asimilării Locomoția la animale:
de cunoştinţe despre structura şi funcţiile - Sistemul locomotor la mamifere 1 S31 24-
organismelor, (scheletul şi musculatura membrelor). 28.05.2021
c) Funcţia de 1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor Reproducerea asexuată (vegetativă) la
reproducere de organe vegetale şi animale în scopul plante. Reproducerea sexuată la
comparării lor, angiosperme:
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru - floarea – structură și rol;
evidenţierea structurii şi funcţiilor - fecundația;
organismelor, - sămânța;
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din - fructul;
investigaţii şi formularea concluziilor, Reproducerea sexuată la mamifere 1 S31 24-
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor (om): sistemul reproducător femel şi 28.05.2021
organismelor pe baza modelelor mascul (localizare, componente, rol)
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi Boli cu transmitere sexuală: sifilis,
de identificare şi de rezolvare de probleme, gonoree, candidoză, SIDA (cauze,
7
4.1 Utilizarea corectă a terminologia manifestări, prevenire).
3. III. Dezechilibre specifice biologiei în diferite situaţii de Dezechilibre ecologice: 1 S32 31.05-
ecologice comunicare, - cauze, efecte, măsuri 4.06.2021
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind
diverse metode de comunicare,
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a
Recapitulare – cunoştinţelor despre influenţa factorilor de Fişe de recapitulare, proiecte de mediu, 1 S32 31.05-
Structura şi mediu asupra funcţiilor organismelor, portofolii, studii de caz 4.06.2021
funcţiile 5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
fundamentale ale procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
organismelor vii mediului
5.3 Realizarea de conexiuni intra, inter şi
Evaluare finală transdisciplinare

NOTĂ: Conţinuturile aferente sǎptǎmȃnii ,,Şcoala altfel - Sǎ ştii mai multe sǎ fii mai bun” vor fi parcurse ȋn sǎptǎmȃna 26 (12-16.04.2021)