Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Național „I. L.

C a r a g i a l e”, București

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ

BACALAUREAT
GEOGRAFIE
FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE

Pentru uz intern

ISBN 978-973-0-24295-9

BUCUREȘTI
2017
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Colegiul Național „I. L. C a r a g i a l e”, București

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ

BACALAUREAT
GEOGRAFIE
FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE

 Pentru uz intern

ISBN 978-973-0-24295-9

BUCUREȘTI
2017

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

2
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Redactare și tehnoredactare: Ioan Mărculeţ

IOAN MĂRCULEŢ – doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între Arieș și Strei –
studiu geomorfologic, susținută la Institutul de Geografie al Academiei Române (2011, publicată în
2013) și profesor gradul I la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, București – este autor sau coautor
la 50 cărți și broșuri (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, cărți școlare, caiete
etc.). A publicat, singur sau în colaborare, peste 200 de studii de geografie (geomorfologie,
climatologie, geografia mediului, geografia populației și așezărilor, geografie economică, geografie
culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și sociologie, precum și peste 150 de articole de
popularizare și cu caracter școlar.
A coordonat numeroase volume şcolare, unele fiind premiate: volumele Jurnal geografic,
I-III, 1998-2000, au obținut premiul Reviste speciale (geografie) la faza pe București a Concursului
național al revistelor școlare (2000) și Premiul I la Concursul Reviste școlare, în cadrul Etapei
Naționale, 2000; volumul Însemnări geografice, 2002, a obținut Premiul al II-lea – Reviste
științifice, la Concursul de Reviste școlare, din mai 2002.
În cadrul Colegiului Național „I. L. Caragiale” a coordonat lucrările:
♦ Mic dicţionar geografic şcolar (2012);
♦ Dicționarul ariilor naturale protejate din România (2012);
♦ Dicționarul așezărilor urbane din România (2013);
♦ Statele Uniunii Europene. Mică enciclopedie (2014);
♦ Mic dicționar geografic școlar cu superlative și singularităţi, Vol. I, Geografie fizică (2014);
♦ Statele Americii de Sud. Mică enciclopedie (2015);
♦ Oraşele României. Mic dicţionar geografic şcolar (2015);
♦ Statele Americii de Nord şi Centrale. Mică enciclopedie (2016);
♦ Geografi români. Mică enciclopedie biografică (2016);
♦ Comunitatea Statelor Independente. O mică enciclopedie a statelor (2016);
♦ Judeţele României, Vol. I., Caracteristici fizico-geografice (2017).

Pentru pregătirea elevilor din instituție în scopul promovării examenului de bacalaureat la


disciplina Geografie, a realizat volumul: 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de
bacalaureat (2014) şi Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de
bacalaureat (2015).

ISBN 978-973-0-24295-9

Reproducerea parțială sau integrală, multiplicarea prin orice mijloace și sub orice formă, cum ar fi
transpunerea în format electronic sau audio, scanarea, xeroxarea, punerea la dispoziția publică,
inclusiv prin internet sau prin rețele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe
dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informațiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum
și alte fapte similare săvârșite fără permisiunea scrisă a autorului reprezintă o încălcare a legislației
cu privire la protecția proprietății intelectuale și se pedepsesc în conformitate cu legislația în vigoare.

Adrese de contact:
ioan_marculet@yahoo.com
imarculet@gmail.com
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

3
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

CUPRINS

Notă ....................................................................................................................................................5

Fişe de lucru ......................................................................................................................................6


Europa: peninsule, insule, mări ....................................................................................................................7
Europa: unităţile de relief ..............................................................................................................................8
Relieful României ............................................................................................................................................9
Europa: regionarea climatică .......................................................................................................................10
Regionarea climatică a României ................................................................................................................11
Europa: reţeaua hidrografică .......................................................................................................................12
Reţeaua hidrografică a României ................................................................................................................13
Europa: vegetaţia ...........................................................................................................................................14
Vegetaţia României .......................................................................................................................................15
Europa: resursele naturale ...........................................................................................................................16
Resursele naturale ale României .................................................................................................................17
Statele Europei ...............................................................................................................................................18
Judeţele României .........................................................................................................................................19
Oraşele capitală din Europa .........................................................................................................................20
Oraşele României ..........................................................................................................................................21
Europa: activităţi economice ........................................................................................................................22
Industria României ........................................................................................................................................23
Statele Uniunii Europene .............................................................................................................................24

Teste..................................................................................................................................................25
Testul 1 ............................................................................................................................................................26
Testul 2 ............................................................................................................................................................29
Testul 3 ............................................................................................................................................................32
Testul 4 ............................................................................................................................................................35
Testul 5 ............................................................................................................................................................38
Testul 6 ...........................................................................................................................................................41
Testul 7 ............................................................................................................................................................44
Testul 8 ............................................................................................................................................................47
Testul 9 ............................................................................................................................................................50
Testul 10 ..........................................................................................................................................................53
Testul 11 ..........................................................................................................................................................56
Testul 12 ..........................................................................................................................................................59
Testul 13 ..........................................................................................................................................................62
Testul 14 ..........................................................................................................................................................65
Testul 15 ..........................................................................................................................................................68
Testul 16 ..........................................................................................................................................................71
Testul 17 ..........................................................................................................................................................74
Testul 18 ..........................................................................................................................................................77
Testul 19 ..........................................................................................................................................................80
Testul 20 ..........................................................................................................................................................83
Testul 21 ..........................................................................................................................................................86
Testul 22 ..........................................................................................................................................................89
Testul 23 ..........................................................................................................................................................92
Testul 24 ..........................................................................................................................................................95

Bibliografie selectivă ......................................................................................................................98


 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

4
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

NOTĂ

Prezenta lucrare, Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste*, este


destinată elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat la disciplina
Geografie.
Rezolvarea fișelor și testelor se poate face individual de către elevi, iar verificarea
răspunsurilor se poate realiza pe baza conţinuturilor din manualele şcolare alternative,
aprobate de ministerul de resort, pentru clasa a XII-a**, ori împreună cu profesorul de la
clasă, în orele alocate familiarizării elevilor cu exigenţele acestui examen.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ

* Volumul de faţă, Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, reprezintă o îmbunătăţire calitativă
şi o completare a lucrărilor 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de bacalaureat
(2014) şi Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat (2015).
** Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C., Geografie. Manual pentru clasa a

XII-a, Edit. ALL, Bucureşti, 2007.


Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela, Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană.
Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2011.
Mândruţ O., Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană. Probleme Fundamentale, Ed. Corint,
Bucureşti, 2007.
Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al., Geografie. Manual pentru clasa a XII-a,
Edit. Humanitas, Bucureşti, 2007.
Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A., Geografie. Europa-România-Uniunea
Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.
 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

5
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C. (2007): Geografie.
Manual pentru clasa a XII-a, Edit. ALL, Bucureşti.
2. Dragomirescu Ş., Săgeată R. (2011): Statele lumii contemporane, Edit. Corint, Bucureşti.
3. Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela (2008): Geografie. Europa - România - Uniunea
Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti.
4. Marin I., Luchian N. (1996): Geografia fizică a României şi geografia fizică a Europei, Facultatea de
Geografie, Bucureşti.
5. Matei H.C., Neguţ S., Nicolae I. (2008): Enciclopedia statelor lumii, ediția a XI-a, Edit. Meronia,
Bucureşti.
6. Mărculeţ I. (2008): Aspecte geografice privind resursele naturale din Europa şi România, Învățătorii
noștri, vol. IV, Bucureşti.
7. Mărculeţ I. (2014): 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de bacalaureat, Colegiul
Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-15801-4, Bucureşti.
8. Mărculeţ I. (2015): Geografia României. Caiet cu fișe de lucru pentru clasa a VIII-a, Școala Gimnazială
Discovery, ISBN 978-973-0-18369-6, Voluntari.
9. Mărculeț I. (2015): Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat,
Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-18579-9, Bucureşti.
10. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina (2008): Aspecte privind clima Europei şi a României, Liceul – prezent
și viitor, vol. V, Bucureşti.
11. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina (2008): Aspecte privind hidrografia Europei şi a României, Liceul –
prezent şi viitor, vol. V, Bucureşti.
12. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2008): Aspecte privind învelişul
biopedologic al Europei şi României, Învățătorii noștri, vol. IV, Bucureşti.
13. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2009): Aspecte privind relieful Europei,
Liceul – prezent și viitor, vol. VI, Bucureşti.
14. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2010): Aspecte privind relieful derivat al
României, Liceul – prezent şi viitor, vol. VII, Bucureşti.
15. Mărculeţ I., Herda Elena, Mărculeţ V., Chiriac M., Neagu R.M. (2011): Geografie şi istorie. Ghid de
pregătire pentru examenul de bacalaureat (teste), Edit. Akademos Art, Bucureşti.
16. Mărculeţ I. (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Ghiță Cristina, Grofu
Anduța, Raica A., Sas I., Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina (2013):
Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă (teste cu rezolvări), Edit. Meronia, Bucureşti.
17. Mărculeț I. (coord.), Mărculeț Cătălina, Bogiu F. C., Enăchescu M.-T., Di Pucchio Stefania,
Dobranici Ioana-Cristina, Găină F., Ilie V. F., Scarlatache Miruna Ana-Maria (2014): Statele Uniunii
Europene. Mică enciclopedie, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-16211-0, Bucureşti.
18. Mărculeț I., Ghiță Cristina (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Grofu
Anduța, Raica A., Sas I., Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina (2014):
Geografie. Bacalaureat 2015. Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale. Sinteze
și teste cu rezolvări, Edit. Erc Press, Bucureşti.
19. Mândruț O. (2007): Geografie. Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale, Edit.
Corint, Bucureşti.
20. Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al. (2007): Geografie. Manual pentru
clasa a XII-a, Edit. Humanitas, Bucureşti.
21. Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A. (2008): Geografie. Europa -
România - Uniunea Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ


BIOLOGIE. GEOGRAFIE. FIȘE DE LUCRU ȘI TESTE
ISBN 978-973-0-24295-9

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

6
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Bucureşti, 2017

 Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-24295-9, București, 2017.

S-ar putea să vă placă și