Sunteți pe pagina 1din 88

C o l e g i u l N a ț i o n a l „I. L.

C a r a g i a l e“, B u c u r e ș t i

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ

GEOGRAFIE
FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE PENTRU
PREGĂTIREA EXAMENULUI DE B A
CALAUREAT


Pentru uz intern
ISBN 978-973-0-18579-9

BUCUREȘTI
2015
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i
Redactare și tehnoredactare: Ioan Mărculeţ

IOAN MĂRCULEȚ – doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între Arieș și Strei – studiu
geomorfologic, susținută la Institutul de Geografie al Academiei Româ ne (2011, publicată în 2013) și
profesor gradul I la Colegiul Național „I. L. Caragiale“, București – este autor sau coautor la 36 că rți și
broșuri (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, că rți școlare etc.). A publicat, singur
sau în colaborare, peste 200 de studii de geografie (geomorfologie, climatologie, geografia mediului,
geografia populației și așeză rilor, geografie economică, geografie culturală , geografie politică și
geopolitică ), istorie și sociologie, precum și peste 120 de articole de popularizare și cu caracter școlar.
A coordonat 8 volume şcolare, unele fiind premiate: volumele Jurnal geografic, I-III, 1998-2000,
au obținut premiul „Reviste speciale“ (geografie) la faza pe București a Concursului național al revistelor
școlare (2000) și Premiul I la Concursul Reviste școlare, în cadrul Etapei Naționale, 2000; volumul
Însemnări geografice, 2002, a obținut Premiul al II-lea – Reviste științifice, la Concursul de Reviste
școlare, din mai 2002.
În cadrul Colegiului Național „I. L. Caragiale“ a coordonat lucră rile:
♦ Mic dicţionar geografic şcolar (2012);
♦ Dicționarul ariilor naturale protejate din România (2012);
♦ Dicționarul așezărilor urbane din România (2013);
♦ Statele Uniunii Europene. Mică enciclopedie (2014);
♦ Mic dicționar geografic școlar cu superlative și singularităţi, Vol. I, Geografie fizică
(2014); ♦ Statele Americii de Sud. Mică enciclopedie (2015).

Pentru pregă tirea elevilor din instituție în scopul promovă rii examenului de bacalaureat la
disciplina Geografie, a realizat volumul: 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de
bacalaureat (2015).

ISBN 978-973-0-18579-9
Reproducerea parțială sau integrală, multiplicarea prin orice mijloace și sub orice formă, cum ar fi transpunerea în
format electronic sau audio, scanarea, xeroxarea, punerea la dispoziția publică, inclusiv prin internet sau prin rețele
de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării
informațiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum și alte fapte similare săvârșite fără permisiunea scrisă a
autorului reprezintă o încălcare a legislației cu privire la protecția proprietății intelectuale și se pedepsesc în
conformitate cu legislația în vigoare.

Adrese de contact:
ioan_marculet@yahoo.com
imarculet@gmail.com
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
2

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

CUPRINS
Notă ......................................................................................................................................................................................4

Fișe de lucru ................................................................................................................................................5


Europa: peninsule, insule, mă ri ...............................................................................................................................6
Europa: unită țile de relief ..........................................................................................................................................7
Europa: regionarea climatică ....................................................................................................................................8
Europa: rețeaua hidrografică ....................................................................................................................................9
Statele Europei .............................................................................................................................................................10
Orașele capitală din Europa ....................................................................................................................................11
Relieful Româ niei ........................................................................................................................................................12
Regionarea climatică a Româ niei .........................................................................................................................13
Rețeaua hidrografică a Româ niei .........................................................................................................................14
Vegetația Româ niei ....................................................................................................................................................15
Orașele Româ niei ........................................................................................................................................................16
Județele Româ niei .......................................................................................................................................................17
Industria Româ niei .....................................................................................................................................................18
Statele Uniunii Europene .........................................................................................................................................19

Teste.............................................................................................................................................................20
Testul 1 ............................................................................................................................................................................21
Testul 2 ............................................................................................................................................................................24
Testul 3 ............................................................................................................................................................................27
Testul 4 ............................................................................................................................................................................30
Testul 5 ............................................................................................................................................................................33
Testul 6 ............................................................................................................................................................................36
Testul 7 ............................................................................................................................................................................39
Testul 8 ............................................................................................................................................................................42
Testul 9 ............................................................................................................................................................................45
Testul 10 .........................................................................................................................................................................48
Testul 11 .........................................................................................................................................................................51
Testul 12 .........................................................................................................................................................................54
Testul 13 .........................................................................................................................................................................57
Testul 14 .........................................................................................................................................................................60
Testul 15 .........................................................................................................................................................................63
Testul 16 .........................................................................................................................................................................66
Testul 17 .........................................................................................................................................................................69
Testul 18 .........................................................................................................................................................................72
Testul 19 .........................................................................................................................................................................75
Testul 20 .........................................................................................................................................................................78

Bibliografie selectivă .................................................................................................................................................81

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
3

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

NOTĂ
Prezenta lucrare, „Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de
bacalaureat“, este destinată elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat la
disciplina Geografie.
Rezolvarea fișelor și testelor se poate face individual de către elevi, iar verificarea
răspunsurilor se poate realiza pe baza conţinuturilor din manualele şcolare alternative,
aprobate de ministerul de resort, pentru clasa a XII-a *, ori împreună cu profesorul de la clasă, în
orele alocate familiarizării elevilor cu exigenţele acestui examen.

Prof. dr. Ioan Mărculeţ

*
Cheval Dorina, Cheval S., Giugă l A., Pâ rlog Monica-Cristina, Furtună C., Geografie. Manual pentru clasa a XII-a, Edit. ALL,
Bucureşti, 2007.
Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Că tă lina, Burcea Nela, Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană. Probleme
Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2011.
Mâ ndruţ O., Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană. Probleme Fundamentale, Ed. Corint, Bucureşti, 2007. Neguţ
S., Ielenicz M., Bă lteanu D., Neacşu M.C., Bă rbulescu Al., Geografie. Manual pentru clasa a XII-a, Edit. Humanitas,
Bucureşti, 2007.
Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Să geată R., Cioacă A., Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană.
Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
4

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i
FIȘE DE LUCRU

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
5

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: EUROPA: PENINSULE, INSULE, MĂRI

Harta de mai jos (Europa: peninsule, insule, mări) se referă la subiectele A, B și C.


A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelele de mai jos:
a) numele peninsulelor marcate, pe hartă , cu litere de la A la I;
A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.

b) numele insulelor marcate, pe hartă , cu litere de la a la j;


a. b. c. d.

e. f. g. h.

i. j.

c) numele mă rilor marcate, pe hartă , cu numere de la 1 la 16.


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

B. Utilizâ nd atlasul geografic, marcați, pe hartă , cu  Golful Biscaya, cu  Golful Botnic și cu 


Golful Finic.
C. Utilizâ nd atlasul geografic, trasați, pe hartă , cu săgeți roșii (→) curenții oceanici ai Atlanticului de
Nord, Norvegiei și Irming (calzi) și cu săgeți albastre (→), Curentul Canarelor (rece).

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
6

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: EUROPA: UNITĂȚILE DE RELIEF

Harta de mai jos (Europa: unități de relief) se referă la subiectele A și B.

A. Cu
ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelele și pe liniile de mai jos: a) numele
unită ților montane marcate, pe hartă , cu litere de la A la L;
A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.

J. K. L.

b) numele unită ților de podiș marcate, pe hartă , cu numere de la 1 la 7;


1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

c) numele orogenezelor în care au fost înă lțate unită țile de relief marcate, pe hartă , cu literele și
numerele A, B, C, D, F, I, J, 1 și 5.
A. B. C.

D. F. I.
J. 1. 5.

c) numele insulelor și peninsulei, de pe hartă , în care se gă sesc vulcani activi: _____________________________


______________________________________________________________________________________________________________________
B. Utilizâ nd atlasul geografic, marcați, în că suțele de pe hartă , cu  Bazinul Parizian, cu 
Câmpia Est-Europeană, cu  Câmpia Londrei, cu  Câmpia Nord-Europeană, cu  Câmpia
Padului și cu  Câmpia Panonică.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
7

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: EUROPA: REGIONAREA CLIMATICĂ

I. Harta de mai jos


(Europa: regionarea
climatică) se referă la
subiectele A și B.

A. Precizați tipurile de
climă din: Câ mpia Nord
Europeană , Câmpia
Panonică , Câmpia
Precaspică , Insula Cipru,
Insula Islanda, Insula Marea
Britanie, Insula Sardinia,
Masivul Central Francez,
Peninsula Crimeea,
Peninsula Kola, Peninsula
Pelopones, Podișul Central
Rus, Podișul Meseta,
Podișul Nistrului și Podișul
Prebalcanic.

B. Marcați pe harta
ală turată cu numere, de la 1
la 8, urmă toarele unită ți
montane: Munții Alpi (1),
Alpii/Munții Dinarici (2),
Cordiliera Betică (3), Munții
Balcani (4), Munții Carpați (5), Munții Caucaz (6), Munții/Alpii Scandinaviei (7) și Munții Ural (8).

II. Diagrama de mai jos (Regimul temperaturilor medii lunare la Barcelona și Kiev) se
referă la subiectele C, D, E și F.
C. Precizați, pentru fiecare localitate, valoarea
maximă și valoarea minimă a temperaturilor medii
lunare și lunile în care se înregistrează .

D. Calculați, pentru fiecare localitate, amplitudinea


termică .

E. Precizați, pentru fiecare localitate, tipul de climă


redat de regimul temperaturilor.
F. Precizați, pentru fiecare localitate, câ te un factor care influențează regimul temperaturilor.
III. Diagrama de mai jos (Regimul precipitațiilor medii lunare la Cardiff și Volgograd) se
referă la subiectele G, H, I și J.
G. Precizați, pentru fiecare localitate, valoarea
maximă și valoarea minimă a precipitațiilor medii
lunare și lunile în care se înregistrează .

H. Precizați, pentru fiecare localitate, anotimpul în


care cad cele mai mari cantită ți de precipitații.

I. Precizați, pentru fiecare localitate, tipul de climă


redat de regimul precipitațiilor.
J. Precizați, pentru fiecare localitate, câ te un factor
care influențează regimul precipitațiilor.

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
8

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: EUROPA: REȚEAUA HIDROGRAFICĂ

I. Harta de mai jos


(Europa: rețeaua
hidrografică) se referă la
subiectele A, B, C și D.

A. Cu ajutorul atlasului
geografic, identificați și
scrieţi în caiet numele apelor
curgă toare marcate, pe
hartă , cu numere de la 1 la
22.

B. Utilizâ nd atlasul geografic,


scrieți în caiet oceanul și
mă rile în care se varsă apele
curgă toare marcate, pe hartă
cu numerele: 1, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20
și 22.

C. Cu ajutorul manualului și
atlasului geografic, stabiliți și
scrieți în caiet tipurile de
guri de vă rsare ale apelor
curgă toare marcate, pe
hartă , cu numerele: 3, 5, 9, 8,
13, 15, 19, 20, 21 și 22.

D. Utilizâ nd atlasul geografic, scrieți în caiet câ te două unită ți de relief stră bă tute de fluviile marcate,
pe hartă , cu numerele: 2, 8, 11, 13, 19 și 21.

II. Graficele de mai jos (A. Lungimile unor fluvii din Europa și B. Debitele unor fluvii din
Europa) se referă la subiectele E, F și G.
E. Precizați lungimile și
debitele fluviilor: Don,
Dună rea, Nipru, Rhin și Volga.

F. Explicați urmă toarele


situații:
a) fluviul Rhon, deși se
poziționează pe locul șapte ca
lungime, ocupă locul cinci ca
debit;
b) fluviul Ural, deși se
poziționează pe locul trei ca
lungime, ocupă locul opt ca
debit;
c) fluviul Peciora, deși se
poziționează pe locul șase ca
lungime, ocupă locul trei ca
debit.

G. Precizați doi factori care


influențează debitele fluviilor:
Don, Dună rea și Volga.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
9

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: STATELE EUROPEI

Harta de mai jos (Statele Europei) se referă la subiectele A, B, C, D și E.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele statelor marcate, pe
hartă , cu numere de la 1 la 30.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

B. Utilizâ nd atlasul geografic, identificați și precizați pentru statele marcate, pe hartă , cu literele 2, 7,
11, 14, 15, 16, 20, 26, 27 și 28 toate ță rile vecine.
C. Extrageţi de pe hartă și scrieți în ordine alfabetică ță rile a că ror teritorii sunt situate în cea mai mare
parte în insule și peninsule. Se au în vedere doar statele marcate, pe hartă , cu numere.
D. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și marcați pe hartă cu litere, de la A la J, urmă toarele
state: Albania (A), Andorra (B), Belgia (C), Danemarca (D), Letonia (E), Luxemburg (F), Macedonia (G),
San Marino (H), Slovacia (I) și Slovenia (J).
E. Utilizâ nd atlasul geografic, identificați și precizați numele statelor (enclave) care perforează
teritoriul Italiei.

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
10

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: ORAȘELE CAPITALĂ DIN EUROPA

Harta de mai jos (Europa) se referă la subiectele A și B.

A. Cu

ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele orașelor-capitală
marcate, pe hartă , cu numere de la 1 la 30.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

B. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și marcați pe hartă cu litere, de la A la J, urmă toarele


orașe-capitală : Madrid (A), Moscova (B), Paris (C), Roma (D), Sarajevo (E), Skopje (F), Tirana (G),
Vaduz (H), Valletta (I) și Varșovia (J).

C. Se dau orașele-capitală : Belgrad, Berlin, București, Chișinău, Ljubljana, Lisabona, Londra, Madrid,
Minsk, Oslo, Paris, Praga, Reykjavik, Roma, Sofia, Stockholm, Varșovia și Viena. Utilizâ nd atlasul
geografic și manualul școlar, precizați: a) orașele-capitală ale statelor de origine germanică , b) orașele
capitală ale statelor de origine romanică /latină și c) orașele-capitală ale statelor de origine slavă. a)
__________________________________________________________________________________________________________________; b)
__________________________________________________________________________________________________________________; c)
__________________________________________________________________________________________________________________.

D. Utilizâ nd atlasul geografic, identificați și precizați orașele-capitală din Europa în care se gă sesc
porturi maritime.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
11

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: RELIEFUL ROMÂNIEI

Harta (Relieful României) se referă la subiectele A și B.

. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele subunită ților de relief
marcate, pe hartă , cu numere de la 1 la 18.
Nr Subunitate de relief Nr. Subunitate de relief
. 10
1
11
2
3 12
4
13
5
6 14
7
8 15
9 16

17

18

B. Precizați limitele urmă toarelor unită ți și subunită ți de relief: Câmpia Transilvaniei, Grupa Bucegi,
Podișul Mehedinți, Sectorul Central al Câmpiei Române, Subcarpații Getici și Subcarpații Moldovei.

C. Precizați subunită țile/subdiviziunile de relief ale:


a) Carpaților Meridionali: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Carpaților Occidentali: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
c) Podișului Moldovei: ________________________________________________________________________________________ d)
Podișului Transilvaniei: ___________________________________________________________________________________ e)
Subcarpaților: _____________________________________________________________________________________________ .
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
12

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: REGIONAREA CLIMATICĂ A ROMÂNIEI

Harta de mai jos (România. Regionarea climatică) se referă la subiectele A, B și C.


A. Precizați influențele climatice care se resimt în urmă toarele unită ți și subunită ți de relief: Carpații
Maramureșului și ai Bucovinei, Câmpia Bărăganului, Câmpia de Vest, Câmpia Transilvaniei, Delta
Dunării, Dealurile de Vest, Podișul Bârladului, Podișul Dobrogei de Sud, Grupa Retezat-Godeanu, Munții
Apuseni, Munții Banatului, Podișul Mehedinți, Podișul Someșan, Podișul Sucevei și Subcarpații Moldovei.

B. Scrieți în dreptul orașelor de mai jos influențele climatice care se află situate.
Alexandria ____________________________________________ Iași _____________________________________________________
Alba Iulia ______________________________________________ Oradea ________________________________________________
Bistrița ________________________________________________ Ploiești ________________________________________________
Brașov _________________________________________________ Reșița __________________________________________________
Călărași _______________________________________________ Satu Mare _____________________________________________
Cluj-Napoca ___________________________________________ Sibiu ___________________________________________________
Constanța _____________________________________________ Slatina _________________________________________________
Craiova ________________________________________________ Timișoara _____________________________________________
Deva ___________________________________________________ Vaslui __________________________________________________
Galați __________________________________________________ Zalău __________________________________________________

C. Precizați tipurile de influențele climatice ale regiunilor geografice stră batute de râ urile Bistrița,
Buzău, Ialomița, Jiu, Mureș, Olt, Prut, Someș, Suceava și Timiș, de la izvoare pâ nă la gurile de vă rsare.

D. Explicați și exemplificați importanța influențelor climatice asupra regimurilor de scurgere ale


râ urilor și activită ților agricole din Româ nia.

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
13

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i Fișa de lucru:

REȚEAUA HIDROGRAFICĂ A ROMÂNIEI

Harta de mai jos (România. Rțeaua hidrografică*) se referă la subiectele A, B, C, D și E.


A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și precizați numele râ urilor marcate, pe hartă , cu numere
de la 1 la 15.

B. Scrieți în dreptul orașelor de mai jos apele curgă toare pe care se află situate.
Alexandria ____________________________________________ Piatra Neamț _________________________________________
Călărași _______________________________________________ Reșița __________________________________________________
Cluj-Napoca ___________________________________________ Sibiu ___________________________________________________
Craiova ________________________________________________ Suceava _______________________________________________
Iași _____________________________________________________ Vaslui __________________________________________________

C. Precizați pentru grupele râ urilor de nord-vest și vest, sud și est câ te cinci ape
curgă toare. D. Precizați pentru râ urile Mureș, Olt și Siret câ te trei afluenți.

E. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și precizați subunită țile de relief din care izvoră sc râ urile:
Argeș, Bârlad, Bârzava, Bega, Casimcea, Crișul Alb, Gilort, Ialomița, Moldova, Motru, Mureș, Olt, Olteț,
Sebeș, Someșul Mare, Someșul Mic, Suceava, Târnava Mare, Trotuș, și Vedea.

F. Explicați importanța economică a apelor curgă toare pentru Româ nia.

*
Pentru realizarea sa a fost utilizată ca bază harta România – rețeaua hidrografică, autor prof. dr. Cristina Ghiță , din lucrarea
Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă (teste cu rezolvări), 2013, p. 164.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
14

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i Fișa de lucru:

VEGETAȚIA ROMÂNIEI
Harta de mai jos (România. Harta vegetației) se referă la subiectul A.

A. În funcție de tipul vegetației, completați în tabelul de mai jos coloana reprezentâ nd subunită țile de
relief*.
Nr. Zonă/et Altitudine Subunitățiderelief
crt.
aj

1 Stepă sub 150 m

2 Silvoste 100-200 m

3 Pă dure 150-500 m
de
stejari

4 Pă dure 500-1.200
de fag m

5 Pă dure 1.200-
de 1.800 m
conifere

6 Pă jiște peste 1.800


alpină m

B. Explicați:
a) marea varietate a tipurilor de vegetație de pe teritoriul Româ niei;
b) lipsa pajiștilor alpine din Munții Banatului.

C. Precizați:
a) doi factori care au determinat prezența stepei în Podișul Dobrogei de Sud și în Câmpia
Bă ră ganului;
b) doi factori care au determinat prezența pă durilor de conifere în Carpații Româ nești;
c) două modalită ți de valorificare a vegetației din Carpații Meridionali.

*
Subdiviziune a unei unită ți de relief. Exemple: Câ mpia Olteniei, Câ mpia Moldovei, Podișul Tâ rnavelor, Grupa Retezat
Godeanu ș.a.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
15
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i Fișa de lucru:

ORAȘELE ROMÂNIEI

Harta de mai jos


(România. Orașele
reședință de județ*) se
referă la subiectele A, B și
C.

A. Pe prima coloană din


tabelul de mai jos (nr. oraș)
sunt redate, cu cifre, orașele
de pe hartă . Utilizâ nd atlasul
geografic școlar, completați
rubricile din coloanele libere
din tabel (oraș și județ), care
reprezintă numele orașului și
județului al că rui reședință
este.
Nr Oraș Județ Nr. Oraș Județ
. ora
or ș

1 21
2 22
3
4 23
5
6 24
7
25
8
9 26
10
11 27
12
13 28
14
29
15
16 30
17
18 31
19
20 32

33

34

35

36

37
38

39

40

B. Marcați pe hartă , cu literele A, B, C și D, poziția geografică a orașelor Bâ rlad (A), Hunedoare (B),
Mediaș (C) și Roman (D).
C. Ordonați:
a) de la nord la sud, orașele: Arad, Bistrița, Cluj-Napoca, Giurgiu, Satu Mare, Slobozia, Tâ rgu Jiu și
Vaslui;
b) de le est la vest, orașele: Alba Iulia, Alexandria, Brașov, Galați, Iași, Ploiești, Reșița, Slatina,
Timișoara și Tulcea.

*
Instituțiile reprezentative ale județului Ilfov se gă sesc în Municipiul București.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
16

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: JUDEȚELE ROMÂNIEI

Harta
(România –
județele) se
referă la
subiectele A B
și C.

A. Cu ajutorul
atlasului geogra
fic și a
manualului șco
lar, completați
că suțele din
tabelul de mai
jos, care
reprezintă nu
mele județelor
marcate, pe
hartă , cu numere.
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35.


36. 37. 38. 39 40.

41.

B. Analizați harta de mai sus și precizați:


a) câ te două subunită ți de relief aflate total sau parțial pe teritoriile județelor marcate, pe hartă , cu
numerele: 1, 2, 3, 6, 8, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 38 și 40;
b) influențele climatice resimțite pe teritoriile județelor marcate, pe hartă , cu numerele: 2, 7, 11, 12,
13, 14, 17, 19, 24, 23, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39 și 41;
c) câ te două ape curgă toare care stră bat teritoriile județelor marcate, pe hartă , cu numerele: 1, 5, 9,
10, 13, 24, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 37 și 40;
d) numele orașelor reședință ale județelor marcate, pe hartă , cu numerele: 3, 5, 11, 15, 16, 17, 20,
21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 36 și 41.

C. Explicați:
a) prezența stepei în județele marcate, pe hartă , cu numerele 14 și 23;
b) densitatea ridicată a populației în județele marcate, pe hartă , cu numerele 24, 25 și 31;
c) densitatea redusă a populației în județele marcate, pe hartă , cu numerele 27 și 38.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
17

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: INDUSTRIA ROMÂNIEI

Harta de mai jos (România - industria) se referă la subiectele A și B.

A. Analizați harta de mai sus și precizați centrele (orașele) cu:


a) industrie siderurgică : _____________________________________________________________________________________;
b) industrie metalurgică : ____________________________________________________________________________________;
c) industrie constructoare de mașini: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;
d) termocentrale: _____________________________________________________________________________________________;
e) rafină rie de petrol: ________________________________________________________________________________________;
f) industrie chimică : __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;
g) industrie a materialelor de construcții: __________________________________________________________________;
h) industria lemnului: ________________________________________________________________________________________.

B. Precizați, de pe harta de mai sus, apele curgă toare pe care au fost construite hidrocentrale: __________
_____________________________________________________________________________________________________________________.

C. Precizați doi factori care au determinat amplasarea unei atomocentrale la Cernavodă .


_____________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________.

D. Explicați:
a) numă rul mare de termocentrale existente în regiunile de exploatare a că rbunilor și în marile
orașe;
b) numă rul mare de hidrocentrale amplasate în Carpații Meridionali.

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
18

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Fișa de lucru: STATELE UNIUNII EUROPENE

Harta de mai jos (Statele Uniunii Europene) se referă la subiectele A și B.

A. Completați că suțele din tabelul de mai jos, care reprezintă numele statelor membre ale Uniunii
Europene marcate, pe hartă , cu numere.
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28.

B. Cu ajutorul manualului școlar, scrieți pe fișa de lucru:


a) numerele care corespund, pe hartă , statelor fondatoare ale Uniunii Europene;
R:___________________________________________________________________________________________________________________
b) numerele care corespund, pe hartă , statelor care au aderat la Uniunea Europeană în anii 2004 și
2007;
R:___________________________________________________________________________________________________________________
c) numerele care corespund, pe hartă , statelor membre ale Uniunii Europene foste socialiste ori care s-
au desprins din state foste socialiste.
R:___________________________________________________________________________________________________________________

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
19

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTE
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
20

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 1
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele mărilor la care au ieşire


statele marcate, pe hartă, cu literele C şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.
Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 este situat aproape de gura de vărsare a fluviului ... 2.
La Golful Finic are ieşire oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Lacul Balaton este situat pe teritoriul statului a cărei oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Poldere se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. I 2. Este port la Dunăre orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8 3. Ţărmuri cu riass se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. I d. J 4. Câmpie întinsă formată prin colmatarea unui golf se găseşte pe teritoriul
statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. G c. H d. I 5. Cea mai mare insulă a statului marcat, pe hartă, cu
litera J se numeşte:
a. Baleare b. Corsica c. Creta d. Sardinia 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera F şi clima din statul marcat, pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi,
etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicaţi:
a. importanţa economică a Rhinului pentru Europa Centrală;
b. importanţa estuarului Tamisei pentru oraşul Londra.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
21

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, orașe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi D;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Din estul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B se exploatează ...
2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Teleormanul este afluent al râului marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Munţi vechi şi foarte erodaţi, alcătuiți din granit, se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b.
E c. C d. H 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se găseşte oraşul:
a. Alexandria b. Craiova c. Giurgiu d. Slobozia 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se
găseşte pe teritoriul judeţelor:
a. Alba şi Braşov b. Alba şi Sălaj c. Bistriţa-Năsăud şi Cluj d. Bistriţa-Năsăud şi Sibiu 4. Unitatea de relief cu
câmpii de subsidenţă este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. G 5. Se află în regiunea cu influenţe climatice de ariditate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2
c. 4 d. 6 10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci,
distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Explicați:
a. necesitatea irigațiilor în Podişul Dobrogei de Sud;
b. densitatea mică a populației în județul Caraş-Severin.
4 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
22

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă valori
ale produsului intern brut pe locuitor (PIB/loc.) – exprimate în dolari SUA ($), la nivelul anului 2012 – din unele state
membre ale Uniunii Europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele primelor două state cu cele mai ridicate valori ale PIB/loc.;
2. numele statului cu cel mai scăzut PIB/loc. și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizați:
1. numele celui mai nou stat care a aderat la Uniunea Europeană și valoarea PIB/loc. din
acesta; 2. două regiuni industriale din statul cu valoarea PIB/loc. de 35.300$;
3. două regiuni turistice din statul cu valoarea PIB/loc. de 29.800$;
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Peninsula Scandinavia, precizând:
1. două mări care o încadrează;
2. o unitate de relief şi un tip de climă de pe teritoriul său;
3. două tipuri de lacuri;
4. două popoare majoritare care locuiesc aici;
5. două oraşe-capitală.
10 puncte
D. Precizați trei deosebiri între mediul natural din Peninsula Balcanică şi mediul natural din Insula Marea Britanie.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale mediului: relief, climă, hidrografie, vegetaţie şi soluri. Nota
2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte
E. Explicați:
1. varietatea formelor de turism practicate în Europa;
2. prezența pădurilor de conifere în Europa.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
23

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 2
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate,


pe hartă, cu literele A şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu cifrele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Balcani sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Ghețari continentali se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul european cu ieşire la Marea Baltică este marcat, pe hartă cu litera:
a. B b. C c. D d. E 2. Fluviul Dunărea străbate de la nord la sud statul marcat, pe hartă, cu
litera:
a. C b. E c. F d. J 3. Este capitala statului Danemarca orașul marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 1 b. 2 c. 6 d. 10 4. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E 5. Ţara europeană cu vulcani activi este marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. G d. H 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi,
etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicaţi:
a. prezența lacurilor glaciare pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera H;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
24

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. prezența vulcanilor activi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu cifra 5. 4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu cifrele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu cifra 7 este reşedinţă a judeţului ...
2. Râul marcat, pe hartă, cu cifra 6 izvorăşte din Grupa ...
3. Râul Olteț străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Circuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F 2. Orașul situat pe râul Bahlui este marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 3. Râul Trotuș este marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 2 b. 3 c. 5 d. 6 4. Lacul Vidra este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. G 5. Orașul situat în câmpie este marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci,
distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Explicați:
1. prezența lagunelor și limanurilor fluvio-maritime în estul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera
B; 2. prezența crovurilor în unitatea marcată, pe hartă, cu litera B.

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
25

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
numărul locuitorilor din unele aglomeraţii urbane europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Numărul locuitorilor şi numele celei mai mari aglomeraţii urbane.
2. Numărul locuitorilor şi numele celei mai mici aglomeraţii urbane.
4 puncte
B. 1. Scrieţi pe foaia de examen, în ordine crescătoare, cele mai mici patru aglomeraţii urbane.
2. Precizaţi aglomeraţiile urbane cu populaţie între patru şi şase milioane locuitori.
3. Numiţi forma de relief şi tipul de climă în care se găseşte aglomeraţia Londra.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Marea Britanie, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două ape curgătoare;
3. un tip de climă;
4. două tipuri de țărmuri;
5. două resurse naturale ale subsolului.
10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt redate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei în Europa.

Calculaţi:
1995-2000 10,4
INTERVAL DE TIMP RATA NATALITĂŢII (‰)
2005-2010 10,2

1985-1990 13,8
1. bilanţul natural pentru intervalul 1985-1990;
2. bilanţul natural pentru intervalul 1995-2000;
3. diferenţa de bilanţ natural dintre intervalele 1985-1990 şi 2005-2010.
6 puncte
E. Explicaţi:
1. natalitatea redusă în unele state din Europa de Vest;
2. valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
26

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 3
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate,
pe hartă, cu literele B şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 are ieșire la Golful ...
2. Pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, cu literele F și G se găsesc Munții ...
3. Lacurile Ladoga și Onega se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Este port la Dunăre orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8 2. Stepa este caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. I d. J 3. Fluviul Rin are gura de vărsare pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. F d. I 4. Se află sub influența unui curent oceanic cald coastele statului marcat, pe
hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 5. Munții cei mai înalți se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. D b. E c. G d. J 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din partea nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima din partea sudică
a statului marcat, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi,
etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
27

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

E. Explicaţi:
a. lipsa estuarelor la țărmurile Albaniei și Bulgariei;
b. prezența în Marea Neagră a două straturi de apă cu proprietăți diferite.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. La poalele Munților Poiana Ruscăi se găsește orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Este reședința județului Gorj orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Apa curgătoare afluent al râului Olt este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râul care străbate o regiune cu intensă subsidență este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reședința județului:
a. Bacău b. Botoșani c. Neamț d. Suceava 3. Minereuri auro-argintifere se exploatează din unitățile
de relief marcate, pe hartă, cu literele: a. B și C b. B și G c. C și E d. C și G 4. Cute diapire cu sare se găsesc
în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. H 5. Cea mai veche subunitate de relief din România se găsește în cadrul unității de relief marcată, pe
hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. D 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera
G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Explicați:
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
28

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

a. necesitatea irigațiilor în Câmpia Bărăganului;


b. densitatea mare a populației în județele Ilfov și Prahova.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
2. Valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al temperaturilor medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice anuale;
3. tipul de climă redat de grafic.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere fizico-geografic Peninsula Iberică, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice acestei peninsule;
3. două ape curgătoare;
4. două tipuri de vegetație;
5. un tip de sol.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA SUPRAFAŢA (km2) POPULAŢIA (mil. loc.) Produsul Intern Brut (mld. USD)

GERMANIA 375.000 82,2 3.600

POLONIA 323.000 38,5 530

FINLANDA 338.000 5,3 270

1. Calculați valoarea densității și valoarea PIB/loc. în Germania și Polonia.


2. Explicaţi diferența dintre PIB/loc. din Finlanda și PIB/loc. din Polonia.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale densității populației din Germania și Finlanda. 6 puncte
E. Explicați:
1. intensa degradare a solurilor din sudul Europei;
2. prezența asociațiilor vegetale de tip maquis și frigana în sudul Europei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
29

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 4
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate,


pe hartă, cu literele A şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.
Aglomerația urbană Rhin-Ruhr se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Munții
Penini se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ... 3.
Fluviile Peciora și Dvina de Nord străbat teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.
Fluviile care se varsă în nordul și în vestul satului marcat, pe hartă, cu litera J formează la gurile de vărsare: a. delte b.
estuare c. fiorduri d. limanuri 2. O importantă populație musulmană (circa 40% din totalul locuitorilor) se găsește pe
teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 9 d. 10 3. Statele care aparțin lumii slave au capitalele marcate, pe hartă, cu
numerele:
a. 2 și 9 b. 3 și 8 c. 7 și 8 d. 9 și 10 4. Între statele cu producții importante de gaze naturale se
detașează cel marcat, pe hartă, cu litera: a. F b. G c. H d. J 5. Energia mareelor este valorificată de statele
marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și E b. D și J c. D și F d. F și J 10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Scandinaviei (Alpii Scandinavici) și relieful Munților
Pirinei.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia
spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
30

6 puncte C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t
E. Precizaţi: i

a. doi factori care au determinat densitatea redusă a populației în statul marcat, pe hartă, cu litera H; b. doi factori care
au determinat densitatea ridicată a populației în jumătatea sudică a statului marcat, pe hartă, cu litera D.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Minereuri auro-argintifere se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Ghețarul Scărișoara se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul afluent al Siretului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos. 1.
Unitatea de relief în care se înregistrează cele mai scăzute temperaturi medii multianuale este marcată, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. E d. G 2. Limita nordică a unității de relief marcate, pe hartă, cu litera D este valea
râului numit:
a. Bistrița b. Moldova c. Siret d. Suceava 3. Crovuri și găvane se găsesc în unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. H 4. Râurile care străbat regiunea climatică cu influențe oceanice sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 3 b. 1 și 6 c. 2 și 3 d. 3 și 5 5. Cele mai reduse cantități medii anuale de precipitații cad în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. D 10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci,
distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale
reliefului.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
31

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Precizați:
a. două modificări care au avut loc în structura populației ocupate din România, în ultimele două decenii;
b. două cauze care au determinat scăderea populației României, în ultimele două decenii.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
valorile produsului intern brut pe locuitor (PIB/loc.), exprimate în dolari SUA, la nivelul anului 2008.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a PIB/loc. și numele statului în care se înregistrează acesta.
2. Valoarea minimă a PIB/loc. și numele statului în care se înregistrează acesta.
4 puncte
B. Alegeți câte un argument, care explică cel mai bine, valoarea PIB/loc. pentru Franța, Malta și Slovacia, dintre:
1. economie dezvoltată;
2. economie în tranziție;
3. număr mare de locuitori;
4. turism dezvoltat.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Spania, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare;
4. două resurse ale subsolului;
5. două regiuni industriale.
10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt reprezentate ratele natalității și mortalității populației din Albania și Italia.
ŢARA Natalitatea (‰) Mortalitatea (‰)

ALBANIA 15,0 6,0

ITALIA 9,5 9,8

1. Calculați bilanțul natural (sporul natural) al Albaniei și Italiei.


2. Calculați diferența de natalitate și mortalitate din cele două state.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale sporului natural din Albania și Italia. 6 puncte
E. Precizați două argumente care să explice valoarea ridicată a bilanțului migratoriu din țările din estul și sud-estul
Europei.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
32

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 5
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate,
pe hartă, cu literele C şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu cifrele 1 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Capitala care are ieșire la cinci mări prin intermediul canalelor este marcată, pe hartă, cu cifra ... 3. Peste 60.000 de
lacuri glaciare se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Vistula curge pe teritoriul satului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. J 2. Delta Padului se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. J 3. Țărmuri cu riass se găsesc în nord-vestul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. B b. F c. H d. J 4. Câmpia Andaluziei este situată în statul a cărui capitală este marcată, pe
hartă, cu cifra:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 5. Statul care aparține grupului de popoare slave are capitala marcată, pe
hartă, cu cifra:
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din Peninsula Scandinavă și mediul natural din Peninsula Balcanică. Nota 1:
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului, particularitățile climatice, hidrografie, vegeta ție și
soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a. densitatea redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
33

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. influența Curentului Norvegiei asupra climei din Norvegia.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu cifrele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul Siret străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul 1 este afluent direct al râului ...
3. Râul care străbate Depresiunea Giurgeului este marcat, pe hartă, cu cifra ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râul Lotru străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F 2. Numeroase lacuri în crovuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. H 3. Din bauxită se extrage alumină în orașul marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 4. Canal navigabil și aeroport se găsesc pe teritoriul unității de relief
marcate, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. G 5. Râul afluent direct al Mureșului este marcat, pe hartă, cu
cifra:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A şi activitățile
economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte economice: exploatarea resurselor naturale, agricultură, industrie,
transporturi și turism.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Precizați:
a. două cauze ale densității reduse a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F; b.
două cauze ale mobilității teritoriale a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, 4 puncte


34
Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi reprezintă
evoluția debitului mediu lunar al râului Argeș în Subcarpații Getici.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. Valoarea maximă a debitului lunar, precum și luna în care se produce.
2. Valoarea minimă a debitului lunar, precum și luna în care se produce.
4 puncte
B. Precizați:
1. În câte luni debitul mediu are valori mai mari de 17 m3/s.
2. Valorile debitelor medii din lunile aprilie și iulie.
3. O cauză a diferenței de debit între lunile extreme.
6 puncte
C. Caracterizaţi, din punct de vedere fizico-geografic, Peninsula Balcanică, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice;
3. două ape curgătoare autohtone;
4. două tipuri de vegetație;
5. un tip sau clasă de sol.
10 puncte
D. Se dau statele: Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Suedia și Ucraina. Scrieți pe foaia de examen:
1. câte o resursă de subsol reprezentativă pentru Germania și Suedia;
2. peninsulele în care se află situate Italia și Norvegia;
3. câte o mare la care au ieșire Olanda și Ucraina.
6 puncte
E. Precizați:
1. două consecințe pozitive ale globalizării asupra Europei;
2. două consecințe negative ale globalizării asupra Europei.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
35

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 6
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe


hartă, cu literele G şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Bazinul carbonifer Silezia se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Polderele sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. San Marino se găsește în interiorul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ieșire la Marea:
a. Adriatică b. Egee c. Ionică d. Tireniană 2. Insula Corsica aparține statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H 3. Zăcământul de minereu de fier Kiruna se află pe teritoriul statului marcat,
pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. J 4. Statul cu ieșire la Golful Botnic este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H 5. Statul de origine slavă, cu populația majoritară catolică, este marcat, pe
hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. G 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul fizico-geografic din statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 3 și
mediul fizico-geografic din statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 7.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului, particularitățile climatice, hidrografie,
vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicaţi:
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
36

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

a. importanța resurselor naturale pentru statele Europei;


b. importanța energiei electrice pentru statele Europei.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. O parte din teritoriul
județului Dolj se află situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost
construit pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Este limită între Podișul Mehedinți și Subcarpații
Getici râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Dune de nisip se găsesc pe teritoriile unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și C c. C și E d. E și G 2. Podgorii viticole importante se găsesc în unitățile de relief
marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și G c. C și H d. D și E 3. Subunitățile de relief care aparțin Dealurilor de Vest sunt
marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și D b. A și F c. D și G d. D și F 4. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A este
străbătută de râul:
a. Barcău b. Mureș c. Someș d. Târnava Mică 5. Vegetația de silvostepă este specifică unităților de
relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și C b. B și H c. C și G d. D și G 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera C și clima unității marcate, pe
hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii
anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Precizați:
a. două caracteristici ale reliefului unității traversată de apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul 1;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
37

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. două activități economice desfășurate în unitatea de relief traversată de apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul
1.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă populația
unor state din Uniunea Europeană, în anul 2012.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Numele statului cu cea mai numeroasă populație, al celui cu cea mai mică populație și valorile
acestora. 2. Diferența între numărul locuitorilor din Franța și Ungaria.
4 puncte
B. Scrieți câte un factor care explică diferențele de număr de locuitori dintre:
1. Franța și Germania.
2. Polonia și Portugalia.
3. Olanda și Ungaria.
6 puncte
C. Caracterizaţi sistemul de transporturi din UE, menționând:
1. un stat în care funcționează TGV-ul;
2. statele legate de Eurotunel;
3. două porturi la Marea Neagră;
4. câte un port fluvial de pe Rhone, Rhin și Dunăre;
5. câte un oraș cu mare aeroport din Marea Britanie și Olanda.
10 puncte
D. Uniunea Europeană este o uniune economică, socială și politică alcătuită din 28 de state. Precizați: 1.
două state considerate membre fondatoare organizației economice care a precedat Uniunea Europeană; 2.
două state care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004;
3. două state din Uniunea Europeană, membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, cu ieșire la Marea
Mânecii
6 puncte
E. Precizați:
1. două însemne ale Uniunii Europene și semnificațiile acestora;
2. două avantaje ale creșterii producției de hidroenergie în Uniunea Europeană.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
38

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 7
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe


hartă, cu literele H şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Pirinei se află în statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. În Peninsula Iutlanda se află statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I s-a desprins, în 1991, din țara numită ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Religia musulmană este predominantă în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 6 c. 8
d. 9 2. Râul Pad străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. E 3. Statul care aparține lumii romanice (latine) este marcat, pe hartă, cu
litera:
a. C b. F c. G d. I 4. Statul cu ieșire la Marea Tireniană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E 5. Statul în care este prezentă vegetația de silvostepă este marcat, pe
hartă, cu litera:
a. C b. D c. I d. J 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul fizico-geografic din statul marcat, pe hartă, cu litera A și mediul fizico-geografic din
statul marcat, pe hartă, cu litera B.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului, particularitățile climatice, hidrografie,
vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicaţi:
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
39

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

a. prezența ghețarilor în munții din nordul statului marcat, pe harta, cu litera B;


b. prezența pădurilor de conifere în statul marcat, pe hartă, cu litera D.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Subunitatea de relief
aparținând orogenezei hercinice se găsește în cadrul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera ...
2. Cea mai mare cuestă din România se găsește în nordul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Câmpii de subsidență se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Lacul Vidra se găsește pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2. Râul intern canalizat este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 3. Cute diapire se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. H 4. Unitatea de relief aflată sub influența foehnului este marcată, pe hartă,
cu litera:
a. A b. D c. E d. H 5. Întinse podgorii și livezi se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă,
cu literele:
a. B și C b. B și H c. D și G d. F și G 10 puncte
D. Precizaţi o deosebire și două asemănări între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera B.
Nota 1: Deosebirea și asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci,
distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Explicați:
a. prezența lacurilor sărate în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele G și H;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
40

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. prezența lacurilor artificiale și termale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.


4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi reprezintă
evoluția precipitațiilor medii lunare la stația meteorologică București-Băneasa.

A. Precizați:

1. luna cu cele mai mari precipitații


precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Luna în care se înregistrează valori ale precipitațiilor de 70 mm.
a. august b. iulie c. mai d. iunie 2. Anotimpul în care se înregistrează cele mai scăzute valori ale
precipitațiilor.
a. iarna b. toamna c. primăvara d. vara 3. Valoarea precipitațiilor medii multianuale este cuprinsă
între:
a. 500 și 550 mm b. 550 și 600 mm c. 600 și 650 mm d. 600-700 mm 6 puncte
C. Scrieți pe foaia de examen, pentru Grecia, membru al Uniunii Europene, următoarele
elemente: 1. două unități de relief;
2. două mari insule componente;
3. un tip de climă și un tip de vegetație;
4. două orașe-porturi;
5. două plante cultivate pe suprafețe întinse.
10 puncte
D. Reprezentarea grafică de mai jos redă lungimea sectoarelor cursului Dunării.

Precizați:

1.

Lungimea sectoarelor cuprinse între: a) izvoare și Poarta Devin și b) între Poarta Devin și
Baziaș. 2. Diferența de lungime între: a) Sectorul alpin și Sectorul panonic și b) între
Sectorul alpin și Sectorul Pontic. 3. Precizați doi afluenți ai fluviului din Sectorul panonic.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța geostrategică și geopolitică a României ca parte a Uniunii Europene;
2. importanța Uniunii Europene pentru România.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
41

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 8
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.
A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe


hartă, cu literele G şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Fluviul Garonne străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Cordiliera Betică se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Prin orașele-capitală marcat, pe hartă, cu numerele 3 și 8 curge fluviul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Din familia limbilor fino-ugrice fac parte locuitorii statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: a. 1
b. 2 c. 8 d. 9 2. Cele mai reduse temperaturi medii anuale se înregistrează în orașul-capitală marcat, pe hartă, cu
numărul: a. 4 b. 6 c. 9 d. 10 3. Masivul (Podișul) Șistos Renan se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera: a. A b. C c. D d. E 4. Aparține statului marcat, pe hartă, cu litera J, Peninsula:
a. Bretagne b. Cornwall c. Kola d. Pelopones 5. Aparține doar orogenezei alpine relieful statului
marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. J 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful munților situați la granița de est a statului marcat, pe hartă, cu
litera B și relieful munților situați în sud-estul statului marcat, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia
spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
42

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

E. Caracterizați clima temperat-oceanică din Europa precizând:


a. temperaturile medii ale celor două luni extreme;
b. direcția dominantă a deplasării maselor de aer.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief din
România în care cad cele mai reduse cantități de precipitații este marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care se varsă
într-o unitate lacustră este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Pe teritoriul județului Galați curge râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. A fost numit, în antichitate, Apulum orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2. Mare combinat chimic se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 3. Orașul reședință al județului Dolj este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 4. Mari termocentrale care funcționează pe bază de lignit se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 5. Unitatea de relief care are în compunere măguri alcătuite din roci dure este marcată,
pe hartă, cu litera: a. B b. D c. F d. G 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera A și clima unității marcate, pe
hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii
anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Explicați:
a. prezența iazurilor și heleșteielor în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele F și G;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
43

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. importanța economică a lacurilor antropice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C. 4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă
precipitațiile medii multianuale la o stație meteorologică din Europa.
A. Precizați:

1. luna cu cele mai mari precipitații


precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. lunile în care se înregistrează valori ale precipitațiilor de peste 50 mm;
2. anotimpul în care se înregistrează cele mai scăzute valori ale precipitațiilor;
3. valoarea precipitațiilor medii multianuale.
6 puncte
C. Caracterizați fizico-geografic și economic Franța, având în vedere:
1. numele a două orogeneze care au contribuit la formarea reliefului;
2. numele unei unități de relief pentru fiecare orogeneză;
3. numele a două fluvii care au la vărsare estuare;
4. numele a două regiuni industriale, altele decât cea din zona capitalei;
5. numele a două porturi marine.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din nordul Franței și mediul fizico-geografic din
sudul Franței.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului, particularitățile climatice,
hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
1. prezența industriei siderurgice pe teritoriul Ucrainei;
2. slaba industrializare a Republicii Moldova.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
44

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 9
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.
A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe


hartă, cu literele D şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Câmpia Loirei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Zăcământul Krivoi Rog se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul a cărui capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 1 s-a desprins în anii ’90 din ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Canalul Kiel se află pe teritoriul statului mart, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. J 2. În sudul statului marcat, pe hartă, cu litera B bate vântul numit:
a. Bora b. Crivăț c. Mistral d. Sirocco 3. Țara situată la granița dintre statele marcate, pe hartă, cu
literele B și C are teritoriul în Munții: a. Alpi b. Carpați c. Pirinei d. Ural 4. Marmură de calitate se găsește pe
teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. G d. J 5. Are ieșire la Marea Azov statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul:
a. 2 b. 5 c. 8 d. 9 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Pirinei și relieful Munților Ural. Nota 1: Asemănarea și
deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor,
gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați prezența tundrei în Europa și o activitate economică ce decurge din prezența acesteia.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
45

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul care traversează Munții Apuseni este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Combinat pentru producerea aluminiului se găsește în orașul este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Râul marcat, pe
hartă, cu numărul 4 are izvoarele într-o regiune aparținând orogenezei ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Lacul Stânca-Costești a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2. Rafinărie de petrol se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 3. Reședința județului Hunedoara este orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 12 4. Pășuni alpine se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H 5. Râul care curge printr-o regiune cu influențe climatice scandinavo-baltice este marcat, pe hartă, cu
numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera
H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a. importanța Mării Negre pentru România;
b. importanța Dunării pentru România.
4 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
46

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al amplitudinii termice și valoarea acesteia;
2. tipul de climă redat de grafic;
3. un stat pe teritoriul căruia este prezentă această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere fizico-geografic Germania, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice;
3. trei ape curgătoare;
4. un tip de vegetație;
5. un tip de sol.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA SUPRAFAŢA (km2) POPULAŢIA (mil. loc.) Produsul Intern Brut (mld. USD)

ELVEȚIA 41.200 7,7 492

FRANȚA 543.900 65 2.856

ISLANDA 103.000 0,32 16

1. Calculați valoarea densității și valoarea PIB/loc. în Elveția și Franța.


2. Explicaţi diferența dintre PIB/loc. din Franța și PIB/loc. din Islanda.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale densității populației din Elveția și Islanda. 6 puncte
E.
1. Explicați importanța canalelor Kiel și Main-Dunăre pentru Germania.
2. Precizați doi factori care au dus la dezvoltarea regiunii industriale Rhin-Ruhr.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
47

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i
TESTUL 10
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe


hartă, cu literele F şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Curentul Canarelor influențează clima statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 este situat pe fluviul ...
3. Delta fluviului Volga este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Munții înălțați în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. F
d. H 2. Munții Ural se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E 3. Lacurile Albano, Bolsena și Geneva se găsesc pe teritoriile statelor marcate,
pe hartă, cu literele: a. A și B b. D și J c. G și E d. H și C 4. Zăcământul de minereu de fier Kursk se găsește pe
teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 5. Câmpia Nord-Europeană se găsește pe
teritoriul statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. H 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Câmpiei Europei de Est (Est-Europene) și relieful Câmpiei
Padului.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia
spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Precizați regimul de scurgere al fluviului Volga și doi factori care îl generează.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
48

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Apele curgătoare Sebeș și Strei se varsă în râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Reședința județului Buzău este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Podgoriile Panciu și Odobești se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râurile care curg printr-o regiune climatică cu influențe de ariditate sunt marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 și 2
b. 3 și 5 c. 3 și 6 d. 5 și 4 2. Silvostepa este caracteristică unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H 3. Combinat metalurgic se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 4. Lacuri pe masive de sare se găsesc în unitățile de relief marcate, pe
hartă, cu literele:
a. A și C b. B și H c. D și E d. G și H 5. Reședințele județelor Maramureș și Hunedoara sunt
marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 7 și 8 b. 8 și 9 c. 9 și 10 d. 10 și 11 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera
E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a. ponderea mare a populației de origine maghiară în vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera G;
b. prezența pășunilor alpine în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și F.
4 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
49

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
debitele (m3/s) medii anuale ale unor fluvii din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. fluviul cu cel mai redus debit și valoarea acestuia;
2. fluviul cu cel mai ridicat și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele tipurilor regimurilor de scurgere ale fluviilor Dunărea și Nipru;
2. numele a două unități de relief de pe care își adună apele fluviul cu debitul de 1.460 m3/s;
3. numele tipurilor de climă care influențează regimul de scurgere al fluviului Ron.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Austria, precizând:
1. două unităţi de relief;
2. două ape curgătoare și un lac;
3. un tip de vegetație;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. două forme de turism.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA SUPRAFAŢA (km2) POPULAŢIA TOTALĂ POPULAȚIA URBANĂ

AUSTRIA 83.800 8.334.000 5.583.800

BELGIA 30.500 10.647.000 10.327.600

REPUBLICA MOLDOVA 33.800 3.633.000 1.671.200

Precizați:
1. Densitatea populației din Austria și Belgia.
2. Ponderea populației urbane din Belgia și Republica Moldova.
3. Doi factori care să explice diferența dintre densitatea populației din Austria și Belgia.
6 puncte
E. Precizați:
1. doi factori care au dus la dezvoltarea turismului în Austria;
2. două condiții impuse aderării la Uniunea Europeană statelor din fostul spațiu socialist.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
50

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 11
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă,
cu literele A şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul insular situat în Marea Mediterană este marcat, pe hartă, cu litera ...
2. O parte din Munții Carpați se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Insula Șerpilor aparține statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Viticultura este mai bine dezvoltată în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 4 c. 5 d.
10 2. Relief cu altitudini mai mici de 0 m se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. F d.
J 3. Sectorul central al cursului Dunării începe pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. H 4. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera B curg fluviile:
a. Dunărea și Rhônul b. Elba și Oderul c. Oderul și Vistula d. Rinul și Rhônul 5. Pe teritoriul statului a cărui capitală este
marcată, pe hartă, cu numărul 2 se găsesc lacurile: a. Albano și Nemi b. Balaton și Boden c. Ladoga și Onega d. Ohrid
și Prespa 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Câmpiei Europei de Est (Est-Europene) și relieful Câmpiei Panonice. Nota 1:
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor,
gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Mării Mediterane pentru economia statelor din sudul Europei;
b) lipsa pădurilor în Câmpia Precaspică (Mării Caspice).
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
51

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana se găsește pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul Arad este situat pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele A și F sunt separate de valea râului numit ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râul care curge printr-o regiune climatică cu influențe de tranziție este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c.
5 d. 6 2. Râul care se varsă direct în Dunăre este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 3. Culmile montane sunt orientate nord-vest – sud-est în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera: a. B b. C c. D d. G 4. Apele carbogazoase care aparțin „aureolei mofetice“ se găsesc în subsolul unității
de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H 5. O importantă cetate medievală a fost construită de către coloniștii germani în orașul marcat, pe
hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia
spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Precizați:
a. două avantaje aduse de către Dunăre orașului marcat, pe hartă, cu numărul 8;
b. doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera H. 4
puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
52

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă ratele
mortalității infantile (‰) în unele state ale Europei.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele statului cu cea mai redusă rată a mortalității infantile și valoarea acestuia;
2. numele statului cu cea mai ridicată rată a mortalității infantile și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele a două state cu rata mortalității infantile cuprinsă între 2 și 3,5‰;
2. doi factori care au determinat rata mortalității infantile din Albania;
3. doi factori care au determinat rata mortalității infantile din Belgia.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Italia, precizând:
1. două unităţi de relief;
2. două ape curgătoare și un lac;
3. un tip de vegetație;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. două forme de turism.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Ţara Suprafaţa Populaţia Produsul Intern Brut
(km2) (mil. loc.) (mld. USD)

BULGARIA 110.800 7,6 49,9

MAREA BRITANIE 242.500 61,6 2.666

MUNTENEGRU 13.800 0,62 4,8

1. Calculați valoarea densității și valoarea PIB/loc. în Bulgaria și Marea Britanie.


2. Explicaţi diferența dintre PIB/loc. din Bulgaria și PIB/loc. din Marea Britanie.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale densității populației din Marea Britanie și Muntenegru. 6
puncte
E. Precizați:
1. doi factori care au dus la dezvoltarea turismului în Franța;
2. doi factori care să explice structura populației active din Albania: 44,5% în sectorul primar, 15,5% în sectorul secundar
și 40% în sectorul terțiar.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
53
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 12
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe hartă,


cu literele F şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.
Peninsula Kola se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ... 2.
Munții situați în statul marcat, pe hartă, cu litera D au fost înălțați în orogeneza ...
3. Alpii Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Munți înălțați în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. F c. H
d. I 2. Lacul Boden se află situat la granița Germaniei cu statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. F 3. Sunt prezenți ghețari montani pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe
hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 6 d. 8 4. Țărmuri cu canale și cu insule (dalmatine) se găsesc pe teritoriul statului a cărui
capitală este marcată, pe hartă, numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 8 5. Statul care nu face parte din Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. D c. F d. H 10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Caucaz și relieful Munților Pirinei. Nota 1: Deosebirile și
asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor,
gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați prezența vulcanilor activi și a ghețarilor în Insula Islanda.
4 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
54

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - C]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Subunități de relief
aparținând orogenezelor caledoniană și hercinică se găsesc pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Județul Gorj este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Traversează o regiune cu domuri, râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Numeroase lacuri hidroenergetice au fost amenajate pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2.
Petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. G 3. Râul Călmățui străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. H 4. Ape termale valorificate economic se găsesc în regiunea orașului marcat,
pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 5. Crovuri și relief carstic se găsesc în unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Carpaților Maramureșului și ai Bucovinei și relieful Carpaților
Curburii.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia
spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a. debitul redus al râurilor care străbat Câmpia Bărăganului;
b. prezența brizelor marine în zona litorală.
4 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
55

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice;
2. tipul de climă redat de grafic;
3. un stat pe teritoriul căruia este prezentă această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ungaria, precizând:
1. două țări vecine;
2. două unități de relief;
3. trei ape curgătoare;
4. un tip de vegetație;
5. două regiuni industriale.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Ţara Suprafaţa Populaţia Produsul Intern
(km2) (mil. loc.) Brut (mld. USD)

LUXEMBURG 2.580 0,49 53,7

MACEDONIA 25.700 2,1 8,9

REPUBLICA MOLDOVA 33.800 3,6 6,0

1. Calculați valoarea densității populației și valoarea PIB/loc. în Luxemburg și Macedonia.


2. Explicaţi diferența dintre PIB/loc. din Luxemburg și PIB/loc. din Moldova.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale densității populației din Luxemburg și Macedonia. 6 puncte
E.
1. Explicați prezența fiordurilor la țărmurile Norvegiei.
2. Precizați doi factori care au dus la formarea Deltei Dunării.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
56

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 13
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă,
cu literele A şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Cambrieni se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 este situat pe fluviul ...
3. Delta Tibrului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Vulcani activi se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H 2. Fluviul Elba curge pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. H 3. Lacul Ness este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G 4. Țărmuri cu lagune și delte se găsesc pe teritoriile statelor marcate, pe
hartă, literele:
a. A și F b. C și D c. F și J d. I și C 5. Statul care nu face parte din Uniunea Europeană este marcat,
pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. J 10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între relieful Munților Carpați și relieful Munților Caucaz. Nota 1: Asemănările și
deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor,
gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizați regimul de scurgere al fluviului Tamisa și explicați importanța sa economică.


4 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
57

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi D;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul Alba Iulia este situat în valea râului marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Reședința județului Botoșani este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Munții Măcin și Podișul Casimcei se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 curge printr-o regiune climatică cu influențe:
a. de ariditate b. de tranziție c. oceanice d. submediteraneene 2. Cernoziomurile sunt caracteristice unității
de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H 3. Se află într-o depresiune submontană subcarpatică orașul marcat, pe
hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 4. Austrul bate în vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E 5. Grindurile sunt specifice unității de relief marcate, pe hartă, litera:
a. A b. C c. F d. G 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera A și clima unității marcate, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale,
amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a. prezența lacurilor glaciare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G;
b. prezența etajelor de vegetație în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
58

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
evoluţia temperaturii medii lunare la Berlin.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. luna în care se înregistrează cea mai ridicată temperatură minimă și valoarea acesteia;
2. luna în care se înregistrează cea mai scăzută temperatură maximă și valoarea acesteia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice a lunii iulie;
2. valoarea amplitudinii termice a lunii ianuarie;
3. un stat pe teritoriul căruia este prezent acest tip de climă, altul decât Germania.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Republica Moldova, precizând:
1. două țări vecine;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. trei orașe;
5. o activitate economică dominantă.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
STATUL Suprafaţa Populaţia Rata Rata
(km2) natalității mortalității
(‰) (‰)

BELARUS 207.600 9.493.000 10 15

DANEMARCA 43.000 5.511.000 11 10

1. Calculați valoarea densității populației în Belarus și Danemarca.


2. Calculați valoarea sporului natural (bilanțului natural) în Belarus și Danemarca.
3. Explicați diferența dintre sporul natural din Belarus și sporul natural din Danemarca.
6 puncte
E. Explicați
1. importanța Eurotunelului;
2. importanța resurselor naturale pentru statele Uniunii Europene
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
59

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 14
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe hartă,


cu literele G şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Rila se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Regiunea industrială Silezia Superioară este situată pe teritoriului statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Vulcanul Hekla este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Vistula traversează teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G 2. Orașul cu port situat într-un estuar este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 7 c. 8 d. 10 3. Bazinul Vienei se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală este
marcată, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 4 d. 5 4. Vântul Sirocco bate în sudul statului marcat, pe hartă,
litera:
a. A b. B c. D d. E 5. Țărmuri cu riass, fiorduri și estuare se găsesc în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul: a. 3 b. 8 c. 9 d. 10 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Carpați și relieful Munților Balcani. Nota 1: Asemănarea și
deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor,
gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Canalului Dunăre-Main pentru Europa Centrală;
b) importanța canalelor fluviale pentru Moscova.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
60

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În nord-estul unității marcate, pe hartă, cu litera C se găsește unitatea numită ...
2. Lacu Roșu se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reședința județului ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Apa curgătoare care este afluent direct al Dunării este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2. Domuri cu gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera:
a. C b. E c. G d. H 3. Ape termale se găsesc în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu
litera:
a. B b. D c. F d. G 4. Orașul situat în sudul Câmpiei Moldovei este marcat, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 5. Orașul situat pe râul Bârzava este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia
spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a) ponderea mare a industriei lemnului în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
b) debitele reduse ale râurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
4 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
61

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
evoluţia precipitațiilor medii lunare la Lisabona.

A. Precizați:

1. luna cu cele mai mari cantități de


precipitații precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse cantități de precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. lunile în care se înregistrează valori ale precipitațiilor mai mici de 20 mm;
2. anotimpul în care se înregistrează cele mai scăzute valori ale precipitațiilor;
3. tipul de climă redat de grafic și un factor genetic.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Portugalia, precizând:
1. două unități de relief;
2. un tip de climă și un factor genetic;
3. două ape curgătoare;
4. două regiuni industriale;
5. două culturi agricole.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
STATUL Densitatea Populaţia Populația urbană (%)
populației
(loc./km2)

ANDORRA 179 84.000 89,3

LIECHTENSTEIN 218 35.000 14,5

MONACO 16.836 33.000 100

SAN MARINO 5.080 31.000 94,1

1. Explicați diferența dintre densitatea populației din Liechtestein și densitatea


populației din Monaco. 2. Explicați valoarea ponderii populației urbane din Andorra
și Liechtestein.
3. Calculați ponderea populației rurale în Liechtestein și San Marino.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Uniunii Europene pentru statele Europei.
b) importanța estuarelor pentru statele Uniunii Europene și exemplificați.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
62

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 15
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.
A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe


hartă, cu literele F şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Patrulaterul Ceh se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Râurile Prut și Nistru curg pe teritoriul statului a cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Cultura
trandafirului este bine dezvoltată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul care exploatează petrol din platforma continentală a Mării Nordului este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b.
D c. G d. I 2. Câmpia Tracică Superioară se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J 3. Porturile Varna și Burgas se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă,
cu litera:
a. A b. E c. G d. J 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera H aparține din punct de vedere etno-
lingvistic lumii:
a. germanice b. fino-ugrice c. romanice d. slave 5. Capul Roca se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală este
marcată, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 5 c. 6 d. 10 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Câmpiei Nord-Europene și relieful Câmpiei Padului.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
a) importanța reliefului pentru practicile agricole din Uniunea Europeană;

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
63

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b) importanța politică și economică a orașului Viena.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În nordul unității marcate, pe hartă, cu litera A se găsește unitatea numită ...
2. Străbate Subcarpații Getici și Podișul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reședința județului ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Apa curgătoare care este afluent al Argeșului este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2. Depresiunea Maramureșului este situată în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 3. Apele curgătoare Lotru și Sebeș izvorăsc din unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. F 4. Unitățile de relief cu altitudini mai reduse de 500 m sunt marcate, pe
hartă, cu literele:
a. A și G b. B și E c. C și F d. F și G 5. Râul Vedea străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. B b. D c. G d. H 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera F și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera
G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E.
a) Explicați importanța dezvoltării turismului pentru România.
b) Explicați importanța Munților Carpați pentru România.
4 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
64

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă
precipitațiile medii multianuale la o stație meteorologică din Europa.
A. Precizați:

1. luna cu cele mai scăzute precipitații precum


și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai ridicate precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. luna în care se înregistrează valori ale precipitațiilor între 40 și 50 mm;
2. anotimpul în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitațiilor;
3. tipul de climă căruia îi este caracteristic regimul precipitațiilor.
6 puncte
C. Caracterizați fizico-geografic și economic Ucraina, având în vedere:
1. numele a două state vecine;
2. numele a două unități de relief;
3. numele unei peninsule și a unui port maritim;
4. numele a două orașe, altele decât capitala;
5. numele a două zăcăminte cu minereu de fier.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din nordul Spaniei și mediul fizico-geografic din
sudul Spaniei.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului, particularitățile climatice,
hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
1. importanța mareelor pentru economia Europei;
2. consecințele îmbătrânirii demografice în statele Uniunii Europene.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
65

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 16
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe


hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Clima orașului marcat, pe hartă, cu numărul 2 este influențată de Curentul ...
2. Curentul Canarelor influențează clima din regiunea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Statul peninsular a
cărui capitală este situată pe o insulă este marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statele marcate, pe hartă, cu literele G și J au în comun ieșirea la:
a. Golful Biscaya b. Golful Botnic c. Golful Finic d. Golful Gdansk 2. Statele marcate, pe hartă, cu A, D și I
au în comun:
a. desprinderea din U.R.S.S. b. Dunărea c. limba latină d. Munții Carpați

3. În statul marcat, pe hartă, cu litera J se găsesc zăcămintele de minereu de fier:


a. Gällivare și Kiruna b. Gällivare și Kursk c. Kiruna și Kursk d. Krivoi-Rog și Kursc 4. Statul slav cu religia
predominant catolică are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 7 c. 8 d. 9 5. Fluviul Elba curge pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 7 c.
8 d. 9 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi clima din statul marcat, pe hartă, cu litera
C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi,
etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
66

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

E. Explicaţi: a. prezența lacurilor glaciare în nordul Poloniei;


b. importanţa turismului pentru statele Europei.
4 puncte
Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 4 se găsește orașul reședință de județ numit ...
2. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ...
3. Râul care străbate un lanț de munți vulcanici este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Din depresiunea intramontană situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se exploatează: a. gaze
asociate b. huilă c. lignit d. petrol 2. Orașul situat într-o regiune de subsidență este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 3. Cel mai vechi combinat siderurgic din România a fost construit în unitatea de
relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 4. Unitatea de relief cu depresiuni intracolinare este
marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. G 5. Valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 6 separă:
a. Grupa Bucegi de Grupa Sudică a Carpaților Orientali Orientali Subcarpații Getici
Făgăraș c. Carpații Moldo-Transilvani d. Subcarpații
b. Grupa Bucegi de Grupa de Grupa Sudică a Carpaților Curburii de 10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci,
distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
67

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

E. Precizați: a. doi factori naturali care au determinat cultivarea viţei-de-vie pe suprafețe întinse în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera A;
b. doi factori naturali care justifică precipitațiile reduse din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C. 4 puncte
Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
evoluţia temperaturii medii lunare la o stație meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudini termice;
2. numele orașului cu o astfel de evoluție a temperaturilor dintre: Amsterdam, Lisabona și Varșovia;
3. tipul de climă redat de grafic.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Franța, precizând:


1. două mări la care are ieșire;
2. o unitate de relief înălțată în orogeneza hercinică și una înălțată în orogeneza alpină;
3. două fluvii care se varsă prin estuare;
4. două regiuni/concentrări industriale;
5. două oraşe-porturi maritime.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile și precipitațiile medii lunare și anuale înregistrate la stațiile meteorologice
din două orașe europene, marcate cu literele A și B.
Oraș I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

A Temp. -1,8 -0,9 3,5 9,8 15,8 20,4 21,5 20,1 15,1 9,3 3,2 -0,5 Temp.
medii medie
lunare anuală 9,6
(oC)

Precip. 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 Precip.
medii Medii
lunare anuale 767
(mm)

B Temp. 12,3 12,5 14,0 16,1 19,4 23,0 25,8 25,9 23,8 19,9 16,1 13,4 Temp.
medii medie
lunare anuală
(oC) 18,5

Precip. 82,7 76,4 70,5 62,2 48,6 36,9 15,6 31,3 54,4 108, 104, 77,5 Precip.
medii 2 2 Medii
lunare anuale
(mm) 768,5
1. Calculați valoarea amplitudinii termice medii anuale pentru fiecare dintre cele două orașe.
2. Precizați care este orașul A și care este orașul B dintre următoarele: Kiev, Monaco și Oslo.
3. Precizați care este tipul de climă specific orașului marcat, în tabel, cu litera A.
4. Precizați care este tipul de climă specific orașului marcat, în tabel, cu litera B.
6 puncte
E. Explicați:
1. diferențele dintre cele două orașe din tabelul de mai sus, referitoare la valorile amplitudinii termice medii anuale; 2.
explicați valorile apropiate ale precipitațiilor medii anuale pentru orașele din tabelul de mai sus. 4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
68

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 17
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe
hartă, cu literele E şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Pădurea Neagră se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Munții din estul statului marcat, pe hartă, cu litera D se numesc ...
3. Fluviul Nipru străbate teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Munții Alpi se găsesc pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și D b. B și G c. D și I d. D și G 2. Fluviile Rhin și Oder curg pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. G 3. Cele mai întinse lacuri glaciare se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. H 4. Fluviul care curge pe teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu
numărul 7 străbate:
a. Câmpia Mării Negre b. Câmpia Nord-Europeană c. Câmpia Padului d. Câmpia Panonică 5. Statul marcat, pe
hartă, cu litera B se întinde și pe teritoriul:
a. Câmpia Est-Europeană b. Câmpia Nord-Europeană c. Câmpia Padului d. Câmpia Panonică 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi mediul natural din statul marcat,
pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: relief, climă, hidrografie, vegetație și soluri. Nota 2: Punctajul
complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicaţi:
a. influența climei asupra agriculturii variate din Europa;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
69

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. rolul reliefului în varietatea climatică a Europei.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Climă cu influențe pontice se găsește pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera ...
3. Este reședința județului Mehedinți orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Apele termale sunt utilizate pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. H 2. S-au format importante limanuri fluviatile în bazinul hidrografic al râului
marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 3. Au izvoarele în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera F râurile:
a. Bega și Cerna b. Cerna şi Motru c. Gilort şi Jiu d. Jiu şi Sebeș 4. Străbat câmpii de subsidență râurile
marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 2 b. 1 și 5 c. 1 și 6 d. 2 și 3 5. Influențe climatice submediteraneene se găsesc în regiunea oraşului marcat, pe
hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci,
distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Explicați:
a. importanța Dunării pentru România;
b. importanța Mării Negre pentru România.
4 puncte
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
70

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
lungimea subsectoarelor Dunării pe teritoriul României.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. lungimea celui mai lung subsector și numele acestuia;
2. lungimea celui mai scurt subsector și numele acestuia.
4 puncte
B. Precizați:
1. limitele în care se încadrează subsectorul numit Bălțile Dunării;
2. două unități de relief străbătute ori mărginite de subsectorul numit Dunărea maritimă;
3. doi afluenți pe care îi primește Dunărea în subsectorul numit Bălțile Dunării.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Peninsula Balcanică, precizând:


1. două mări care o încadrează;
2. două unități de relief;
3. două tipuri de climă;
4. două tipuri de vegetație;
5. două oraşe-capitală.
10 puncte
D. Precizați trei deosebiri între mediul natural din Peninsula Scandinavia şi mediul natural din Peninsula Italică. Nota 1:
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale mediului: relief, climă, hidrografie, vegetaţie şi soluri. Nota 2: Punctajul
complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
1. varietatea formelor de turism din Peninsula Italică;
2. prezența ghețarilor în Munții Alpi și în Munții Pirinei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
71

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 18
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.
A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe


hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu cifrele 1 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Regiunea
industrială Donbass este situată pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu cifra ... 2. O parte
din Munții Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 este străbătut de fluviul numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se învecinează cu:
a. Albania b. Bosnia și Herțegovina c. Macedonia d. România 2. Insula Șerpilor aparține statului a
cărui capitală este marcată, pe hartă, cu cifra:
a. 3 b. 4 c. 7 d. 10 3. Importante zăcăminte de gaze naturale se găsesc pe teritoriul statului
marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. G d. J 4. Statul cu ieșire la Marea Azov are capitala marcată, pe
hartă, cu cifra:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 5. Statul de origine latină, cu populația majoritară de confesiune ortodoxă, este marcat, pe hartă, cu
litera: a. B b. C c. D d. J 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Câmpiei Est-Europene și relieful Câmpiei Nord-Europene. Nota 1:
Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială
a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. a. Explicaţi influența Curentului Irming asupra climei statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu cifra
6. b. Precizați numele unui stat, dintre cele marcate, pe hartă, cu litere, pe teritoriul căruia bate vântul numit
Bora.
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
72

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu cifrele 3 şi 5;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu cifrele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu cifra 4 se numește ...
2. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul care străbate Câmpia Timișului este marcat, pe hartă, cu cifra ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Orașul marcat, pe hartă, cu cifra 8 se numește:
a. Alba Iulia b. Mediaș c. Sibiu d. Turda 2. Din regiunea orașului marcat, pe hartă, cu cifra 12 se
exploatează:
a. antracit b. cărbune brun c. huilă d. lignit 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H are
altitudinea maximă cuprinsă între:
a. 300-700 m b. 700-1.000 m c. 1.000-1.300 m d. 1.300-1.600 m 4. Lacuri pe masive de sare
(antroposaline) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. G d. H 5. Apele geotermale
sunt valorificate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera D și clima unității marcate, pe
hartă, cu litera G.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii
anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Precizați:
a. două resurse de subsol exploatate din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
b. câte o ramură industrială pentru fiecare resursă de subsol precizată la punctul anterior.
4 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
73

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
evoluţia temperaturii medii lunare la două stații meteorologice din Europa.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare la Murmansk, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea
minimă a temperaturii medii lunare la Iraklion, precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte
B. Precizați:
1. amplitudinea termică la Murmansk și la Iraklion;
2. climatele redate de graficul temperaturilor medii lunare pentru Murmansk și Iraklion;
3. doi factori care determină diferențele de temperatură între Murmansk și Iraklion.
6 puncte
C. Pentru Serbia, precizați:
1. două unități de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare;
4. o resursă de subsol;
5. două plante cultivate pe suprafețe întinse;
6. două orașe-porturi.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
STATUL Populația urbană (%) Rata natalității (‰) Rata mortalității (‰)

ANDORRA 89,3 10,0 3,2

MALTA 79,5 18,0 10,0

SAN MARINO 94,1 9,7 7,4

1. Precizați ponderea populației rurale pentru Andorra și Malta.


2. Calculați bilanțul natural (sporul natural) pentru Andorra și San Marino.
3. Precizați doi factori care influențează bilanțul natural (sporul natural) în San Marino.
6 puncte
E. Precizați:
a. două surse de energie alternativă prezente în Europa Sudică;
b. două țări care valorifică aceste tipuri de energie.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
74

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i
TESTUL 19
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.

A. Precizaţi:
1. numele mărilor la care au ieşire statele marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cea mai veche republică (din 1263) este statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Principatul Liechtenstein este situate în estul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul în care se află o parte din Alpii Dinarici este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statul republică prezidențială, cu populația majoritară de origine slavă este marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c.
F d. H 2. O importantă populație de origine celtică se găsește în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. I 3. Cele mai reduse altitudini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. C c. D d. E 4. Statul în care predomină pădurea de conifer este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. F 5. Lacul Boden (Constanța) este situat la granița Germaniei cu statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b.
F c. H d. J 10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Alpi şi relieful Munților Ural. Nota 1: Asemănarea și
deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor,
gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicaţi:
a. amplitudinea termică relativ redusă a aerului din nord-vestul Franței;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
75

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. suprafețele relative reduse cu vegetație naturală din vestul continentului.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Orașul situat într-
o regiune cu exploatări de gaz metan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. O parte din teritoriile județelor
Botoșani și Suceava se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Râul Ialomița are izvoarele în
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.
Lacurile Cefa și Dracșani se găsesc situate în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele: a. B și D b. B și E c. D și G
d. F și G 2. Numeroase lacuri natural se găsesc în regiunea geografică traversată de unitatea hidrografică marcată, pe
hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 3. Influențele climatic de ariditate și scandinavo-baltice se resimt în unitatea de
relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. E c. F d. G 4. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și D au
în comun:
a. apartenența la bazinul mare a populației silvostepă
Dunării pe interfluvii d. rocile sedimentare
b. densitatea c. dominanța vegetației de aşezate sub formă de cute
5. Orașul situat într-o unitate de relief cu structură tabulară este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 10
puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate,
pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci,
distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6
puncte
E. Explicați:
a. numărul redus al lacurilor naturale din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
76

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. necesitatea îndiguirii râurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G.


4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
lungimea unor fluvii din Europa.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. valoarea lungimii celui mai mare fluviu și numele acestuia;
2. valoarea lungimii celui mai mic fluviu și numele acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele fluviilor cu lungimi cuprinse între 2.000 și 2.500 km;
2. tipurile regimurilor de scurgere ale fluviilor Dunărea și Ural;
3. numele a două orașe cu peste 100.000 locuitori situate pe Rhin.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ucraina, precizând:


1. două mări la care are ieșire;
2. două unități de relief;
3. tipul de climă dominant;
4. două ape curgătoare;
5. o resursă natural și o regiunile de exploatare;
6. un port fluvial.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din Austria și mediul fizico-geografic Republica
Moldova.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului, particularitățile climatice,
hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Explicați:
1. ponderea mare a hidroenergiei în Suedia și a celei nucleare în Lituania;
2. valorificarea destul de redusă a resurselor energetic alternative în Uniunea Europeană.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
77

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

TESTUL 20
Subiectul I 30 puncte Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu litere, şi
oraşe-capitală, cu cifre.
A. Precizaţi:

1. numele statelor marcate, pe hartă,


cu literele A şi B;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Se află pe Dorsala Medio-Atlantică statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Peninsula Kola se află în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Munții Sudeți au cea mai mare întindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Statele marcate, pe hartă, cu litera A și D au în comun:
a. Câmpia Panonică b. Dunărea c. Lacul Fertö/Neusiedler d. Munții Alpi 2. Portul Algeciras se găsește pe în
statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H 3. Stațiunea Karlovy Vary se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată,
pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 5 c. 9 d. 10
4. Forma de guvernământ a statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 2 este: a. monarhie
constituțională b. monarhie parlamentară c. republică parlamentară d. republică prezidențială 5. Religia protestantă
este majoritară în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. I c. H d. J 10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei de Vest (Atlantice) şi clima Europei de Sud (Mediteraneene). Nota 1:
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj
climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Precizați:
a. două argumente care să explice accesul Bratislavei și Belgradului la mările Neagră și Nordului;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
78

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. două cauze care au contribuit la creșterea numărului populației din Europa de Vest în cea de-a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11;
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cel mai mare debit înregistrează artera hidrografică marcată, pe hartă, cu numărul ...
2. Străbate o regiune cu numeroase crovuri și lacuri sărate râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Termocentrala Turceni se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Cetatea Sarmizegetusa se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H 2. Aparține perioadei moderne, orașul marcat pe hartă cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 3. Unitățile marcate, pe hartă, cu literele A și G au în comun:
a. influența climatică scandinavo-baltică b. râul Barcău c. Vânturile de Vest d. vegetația de silvostepă

4. Petrol se exploatează din unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:


a. B și C b. C și E c. E și G d. G și H 5. Peisajul alpin este caracteristic unității marcate, pe hartă, cu
litera:
a. A b. C c. E d. F 10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera
C şi activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte economice: exploatarea resurselor naturale,
agricultură, industrie, transporturi și turism.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte
E. Menționați pentru România:
a. două modalități prin care să se reducă emigrația;
 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
79

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e“ B u c u r e ş t i

b. două măsuri destinate diminuării inundațiilor.


4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă
cantitățile medii anuale de precipitații în câteva orașe din România.
A. Scrieţi pe foaia de examen:
1. cantitatea cea mai mari de precipitații și orașul în care se înregistrează;
2. cantitatea cea mai redusă de precipitații și orașul în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. două cauze ale cantităților reduse de precipitații din Constanța;
2. doi factori care determină cantitățile mai ridicate de precipitații din Oradea comparativ cu cele din București;
3. diferența de precipitații între orașele din Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
6 puncte

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Serbia, precizând:


1. două țări vecine care nu fac parte din Uniunea Europeană;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. originea etno-lingvistică și confesiunea dominantă.
10 puncte
D. Datele din tabelul de mai jos se referă a structura populației ocupate pe grupe de vârstă și principalele activități ale
economiei ale unei țări devenită membră a Uniunii Europene după anul 2000.
RATA DE OCUPARE PE VÂRSTE ȘI ACTIVITĂȚI

Grupa de vârstă Total țară (%) Agricultură (%) Industrie (%)

15-24 ani 11,4 11,5 10,9

25-49 ani 64,5 43,7 77,9

Peste 50 ani 24,1 44,8 11,2

Precizați:
1. grupa de vârstă cu cea mai scăzută rată de ocupare și o explicație pentru această situație; 2. grupa de vârstă cu cea
mai ridicată rată de ocupare în agricultură și o explicație pentru această situație; 4. grupa de vârstă cu cea mai ridicată
rată de ocupare în industrie și o explicație pentru această situație. 6 puncte
E. 1. Explicați importanța economică a fiordurilor pentru statele Europei;
2. Prezentați două cauze care au determinat degradarea terenurilor din mediul temperat-continental al Europei. 4.
puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 GEOGRAFIE. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de BACALAUREAT, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-18579-9, București, 2015.
80

S-ar putea să vă placă și