Sunteți pe pagina 1din 4

APOCALIPSA LUI IOAN

Capitolul 11
1 Apoi mi s-a dat o trestie* asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: „Scoală-te* şi măsoară Templul
lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el.
Măsurarea înseamnă evaluarea și emiterea unei judecăți de valoare –
este conform, sau nu este conform cu cerințele. Aceia care au nevoie
să fie măsurați nu sunt îngerii din cer, deoarece ei sunt fără păcat, ci
sunt oamenii, deoarece ei sunt singurii din univers care se pot lupta
împreună cu Christos împotriva păcatului.
Faptul că Templul lui Dumnezeu trebuie măsurat dă de înțeles că
Templul înseamnă Adunarea credincioșilor.
Suntem, deci, într-o vreme a judecății, în care sunt judecați doar aceia
care fac parte din Biserica lui Dumnezeu.
2 Dar curtea* de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată, căci* a fost dată neamurilor,
care vor călca* în picioare sfânta cetate patruzeci* şi două de luni.
Versetele 1 și 2 ne ajută să înțelegem simbolistica Cortului lui
Dumnezeu din pustie – preluată și de Templul lui Dumnezeu făcut în
vremea regelui Solomon. Astfel, curtea din afară a Templului reprezintă
lumea în care a fost răstignit Christos. Locul Sfânt, cu sfeșnicul, altarul
de tămâiere și masa cu pâini, reprezintă Biserica lui Christos de pe
pământ, luminată de Duhul Sfânt, din care se înalță ca un fum continuu
rugăciunea credincioșilor în Numele lui Christos, și în care credincioșii
se hrănesc cu pâinea spirituală – Cuvântul scris al lui Dumnezeu.
„Neamurile”, adică necredincioșii, nu intră la această judecată,
deoarece ei sunt vrăjmașii poporului lui Dumnezeu, care au arătat cine
sunt ei timp de 42 de luni profetice, adică 1260 de ani – 538-1798,
perioada de supremație a Bisericii Catolice.
3 Voi da celor doi martori* ai Mei să prorocească* îmbrăcaţi în saci o* mie două sute şaizeci de
zile.”
Din nou apare perioada de 1260 de ani, explicată în comentariul de la
versetul anterior. Cine sunt cei doi martori îmbrăcați în saci din acea
perioadă ?
Deut. 31,26 „Luaţi cartea aceasta a legii şi puneţi-o* lângă chivotul
legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră*
împotriva ta.
1 Samuel 12:5
El le-a mai zis: „Domnul este martor împotriva voastră şi unsul Lui este
martor în ziua aceasta că n-aţi* găsit nimic în* mâinile mele.” Şi ei au
răspuns: „Sunt martori!”
4 Aceştia sunt cei doi* măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului.
Martorii sunt măslini și sfeșnice. Despre măslini și sfeșnice mai găsim
scris în Zaharia 4.
1 Îngerul* care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un* om pe
care-l trezeşti din somnul lui. 2 El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am
răspuns: „M-am uitat şi iată că este un sfeşnic* cu totul de aur şi,
deasupra lui, un vas cu untdelemn şi, pe el, şapte* candele, cu şapte
ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului. 3 Şi lângă el sunt
doi măslini*, unul la dreapta vasului şi altul la stânga lui.” 4 Şi, luând
iarăşi cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă
lucrurile acestea, domnul meu?” 5 Îngerul care vorbea cu mine mi-a
răspuns: „Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul
meu.” 6 Atunci, el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este
cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se
va face nici prin putere*, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul
oştirilor.
12 Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două
ramuri* de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge
uleiul auriu din el?” 13 El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis:
„Nu, domnul meu.” Şi el a zis: 14 „Aceştia sunt cei doi unşi* care stau*
înaintea Domnului* întregului pământ.”
Referindu-se la Scriptură, Pavel îi scrie lui Timotei că „16 Toată*
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos* ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17 pentru ca*
omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic* pentru orice
lucrare bună”.
În a doua sa epistolă, Petru scrie „
2 Petru 1:21
Căci nicio* prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci* oamenii au
vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.
Cei doi martori și cei doi măslini sunt Cuvântul lui Dumnezeu exprimat
prin Duhul Sfânt în Vechiul Testament și Noul Testament. Faptul că cei
doi martori umblă îmbrăcați în saci arată că, în perioada celor 1260 de
ani de supremație a Bisericii Catolice, Biblia nu a fost disponibilă pentru
popor, deoarece Biserica Catolică a interzis poporului să citească Biblia.
5 Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc* care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi
dacă* vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta.
Imperiul Roman de Apus, care a lucrat împotriva Bibliei, a fost nimicit.
Imperiul Bizantin, care a lucrat împotriva Bibliei, a fost nimicit. Biserica
Catolică, care a lucrat împotriva Bibliei, a fost nimicită.
6 Ei au* putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, şi au* putere să
prefacă apele în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi.
Toate nenorocirile care au avut loc în perioada 538-1798 au fost
pedepse din partea lui Dumnezeu împotriva acelora care au interzis
Biblia.
7 Când îşi vor* isprăvi mărturisirea lor, fiara* care se ridică din* adânc va* face război cu ei, îi
va birui şi-i va omorî.
Conform cu Daniel 7, în profeție, o fiară reprezintă o împărăție.
Proveniența fiarei îl descoperă pe acela care este în spatele acestei
națiuni și care îi dă putere, adică pe Satana.
8 Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii* celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se
cheamă „Sodoma” şi „Egipt”, unde* a fost răstignit şi Domnul lor.
9 Şi* oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam vor sta trei zile
şi jumătate şi vor privi trupurile lor moarte şi* nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse
vîn mormânt.
10 Şi* locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor veseli de ei şi îşi vor trimite daruri* unii
altora, pentru că* aceşti doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului.
La sfârșitul perioadei de 1260 de ani, reoluția franceză a interzis orice
fel de manifestare religioasă, inclusiv Biblia.
11 Dar*, după cele trei zile şi jumătate, duhul* de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au
ridicat în picioare şi o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut.
După trei ani și jumătate, văzând că poporul este fără frâu, aceiași
revoluționari francezi au redeschis bisericile și au dat voie oamenilor să
citească Biblia, deoarece au înțeles că doar teama de Dumnezeu îi poate
ține pe oameni în frâu.
12 Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Şi* s-au suit într-un nor* spre
cer, iar* vrăjmaşii lor i-au văzut.
Imediat în vremea aceea au început să apară societățile biblice, care
aveau drept scop răspândirea Bibliei în toată lumea. Suirea spre cer se
referă la acest lucru.
13 În clipa aceea s-a* făcut un mare cutremur de pământ şi s-a prăbuşit a* zecea parte din
cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei rămaşi s-au
îngrozit şi au* dat slavă Dumnezeului cerului.
A zecea parte din cetate înseamnă una dintre cele zece națiuni în care a
fost împărțit Imperiul Roman de Apus – aceste zece națiuni funcționau
ca o cetate datorită autorității absolutiste pe care o avea în ele Biserica
Catolică.
Cutremurul din versetul 13 e cunoscut sub numele de „cutremurul de la
Lisabona”.
14 A doua* nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând.
15 Îngerul* al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi* în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau:
„Împărăţia* lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi* El va împărăţi
în vecii vecilor.”
16 Şi cei* douăzeci şi patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de
domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu
17 şi au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, care* eşti şi care erai şi care
vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi* ai început să împărăţeşti.
18 Neamurile* se mâniaseră, dar a venit* mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să
răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici* şi mari, şi să*
prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!”
19 Şi Templul* lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului
Său, în Templul Său. Şi au* fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi* o grindină
mare.
A șaptea trâmbiță se referă la finalul istoriei omenirii păcătoase, final în
care cei răi vor fi judecați, iar cei credincioși vor fi răsplătiți. Judecata
va avea loc conform Legii din chivotul din Templul lui Dumnezeu din cer,
adică conform Celor Zece Porunci.

S-ar putea să vă placă și