Sunteți pe pagina 1din 5

proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

D I S P O Z I Ţ I E nr._______
din 2021
Chișinău
cu privire la organizarea și desfășurarea
manifestațiilor consacrate Zilei Memoriei

În scopul organizării şi desfăşurării manifestaţiilor consacrate Zilei Memoriei (2


martie) (ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru
apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi victimelor acestui conflict), în
condiţii optime și cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei
COVID-19, stabilite în hotărîrile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică,
Guvernul DISPUNE:

1. Se instituie Comitetul organizatoric pentru organizarea şi desfăşurarea


manifestaţiilor consacrate Zilei Memoriei (2 martie) (ziua de comemorare a celor căzuţi în
conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova şi victimelor acestui conflict) şi se aprobă componenţa nominală a acestuia,
conform anexei nr.1.
2. Se aprobă Planul manifestaţiilor consacrate Zilei Memoriei (2 martie) (ziua de
comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi
independenţei Republicii Moldova şi victimelor acestui conflict), conform anexei nr.2.
3. Realizarea acţiunilor incluse în Planul nominalizat se va efectua din contul
mijloacelor aprobate în bugetul autorităţilor implicate, precum şi din alte surse, conform
legislaţiei.
4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să identifice mijloacele
financiare necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Planul menţionat.
5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Comitetului
organizatoric.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR Aureliu CIOCOI


Anexa nr.1
la Dispoziţia Guvernului
nr. din februarie 2021

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului organizatoric pentru organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor
consacrate Zilei Memoriei (2 martie) (ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul
armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi
victimelor acestui conflict)

GAICIUC Victor – ministru al apărării, preşedinte al Comitetului organizatoric


GOLOVACI Sergiu – secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne,
vicepreşedinte al Comitetului organizatoric
ALLA Marin – consilier Cabinetul Prim-ministrului interimar – domeniul
relații interetnice, relații cu veteranii și diaspora
GÎRBU Nicolae – şef al Biroului pentru relații cu veteranii, Cancelaria de Stat
ROTARI Rostislav – secretar general al Ministerului Apărării
POPESCU Djulieta – şef de direcţie, Ministerul Sănătăţii, Muncii
şi Protecţiei Sociale
PAȘINSCHI Iuri – secretar general al Ministerului Finanţelor
GRÎU Natalia – secretar de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării
CUTASEVICI Angela – viceprimar al municipiului Chişinău
SPATARU Călin – reprezentant al Serviciului de Informaţii şi Securitate
RUSU Viorel – reprezentant al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova
BORDEIANU Olga – preşedinte al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului
Compania „Teleradio-Moldova”
GVIDIANI Alin – şef al Biroului politici de reintegrare, Cancelaria de Stat
CEBOTARI Oleg – şef de direcţie, Ministerul Apărării
COSOVAN Ghenadie – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Credinţă Patriei”
ARMAŞ Alexei – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor şi Pensionarilor
Ministerului Afacerilor Interne şi Trupelor de Carabinieri
ALERGUŞ Victor – preşedinte al Uniunii Veteranilor „Sfîntul Gheorghe
Biruitorul”
COCIUG Anatolie – consilier al ministrului apărării, preşedinte al Asociaţiei
„Federaţia veteranilor şi Rezerviştilor Structurilor de Forţă”
BÎZGU Anatolie – preşedinte al Mişcării Refugiaţilor Transnistreni
PRISAC Radu – președinte al Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului
pentru Independenţa Republicii Moldova
PUIU Vasile – preşedinte al Asociaţiei Veteranilor „PRO FULGER” a
Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”
Anexa nr.2
la Dispoziţia Guvernului
nr. din februarie 2021

PLANUL
manifestaţiilor consacrate Zilei Memoriei (2 martie) (ziua de comemorare a
celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi
independenţei Republicii Moldova şi victimelor acestui conflict)

Nr. Denumirea manifestărilor Responsabilii de Termenul de


crt. executare/parteneri executare
1 2 3 4
1. Organizarea şi desfăşurarea în localităţile Ministerul Afacerilor 2 martie 2021
ţării (şi pe platourile de luptă) a activităţilor
Interne; Ministerul
dedicate comemorării a 29 de ani de la Apărării; Serviciul de
începutul acţiunilor de luptă pentru Informaţii şi Securitate;
apărarea integrităţii şi independenţei autorităţile
Republicii Moldova administraţiei publice
locale
2. Organizarea desfăşurării serviciilor divine Ministerul Afacerilor 2 martie 2021
în locaşurile sfinte din Republica Moldova Interne
în memoria celor căzuţi pentru apărarea
integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova
3. Depunerea de flori la monumentul Ministerul Apărării; 2 martie 2021
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt de Ministerul Afacerilor
către conducătorii autorităților și Interne; Cancelaria de
organizațiilor de veterani implicate (pînă la Stat; Serviciul de
10 persoane) Informaţii şi Securitate;
organizațiile de veterani
4. Desfăşurarea mitingului de comemorare a Ministerul Afacerilor 2 martie 2021
eroilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru Interne; Ministerul
apărarea integrităţii şi independenţei Educaţiei, Culturii şi
Republicii Moldova şi depunerea de flori la Cercetării; Cancelaria
monumentul „Maica îndurerată” din cadrul de Stat; Ministerul
Complexului memorial „Eternitate” Apărării; Serviciul de
Informaţii şi Securitate;
Primăria municipiului
Chişinău; organizațiile
de veterani
5. Depunerea de flori la mormintele Ministerul Afacerilor 2 martie 2021
colaboratorilor organelor afacerilor interne Interne; Ministerul
şi militarilor căzuţi în acţiunile de luptă Apărării; Serviciul de
pentru apărarea integrităţii şi independenţei Informaţii şi Securitate;
Republicii Moldova în cimitirele din ţară organizațiile de veterani
6. Instalarea plăcilor comemorative pe unele Autorităţile Pe parcursul
edificii din localităţi şi denumirea unor administraţiei publice anului
străzi, gimnazii, licee în cinstea eroilor locale; Ministerul
căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea Educaţiei, Culturii şi
integrităţii teritoriale şi independenţei Cercetării; organizațiile
Republicii Moldova de veterani
7. Desfăşurarea acţiunii „Flacăra Memoriei” Ministerul Afacerilor 21 septembrie
la monumentul „Maica îndurerată” din Interne; Ministerul 2021
cadrul Complexului memorial „Eternitate” Apărării; Serviciul de
Informaţii şi Securitate;
organizațiile de veterani
8. Organizarea şi desfăşurarea în instituţiile Ministerul Educaţiei, 2 martie 2021
de învăţământ şi în unităţile militare a Culturii şi Cercetării;
activităților de educaţie patriotică şi de Ministerul Afacerilor
comemorare a eroilor căzuţi în acţiunile de Interne; Ministerul
luptă pentru apărarea integrităţii şi Apărării; Serviciul de
independenţei Republicii Moldova, cu Informaţii şi Securitate;
păstrarea unui minut de reculegere organizațiile de veterani
9. Amenajarea în instituţiile de învăţământ a Ministerul Educaţiei, Februarie-martie
standurilor tematice dedicate profesorilor şi Culturii şi Cercetării; 2021
absolvenţilor acestor instituţii participanţi organizațiile de veterani
la acţiunile de luptă pentru apărarea
integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova
10. Organizarea activităţilor de restaurare şi Ministerul Afacerilor Februarie-martie
amenajare a monumentelor, plăcilor Interne; Ministerul 2021
comemorative şi mormintelor eroilor căzuţi Apărării; autorităţile
pentru apărarea integrităţii şi independenţei administraţiei publice
Republicii Moldova, precum şi a celor care locale; organizațiile de
au decedat în perioada de pace veterani
11. Organizarea la Agenția pentru știință și Ministerul Apărării; Februarie-martie
memorie militară a unor expoziţii de Ministerul Afacerilor 2021
documente şi materiale istorice consacrate Interne; organizațiile de
eroilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru veterani
apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova
12. Difuzarea la posturile de radio şi TV Instituţia publică 2 martie 2021
republicane a emisiunilor, reportajelor de la naţională a
manifestările dedicate evenimentului şi a audiovizualului
materialelor consacrate faptelor eroice ale Compania „Teleradio-
participanţilor la acţiunile de luptă pentru Moldova”; Ministerul
apărarea integrităţii şi independenţei Apărării; Ministerul
Republicii Moldova Afacerilor Interne
13. Acordarea ajutorului material anual Ministerul Sănătăţii, Până la 2 martie
persoanelor cu dizabilităţi de pe urma Muncii şi Protecţiei 2021
acţiunilor de luptă pentru apărarea Sociale; Casa Naţională
integrităţii teritoriale şi independenţei de Asigurări Sociale;
Republicii Moldova şi familiilor (soţii, iar Agenția Națională
în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) Asistență Socială,
ale participanţilor căzuţi la datorie în structurile teritoriale de
acţiunile de luptă pentru apărarea asistenţă socială;
integrităţii teritoriale şi independenţei organizațiile de veterani
Republicii Moldova, în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr.159/2018 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de stabilire şi plată a ajutorului
material
14. Organizarea şi acordarea asistenţei Ministerul Sănătăţii, Permanent
medicale şi de recuperare pentru veteranii Muncii şi Protecţiei
şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma Sociale; Casa Naţională
acţiunilor de luptă pentru apărarea de Asigurări Sociale
integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova, în conformitate cu legislaţia
15. Acordarea de distincţii, altor forme de Ministerul Apărării; Februarie-martie
menţionare participanţilor la acţiunile de Ministerul Afacerilor 2021
luptă pentru apărarea integrităţii şi Interne; Serviciul de
independenţei Republicii Moldova Informaţii şi Securitate;
Serviciul de Protecţie şi
Pază de Stat
16. Acordarea măsurilor de protecţie socială Autorităţile Permanent
veteranilor de război, familiilor celor căzuţi administraţiei publice
în acţiunile de luptă pentru apărarea centrale şi locale;
integrităţii teritoriale şi independenţei organizațiile de veterani
Republicii Moldova, în conformitate cu
legislaţia
17. Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor Autorităţile Februarie-martie
reprezentanţilor autorităţilor administraţiei administraţiei publice 2021
publice locale cu părinţii şi familiile celor locale; organizațiile de
căzuţi în timpul acţiunilor de luptă pentru veterani
apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova și pe timp de pace