Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE DIPLOMĂ

CAPITOLUL IV

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE
CADASTRU IMOBILIAR PENTRU
SECTORUL CADASTRAL NUMARUL 59
DIN MUNICIPIUL BOTOŞANI

65
PROIECT DE DIPLOMĂ

Cadastrul imobiliar – consideraţii generale


Cadastrul imobiliar constă în inventarierea tehnico-imobiliară a
clădirilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice .
Realizarea cadastrului imobiliar revine în sarcina Ministerului
Lucrărilor Publice, Locuinţei şi Transporturilor, împreună cu
Administraţiile Locale şi Regiile Autonome , cu respectarea normelor
tehnice elaborate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi
Cartografie şi a datelor de bază din cadastrul general .
Lucrările cadastrului imobiliar au ca principale obiective şi
scopuri următoarele aspecte :
- actualizarea şi completarea datelor din cadastrul general în ceea
ce priveşte marcarea limitelor intravilanului localităţii care face obiectul
inventarierii cadastrale, actualizarea sau după caz întocmirea planului
cadastral, identificarea proprietarilor corpurilor de clădire şi terenurilor ;
- culegerea unor date şi informaţii referitoare la caracteristicile
constructive ale clădirilor şi la caracteristicile geotehnice ale terenului în
scopul evaluării pe criterii tehnice a terenurilor şi clădirilor ;
- crearea sistemului informaţional al cadastrului imobiliar a cărui
bază de date să ofere în orice moment posibilitatea actualizării, interogării
şi extragerii de rapoarte tabelare şi grafice, necesare activităţilor din
domeniul administraţiei publice, gestiunii localităţilor şi diverşilor alţi
beneficiari .
Etapele majore necesare realizării lucrărilor de cadastru imobiliar
sunt :
- întocmirea proiectului tehnic de ansamblu şi de execuţie ;
- delimitarea cadastrală a zonei care face obiectul inventarierii
cadastrale ;

66
PROIECT DE DIPLOMĂ

- realizarea bazei topografice-geodezice şi cartografice a lucrărilor


de cadastru imobiliar ;
- actualizarea sau după caz întocmirea planurilor topografice-
cadastrale ;
- cartarea imobiliară şi întocmirea fişei bunului imobil ;
- verificarea, recepţia şi avizarea lucrărilor de cadastru imobiliar ;
- realizarea sistemului informaţional al cadastrului imobiliar .
Unele dintre etapele menţionate, în funcţie de stadiul lucrărilor de
introducere a cadastrului general în teritoriul administrativ respectiv, se
impun sau nu, a fi executate .

4.1 Cartarea imobiliară şi întocmirea fişelor bunului imobil

În cadrul etapei de cartare imobiliară şi întocmire a fişelor bunului


imobil, care reprezintă o etapă specifică acestui tip de cadastru de
specialitate, se obţin date şi informaţii tehnico-economice despre fondul
construit . Aceste date şi informaţii se referă la :
1. Caracteristicile constructive ale clădirilor, evidenţiate prin indici
de cartare astfel:
- pentru clădirile din zidărie durabilă cu structură de rezistenţă din
beton armat sau metalică şi planşee din beton armat se foloseşte indicele
de cartare „A” ;
- pentru clădirile din zidărie portantă, fără structură de rezistenţă cu
planşee din beton armat se foloseşte indicele de cartare „B” ;
- prin indicele de cartare „C” se evidenţiază clădirile din lemn, având
fundaţie din beton sau piatră ;
- indicele „D” se foloseşte pentru clădirile din paianta, pământ şi
chirpici .

67
PROIECT DE DIPLOMĂ

Indicii de cartare sunt însoţiţi de obicei de cifre care indică numărul


de etaje (cifra de la exponent) şi subsolul marcat prin litera „s”. Pentru
exemplificare se consideră următorul indice de cartare „A6s” care
evidenţiază un bloc cu 6 etaje, parter şi subsol.
2. Starea clădirilor. Starea tehnică de întreţinere a unei construcţii
poate fi încadrată astfel :
- stare foarte bună, care presupune ca pentru fiecare clădire să fie
îndeplinite următoarele condiţii : să fie realizată din materiale durabile
(cărămidă, beton armat sau metal) cu o vechime mai mică de 20 ani, cu
finisaje şi instalaţii complete şi care nu necesită reparaţii curente sau
capitale la principalele elemente constructive ;
- stare bună pentru clădiri din materiale durabile, cu planşeu din
beton armat sau lemn, finisaje şi instalaţii complete, fără deteriorări ale
structurii de rezistenţă, necesitând unele lucrări de îmbunătăţire curentă în
proporţie de 10% . În această categorie se pot încadra clădirile cu planşeu
din beton armat cu o vechime cuprinsă între 20-50 de ani, precum şi cele
cu planşeu din lemn indiferent de vechime ;
- stare mediocră (satisfăcătoare) pentru clădiri din materiale
durabile, cu instalaţii incomplete care prezintă începuturi de deteriorări la
structură şi finisaje, cu vechime de exploatare de peste 50 de ani, precum
şi celelalte clădiri cu finisaje îngrijite,instalaţii parţiale, cu aspect bun, din
paiantă sau cu planşee din lemn şi vechime mai mare de 20 de ani.
Construcţia necesită lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi capitale la
elementele constructive în proporţie de 10-30% din valoarea acesteia ;
- stare rea pentru clădiri din materiale durabile sau nu, cu
deteriorări importante la structură şi finisaje, fundaţii şi ziduri fisurate sau
crăpate, înclinate, cu tencuieli desprinse, planşee crăpate sau încovoiate .
Construcţia necesită lucrări de reparaţii curente şi capitale în proporţie de
30-50% din valoarea acesteia ;

68
PROIECT DE DIPLOMĂ

- stare insalubră pentru clădirile care nu mai corespund folosinţei


ca urmare a degradărilor şi care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea
celor care o folosesc ;
- stare de ruină pentru clădirile a căror stare de degradare impune
demolarea acestora .
3. Delimitarea corpurilor de clădire . Criteriile care se aplică la
identificarea şi separarea corpurilor de clădire sunt prezentate în
subcapitolul 3.2 .
4. Ariile clădirilor. Pentru fiecare corp de clădire se stabileşte aria
construită la sol şi aria construită desfăşurată . Astfel aria construită
reprezintă suprafaţa delimitată de fundaţia corpului de clădire, iar aria
desfăşurată se obţine prin însumarea suprafeţelor nivelelor (subsol
locuibil, parter şi etaj) ;
5. Numărul de familii şi persoane. Acesta se stabileşte pentru
persoanele care au domiciliul stabil la adresa respectivă .

Fişa bunului imobil, documentul în care se înregistrează datele


tehnico-economice referitoare la corpurile de clădire, se întocmeşte pe
formular tipizat în care datele sunt înregistrate codificat şi care se referă
la :
- identificarea corpului de clădire ;
- identificarea proprietarului sau deţinătorul corpului de clădire ;
- suprafaţa construită şi cea desfăşurată ;
- dotarea tehnico-edilitară ;
- informaţii despre clădiri şi anexe :
Pentru datele care trebuie culese din teren se consideră că echipa care
asigură procurarea şi introducerea datelor cuprinse în „Fişa bunului
imobil” ar trebui să fie compusă din :
- 4-6 specialişti în urbanism şi amenajarea teritoriului ;

69
PROIECT DE DIPLOMĂ

- 1 specialist în instalaţii şi reţele edilitare ;


- 1 specialist în cai de comunicaţii ;
- 1-2 specialişti în cadastru ;
- 1-2 informaticieni .
După caz această schemă de lucru poate fi redusă odată cu
acumularea de experienţă şi utilizarea unor sisteme de lucru mai
performante . Se apreciază că timpul mediu necesar pentru culegerea şi
înregistrarea datelor aferente unei parcele este de 4 ore.
Datele tehnico-economice referitoare la corpurile de clădire
existente in sectorul cadastral 59, au fost ataşate reprezentării lor grafice
prin utilizarea funcţiei ” Attach Data Obiect” din meniul ”Map” al
programului AutoCad Map2000i, realizându-se astfel o baza de date
internă prin interogarea căreia se pot obţine informaţii grafice sau textuale
de tip raport ,pe baza criteriilor specificate, referitoare la caracteristicile
tehnico-economice ale construcţiilor.

70
PROIECT DE DIPLOMĂ

71